Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů"

Transkript

1 Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová 1

2 Vnitřní a vnější zdroje školy Specifika a charakteristika školy Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha východ, je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Škola je umístěna v centru města nedaleko zámeckého parku. Má pět oddělení školní druţiny a školní jídelnu. Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školu 557 ţáků. Ve škole je celkem 36 učeben, z toho je 25 kmenových. 11 učeben jsou odborné pracovny, do kterých ţáci dochází na výuku některých předmětů. Je to pracovna fyziky a chemie, pracovna přírodopisu, učebna hudební výchovy, 2 učebny jazyků, školní dílna, 2 pracovny informatiky. K dispozici je multifunkční školní hřiště. K výuce tělesné výchovy je školou vyuţívána kromě tělocvičny v hlavní budově a herny ve vedlejší budově školy - také místní sokolovna, která se nachází v bezprostřední blízkosti školy. K dalším výukovým aktivitám mohou učitelé vyuţívat i nedalekého zámeckého parku. 2

3 Věkové sloţení pedagogických pracovníků školy je následující: Učitelé Věk Muţi Ţeny Do 35 let let 1 22 Nad 50 let 2 13 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 1 4 Celkem 6 43 Rodičovská dovolená - 1 V posledních letech se zvyšuje počet pedagogických pracovníků, kteří se specializují na ţáky s různými formami poruch učení a chování. Ve škole působí další pedagogické profese, jako např. speciální pedagog, sociální pedagog, školní psycholog a asistenti pedagoga. V pravidelných termínech školu navštěvují pracovnice PPP. Poskytování poradenských sluţeb v naší škole zajišťuje výchovná poradkyně Mgr. Alice Kubálková, školní metodička prevence sociálně neţádoucích jevů, Mgr. Lenka Konrádová, dvakrát v týdnu školní psycholoţka, Mgr. Lenka Tichotová. Hodnocení MPP 2011/2012 Během školního roku 2011/2012 jsme se snaţili naplnit cíle a principy našeho MPP. Volili jsme takové akce a programy, které podporovaly rozvoj sociálních dovedností ţáků, pozitivní vnímání sama sebe, rozvoj osobnostních kvalit. Po celý školní rok se náš pedagogický tým snaţil vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole. Vedli jsme ţáky k vyuţívání různých informačních zdrojů, vytváření vlastního názoru a postoje. Takového cíle lze dosáhnout jedině spoluprácí celé školy, všech ţáků a učitelů. Je velmi důleţitá důvěra ve vztahu učitel - ţák, škola rodiče, proto škola nabízí konzultační dny a hodiny, rodiče měli také moţnost navštívit i výuku a školní akce ( Vánoční besídka apod), aby poznali prostředí školy a lépe tak chápali potřeby svých dětí ve škole. Učitelé podporovali tvorbu vzájemných vztahů a zejména vztahu ţák ţák na školách v přírodě nebo školních výletech.. Ţáci velkou část vyučování spolupracovali ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami (školní Den dětí, Putování k Betlému) Učitelé podporovali naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektovali s ţáky skupinovou práci a podporovali tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu.. Během školního roku se ţáci učili vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z moţností bylo například vedení komunitního kruhu, ve kterém měl kaţdý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet 3

4 své pocity, obavy, radosti, záţitky, podněty k ţivotu třídy, klást otázky (DPPP vybraných tříd ve spolupráci s o.s. Semiramis). Veškeré kázeňské problémy byly řešeny ihned a důsledně. Velkým přínosem byly pravidelné výchovné komise pro rodiče problémových ţáků ve spolupráci výchovné poradkyně, školní metodičky prevence, třídních učitelů a vedení školy. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem při tvorbě minimálního preventivního programu (dále MPP). Na základě vyhodnocení dotazníků, anket, výstupů z třídnických hodin, námětů z jednání ţákovské rady a závěrů pedagogických rad a provozních porad zaměstnanců naší školy vyplynula potřeba stanovit v MPP cíle dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Cíle minimálního preventivního programu dlouhodobé Dlouhodobé cíle budou realizovány v období let 2012 aţ Dlouhodobé cíle se zaměří zejména na: výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu, vytváření pozitivní klidné atmosféry ve škole, atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole při udrţení uvědomělé kázně, podporu sociálních dovedností ţáků vůči tlaku vrstevnické skupiny, rozvoj sociálních dovedností ţáků a pedagogů (umění týmové práce, konstruktivní řešení konfliktu, otevřená komunikace), pozitivní vnímání sebe sama, rozvoj osobnostních kvalit, které podporují zdravý rozvoj osobnosti (sebevědomí, empatie, asertivita), Vytváření vlastního názoru, ţivotního postoje, poznání základních lidských potřeb (fyzických, psychických, emočních), demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného souţití, učení se respektování lidských práv, individuální potřeb a odlišností, zapojení ţáků do spoluvytváření pravidel vzájemného souţití ve škole, vedení ţáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem, umění pouţívat různé informační zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace, spolupráce celé školy, všech ţáků, učitelů, vedení školy a provozních zaměstnanců, externí zaměstnance nevyjímaje, 4

5 otevřenou komunikaci mezi školou a rodiči, ještě větší spolupráci v rámci pedagogického týmu a všech zaměstnanců školy, kvalitnější propojení školy s dalšími institucemi (odborná. pracoviště, organizace působící v oblasti primární prevence), formovaní postojů dětí ke společensky akceptovatelným hodnotám, zvyšování sociální kompetence ţáků, rozvíjení sociální dovednosti, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání, posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku. Cíle minimálního preventivního programu střednědobé Střednědobé cíle budou realizovány v období let 2012 aţ Zaměřeny budou zejména na zlepšení vnitřního prostředí školy. Mezi střednědobé cíle tedy zahrnujeme: pokračovat, eventuálně rozšířit tradice školy, aktivizovat pedagogy k většímu vyuţívání materiálů (uloţeny v kabinetu ŠMP a VP), zapracovat podrobně téma SNJ do vyučovacích předmětů (myslet na to při vytváření ŠVP) tak, aby děti uměly včas rozeznat nebezpečnost, znaly způsoby odmítnutí a věděly, kde hledat pomoc, pokračovat v pravidelných konzultačních hodinách výchovné poradkyně a metodika prevence, zapojit do systému prevence více i netřídní učitele, zajistit proškolení pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy v oblasti řešení krizových situací., náměty pro třídnické hodiny zajistit proškolení zejména pro třídní učitele, pokračovat ve zkvalitňování práce a rozšiřování kvalifikace a orientace v problematice primární prevence, jak předcházet a včas rozpoznat různé formy rizikového chování ţáků apod. Cíle minimálního preventivního programu krátkodobé Cíle krátkodobé jsou konkrétní, vztahují se k určité cílové skupině ( ţáci, rodiče, pedagogičtí pracovníci) a jsou časově termínované. Pro cílovou skupinu ţáků školy zajistit spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované ve školním vzdělávacím programu. Velkou příleţitost k prevenci skýtají školy v přírodě a školní výlety, kde je moţno vyuţít prvků záţitkové pedagogiky. Otevírá se moţnost pracovat hlavně na posilování 5

6 sebevědomí, vztazích v kolektivu, posilování kolektivní důvěry, posilování návyků zdravého ţivotního stylu, vhodného vyuţívání volného času. Děti na prvním stupni mají většinou velmi dobrý vztah k TU, uznávají jejich autoritu, napodobují je. Proto jiţ sama osobnost, příklad chování TU je prevencí. Ve výuce se ţáci setkávají s neţádoucími jevy v prvouce, přírodovědě, českém jazyce, (vyprávění, sloh, dramatická výchova) a člověk a jeho svět. V průběhu školního roku 2012/2013 ţáci 1. stupně získají tyto kompetence a znalosti: 1. třída Pravidla třídy, společné souţití v kolektivu, posilování sebevědomí, řešení konfliktní situace, zdraví poškozující návyky, tolerance k odlišnostem, bezpečné chování na ulici. 2. třída Pravidla třídy, bezpečná cesta do školy, chování v krizové situaci, bezpečný internet, kaţdý jsme jiný, odpovědnost za vlastní zdraví, právo a povinnost, bezpečné chování v přírodě. 3. třída Jak se k sobě chováme, co je šikana, kamarádi z Evropy, seberegulace, psychohygiena, ţijeme zdravě, nebezpečí. 4. třída Agresivní chování, seberegulace, sebeovládání, vůle, zvládnutí stresových situací, sociální dovednosti, návykové látky, šikana. 5. třída Školní řád, šikana, kyberšikana, závislosti, nebezpečí kolem nás, manipulace, vyhroţování, zastrašování, lhaní, handicap, ochrana zdraví. Práce na druhém stupni je velmi důleţitá, ale i obtíţná. Dospívající jsou jiţ kritičtí k autoritám, a o to více je důleţitý postoj, který svým jednáním vyjadřují učitelé. Náročná je koordinace mezi předměty, tak, aby ţáci nebyli drog a šikany přesyceni, případně nedošlo k opačnému, neţádoucímu efektu. Důleţité je vzbudit přirozený zájem o problematiku a učení se dovednostem jako je diskuse, respektování názoru druhých, týmová spolupráce, asertivita. Nejvíce tématiky se objevuje v hodinách literatury, slohu, dějepisu (historie péče o zdraví, příčiny válek, holocaust,..), přírodopisu, chemie, osobnostní a sociální výchovy, zeměpisu (terorismus) a praktických činností (volba povolání). V průběhu druhého stupně by ţáci měli prohloubit a získat tyto kompetence a znalosti: 6

7 6. třída Rodina, společný čas, smysluplné vyuţití volného času, vztahy k ţivotnímu prostředí, stres, zátěţ, relaxace, zdravý ţivotní styl. 7.třída Mezilidské vztahy, tolerance, empatie, význam rodiny, volný čas, zdravý ţivotní styl, nebezpečí návykových látek, ochrana ţivotního prostředí, hodnotový ţebříček, sport. 8. třída Hodnotový ţebříček, rizika konzumní společnosti, vztahy ve třídě, tolerance, empatie, rizika spojená se zneuţíváním návykových látek, kyberšikana, rodina a její význam pro jedince, efektivní trávení volného času, nízkoprahová zařízení. 9. třída Lidská společnost a násilí, pomoc potřebným a lidská solidarita, zneuţívání návykových látek, rodina a její význam, partnerské vztahy, hodnotový ţebříček, sport a pohyb, rizika konzumní společnosti, zdravý ţivotní styl. Školní druţina Pravidla bezpečného chování, tolerance k menšinám a zdravotně handicapovaným, komunikace s neznámými lidmi, zvládání krizových situací, prevence úrazů, poskytování první pomoci, prevence závislostí, ochrana ţivotního prostředí, bezpečnost silničního provozu, zdravý ţivotní styl. VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 SE CHCEME PŘEDEVŠÍM ZAMĚŘIT NA : 1. Prevenci kouření Projekt NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT na 1. stupni. 2. Nepolevovat v prevenci ostatních neţádoucích jevů. 3. Nadále rozvíjet spolupráci s rodiči problémových ţáků. 4. Ve spolupráci s vedením školy zajistit další vzdělávání pedagogů v oblasti: Komunikace psychologická intervence, prevence a zvládání agresivity u dětí s důrazem na dospívající Klima tříd chování, výchovné a kázeňské problémy Primární prevence sociálně neţádoucích jevů u ţáků je zaměřena na: 7

8 a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - uţívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s uţíváním návykových látek, - závislost na politickém a náboţenském extremismu, - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneuţívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneuţívání, - ohroţování mravní výchovy mládeţe, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) (Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / ) 1. Skladba aktivit minimálního preventivního programu pro jednotlivé cílové skupiny Úkolem MPP je: Pro pedagogické pracovníky škol zajistit informovanost a plán vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogických pracovníků v problematice primární prevence různých forem rizikového chování ţáků. Pro cílovou skupinu žáků školy zajistit spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované ve Školním vzdělávacím programu, zajistit začlenění programů primární prevence neziskových či státních organizací s udělenou akreditací pro nabízený typ preventivního programu do MPP školy. Je nutné zohlednit, zda konkrétní typ programu zapadá do strategie školy, zda navazuje na ŠVP školy nebo ho supluje v jednotlivých oblastech a zda je dán prostor pro vzájemnou informovanost a spolupráci pro další období. Důleţité je i hledisko finanční náročnosti programu. Do výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou zapojeni také rodiče. Je důleţité zabezpečit informovanost rodičů o postojích školy k preventivní strategii a o moţnostech intervence v případě selhání jejich dítěte Aktivity pro pedagogické pracovníky Informovanost a plán vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogických pracovníků 8

9 v problematice různých forem rizikového chování ţáků. Informovanost všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy o skladbě MPP a nastavených pravidlech bude zajištěna formou interního elektronického systému školy a pravidelnými vstupy školního metodika prevence a členů týmu prevence na pedagogických radách, provozních poradách, kolokviích vedení školy a webových stránkách školy Aktivity pro žáky Aktivity pro ţáky v oblasti specifické prevence Termín Název programu, pro koho? Zodpovídá a realizuje Září DPP Vztahy ve třídě o.s,. Semiramis 7.,8.,9.,ročník Hasík 2.,6. ročník Seznamovací zájezd 6. ročník HZS Brandýs nad Labem FZS Palachova Říjen Hasík - 2.,6. ročník Bezpečná cesta do školy 1. ABC, 2. ABC Hrou proti AIDS 8. ročníky, 9. ročníky Šikana beseda 3. ročník HZS Brandýs nad Labem PČR MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav PČR Listopad Pachatelé dobrých skutků divadelní představení 4. ročníky, 5.B Šikana a kyberšikana 4. a 5. MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav PČR ročníky Prosinec Putování k Betlému FZS Palachova Brandýs nad Labem Leden Škola zdravé ročník Nadační fond Albert Praha Únor Normální je nekouřit -1. stupeň Toxikománie beseda 8. ročník Trestní činnost mládeţe 9. ročník FZS Palachova Brandýs nad Labem, SZÚ Praha PČR PČR Březen Duben DPP Vztahy mezi lidmi 7. ročník o.s. Semiramis 9

10 Květen DPP Bztahy mezi lidmi 8. o.s. Semiramis ročník Červen Školní výlety, 1. 9.ročník Třídní učitelky Aktivity pro ţáky a pedagogické pracovníky, v kategorii nespecifické prevence: -ustanovení pravidelných třídnických hodin třídní učitelé, vedení školy -optimalizace dohledů o přestávkách a při akcích pořádaných školou pedagogičtí pracovníci a vedení školy -důsledná a kvalitní činnost školního preventivně poradenského týmu vedení školy a členové týmu -pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce nebo dle domluvy individuálně. Kontakty na výchovnou poradkyni a metodika prevence jsou na webových stránkách školy a jsou součástí informačního zpravodaje, který byl předán rodičům na začátku školního roku -zvýšená pozornost směrem k ţákům handicapovaným, ţákům se zdravotními a sociálními riziky všichni pracovníci školy -zjišťování klimatu třídy ŠMP - sebemenší skutečnosti související se sociálně neţádoucími projevy v chování ţáků zaznamenávají průběţně při výskytu - všichni pedagogičtí pracovníci -provoz schránky důvěry ŠMP a vedení školy -fungování ţákovské rady -spolupráce se zástupci rodičovské veřejnosti- vedení školy a třídní učitelé -pravidelná informovanost o dění ve škole na nástěnce metodika, internetových stránkách školy, v místním tisku - ŠMP -volnočasové aktivity pěvecké krouţky, sportovní krouţky, divadelní krouţek -spaní ve škole třídní učitelé -Mikulášská nadílka, vánoční jarmark, Školní vánoční dopoledne (Putování k Betlému) -návštěvy kulturních představení a vystoupení Aktivity zaměřené na rodičovskou veřejnost V rámci primární prevence zajistit informační servis pro rodiče: -prokazatelně seznámit s preventivní strategií školy 10

11 -prokazatelně seznámit se školním řádem -zpřístupnit adresář poskytovatelů sluţeb s ohledem na problematiku zvládání sociálně neţádoucího chování u dětí a v rodině. Aktivní formy spolupráce s rodiči zahrnují: -přímou účast rodičů na preventivní strategii školy -kvalitní práci třídních učitelů směrem k rodičům -školní akce určené pro rodiče s dětmi -funkčnost poradenského systému školy. Pasivní formy spolupráce s rodiči mají podobu: -písemných sdělení rodičům -distribuce informačních materiálů. Nesmíme zapomínat ani na sekundární prevenci. Ta zahrnuje odbornou pomoc rodičům i mimo rámec školy jako jsou : -besedy s rodiči k určitému problému -poradenství práce s jednotlivcem jako členem rodiny, rodinná terapie, malé rodinné intervence. Škola vţdy informovala a nadále bude důsledně informovat rodiče svých ţáků v celé šíři dané problematiky: -nabídka volitelných, nepovinných předmětů a krouţků -písemné pozvánky všem rodičům na třídní schůzky (systém Bakaláři) -volně přístupná Výroční zpráva o činnosti školy -písemné pozvánky všem rodičům na všechny veřejné akce školy (systém Bakaláři) -organizace osvětových přednášek pro rodiče -evidence rodičů, kteří se nedostavili na třídní schůzky -doporučené pozvánky k jednání s těmi rodiči, kteří nereagují na jiný druh výzvy jednání -všechna kárná opatření zasílat rodičům doporučeně -doporučit rodičům v případě potřeby spolupráci s PPP, resp. doporučit lékařská odborná vyšetření Spolupráce s policií ČR - ohlašovací povinnost. V případě rodin nespolupracujících, s neřešenými problémy s kouřením a alkoholem, se záškolástvím, nemajících zájem o výchovu dětí, v případě dětí týraných a zneuţívaných - obrátit se na odbor zdravotnictví a sociální péče městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav OSPOD. 11

12 Evaluace a dokumentace minimálního preventivního programu Evaluace Evaluace a metodika včasného odhalování rizik patří mezi základní kritéria vypracování preventivních programů či vzdělávacích akcí v oblasti sociálně neţádoucích jevů a zejména při udělování akreditací či výběru projektů ve výběrových řízeních. Evaluací bychom měli získat poznatky o tom: -jak konkrétní preventivní program funguje -co komplikuje jeho realizaci -co vše ovlivnilo program mimo předpokládané skutečnosti -co lze při realizaci očekávat, čeho se vyvarovat a na co se připravit. Předmětem vyhodnocení je uskutečňovaný program, výsledky procesu změn, dopad na účastníky programu a dosaţený efekt v porovnání se závěrem. Způsob měření efektivity programu a statistické údaje: -vedení vlastních záznamů o přehledu realizovaných kroků a aktivit v průběhu školního roku -při hodnocení efektivity lze vyuţít dotazníků (pravidelně kaţdý rok provést dotazník prevence neţádouch jevů, provádět cílově zaměřenou primární prevenci), slohových prací, zpětné informace (schránka důvěry) -dalším měřítkem efektivnost je ohlas u ostatních pedagogů (třídních učitelů), vedení školy, ţáků a rodičů (včetně jejich informovanosti o preventivním programu školy) MPP je na konci školního roku vyhodnocován. Z: ŠMP v součinnosti zejména s výchovným poradcem, s třídními učiteli, vedením školy i s ostatními pedagogy. Dokumentace ŠMP shromaţďuje veškeré informace a zpětné vazby v průběhu minimálního preventivního programu v daném období, eviduje výskyt rizikových forem chování u jednotlivých ţáků. Eviduje zápisy z jednání se ţáky a rodiči. Zpracovává na kaţdý školní rok MPP. V závěru školního roku metodik prevence vypracovává, právě na základě dokumentace a především podkladů od třídních učitelů, hodnocení minimálného preventovního programu. 12

13 Prezentace úspěšnosti MPP Prezentace úspěšnosti MPP spočívá v prezentaci dobrých zkušeností v naplňování MPP v regionálním tisku, při hromadných konzultacích s rodiči či např. při prezentaci projektů. Krizový plán školy (viz školní internet učitelská sdílená) Volnočasové aktivity Zájmové útvary: 1. stupeň Výtvarné práce Keramiky Veselá flétnička Práce na počítači Divadelní studio Větrník Ruční práce 2. stupeň: Sborový zpěv DPS Klíček Pohybové hry Seminář VV Ruční práce Síť organizací a služeb Odbor sociálních věcí MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav (OSPOD) Pedagogicko- psycholgická poradna Linka bezpečí dětí a mládeţe, nonstop ACET ČR přednášková činnost SEX, AIDS a vztahy, Semiramis, o.s. Mladá Boleslav 13

14 Policie ČR, obv. odd. Brandýs nad Labem Drop in Praha 1 Zákony, vyhlášky, metodické pokyny Zákony Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe, v platném znění Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační sluţbě, v platném znění Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění Vyhlášky Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů nespeciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadanými Metodické pokyny Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe Čj.: / Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízeních Čj.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané Čj.: / Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Čj.: /

15 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Čj.: / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků ve školách a školských zařízeních Čj.: / Závěr MPP školy je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho celý pedagogický sbor, ţáci, rodiče a zástupci odborné veřejnosti. V rámci MPP je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně neţádoucích jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého ţivotního stylu a aktivního sociálního učení. 15

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více