Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337"

Transkript

1 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1

2 I. ÚVOD Minimální preventivní program vychází z metodického pokynu MŠMT č.j / s účinností od 1. ledna 2001, z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních vydaného MŠMT č.j / , z Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 aţ 2018 (usnesení vlády č. 340 ze dne 10. května 2010), a také z dlouhodobého programu pro zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století (Program 21). Minimální preventivní program je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami. Minimální preventivní program je určen ţákům, jejich rodičům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a široké veřejnosti. Je základním nástrojem prevence sociálně patologických jevů na škole. Zajišťuje aktivity spojené s prevencí neţádoucích jevů a jevů sociálně patologických a je neoddělitelnou součástí výuky a ţivota školy. Případné vniklé neţádoucí jevy jsou řešeny dle Směrnice k prevenci rizikového chování a jejích příslušných příloh ze dne a dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních. II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 je školním zařízením s 601 ţáky. První stupeň navštěvuje 340 ţáků rozdělených do patnácti tříd a druhý stupeň 261 ţáků rozdělených do jedenácti tříd. Kapacita školy je 890 ţáků. Škola sdruţuje další součásti: školní druţinu o kapacitě 150 ţáků (5 oddělení), školní jídelnu a od školního roku 2013/2014 také jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 20 dětí. Ţáci základní školy se učí podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro ţivot, č. j. P Vzdělávacím programem pro mateřskou školu je Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ať jsi kluk anebo holka, vítá tě tu naše školka, zpracovaný dle RVP PV č. j / Naše škola poskytuje odbornou péči ţákům se specifickými poruchami učení, ţákům nadaným i ţákům v riziku nebo s rizikovým chováním. Ţákům nabízíme mnoho volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. 2

3 Škola je vybavena 36 učebnami, z toho 26 je kmenových tříd. 11 učeben jsou odborné pracovny, kam ţáci dochází na výuku některých předmětů. Škola v posledních letech prochází modernizací vybavení i učeben. Základní údaje o škole: Název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Palachova Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Zřizovatel: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav Masarykovo nám. č. 1 a 2, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Vedení školy: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: Školní psycholog: Speciální pedagog: Ředitel: Zástupce ředitele pro 1. st.: Zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Martina Hliněnská Mgr. Marcela Chramostová Mgr. Lenka Tichotová Mgr. Michaela Horáková Ing. Jaroslav Kindl Mgr. Michaela Pavelková Mgr. Vít Mareš Okresní metodik prevence (okres Praha-východ): Mgr. Libuše Vyternová tel: , stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Celkem Počet tříd: Počet ţáků: * * údaj o počtu ţáků k datu

4 III. CÍLE MPP Obecné cíle školy: 1. vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole, důvěryhodný vztah mezi vyučujícím a ţákem, navazovat úzký kontakt mezi školou a rodiči, spolupracovat se školní psycholoţkou a speciální pedagoţkou, 2. vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností a osobností ţáka, 3. soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby ţáků, včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování u dětí, 4. soustavně dětem nabízet sport a zájmovou činnost pro smysluplné trávení volného času, ujasňovat ţákům nenásilnou formou smysl ţivota a ukazovat ţivotní perspektivy, 5. posilovat zdravou sebedůvěru a učit překonávat problémy a zátěţové situace, rozlišovat hierarchii hodnot. Specifické cíle MPP: 1. poskytovat informace o problematice prevence sociálně patologických jevů a minimalizovat jejich výskyt, 2. vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu, učit je posilovat duševní odolnost vůči vnějším i vnitřním negativním vlivům, 3. vytvářet pozitivní motivaci ke zdravému ţivotnímu stylu bez sociálně patologického jednání a bez násilného či diskriminačního chování, 4. vést ţáky k odpovědnosti za vlastní jednání. Nejsledovanější patologické jevy: vandalismus, záškoláctví, šikanování, delikvence, kriminalita a násilné chování, 4

5 tabakismus, alkoholismus, drogové závislosti, netolismus (virtuální drogy počítače, televize, videohry) a gambling (patologické hráčství), kyberšikana, intolerance, rasismus, xenofobie, poruchy příjmu potravy. Cílovou skupinou SPP jsou všichni ţáci základní školy. Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá školní metodička prevence jmenovaná ředitelem školy (pro 1. a 2. stupeň). V rámci své činnosti kaţdoročně připravuje Minimální preventivní program a koordinuje a dohlíţí na jeho realizaci na škole. O programu jsou informováni všichni učitelé, rodiče a ţáci v rámci výuky a třídnických hodin, popř. prostřednictvím webových stránek školy. IV. STRUKTURA A ZAMĚŘENÍ MPP Zdravý ţivotní styl propagace sportu a zájmových činností ročník (1. stupeň ZŠ) věnovat pozornost včasnému odhalování logopedických obtíţí, specifických poruch učení či jiných postiţení, vést ke zdravému ţivotnímu stylu, povídat si s dětmi o kouření, pití alkoholu, zdravém ţivotním stylu ročník (přechod z 1. na 2. stupeň ZŠ) vychovávat ke zdravému ţivotnímu stylu, vést ţáky k toleranci, samostatnosti a odpovědnosti za své jednání, provádět protidrogovou výchovu přiměřenou věku ročník (2. stupeň ZŠ) 5

6 podporovat vzájemné poznávání a upevňování vztahů v komunitě vrstevníků, promítání filmů s protidrogovou tématikou, besedy se školním metodikem prevence, besedy s odborníky, v hodinách výchovy k občanství či OSV pouţívat sociální hry, trénink obrany před manipulací, provádět systematickou profesní přípravu, seznámit rodiče na třídních schůzkách s drogovou problematikou ve Středočeském kraji, provádět besedy o AIDS partnerské vztahy. Preventivním tématům bude věnována systematická pozornost především v následujících předmětech: osobnostní a sociální výchova oblast zdravého ţivotního stylu, duševní hygiena, rodina a drogy, výţiva a pohybové aktivity, výchova k občanství oblast sociálně právní (právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti ke společensky neţádoucím jevům, práva dítěte apod.), moţnosti jak se bránit, a oblast společenskovědní (formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence), přírodopis oblast přírodovědná (rostliny jako toxické látky a jejich negativní účinky na zdraví člověka, léky, nakaţlivé nemoci, náhlé otravy, koţní choroby, experimentování s drogou), český jazyk, dějepis, vlastivěda, prvouka, výtvarná výchova, tělesná výchova, chemie. 6

7 Aktivity v rámci školy: Sportovní kurzy: - lyţařský výcvikový kurz tříd 7. ročníku, - seznamovací víkendový pobyt tříd 6. ročníku, - sportovní soutěţe v rámci tělesné výchovy, - škola v přírodě, - plavání ve 3. a 4. ročníku, - projektové dny. Schránka důvěry je umístěna na chodbě v 1. patře, ţáci zde mohou vyjádřit své postřehy, připomínky, dotazy, stíţnosti atd., Webová aplikace Bakaláři ţáci a rodiče mají okamţitý přístup ke všem potřebným informacím, Školní informační kanál je umístěn na chodbě v 1. patře, ţáci zde mohou sledovat krátké spoty s tematikou prevence sociálně patologických jevů, Informační nástěnka školního metodika prevence je umístěna ve 2. patře, ţáci zde najdou důleţité informace, Nástěnka výchovného poradce je umístěna v 1. patře, ţáci zde najdou důleţité kontakty a telefonní čísla, Školní druţina pro ţáky 1. stupně ZŠ vţdy kaţdý den před vyučováním a po jeho ukončení. Ţákovská rada účastní se jí vţdy 2 3 zástupci z kaţdé třídy ročníků, ţáci koordinují akce školy, podávají podněty vedení školy, Zájmové útvary (viz příloha 1). 7

8 V. SPOLUPRÁCE výchovná poradkyně a školní metodička prevence, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy, školní psycholoţka, speciální pedagoţka, rodiče: informace individuální na třídních schůzkách, na informační nástěnce, na webových stránkách školy, na akcích pořádaných školou či jejím zřizovatelem Městem Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, zřizovatel Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav, jeho kulturní zařízení, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, odloučené pracoviště Praha východ, Mochovská 570, Praha 9, spolupráce s institucemi: Policie ČR, Úřad práce, okresní metodik prevence. Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová školní metodička prevence Schválil: Ing. Jaroslav Kindl ředitel školy MPP projednán v PR dne

9 PŘÍLOHA 1: ZÁJMOVÉ ÚTVARY pro školní rok 2013/2014 Zájmové útvary 1. stupeň: Výtvarné práce Keramika Veselá flétnička DS Větrník Říkej si a hrej Výroba šperků 1 Výroba šperků 2 Tvořivé dílny Počítače Taneční krouţek Zájmové útvary 2. stupeň: Seminář VV DS Větrník 9

10 PŘÍLOHA 2: POSTUP V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ZNEUŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 1. diskrétní šetření, pohovor s dítětem, 2. kontaktovat rodiče, 3. uvědomit odbor sociální péče MěÚ akutní případ (prokazatelné ovlivnění drogou i alkoholem), 4. uvědomit rodiče a zdravotnické zařízení, 5. uvědomit MěÚ odbor školství, sociální odbor, 6. uvědomit policii v případě podezření z dealerství, 7. zajistit besedu se školní psycholoţkou, 8. zajistit besedy. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY - viz školní intranet učitelská sdílená PŘÍLOHA 3: ZÁKONY, VYHLÁŠKY, METODICKÉ POKYNY Zákony Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe, v platném znění Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační sluţbě, v platném znění Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění 10

11 Vyhlášky Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Metodické pokyny Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe Čj.: / Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení Čj.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané Čj.: / Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Čj.: /99-22 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Čj.: / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků ve školách a školských zařízeních Čj.: /

12 PŘÍLOHA 4: SÍŤ ORGANIZACÍ A SLUŢEB Odbor sociálních věcí MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav (OSPOD) Pedagogicko- psycholgická poradna Linka bezpečí dětí a mládeţe, nonstop ACET ČR přednášková činnost SEX, AIDS a vztahy, Semiramis, o.s. Mladá Boleslav Policie České Republiky, obv. odd. Brandýs nad Labem 12

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata...

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: 46773738 Sídlo: Lovosice,Mírová 225 410 02, zvs.lovosice@raz-dva.cz

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více