Pojistná smlouva o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistná smlouva o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů"

Transkript

1 Pojistná smlouva o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp PSČ , Česká republika IČ: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 zastoupená: Jeroenem Karlem van Leeuwenem, generálním ředitelem a Ing. Markem Nezvedou, ředitelem divize životního pojištění (dále jen pojistitel ) Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5 PSČ , Česká republika IČ: , DIČ CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 zastoupená: Alešem Pospíšilem, výkonným ředitelem Řízení segmentu masového trhu a a Veronikou Červinkovou, výkonným manažerem Era produkty a služby a (dále jen pojistník ) uzavírají po dohodě a v souladu s ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), tuto pojistnou smlouvu o Pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů č Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Touto pojistnou smlouvou se ve smyslu ustanovení 10 zákona o pojistné smlouvě sjednává pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity ve Variantě 1 nebo pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity a pojištění pro případ pracovní neschopnosti ve Variantě 2 nebo pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ ztráty zaměstnání ve Variantě 3, a to pro dlužníky ze spotřebitelských úvěrů (dále jen úvěr ) poskytovaných pojistníkem fyzickým osobám na obchodních místech distribuční sítě Poštovní spořitelny. 2. Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity sjednané na základě této pojistné smlouvy se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění ze dne (dále jen VPP I ) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity ze dne (dále jen DPP I ), pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednané na základě této pojistné smlouvy se řídí VPP I a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti ze dne (dále jen DPP II ) a pojištění pro případ ztráty zaměstnání sjednané na základě této pojistné smlouvy se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro neživotní pojištění ze dne (dále jen VPP II ) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání ze dne (dále jen DPP III ). 3. Výše uvedené pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy jako její přílohy č /10

2 4. Pojištěným dle této pojistné smlouvy se stává dlužník ze spotřebitelského úvěru a to při splnění podmínek ujednaných v článku 3 této pojistné smlouvy. 5. Smluvní strany sjednávají, že pro stanovení podmínek týkajících se vytváření seznamu pojištěných, oznámení a likvidace pojistných událostí a stanovení výše pojistných sazeb uzavřou prováděcí smlouvu (dále jen prováděcí smlouva ). Článek 2 Výklad pojmů Pro účely této pojistné smlouvy se nad rámec VPP I, VPP II, DPP I, DPP II a DPP III vymezují následující pojmy: Úvěrová splátka - pro účely pojistného plnění se úvěrovou splátkou rozumí: a) v době čerpání úvěru - aktuální měsíční splátka dohodnutého úroku z úvěru, poplatku za správu úvěru a poplatku za pojištění, b) po ukončení čerpání úvěru - aktuální měsíční splátka jistiny, dohodnutého úroku z úvěru, poplatku za správu úvěru a poplatku za pojištění. - pro účely stanovení pojistného se úvěrovou splátkou rozumí: a) v době čerpání úvěru - měsíční splátka jistiny dle smlouvy o úvěru, dohodnutého úroku z úvěru a poplatku za správu úvěru, b) po ukončení čerpání úvěru - aktuální měsíční splátka jistiny, dohodnutého úroku z úvěru a poplatku za správu úvěru. Varianta 1 - zkrácené označení pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity Varianta 2 - zkrácené označení pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity a pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti Varianta 3 - zkrácené označení pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání Přihláška k pojištění - dvoustranný písemný právní úkon mezi pojistníkem a osobou, která žádá o vstup do pojištění, jehož obsahem je vymezení podmínek pojištění Odhlášení z pojištění - pojistníkem prováděný administrativní úkon, záznam o ukončení pojištění v jím elektronicky vedené evidenci o pojištění vzniklých dle této pojistné smlouvy, který lze provést pouze na základě písemné žádosti pojištěného nebo z důvodu nezaplacení poplatku za pojištění. Článek 3 Podmínky pro vstup do pojištění, vznik pojištění 1. Podmínky pro vstup do pojištění ve Variantě 1, vznik pojištění ve Variantě 1: 1.1. Při vstupu do pojištění současně s uzavřením Smlouvy o ČSOB spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva o úvěru ) vzniká pojištění v rozsahu Varianty 1 pro danou osobu, jestliže: a) podepsala prohlášení pojištěného pro Variantu 1 a nejpozději do 30 kalendářních dnů od data tohoto podpisu byla s touto osobou pojistníkem uzavřena smlouva o úvěru s úvěrovým limitem nepřevyšujícím Kč, jejíž součástí je pojištění ve Variantě 1, a současně b) tato osoba je v této smlouvě o úvěru jmenovitě uvedena jako pojištěný a současně c) daná osoba splňuje k datu, ke kterému podepsala prohlášení pojištěného pro Variantu 1, tyto podmínky: jde o zletilou fyzickou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům a nedosáhla věku 64 let a má korespondenční adresu na území ČR a současně d) je jmenovitě uvedena v Seznamech pojištěných vyhotovených pojistníkem v souladu s ujednáními pojistné smlouvy Při vstupu do pojištění do 6 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru vzniká pojištění v rozsahu Varianty 1 pro danou osobu, jestliže: a) uzavřela smlouvu o úvěru s úvěrovým limitem nepřevyšujícím Kč, podepsala Přihlášku k pojištění s Variantou 1, jejíž součástí je prohlášení pojištěného pro Variantu 1 a současně b) pojistník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od data podpisu Přihlášky k pojištění danou osobou, potvrdil podpisem Přihlášky k pojištění vstup této osoby do pojištění a současně c) druhá smluvní strana podepsala Přihlášku k pojištění do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru a současně d) daná osoba splňuje k datu, ke kterému podepsala prohlášení pojištěného pro Variantu 1, tyto podmínky: 2/10

3 jde o zletilou fyzickou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům a nedosáhla věku 64 let a má korespondenční adresu na území ČR a současně e) je jmenovitě uvedena v Seznamech pojištěných vyhotovených pojistníkem v souladu s ujednáními pojistné smlouvy 2. Podmínky pro vstup do pojištění ve Variantě 2, vznik pojištění ve Variantě 2: 2.1. Při vstupu do pojištění současně s uzavřením smlouvy o úvěru vzniká pojištění v rozsahu Varianty 2 pro danou osobu, jestliže: a) podepsala prohlášení pojištěného pro Variantu 2 a nejpozději do 30 kalendářních dnů od data tohoto podpisu byla s touto osobou pojistníkem uzavřena smlouva o úvěru s úvěrovým limitem nepřevyšujícím Kč, jejíž součástí je pojištění ve Variantě 2, a současně b) tato osoba je v této smlouvě o úvěru jmenovitě uvedena jako pojištěný a současně c) daná osoba splňuje k datu, ke kterému podepsala prohlášení pojištěného pro Variantu 2, tyto podmínky: jde o zletilou fyzickou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům a nedosáhla věku 64 let a má korespondenční adresu na území ČR, není v pracovní neschopnosti, za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dnů (s výjimkou zlomenin, těhotenství, apendektomie - operace slepého střeva či odstranění krčních mandlí) a současně d) je jmenovitě uvedena v Seznamech pojištěných vyhotovených pojistníkem v souladu s ujednáními pojistné smlouvy Při vstupu do pojištění do 6 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru vzniká pojištění v rozsahu Varianty 2 pro danou osobu, jestliže: a) uzavřela smlouvu o úvěru s úvěrovým limitem nepřevyšujícím Kč, podepsala Přihlášku k pojištění s Variantou 2, jejíž součástí je prohlášení pojištěného pro Variantu 2 a současně b) pojistník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od data podpisu Přihlášky k pojištění danou osobou, potvrdil podpisem Přihlášky k pojištění vstup této osoby do pojištění a současně c) druhá smluvní strana podepsala Přihlášku k pojištění do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru a současně d) daná osoba splňuje k datu, ke kterému podepsala prohlášení pojištěného pro Variantu 2, tyto podmínky: jde o zletilou fyzickou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům a nedosáhla věku 64 let a má korespondenční adresu na území ČR, není v pracovní neschopnosti, za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dnů (s výjimkou zlomenin, těhotenství, apendektomie - operace slepého střeva či odstranění krčních mandlí) a současně e) je jmenovitě uvedena v Seznamech pojištěných vyhotovených pojistníkem v souladu s ujednáními pojistné smlouvy. 3. Podmínky pro vstup do pojištění ve Variantě 3, vznik pojištění ve Variantě 3: 3.1. Při vstupu do pojištění současně s uzavřením smlouvy o úvěru vzniká pojištění v rozsahu Varianty 3 pro danou osobu, jestliže: a) podepsala prohlášení pojištěného pro Variantu 3 a nejpozději do 30 kalendářních dnů od data tohoto podpisu byla s touto osobou pojistníkem uzavřena smlouva o úvěru s úvěrovým limitem nepřevyšujícím Kč, jejíž součástí je pojištění ve Variantě 3, a současně b) tato osoba je v této smlouvě o úvěru jmenovitě uvedena jako pojištěný a současně c) daná osoba splňuje k datu, ke kterému podepsala prohlášení pojištěného pro Variantu 3, tyto podmínky: jde o zletilou fyzickou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům a nedosáhla věku 64 let a má korespondenční adresu na území ČR, není v pracovní neschopnosti, za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dnů (s výjimkou zlomenin, těhotenství, apendektomie - operace slepého střeva či odstranění krčních mandlí), má pracovní poměr na dobu neurčitou a současně nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, neuzavřela se zaměstnavatelem dohodu o skončení 3/10

4 pracovního poměru a není ve zkušební době nebo je ve služebním poměru na dobu neurčitou a současně nepodala žádost o skončení služebního poměru ani jí nebylo doručeno rozhodnutí, na základě kterého jí služební poměr skončí a současně d) je jmenovitě uvedena v Seznamech pojištěných vyhotovených pojistníkem v souladu s ujednáními pojistné smlouvy Při vstupu do pojištění do 6 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru vzniká pojištění v rozsahu Varianty 3 pro danou osobu, jestliže: a) uzavřela smlouvu o úvěru s úvěrovým limitem nepřevyšujícím Kč, podepsala Přihlášku k pojištění s Variantou 3, jejíž součástí je prohlášení pojištěného pro Variantu 3 a současně b) pojistník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od data podpisu Přihlášky k pojištění danou osobou, potvrdil podpisem Přihlášky k pojištění vstup této osoby do pojištění a současně c) druhá smluvní strana podepsala Přihlášku k pojištění do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru a současně d) daná osoba splňuje k datu, ke kterému podepsala prohlášení pojištěného pro Variantu 3, tyto podmínky: jde o zletilou fyzickou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům a nedosáhla věku 64 let a má korespondenční adresu na území ČR, není v pracovní neschopnosti, za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dnů (s výjimkou zlomenin, těhotenství, apendektomie - operace slepého střeva či odstranění krčních mandlí), má pracovní poměr na dobu neurčitou a současně nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, neuzavřela se zaměstnavatelem dohodu o skončení pracovního poměru a není ve zkušební době nebo je ve služebním poměru na dobu neurčitou a současně nepodala žádost o skončení služebního poměru ani jí nebylo doručeno rozhodnutí, na základě kterého jí služební poměr skončí a současně e) je jmenovitě uvedena v Seznamech pojištěných vyhotovených pojistníkem v souladu s ujednáními pojistné smlouvy. 2. Není-li splněna některá z podmínek uvedených v odst. 1, 2 nebo 3 tohoto čl. a/nebo v čl. 9 odst. 4 písm. b) pojistné smlouvy, pojištění nevzniká. Článek 4 Počátek a konec pojištění 1. Počátkem pojištění je v případě čl. 3 odst.1.1, 2.1 a 3.1 této pojistné smlouvy první den čerpání úvěru. V případě čl. 3. odst. 1.2, 2.2 a 3.2 této pojistné smlouvy je počátkem pojištění první den kalendářního měsíce následujícího po datu podpisu Přihlášky k pojištění druhou smluvní stranou nebo první den čerpání úvěru, nastane-li tento den později. 2. V případě, kdy dojde ke změně pojištění z nižší varianty na variantu vyšší dle čl. 8 odst. 2 této pojistné smlouvy je počátkem pojištění, která touto změnou byla sjednána, tj. pojištění pro případ pracovní neschopnosti a/nebo pojištění pro případ ztráty zaměstnání první den kalendářního měsíce následujícího po uzavření písemné dohody mezi pojištěným a pojistníkem nebo první den čerpání úvěru, nastane-li tento den později. 3. Konec pojištění je den uvedený ve smlouvě o úvěru jako datum poslední splátky nebo poslední den kalendářního měsíce, v němž se pojištěný dožije věku 65 let, nastane-li tento den před datem poslední splátky a nezaniklo-li pojištění v souladu s pojistnou smlouvou již dříve. Zanikne-li smluvní vztah mezi pojistníkem a pojištěným, založený smlouvou o úvěru, je koncem pojištění den zániku smluvního vztahu. Je-li pojištěný pojistníkem z pojištění odhlášen v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. f) pojistné smlouvy, je koncem pojištění poslední den kalendářního měsíce, v němž byl odhlášen. 4. Veškerá pojištění daného pojištěného sjednaná na základě této pojistné smlouvy zanikají kromě důvodů uvedených v právních předpisech a pojistných podmínkách vznikem pojistné události, kterou je v souladu s DPP I smrt nebo plná invalidita pojištěného, včetně události, za kterou pojistitel neposkytne pojistné plnění. Článek 5 Pojistné 1. Pojistník se zavazuje platit pojistné za všechna pojištění vzniklá dle této pojistné smlouvy. Pojistné se stanovuje jako běžné s měsíčním pojistným obdobím, kterým je kalendářní měsíc. Pojistné za 4/10

5 pojistné období se určí jako součet měsíčního pojistného za jednotlivé pojištěné. Měsíční pojistné za jednoho pojištěného se určí jako součet pojistného za jednotlivá pojištění dle odst. 2-4 tohoto čl. obsažená ve sjednané variantě pojištění a to počínaje měsícem následujícím po měsíci, do něhož spadá počátek pojištění. Pojistné za pojistné období pojistník hradí zpětně, a to vždy do 10. dne následujícího pojistného období (tj. následujícího kalendářního měsíce) na Účet číslo: /0300 Variabilní symbol: Konstantní symbol: Pojistné za pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity se určí jako součin pojistné sazby pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity dle čl. 3 prováděcí smlouvy a úvěrové splátky. 3. Pojistné za pojištění pro případ pracovní neschopnosti se určí jako součin pojistné sazby pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti dle čl. 3 prováděcí smlouvy a úvěrové splátky. Je-li úvěrová splátka vyšší než Kč určí se pojistné za pojištění pro případ pracovní neschopnosti jako součin pojistné sazby pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti dle čl. 3 prováděcí smlouvy a částky Kč. 4. Pojistné za pojištění pro případ ztráty zaměstnání se určí jako součin pojistné sazby pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání dle čl. 3 prováděcí smlouvy a úvěrové splátky. Je-li úvěrová splátka vyšší než Kč určí se pojistné za pojištění pro případ ztráty zaměstnání jako součin pojistné sazby pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání dle čl. 3 prováděcí smlouvy a částky Kč. 5. V případě, kdy pojištěný je pojištěn pouze po část pojistného období, tj. kalendářního měsíce, v němž nastane konec pojištění, ujednává se, že pojistiteli za něj náleží pojistné za celé pojistné období, tj. za celý kalendářní měsíc. 6. Pojistné je placeno jednou částkou za všechny pojištěné uvedené v jednom Seznamu pojištěných a je splatné zvlášť za každý Seznam pojištěných. Celkové pojistné placené pojistníkem za jeden Seznam pojištěných se určí jako součet pojistného za všechny pojištěné uvedené v příslušném Seznamu pojištěných. 7. Měsíční pojistné za jednoho pojištěného je zaokrouhleno dle matematických pravidel s přesností na 4 desetinná místa. Pojistné za pojistné období je zaokrouhleno na celé Kč nahoru. 8. V souladu s 13 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě si pojistitel vyhrazuje právo v souvislosti se změnou kterékoliv z podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, upravit nově výši pojistného za pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity. Tato změna se projeví ve změně pojistné sazby pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity. Těmito rozhodnými podmínkami jsou změna podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy pro přiznání plné invalidity a/nebo škodný poměr pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity větší než 90 %. 9. V souladu s 13 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě si pojistitel vyhrazuje právo v souvislosti se změnou kterékoliv z podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti, upravit nově výši pojistného za pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Tato změna se projeví ve změně pojistné sazby pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Těmito rozhodnými podmínkami jsou změna podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy pro přiznání pracovní neschopnosti a/nebo škodný poměr pojištění pro případ pracovní neschopnosti větší než 90 %. 10. V souladu s 13 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě si pojistitel vyhrazuje právo v souvislosti se změnou kterékoliv z podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání, upravit nově výši pojistného za pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Tato změna se projeví ve změně pojistné sazby pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Těmito rozhodnými podmínkami jsou změna podmínek pro odchod do starobního důchodu a/nebo škodný poměr pojištění pro případ ztráty zaměstnání větší než 90 % a/nebo změna podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy pro pobírání podpory v nezaměstnanosti. 11. V souladu s 13 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě si pojistitel vyhrazuje právo v souvislosti se změnou podmínky rozhodné pro stanovení výše pojistného pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání, upravit nově výši pojistného za tato pojištění. Tato změna se projeví ve změně pojistné sazby pro tato pojištění. Touto rozhodnou podmínkou je změna poplatkové struktury u spotřebitelských úvěrů. 12. Nové výše pojistných sazeb dle odst. 8 až 11 tohoto čl. je pojistitel povinen pojistníkovi oznámit písemně, a to nejméně 2 měsíce před datem, k němuž má být pojistné stanovené dle nové výše pojistné sazby poprvé splatné. Nová pojistná sazba je platná pro všechny pojištěné dle této pojistné smlouvy. 5/10

6 Článek 6 Seznam pojištěných Seznam pojištěných v elektronické formě musí být pojistníkem vyhotoven tak, aby obsahoval správné a přesné údaje ve formátu a struktuře dohodnutých v prováděcí smlouvě a musí být zaslán pojistiteli prostřednictvím kontaktní osoby v souladu s prováděcí smlouvou. Článek 7 Doklady o pojištění Dokladem o sjednání pojištění jsou pro pojistitele Seznam pojištěných za kalendářní měsíc, do něhož spadá počátek pojištění daného pojištěného a smlouva o úvěru, jejíž součástí je pojištění nebo Přihláška k pojištění daného pojištěného, které jsou dokladem o pojištění i pro tohoto pojištěného. V případě, že v době trvání pojištění došlo ke změně varianty pojištění je dokladem o sjednaném pojištění i písemná dohoda o změně varianty pojištění dle čl. 8 odst. 1-2 této pojistné smlouvy. Článek 8 Změny pojištění 1. Vyšší variantu lze změnit na nižší variantu (tj. Variantu 3 na Variantu 2 nebo 1 a Variantu 2 na Variantu 1) uzavřením písemné dohody pojištěného s pojistníkem a to kdykoliv v době trvání pojištění. Změna nabývá účinnosti 1. dne kalendářního měsíce následujícího po datu uzavření dohody nebo první den čerpání úvěru, nastane-li tento den později. 2. Nižší variantu lze změnit na vyšší variantu (tj. Variantu 1 na Variantu 2 nebo 3 a Variantu 2 na Variantu 3) uzavřením písemné dohody pojištěného s pojistníkem, jejíž součástí je prohlášení pojištěného pro sjednávanou Variantu pojištění, pouze do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru a pouze tehdy, splňuje-li pojištěný k datu podpisu tohoto prohlášení podmínky dle čl. 3 odst. 2.1 písm. c) nebo odst. 3.1 písm. c) této pojistné smlouvy. Změna nabývá účinnosti 1. dne kalendářního měsíce následujícího po datu uzavření písemné dohody pojištěného s pojistníkem nebo první den čerpání úvěru, nastane-li tento den později. 3. Ujednává se, že povolí-li pojistník pojištěnému odklad měsíčních úvěrových splátek max. však o tři měsíce a dochází-li ke změně původního konce pojištění je novým koncem pojištění až nově dohodnutý den splatnosti poslední splátky, nejpozději však den po uplynutí lhůty tří kalendářních měsíců od původního dne splatnosti poslední splátky. Změnu konce pojištění je pojistník povinen uvést v seznamu pojištěných dle pravidel prováděcí smlouvy. Povolí-li pojistník pojištěnému odklad měsíčních úvěrových splátek o dobu delší než tři měsíce, pojištění zaniká dnem, který je uveden v původní smlouvě o úvěru jako konec pojištění. Článek 9 Rozsah pojištění, pojistné události a pojistné plnění 1. Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity: a) Vznikne-li v souladu s pojistnou smlouvou nárok na pojistné plnění z pojistné události, kterou je smrt nebo plná invalidita pojištěného, poskytne pojistitel tomu, komu vznikne právo na pojistné plnění, pojistné plnění ve výši pojistné částky, tj. ve výši 102% kalkulovaného zůstatku jistiny úvěru, ke dni vzniku pojistné události, maximálně však ve výši Kč. Kalkulovaný zůstatek jistiny úvěru je částka jistiny úvěru, kterou by pojištěný dlužil dle smlouvy o úvěru při dodržení splátkového kalendáře respektive platebních podmínek stanovených ve smlouvě o úvěru. Pojistné plnění nezahrnuje krytí závazků vyplývajících z nedodržení smluvních podmínek, termínů a výše splátek nebo nesplacení ostatních peněžních závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru splatných přede dnem vzniku pojistné události a na krytí závazků vzniklých po dni vzniku pojistné události. Pojistitel poskytne pojistné plnění za daného pojištěného pouze jednou, a to za tu nastalou pojistnou událost, která byla pojistiteli oznámena jako první. Vznikem pojistné události pojištění daného pojištěného v souladu s DPP I zaniká. b) Je-li pojistiteli oznámeno k jedné smlouvě o úvěru více pojistných událostí z pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity současně, plní pojistitel nejprve za tu pojistnou událost, která nastala dříve. c) Obmyšleným, který má právo na pojistné plnění, je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, je pojistník. Oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je-li pojistnou událostí plná invalidita pojištěného, je pojistník. 6/10

7 2. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti: a) Vznikne-li v souladu s pojistnou smlouvou nárok na pojistné plnění z pojistné události, kterou je pracovní neschopnost pojištěného při dodržení stanovených podmínek, poskytne pojistitel tomu, komu vznikne právo na pojistné plnění, opakované pojistné plnění ve výši měsíčních úvěrových splátek, jejichž splatnost spadá dle příslušné smlouvy o úvěru do doby trvání pracovní neschopnosti. První pojistné plnění z této pojistné události poskytne pojistitel ve výši úvěrové splátky za ten kalendářní měsíc, v němž splatnost úvěrové splátky poprvé připadla na den po uplynutí karenční lhůty a současně splatnost úvěrové splátky v tomto měsíci připadla na dobu, kdy pojištěný ještě byl v pracovní neschopnosti. Následná pojistná plnění z této pojistné události poskytne pojistitel za každý kalendářní měsíc, v němž pracovní neschopnost trvala alespoň do dne splatnosti úvěrové splátky včetně, maximálně však do dne přiznání plné invalidity. U jednoho pojištěného poskytne pojistitel z jedné pojistné události, kterou je pracovní neschopnost pojištěného, opakované pojistné plnění max. dvanáctkrát, tj. maximálně 12 po sobě jdoucích úvěrových splátek. b) Je-li měsíční úvěrová splátka vyšší než Kč, poskytne pojistitel odchylně od písm a) tohoto odst. opakované pojistné plnění nikoliv ve výši měsíční úvěrové splátky, ale ve výši Kč. c) Je-li pojištěný po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím kalendářním dni uznán znovu práce neschopným z důvodu zhoršení zdravotního stavu nebo nové nemoci, považuje se tato pracovní neschopnost za pokračování předcházející pracovní neschopnosti. d) Oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je-li pojistnou událostí pracovní neschopnost pojištěného, je pojistník. 3. Pojištění pro případ ztráty zaměstnání: a) Vznikne-li v souladu s pojistnou smlouvou nárok na pojistné plnění z pojistné události, kterou je neschopnost pojištěného splácet pojistníkovi úvěrové splátky z důvodu ztráty zaměstnání při dodržení stanovených podmínek, poskytne pojistitel tomu, komu vznikne právo na pojistné plnění, opakované pojistné plnění ve výši měsíčních úvěrových splátek, jejichž splatnost spadá dle příslušné smlouvy o úvěru do doby, za níž pojištěnému vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. První pojistné plnění z této pojistné události poskytne pojistitel ve výši úvěrové splátky za ten kalendářní měsíc, v němž splatnost úvěrové splátky poprvé připadla na den, za nějž pojištěný již čerpal podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci nebo nemocenské a současně nejpozději předcházejícím dnem uplynula karenční lhůta. Následná pojistná plnění poskytne pojistitel za každý kalendářní měsíc, v němž nárok na podporu v nezaměstnanosti trval alespoň do dne splatnosti úvěrové splátky. U jednoho pojištěného poskytne pojistitel z jedné pojistné události, kterou je neschopnost pojištěného splácet pojistníkovi úvěrové splátky z důvodu ztráty zaměstnání při dodržení stanovených podmínek, opakované pojistné plnění max. dvanáctkrát, tj. maximálně 12 po sobě jdoucích úvěrových splátek. b) Je-li měsíční úvěrová splátka vyšší než Kč, poskytne pojistitel odchylně od písm a) tohoto odst. opakované pojistné plnění nikoliv ve výši měsíční úvěrové splátky, ale ve výši Kč. c) V souladu s čl. 3 DPP III pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě ztráty zaměstnání pojištěného vzniklé ve lhůtě jednoho roku ode dne následujícího po datu splatnosti úvěrové splátky, která je poslední částí pojistného plnění z předcházející pojistné události, kterou je neschopnost pojištěného splácet pojistníkovi úvěrové splátky z důvodu ztráty zaměstnání při dodržení stanovených podmínek d) Oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je-li pojistnou událostí neschopnost pojištěného splácet pojistníkovi úvěrové splátky z důvodu ztráty zaměstnání pojištěného, je pojistník. 4. Společná ujednání: a) Maximální výše celkem vyplaceného pojistného plnění ze všech pojistných událostí jednoho pojištěného je Kč a to i v případě, že dle této pojistné smlouvy a/nebo dle Pojistné smlouvy o pojištění dlužníků (fyzických osob) ze spotřebitelských úvěrů č (dále jen pojistná smlouva č ) a/nebo dle Pojistné smlouvy o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů č (dále jen pojistná smlouva č ) bylo pro tohoto pojištěného sjednáno pojištění k více smlouvám o úvěru. Vyplacením pojistného plnění, kterým je dosaženo této částky, veškerá pojištění, která byla sjednána dle této pojistné smlouvy a/nebo dle pojistné smlouvy č a/nebo dle pojistné smlouvy č , zanikají. 7/10

8 b) K jedné smlouvě o úvěru lze sjednat pojištění dle této pojistné smlouvy max. pro 1 osobu. Je-li k jedné smlouvě o úvěru sjednáno pojištění pro více osob, vztahuje se pojištění na tu osobu, pro níž bylo pojištění sjednáno dříve. Je-li datum sjednání pojištění shodné u více osob, vztahuje se pojištění na tu osobu, která je uvedena jako první v pořadí z těch osob pro něž bylo pojištění sjednáno v souladu s pojistnou smlouvou. Pro ostatní uvedené osoby pojištění nevzniká. c) Pro každého pojištěného lze pojištění k druhé resp. další smlouvě o úvěru (dále jen další pojištění ) sjednat pouze tehdy, je-li ke dni sjednání dalšího pojištění součet 102% úvěrového limitu dalšího pojištění a 102% jistiny úvěru, ke kterému bylo sjednáno pojištění, menší nebo roven Kč. Spadá-li však datum sjednání dalšího pojištění do doby čerpání některého z úvěrů, ke kterému bylo sjednáno pojištění, lze toto pojištění sjednat pouze tehdy, je-li ke dni sjednání dalšího součet 102% úvěrového limitu dalšího pojištění a 102% úvěrového limitu sjednaného ve smlouvě o úvěru, ke které bylo sjednáno pojištění menší nebo roven Kč. d) V případě souběhu nároků na pojistné plnění z pojistných událostí pracovní neschopnosti a neschopnosti pojištěného splácet pojistníkovi úvěrové splátky z důvodu ztráty zaměstnání při dodržení stanovených podmínek, u jednoho pojištěného, plní pojistitel po dobu souběhu pouze jednou. Článek 10 Povinnosti smluvních stran 1. Pojistník se zavazuje: a) Před uzavřením smlouvy o úvěru, jejíž součástí je pojištění, resp. před uzavřením Přihlášky k pojištění prokazatelně seznámit pojištěné s obsahem pojistné smlouvy a s obsahem příslušných VPP a DPP a prokazatelně předat tyto pojistné podmínky pojištěnému nejpozději při uzavření smlouvy o úvěru, jejíž součástí je pojištění, resp. Přihlášky k pojištění. b) Archivovat smlouvy o úvěru, jejíž součástí je pojištění, resp. Přihlášky k pojištění společně se smlouvou o úvěru, a to po dobu, po kterou je tato archivována, a v případě vzniku pojistné události nebo v jiných odůvodněných případech poskytnout pojistiteli na základě jeho žádosti jejich kopie případně úředně ověřené kopie. c) Zajistit, aby smlouva o úvěru, jejíž součástí je pojištění, resp. Přihláška k pojištění neobsahovala ustanovení v rozporu s ujednáními této pojistné smlouvy. d) Zajistit písemný souhlas pojištěného se zpracováním jeho osobních údajů včetně údajů o jeho zdravotním stavu pojistitelem, jakož i pojistníkem. Pojistník bere na vědomí, že pojistitel bez poskytnutí výše uvedeného souhlasu nemůže zahájit šetření nutné k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit a poskytnout pojistné plnění. e) Ve smlouvě o úvěru, jejíž součástí je pojištění, resp. v Přihlášce k pojištění, stanovit podmínky, za kterých může být pojištěný z pojištění odhlášen. f) Je-li pojištěný z pojištění pojistníkem odhlášen, oznámit pojistiteli datum konce pojištění, a to jeho vyplněním v Seznamu pojištěných, který je zpracován za ten kalendářní měsíc, v němž konec pojištění nastal, a zajistit, aby tento pojištěný, nemohl být v rámci dané smlouvy o úvěru do pojištění opětovně přihlášen. Pojistník je rovněž povinen písemně oznámit pojištěnému datum konce pojištění. g) Umožnit pojištěným změnu varianty a stanovit podmínky změny varianty v souladu s čl. 8 této pojistné smlouvy ve smlouvě o úvěru, jejíž součástí je pojištění, resp. v Přihlášce k pojištění. h) Platit řádně a včas pojistné, jehož výše a splatnost je stanovena v čl. 5 pojistné smlouvy. i) Vyřizovat administrativu spojenou se správou pojištění a poskytnout potřebnou součinnost při šetření pojistné události. j) Písemně sdělit pojistiteli jméno a kontaktní údaje osoby, která bude zajišťovat potřebnou součinnost při likvidaci pojistné události a předávání seznamů pojištěných (dále jen kontaktní osoba ). Dojde-li ke změně kontaktní osoby, neprodleně písemně sdělit tuto skutečnost pojistiteli. k) Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik pojistné události na příslušném formuláři pojistitele a předat veškeré doklady potřebné k zahájení šetření pojistitele v souladu s prováděcí smlouvou. l) Umožnit pojistiteli na jeho žádost kontrolu dat přímo z datových zdrojů pojistníka, a to pro účely kontroly nároků vyplývajících z pojistné smlouvy, zejména z čl. 5 pojistné smlouvy. m) Zachovávat mlčenlivost o všech pojistitelem poskytovaných informacích o pojištěných v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8/10

9 n) Informovat pojištěného nebo osoby, na které přešly závazky ze smlouvy o úvěru, o výsledku vyřízení pojistné události. o) Pravidelně měsíčně vytvářet seznamy pojištěných v souladu s prováděcí smlouvou a zasílat je prostřednictvím kontaktní osoby pojistiteli, a to nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž je příslušný seznam pojištěných vyhotoven. 2. Pojistitel se zavazuje: a) Poskytovat pojištěným pojištění uvedená v pojistné smlouvě, a to po dobu stanovenou dle čl. 4 pojistné smlouvy. b) Zachovávat mlčenlivost o všech pojistníkem poskytovaných informacích o pojištěných v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. c) Vyřizovat administrativu spojenou s likvidací pojistné události. d) Rozhodnout o oprávněnosti pojistného plnění z pojistné události a bez zbytečného odkladu provést šetření nutné k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit za předpokladu, že byly splněny všechny náležitosti oznámení pojistné události dle prováděcí smlouvy. e) Do 15-ti dnů po ukončení šetření nutného k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit poskytnout pojistné plnění. f) Informovat pojistníka o způsobu a výsledku vyřízení pojistné události. Článek 11 Oznámení a zpracování pojistných událostí 1. Režim oznámení pojistných událostí, zpracování pojistných událostí a součinnost pojistitele a pojistníka řeší prováděcí smlouva k této pojistné smlouvě. 2. Pojistné plnění je splatné v České republice, v české měně a je vždy zaokrouhleno na celé koruny nahoru. Článek 12 Zvláštní ujednání 1. Pokud pojistná smlouva z jakéhokoliv důvodu zanikne, pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné za všechna pojištění sjednaná dle pojistné smlouvy před datem jejího zániku, a to po dobu stanovenou dle čl. 4 pojistné smlouvy. Ujednává se, že i v tomto případě platí ujednání čl. 5 odst pojistné smlouvy o změně pojistného. 2. Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistné plnění za pojistnou událost pojištěného z pojištění sjednaného před datem zániku pojistné smlouvy, pokud pojistná událost vznikne v době stanovené dle čl. 4 pojistné smlouvy. 3. Prohlášení pojištěného, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 této pojistné smlouvy, se považuje za písemné odpovědi pojištěného na dotazy pojistitele v souladu s 14 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě. V případě, že toto prohlášení pojištěného bude nepravdivé, je pojistitel oprávněn postupovat v souladu s 23 nebo 24 zákona o pojistné smlouvě. 4. Pojistník je oprávněn nabízet klientovi Variantu 1 pod názvem Základní, Variantu 2 pod názvem Standardní a Variantu 3 pod názvem Rozšířená. Článek 13 Závěrečná ustanovení 1. Pojistnou smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran, a to písemně formou číslovaných dodatků s výjimkou změny pojistné sazby v souladu s čl. 5 pojistné smlouvy, kterou je pojistitel oprávněn provést jednostranně. 2. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne Každá ze smluvních stran může vypovědět pojistnou smlouvu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po datu doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 5. Pokud výslovně práva a povinnosti účastníků pojištění neupravuje pojistná smlouva, právní vztahy smluvních stran se řídí zákonem o pojistné smlouvě. 6. Pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 7. Stejnopis pojistné smlouvy předaný pojistníkovi je zároveň pojistkou ve smyslu 9 zákona o pojistné smlouvě. 9/10

10 V Pardubicích dne.. V Praze dne Jeroen Karel van Leeuwen v.r. Aleš Pospíšil v.r. generální ředitel výkonný ředitel Řízení segmentu masového trhu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Československá obchodní banka, a. s. Ing. Marek Nezveda v.r. Veronika Červinková v.r. ředitel divize životního pojištění výkonný manažer Era produkty a služby ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Československá obchodní banka, a. s. Seznam příloh: Příloha č. 1 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne Příloha č. 2 Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění ze dne Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění případ smrti nebo plné invalidity ze dne Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti ze dne Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání ze dne Příloha č. 6 Prohlášení pojištěného pro Variantu 1 Příloha č. 7 Prohlášení pojištěného pro Variantu 2 Příloha č. 8 Prohlášení pojištěného pro Variantu 3 10/10

11 Příloha č. 6 - Prohlášení pojištěného pro Variantu 1 Pojištěný prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění ze dne , Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity ze dne a s obsahem pojistné smlouvy platné ke dni podpisu tohoto prohlášení uzavřené mezi ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB jako pojistitelem a Československou obchodní bankou, a. s. jako pojistníkem na straně druhé, souhlasí s nimi a svým podpisem vyjadřuje souhlas s pojištěním dle těchto dokumentů. Prohlašuje, že k datu podpisu tohoto prohlášení je mladší 64 let a souhlasí s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojistné smlouvě ). Souhlasí s určením pojistníka jako osoby oprávněné resp. obmyšlené. Pojištěný prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně údajů o jeho zdravotním stavu byly pojistitelem zpracovány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je nositelem. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, o svých právech a o povinnostech zpracovatelů údajů. Souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s ust. 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zároveň ve smyslu zákona o pojistné smlouvě souhlasí s tím, aby si pojistitel dle potřeby vyžadoval veškeré informace o jeho zdravotním stavu a opravňuje tímto všechny dotazované lékaře, ústavy a zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a orgány správy sociálního zabezpečení tyto informace, a to i o jeho smrti, pojistiteli sdělovat. Výslovně souhlasí s tím, že může údaje získané v souvislosti s navrženým pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. Pojištěný současně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje zpracovávala Československá obchodní banka, a.s. jako zpracovatel pro ČSOB Pojišťovnu, a. s., člena holdingu ČSOB jako správce v souvislosti s uzavřenou úvěrovou smlouvou, k níž si sjednává pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy. Pojištěný dále souhlasí s tím, aby v případě vzniku pojistné události pojistník poskytl na základě žádosti pojistitele kopii Smlouvy o ČSOB spotřebitelském úvěru pojistiteli.

12 Příloha č. 7 - Prohlášení pojištěného pro Variantu 2 Pojištěný prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění ze dne , Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity ze dne , Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti ze dne a s obsahem pojistné smlouvy platné ke dni podpisu tohoto prohlášení uzavřené mezi ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB jako pojistitelem a Československou obchodní bankou, a. s. jako pojistníkem na straně druhé, souhlasí s nimi a svým podpisem vyjadřuje souhlas s pojištěním dle těchto dokumentů. Prohlašuje, že k datu podpisu tohoto prohlášení je mladší 64 let, není v pracovní neschopnosti a za uplynulých 12 měsíců nebyl v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní (s výjimkou zlomenin, těhotenství, apendektomie - operace slepého střeva či odstranění krčních mandlí) a souhlasí s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojistné smlouvě ). Souhlasí s určením pojistníka jako osoby oprávněné resp. obmyšlené. Pojištěný prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně údajů o jeho zdravotním stavu byly pojistitelem zpracovány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je nositelem. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, o svých právech a o povinnostech zpracovatelů údajů. Souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s ust. 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zároveň ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, souhlasí s tím, aby si pojistitel dle potřeby vyžadoval veškeré informace o jeho zdravotním stavu a opravňuje tímto všechny dotazované lékaře, ústavy a zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a orgány správy sociálního zabezpečení tyto informace, a to i o jeho smrti, pojistiteli sdělovat. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti s navrženým pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. Pojištěný současně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje zpracovávala Československá obchodní banka, a.s. jako zpracovatel pro ČSOB Pojišťovnu, a. s., člena holdingu ČSOB jako správce v souvislosti s uzavřenou úvěrovou smlouvou, k níž si sjednává pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy. Pojištěný dále souhlasí s tím, aby v případě vzniku pojistné události pojistník poskytl na základě žádosti pojistitele kopii Smlouvy o ČSOB spotřebitelském úvěru pojistiteli

13 Příloha č. 8 - Prohlášení pojištěného pro Variantu 3 Pojištěný prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění ze dne , Všeobecnými pojistnými podmínkami pro neživotní pojištění ze dne , Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity ze dne , Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti ze dne , Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání ze dne a s obsahem pojistné smlouvy platné ke dni podpisu tohoto prohlášení uzavřené mezi ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB jako pojistitelem a Československou obchodní bankou, a. s. jako pojistníkem na straně druhé, souhlasí s nimi a svým podpisem vyjadřuje souhlas s pojištěním dle těchto dokumentů. Prohlašuje, že k datu podpisu tohoto prohlášení je mladší 64 let, není v pracovní neschopnosti a za uplynulých 12 měsíců nebyl v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní (s výjimkou zlomenin, těhotenství, apendektomie - operace slepého střeva či odstranění krčních mandlí) a souhlasí s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojistné smlouvě ) a že k datu podpisu tohoto prohlášení je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou, není ve zkušební době, nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru a neuzavřel se zaměstnavatelem dohodu o skončení pracovního poměru a dle objektivních skutečností nepatří mezi okruh zaměstnanců, se kterými by mohl být během příštích 12 měsíců rozvázán pracovní poměr (zejména v důsledku organizačních změn zaměstnavatele, snižování počtu zaměstnanců, apod.) nebo je ve služebním poměru na dobu neurčitou, nepodal žádost o skončení služebního poměru ani mu nebylo doručeno rozhodnutí, na základě kterého mu služební poměr skončí. Souhlasí s určením pojistníka jako osoby oprávněné resp. obmyšlené. Pojištěný si je vědom, že toto prohlášení je považováno za písemné odpovědi pojištěného na dotazy pojistitele v souladu s 14 zákona o pojistné smlouvě a souhlasí s tím, že pokud toto prohlášení bude nepravdivé, může pojistitel postupovat v souladu s 23 nebo 24 zákona o pojistné smlouvě. Pojištěný prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně údajů o jeho zdravotním stavu byly pojistitelem zpracovány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je nositelem. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, o svých právech a o povinnostech zpracovatelů údajů. Souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s ust. 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zároveň ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, souhlasí s tím, aby si pojistitel dle potřeby vyžadoval veškeré informace o jeho zdravotním stavu a opravňuje tímto všechny dotazované lékaře, ústavy a zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a orgány správy sociálního zabezpečení tyto informace, a to i o jeho smrti, pojistiteli sdělovat. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti s navrženým pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. Pojištěný současně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje zpracovávala Československá obchodní banka, a.s. jako zpracovatel pro ČSOB Pojišťovnu, a. s., člena holdingu ČSOB jako správce v souvislosti s uzavřenou úvěrovou smlouvou, k níž si sjednává pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy. Pojištěný dále souhlasí s tím, aby v případě vzniku pojistné události pojistník poskytl na základě žádosti pojistitele kopii Smlouvy o ČSOB spotřebitelském úvěru pojistiteli.

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pojistná smlouva skupinového úrazového pojištění k ČSOB Dětským kontům

Pojistná smlouva skupinového úrazového pojištění k ČSOB Dětským kontům Pojistná smlouva skupinového úrazového pojištění k ČSOB Dětským kontům Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8066910728 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070430215 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Cestovním pojištění č

Cestovním pojištění č SJNAL:. HČ: OČ: (HČ / OČ = interní evidenční číslo v ČSOB Pojišťovně a. s., členu holdingu ČSOB) Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích,

Více

předsmluvní informace k Pojištění hypotéky - obsah pojistné smlouvy č. 1900051320 a další informace o pojištění hypotéky

předsmluvní informace k Pojištění hypotéky - obsah pojistné smlouvy č. 1900051320 a další informace o pojištění hypotéky doc_id 05 026 Předsmluvní dokument hypotéky 2 předsmluvní informace k Pojištění hypotéky - obsah pojistné smlouvy č. 1900051320 a další informace o hypotéky A. Obsah pojistné smlouvy č. 1900051320 Základní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojistná smlouva č. 8054114615

Pojistná smlouva č. 8054114615 Pojistná smlouva č. 8054114615 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice Smluvní strany ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingy ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 ičo: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy:

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1200531 Lloyd s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd's on behalf of the Association of Underwriters known as Lloyd's s výkonným agentem AmTrust Syndicates

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721068065 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group sídlo centrály: nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice IČ: 47452820 DIČ: CZ47452820 DIČ DPH CZ699000955, člen skupiny zapsaná v obchodním rejstříku

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsaná

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2012 se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 zastoupená: Ing. Martinem Žáčkem, předsedou

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CP 1/2006 (dále jen smlouva ) uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Oddíl I Předmět a účel smlouvy. Článek 1

Oddíl I Předmět a účel smlouvy. Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 21. 9. 2012 Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2 Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1700314 Acasta European Insurance Company Limited, 5/5 Crutchett s Ramp, X11 1AA, Gibraltar (dále jen pojistitel ) zastoupená společností: DEFEND INSURANCE

Více

DODATEK č.3. k pojistné smlouvě č (dále také jen,,pojistná smlouva )

DODATEK č.3. k pojistné smlouvě č (dále také jen,,pojistná smlouva ) DODATEK č.3 ( dále jen,,prolongační dodatek ) k pojistné smlouvě č. 8056417528 (dále také jen,,pojistná smlouva ) Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění Skupinová pojistná smlouva č. 3298900000 o cestovním pojištění Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČO: 61859869 DIČ: CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Více

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 NEX 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 Smlouvu

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen pojistník se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. mbh 1 / 2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CINT 1/2009 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(POJISTKA) Č. UCBHJP 1/2011 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 31. 5. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic,

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle,

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám i Vašim blízkým tuto nepříjemnou

Více

DODATEK č. 4. k rámcové pojistné smlouvě č (dále jen dodatek č. 4 )

DODATEK č. 4. k rámcové pojistné smlouvě č (dále jen dodatek č. 4 ) DODATEK č. 4 k rámcové pojistné smlouvě č. 740 000 0003 (dále jen dodatek č. 4 ) Smluvní strany: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: Pojistitel se sídlem v Praze

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CAR 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721110401 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004 I RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. CA 1/2004 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s., dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1 IČ 25 08 56 89 DIČ CZ 25 08 56 89 zapsán v obchodním

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán v obchodním rejstříku

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. uzavřená mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. uzavřená mezi Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY uzavřená mezi Ledax o.p.s. IČ: 280 68 955 se sídlem Riegrova 51, České Budějovice PSČ 370 01 jejímž jménem jedná [Doplnit] (dále jen Poskytovatel

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office,

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více