SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 7: SPRÁVNÍŘÍZENÍ 5

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 7: SPRÁVNÍŘÍZENÍ 5"

Transkript

1 KOMPLEXNÍ INOVACE VÝUKY PRÁVA PRO MODERNÍ SPOLEČNOST CZ.1.07/2.2.00/ SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 7: SPRÁVNÍŘÍZENÍ 5 Řízení v prvním stupni Zvláštní druhy řízení podle správního řádu Správní řízení podle zvláštních předpisů JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová Řízení v prvním stupni zahájení řízení překážkyřízení ústní jednání dožádání přerušení / zastavení řízení předběžná otázka podklady pro rozhodnutí, dokazování prostředky zajištění účelu a průběhu řízení rozhodnutí vydání, oznámení příští přednáška nečinnost příští přednáška náklady řízení příští přednáška Zahájenířízení o žádosti 44 a násl. zahájeno dnem dojití žádosti příslušnému spr. orgánu náležitosti žádosti obecné náležitosti podání ( 37 odst. 2) čeho se žadatel domáhá označení dalších známých účastníků odstranění vad správní orgán pomůže odstranit na místě, nebo vyzve k odstranění a stanoví lhůtu (může i přerušit řízení) zjevná právní nepřípustnost zastavenířízení bez projednání žádost lze vzít zpět nebo zúžit předmět ne od vydání prvostupňového rozhodnutí do odvolání u jiného podání jen navrácením v předešlý stav Zahájenířízení z moci úřední 46 zahájeno dnem oznámení zahájení doručením písemného oznámení (viz také 19 (4), 19 (6)) nebo ústním prohlášením účastníkovi dle 27(1) (prvnímu z nich) není-li znám, pak kterémukoliv jinému náležitosti oznámení označení správního orgánu předmět řízení označení oprávněné úřední osoby lze spojit s jiným úkonem v řízení, nejčastěji s nařízením ústního jednání účastníkům podle 27(1), kterým se nepodařilo oznámit ustanoven opatrovník usnesení oznámeno veřejnou vyhláškou Vyrozumění o zahájení řízení 47 o zahájení řízení (na žádost i ex offo) správní orgán uvědomí všechny známé účastníkyřízení bez zbytečného odkladu ne dříve (ani současně s oznámením o zahájenířízení ex offo ještě nebylo zahájeno) lze písemně; ačkoli to z 47 neplyne, zřejmě i ústně (?) o probíhajícím řízení bezodkladně uvědomí nového účastníka povinnost zkoumat okruh úřastníků NSS 6 A 31/ lze navíc i veřejnou vyhláškou

2 Překážky řízení 48 překážka litispendence překážka probíhajícího řízení překážka rei iudicatae (res iudicata) překážka věci pravomocně rozhodnuté o téže věci nelze současně vést více řízení ve správním řízení omezené uplatnění - pouze nelze z téhož důvodu přiznat dvakrát totéž právo nebo uložit dvakrát tutéž povinnost ( pozitivní rozhodnutí ) naopak lze znovu projednat zamítnutou žádost srovnej: nové rozhodnutí 101 při správním trestání nelze dvakrát trestat za týž skutek (složitější totožnost skutku) Ústní jednání 49 nařizuje správní orgán stanoví-li tak zákon (územní či přestupkové řízení), nebo je-li to nezbytné ke splnění účelu řízení a ochraně práv účastníků uvědomění účastníků nejméně 5 dní předem (v případě nebezpečí prodlení i méně!) veřejné: jen pokud tak stanoví zákon (územní řízení) nebo správní orgán (usnesením do spisu) - přitom dbá: ochrany utajovaných informací ochrany práv účastníků, zejména ochrany osobnosti ochrany mravnosti (může z veřejnosti vyloučit nezletilé) požádá-li účastník podle 27 odst. 1 vyhoví, pokud nemůže být na újmu ostatních účastníků Dožádání 13 příslušný správní orgán může požádat nadřízený správní orgán podřízený správní orgán jiný věcně příslušný správní orgán o provedení úkonu, který nemůže provést sám, nebo může provést jen s obtížemi nebo neúčelnými náklady dožádaný orgán provede úkon bez zbytečného odkladu (max. do 30 dnů) (lze prodloužit) může provést i úkony nezbytné k zajištění účelu postavení dotčeného orgánu (oprávnění) odmítnutí dožádání usnesením do spisu Přerušení řízení 64, 65 důvody charakteru dočasné překážky v řízení: fakultativní s výzvou k odstranění nedostatků žádosti s výzvou k zaplacení správního poplatku probíhá-li řízení o předběžné otázce nebo správní orgán takové řízení inicioval anebo zahájil do ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi z dalších důvodů stanovených zákonem důvody obligatorní v řízení o žádosti na žádost žadatele (žadatelů) v řízení z moci úřední na žádost účastníka z důležitých důvodů není-li to v rozporu s veřejným zájmem pokud souhlasí všichni účastníci podle 27 odst.1 písm. b) doba (délka) přerušení: nezbytně nutná pokud na žádost, s přihlédnutím k návrhu účastníka po dobu přerušeníčiní správní orgán i účastníci úkony k odstranění důvodu přerušení lze žádat vysvětlení či zajistit důkazy lhůty k provedení úkonů neběží, zřejmě kromě lhůty k odstranění nedostatků žádosti lhůty k zaplacení správního poplatku lhůt podle 57 lhůta pro vydání rozhodnutí neběží již od vzniku důvodu přerušení neskončí dříve než 15 dnů po skončení přerušení pokračování po odpadnutí překážky o pokračování vyrozumění účastníků, záznam do spisu Zastavení řízení 66 usnesením v řízení z moci úřední se pouze poznamená do spisu důvody v řízení z moci úřední (obligatorní): překážka litispendence (i res iudicata?) odpadnutí důvoduřízení, zejména smrtči zánik účastníka, pokud v řízení nemohou pokračovat právní nástupci zánik věci nebo práva, kterého se řízení týká

3 důvody v řízení o žádosti (obligatorní): zpětvzetí žádosti (ve sporném řízení jen se souhlasem odpůrce) zjevná právní nepřípustnost žádosti podstatné vady žádosti, bránící projednání (žadatel na výzvu ve lhůtě neodstranil) nezaplacení správního poplatku (na výzvu ve lhůtě) překážka litispendece (i res iudicata?) smrt či zánik žadatele, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo ostatní žadatelé zánik věci nebo práva, kterého se řízení týká (dnem, kdy se správní orgán o důvodu dozvěděl) zjevná bezpředmětnost žádosti další důvody stanovené zákonem Předběžná otázka 57 pojem: otázka, na jejímž řešení závisí vydání rozhodnutí např.: vlastnictví věci řešení otázky v působnosti a pravomoci správního orgánu: rozhodne ve společném řízení, nebo zahájí samostatné řízení z moci úřední nebo vyzve k podání žádosti mimo působnost a pravomoc spr. orgánu řešení otázky mimo působnost a pravomoc s.o.: vyčká rozhodnutí příslušného orgánu může dát podnět k zahájení řízení před příslušným orgánem (v zákonem stanovených případech musí) může vyzvat účastníka či jinou osobu k podání žádosti o zahájení řízení před příslušným orgánem a určí lhůtu může si o ní učinit úsudek ne rozhodnout (pouze pro účely svého řízení) Ne ve věcech viny za trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt Ne ve věcech osobního stavu (s výjimkou posledního - přerušení řízení) Podklady pro rozhodnutí 50 zejména (nikoliv výlučně): návrhy účastníků důkazy skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti podklady od jiných orgánů veřejné moci skutečnosti obecně známé (notoriety např. kalendář) opatřuje správní orgán účastník jen se souhlasem správního orgánu (nemůže-li to ohrozit účel řízení) účastníci povinni poskytovat veškerou potřebnou součinnost x právo odepřít výpověď materiální pravda: 50 odst. 3 správní orgán povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být z moci úřední uložena povinnost v ostatním platí obecná zásada materiální pravdy ( 3) volné hodnocení důkazů 50 odst. 4 správní orgán hodnotí podklady, zejména důkazy, podle své úvahy ne libovůle: logicky, důvodně, musí odůvodnit přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci Dokazování pojmy: předmět důkazu skutečnost, jež má být a prokázána (např. špatný technický stav budovy) důkaz skutečnost prokazující předmět důkazu (praskliny ve zdi) důkazy přímé x nepřímé... důkazní prostředek nosič důkazu (např.: listiny, ohledání, svědecká výpověď, znalecký posudek,...) označení důkazů 52 účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení správní orgán může provést další správní orgán nemusí provést navržené, nejsou-li potřebné ke zjištění skutkového stavu

4 Provádění důkazů 51 jakýmkoliv důkazním prostředkem není-li dán povinný např. znalecký posudek pro náhradu za vyvlastnění vhodným ke zjištění stavu věci získaným a provedeným v souladu se zákonem při ústním jednání mimo ústní jednání včasné vyrozumění účastníků, nehrozí-li nebezpečí z prodlení jen v nezbytném rozsahu (je-li důvod pro zamítnutí žádosti, netřeba dokazovat další) Listina a důkaz listinou 53 důkaz listinou se provede jejím přečtením nebo sdělením jejího obsahu účastníkům, případně dalším přítomným osobám (veřejnost) o provedení důkazu záznam do spisu lze uložit povinnost předložení listiny (usnesením) předložení nelze žádat / lze odepřít důvody jako u výslechu svědka ( 55 odst. 2 až 4) důkaz listinou možno nahradit čestným prohlášením účastníka nebo svědeckou výpovědí jen v případech a za podmínek stanovených zvláštním zákonem Veřejné listiny pojem listiny vydané orgány státu nebo ú.s.c. v mezích jejich pravomoci listiny veřejné ex lege listiny vydané orgány cizích států nutné ověření pravosti úředních razítek a podpisů (legalizace,superlegalizace) vlastnosti potvrzuje, že jde o prohlášení orgánu, který listinu vydal potvrzuje pravdivost svého obsahu (připuštěn důkaz opaku) Důkaz ohledáním 54 provádí se faktickým ohledáním prohlídkou věci movité nebo nemovitosti ( místní šetření ) vlastník, uživatel věci, držitel povinni věc předložit nebo strpět ohledání věci na místě (usnesení) nelze provést / lze odepřít - důvody jako u výslechu svědka ( 55 odst. 2 až 4) o ohledání vyrozuměn i nájemce či jiný uživatel k účasti možno přizvat nestranné osoby (nemají práva ani povinnosti účastníků) Důkaz svědeckou výpovědí 55 Svědek osoba, která není účastníkem každý (kromě účastníků) povinen vypovídat jako svědek, a to pravdivě a nic nezamlčet nesmí být vyslýchán o utajovaných informacích, ledaže byl zproštěn povinnosti utajit v případech státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti (advokát, lékař, kněz), ledaže byl této povinnosti zproštěn odepření výpovědi 55 odst. 4 osoba blízká : příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner + jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu jedné z nich druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní ( 116 o.z.) před výslechem poučen o: povinnosti vypovídat jako svědek případech, kdy nesmí být vyslýchán právu odepřít výpověď Znalecký posudek 56 k posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí nemají-li odborné znalosti samy úřední osoby a nelze-li odborné posouzení skutečností opatřit od jiného správního orgánu znalec ustanoven usnesením, účastníci vyrozuměni znalci uloženo písemné vypracování posudku ve stanovené lhůtě znalce lze také vyslechnout

5 Prostředky zajištění průběhu a účelu řízení předvolání 59 předvedení 60 pořádková pokuta 62 vykázání z místa konání úkonu 63 předběžné opatření 61 záruka za splnění povinnosti 147 správní orgán užije zajišťovací prostředky pouze v případech a v rozsahu nezbytném zajištění průběhu a účelu řízení! 58, 2 odst. 2 Předvolání 59 k zajištění nutné osobní účasti osob při úkonu písemné; doručuje se do vlastních rukou s dostatečným předstihem, zpravidla min. 5 dní obsah: kdo, kdy, kam, v jaké věci a proč se má dostavit informace o právních následcích nedostavení se předvolaný povinen dostavit se včas na určené místo ze závažných důvodů se lze omluvit bezodkladně (jakmile se dozví) s uvedením důvodů Předvedení 60 k zajištění nutné osobní účasti účastníka nebo svědka jestliže se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů nedostavili na předvolání nařizuje se usnesením doručuje se orgánu, který má předvedení provést jeho úřední osoby doručí usnesení předváděnému zajišťují: Policie České republiky jiný ozbrojený sbor, o němž to stanoví zvláštní zákon obecní policie - v řízení před orgány obce Pořádková pokuta 62 rozhodnutím tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje postup tím, že : se bez omluvy nedostaví na předvolání navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek neuposlechne pokynu úřední osoby. tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání výše: až Kč ne v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení lze ukládat i opakovaně vybírá správní orgán, který ji uložil (podle daň. řádu) povaha daně příjem z pokut příjmem rozpočtu, z něhož hrazena činnost správního orgánu, který uložil řízení o pořádkové pokutě: účastníkem pouze ten, komu ukládána prvním úkonem v řízení je vydání rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí má vždy odkladný účinek i pravomocně uloženou pořádkovou pokutu lze prominout nebo snížit novým rozhodnutím správního orgánu, který uložil s přihlédnutím zejména k plnění procesních povinností v dalším průběhu řízení lze uložit i na místě Vykázání z místa konání úkonu 63 kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání, ohledání na místě nebo při jiném úkonu po předchozím upozornění Vykázání z místa, kde se úkon koná usnesením; vyhlašuje se ústně vykazovaný poučen o následcích neuposlechnutí vynucuje Policie ČR, jiný ozbrojený sbor, obecní policie mimo úřední místnosti nelze vykázat vlastníka či oprávněného uživatele prostoru, kde se úkon koná lze uložit i na místě

6 Předběžné opatření 61 účastníkovi nebo jinému lze přikázat něco vykonat či strpět nebo něčeho se zdržet, je-li třeba zatímně upravit poměry účastníků lze zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, nebo která může být předmětem exekuce před skončením řízení z moci úřední / na požádání účastníka (do 10 dnů) rozhodnutím (oznamuje se tomu, koho se týká a žadateli) odvolání nemá odkladný účinek (může podat jen účastník, kterému oznámeno) zrušeno bezodkladně pomine-li důvod, jinak pozbývá účinnosti dnem vykonatelnosti rozhodnutí ve věci lze uložit i na místě Záruka za splnění povinnosti 147 peněžitá nebo nepeněžitá záruka účastníka za splnění jeho budoucí povinnosti, uložené v řízení nebo vzniklé v důsledku povolení určité činnosti spr. orgán přijme nabízenou nebo uloží povinnost složit může-li to přispět k zajištění účelu řízení při nesložení zastavení řízení rozhodnutím (oznamuje se jen povinnému) odvolání nemá odkladný účinek (může podat jen povinný) výše nebo hodnota uložené záruky ne v nápadném nepoměru k rozsahu zajišťované povinnosti vrácení záruky při neuložení povinnosti, po splnění při nesplnění povinnosti peněžitá záruka propadá, nepeněžité uspokojení z prodeje lze uložit i na místě Zvláštní druhy řízení podle správního řádu Zvláštní druhy řízení podle správního řádu společné řízení 140 sporné řízení 141 řízení o určení právního vztahu 142 řízení na místě 143 řízení s velkým počtem účastníků 144 řízení s předstihem žádosti 145 řízení o výběru žádosti 146 Společné řízení 140 od počátku o společné žádosti více žadatelů nebo o společné žádosti týkající se téhož předmětuřízení nebo jiných věcně souvisejících otázek spojení probíhajícíchřízení s týmž předmětemřízení, jinak spolu věcně souvisejících nebo se týkajících týchž účastníků podmínky: na návrh nebo ex offo usnesením (do spisu) příslušnost téhož správního orgánu nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků postup: jeden spis (obsahem jsou též spisy věcí, které byly spojeny) účastníkem podle 27 odst. 1 ti, kdo by byli v samostatných řízeních vydává se společné rozhodnutí (pokud k řízení o odvolání příslušné různé správní orgány více samostatných rozhodnutí vyloučení ze společného řízení o určité otázce bude jednáno a rozhodnuto samostatně k urychlení řízení nebo z jiného důležitého důvodu usnesením (vznik spisu okopírováním relevantní části)

7 Sporné řízení 141 předmět spory z veřejnoprávních smluv spory ze soukromoprávních vztahů odchylky: zahajuje se jen na návrh účastníky navrhovatel a odpůrce (podle 27 odst. 1) vedlejší účastníci: osoby, které mají zájem na výsledku řízení (podle 27 odst. 2, nemohou se však samostatně odvolat) správní orgán vychází z důkazů navržených účastníky, může provést i jiné správní orgán může vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků další odchylky u: přerušení řízení na žádost účastníka dokazování rozsah přezkumu v odvolacím řízení předběžné opatření (náhrada škody) náhrada nákladů řízení možno ukončit smírem schvaluje správní orgán (hlediskem pouze zákonnost a veřejný zájem) Příklad: 129 z.č. 127/2005 (El.Kom) (1) Úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost ( 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě... Řízení o určení pr. vztahu 142 o tom, zda určitý právní vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo v mezích věcné a místní příslušnosti na žádost je-li to nezbytné pro uplatnění práv ne, pokud může o právním vztahu vydat osvědčení nebo může-li otázku řešit v rámci jiného správního řízení (předběžná otázka) dokazování jako u sporného řízení (formální pravda, zásada projednací) Řízení na místě 143 rozhodnutí oprávněných úředních osob (ne správního orgánu) předmětem: ukládání povinností možno na místě, pokud: hrozba bezprostředního nebezpečí životu nebo zdraví osob, bezprostřední hrozba vážné majetkové újmy, náhlá havárie důvodná obava vyhýbání se splnění budoucí uložené povinnosti uložení záruky za splnění povinnosti 147 předběžného opatření 61 pořádkového opatření 62 a 63 v řízení navazujícím na výkon dozoru předpokladem zjištění stavu věci rozhodnutí se vyhlašuje ústně, písemné vyhotovení se doručuje bezodkladně dodatečně odvolání nemá odkladný účinek o ústním vyhlášení rozhodnutí se na místě vydá písemné potvrzení účastníkovi nutno zvýšenou měrou dbát ochrany práv účastníků neplatí pro vydání příkazu na místě odst. 5 při výkonu dozoru lze na místě oznámit zahájenířízení z moci úřední Řízení s vel. počtem účast. 144 velký počet účastníkůřízení = více než 30 procesní odchylky: veřejná vyhláška uvědomení účastníků o zahájenířízení (řízení zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce, min. 15 dnů od vyvěšení na úř. desce) uvědomení o odvolání (s lhůtou k podání vyjádření, ne méně než 5 dnů) doručování písemností (vč. do vlastních rukou) ne známým účastníkům podle 27 odst. 1 (těm vždy jednotlivě)

8 výzvu k seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k nim ( 36 odst. 3) lze nahradit zveřejněním konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí pro účastníky podle 27 odst. 2 (a odst. 3) s uvedením kdy, kde a jak lze podávat námitky a navrhovat doplnění řízení nelze uplatňovat námitky, které účastník mohl uplatnit již dříve v řízení opatrovník i společný pro více účastníků, jejichž zájmy si neodporují Řízení s předstihem žádosti 145 má-li význam předstih žádosti (lze vyhovět jen jedné ) předstih žádosti: rozhoduje čas doručení žádosti více žádostí doručeno současně rozhoduje údaj o datu a čase podání poštovní zásilky s žádostí v pochybnostech přednost žádosti podané osobně nelze-li předstih žádosti určit, určí se losem (protokol) odchylky: správní orgán vyznačí časový údaj o doručení žádosti (včetně hodiny a minuty) řízení se vede o žádosti (žádostech) s nejlepším pořadím řízení o ostatních přerušeno do pr. moci rozhodnutí o první po zamítnutí jedné pokračuje řízení o další v pořadí po vyhovění jedné řízení o ostatních zastaveno Řízení o výběru žádosti 146 řízení prováděné formou výběru žádosti, která nejlépe odpovídá stanoveným požadavkům odchylky společné řízení o všech žádostech zahajuje se vyhlášením veřejnou vyhláškou, současně se oznamuje v hromadných sdělovacích prostředcích stanoví se lhůta pro podávání žádostí (min. 30 dnů) stanoví se kritéria hodnocení, případně pravidla postupu řízení je zahájeno 15. dnem po vyhlášení řízení o jiné žádosti ve věci přerušeno, následně začleněno do společného řízení o výběru nahlížení do spisu až po lhůtě pro podávání žádostí rozhodnutí na základě doporučení min. 3členné komise (komise se usnáší většinou hlasů všechčlenů) Správní řízení podle zvláštních předpisů Osnova Správní řád a zvláštní předpisy Řízení o přestupcích Řízení a další postupy podle stavebního zákona Správní řád a zvláštní předpisy 1. Specialita (přednost zvláštního předpisu) 2. Subsidiarita (podpůrné použití) správního řádu ANO, pokud: 1. zvláštní předpis odkazuje (zcela nebo v části) na s.ř. 2. zvláštní předpis mlčí (zcela nebo v části) 1 odst. 2 NE, pokud: 1. zvláštní předpis je komplexní 2. zvláštní předpis zakazuje použití s.ř. (rozpor s 1 odst. 2 a 177 odst. 1)

9 Zákaz podpůrného použití s. ř. 1. vyloučení obecných předpisů o správním řízení nelze aplikovat část druhou a třetí s.ř. postup dle části 4., 5. nebo 6., vždy však nutno aplikovat zásady činnosti a stížnost 2. vyloučení správního řádu u předpisů dřívějších u předpisů pozdějších nelze použít s. ř. (včetně 177 odst. 1 a zásad) postup dle lex specialis a obecných zásad veřejné správy ústavnost? Řízení o přestupcích právní úprava zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (více než 50 novelizací) část třetí zákona, 51 a násl. subsidiární použití správního řádu 51 specifika právní úpravy: odraz zásad trestního řízení ne vždy dostatečně! někdy nadbytečné při nové obecné úpravě Zvláštnosti řízení o přestupcích věcná příslušnost obecní úřady, zvláštní orgány obcí (přestupkové komise), komise rady obce proti pořádku ve státní správě (v rozsahu působnosti) proti pořádku v územní samosprávě proti veřejnému pořádku, proti majetku,... obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve věcech, které spravují + zbytková příslušnost jiné správní orgány (dle zvláštních zákonů) ČIŽP aj. místní příslušnost dle místa spáchání přestupku společné řízení obligatorně (podmínkou příslušnost téhož spr. orgánu) všechny přestupky téhož pachatele související přestupky různých (spolu)pachatelů (lze vyloučit) odložení věci (bez zahájení řízení) obligatorně (diplomatické výsady, obviněný mladší 15 let,... obdobné důvody jako pro zastavení) fakultativně ( bezvýznamnost sankce) zahájení řízení z úřední povinnosti / na návrh postižené osoby (výjim.) účastníci řízení obviněný z přestupku (vždy)c- již provedením prvního úkonu poškozený (pokud jde o náhradu škody) vlastník věcí, která může být nebo byla zabrána (pokud jde o zabrání věci) navrhovatel (pokud na návrh) ústní jednání v prvním stupni obligatorně lze v nepřítomnosti obviněného jen ve stanovených případech zastavení řízení skutek se nestal nebo není přestupkem skutek nespáchal obviněný spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno!? odpovědnost za přestupek zanikla obviněný nebo navrhovatel zemřel zpětvzetí návrhu o skutku rozhodnuto v jiném řízení (tresním, discipl.)... doručování rozhodnutí ve věci nelze veřejnou vyhláškou

10 blokové řízení na místě sankcí jen pokuta podmínky: spolehlivé zjištění přestupku nestačí domluva obviněný ochoten zaplatit (na místě, složenkou) nelze se odvolat (ani podat žalobu) ne návrhové přestupky náležitosti bloku zvláštní úprava věcné příslušnosti (rozšíření) příkazní řízení podmínky: nejsou pochybnosti o spáchání obviněným nebylo vyřízeno v blokovém řízení sankcí napomenutí nebo pokuta bez dalšího řízení NE u nezpůsobilých k právním úkonům, NE návrhové náležitosti příkazu jako rozhodnutí, oznámení písemně NE: náklady řízení, náhrada škody opravným prostředkem odpor (do 15 dnů, ruší příkaz, řízení pokračuje), jinak účinky pravomocného rozhodnutí v následném řízení zákaz reformationis in peius další odchylky od obecné právní úpravy, např.: součinnost podávání vysvětlení vydání a odnětí věci náležitosti výroku rozhodnutí smír náhrada nákladů řízení odvolání odklad výkonu rozhodnutí Řízení o jiných správních deliktech právní úprava: zvláštní předpisy zpravidla bez procesní úpravy (nebo jen kusá) (subsidiárně) správní řád analogicky zákon o přestupcích? NE? obecné zásady trestního řízení zákaz reformationis in peius ne bis in idem zákaz vynucování součinnosti lhůty a prostředky ochrany práv,... Postupy podle stavebního zákona právní úprava: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 6 prováděcích vyhlášek (z toho 5 alespoň částečně procesních) subsidiární použití správního řádu Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak. 192 správní řízení podle stavebního zákona územní řízení, zjednodušené územní řízení (územní souhlas?) stavebnířízení (souhlas s provedením ohlášené stavby?) různá dalšířízení o vydání souhlasu (?) nebo povolení (na žádost), o nařízení (ex offo),... řízení o přestupcích aj. správních deliktech jiné postupy: územní plánování, územní opatření (oop) souhlasy (?)

11 Zvláštnosti správních řízení podle stavebního zákona společné zvláštnosti možnosti zjednodušujících postupů, společné řízení 4, 78 aj. stanoviska, závazná stanoviska uplatňování, projednávání 4 příslušnost 12 a násl. stavební úřady (obecné, speciální, vojenské, jiné) vyhrazení pravomoci staveb. úřadu Zvláštnosti územního řízení účastníci územního řízení 85 žadatel obec vlastník (nositel věcných práv) pozemku nebo stavby sousedé, mohou-li být přímo dotčeni osoby, o nichž tak stanoví zvláštní zákon společenství vlastníků jednotek (ústavnost?) náležitosti a přílohy žádosti / 86/ veřejné ústní jednání (obligatorní) / 87/ koncentrace řízení (obligatorní) / 89/ podklady pro rozhodnutí 90 spojení s postupy EIA 91 územní rozhodnutí 92 a násl. obsah doručování záznam o účinnosti doba platnosti změna a zrušení + zjednodušené územní řízení 95 + vydání územního souhlasu 96 Zvláštnosti stavebního řízení účastníci stavebního řízení 109 stavebník vlastník stavby, vlastník pozemku vlastník stavby na pozemku, oprávněný z věcného břemene ke stavbě či pozemku, mohouli být stavbou přímo dotčeni na svých právech sousedé, mohou-li být přímo dotčeni společenství vlastníků jednotek (ústavnost?) obsah a přílohy žádosti 110 přezkum žádosti 111 ústní jednání a ohledání na místě (lze upustit) 112 koncentrace řízení (obligatorní) 112 stavební povolení 115 obsah doba platnosti doručování změna a zrušení + lze nahradit veřejnoprávní smlouvou zkrácené stavební řízení 117 Další správní řízení podle stavebního zákona kolaudační souhlas (?) 122 povolení k předčasnému užívání stavby 123 souhlas se změnou užívání stavby 127 povolení/nařízení odstranění stavby 128 an. nařízení neodkladného odstranění stavby 135 nařízení nutných zabezpečovacích prací 135 nařízení nezbytných úprav 137 nařízení udržovacích prací, nařízení zjednání nápravy 139 nařízení vyklizení stavby 140

12 Další zvláštní úpravy spr. řízení vyvlastňovací řízení (zákon č. 186/2006 Sb.) řada odchylek, např. povinný znalecký posudek vodoprávní řízení (zákon č. 254/2001 Sb.) účastenství obcí, NGO, správce vodního toku koncentrace řízení možnost změny/zrušení pravomocného rozhodnutí řízení ve věcech ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) účastenství obcí, NGO možnost změny/zrušení pravomocného rozhodnutí lhůty pro rozhodnutí,...

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ Filip Dienstbier Téma přednášky Správní řízení podle zvláštních předpisů 1. Správní řád a zvláštní předpisy 2. Řízení o přestupcích 3. Řízení podle stavebního

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 9 a 10: Správnířízení 7 a 8 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Řízení v prvním stupni - přehled zahájenířízení překážky řízení ústní jednání dožádání přerušení / zastavenířízení

Více

Zahájení řízení Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení z moci úřední

Zahájení řízení Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení z moci úřední Správní právo procesní Zahájení a průběh řízení Zahájení řízení Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení z moci úřední Zahájení řízení o žádosti Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3 1.1.2 Správní

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii Kapitola 1. Nová úprava správního trestání...1 1. Předmět úpravy přestupkového zákona...3 2. Časová

Více

Správní proces. Katedra práva. Řízení v prvním stupni - 3. přednáška

Správní proces. Katedra práva. Řízení v prvním stupni - 3. přednáška Katedra práva Správní proces Řízení v prvním stupni - 3. přednáška Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 12.12.2011 Správní řízení = postup správního orgánu

Více

Odpovědnost za pořádkové správní delikty Pojem pořádkového správního deliktu jedná se o porušení procesní povinnosti ve správním řízení, ztěžování průběhu řízení sporná povaha: uplatnění sankce nemá povahu

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Disciplinární přestupek a sankce

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Disciplinární přestupek a sankce D I S C I P L I N Á R N Í ŘÁD P R O S T U D E N T Y F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení Disciplinární

Více

Přehled možných správních úkonů ředitelem školy

Přehled možných správních úkonů ředitelem školy Rozhodnutí ředitele mateřské školy: 1 - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( 34 odst. 3 2 Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání ( 34 odst. 3 3 Rozhodnutí o stanovení zkušebního pobytu

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 5. června 2017

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 5. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. června 2017

Více

Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů jak se na ni připravit? SOURHN 1. Základní právní rámec a relevantní právní předpisy 2. Zahájení kontroly 3. Ústní jednání a místní šetření 4. Oprávnění kontrolujících

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona

STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona STAVEBNÍ ÚŘAD VITA po novele stavebního zákona ŠKOLENÍ Školení změn v programu po novele 17.1. Ostrava 22.1. Brno 29.1. Karlovy Vary 31.1. Praha 7.2. Přerov 8.2. České Budějovice 12.2. Praha Přihlášeno

Více

Opravné prostředky v daňovém řízení

Opravné prostředky v daňovém řízení Opravné prostředky v daňovém řízení Obecná úprava rozhodnutí ust. 32 ZSDP - Právní moc - Vykonatelnost - Poučení o opravných prostředcích Řádné x Mimořádné Opravné prostředky Odvolání, stížnost, námitka,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2017

Více

Kárný řád. Spolku českého strakatého psa, o. s. (dále jen Spolku ) Článek 1 Obecná ustanovení a výklad pojmů

Kárný řád. Spolku českého strakatého psa, o. s. (dále jen Spolku ) Článek 1 Obecná ustanovení a výklad pojmů 1 Kárný řád Spolku českého strakatého psa, o. s. (dále jen Spolku ) Článek 1 Obecná ustanovení a výklad pojmů 1. Tímto řádem se řídí kárné řízení vedené kárnými orgány Spolku proti členovi Spolku ve smyslu

Více

PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU Dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Centrum společných

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále jen tento Řád ) Článek 1 Disciplinární přestupek

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále jen tento Řád ) Článek 1 Disciplinární přestupek DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále jen tento Řád ) Článek 1 Disciplinární přestupek (1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 8: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 6. JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová. Forma a náležitosti 67

SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 8: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 6. JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová. Forma a náležitosti 67 Obsah přednášky KOMPLEXNÍ INOVACE VÝUKY PRÁVA PRO MODERNÍ SPOLEČNOST CZ.1.07/2.2.00/28.0080 SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 8: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 6 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová Rozhodnutí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová Rozhodnutí správního orgánu Olga Pouperová Osnova Obecná charakteristika rozhodnutí Formy a druhy rozhodnutí Obsah rozhodnutí Lhůty pro vydání rozhodnutí Náležitosti (procedurální, formální, obsahové)

Více

Závěr č. 115 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 115 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 1 k zápisu z 8. 6. 2012 Závěr č. 115 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 8. 6. 2012 Přítomnost

Více

I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ zkušební otázky z ústní části. Správní řízení

I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ zkušební otázky z ústní části. Správní řízení I. Správní řízení 125 1. Charakterizujte doručování písemnosti určené do vlastních rukou strážníkem podle správního řádu a uveďte, jak bude strážník při doručování takové písemnosti postupovat. Strážník

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Osnova prezentace I. obecná charakteristika nové právní úpravy II. vybrané instituty ve vztahu k ÚSC Cíle reformy

Více

Disciplinární řád. únor Praha

Disciplinární řád. únor Praha Disciplinární řád únor 2016 Praha Čl. 1 Úvodní stanovení Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů CEVRO Institut, z.ú. (dále jen vysoká škola ), ukládání sankcí, jakož i průběh

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Váš partner v profesním rozvoji Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Postup povolovacího procesu vodního díla ve společném územním a stavebním řízení Stavebník se rozhodne,

Více

Dokazování je procesním právem (též normy EU, mezinárodní úmluvy apod.) upravený postup, jehož prostřednictvím soud zjišťuje skutečnosti významné pro

Dokazování je procesním právem (též normy EU, mezinárodní úmluvy apod.) upravený postup, jehož prostřednictvím soud zjišťuje skutečnosti významné pro Dokazování v civilním procesu ( 120-136 OSŘ) Dokazování je procesním právem (též normy EU, mezinárodní úmluvy apod.) upravený postup, jehož prostřednictvím soud zjišťuje skutečnosti významné pro rozhodnutí.

Více

Znění částí platných zákonů, kterých se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn

Znění částí platných zákonů, kterých se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn Znění částí platných zákonů, kterých se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 4 (1) Funkce soudce je veřejnou funkcí. (2)

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Schváleno Akademickým senátem Fakulty architektury VUT v Brně dne 25.04.2017 Schváleno Akademickým senátem VUT v Brně

Více

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.................xi Seznam použitých zkratek...................................... XII Seznam předpisů citovaných v komentáři.........................

Více

Správní proces a správní akty. SPP 725 Veřejná správa 6. listopadu 2010

Správní proces a správní akty. SPP 725 Veřejná správa 6. listopadu 2010 Správní proces a správní akty SPP 725 Veřejná správa 6. listopadu 2010 Základní členění výkonu veřejné správy 1) Procesy a akty vnitřní: a) Abstraktní (vnitřní předpisy) b) Konkrétní (individuální služební

Více

SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Název školy SOŠ InterDact s.r.o. Most Autor Bc. Ilona Vébrová Název šablony V/2_Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních

Více

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2019

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2019 Rušení údaje o místu trvalého pobytu duben, květen 2019 1 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (dále jen zákon o EO zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ ) 12 odst. 1 písm. c) zákona o

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

10. a 11. března 2016

10. a 11. března 2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad oddělení vnitřních věcí Přestupková agenda - Zderaz 10. a 11. března 2016 Vady řízení přestupkových orgánů I. stupně

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO STUDENTY

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO STUDENTY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO STUDENTY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO STUDENTY Datum vydání: 11. 4. 2017 Za věcnou stránku

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Disciplinární řád pro studenty Článek 1 Úvodní ustanovení Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha upravuje

Více

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017 Rušení údaje o místu trvalého pobytu duben, květen 2017 1 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (dále jen zákon o EO zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ ) 12 odst. 1 písm. c) zákona o

Více

KAPITOLA 3 ZÁSADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

KAPITOLA 3 ZÁSADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ KAPITOLA 3 ZÁSADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ OSNOVA ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ zásady správního řízení pojem, funkce, odlišení od základních zásad činnosti správních orgánů zásada dispoziční a zásada oficiality zásada

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU MĚSTYSE A MĚSTYSE OKŘÍŠKY

PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU MĚSTYSE A MĚSTYSE OKŘÍŠKY Příloha č. 3 PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU MĚSTYSE A MĚSTYSE OKŘÍŠKY 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu městyse ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném

Více

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Nová zákonná úprava - přehled zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 4 SPRÁVNÍHO ŘÁDU) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu,

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento řád upravuje disciplinární přestupky, sankce a proces jejich projednávání a rozhodování o nich. (2) Na rozhodování o disciplinárním

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j: JMK 70934/2013 Sp.Zn.: S JMK 60228/2012 OKP Brno 23.01.2014 P Ř Í K A Z Krajský úřad Jihomoravského kraje

Více

SPRÁVA DANÍ. Petr Mrkývka

SPRÁVA DANÍ. Petr Mrkývka SPRÁVA DANÍ Petr Mrkývka Definice správy daní Správa daní je účelový správní proces (postup) k zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady Správa daní je předmětem činnosti veřejné správy ve

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2017 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty

Více

Maximální minimum pro původce odpadů

Maximální minimum pro původce odpadů Maximální minimum pro původce odpadů Kristýna VHusáková, Štěpán Jakl, Alena Mařasová, Vojtěch Pilnáček, Pavlína Rýpalová, Jitka Fuitová 22. & 23. 5. 2019 Obsah prezentace Česká inspekce životního prostředí

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. ze dne Článek 1.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. ze dne Článek 1. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 12. 10. 2017 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Disciplinární řád pro studenty Farmaceutické fakulty

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. JUDr. František Púry, Ph.D.

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. JUDr. František Púry, Ph.D. Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. JUDr. František Púry, Ph.D. Část čtvrtá TOPO (Zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám) Místní příslušnost Vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání

Více

ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,

ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb, zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Správní řád v oblasti živnostenské správy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Správní řád v oblasti živnostenské správy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_CZSŘ_4.20_ Správní řád v oblasti živnostenské správy Střední odborná škola

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu...

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu... Metodický list č. 5 Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Lhůty dle nového daňového řádu... 2 3. Stanovení a běh lhůty... 4 4. Ochrana před nečinností...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

územní plánování a stavební řád

územní plánování a stavební řád územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 75075/2012 SpZn.: S-JMK 75075/2012/OD/Ha Brno 13. 7.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY Záhlaví Schválení AS: 10. 1. 2017 Platnost: dnem registrace na MŠMT (viz níže) Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: Odbor studijní záležitostí Závaznost: všechny součásti

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Aktuáln lní legislativa zákon č.. 500/2004 Sb., správn vní řád ve znění k 1.1.2007 Ing. Pavel Švejnoha Pospíš íšil& il&švejnoha

Více

Mgr. Karel Šimek

Mgr. Karel Šimek 9. 11. 2015 1. Registrační řízení 2. Obecně k nalézacímu řízení 3. Tvrzení daně 4. Stanovení daně 5. Lhůta pro stanovení daně 2 Registrace k dani či ke správci daně? Okruh osob povinných k registraci:

Více

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Povolování staveb D. Další rozhodování a postupy podle stavebního zákona E. Další otázky stavebního práva

Více

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Správní právo procesní Subsystém správního práva Upravuje procesní postupy správních orgánů Upravuje činnost správních orgánů v procesní rovině Postih

Správní právo procesní Subsystém správního práva Upravuje procesní postupy správních orgánů Upravuje činnost správních orgánů v procesní rovině Postih Správní právo procesní Subsystém správního práva Upravuje procesní postupy správních orgánů Upravuje činnost správních orgánů v procesní rovině Postihuje obecné i zvláštní správní řízení Správní právo

Více

14d) 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

14d) 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, novelizuje také zákon č. 361/2000 Sb.,

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Petr Lavický

Petr Lavický Petr Lavický 1. 12. 2009 Předmět výkladu Novela o. s. ř. provedená zákonem č. 7/2009 Sb. (tzv. souhrnná novela o. s. ř.) a některé další související změny Novelizované oblasti Příslušnost Zastoupení Zaznamenávání

Více

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV Úvod...1 1. Nástin problematiky...1 2. Praktická relevance institutu předběžných opatření...2 3. Stav problematiky v právní teorii...3 4.

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti Opakovací otázky: SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti JUDr. Miroslav Brůna Jsou zaměřené na nezbytné minimum, které by měl úředník vykonávající zkoušku

Více

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti. JUDr. Miroslav Brůna

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti. JUDr. Miroslav Brůna SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti JUDr. Miroslav Brůna Opakovací otázky: Jsou zaměřené na nezbytné minimum, které by měl úředník vykonávající zkoušku

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv 1 Základní instituty a pojmy správního práva I. Veřejná správa a správní právo... 1 1. Veřejná správa jako součást

Více