Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č."

Transkript

1 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka /2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce města, Haně Moudré, aby sledování vrácení bezúročné půjčky pro Sdružení Českolipsko bylo zahrnuto do agendy "Plnění usnesení zastupitelstva města" a byly předkládány pravidelné roční monitorovací zprávy Monitorovací zpráva bude zastupitelstvu města předložena na červnovém jednání ZM. Zpráva za rok 2011 byla předložena v informačních materiálech na jednání ZM Další zpráva byla předložena v červnu pod č. usnesení 52/B/2013. Na jednání ZM bude předložena žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky. Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky byla schválena usnesením číslo 686/201, termín splatnosti půjčky byl prodloužen do Poslední změna dne

2 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /A/201 1 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 32/06/ ze dne a ukládá Haně Moudré, starostce města, předkládat na pravidelných zasedáních zastupitelstva města v měsících květnu, září a lednu zprávu o stavu závazků a pohledávek města vůči firmě VETT a. s Soudním sporu mezi městem Česká Lípa a společností VETT a.s. (na základě žaloby města o vydání bezdůvodného obohacení z neplatné smlouvy o závazku veřejné služby při zajišťování dopravní obslužnosti města) na zaplacení Kč. V příloze tohoto materiálu je vyjádření JUDr. Stanislava Kadečky, který tuto záležitost za město řeší. Na zasedání dne byl předložen aktuální přehled. Další zpráva bude předložena na zasedání v lednu V příloze tohoto materiálu je vyjádření JUDr. Kadečky ze dne Zpráva byla předložena na zasedání ZM Zpráva je předkládána samostatně paní starostkou. Paní starostka průběžně informuje zastupitelé města o průběhu soudního sporu se společností VETT a.s. Poslední zpráva byla zastupitelům předána v září JUDr. Kadečka byl požádán o aktuální informaci. Na lednovém zasedání byla tato zpráva předložena. Informace od JUDr. Stanislava Kadečky, PhD. ze dne byla zastupitelům města předložena pro informaci na zasedání dne Od květnového zasedání soudu nedošlo k žádnému posunu v dané věci. Soud si vyžádal znalecký posudek. Firma VETT a.s. podala proti městu žaloby z důvodu nezaplacení prokazatelné ztráty z provozu HAD v letech Všechny žaloby proti městu byly v průběhu roku 201 zastaveny. 2

3 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2012 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy o spolupráci mezi městem a městem Caorle Smlouva v českém jazyce a italštině, včetně výpisu z usnesení ZM poslána prostřednictvím paní Šulcové (překladatelka) do Caorle, čekáme schválení italské strany. Smlouva na italské straně zaurgována, zatím neprošlo jejich schvalovacím procesem proběhla další urgence v srpnu 2012, čekáme na odpověď smlouva byla v Caorle schválena. Smlouva je připravena k podpisu vedení města, odeslána do Caorle. Čekáme na vrácení podepsaných smluv z italské strany Zaurgováno na italské straně domluveno s italskou stranou osobní předání smlouvy na jaře domlouvá se termín. Plnění úkolu stále probíhá - dosud beze změn Stav beze změn. Leden partnerská smlouva odeslána znovu italské straně. V dubnu 201 naplánována pracovní cesta starostky města - při této osobní návštěvě bude partnerská smlouva podepsána. Pracovní cesta nebyla uskutečněna. Zástupci města Caorle budou znovu osloveni k uskutečnění schůzky. Schůzka ještě nebyla uskutečněna, jednání stále probíhá. Schůzky nebyla zrealizována přes příslib italské strany a ZM je předložena revokace usnesení a zrušení partnerské smlouvy. Usnesení bylo revokováno a smlouva byla zrušena. Nadále bude vypuštěno ze sledování. Poslední změna 3

4 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /A/201 2 Bc. Kočandrle Jiří, I. místostarosta Zastupitelstvo města ukládá 1. místostarostovi města, panu Jiřímu Kočandrlemu, pokračovat v započaté evidenci drobných památek na celém správním území města a v návaznosti na přijetí nového územního plánu České Lípy připravit koncepci údržby a oprav těchto památek při zachování historického kontextu jejich umístění v nově se rozvíjejících lokalitách Evidence se průběžně zpracovává. Na úkolu spolupracuje Stavební úřad - úsek památkové péče s ORMI. Na základě doporučení památkové péče budou postupně realizovány opravy těchto drobných památek v rámci možností schváleného rozpočtu. Dle sdělení Bc. Nebřenské bylo zadáno zpracování pasportu drobných památek, s termínem dodání do V měsíci listopadu bude předloženo zastupitelstvu města. Na listopadovém jednání ZM byl předložen iformační materiál se zpracovanou evidencí drobných památek a je zahájeno zpracování koncepce údržby s tím, že tento materiál bude předložen zastupitelstvu města ke schválení samostatně na některém z dalších jednání ZM. Pasport byl ještě aktualizován a koncepce je projednávána s památkovým ústavem, předpokládám, že koncepci oprav pro následující roky bychom předložili na jednání ZM v srpnu či září. Materiál bude předložen za jednání ZM v září. úkol byl splněn, materiál s podrobnou informací o plánované koncepci oprav pro rok 2015 byl předložen na jednání ZM v září 201. Poslední změna dne

5 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2013 Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města nesouhlasí s navrhovanými podmínkami splácení úvěru na výstavbu bytových domů na sídlišti Lada pro celé další období a ukládá m rozvoje, majetku a investic a finančního připravit zadávací řízení na refinancování úvěru podle zákona o veřejných zakázkách. Do doby výběru nového partnera pro refinancování úvěru souhlasí s podmínkami splácení úvěru navrhovanými společností Kommunalkredit Austria AG dle důvodové zprávy Řeší se. Stav trvá. Stav trvá, dále je řešena situace prostřednictvím právního zástupce. Dosud jsou úroky ze strany banky účtovány s původní nízkou sazbou, banka nepředložila právnímu zástupci města doklady, které by ji opravňovaly zvýšit svoji sazbu. Z tohoto důvodu je zatím výběr refinancující banky nevýhodný, protože současné sazby jsou obecně vyšší, než je sazba sjednaná úvěrovou smlouvou /D/201 3 Moudrá Hana, starostka Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení č. 79/2013 ze dne , vypouští poslední větu tohoto usnesení a nahrazuje ji tímto zněním: Zároveň ukládá starostce města, aby s využitím právní pomoci dle důvodové zprávy prověřila veškeré možnosti obrany města proti postupu banky Kommunalkredit Austria AG ve věci výše úrokové sazby Poslední změna dne Připravuje se, viz. komentář k plnění usnesení č. 79/2013. Stav trvá. Právní zástupce města v této věci jedná s bankou. Dosud jsou úroky ze strany banky účtovány s původní nízkou sazbou, banka nepředložila právnímu zástupci města doklady, které by ji opravňovaly zvýšit svoji sazbu. Poslední změna dne

6 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2013 Zastupitelstvo města schvaluje zpracování Plánu ochrany památkové zóny města. SÚ pracuje na přípravě zadání zpracování tohoto dokumentu. Pracuje se ve spolupráci s ORMI. Stanovení termínu do bylo velice nereálné, neboť dle názoru odborníku z NPÚ trvá pořízení plánu až 1,5 roku. Žádáme o prodloužení termínu alespoň do Kompetence byla převedena od na ORMI. Finanční prostředky na pořízení plánu ochrany památek jsou navrženy do rozpočtu ORMI na rok /2013 Zastupitelstvo města pověřuje starostku města dalším jednáním se zástupci Českých drah o podmínkách prodeje areálu žst. městské nádraží a se Správou železniční dopravní cesty o podmínkách převodu jejich zařízení do majetku města. Jednání se zástupci společností budou probíhat po dohodě s paní starostkou. Jednání stále probíhají, dosud nebylo nalezeno přijatelné řešení. Stav trvá. 6

7 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /201 Ing. Švarcová Dagmar, referent úseku prodejů a pronájmů Ing. Švarcová Dagmar, referent úseku prodejů a pronájmů Zastupitelstvo města pověřuje starostku města dále jednat s vlastníky rozestavěných rodinných domů v lokalitě a s vlastníky pozemků pro komunikaci a rozestavěných staveb inženýrských sítích o takových podmínkách možné spoluúčasti města na řešení zainvestování lokality Stará Lípa, které budou pro město přijatelné. Zastupitelstvo města nesouhlasí s řešením majetkové kompenzace a s převzetím závazku vybudovat v dotčené lokalitě RD Stará Lípa inženýrské sítě a komunikaci navrhovaným vlastníky rozestavěných inženýrských sítí v lokalitě a pozemků po budoucími komunikacemi Probíhají další jednání ohledně podmínek majetkové kompenzace s vlastníky pozemků. Stav trvá. Zpracovává se územní studie rozvoje lokality. Probíhají další jednání ohledně podmínek majetkové kompenzace s vlastníky pozemků. Stav trvá. 7

8 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /201 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce města projednat možné zdroje financování opravy ve výši 3,2 mil. Kč a předložit návrh rozpočtové změny na květnové zasedání ZM, Vzhledem k tomu, že ve lhůtě stanovené pro podání nabídek ( ) nebyla podána žádná nabídka, není na květnové jednání ZM předkládán ani výsledek zadávacího řízení ani návrh rozpočtové změny. Záležitost bude projednávat RM na svém květnovém jednání pro stanovení dalšího postupu při výběru dodavatele v souladu se zákonem. Je předpoklad, že výběr dodavatele proběhne tak, aby na červnovém zasedání ZM byla projednána jak smlouva s dodavatelem, tak i rozpočtová změna odpovídající nutným nákladům na zprovoznění KGJ. Probíhá zadávací řízení. Návrh na RZ byl projednán ve FV. Návrh rozpočtové změny byl předložen na červnovém zasedání ZM, zde však nebyl schválen s tím, že po doplnění ekonomické analýzy provozu KJ bude předložen na jednání ZM v srpnu. Rozpočtová změna nebyla ZM v srpnu schválena a bude předložena v upraveném znění na jednání ZM v září 201. ZM schválilo na zářijovém jednání financování opravy a oprava KGJ již probíhá - splněno. Poslední změna dne

9 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / / /201 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 85% z uznatelných nákladů maximálně však ,- Kč na vybudování DČOV k objektu č.p. 8 v Častolovicích žadateli Luboši Matějíčkovi a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s touto žadatelkou ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 85% z uznatelných nákladů maximálně však ,- Kč na vybudování DČOV k objektu č.p. 57 v Častolovicích žadatelům Tereze Legnerové a Pavlu Legnerovi, a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s těmito žadateli ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 85% z uznatelných nákladů maximálně však ,- Kč na vybudování DČOV k objektu č.p. 28 v Častolovicích žadatelce MUDr. Lucii Furákové a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s touto žadatelkou ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 85% z uznatelných nákladů maximálně však ,- Kč na vybudování DČOV k objektu č.p. 61 v Častolovicích žadateli Zdeňku Vorlíkovi a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s tímto žadatelem ve znění dle důvodové zprávy Trvá. Žadatel byl vyzván k podpisu smlouvy. Smlouva uzavřena dne Poslední změna dne Trvá. Žadatel byl vyzván k podpisu smlouvy. Smlouva uzavřena dne Poslední změna dne Trvá. Žadatel byl vyzván k podpisu smlouvy. Smlouva uzavřena dne Poslední změna dne Trvá. Žadatel byl vyzván k podpisu smlouvy. Smlouva uzavřena dne Poslední změna dne

10 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / / /201 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadatelem a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domácí čistírny odpadních vod k objektu č.p. 30 v Častolovicích žadateli Přemyslu Adamcovi. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadateli a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domácí čistírny odpadních vod k objektu č.p. 3 v Častolovicích žadatelům Bc. Pavlu Urešovi a Ivetě Urešové. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadateli a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domácí čistírny odpadních vod k objektu č.p. 36 v Častolovicích žadatelům Vladislavu Votápkovi a Ing. Dagmar Votápkové. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadatelkou a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domácí čistírny odpadních vod k objektu č.p. v Častolovicích žadatelce Janě Fantové Trvá. Probíhá administrace platby - převodu finančních prostředků. Příspěvek proplacen (finanční prostředky převedeny na účet žadatele). Poslední změna dne Trvá. Probíhá administrace platby - převodu finančních prostředků. Příspěvek proplacen (finanční prostředky převedeny na účet žadatele). Poslední změna dne Trvá. Probíhá administrace platby - převodu finančních prostředků. Příspěvek proplacen (finanční prostředky převedeny na účet žadatele). Poslední změna dne Trvá. Probíhá administrace platby - převodu finančních prostředků. Příspěvek proplacen (finanční prostředky převedeny na účet žadatele). Poslední změna dne

11 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / /201 Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadatelkou a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domácí čistírny odpadních vod k objektu č.p. 2 v Častolovicích žadatelce Jaroslavě Matějíčkové. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadateli a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domácí čistírny odpadních vod k objektu č.p. 60 v Častolovicích žadatelům Františku Schneiderovi, a Miroslavě Schneiderové. Zastupitelstvo města schvaluje provedení nákupu energií pro město a jeho příspěvkové organizace na období roku 2015 prostřednictvím Komoditní burzy Kladno Trvá. Probíhá administrace platby - převodu finančních prostředků. Příspěvek proplacen (finanční prostředky převedeny na účet žadatele). Poslední změna dne Trvá. Probíhá administrace platby - převodu finančních prostředků. Příspěvek proplacen (finanční prostředky převedeny na účet žadatele). Poslední změna dne Po prověření kompetnosti všech údajů v podkladech pro účast v obchodu na burze zástupcem komoditní burzy bude stanoven termínu realizace. Elektronická burza na výběr dodavatele elektřiny a plynu proběhla dne splněno. Poslední změna dne

12 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /A/ /B/201 Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smluv o převodu rozestavěných investic a převodu práv a povinností ze stavebního povolení a smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizačních přípojek v Dubici s vlastníky zbývajících šesti nemovitostí v předloženém upraveném znění. Úplata za převod vlastnického práva každé jednotlivé stavby kanalizační přípojky činí 1.000,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na prodej technicky zastaralých notebooků DELL Latitude pořízených v roce 2006 (bez operačního systému MS Windows XP) zastupitelům města za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 500,- Kč V současné době byly dvou budoucím vlastníkům kanalizační přípojky předány smlouvy k podpisu. Ke dni jsou uzavřeny 2 smlouvy. Poslední změna dne Smlouvy budou uzavírány po skončení mandátu zastupitelů. Postupně jsou uzavírány smlouvy se zájemci o odkup. - se všemi zájemci byly podepsané smlouvy /E/201 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřené dne s Vlastivědným muzeem a galerií, příspěvkovou organizací Libereckého kraje, IČ: se sídlem Nám. osvobození 297, Dodatkem č. 1 dochází ke zvýšení maximální ceny díla o ,- Kč bez DPH na celkovou cenu ,- Kč bez DPH Dodatek byl zaslán k podpisu Vlastivědnému muzeu. Dodatek byl uzavřen - splněno. Poslední změna dne

13 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /C/201 72/E/201 72/J/201 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 177/22, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 v k. ú. manželům Iloně a Miroslavu Lounovým za kupní cenu ve výši ,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 233/, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m 2 v k. ú. (odděleno z pozemku p. č. 233) manželům Janě a Ing. Petrovi Koutským za kupní cenu ve výši ,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 3367/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m2 včetně jiné stavby bez čp. na tomto pozemku, p. č. 3368/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 335 m2 včetně budovy občanského vybavení čp na tomto pozemku, p. č. 3368/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 85 m2, p. č. 590/, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 672 m2 včetně jiné stavby bez čp. na tomto pozemku, p. č. 590/9, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.83 m2 a p. č. 5905, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m2 včetně jiné stavby bez čp. na tomto pozemku vše v k. ú. společností Q-PLUS, s. r. o., se sídlem Pivovarská 3157,, IČ: , za nabízenou kupní cenu ve výši ,- Kč. se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění Kupní smlouva je připravena k podpisu. Stav trvá. Žadatelé do současné doby nereagovali na výzvu. Poslední změna dne Kupní smlouva je připravena k podpisu. Kupní smlouva uzavřena a vložena na KÚ splněno. Poslední změna dne Kupní smlouva je připravena k podpisu. Kupní smlouva byla uzavřena a vložena na KÚ splněno. Poslední změna dne

14 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /B/201 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o udělení příspěvku na podporu sportu dle důvodové zprávy. Probíhá - smlouvy vyhotoveny, žadatelé vyzváni k podpisu. - smlouvy podepsány, finanční příspěvky poskytnuty /201 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města schvaluje mimořádný příspěvek ve výši ,- Kč na základě žádosti v příloze Poslední změna dne P. Jasanský vyrozuměn o schválení příspěvku a o skutečnosti, že smlouvu schválí ZM po volbách. Smlouva byla schválena uns. č. 11/201 - splněno /A/201 Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením podlimitní veřejné zakázky na služby "Oprava kogenerační jednotky - Sportareál " dodavateli Mandant spol. s r.o., Purkyňova 189, 70 71, IČ: , dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a servisní smlouvy ve znění dle důvodové zprávy za podmínky schválení rozpočtové změny k zajištění financování zakázky. Nabídková cena činí maximálně ,- Kč bez DPH ,- Kč včetně DPH Poslední změna dne Smlouva s vybraným uchazečem uzavřena splněno. Poslední změna dne

15 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /E/ / /201 Novotná Petra, odd. technické správy majetku Moudrá Hana, starostka Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením podlimitní veřejné zakázky na služby "Správa bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města " dodavateli DSS LTM s.r.o., Jičínská 1786/9, Praha 3 - Žižkov, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smluv o správě majetku ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena za roky plnění činí ,- Kč. Vybraný dodavatel není plátce DPH. Zastupitelstvo města schvaluje v působnosti nejvyššího orgánu obchodní společnosti Českolipská informační společnost s. r. o., IČ: , se sídlem, náměstí T. G. Masaryka 1, PSČ 70 01, novou zakladatelskou listinu společnosti ve znění dle důvodové zprávy, se současným podřízením se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Zastupitelstvo města schvaluje záměr změny smluvních vztahů mezi městem a Bytovým družstvem Lada vyplývajících ze Smlouvy o sdružení č. B /2003 ve znění dodatku č. 1-3 a z Dohody o úpravě práv a povinností při správě a pronájmu bytů č. A /2008, za účelem vyhovění žádosti Bytového družstva Lada ze dne Zadávací řízení ke dni stále probíhá. Zadávací řízení bylo ZM dne zrušeno. Schválená zakladatelská listina předána jednateli společnosti - splněno. Čekáme na stanovisko SFRB. Stanovisko SFRB dosud nebylo vydáno, vydání stanoviska je urgováno. 15

16 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /I/ /A/201 77/B/ /201 Vlček Tomáš, II. místostarosta Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 5907/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca m 2 z celkové výměry 1.36 m 2 v k. ú. z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 177/23, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 v k. ú. manželům Haně a Jaroslavu Spilkovým za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 700,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 1376/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m 2 a p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m 2 (sloučen z pozemků p. č. 1376/6 a částí p. č. 1376/13 a 599/1) vše v k. ú. Česká Lípa manželům Lence a Davidu Kadlečkovým za kupní cenu ve výši ,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města do projektu Města - brány k poznání; sdělením Poslední změna dne Kupní smlouva je připravena k podpisu. Žadatelé se do současné doby nedostavili k podpisu kupní smlouvy. Poslední změna dne Kupní smlouva je připravena k podpisu. Žadatelé se do současné doby nedostavili k podpisu kupní smlouvy. Poslední změna dne Sdružení historických sídel bylo informováno o usnesení přijatém Zastupitelstvem města, žádné další informace o projektu jsme neobdrželi. Poslední změna 16

17 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /201 Vlček Tomáš, II. místostarosta Vlček Tomáš, II. místostarosta Zastupitelstvo města pověřuje paní Janu Veindlovou, oddělení školství a cestovního ruchu k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně spolupracovat při tvorbě regionálního produktu - zajištění podkladů (textů, fotografií...); Zastupitelstvo města schvaluje spoluúčast města na projektu v maximální výši ,- Kč (instalace informačního kiosku včetně propagace města) Sdružení historických sídel bylo informováno o usnesení přijatém Zastupitelstvem města, žádné další informace o projektu jsme neobdrželi. Poslední změna Sdružení historických sídel bylo informováno o usnesení přijatém Zastupitelstvem města, žádné další informace o projektu jsme neobdrželi /D/ / /201 Moudrá Hana, starostka Bc. Janatová Olga, kancelář tajemníka MěÚ Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města ukládá předkladateli materiálu, Haně Moudré, starostce, sestavení vyrovnaného rozpočtu. Zastupitelstvo města schvaluje upravený volební řád, který je přílohou jednacího řádu Zastupitelstva města. Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ustanovením 8 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Poslední změna Pracuje se na verzi rozpočtu vhodné ke schválení ZM. Poslední změna dne Jednací řád upraven. Poslední změna dne Poslední změna dne

18 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /A/ /B/201 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ustanovením 8 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů rady města - 7. Zastupitelstvo města zřizuje dle ust. 8 odst. 2 písm. l) a m) a 117 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, finanční výbor s počtem členů 11, kontrolní výbor s počtem členů 11 a Zastupitelstvo města zřizuje dle ust. 8 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výbor pro výchovu a vzdělávání s počtem členů 11, výbor pro kulturu a cestovní ruch s počtem členů 11, výbor pro životní prostředí s počtem členů 11, výbor pro rozvoj města a památky s počtem členů 11, výbor pro sociální politiku s počtem členů 11, škodní a likvidační výbor s počtem členů 11, výbor pro pronájem a prodej nemovitostí s počtem členů 13, výbor pro sport s počtem členů Poslední změna dne Poslední změna dne Poslední změna dne

19 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / / / /201 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Vlček Tomáš, II. místostarosta Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města stanovuje na základě ust. 8 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města člen rady Kč předseda výboru nebo komise Kč člen výboru nebo komise Kč člen zastupitelstva 870 Kč. Zastupitelstvo města stanovuje poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města při souběhu výkonu několika funkcí až do výše souhrnu měsíčních odměn za jednotlivé funkce. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného příspěvku Petru Jasanskému, sídlo Lomená 2859, Česká Lípa, IČ v předloženém znění. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu Protipovodňový monitorovací varovný systém města ve výši ,80 Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovým opatřením č. 7/201 tyto rozpočtové změny Poslední změna dne Poslední změna dne , smlouva oboustranně podepsána, rozdělena, finanční příspěvek poukázán příjemci. Poslední změna dne Smlouva byla podepsána dne Úkol splněn. Poslední změna dne , zaúčtováno. 19

20 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /201 Bc. Janatová Olga, kancelář tajemníka MěÚ Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou finanční částky ve výši ,0 Kč na účet svazku obcí Novoborska jako mimořádný členský příspěvek města na úhradu podílu na spoluúčasti na financování projektu "Společná řešení pro původní péči o krajinu" realizovaného prostřednictvím Svazku obcí Novoborska a dotovaného z programu Přeshraniční spolupráce Cíl3/Ziel3. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovým opatřením č. 6/201 tuto rozpočtovou změnu: Změny ve výdajích - převod prostředků z rozpočtu Odbor rozvoje, majetku a investic do rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu: rozpočet Odboru kancelář tajemníka městského úřadu navýšit na položce členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí" o ,- Kč převodem z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic z položky "Příprava staveb, technická dokumentace" v investičních výdajích Mimořádný členský příspěvek byl uhrazen - splněno., zaúčtováno. 20

21 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / /A/ /B/201 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Žatecká Romana, starostka města Šafránková Alena, I. místostarostka města Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. 8 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytování peněžitého plnění ve volebním období r občanům, kteří pracují ve výborech zastupitelstva města jako nečlenové zastupitelstva města a byli do této funkce zvoleni zastupitelstvem města a to ve výši 00 Kč za jedno zasedání výboru. Celková výše peněžitého plnění bude občanovi poskytnuta na základě usnesení zastupitelstva města formou daru a vyplacena vždy jednou ročně ve výplatním termínu města v měsíci prosinci, v roce 2018 v měsíci listopadu. Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 28/2010 ze dne a Zastupitelstvo města ukládá příspěvkovým organizacím Městská knihovna, Kultura a Lipý odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 201 na pokrytí účetních odpisů investičního movitého majetku do rozpočtu zřizovatele ve výši dle tabulky v příloze. Zastupitelstvo města ukládá školským příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 201 na odpisy dlouhodobého hmotného majetku do rozpočtu zřizovatele dle schváleného odpisového plánu uvedeného v příloze Kompetenčně bude zajišťováno úsekem personalistiky a mezd. Probíhá - připraveny výzvy příspěvkovým organizacím k provedení odvodu finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele. Úkol splněn - ředitelé školských příspěvkových organizaci byly o nařízeném odvodu odpisů informování výpisem z usnesení ZM č. 18/B/201 dne

22 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /201 Šafránková Alena, I. místostarostka města Šafránková Alena, I. místostarostka města Zastupitelstvo města schvaluje Mateřské škole Šikulka,, Moskevská 23, příspěvková organizace převod částky 3.939,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu za účelem dofinancování nákup lanové dráhy - navýšení pořizovací ceny z důvodu úpravy terénu pro ukotvení. Zastupitelstvo města schvaluje Mateřské škole Šikulka,, Moskevská 23, příspěvková organizace převod částky 6.6,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu za účelem nákupu kolotoče na zahradu (dovybavení zahrady herními prvky) Úkol splněn - ředitelka Mateřské školy Šikulka,, příspěvková organizace Bc. Šárka Malá bylo o schválení převodu finančních prostředků informována výpisem z usnesení ZM č. 19/201 dne Úkol splněn - ředitelka Mateřské školy Šikulka,, Moskevská 23,příspěvková organizace Bc. Šárka Malá byla o schválení převodu finančních prostředků informována výpisem z usnesení ZM č. 19/201 dne /201 Šafránková Alena, I. místostarostka města Zastupitelstvo města schvaluje Základní škole Slovanka,, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace změnu využití zůstatku finančních prostředků investičního fondu ve výši 2.77,-- Kč na "dofinancování pořízení kuchyňského robotu do školní jídelny" a ,-- Kč k dokrytí investičních akcí v následujícím roce Úkol splněn - ředitel Základní školy Slovanka,, Ant. Sovy 3056, příspěvková organizace Václav Špetlík byl o schválení změny využití prostředků investičního fondu informován výpisem z usnesení ZM č. 20/201 dne

23 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /201 Šafránková Alena, I. místostarostka města Zastupitelstvo města schvaluje Základní škole,, 28. října 2733, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši 2.8,-- Kč v investičním fondu organizace k pokrytí dalších investičních akcí, prováděných v následujících letech Úkol splněn - ředitel Základní školy,, 28. října 2733, příspěvková organizace byl o schválení ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v investičním fondu informován výpisem z usnesení ZM č. 21/201 dne / / / /201 Žatecká Romana, starostka města Žatecká Romana, starostka města Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města schvaluje přílohu č. ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sport, sídlem Barvířská 2690,, IČ , v předloženém znění. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 160 3,80 Kč vztahující se k projektu "Úpravy malé vodní nádrže Žizníkov" dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o udělení finančního příspěvku v předloženém znění. Zastupitelstvo města schvaluje udělení mimořádného finančního příspěvku Sportovnímu městečku, o.s., sídlem 28. října 2733,, IČ , na výdaje spojené s realizací akce Futsal tour 201 ve výši 15 tis. Kč (pronájem sportoviště). Probíhá - připravena příloha ke ZL PO Sport k podpisu starostce města. Smlouva byla uzavřena dne Úkol splněn. Probíhá - připravena smlouva k podpisu žadateli. Probíhá - připravena smlouva o poskytnutí mimořádného příspěvku. 23

24 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / / /201 Žatecká Romana, starostka města Novotná Petra, odd. technické správy majetku Novotná Petra, odd. technické správy majetku Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 k rozpočtovému opatření č. 7/201 - přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu sportu: do provozních výdajů v rozpočtu sportu zařadit novou položku "Mimořádný finanční příspěvek - Sportovní městečko o.s. (Futsal tour 201) ve výši 15. tis. Kč přesunem z položky "Sportovní granty" Zastupitelstvo města ukládá Radě města Česká Lípa projednat pokračování mandátních smluv o správě nemovitostí se současnými správci, a to nejpozději do doby uplynutí výpovědních lhůt, tj. do Zastupitelstvo města ruší zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Správa bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Česká Lípa". Zastupitelstvo města revokuje usnesení ZM č. 736/E/201 ze dne v celém rozsahu , zaúčtováno. Je předkládán materiál na jednání RM s usnesením, kdy je pověřen jednáním II. místostarosta Juraj Raninec. Zadávací řízení zrušeno dne Jedná se o revokaci usnesení, tj. splněno. 2

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 602/ /B/2014)

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 602/ /B/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 22. 1. 2014 (č. usnesení 602/2014-615/B/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 204/ /2015)

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 204/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 21. 10. 2015 (č. usnesení 204/2015-219/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 184/ /2015)

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 184/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 30. 9. 2015 (č. usnesení 184/2015-203/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Sestava vytvořena dne 10.1.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 10.1.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 16.2.2011 9/2011/A Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Zastupitelstvo ukládá Mgr.

Více

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014)

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MATERIÁLY na 1. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, které se bude konat dne

MATERIÁLY na 1. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, které se bude konat dne MĚSTO ČESKÁ LÍPA MATERIÁLY na 1. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, které se bude konat dne 10. 11. 2014 Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

USNESENÍ z 35. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 707/ /A/2014)

USNESENÍ z 35. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 707/ /A/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 27. 8. 2014 (č. usnesení 707/2014-729/A/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 525/ /2013)

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 525/ /2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 5/2013-532/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016)

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 10. 2016 (č. usnesení 756/2016-766/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 16.2.2011 93/2011/A Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Zastupitelstvo ukládá Mgr.

Více

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 16.2.2011 93/2011/A Vlček Tomáš, II. místostarosta Zastupitelstvo města ukládá Tomáši Vlčkovi, aby prostřednictvím výboru

Více

USNESENÍ z 56. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 744/ /D/2016)

USNESENÍ z 56. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 744/ /D/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 56. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 30. 9. 2016 (č. usnesení 744/2016-755/D/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného v úterý dne 10. prosince 2014 v 16.00 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 17/2-47/2 Obdrží:

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 12. prosince 2017, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 07.02.2011 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 54 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.12.2010

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 26/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 11/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. června 2017

USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 11/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. června 2017 Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 11/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. června 2017 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.11, 4.4 a 4.5, stažený o bod

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp.

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. U s n e s e n í z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 13.12.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 19/1.1 Program

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 26.11.2014 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Zdeněk Gürtler Mandátová komise: Ivo Kičmer PRO: 13 Mgr. Daniel Kašička PRO: 13 Návrhová komise:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 19/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 25.11.2015 v 08:00 hodin na MěU v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 18. prosince 2017 od 17:00 hodin Usnesení č. 30/1

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 20. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 14.12.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 942. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 19. 6. 2019 Usnesení č. 82/19 ZM rezignaci zastupitelky Mgr. Jany Svěrákové na mandát členky Zastupitelstva města Brtnice

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 13/ /2014)

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 13/ /2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 26. 11. 2014 (č. usnesení 13/2014-26/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově ZM města KRNOVA SS 03/2019/koni KRNOMK-11643/2019 koni U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 300/ /2016)

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 300/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 30. 3. 2016 (č. usnesení 300/2016-318/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Usnesení ZM č. 9/2016-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 9/2016-ZAST ze dne Omluveni: Ing. Petr Novotný, Ing. arch. Vladimíra Středová, PhDr. Hana Chvátilová, Mgr. Tomáš Kalous, 09/2016-ZAST/308-9. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Mgr. Romana Pospíšila a MUDr. Jiřinu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. října 2013 od 16:30 hod. v

Více

13/03/2017- ZO-U Příloha k usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16.hodin v zasedací síni obecního úřadu

13/03/2017- ZO-U Příloha k usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16.hodin v zasedací síni obecního úřadu 13/03/2017- ZO-U Příloha k usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.3.2017 v 16.hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17.02.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

z 11.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov

z 11.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov USNESENÍ z 11.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne 9. 4. 2019 od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov Usnesení RaMěst č. 11/1/2019/R z 9. 4. 2019 1. Jmenování člena komise -

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 19.12.2018 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 13.12.2017 USNESENÍ č. 869/17/ZM38 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 501/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 501/ /ZM Usnesení ze 48. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 24.05.2018 v 17:30 hodin v Sokolovně v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 116. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 27.3.2019 USNESENÍ č. 112/19/ZM6 Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele v o l í návrhovou komisi

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 383/ /2016)

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 383/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 31. 8. 2016 (č. usnesení 383/2016-398/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 28. 8. 2014 Účast dle prezenční listiny: Program: v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 5 členů ZO 1.

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č.

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č. MĚSTO ROKYCANY Opatření orgánů města č. Z/2/2000 Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany (úplné znění po dodatku č. 1 12) A) Obytné domy určené k prodeji: 1. K prodeji budou nabídnuty

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. 9. 2017 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Město Jeseník. Usnesení

Město Jeseník. Usnesení Město Jeseník Usnesení přijatá na 24. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.7.2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. K.Čapka 1147 v Jeseníku 1072. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více