Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)"

Transkript

1 Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Žák: - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Žák: - zdůvodní význam pohybu pro zdraví a vývoj - zařazuje vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků Osobnostní rozvoj: -psychohygiena - chápe význam přípravy organismu před cvičením, na závěr pohybové činnosti se protáhne a uklidní Příprava organismu - příprava před pohybovou činností - uklidnění po zátěži - napínací a protahovací cvičení - je seznámen s preventivním významem zdravotně zaměřených činností Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla - správné zvedání zátěže - průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití ENVV Vztah člověka k prostředí - rozvíjí různé formy rychlosti, síly, pohyblivosti a koordinace pohybu Rozvoj různých forem rychlosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu Osobnostní rozvoj: -seberegulace a sebeorganizace

2 - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení Podle svých předpokladů zvládá několik základních cviků z každé osvojované oblasti: - využívá netradičního náčiní při pohybových hrách - zvládá správné držení těla - zvládá kotoul vpřed a vzad Pohybové hry - netradiční pohybové hry ( využití hraček a netradičního náčiní při cvičení) Základy gymnastiky - průpravná cvičení - akrobacie - vyskočí do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu - přeskočí 2 4 díly bedny odrazem z trampolínky - roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku Cvičení na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti: - přeskok - ručkuje ve visu - hrazda - nacvičuje chůzi s dopomocí - chůze bez dopomoci - kladinka - cvičí s hudbou nebo rytmickým doprovodem Rytmické a kondiční cvičení pro děti - jednoduché tance

3 - nacvičuje přetahy a přetlaky Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky - seznamuje se se základy nízkého a polovysokého startu Základy atletiky - základy nízkého a polovysokého startu - zvládá podle svých předpokladů základy techniky rychlého běhu do 60 metrů - rychlý běh - motivovaný běh v terénu prokládá chůzí (až do 10 minut) - motivovaný vytrvalý běh - skáče do dálky z krátkého rozběhu ( 3 až 4 dvojkroky) odrazem z pásma 50 cm - zvládá základní techniku skoku do dálky z krátkého rozběhu (odraz z břevna) - skok do dálky - zvládá základní techniku hodu míčkem z místa, chůze i rozběhu - hod míčkem

4 - drží a hází míč jednoruč - drží a hází míč obouruč - manipuluje s míčem na místě a v pohybu - míč chytá - zvládá základní přihrávky nohou Základy sportovních her - manipulace s míčem - adaptuje se na vodní prostředí - dodržuje hygienu plavání - zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti - zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti - absolvuje chůzi v terénu do 8 km ve skupině a v pochodovém útvaru - užívá základní dovednosti spojené s tábořením - správně se chová v dopravních prostředcích - zvládá základní hygienu při plaveckém výcviku - dodržuje zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu - seznamuje se s vodou, provádí průpravná cvičení pro orientaci ve vodě Turistika a pobyt v přírodě - chůze v terénu - táboření - chování v dopravních prostředcích při přesunu Plavání - hygiena plavání - adaptace na vodní prostředí Bruslení Plavecký výcvik

5 - pohybuje se na ledu bez bruslí - klouže vyvolenou nohou vpřed - hry na ledě a na sněhu - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorách školy - zvládá herní činnosti jednotlivce - ve hře spolupracuje - hraje průpravné hry a utkání podle zjednodušených pravidel - dodržuje osobní hygienu při různých pohybových aktivitách - pro pohybové aktivity se vhodně obléká a obouvá - dodržuje základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu - chová se bezpečně v šatnách a umývárnách - bezpečně připravuje a ukládá nářadí, náčiní a pomůcky Základy sportovních her - herní činnosti jednotlivce - spolupráce ve hře - průpravné hry - utkání podle zjednodušených pravidel minisportů Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí - vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity Bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost cvičebního prostoru - bezpečnost v šatnách a umývárnách - bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek - první pomoc v podmínkách TV Sociální rozvoj: -mezilidské vztahy -kooperace a kompetice Morální rozvoj: -řešení problémů a rozhodovací dovednosti Morální rozvoj: -řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6 - přivolá pomoc, poskytne první pomoc při drobných poraněních - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci - seznamuje se se základním tělocvičným názvoslovím - respektuje smluvené povely a signály Komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností - smluvené povely, signály Sociální rozvoj: -komunikace - dodržuje základní organizaci prostoru a činností(zaujímání a změny míst apod.) Organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí - respektuje pravidla pohybových činností Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her - soutěží - závodů - hraje fair play - pomáhá při měření pohybových dovedností Zásady jednání a chování - fair play - olympijské ideály Měření pohybových dovedností Morální rozvoj. -hodnoty, postoje, praktická etika

7 Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Žák: - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti Žák: - uvědomuje si, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu, rozvoji srdce, kostí, svalů, plic, apod. - uvědomuje si různé funkce pohybu a využívá je za pomoci učitele a rodičů v denním režimu - snaží se zlepšit úroveň své zdatnosti - před pohybovou činností se rozcvičí a na závěr protáhne a uklidní Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků Příprava organismu - příprava před pohybovou činností - uklidnění po zátěži - napínací a protahovací cvičení Osobnostní rozvoj: -psychohygiena - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením - seznamuje se s dostatečným množstvím nápravných cviků tak, aby je mohl využít i doma - korektivní cvičení zařazuje do svého pohybového režimu - osvojuje si techniku cviků pro správné držení těla, na posílení organismu i cviků relaxačních a dechových - snaží se kompenzovat jednostrannou zátěž Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků - délka a intenzita pohybu Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla - správné zvedání zátěže - průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití ENVV Vztah člověka k prostředí

8 - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her Podle svých předpokladů zvládá několik základních cviků z každé osvojované oblasti: - zvládá kotoul vpřed, vzad a stoj na rukou (s dopomocí) - zvládá roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky Základy gymnastiky - průpravná cvičení - akrobacie - cvičení na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti - uvědomuje si, že cvičení s hudbou má zdravotní a relaxační účinky na organismus - cvičí s hudbou nebo rytmickým doprovodem - snaží se o estetické držení těla a estetický pohyb - snaží se pohybem vyjádřit rytmicky i melodicky doprovod - zvládá polkový a valčíkový krok, základy lidových tanců Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem - základy estetického pohybu - vyjádření melodie, rytmu pohybem - jednoduché tance - zná zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních - uvědomuje si význam sebeobrany a své možnosti při střetu s protivníkem Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky

9 - zlepšuje úroveň výkonů v běžecké rychlosti a vytrvalosti - zvládá základní techniku rychlého a vytrvalostního běhu - zvládá základní techniku skoku do dálky a do výšky - zvládá techniku hodu míčkem z rozběhu - přihrává a chytá míč jednoruč a obouruč - přihrává vnitřním nártem (po zemi, obloukem) - tlumí míč vnitřní stranou nohy - vede míč (driblinkem, nohou) - pohybuje se s míčem a bez míče - střílí jednoruč a obouruč na koš - střílí jednoruč ze země na branku - střílí vnitřním nártem na branku - využívá základní spolupráce ve hře - hraje průpravné sportovní hry se zjednodušenými pravidly, využívá je (samostatně nebo za pomoci učitele) Základy atletiky - rychlý běh - vytrvalostní běh - skok do dálky nebo do výšky - hod míčkem Základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti - herní činnosti jednotlivce - spolupráce ve hře - průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů (vybíjená, folbal, florbal, ) Sociální rozvoj: -mezilidské vztahy -kooperace a kompetice Morální rozvoj: -řešení problémů a rozhodovací dovednosti

10 - vhodně se připravuje na turistickou akci (vhodné oblečení, obutí, zavazadla) - dodržuje pravidla slušného chování - zvládá základní dopravní předpisy pro chodce i cyklisty - dokáže se pohybovat v přiměřeně náročném terénu se zátěží - orientuje se podle mapy (buzoly) za pomoci učitele - užívá základní dovednosti při založení a zlikvidování tábořiště - dodržuje základní pravidla ochrany přírody - aplikuje znalosti z vlastivědy a přírodovědy Turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu - chůze v terénu - táboření - ochrana přírody ENVV Lidské aktivity a problémy životního prostředí - adaptuje se na vodní prostředí - dodržuje hygienu plavání - zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti - zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti - seznamuje se se základními plaveckými dovednostmi - užívá jeden plavecký způsob - seznamuje se s prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu - ovládá několik pohybových her, uvědomuje si jejich zaměření - vytváří si pro pohybovou hru nové náčiní, využívá hračky, (samostatně nebo s pomocí rodiny, učitele) Plavání - základní plavecké dovednosti - jeden plavecký způsob - prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu Pohybové hry - s různým zaměřením - netradiční pohybové hry a aktivity - využití hraček a netradičního náčiní při cvičení Plavecký výcvik

11 - pohybově vyjádří zvíře, tvar, náladu, předmět, bytost - samostatně vytváří pohybové hry, hledá varianty známých her - pohybová tvořivost - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka - dodržuje osobní hygienu při různých pohybových aktivitách - pro pohybové aktivity se vhodně obléká a obouvá Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí - vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity - dodržuje základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu - chová se bezpečně v šatnách a umývárnách - bezpečně připravuje a ukládá nářadí, náčiní a pomůcky - přivolá pomoc, poskytne první pomoc při drobných poraněních Bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost cvičebního prostoru - bezpečnost v šatnách a umývárnách - bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek - první pomoc v podmínkách TV Morální rozvoj: -řešení problémů a rozhodovací dovednosti - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - pozná hezký, zvládnutý a nezvládnutý pohyb - přiměřeně reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti Komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností - smluvené povely, signály Sociální rozvoj: -komunikace

12 - jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - dodržuje pravidla fair play - zná ideály a symboly olympijských her - respektuje pravidla her a soutěží - označí zjevné přestupky proti pravidlům, přiměřeně na ně reaguje - respektuje opačné pohlaví při pohybových činnostech Zásady jednání a chování - fair play - olympijské ideály a symboly Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her - soutěží - závodů Morální rozvoj: -hodnoty, postoje, praktická etika - užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - používá základní pojmy spojené s tělovýchovnou činností, cvičebními prostory a vybavením - reaguje na smluvené signály, povely a gesta - zvládá pohybové činnosti podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení Komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností - smluvené povely, signály Sociální rozvoj: -komunikace - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy - podle svých schopností zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže pro své spolužáky Organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her, závodů a soutěží

13 - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá potřebné informace - změří a zaznamená základní údaje o pohybových výkonech v osvojovaných disciplínách a porovnává je s předchozími výsledky - získává informace o TV a sportu ve škole i v místě bydliště - vyhledává informace v časopisech, knihách, televizi, rozhlase, internetu aj. Měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů - základní pohybové testy Zdroje informací o pohybových činnostech MEDV Produktivní činnosti: -tvorba mediálního sdělení