Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů"

Transkript

1 Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová 1

2 Vnitřní a vnější zdroje školy Specifika a charakteristika školy Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha východ, je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Škola je umístěna v centru města nedaleko zámeckého parku. Má pět oddělení školní druţiny a školní jídelnu. Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školu 557 ţáků. Ve škole je celkem 36 učeben, z toho je 25 kmenových. 11 učeben jsou odborné pracovny, do kterých ţáci dochází na výuku některých předmětů. Je to pracovna fyziky a chemie, pracovna přírodopisu, učebna hudební výchovy, 2 učebny jazyků, školní dílna, 2 pracovny informatiky. K dispozici je multifunkční školní hřiště. K výuce tělesné výchovy je školou vyuţívána kromě tělocvičny v hlavní budově a herny ve vedlejší budově školy - také místní sokolovna, která se nachází v bezprostřední blízkosti školy. K dalším výukovým aktivitám mohou učitelé vyuţívat i nedalekého zámeckého parku. 2

3 Věkové sloţení pedagogických pracovníků školy je následující: Učitelé Věk Muţi Ţeny Do 35 let let 1 22 Nad 50 let 2 13 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 1 4 Celkem 6 43 Rodičovská dovolená - 1 V posledních letech se zvyšuje počet pedagogických pracovníků, kteří se specializují na ţáky s různými formami poruch učení a chování. Ve škole působí další pedagogické profese, jako např. speciální pedagog, sociální pedagog, školní psycholog a asistenti pedagoga. V pravidelných termínech školu navštěvují pracovnice PPP. Poskytování poradenských sluţeb v naší škole zajišťuje výchovná poradkyně Mgr. Alice Kubálková, školní metodička prevence sociálně neţádoucích jevů, Mgr. Lenka Konrádová, dvakrát v týdnu školní psycholoţka, Mgr. Lenka Tichotová. Hodnocení MPP 2011/2012 Během školního roku 2011/2012 jsme se snaţili naplnit cíle a principy našeho MPP. Volili jsme takové akce a programy, které podporovaly rozvoj sociálních dovedností ţáků, pozitivní vnímání sama sebe, rozvoj osobnostních kvalit. Po celý školní rok se náš pedagogický tým snaţil vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole. Vedli jsme ţáky k vyuţívání různých informačních zdrojů, vytváření vlastního názoru a postoje. Takového cíle lze dosáhnout jedině spoluprácí celé školy, všech ţáků a učitelů. Je velmi důleţitá důvěra ve vztahu učitel - ţák, škola rodiče, proto škola nabízí konzultační dny a hodiny, rodiče měli také moţnost navštívit i výuku a školní akce ( Vánoční besídka apod), aby poznali prostředí školy a lépe tak chápali potřeby svých dětí ve škole. Učitelé podporovali tvorbu vzájemných vztahů a zejména vztahu ţák ţák na školách v přírodě nebo školních výletech.. Ţáci velkou část vyučování spolupracovali ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami (školní Den dětí, Putování k Betlému) Učitelé podporovali naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektovali s ţáky skupinovou práci a podporovali tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu.. Během školního roku se ţáci učili vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z moţností bylo například vedení komunitního kruhu, ve kterém měl kaţdý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet 3

4 své pocity, obavy, radosti, záţitky, podněty k ţivotu třídy, klást otázky (DPPP vybraných tříd ve spolupráci s o.s. Semiramis). Veškeré kázeňské problémy byly řešeny ihned a důsledně. Velkým přínosem byly pravidelné výchovné komise pro rodiče problémových ţáků ve spolupráci výchovné poradkyně, školní metodičky prevence, třídních učitelů a vedení školy. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem při tvorbě minimálního preventivního programu (dále MPP). Na základě vyhodnocení dotazníků, anket, výstupů z třídnických hodin, námětů z jednání ţákovské rady a závěrů pedagogických rad a provozních porad zaměstnanců naší školy vyplynula potřeba stanovit v MPP cíle dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Cíle minimálního preventivního programu dlouhodobé Dlouhodobé cíle budou realizovány v období let 2012 aţ Dlouhodobé cíle se zaměří zejména na: výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu, vytváření pozitivní klidné atmosféry ve škole, atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole při udrţení uvědomělé kázně, podporu sociálních dovedností ţáků vůči tlaku vrstevnické skupiny, rozvoj sociálních dovedností ţáků a pedagogů (umění týmové práce, konstruktivní řešení konfliktu, otevřená komunikace), pozitivní vnímání sebe sama, rozvoj osobnostních kvalit, které podporují zdravý rozvoj osobnosti (sebevědomí, empatie, asertivita), Vytváření vlastního názoru, ţivotního postoje, poznání základních lidských potřeb (fyzických, psychických, emočních), demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného souţití, učení se respektování lidských práv, individuální potřeb a odlišností, zapojení ţáků do spoluvytváření pravidel vzájemného souţití ve škole, vedení ţáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem, umění pouţívat různé informační zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace, spolupráce celé školy, všech ţáků, učitelů, vedení školy a provozních zaměstnanců, externí zaměstnance nevyjímaje, 4

5 otevřenou komunikaci mezi školou a rodiči, ještě větší spolupráci v rámci pedagogického týmu a všech zaměstnanců školy, kvalitnější propojení školy s dalšími institucemi (odborná. pracoviště, organizace působící v oblasti primární prevence), formovaní postojů dětí ke společensky akceptovatelným hodnotám, zvyšování sociální kompetence ţáků, rozvíjení sociální dovednosti, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání, posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku. Cíle minimálního preventivního programu střednědobé Střednědobé cíle budou realizovány v období let 2012 aţ Zaměřeny budou zejména na zlepšení vnitřního prostředí školy. Mezi střednědobé cíle tedy zahrnujeme: pokračovat, eventuálně rozšířit tradice školy, aktivizovat pedagogy k většímu vyuţívání materiálů (uloţeny v kabinetu ŠMP a VP), zapracovat podrobně téma SNJ do vyučovacích předmětů (myslet na to při vytváření ŠVP) tak, aby děti uměly včas rozeznat nebezpečnost, znaly způsoby odmítnutí a věděly, kde hledat pomoc, pokračovat v pravidelných konzultačních hodinách výchovné poradkyně a metodika prevence, zapojit do systému prevence více i netřídní učitele, zajistit proškolení pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy v oblasti řešení krizových situací., náměty pro třídnické hodiny zajistit proškolení zejména pro třídní učitele, pokračovat ve zkvalitňování práce a rozšiřování kvalifikace a orientace v problematice primární prevence, jak předcházet a včas rozpoznat různé formy rizikového chování ţáků apod. Cíle minimálního preventivního programu krátkodobé Cíle krátkodobé jsou konkrétní, vztahují se k určité cílové skupině ( ţáci, rodiče, pedagogičtí pracovníci) a jsou časově termínované. Pro cílovou skupinu ţáků školy zajistit spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované ve školním vzdělávacím programu. Velkou příleţitost k prevenci skýtají školy v přírodě a školní výlety, kde je moţno vyuţít prvků záţitkové pedagogiky. Otevírá se moţnost pracovat hlavně na posilování 5

6 sebevědomí, vztazích v kolektivu, posilování kolektivní důvěry, posilování návyků zdravého ţivotního stylu, vhodného vyuţívání volného času. Děti na prvním stupni mají většinou velmi dobrý vztah k TU, uznávají jejich autoritu, napodobují je. Proto jiţ sama osobnost, příklad chování TU je prevencí. Ve výuce se ţáci setkávají s neţádoucími jevy v prvouce, přírodovědě, českém jazyce, (vyprávění, sloh, dramatická výchova) a člověk a jeho svět. V průběhu školního roku 2012/2013 ţáci 1. stupně získají tyto kompetence a znalosti: 1. třída Pravidla třídy, společné souţití v kolektivu, posilování sebevědomí, řešení konfliktní situace, zdraví poškozující návyky, tolerance k odlišnostem, bezpečné chování na ulici. 2. třída Pravidla třídy, bezpečná cesta do školy, chování v krizové situaci, bezpečný internet, kaţdý jsme jiný, odpovědnost za vlastní zdraví, právo a povinnost, bezpečné chování v přírodě. 3. třída Jak se k sobě chováme, co je šikana, kamarádi z Evropy, seberegulace, psychohygiena, ţijeme zdravě, nebezpečí. 4. třída Agresivní chování, seberegulace, sebeovládání, vůle, zvládnutí stresových situací, sociální dovednosti, návykové látky, šikana. 5. třída Školní řád, šikana, kyberšikana, závislosti, nebezpečí kolem nás, manipulace, vyhroţování, zastrašování, lhaní, handicap, ochrana zdraví. Práce na druhém stupni je velmi důleţitá, ale i obtíţná. Dospívající jsou jiţ kritičtí k autoritám, a o to více je důleţitý postoj, který svým jednáním vyjadřují učitelé. Náročná je koordinace mezi předměty, tak, aby ţáci nebyli drog a šikany přesyceni, případně nedošlo k opačnému, neţádoucímu efektu. Důleţité je vzbudit přirozený zájem o problematiku a učení se dovednostem jako je diskuse, respektování názoru druhých, týmová spolupráce, asertivita. Nejvíce tématiky se objevuje v hodinách literatury, slohu, dějepisu (historie péče o zdraví, příčiny válek, holocaust,..), přírodopisu, chemie, osobnostní a sociální výchovy, zeměpisu (terorismus) a praktických činností (volba povolání). V průběhu druhého stupně by ţáci měli prohloubit a získat tyto kompetence a znalosti: 6

7 6. třída Rodina, společný čas, smysluplné vyuţití volného času, vztahy k ţivotnímu prostředí, stres, zátěţ, relaxace, zdravý ţivotní styl. 7.třída Mezilidské vztahy, tolerance, empatie, význam rodiny, volný čas, zdravý ţivotní styl, nebezpečí návykových látek, ochrana ţivotního prostředí, hodnotový ţebříček, sport. 8. třída Hodnotový ţebříček, rizika konzumní společnosti, vztahy ve třídě, tolerance, empatie, rizika spojená se zneuţíváním návykových látek, kyberšikana, rodina a její význam pro jedince, efektivní trávení volného času, nízkoprahová zařízení. 9. třída Lidská společnost a násilí, pomoc potřebným a lidská solidarita, zneuţívání návykových látek, rodina a její význam, partnerské vztahy, hodnotový ţebříček, sport a pohyb, rizika konzumní společnosti, zdravý ţivotní styl. Školní druţina Pravidla bezpečného chování, tolerance k menšinám a zdravotně handicapovaným, komunikace s neznámými lidmi, zvládání krizových situací, prevence úrazů, poskytování první pomoci, prevence závislostí, ochrana ţivotního prostředí, bezpečnost silničního provozu, zdravý ţivotní styl. VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 SE CHCEME PŘEDEVŠÍM ZAMĚŘIT NA : 1. Prevenci kouření Projekt NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT na 1. stupni. 2. Nepolevovat v prevenci ostatních neţádoucích jevů. 3. Nadále rozvíjet spolupráci s rodiči problémových ţáků. 4. Ve spolupráci s vedením školy zajistit další vzdělávání pedagogů v oblasti: Komunikace psychologická intervence, prevence a zvládání agresivity u dětí s důrazem na dospívající Klima tříd chování, výchovné a kázeňské problémy Primární prevence sociálně neţádoucích jevů u ţáků je zaměřena na: 7

8 a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - uţívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s uţíváním návykových látek, - závislost na politickém a náboţenském extremismu, - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneuţívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneuţívání, - ohroţování mravní výchovy mládeţe, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) (Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / ) 1. Skladba aktivit minimálního preventivního programu pro jednotlivé cílové skupiny Úkolem MPP je: Pro pedagogické pracovníky škol zajistit informovanost a plán vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogických pracovníků v problematice primární prevence různých forem rizikového chování ţáků. Pro cílovou skupinu žáků školy zajistit spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované ve Školním vzdělávacím programu, zajistit začlenění programů primární prevence neziskových či státních organizací s udělenou akreditací pro nabízený typ preventivního programu do MPP školy. Je nutné zohlednit, zda konkrétní typ programu zapadá do strategie školy, zda navazuje na ŠVP školy nebo ho supluje v jednotlivých oblastech a zda je dán prostor pro vzájemnou informovanost a spolupráci pro další období. Důleţité je i hledisko finanční náročnosti programu. Do výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou zapojeni také rodiče. Je důleţité zabezpečit informovanost rodičů o postojích školy k preventivní strategii a o moţnostech intervence v případě selhání jejich dítěte Aktivity pro pedagogické pracovníky Informovanost a plán vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogických pracovníků 8

9 v problematice různých forem rizikového chování ţáků. Informovanost všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy o skladbě MPP a nastavených pravidlech bude zajištěna formou interního elektronického systému školy a pravidelnými vstupy školního metodika prevence a členů týmu prevence na pedagogických radách, provozních poradách, kolokviích vedení školy a webových stránkách školy Aktivity pro žáky Aktivity pro ţáky v oblasti specifické prevence Termín Název programu, pro koho? Zodpovídá a realizuje Září DPP Vztahy ve třídě o.s,. Semiramis 7.,8.,9.,ročník Hasík 2.,6. ročník Seznamovací zájezd 6. ročník HZS Brandýs nad Labem FZS Palachova Říjen Hasík - 2.,6. ročník Bezpečná cesta do školy 1. ABC, 2. ABC Hrou proti AIDS 8. ročníky, 9. ročníky Šikana beseda 3. ročník HZS Brandýs nad Labem PČR MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav PČR Listopad Pachatelé dobrých skutků divadelní představení 4. ročníky, 5.B Šikana a kyberšikana 4. a 5. MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav PČR ročníky Prosinec Putování k Betlému FZS Palachova Brandýs nad Labem Leden Škola zdravé ročník Nadační fond Albert Praha Únor Normální je nekouřit -1. stupeň Toxikománie beseda 8. ročník Trestní činnost mládeţe 9. ročník FZS Palachova Brandýs nad Labem, SZÚ Praha PČR PČR Březen Duben DPP Vztahy mezi lidmi 7. ročník o.s. Semiramis 9

10 Květen DPP Bztahy mezi lidmi 8. o.s. Semiramis ročník Červen Školní výlety, 1. 9.ročník Třídní učitelky Aktivity pro ţáky a pedagogické pracovníky, v kategorii nespecifické prevence: -ustanovení pravidelných třídnických hodin třídní učitelé, vedení školy -optimalizace dohledů o přestávkách a při akcích pořádaných školou pedagogičtí pracovníci a vedení školy -důsledná a kvalitní činnost školního preventivně poradenského týmu vedení školy a členové týmu -pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce nebo dle domluvy individuálně. Kontakty na výchovnou poradkyni a metodika prevence jsou na webových stránkách školy a jsou součástí informačního zpravodaje, který byl předán rodičům na začátku školního roku -zvýšená pozornost směrem k ţákům handicapovaným, ţákům se zdravotními a sociálními riziky všichni pracovníci školy -zjišťování klimatu třídy ŠMP - sebemenší skutečnosti související se sociálně neţádoucími projevy v chování ţáků zaznamenávají průběţně při výskytu - všichni pedagogičtí pracovníci -provoz schránky důvěry ŠMP a vedení školy -fungování ţákovské rady -spolupráce se zástupci rodičovské veřejnosti- vedení školy a třídní učitelé -pravidelná informovanost o dění ve škole na nástěnce metodika, internetových stránkách školy, v místním tisku - ŠMP -volnočasové aktivity pěvecké krouţky, sportovní krouţky, divadelní krouţek -spaní ve škole třídní učitelé -Mikulášská nadílka, vánoční jarmark, Školní vánoční dopoledne (Putování k Betlému) -návštěvy kulturních představení a vystoupení Aktivity zaměřené na rodičovskou veřejnost V rámci primární prevence zajistit informační servis pro rodiče: -prokazatelně seznámit s preventivní strategií školy 10

11 -prokazatelně seznámit se školním řádem -zpřístupnit adresář poskytovatelů sluţeb s ohledem na problematiku zvládání sociálně neţádoucího chování u dětí a v rodině. Aktivní formy spolupráce s rodiči zahrnují: -přímou účast rodičů na preventivní strategii školy -kvalitní práci třídních učitelů směrem k rodičům -školní akce určené pro rodiče s dětmi -funkčnost poradenského systému školy. Pasivní formy spolupráce s rodiči mají podobu: -písemných sdělení rodičům -distribuce informačních materiálů. Nesmíme zapomínat ani na sekundární prevenci. Ta zahrnuje odbornou pomoc rodičům i mimo rámec školy jako jsou : -besedy s rodiči k určitému problému -poradenství práce s jednotlivcem jako členem rodiny, rodinná terapie, malé rodinné intervence. Škola vţdy informovala a nadále bude důsledně informovat rodiče svých ţáků v celé šíři dané problematiky: -nabídka volitelných, nepovinných předmětů a krouţků -písemné pozvánky všem rodičům na třídní schůzky (systém Bakaláři) -volně přístupná Výroční zpráva o činnosti školy -písemné pozvánky všem rodičům na všechny veřejné akce školy (systém Bakaláři) -organizace osvětových přednášek pro rodiče -evidence rodičů, kteří se nedostavili na třídní schůzky -doporučené pozvánky k jednání s těmi rodiči, kteří nereagují na jiný druh výzvy jednání -všechna kárná opatření zasílat rodičům doporučeně -doporučit rodičům v případě potřeby spolupráci s PPP, resp. doporučit lékařská odborná vyšetření Spolupráce s policií ČR - ohlašovací povinnost. V případě rodin nespolupracujících, s neřešenými problémy s kouřením a alkoholem, se záškolástvím, nemajících zájem o výchovu dětí, v případě dětí týraných a zneuţívaných - obrátit se na odbor zdravotnictví a sociální péče městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav OSPOD. 11

12 Evaluace a dokumentace minimálního preventivního programu Evaluace Evaluace a metodika včasného odhalování rizik patří mezi základní kritéria vypracování preventivních programů či vzdělávacích akcí v oblasti sociálně neţádoucích jevů a zejména při udělování akreditací či výběru projektů ve výběrových řízeních. Evaluací bychom měli získat poznatky o tom: -jak konkrétní preventivní program funguje -co komplikuje jeho realizaci -co vše ovlivnilo program mimo předpokládané skutečnosti -co lze při realizaci očekávat, čeho se vyvarovat a na co se připravit. Předmětem vyhodnocení je uskutečňovaný program, výsledky procesu změn, dopad na účastníky programu a dosaţený efekt v porovnání se závěrem. Způsob měření efektivity programu a statistické údaje: -vedení vlastních záznamů o přehledu realizovaných kroků a aktivit v průběhu školního roku -při hodnocení efektivity lze vyuţít dotazníků (pravidelně kaţdý rok provést dotazník prevence neţádouch jevů, provádět cílově zaměřenou primární prevenci), slohových prací, zpětné informace (schránka důvěry) -dalším měřítkem efektivnost je ohlas u ostatních pedagogů (třídních učitelů), vedení školy, ţáků a rodičů (včetně jejich informovanosti o preventivním programu školy) MPP je na konci školního roku vyhodnocován. Z: ŠMP v součinnosti zejména s výchovným poradcem, s třídními učiteli, vedením školy i s ostatními pedagogy. Dokumentace ŠMP shromaţďuje veškeré informace a zpětné vazby v průběhu minimálního preventivního programu v daném období, eviduje výskyt rizikových forem chování u jednotlivých ţáků. Eviduje zápisy z jednání se ţáky a rodiči. Zpracovává na kaţdý školní rok MPP. V závěru školního roku metodik prevence vypracovává, právě na základě dokumentace a především podkladů od třídních učitelů, hodnocení minimálného preventovního programu. 12

13 Prezentace úspěšnosti MPP Prezentace úspěšnosti MPP spočívá v prezentaci dobrých zkušeností v naplňování MPP v regionálním tisku, při hromadných konzultacích s rodiči či např. při prezentaci projektů. Krizový plán školy (viz školní internet učitelská sdílená) Volnočasové aktivity Zájmové útvary: 1. stupeň Výtvarné práce Keramiky Veselá flétnička Práce na počítači Divadelní studio Větrník Ruční práce 2. stupeň: Sborový zpěv DPS Klíček Pohybové hry Seminář VV Ruční práce Síť organizací a služeb Odbor sociálních věcí MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav (OSPOD) Pedagogicko- psycholgická poradna Linka bezpečí dětí a mládeţe, nonstop ACET ČR přednášková činnost SEX, AIDS a vztahy, Semiramis, o.s. Mladá Boleslav 13

14 Policie ČR, obv. odd. Brandýs nad Labem Drop in Praha 1 Zákony, vyhlášky, metodické pokyny Zákony Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe, v platném znění Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační sluţbě, v platném znění Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění Vyhlášky Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů nespeciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadanými Metodické pokyny Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe Čj.: / Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízeních Čj.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané Čj.: / Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Čj.: /

15 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Čj.: / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků ve školách a školských zařízeních Čj.: / Závěr MPP školy je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho celý pedagogický sbor, ţáci, rodiče a zástupci odborné veřejnosti. V rámci MPP je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně neţádoucích jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého ţivotního stylu a aktivního sociálního učení. 15

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Odpovědný garant programu je Mgr. Stanislav Oplt, DiS., koordinátor prevence rizikových projevů chování. 1. Realizace MPP vychází z těchto dokumentů:

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMTV ČR č.j. 2006/2007-51 k primární prevenci sociálně

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540, 341 01 Horažďovice Jméno a příjmení

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více