ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 5.8. Člověk a zdraví Tělesná výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví vymezeného v RVP. II. Časové vymezení Tělesná výchova je členěna do třech základních etap.první etapa zahrnuje 1.a 2. ročník, druhá etapa 3.až 5. ročník a třetí etapa 6. až 9. ročník. Výuka do 5. ročníku probíhá koedukovaně v rámci jedné třídy, od 6. ročníku odděleně. Do výuky tělesné výchovy v 1. a 2 ročníku je zařazen plavecký výcvik, v 7.ročníku lyžařský kurz, v 8. či 9.ročníku sportovní kurzy. III. Organizační vymezení Výuka probíhá v tělocvičně a na školním hřišti.nedílnou součástí jsou projektové dny, během nichž je tělesná výchova uskutečňována. Výuka je založena na spolupráci žáků, práce ve dvojicích a týmech.hlavním cílem je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako významného činitele působícího na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Žáci jsou vedeni k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní a sociální pohodu. IV. Realizovaná průřezová témata Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v předmětu Tělesná výchova, najdeme Osobnostní a sociální výchovu a Výchovu v evropských a globálních souvislostech. V. Výchovné a vzdělávací strategie V hodinách tělesné výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí (k. pracovní, k.komunikativní, k.k řešení problémů, k.sociální, k. k učení) využívány následujícím postupy: učitel se vždy snaží jít příkladem, snaží se nejen o profesionální, ale i, a to zejména, o lidský přístup k žákům učitel si získává důvěru žáků tím, že s nimi otevřeně komunikuje na kulturní úrovni, své názory opírá o smysluplné argumenty a je ochoten kdykoli uznat svůj omyl či chybu učitel uplatňuje individuální přístup k žákovi a výsledky posuzuje vždy z pohledu přidané hodnoty učitel při hodnocení používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace učitel vede žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti učitel podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů učitel klade důraz na kulturní úroveň komunikace učitel netoleruje agresivní, hrubé a vulgární projevy chování žáků učitel vede žáky k čestnému jednání v duchu fair play 1

2 učitel učí žáky pracovat v týmech a rozvíjet jejich schopnost zastávat v týmu různé role učitel podporuje vzájemnou pomoc žáků a vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 1. stupeň Očekávané výstupy- 1. Období: Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci Očekávané výstupy 2. Období: Žák podílí se na realizaci pravidelného režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 2

3 2. stupeň 1. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Očekávané výstupy? Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 2. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Očekávané výstupy: Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 3. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Očekávané výstupy: Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 3

4 TĚLESNÁ VÝCHOVA 1.ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY Žák : - uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických cvičeních a za pomocí učitele je dodržuje - užívá základní gymnastické držení těla - soustředí se na cvičení - dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru - reaguje na základní pokyny a gesta učitele - ukáže kotoul vpřed, skoky prosté snožmo z trampolíny - provede základy gymnastického odrazu - provede základy chůze na lavičce s dopomocí učitele - provede základy šplhu s dopomocí učitele Gymnastika Základní pojmy - základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení - vhodné oblečení pro gymnastiku - gymnastické držení těla - základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní a nářadí Akrobacie - průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed - kotoul vpřed s dopomocí Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky - skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky - výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky Lavička - chůze s dopomocí Šplh na tyči - průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož - šplh do výšky max. 2 metrů s dopomocí 4

5 - provede opakované přeskoky přes švihadlo - uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických činnostech a rytmizaci za pomocí učitele - dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru - reaguje na základní pokyny a gesta učitele - ukáže základní estetické držení těla - provede základní estetický pohyb těla a jeho části (chůze, běh, poskoky, obraty) - rozpozná různá nebezpečí při hrách a snaží se jim za pomoci učitele zabránit - ukáže některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i mimo TV - zjistí, že lze pohyb spojovat s představou, rytmem a příběhem Švihadlo - přeskoky švihadla snožmo s meziskokem i bez Rytmická a kondiční gymnastika Základní pojmy - zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech, rytmizace - vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou činnost, rytmizace - základní estetický pohyb těla a jeho části (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla) - rytmizovaný pohyb, tvořivé vyjádření rytmu pohybem Pohybové hry Základní pojmy - základní organizační povely pro realizaci her - základní pravidla osvojovaných her - bezpečnost při různých druzích her - využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám 5

6 - uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech a za pomoci učitele je dodržuje - rozpozná základní pojmy označující náčiní, osvojované dovednosti, části hřiště a základní sportovní hry jako je vybíjená - provede základní způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti Sportovní hry Základní pojmy - základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách - spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro sportovní hry a částmi sportovního hřiště Vlastní nácvik - držení míče jednoruč a obouruč - manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti (na místě a v pohybu vyvolenou a opačnou rukou) - základní přihrávky rukou (vyvolenou i opačnou) - základní sportovní hry vybíjená (se zjednodušenými pravidly) Úpoly - přetahy a přetlaky Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV především v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení 6

7 - uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech, za pomoci učitele je dodržuje - dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru - reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele - rozpozná základní pojmy související s během, skokem do dálky a hodem - předvede nízký a polovysoký start - provede základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem Atletika Základní pojmy - týkající se běhu, skoků a hodů, názvy částí atletického hřiště - vhodné oblečení pro atletické činnosti - zjednodušené startovní signály a povely - základy bezpečnosti při atletických činnostech Běh - průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti - základy nízkého a polovysokého startu - rychlý běh na metrů - motivovaný běh v terénu až do deseti minut (běh prokládaný chůzí, běh podle úrovně žáků) Skok - průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti - odraz z místa - skok do dálky z místa Hod - průpravná cvičení pro hod kriketovým míčkem z místa Plavání - základní plavecký výcvik 7

8 TĚLESNÁ VÝCHOVA 2.ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY Žák : - uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických cvičeních a za pomocí učitele je dodržuje - dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru - reaguje na základní pokyny a gesta učitele - provede základní gymnastické držení těla - soustředí se na cvičení - ukáže kotoul vpřed, vzad - skoky prosté snožmo z trampolíny - provede základy gymnastického odrazu - ukáže základy chůze na lavičce s dopomocí učitele Gymnastika Základní pojmy - základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu - názvy používaného náčiní a nářadí - základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení - vhodné oblečení pro gymnastiku - soustředění na cvičení - gymnastické držení těla Akrobacie - průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed - kotoul vpřed - průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad - kotoul vzad Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu - skoky prosté odrazem snožmo z trampolíny - výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolíny Lavička (kladinka) - chůze s dopomocí (různé obměny) 8

9 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence - uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických činnostech a rytmizaci za pomoci učitele je dodržuje - dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru - reaguje na základní pokyny a gesta učitele - ukáže základní estetické držení těla - dovede vyjádřit jednoduchou melodii, rytmu s pohybem - rozpozná různá nebezpečí při hrách a snaží se jim za pomoci učitele zabránit - ukáže některé pohybové hry a je schopen hrát se spolužáky i mimo TV - zjistí, že lze pohyb spojovat s hudbou, s rytmem, příběhem, pohádkou Šplh na tyči - průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož - šplh do výšky maximálně 2 metrů s dopomocí Rytmická a kondiční gymnastika Základní pojmy - základy bezpečnosti při gymnastických činnostech, rytmizaci - vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou činnost, rytmizaci - základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla) - tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem - soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívaní rytmu, tempa, melodie Pohybové hry Základní pojmy - související s osvojovanými hrami a používaným náčiním - základní organizační povely pro realizaci her - základní pravidla osvojovaných her 9

10 - uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních hrách a za pomoci učitele je dodržuje - rozpozná základní pojmy, používané náčiní, osvojené dovednosti, části hřiště a nejznámější sportovní hry jako je vybíjená apod. - ukáže základní způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti - uplatňuje základní znalosti sportovních her v praxi Sportovní hry Základní pojmy - spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečení pro sportovní hry a částmi sportovního hřiště - základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách Vlastní nácvik - držení míče jednoruč a obouruč - manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti (na místě i v pohybu, vyvolenou i opačnou rukou) - základní přihrávky rukou (vyvolenou i opačnou) - základní sportovní hry vybíjená, florball (se zjednodušenými pravidly) Úpoly - přetahy a přetlaky Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV především v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení Plavání - základní plavecký výcvik 10

11 - uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech a za pomoci učitele je dodržuje - dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru - reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele - rozpozná základní pojmy související s během, skokem do dálky a hodem - provede základní techniku nízkého a polovysokého startu - ukáže základní techniku běhu, skoky do dálky z místa, hodu míčkem z místa a za chůze Atletika Základní pojmy - názvy částí atletického hřiště, týkajících se běhů, skoků a hodů - základy bezpečnosti při atletických činnostech - vhodné oblečení pro atletické činnosti - zjednodušené sportovní povely a signály Běh - průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti - základy nízkého a polovysokého startu - rychlý běh na 30 až 60 metrů - motivovaný běh v terénu až do 10 minut (běh prokládaný chůzí, dle výkonnosti žáků i souvislý běh) Skok - průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti - odraz z místa - skok do dálky z místa Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem - hod míčkem z místa - hod míčkem z chůze 11

12 TĚLESNÁ VÝCHOVA 3.ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY Žák : - uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických činnostech a rytmizaci za pomoci učitele je dodržuje - aktivně se zapojuje do pohybových činností - reaguje na základní pokyny a gesta učitele - užívá základní estetické držení těla - ukáže základní estetický pohyb těla a jeho částí Gymnastika Základní pojmy - základní cvičební polohy,postoje a pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní - základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné oblečení - průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů - správně provede kotoul vpřed i vzad - dokáže se správně odrazit i dopadnout při přeskocích - zvyšuje svou výkonnost ve šplhu na tyči - ukáže opakované přeskoky přes švihadlo Akrobacie - kotoul vpřed a jeho modifikace - kotoul vzad a jeho modifikace Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku - přeskok 2-4dílů s odrazem z trampolíny - roznožka přes kozu našíř odrazem z trampolínky Lavička (kladinka) - chůze bez pomoci (různé obměny chůze) Šplh na tyči - šplh do výšky 4 metrů bez dopomoci Švihadlo - opakované přeskoky jednonož, střídnonož, snožmo PT:Žiji mezi kamarády? (květen, 1hod) 12

13 - provede základy estetického držení těla - snaží se reagovat na hezký i nezvládnutý pohyb - ukáže základy tance založené na chůzi, běhu, klusu, kroku poskočném, přísuvném, přeměnném - rozpozná různá nebezpečí při hrách a snaží se jim zabránit - dokáže pracovat s jednoduchými pravidly netradičních her (ringo, softball) Rytmická a kondiční gymnastika Základní pojmy - základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách, změny poloh, obměny tempa a rytmu - tvořivé vyjádření rytmu pohybem - základní tance založené na taneční chůzy a běhu - základní tance založené na kroku poskočném, přísuvném, přeměnném (seznámení s 2/4 a 3/4 tanečním krokem) - bezpečnost při gymnastických činnostech Pohybové hry Základní pojmy : - souvisejí s funkcemi her, pravidly a používaným náčiním - variace her jednoho druhu - využití přírodního prostředí pro pohybové hry - bezpečnost při různých druzích her 13

14 1,6, - rozpozná různá nebezpečí při sportovních hrách a snaží se jim zabránit - ukáže různé typy přihrávek v klidu i pohybu - zlepšuje svou obratnost a sílu - dokáže dodržet základní pravidla hry - dokáže driblovat na místě i v pohybu - uplatňuje herní dovednost ve hře podle jednoduchých pravidel Sportovní hry Základní pojmy : - základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních her související s osvojovanou činností - základní označení a vybavení hřišť - vhodné oblečení a obutí pro sportovní hry Vlastní nácvik - přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, strčením) - chytání míče jednoruč a obouruč - vedení míče driblingem - střelba jednoruč a obouruč na koš (z místa i v pohybu, vyvolenou rukou) - pohyb s míčem i bez míče, zastavení - průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (vybíjená, minibasketbal) Úpoly - přetahy a přetlaky Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, sezení 14

15 - uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách - zlepšuje svou rychlost a obratnost - zlepšuje svou výkonnost v běhu, hodu i skoku - zlepšuje výkony v běhu - zlepšuje svou výkonnost v běhu - provede základní techniku nízkého a polovysokého startu - ukáže rozběh i odraz při skoku do dálky Atletika Základní pojmy - základní disciplíny, části běžecké dráhy skokanských sektorů, pomůcky pro měření výkonů, úprava doskočiště - základy bezpečnosti při atletických činnostech, vhodné oblečení - startovní povely - základy techniky běhů, skoků a hodů Běh - průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti - běžecká abeceda - nízký start na povel, polovysoký start - rychlý běh do 60 metrů - vytrvalostní běh v terénu až do 15 minut - vytrvalý běh na dráze do 600 metrů Skok - průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti - skok do dálky s rozběhem Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem - hod míčkem z chůze - hod míčkem s rozběhem - spojení rozběhu s odhodem 15

16 TĚLESNÁ VÝCHOVA 4.ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, Žák : - dokáže poskytnout základní dopomoc a záchranu pro cvičení - provede kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí - ukáže průpravné cviky pro přeskok, dostatečně se odrazí na můstku - ovládá techniku přeskoku roznožkou přes kozu našíř i nadýl - provede chůzi na lavičce bez dopomoci Gymnastika Základní pojmy - základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou trupu, názvy používaného nářadí a náčiní - základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení - průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů Akrobacie - kotoul vpřed a jeho modifikace - kotoul vzad a jeho modifikace - průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou - stoj na rukou s dopomocí Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku - skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem z trampolínky (můstku) - roznožka přes kozu našíř odrazem z trampolínky nebo z můstku Lavička (kladinka) - chůze bez dopomoci s různými obměnami 16

17 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, - ovládá techniku šplhu s přírazem - ovládá přeskoky přes švihadlo obounož, jednonož i se střídáním noh vpřed i vzad, vytváří krátké sestavy - ovládá základy tance založené na kroku poskočném, přísuvném, přeměnném, základy cvičení s náčiním - ukáže základy kroku polky a valčíku - pohybem těla reaguje na tempo hudby, plynule zareaguje na změnu tempa hudby - ukáže účinnou spolupráci ve skupině - zorganizuje nenáročné pohybové aktivity pro ostatní žáky honičky, drobné pohybové hry.. - ovládá 10 pohybových her a ví jaké je jejich zaměření Šplh na tyči - šplh s přírazem - šplh do výšky 4 metrů Švihadlo - přeskoky vpřed i vzad, typy přeskoků, krátké sestavy Rytmická a kondiční gymnastika Základní pojmy : - základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt, melodie) - základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách - základy tance založené na kroku poskočném, přísunném, přeměnném (základní taneční krok 2/4 a 3/4) - základy cvičení s náčiním (šátek, míč, švihadlo) při hudebním doprovodu Pohybové hry Základní pojmy : - souvisejí s funkcemi her, pravidla a používaným náčiním - variace her jednoho druhu - využití přírodního prostředí pro pohybové hry - využití netradičního náčiní 17

18 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, - hází míčem jednoruč i obouruč, chytí míč do koše i do prstů, ovládá různé typy přihrávek (vrchním obloukem, trčení obouruč, obouruč nad hlavou), přihraje spoluhráči do pohybu na krátkou vzdálenost, dribluje s míčem při chůzi i mírném poklusu - správně technicky ovládá pálku pro softball, trefí nadhozený míč - ovládá základní pravidla pro přehazovanou, vybíjenou, fotbal, florbal, basketbal, softbal a dodržuje je při hře, upozorní na porušování pravidel - při hře se aktivně zapojuje do jejího průběhu, spolupracuje se spoluhráči Sportovní hry Základní pojmy : - osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť, základní role ve hře Pravidla zjednodušených sportovních her - základní organizace utkání : losování, zahájení, počítání skóre, ukončení utkání - vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry Vlastní nácvik - manipulace s míčem a pálkou - průpravné hry, míčové hry podle zjednodušených i skutečných pravidel - přihrávka jednoruč a obouruč - chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy - vedení míče (driblingem nohou) - střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním nártem na branku - pohyb s míčem a bez míče, zastavení Úpoly - v rámci témat Pohybové hry a Průpravná, kondiční cvičení je možné zařazovat cvičení z celé škály průpravných úpolů a zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ni 18

19 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Plavání 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, - dodržuje pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě, chová se ohleduplně ke spolužákům i jiným účastníkům pohybu - ovládá situace soutěže a konkurence - provede nastavení bloků pro nízký start, ukáže jednotlivé části nízkého startu - pojmenuje základní rozdíly mezi rychlým během a vytrvalostním během - správně technicky uáže rychlý i vytrvalostní běh a skok do dálky - změří si základní pohybové výkony běh, skok do dálky, hod na cíl a porovná je s předchozími výsledky Sáňkování, bobování, cvičení v přírodě Atletika Základní pojmy : - základní disciplíny, části běžecké dráhy, skokanského sektoru, pomůcky pro měření výkonů, úprava doskočiště - základní techniky běhů, skoků, hodů - startovní povely - základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - nízký start, rychlý běh na 60 metrů - běžecká abeceda - vytrvalostní běh na minut - vytrvalý běh na 600 metrů Skok - skok do dálky s rozběhem - základy rozměření rozběhu - Hod - hod míčkem s rozběhem a spojení rozběhu s odhodem 19

20 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, Žák : - při gymnastickém cvičení ukáže přesné provádění pohybů - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - správně technicky provede kotoul vpřed i vzad, vytváří krátké sestavy - ovládá stoj na rukou s dopomocí, stoj na rukou zakončí kotoulem vpřed - ovládá techniku přeskoku skrčkou přes kozu - udrží rovnováhu, přejde přes celou kladinu, ovládá jednoduché sestavy na kladině - ukáže jednoduché cvičení na kruzích houpání a kotoul Gymnastika Základní pojmy : - základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní - základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení - průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybu Akrobacie - kotoul vpřed a jeho modifikace - kotoul vzad a jeho modifikace - stoj na rukou - akrobatické kombinace Přeskok - skrčka přes kozu (bednu, koně) našíř odrazem z můstku - roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku Kladina - chůze s obměnami Kruhy - cvičení na kruzích 20

21 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, , 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14,, - ovládá techniku šplhu s přírazem - dovede pohybem vyjádřit výrazně rytmický a melodický doprovod - užívá jména základních lidových tanců - vyjádří pohybem různé činnosti, představy, nálady, rytmy, melodie - nestydí se při tanci se žákem opačného pohlaví - ovládá základy polky a valčíku - rozpozná různá nebezpečí při hrách a snaží se jim předcházet - ovládá pohybových her a ví jaké je jejich zaměření - ukáže účinnou spolupráci ve skupině - rozpozná různá nebezpečí při sportovních hrách a snaží se jim předcházet - ovládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a dovede je využívat 21 Šplh na tyči, na laně - průpravná cvičení pro šplh, šplh s přírazem - šplh na tyči do výše 4 metrů - šplh na laně do výše 4 metrů Rytmická a kondiční gymnastika Základní pojmy : - názvy základní hudebních tanců, držení partnerů při různých tancích, vzájemné chování při tanci - základy tance založené na kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4 - základy cvičení s náčiním (šátek, švihadlo, míč) při hudebním nebo rytmickém doprovodu Pohybové hry Základní pojmy : - související s funkcemi her, pravidly a používaným náčiním - variace her více druhů - využití přírodního prostředí pro pohybové hry - využití netradičního náčiní a náměty na přípravu vlastního náčiní Sportovní hry Základní pojmy : - související s osvojovanými činnostmi, základní označení a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních her - základní organizace utkání losování, zahájení, počítání skóre, ukončení utkání - vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry

22 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, - dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování - hází míčem jednoruč a obouruč, chytí míč do koše i do prstů, ovládá různé typy přihrávek (vrchním obloukem, trčením obouruč, obouruč nad hlavou - přihraje spoluhráči do pohybu na krátkou vzdálenost - dribluje s míčem na místě i v pohybu - ovládá techniku hodu na koš - vhodně využije svou sílu při přetahování a přetlačování s ostatními členy skupiny Vlastní nácvik - přihrávky jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), přihrávka vnitřním nártem (po zemi, obloukem) - chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy - vedení míče (driblingem, nohou) - střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba jednoruč ze země na branku, střelba vnitřním nártem na branku (z místa i pohybu) vyvolenou rukou, nohou - průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (vybíjená, minifotbal, minibasketbal, florbal, miniházená) Úpoly - přetlaky a přetahy 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, - ukáže zájem a zapojení v hodinách TV - dodržuje pravidla pro bezpečný pobyt - užívá pravidla pro ochranu přírody Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, sezení - Plavání Bruslení, sáňkování, bobování Turistika, cvičení v přírodě 22

23 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, - reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele - uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách - provede úpravy doskočiště, přípravu startu běhu a vydání povelu pro start Atletika Základní pojmy - základní disciplíny, části běžecké dráhy a skokanských sektorů - pomůcky pro měření výkonů, úprava doskočiště - základy techniky běhů, skoků a hodů, startovní povel - ovládá jednotlivé části nízkého startu - správně technicky ukáže rychlý i vytrvalostní běh - ovládá hod kriketovým míčkem Běh - běžecká abeceda - nízký start (na povel) i z bloků, polovysoký start - rychlý běh na 60 metrů - vytrvalý běh na dráze 800 metrů běh individuálním tempem po dobu 3-4 minut Hod - hod míčkem z rozběhu - spojení rozběhu s odhodem 23

24 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 6. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY 3.1, 3.2, 3.3, , 5.2, 5.3, 5.4 Žák : - změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento údaj využít pro úpravu pohybové zátěže - posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky, znečištěné ovzduší...) - sestaví svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě - používá základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je převážně samostatně využít v denním režimu - připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost - sestaví si svůj individuální ozdravný program a vytvoří denní režim v souladu se zásadami zdravého životního stylu - pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví - rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty - provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše výkony - užívá a rozpozná základní startovní povely - užívá základy techniky dalších osvojovaných atletických disciplín - aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti Člověk a sport Význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení Základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu Zdravý životní styl, odmítání škodlivin Atletika Pojmy olympijské disciplíny Základní pravidla atletických soutěží Základy techniky atletických disciplín Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: běh (rychlý, vytrvalostní), skok daleký, hod míčkem, vrh koulí Základy evidence výkonů 24

25 3.1, 3.2, 3.3, , 5.2, 5.3, zdůvodní význam pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů - snaží se o fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne z prohry jiného - objasní, rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými druhy sportovních her (kolektivní, individuální, brankové, síťové, pálkové, atd.) - ovládá základní pravidla a uplatňuje je ve hře - provede základní údržbu náčiní a úpravu hřišť před utkáním a po utkání - určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele - rozliší několik her z každé skupiny, aplikuje herní dovednosti a samostatně posuzuje hru - používá aktivně osvojované pojmy - ovládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích - provede stoj na rukou, přemet stranou, roznožku přes nářadí - ukáže využité gymnastické prvky a užívá při přípravě krátké sestavy - rozezná svalová oslabení a dovede je s dopomocí korigovat Sportovní hry Základní principy pro řízení a rozhodování pohybových her Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře. Radost ze hry, prožitek, spolupráce Význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností Herní role a funkce (brankář, kapitán apod.). Základní pravidla sportovních her Specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách Příprava a organizace utkání Úprava různých povrchů hřišť Sportovní hry: fotbal, basketbal, přehazovaná Gymnastika Pojmy, odvozené cvičební polohy a postoje Záchrana a dopomoc Akrobacie přeskoky, kotoul, přemet stranou Zapojení do řízení a hodnocení kvality Technika a estetika pohybu Rychlostně silová cvičení (člunkový běh, šplh na tyči) Cvičení se švihadlem Protahovací a napínací cvičení (strečink) 25

26 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 7. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY 3.1, 3.2, 3.3, , 5.2, 5.3, 5.4 Žák : - změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento údaj využít pro úpravu pohybové zátěže - posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky, znečištěné ovzduší...) - sestaví svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě - používá základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je převážně samostatně využít v denním režimu - připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost - sestaví si svůj individuální ozdravný program a vytvoří denní režim v souladu se zásadami zdravého životního stylu - pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví - rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty - provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše výkony - užívá a rozpozná základní startovní povely - užívá základy techniky dalších osvojovaných atletických disciplín - aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti Člověk a sport Význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení Základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu Zdravý životní styl, odmítání škodlivin Atletika Pojmy olympijské disciplíny Základní pravidla atletických soutěží Základy techniky atletických disciplín Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: běh (rychlý, vytrvalostní), skok daleký, hod míčkem, vrh koulí Základy evidence výkonů PT:Život dětí v jiných zemích (duben, 2hod 26

27 3.1, 3.2, 3.3, , 5.2, 5.3, 5. - dokáže sestavit tabuli rekord - zdůvodní význam pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů - snaží se o fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne z prohry jiného - objasní, rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými druhy sportovních her (kolektivní, individuální, brankové, síťové, pálkové, atd.) - ovládá základní pravidla a uplatňuje je ve hře - provede základní údržbu náčiní a úpravu hřišť před utkáním a po utkání - určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele - rozliší několik her z každé skupiny, aplikuje herní dovednosti a samostatně posuzuje hru - používá aktivně osvojované pojmy - ovládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích - provede stoj na rukou, přemet stranou, roznožku přes nářadí - ukáže využité gymnastické prvky a užívá je při přípravě krátké sestavy - rozezná svalová oslabení a dovede je s dopomocí korigovat Sportovní hry Základní principy pro řízení a rozhodování pohybových her Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře. Radost ze hry, prožitek, spolupráce Význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností Herní role a funkce (brankář, kapitán apod.). Základní pravidla sportovních her Specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách Příprava a organizace utkání Úprava různých povrchů hřišť Sportovní hry: fotbal, basketbal, přehazovaná Gymnastika Pojmy, odvozené cvičební polohy a postoje Záchrana a dopomoc Akrobacie přeskoky, kotoul, přemet stranou Zapojení do řízení a hodnocení kvality Technika a estetika pohybu Rychlostně silová cvičení (člunkový běh, šplh na tyči) Cvičení se švihadlem Protahovací a napínací cvičení (strečink) 27

28 - zařadí lyžování jako vhodnou pohybovou i společenskou činnost - provede ošetření lyží - předvede první pomoc - ukáže jednoduché prvky při jízdě Lyžování (dle možností školy) Osvojení sportu na horách Ošetření lyží a bot Jednoduché prvky při jízdě pluh, základní (kročný) oblouk, oblouk z přívratem vyšší lyží Lyžařský kurz se koná buď v sedmém nebo osmém ročníku 28

29 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 8. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, , , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Žák : - změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento údaj využít pro úpravu pohybové zátěže - posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky, znečištěné ovzduší...) - sestaví svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě - používá základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je převážně samostatně využít v denním režimu - připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost - sestaví si svůj individuální ozdravný program a vytvoří denní režim v souladu se zásadami zdravého životního stylu - pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví - rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty - provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše výkony - užívá a rozpozná základní startovní povely - užívá základy techniky dalších osvojovaných atletických disciplín - aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti - dokáže sestavit tabuli rekordů Člověk a sport Význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení Základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu Zdravý životní styl, odmítání škodlivin Atletika Pojmy olympijské disciplíny Základní pravidla atletických soutěží Základy techniky atletických disciplín Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: běh (rychlý, vytrvalostní), skok daleký, hod míčkem, vrh koulí Základy evidence výkonů PT:Život dětí v jiných zemích (září, 2hod) 29

30 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, , , 5.2, 5.3, 5.4, zdůvodní význam pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů - snaží se o fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne z prohry jiného - rozpozná, která hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů, prostředí - objasní, rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými druhy sportovních her (kolektivní, individuální, brankové, síťové, pálkové, atd.) - ovládá základní pravidla a uplatňuje je ve hře - provede základní údržbu náčiní a úpravu hřišť před utkáním a po utkání - rozpozná základní herní činnost jednotlivce a kombinace uplatňuje ve hře - určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele - rozliší několik her z každé skupiny, aplikuje herní dovednosti a samostatně posuzuje hru - používá aktivně osvojované pojmy - ovládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích - provede kotoul vzad, stoj na rukou, přemet stranou, přemet, roznožku přes nářadí, skrčku - ukáže využité gymnastické prvky a užívá je při přípravě krátké sestavy - rozezná svalová oslabení a dovede je převážně samostatně korigovat Sportovní hry Základní principy pro řízení a rozhodování pohybových her Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře Radost ze hry, prožitek, spolupráce Význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností Herní role a funkce (brankář, kapitán apod.) Základní pravidla sportovních her Specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách Příprava a organizace utkání Úprava různých povrchů hřišť Sportovní hry: fotbal, basketbal, volejbal, softbal Gymnastika Pojmy, odvozené cvičební polohy a postoje Záchrana a dopomoc Akrobacie přeskoky, kotoul, přemet stranou Zapojení do řízení a hodnocení kvality Technika a estetika pohybu Rychlostně silová cvičení (člunkový běh, šplh na tyči) Cvičení se švihadlem Protahovací a napínací cvičení (strečink) PT:Zvládnu to (květen, 1hod) 30

31 - zařadí lyžování jako vhodnou pohybovou i společenskou činnost - provede ošetření lyží - předvede první pomoc - ukáže jednoduché prvky při jízdě Lyžování (dle možností školy) Osvojení sportu na horách Ošetření lyží a bot Jednoduché prvky při jízdě pluh, základní (kročný) oblouk, oblouk z přívratem vyšší lyží Lyžařský kurz se koná buď v sedmém nebo osmém ročníku 31

32 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 9. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, , , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 Žák : - změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento údaj využít pro úpravu pohybové zátěže - posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky, znečištěné ovzduší...) - sestaví svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě - používá základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je převážně samostatně využít v denním režimu - připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost - sestaví si svůj individuální ozdravný program a vytvoří denní režim v souladu se zásadami zdravého životního stylu - pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví - rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty - provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše výkony - užívá a rozpozná základní startovní povely - užívá základy techniky dalších osvojovaných atletických disciplín - aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti - dokáže sestavit tabuli rekordů Člověk a sport Význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu. Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení Základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu Zdravý životní styl, odmítání škodlivin Atletika Pojmy olympijské disciplíny Základní pravidla atletických soutěží Základy techniky atletických disciplín Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: běh (rychlý, vytrvalostní), skok daleký, hod míčkem, vrh koulí Základy evidence výkonů 32

33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, , , 5.2, 5.3, 5.4, , zdůvodní význam pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů - snaží se o fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne z prohry jiného - rozpozná, která hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů, prostředí - objasní, rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými druhy sportovních her (kolektivní, individuální, brankové, síťové, pálkové, atd.) - ovládá základní pravidla a uplatňuje je ve hře - provede základní údržbu náčiní a úpravu hřišť před utkáním a po utkání - rozpozná základní herní činnost jednotlivce a kombinace uplatňuje ve hře - určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele - rozliší několik her z každé skupiny, aplikuje herní dovednosti a samostatně posuzuje hru - používá aktivně osvojované pojmy - ovládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích - provede kotoul vzad, stoj na rukou, přemet stranou, přemet, roznožku přes nářadí, skrčku - ukáže využité gymnastické prvky a užívá je při přípravě krátké sestavy - rozezná svalová oslabení a dovede je převážně samostatně korigovat Sportovní hry Základní principy pro řízení a rozhodování pohybových her Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře. Radost ze hry, prožitek, spolupráce Význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností Herní role a funkce (brankář, kapitán apod.). Základní pravidla sportovních her Specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách Příprava a organizace utkání Úprava různých povrchů hřišť Sportovní hry: fotbal, basketbal, volejbal Gymnastika Pojmy, odvozené cvičební polohy a postoje. Záchrana a dopomoc Akrobacie přeskoky, kotoul, přemet stranou Zapojení do řízení a hodnocení kvality Technika a estetika pohybu Rychlostně silová cvičení (člunkový běh, šplh na tyči) Cvičení se švihadlem Protahovací a napínací cvičení (strečink) 33

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

5. 16 Tělesná výchova

5. 16 Tělesná výchova 5. 16 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

5.8.2 Tělesná výchova (TV)

5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň A) Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Tělesná výchova (TV)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Tělesná výchova (TV) Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesnou výchovu chápe škola jako nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků, je hlavním zdrojem poznatků

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Tělesná výchova 1. ročník Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1.stupeň Předmět je dotován 2 hodinami týdně v 1. 5. ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, na malém školním hřišti a v areálu parku na Kraví

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Tělesná výchova je v naší škole nejdůležitější formou pohybového učení žáků. Je

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Tělesná výchova Vyučovací předmět má celkovou časovou dotaci patnáct hodin v 6. 9. ročníku. Tyto hodiny se dělí na hodiny praktické, které jsou věnovány klasické TV s plněním osnov ZŠ, další hodiny jsou

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova je předmětem zpracovávajícím vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova a vhodným způsobem začleňuje

Více

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. 9. ročník 2 hodiny týdně tělocvičny, hřiště, zimní stadion, terén rozdělení

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Tělesná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Tělesná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

6.09. Tělesná výchova - TEV

6.09. Tělesná výchova - TEV 6.09. Tělesná výchova - TEV Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

Tělesná výchova. Cíle

Tělesná výchova. Cíle Tělesná výchova Tělesnou výchovu vyučujeme ve všech ročnících jako samostatný předmět. Všechny žáky bez ohledu na individuální dispozice vedeme k tomu, aby zažili radost z pohybu a hry a tím získali pokud

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník :

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. a 2. období Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku dvě hodiny

Více

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je koncipována na chápání vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody, je utvářena a

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více