Realizujeme vaše představy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizujeme vaše představy"

Transkript

1 Realizujeme vaše představy 1

2 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve výrobním programu společnosti zaujímají výstavba a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie a tepelných rozvodů. V tomto oboru může společnost nabídnout bohaté zkušenosti získané při výstavbách či rekonstrukcích tepláren, elektráren a spaloven odpadů. Svoji inženýrsko-dodavatelskou činnost zaměřuje i na výtopny, bioplynové stanice s důrazem na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, zejména z biomasy. Výstavba a rekonstrukce rozvodů tepla je často realizována v rámci rekonstrukce nebo modernizace soustav centrálního zásobování teplem. Společnost TENZA, a.s. je výhradním distributorem předizolovaných potrubních systémů a armatur předních zahraničních výrobců. Kompaktní předávací stanice z vlastní výroby určené k zásobování objektů teplem a teplou užitkovou vodou vhodně doplňují nabídku tepelné techniky. V nabídce společnosti nechybí možnost provozování soustav zásobování teplem. Neméně důležitým oborem činností je realizace pozemních staveb, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb, zahrnujících výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. TENZA, a.s. disponuje dostatečnou kapacitou pro realizaci rozsáhlých investičních akcí. 2

3 AKTIVITY Zdroje tepla a elektrické energie výtopny teplárny elektrárny spalovny BPS Distribuční soustavy CZT rozvody výměníkové stanice Technologie čištění spalin nízkoemisní hořáky kotle Konstrukce a kovovýroba Vodohospodářské a pozemní stavby vodovody a kanalizace čištění odpadních vod Obchod předizolované potrubí armatury Reality Služby provozování tepelných soustav financování SYSTÉMY ŘÍZENÍ TENZA, a.s. má úspěšně zaveden systém řízení splňující požadavky norem pro systémy managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2009), environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2005) i managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001:2008). 3

4 TEPLÁRNA MYDLOVARY ENERGOBLOK NA BIOMASU Energoblok s kotlem a turbosoustrojím v areálu současné teplárny v Mydlovarech. Nový zdroj dnes vyrábí elektrickou energii pro zhruba 6000 domácností ročně a dodává teplo do soustavy zásobující Mydlovary a přilehlou Zliv. Sklad paliva s celkovou kapacitou 1000 tun lesní štěpky stačí na zásobování kotle po dobu 10 dnů. Systém dopravy paliva (jeřáb s drapákem na 7m 3, posuvné hydraulické podlahy a řetězový dopravník) dopraví do kotle za 24 hodin 90 tun paliva, z nějž kotel o výkonu 9,07 MWt za hodinu vyrobí s účinností 88 % 11,7 tun páry/hod. o parametrech 32 bar a 400 C. Turbosoustrojí je schopno vyrábět až 2661 kwe elektrické energie, v režimu plného využití tepelného výměníku pak 1800 kwe a 5400 kwt. Zařízení je navrženo na provoz 8000 hodin za rok a po tuto dobu spotřebuje tun paliva. MOKRÉ ODSÍŘENÍ V PLZEŇSKÉ ENERGETICE Parametry původního odsíření zdroje společnosti Plzeňská energetika a.s. neumožňovaly dostatečné zvýšení účinnosti vyžadované novou legislativou. Společnost TENZA, a.s. společně se zahraničním partnerem ENVIROSERV GmbH uspěla ve výběrovém řízení na stavbu nového odsiřovacího zařízení mj. díky vysokému stupni využití původních objektů a části technologických zařízení a stala se tak generálním dodavatelem stavby o celkových nákladech 430 mil. Kč. Nová odsiřovací jednotka pracuje na bázi mokré vápencové vypírky, což je nejmodernější technologie pro snižování množství emisí síry. Touto technologií je možné snížit množství emisí oxidu siřičitého a prachu ve srovnání s původní technologií odsíření o více než polovinu. 4

5 TEPELNÝ NAPÁJEČ LIBEŇ HOLEŠOVICE Napáječ řeší připojení Teplárny Holešovice (THOL) a následně oblasti CZT Dolní Holešovice na systém Pražské teplárenské soustavy (PTS) propojený se zdrojem v Elektrárně Mělník. Napáječ umožňuje využití výkonové rezervy zdroje THOL pro dodávku tepla do systému PTS a následně zásobování rozvojových oblastí mezi ulicemi Argentinskou a Bubenskou, Holešovické tržnice a Rohanského ostrova. Zároveň došlo v oblasti Holešovic k přepojení soustavy centralizovaného zásobování teplem z páry na horkou vodu. Součástí projektu bylo i vybudování podchodu pro umístění teplovodu pod řekou Vltavou v délce přes 170 metrů v hloubce 14 metrů technologií důlní ražby. Ten spojuje oba vltavské břehy a umožňuje efektivnější a ekologičtější zásobování Holešovic dálkovým teplem. Výstavba tepelného napáječe 2x DN 500 byla rozdělena na čtyři dílčí plnění štolu pod Vltavou a tři liniové úseky v celkové délce cca 3000 m. KOTELNA NA BIOMASU RADVAŇ V BANSKÉ BYSTRICI Výstavba nového tepelného zdroje pro spalování dřevního tuhého biopaliva v teplárně Radvaň Bánská Bystrica pro zásobování teplem sídliště Radvaň, Fončorda a THK Banská Bystrica. Projekt představoval instalaci dvou kotlů na dřevní biomasu s výkonem 2 x 4 MW s roční dodávkou tepla GJ včetně kompletního příslušenství (denní zásobník a doprava paliva, odvod a čištění spalin z kotlů). Součástí byla i realizace strojovny pro vyvedení horké vody do stávající strojovny teplárny Radvaň. Stavební objekt kotelny byl navržen s dostatečným prostorem pro samotné kotle, strojovnu, rozvodnu i obslužné zázemí. Skládka paliva se zásobou na 18 dnů pokrývá plochu 1500 m 2 v těsném sousedství kotelny. 5

6 REKONSTRUKCE KOTLŮ K1 A K2 S VYUŽITÍM PRVKŮ FLUIDNÍ TECHNIKY VE STRAKONICÍCH Rekonstrukce dvou roštových uhelných kotlů K1 a K2 (každý o výkonu 36 t/h) na kotle s prvky fluidní techniky, které umožní provozovateli spalovat hnědé uhlí a biomasu v poměru 60 % / 40 % tepelného výkonu kotle a dále snížit emise SO2 přímo v kotli o 65 %. Jedná se o progresivní technologii užitou na základě zahraniční licence, která řeší spalování dané kombinace paliv při dosažení požadovaných výkonových a emisních parametrů. Použitá fluidní technologie kombinuje výhody stacionární (bublající) a cirkulační fluidní vrstvy. REKONSTRUKCE KOTELNY VE VRCHLABÍ - INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Pod názvem Energetické úspory v nkt cables Vrchlabí II. etapa a Instalace kogenerační jednotky LK Vrchlabí rekonstruovala TENZA, a.s., centrální zdroj tepla parní plynovou kotelnu, umístěnou ve Vrchlabí na ulici Žižkova. Součástí projektu byla instalace dvou nových teplovodních plynových kotlů o výkonech 3,5 MW a 2,8 MW a dvou kogeneračních jednotek o jmenovitém elektrickém výkonu 1600 kw v protihlukové kapotě. Dále byly součástí projektu stavební práce, ubourání komínu na výšku 37,5 m, vybudování nových tras teplovodu, dodávka a montáž veškerých technologií a nový systém měření a regulace. 6

7 VÝSTAVBA BIOPLYNOVÉ STANICE V CHOCNĚJOVICÍCH Bioplynová stanice v areálu zemědělského družstva Sever Loukovec nedaleko Mnichova Hradiště je určena pro zpracování surovin zemědělské a rostlinné produkce. Stanice je osazená dvojicí kogeneračních jednotek MWM o celkovém výkonu 716 kw. Teplo z chlazení kogeneračních jednotek je využíváno pro vytápění přilehlého areálu živočišné výroby a přípravu teplé vody na farmě. Součástí budování bioplynové stanice byla výstavba dvojice silážních žlabů o celkové skladovací kapacitě m 3. HUBOVÁ, ĽUBOCHŇA, ŠVOŠOV KANALIZACE A ČOV Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v obcích Hubová, Ľubochňa a Švošov a vybudování ČOV v lokalitě Stankovany Rojkov. V rámci projektu bylo zrealizováno 20,353 km stokové sítě o průměru 300 mm, 12 přečerpávacích stanic a 843 domovních přípojek o celkové délce 5,9 km. Nová mechanickobiologická čistírna odpadních vod s kapacitou EO je navržena v dvojlinkovém uspořádání s biologickým odstraňováním uhlíkatého a dusíkatého znečištění, s úplnou stabilizací kalu v kalojemu a jeho mechanickým odvodněním na pásovém lisu. 7

8 VÝSTAVBA ZDROJE PRO KOMBINOVANOU VÝROBU ELEKTŘINY A TEPLA Z BIOMASY - ŽATEC Účelem stavby bylo realizovat při stávajícím horkovodním zdroji na spalování uhlí nový moderní ekologický energetický zdroj s možností výroby elektrické energie spalující dřevní biomasu. Byla vybudována nová kotelna na biomasu s instalovaným tepelným výkonem 10 MWt a nominálním elektrickým výkonem 1,8 MWe vyráběných v jednotce na spalování biomasy s organickým Rankinovým cyklem (ORC). Současně proběhla rekonstrukce páteřního nadzemního horkovodu v délce 1,5 kilometru za stejně dlouhé podzemní předizolované potrubí a realizace potřebného zázemí dle požadavků a potřeb investora. SPRÁVA STAVBY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ BRNO - REKONSTRUKCE SPALOVNY TENZA, a.s. získala zakázku Dodávka služeb správce stavby pro projekt Odpadové hospodářství Brno. Účelem a cílem tohoto projektu bylo vybudovat s optimálním využitím stávajících zařízení a budov spalovny, včetně dopravních (příjmových) kapacit, komplex materiálového a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací. Činností správce stavby Odpadové hospodářství Brno bylo zastupování objednatele při realizaci rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a.s., zajištění každodenního dozorování stavby a celkové koordinace postupu díla, provádění kontroly souladu realizovaného díla s uzavřenou smlouvou a danou legislativou a v neposlední řadě i vypracování odborných posudků a zajištění marketingové propagace projektu. 8

9 GENERÁLNÍ OPRAVA KOTLŮ K3, K4 TEPLÁRNA OTROKOVICE Potřeba realizace generální opravy kotlů K3 a K4 v Teplárně Otrokovice a.s. byla vyžádána opotřebením a ztrátou životnosti použitých materiálů tlakového systému kotlů v průběhu jejich třicetiletého provozu. Společnost TENZA, a.s. provedla demontáž a následně montáž tlakových částí kotlů (výkon 125 tp/h, parametry 9,32 MPa, 540 C) včetně nezbytných zásahů do systému spalovacích vzduchů, které v rámci primárních a posléze sekundárních opatření zajistí dodržení emisních limitů kotle K4 plánovaných po roce PŘIPOJENÍ KOTELEN PP1, PP2 NA CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM V BÍLINĚ Stavba byla součástí nové koncepce zásobování teplem města Bílina. Jejím účelem bylo snížení imisního zatížení regionu města přechodem na ekologičtější centralizovanou soustavu zásobování tepelnou energií z elektrárny Ledvice. Na systém dálkového vytápění bylo napojeno 101 bytových a rodinných domů, což představuje většinu bytového fondu v Ledvicích. Během realizace se propojily dosud samostatné lokality kolem zrušených plynových kotelen do jednoho hydraulického okruhu. Jednalo se o liniovou stavbu v kombinaci nadzemního rozvodu a bezkanálového předizolovaného potrubního systému. TENZA v rámci projektu položila 3,5 km podzemních předizolovaných rozvodů, 0,6 km nadzemních rozvodů a nainstalovala 101 objektových předávacích stanic pro vytápění i ohřev teplé užitkové vody. Celá nově budovaná otopná soustava je připojena na novou technologii výměníkové stanice pára/voda o jmenovitém výkonu 14,3 MW. 9

10 VYVEDENÍ TEPLA Z ELEKTRÁRNY DĚTMAROVICE DO BOHUMÍNA Cílem realizace projektu Skupiny ČEZ, a.s. bylo efektivnější využití kogeneračního tepla při výrobě elektřiny. To umožnilo dodávku cenově výhodnějšího tepla pro domácnosti a firmy v Bohumíně, které nahrazuje teplo ze stávajících plynových kotelen. Realizace díla zahrnovala úpravy na samotné elektrárně, výstavbu horkovodu z Dětmarovic do Bohumína, stavbu hlavního tepelného okruhu v centru Bohumína a nahrazení městských domovních kotelen výměníkovými stanicemi. Realizace projektu centrálního zásobování teplem v Bohumíně byla rozdělena do sedmi etap. Položeno bylo celkem 22 km tepelných sítí z předizolovaného potrubí v dimenzích DN 32 až DN 350 a vybudováno přes 400 metrů protlaků různých dimenzí. PŘIPOJENÍ JIHU A CENTRA BRNA NA CENTRÁLNÍ VÝMĚNÍKOVOU STANICI Změna způsobu vytápění z původního parního na horkovodní (70 C / 90 C) si vyžádala potřebu výstavby nové větší výměníkové stanice HVS MĚSTO o výkonu 65,8 MW v prostoru bývalé desilikační stanice v objektu Teplárny Brno, a.s. provoz Špitálka. Výměníková stanice přednostně využívá odběrovou páru z turbíny TG20, čímž zvyšuje ekonomii jejího provozu. Sestává ze dvou základních ohříváků (2 x 8,3 MW), ze dvou stávajících špičkových ohříváků (2 x 10,9 MW), jednoho nového špičkového ohříváku (25,5 MW), systému oběhových čerpadel a kondenzátního systému, který tvoří kondenzátní nádrž o kapacitě 80 m 3, tři kondenzátní čerpadla a příslušné potrubí. 10

11 KONVERSE PARNÍCH ROZVODŮ NA HORKOVODNÍ TRUTNOV POŘÍČÍ A VÝSLUNÍ Náhrada parovodních rozvodů ve městě Trutnov ve dvou lokalitách Poříčí a Výsluní horkovodním rozvodem z předizolovaného potrubí, napojeným z centrální parní výměníkové stanice a instalace objektových předávacích stanic pro vytápění a přípravu teplé vody v objektech dosud napojených na parní rozvody. Součástí projektu pro investora ČEZ Teplárenská, a.s. bylo položení 7 km tras rozvodů a instalace několika objektových předávacích stanic. VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÉ JEDNOTKY ETANDINITRILU (EDN) Společnost TENZA, a.s. se podílela na výstavbě nové jednotky EDN v areálu společnosti Lučební závody Draslovka, a.s. v Kolíně hned dvěma projekty najednou. První sestával z dodávky a montáže strojního zařízení a potrubí výrobní linky pro nový chemický produkt. Druhý projekt zahrnoval modernizaci koncového spalovacího zařízení pro likvidaci odplynů z nové výroby EDN a z dalších výrob chemického závodu. Na stávající parní kotel OKP 12 o výkonu 8MW byl instalován moderní spalovací hořák. Specifikem byly právě spalované látky s vysokou nebezpečností obsahem kyanidů a kyanovodíku. Nové zařízení zajistí plnění emisních limitů po roce

12 TENZA, a.s. Svatopetrská Brno, Česká republika Tel.: Fax:

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE 2008 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Energetické investiční celky:

Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Za dominantní v oblasti zásobování města Liberec energiemi lze považovat sítové energie:

Za dominantní v oblasti zásobování města Liberec energiemi lze považovat sítové energie: 11. ENERGETIKA A SPOJE ENERGETIKA Za dominantní v oblasti zásobování města Liberec energiemi lze považovat sítové energie: elektrickou energii (zásobení ze sítí současného dodavatele SČE, a. s.) zemní

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY DĚLÁME VELKÉ VĚCI ÚVODNÍ SLOVO Fakt, že ŠKODA PRAHA Invest buduje v Počeradech první paroplynovou elektrárnu pro Skupinu ČEZ na území ČR, potvrzuje

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Činnost společnosti se dá rozčlenit do tří základních oblastí: Vývoj, konstrukce a výroba specializovaných technologií máčírny, klíčírny a hvozdu

Činnost společnosti se dá rozčlenit do tří základních oblastí: Vývoj, konstrukce a výroba specializovaných technologií máčírny, klíčírny a hvozdu Společnost je projekční, konstrukční, inženýrská, výrobní a dodavatelská firma zabývající se technologiemi rekuperace tepla spalin a odcházejícího vzduchu v různých průmyslových odvětvích, technologiemi

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více