Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne"

Transkript

1 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 18:00 hod. do: 19:00 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 11 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni: omluveni: neomluveni: Předsedající: František Bouček starosta obce Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce Mochov stanovuje ověřovateli zápisu Jiřího Boumu a Jana Turka a zapisovatele Jitku Frydrychovou. Zastupitelům i přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění: Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Schválení programu Čerpání rozpočtu k Úprava rozpočtu č. 4 na rok Rozpočet pro rok Odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha - východ do rozpočtu zřizovatele Poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady z rozpočtu obce příspěvkové organizaci Mateřská škola Mochov, okres Praha - východ Kalkulace vodného a stočného v obci Mochov pro rok Výběr dodavatele na akci Výměna svítidel v obci Mochov oprava výměnným způsobem Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti práva stezky a pozemkové služebnosti práva cesty na pozemcích parc.č. 437/1, 437/5 a 437/9, jež jsou ve vlastnictví obce ve prospěch pozemku parc.č. 415 vše v k.ú. Mochov

2 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 286, v ulici Na Dolejšku, Mochov pronajímatel Obec Mochov, nájemce MUDr. Lukáš Fuka Termíny a podmínky připojení občanů a podnikatelských subjektů v obci Mochov na kanalizaci Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č Kanalizace obce Mochov napojení na přípojky RD, objednatel Obec Mochov, zhotovitel INPREST, spol. s.r.o., Praha Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce veřejná internetová stanice - půjčitel Obec Mochov, vypůjčitel Jan Kerber Diskuze Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 1/7 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno Čerpání rozpočtu k Přílohy: Příloha 1 Výkaz Fin 2 12 M sestavený k Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2016 Přílohy: Příloha 1 Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2016 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce 2

3 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Text odůvodnění: Příjmy a výdaje upraveny dle předpokládané skutečnosti k Rozpočet je nadále vyrovnaný a to ve výši 33, ,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 2/7 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno Rozpočet pro rok 2017 Přílohy: Příloha 1 - Návrh rozpočtu na rok 2017 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu obce na rok Návrh rozpočtu obce, byl sestaven na základě platné rozpočtové skladby v podrobném paragrafovém a položkovém členění. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočet obce Mochov na rok 2017, který tvoří nedílnou přílohu zápisu. pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 3/7 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno

4 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha - východ do rozpočtu zřizovatele Podklady: Neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček místostarosta obce Text odůvodnění: Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 31 odst. 2) písm. c) navrhuji uložit odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha východ ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele v termínu do Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha východ ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele v termínu do Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 4/7 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno Poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady z rozpočtu obce příspěvkové organizaci Mateřská škola Mochov, okres Praha - východ Podklady: Neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce 4

5 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Text odůvodnění: Navrhuji poskytnout finanční prostředky z rozpočtu obce ve výši ,- Kč na provozní náklady příspěvkové organizaci Mateřská škola Mochov, okres Praha východ. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši ,- Kč na provozní náklady příspěvkové organizaci Mateřská škola Mochov, okres Praha východ. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 5/7 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno Kalkulace vodného a stočného v obci Mochov pro rok 2017 Podklady: Podklad 1 Soubor finančního nástroje v souladu s požadavky OPŽP pro období cenové fixace Podklad 2 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2017 ve formátu Mze Podklad 3 Zpráva ke stanovení cen pro vodné a stočné v roce 2017 při provozování vodohospodářského majetku obce Mochov Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Společnost 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10 jakožto provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Mochov v souladu s uzavřenou Koncesní smlouvou předkládá cenový návrh vodného a stočného pro rok 2017, jehož součástí je soubor finančního nástroje, soubor kalkulace pro vodné a stočné 2017 ve formátu Mze a zpráva o procesu stanovení cen. Společnost 1. SčV, a.s. provedla nezbytné vyplnění finančního nástroje předepsanými informacemi a to tak, aby vše bylo v souladu s požadavky OPŽP pro období cenové fixace. Dochází k cenovému vyrovnání roku 2016 dle odhadu skutečnosti na základě dat k roku 2016 a ke stanovení nových cen pro vodné a stočné pro rok 2017, vyplývající z finančního modelu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje pro rok 2017 cenu vodného ve výši 33,18 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 47,14 Kč/m³ včetně DPH. Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace vzešlé z koncesního řízení. 5

6 Hlasování: Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 6/7 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno Výběr dodavatele na akci Výměna svítidel v obci Mochov oprava výměnným způsobem Podklady: Podklad 1 Žádost o zpracování cenové nabídky Podklad 2 Cenová nabídka EFektivní OSvětlování s.r.o. Podklad 3 Cenová nabídka E.ON Česká republika, s.r.o. Podklad 4 Cenová nabídka Philips Lighting Czech Republic, s.r.o. Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne bylo schváleno obeslání 3 dodavatelů: EFektivní OSvětlování s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o. a Philips Lighting Czech Republic, s.r.o. k zajištění cenových nabídek na akci Výměna svítidel v obci Mochov oprava výměnným způsobem. Těmto dodavatelům byl zaslán schválený text zadání zakázky včetně podkladů pro zpracování cenové nabídky. Cenové nabídky od všech oslovených dodavatelů byly doručeny řádně a včas a splňovaly veškeré požadavky na zpracování cenové nabídky (viz předložené podklady). Navrhuji uzavřít smlouvu s dodavatelem Philips Lighting Czech Republic, s.r.o. z důvodu ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Předložené cenové nabídky: Název dodavatele, adresa, IČ: Nabídková cena v Kč (bez DPH): Pořadí dle nejnižší nabídkové ceny: Philips Lighting Czech Republic, s.r.o., Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, Praha 8, IČ: E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice, IČ: , ,- 2. EFektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 509/31, ,- 3. 6

7 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Česká Lípa, IČ: Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s předloženými nabídkami na akci Výměna svítidel v obci Mochov oprava výměnným způsobem dodavatelů: EFektivní OSvětlování s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o. a Philips Lighting Czech Republic, s.r.o., jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku vybírá nabídku dodavatele Philips Lighting Czech Republic, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy s tímto dodavatelem za celkovou cenu ,- Kč bez DPH. pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 7/7 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti práva stezky a pozemkové služebnosti práva cesty na pozemcích parc.č. 437/1, 437/5 a 437/9, jež jsou ve vlastnictví obce ve prospěch pozemku parc.č. 415 vše v k.ú. Mochov Podklady: Podklad 1 Žádost o zřízení služebnosti Č.j. 23/2016 Podklad 2 Návrh Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti práva stezky a pozemkové služebnosti práva cesty Podklad 3 Geometrický plán číslo /2016 s vyznačením rozsahu služebností Podklad 4 Znalecký posudek č /2016 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Obec Mochov obdržela žádost Č.j. 23/2016 o zřízení služebností vedoucí přes pozemky obce. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene ve formě pozemkové služebnosti práva stezky a pozemkové služebnosti práva cesty a to na pozemcích parc.č. 437/1, 437/5 a 437/9, jež jsou ve vlastnictví obce Mochov ve prospěch pozemku parc.č. 415 vše v k.ú. Mochov. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti práva stezky a pozemkové služebnosti práva cesty na pozemcích parc.č. 437/1, 437/5 a 437/9, jež jsou ve vlastnictví obce Mochov ve prospěch pozemku parc.č. 415 vše v k.ú. Mochov a pověřuje 7

8 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne starostu obce podpisem této smlouvy za podmínky jednorázové finanční náhrady za zřízení služebností na dotčených nemovitostech ve výši ,- Kč. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Václav Ulrych Jan Turek Usnesení č. 8/7 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 286, v ulici Na Dolejšku, Mochov pronajímatel Obec Mochov, nájemce MUDr. Lukáš Fuka Podklady: Podklad 1 Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne Podklad 2 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Obec Mochov má uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor s MUDr. Lukášem Fukou v objektu č.p. 286 v ulici Na Dolejšku 286, Mochov. Nájemce tyto prostory užívá k účelu poskytování služeb praktického lékaře. Od roku 2011 kdy byla smlouva uzavřena, došlo k poklesu ordinačních hodin a tím pádem poklesla i spotřeba za dodávané teplo a ohřev TUV. Navrhuji uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě, kde bude snížena úhrada za dodávané teplo a ohřev TUV na částku 1.250,- Kč/měs., počínaje měsícem lednem Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí Mochov, jako pronajímatelem a nájemcem MUDr. Lukášem Fukou, Sněženková 2434, Brandýs nad Labem v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych 8

9 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne nepřítomen: Usnesení č. 9/7 (k bodu 11) bylo Zastupitelstvem schváleno Termíny a podmínky připojení občanů a podnikatelských subjektů v obci Mochov na kanalizaci Podklady: Neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne byly schváleny Termíny a podmínky připojení občanů a podnikatelských subjektů v obci Mochov na kanalizaci týkající se všech etap tzn. I., II., III., IV., a V. etapa. S ohledem na to, že zájem vlastníků objektů o napojení na obecní kanalizaci I., II. a III. etapa je větší, než jaký byl předpoklad a z důvodu velkého počtu žádostí na místně příslušném stavebním úřadu není možné zajistit veřejnoprávní projednání a vydání souhlasu pro tyto etapy dle stavebního zákona do Navrhuji prodloužit termín finančně zvýhodněného připojení ke kanalizaci a kolaudaci přípojek pro I., II. a III. etapu do Dále navrhuji prodloužit termín určený ke kontrole projektových dokumentací, kolaudačních rozhodnutí všech připojení na obecní kanalizaci včetně placení stočného všech objektů v obci Mochov do , tak aby došlo ke sjednocení kontrol u všech etap kanalizace tzn. I., II., III., IV., a V. etapa. Návrh usnesení: a) Podmínky pro majitele objektů (určených k bydlení) pro připojení na obecní kanalizaci - IV. a V. etapa: Zastupitelstvo obce Mochov stanovuje termín finančně zvýhodněného připojení na obecní kanalizaci do Občané obdrží po zaplacení příspěvku na kanalizaci ve výši 6.000,- Kč projektovou dokumentaci kanalizační přípojky a kolaudace bude provedena hromadně za pomoci OÚ. Podmínkou je kontrola stavu vedení před zásypem kanalizační přípojky ze strany obecního úřadu. To znamená, že je nutné oznámit plánované zasypání přípojky na OÚ nejméně dva dny předem a dohodnout si s pracovníkem OÚ provedení kontroly. Majitelé, kteří budou své nemovitosti připojovat po datu na obecní kanalizaci, musí uhradit poplatek ve výši ,- Kč jako příspěvek na kanalizaci a individuálně si zabezpečit dokumentaci a kolaudaci přípojky. b) Podmínky pro majitele objektů (určených k bydlení) připojených na obecní kanalizaci - I., II. a III. etapa: Zastupitelstvo obce Mochov stanovuje termín finančně zvýhodněného připojení ke kanalizaci a kolaudaci kanalizační přípojky do V případě dodržení tohoto termínu je příspěvek na kanalizaci stanoven na 6.000,- Kč. V rámci tohoto příspěvku nabízíme možnost zajištění projektu a územního souhlasu na kanalizační přípojku a souhlas s umístěním přípojky na pozemku. V případě nevyužití této možnosti si mohou majitelé nemovitostí agendu spojenou se stavebním povolením a kolaudací přípojky vyřešit individuálně (v tomto případě, ale majitel zaplatí, jak příspěvek obci ve výši 6.000,- Kč, tak i zpracování PD projektantovi dle svého výběru a další poplatky stavebnímu úřadu). Příspěvek za připojení ke kanalizaci po datu bude činit ,- Kč a žadatel si musí veškerou dokumentaci a kolaudaci zajistit individuálně. 9

10 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Majitelé, kteří připojili své nemovitosti v rámci etap I. - III. ke kanalizaci před datem tohoto usnesení, mají zpracovanou dokumentaci a platné kolaudační rozhodnutí pro kanalizační přípojku, nejsou povinni platit příspěvek 6.000,- Kč. c) Podmínky připojení nově vybudovaných nemovitosti určených k bydlení. Při připojení nemovitosti, u které je součástí projektové dokumentace i projektová dokumentace kanalizační přípojky bude vybírán jednorázový příspěvek na kanalizaci ve výši ,-Kč (pokud nebyla kolaudace provedena před schválením tohoto usnesení), a to platí až do doby, nerozhodne-li zastupitelstvo obce jinak. d) Podmínky pro připojení objektů určených pro podnikání ke kanalizaci. Zastupitelstvo obce stanovuje termín připojení stávajících objektů určených k podnikání na obecní kanalizaci nejpozději do Výše příspěvku za připojení k obecní kanalizaci pro objekty k podnikání: 1) Malé provozy nejvýše s 5 zaměstnanci 6.000,- Kč 2) Velké provozy s více než 5 zaměstnanci ,- Kč 3) Ubytovací zařízení (ubytovny, hotely) ,- Kč 4) Bytové domy, byty 6.000,- Kč za bytovou jednotku 5) Sporné případy určení příspěvku na kanalizaci u objektů pro podnikání budou řešeny individuálně a výsledky předloženy ke schválení Zastupitelstvu obce Mochov. 6) Pro objekty pro podnikání platí stejné podmínky při výběru příspěvku na kanalizaci jako pro objekty určené k bydlení, tzn., pokud kanalizační přípojka byla zkolaudována před datem tohoto usnesení, není potřeba platit příspěvek ve výše uvedené částce. e) Pokud budou v budoucnu na obecní kanalizaci připojovány nové objekty určené pro podnikání, lze je připojit při splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a podle nich zpracované projektové dokumentace a s předchozím souhlasem provozovatele kanalizace a obce s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých větví kanalizace, množství a charakteru odpadních vod a po zaplacení příspěvku dle bodu d), a to platí až do doby, nerozhodne-li zastupitelstvo obce jinak. f) I., II., III., IV. a V. etapa: Po termínu bude prováděna provozovatelem kanalizace ve spolupráci se stavebním úřadem Čelákovice a OÚ Mochov kontrola projektových dokumentací, kolaudačních rozhodnutí všech připojení na obecní kanalizaci včetně placení stočného všech objektů v obci Mochov. V případě nesplnění všech výše uvedených podmínek a podmínek stanovených zákonem budou zjištěné případy porušení tohoto usnesení postoupeny k řízení přestupkové komisi v Čelákovicích nebo právnímu zástupci obce. g) Po majitelích objektů, které nebudou napojeny na obecní kanalizaci ve výše uvedeném termínu, bude provozovatel kanalizace nebo OÚ Mochov požadovat předložit ke kontrole kolaudační rozhodnutí na záchytné jímky a protokol o zkoušce jejich nepropustnosti. Dále pak po majitelích těchto nemovitostí bude požadováno předkládat jedenkrát za 3 měsíce (nebo v logických termínech závislých na velikosti jímky na odpadní vody) doklady o likvidaci odpadních vod. Při využívání jiného systému likvidace odpadních vod domácí čistička atd. bude požadováno předložení kolaudačního rozhodnutí. V případě nesplnění všech výše uvedených podmínek a podmínek stanovených zákonem budou dané případy postoupeny řízením přestupkové komisi v Čelákovicích nebo právnímu zástupci obce. Technické podmínky připojení na veřejnou kanalizaci Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. V obci Mochov je majitelem všech kanalizační přípojek obec pouze ke hranicím soukromých pozemků. 10

11 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena dle projektové dokumentace jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Pro každou připojovanou nemovitost se zřizuje samostatná kanalizační přípojka. Více kanalizačních přípojek je možné zřídit v odůvodněných případech pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace a na základě zpracované projektové dokumentace. Napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, kterou provozuje dodavatel těchto služeb pro obec je oprávněna provádět pouze odborná stavební firma. V průběhu připojení objektu ke kanalizační přípojce si OÚ vyhrazuje právo provedení kontroly před záhozem pověřenými pracovníky OÚ zda přípojka odpovídá projektu. Do kanalizace etap IV. a V. nelze odvádět dešťovou vodu. Pro likvidaci dešťové vody je potřeba si vybudovat vsakovací jímky na svém pozemku. Při vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky musí být respektována ČSN (Stokové sítě a kanalizační přípojky), výstavba a dimenzování kanalizační přípojky a všech platných předpisů včetně požadavků provozovatele veřejné kanalizace. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 10/7 (k bodu 12) bylo Zastupitelstvem schváleno Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č Kanalizace obce Mochov napojení na přípojky RD, objednatel Obec Mochov, zhotovitel INPREST, spol. s.r.o., Praha 9 Podklady: Podklad 1 Smlouva o dílo č Podklad 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č Podklad 3 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne byla schválena Smlouva o dílo č mezi Obcí Mochov, jako objednatelem a firmou INPREST, spol. s r.o. jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy bylo vypracování projektové dokumentace pro napojení domovní kanalizace RD občanů obce na veřejné části přípojek v rámci vybudované kanalizace obce Mochov ulice Sokolovská, Ruská, Poděbradská, Na Sádkách, Na Hrázce, U Hřbitova, K Nádraží, Havlíčkova, Dr. Nejedlého, Na Dolejšku, Husovo náměstí v počtu cca 80 ks PD a 11

12 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne předání čtyř výtisků včetně zajištění veřejnoprávního projednání a vydání souhlasu dle stavebního zákona. Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne byl schválen Dodatek č. 1, ve kterém byl upřesněn předmět plnění a doba plnění. S ohledem na to, že zájem vlastníků o napojení na kanalizaci je větší, než jaký byl předpoklad a z důvodu velkého počtu žádostí na místně příslušném stavebním úřadu není možné zajistit veřejnoprávní projednání a vydání souhlasu dle stavebního zákona do Navrhuji uzavřít dodatek č. 2, ve kterém bude upravena doba plnění do Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č mezi obcí Mochov, jako objednatelem a zhotovitelem firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 11/7 (k bodu 13) bylo Zastupitelstvem schváleno Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce veřejná internetová stanice - půjčitel Obec Mochov, vypůjčitel Jan Kerber Podklady: Podklad 1 Smlouva o výpůjčce veřejná internetová stanice ze dne Podklad 2 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce veřejná internetová stanice Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Obec Mochov má uzavřenou smlouvu o bezúplatné výpůjčce o dočasném užívání prostor, a to za účelem umístění počítačového monitoru vč. jeho nezbytného příslušenství za účelem provozování veřejné internetové stanice umístěné ve veřejné čekárně v obci Mochov. Navrhuji prodloužení smlouvy o další rok formou dodatku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce veřejná internetová stanice mezi obcí Mochov, jako půjčitelem a vypůjčitelem Janem Kerberem v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 12

13 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Hlasování: pro: proti: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych zdrželi se: nepřítomen: Usnesení č. 12/7 (k bodu 14) bylo Zastupitelstvem schváleno Diskuze František Bouček Česká pošta, s.p. vypověděla obci Mochov smlouvu k Nadále budou poštovní služby v obci zajišťovány formou projektu Pošta Partner. Tato změna je plně v kompetenci České pošty, s.p. a my jakožto obec jsme ji mohli těžko ovlivnit. Službu bude následně zajišťovat pí. I. L. na adrese Husovo náměstí 16. František Bouček nabídka nebytových prostor pošty. Po ukončení nájemní smlouvy s Českou Poštou, s.p. nám zůstanou nevyužité prostory původní pobočky. Tyto prostory budou nabídnuty k pronájmu na základě předložených nabídek na využití případnými zájemci. František Bouček technický pracovník obce p. J. B. odchází k do důchodu. Bude nutné sehnat náhradu na pozici technického pracovníka obce (údržba obecního majetku, veřejných prostranství a zeleně. František Bouček do MŠ nastoupila nová paní kuchařka a ve ŠJ podepsala pracovní smlouvu. František Bouček chodník a přechod pro chodce ulice Poděbradská Na Sádkách, Mochov. Navýšení rozpočtu o ,- Kč z důvodu zvýšení počtu lamp VO na dva kusy pro přechod pro chodce. Na toto navýšení byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Červenka Bohumil BČ, s.r.o. Jan Turek informoval o tom, že již jsou připravena svodidla k instalaci (zatáčka nad školou) a také je ve stádiu příprav dopravní značení v obci. Jitka Frydrychová dne FV společně s novou i odcházející hospodářkou ŠJ provedl inventuru skladových zásob. Vše bylo perfektně připravené a stav zásob souhlasil s evidencí. Paní Skálová předává provoz školní jídelny v naprostém pořádku. 13

14 Z á p i s č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Zápis vyhotoven dne: Zapsal: Jitka Frydrychová: Ověřovatelé zápisu: Jiří Bouma:. Jan Turek: Starosta obce: František Bouček:. 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Obec Mochov - návrh rozpočtu na rok 2017 I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený a b rozpočet Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd. činn Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmu práv. osob Daň z příjmu práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Odvod z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. př. transfery ze státního rozpočtu **** Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly Přijaté příspěvky na pořízení dl.majektu **** Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část **** Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží **** Sběr a odvoz ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Využívání a znešk. kom. odpadů Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků ****

31 I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený a b rozpočet 5512 Požární ochrana - dobr. část Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část **** Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady **** Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací Příjmy z úroků **** PŘÍJMY CELKEM Financování Celkem

32 II. Rozpočtové výdaje Parag. Položka Text Schválený a b rozpočet 2212 Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr **** Ost. záležitosti pozem. komun Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr Budovy, haly a stavby **** Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr Výdaje na územní dopravní obslužnost **** Provoz veřejné železniční dráhy Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací **** Pitná voda Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby **** Odvád. a čišť. odp. vod. a naklád. s kaly Nákup ostatních služeb Budovy haly stavby **** Mateřské školy Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr Neinv.přísp. zřízeným PO **** První stupeň základních škol Neinv.přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby ****

33 II. Rozpočtové výdaje Parag. Položka Text Schválený a b rozpočet 3314 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací **** Zálež. kultury, církví a sděl. prostř Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění Věcné dary Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací **** Ost. tělovýchovná činnost Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací **** Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr Budovy, haly a stavby **** Zájmová činnost a rekreace j.n Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací **** Činnost ordinací prakt. lékařů Plyn Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr **** Pomoc zdravotně postiženým Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací **** Bytové hospodářství Elektrická energie Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr Budovy, haly a stavby ****

34 II. Rozpočtové výdaje Parag. Položka Text Schválený a b rozpočet 3613 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n Elektrická energie Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr **** Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr **** Pohřebnictví Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr **** Územní rozvoj Neinv. nedot. transf.nezisk. a pod org **** Komun. služby a územ. rozvoj j.n Nákup ostatních služeb **** Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb **** Sběr a odvoz komun. odpadů Nákup zboží Nákup ostatních služeb **** Sběr a odvoz ostaních. odpadů Nákup ostatních služeb ****

35 II. Rozpočtové výdaje Parag. Položka Text Schválený a b rozpočet 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr Cestovné ( tuzemské i zahraniční ) Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení **** Os.asist.,peč, služba a podpora sam. bydl Neinv. transfery obcím **** Ost.záležitosti civ.připr. na kriz.st Nákup materiálu j.n Nákup ostaních služeb **** Bezpečnost a veřejný pořádek Neinvestiční transfery obcím **** Požární ochrana - dobr. část Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr Neinvestiční transfery obcím **** Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva a krajů Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění Služby školení a vzdělávání Cestovné ( tuzemské i zahraniční ) ****

36 II. Rozpočtové výdaje Parag. Položka Text Schválený a b rozpočet 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění Pov. poj. na úraz. pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekom. a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. S IT a kom Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr Výdaje na nákup softvwaru a poč. programů Cestovné ( tuzemské i zahraniční ) Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštěn Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Platby daní a poplatků kraj. obcím a st.f **** Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy Rezervy kapitálových výdajů **** VÝDAJE CELKEM: Vyvěšeno Sejmuto

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč.

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. Rozpočet na rok 2013 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd.

Více

Rozpočet na rok Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek a b rozpočet po změnách od poč.

Rozpočet na rok Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek a b rozpočet po změnách od poč. Rozpočet na rok 2011 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Z á p i s č. 14/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26. 1. 2012

Z á p i s č. 14/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26. 1. 2012 Z á p i s č. 14/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26. 1. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 19:45 Přítomni: František Bouček,

Více

Z á p i s č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.12.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František

Více

Z á p i s č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8.9.2016 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 19:45 hod. František

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 292 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 36 000,-Kč 1113 Daň

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

II. Rozpočtové výdaje. Návrh rozpočtu. Paragraf Položka. a b. 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda

II. Rozpočtové výdaje. Návrh rozpočtu. Paragraf Položka. a b. 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda a b 2212 Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 240 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 360 00 2212 **** 630 00 2219 Ost. záležitosti pozemních

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

Z á p i s č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.5. 2015

Z á p i s č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.5. 2015 Z á p i s č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.5. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 19:45 hod. František

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, DOLNÍ PĚNA, IČ SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2013

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, DOLNÍ PĚNA, IČ SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2013 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET 2013 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 450 000,00 0

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 27.11.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. František

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2014 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2014 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 550 000,00 0 1112

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, DOLNÍ PĚNA, IČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2017

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, DOLNÍ PĚNA, IČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2017 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2017 PŘÍJMY ROZPOČET 2017 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 828 000,00 0 1112

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Z á p i s č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:00 hod. Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno:

Více

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč Návrh rozpočtu OÚ Odřepsy na rok 2014 Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný Rozdíl příjmů a výdajů -3 764 672 Kč PŘÍJMY 13 131 701 Kč VÝDAJE 16 896 373 Kč Paragraf - Název položka název částka položka název

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Příjmy Příjmy celkem-dle daňových tříd

Příjmy Příjmy celkem-dle daňových tříd Obec Staré Město Rozpočet obce Vypracoval: Jamnická 46 na r. 2016 Finanční výbor OÚ Příjmy Příjmy celkem-dle daňových tříd Název kapitoly-činnosti Třída 1 - Daňové příjmy 17 077 000 Třída 2 - Nedaňové

Více

Schválený rozpočet po změnách počátku roku 1 I 2 3

Schválený rozpočet po změnách počátku roku 1 I 2 3 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138224/2002 C Fin2-12M! Rok Měsíc lco: 12010 112 [6č)829257 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazujícl jednotky: Obec Hajany VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 2 779 538,00 2 779 538,00 2 397 879,39

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

OBEC SVOJETICE IČ: Na Kopci 14, Svojetice. Návrh rozpočtu na rok včetně výhledu na rok 2014 a 2015

OBEC SVOJETICE IČ: Na Kopci 14, Svojetice. Návrh rozpočtu na rok včetně výhledu na rok 2014 a 2015 OBEC SVOJETICE IČ: 00240834 Na Kopci 14, Svojetice Návrh rozpočtu na rok 2013 - včetně výhledu na rok 2014 a 2015 R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y v Kč par. pol. text stav k 31.10.2012 návrh rozpočtu 2013

Více

OdPa Položka Popis ROZPOČET PŘÍJMY

OdPa Položka Popis ROZPOČET PŘÍJMY OdPa Položka Popis ROZPOČET 2013 - PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVC 20 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap.výnosů 72 000,00

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000 Rozpočet na rok 2012 paragraf položka příjmy 1111 daň z příjmů fyz. osob 1100000 1112 daň z příjmů fyz. osob 70000 sam. výd. 1113 daň z příjmů fyz. osob 100000 kapitál.výnosy 1121 daň z příjmů práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 Rozpis rozpočtu IČ 00302384 Příjmy Paragraf Položka ORJ Druh příjmu tis Kč Daňové příjmy: 5 141 000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 980 000

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 2013

Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 2013 Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 213 Příjmy Skut. 212 Rozpočet 213 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 1 891 957 2 67 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 231 736 32 Daň z příjmu fyz. osob z

Více

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 000,00

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet obce Herink pro rok Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých období.

Rozpočet obce Herink pro rok Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých období. Rozpočet obce Herink pro rok 2017 Rozpočtové příjmy: Rozpočtové výdaje : Výsledek: 15 718 000,00 Kč 18 798 500,00 Kč -3 080 500,00 Kč Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh na rok 214 Celkové příjmy 1 134 3 Příjmy: změna na BU 234 8 Celkové výdaje 1 369 1 Rozdíl Parag. polož. Popis návrh 1111 Daň z příjmů FO ze zav. čin a 146 1112 Daň z příjmů FO ze SVC 5 1113 Daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Rozpočet v Kč na dvě deset. místa Schváleno Zastupitelstvem obce Tehov dne

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Rozpočet v Kč na dvě deset. místa Schváleno Zastupitelstvem obce Tehov dne OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Rozpočet 2016 - v Kč na dvě deset. místa Schváleno Zastupitelstvem obce Tehov dne 21.12.2015 Paragraf a Položka b Text Skutečnost 31.10.2015 Schválený rozpočet 2016 I. Rozpočtové

Více

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 Paragraf ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 PŘÍJEM v tis. Kč Produkt Schválený rozpočet 0000 Celkem příjmy 4 537,80 1032 Podpora ostatních produkčních činností 700,00 2119 Ostat. zálež.těž. průmyslu a energie

Více

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu ROZPOČET 2014 Příloha Č. 1 OBEC HŘIVíNŮV ÚJEZD PŘíJMY 2 014 Parag. Položka Rozpočet Poznámka 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 980000 1112 Daň z příjmu fyzických osob 28000 1113 Daň z příjmu fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 03. 2016

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více