Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 dle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění Obsah strana Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělání 4 Personální zabezpečení činnosti školy 6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 10 Prevence sociálně patologických jevů 11 Oblast výchovného poradenství 13 Realizace environmentální výchovy 14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 17 Údaje o aktivitách školy 20 Prezentace školy na veřejnosti 32 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 33 Základní údaje o hospodaření školy 34 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 36 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 36 Školou realizované projekty financované z jiných zdrojů 36 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 38 Přílohy v listinné podobě Z webových stránek školy naplňování průřezových témat prostřednictvím projektové výuky 39 Zpracovala ředitelka ZŠ Pardubice Studánka Ivana Nejedlá Školská rada schválila ke dni

3 Základní údaje o škole název: Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317, Pardubice sídlo: Pod Zahradami 317, Pardubice Studánka IČO: právní forma: Příspěvková organizace organizace sdružuje: 1. Základní školu s kapacitou 720 žáků IZO Školní družinu s kapacitou 210 žáků IZO Školní jídelnu s kapacitou 690 jídel IZO zřizovatel: Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice ředitelka škola: Mgr. Ivana Nejedlá zástupce řed. školy: Mgr. Iva Papežová 1. stupeň školy Mgr. Filip Patlevič 2. stupeň školy kontakty na školu: telefon: e- mail: školská rada: zástupci zřizovatele: Mgr. Vítězslav Štěpánek Ing. Kateřina Pochobradská zástupci zák. zástupců žáků: zástupci školy: Ing. Michal Komárek (předseda školské rady) Ing. Jitka Sýkorová Mgr. Iva Papežová Mgr. Ilona Bartošková 2

4 Charakteristika školy: Základní škola Pardubice - Studánka pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, školní družinou a školní jídelnou. Škola zaujímá postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Pardubice k V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění umožňuje žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělávání. Škola je umístěna v oploceném parkovém areálu o rozloze 3,2 ha s asfaltovým a antukovým hřištěm. K vybavení dále náleží hala a tělocvična se sociálním zázemím, gymnastickým a ping pongovým sálem, 5 pavilonů s 22 kmenovými třídami, pavilon odborných učeben, v němž jsou umístěny pracovny a kabinety fyziky, chemie s laboratoří, hudební výchovy, dílen, přírodopisu, pěstitelských prací a 2 učebny informatiky. Odborné učebny zeměpisu, anglického, německého jazyka a výtvarné výchovy jsou umístěny ve 4. pavilonu. V učebně anglického jazyka je umístěna interaktivní tabule využívaná ve výuce cizích jazyků na 2. stupni. V budově bývalé hasičské zbrojnice jsou dvě oddělení družiny a keramická dílna. Dalších pěti oddělení školní družiny je umístěno v kmenových třídách 1. stupně. V hospodářském pavilonu se nachází kanceláře vedení školy, výchovného poradce, ekonoma, PAM, sborovna, kabinety českého jazyka, cizích jazyků a dějepisu, školní knihovna a cvičná žákovská kuchyň. V hlavní budově jsou k dispozici dvě učebny: jedna je koncipovaná jako víceúčelová posluchárna vybavená audiovizuální technikou a interaktivní tabulí, druhá slouží jako jazyková učebna pro žáky 1. stupně. Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny tabulemi s interaktivními projektory, třídy 2. stupně datovými projektory. Venkovní sportoviště (60 m běžecká dráha, skok daleký, vrh koulí) užívá škola při výuce. Samostatná část sportovišť je od areálu školy oddělená plotem. V areálu jsou umístěny dva venkovní stoly na stolní tenis, které žáci mají možnost využívat během velké přestávky a po vyučování. Sportovní zázemí umožňuje ve škole organizovat výuka ve třídách se sportovním zaměřením, žáci v těchto třídách se věnují především basketbalu. V každém ročníku 2. stupně je jedna třída se sportovním zaměřením. Díky bezbariérovým WC v 1., 2., 3., 5. pavilonu, v pavilonu odborných učeben a hospodářském pavilonu a dvěma výtahovým plošinám pro vozíčkáře (hospodářský pavilon a pavilon odborných učeben) lze školu považovat za bezbariérovou. Ve škole je vzděláváno velké množství žáků se specifickými poruchami učení a chování, děti se zdravotním postižením tělesným, sluchovým a zrakovým a autisté. 3

5 Přehled oborů vzdělání v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2011/2012 Přehled učebních plánů v ZŠ Pardubice - Studánka ve školním roce 2011/2012 všechny třídy pracují podle ŠVP pro ZV Předmět Ročník sport. 7 7-sport 8 8-sport 9 9-sport zkratky Česká jazyk ČJ Český jazyk a literatura ČJ Anglický jazyk AJ 2. cizí jazyk NJ, RJ Matematika M (Ma, Mg) Informatika Inf Člověk a jeho svět ČJS Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Regoinální a politický zeměpis 2 2 RPZ Dějepis D Výchova k občanství VkO Výchova ke zdraví 1 1 VkZ Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Svět práce SP Tělesná výchova TV Volitelný VP Týdenní dotace povinných předm Nepovinné předměty Ročník sport. 7 7-sport 8 8-sport 9 9-sport zkratky Anglický jazyk 1 AJ Basketbal Basket 4

6 Personální zabezpečení pedagogičtí pracovníci příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení Andrlová Petra 4 uč. II. st. Ch - AJ Chem. fakulta učitelka Bartošková Ilona 9 uč. II. st Z-Ov PF Ostrava učitelka Beranová Karla 26 uč. II. st. Č-Vv PF HK učitelka Böhmová Zuzana 0 ped. asistent asistent Březinová Marcela 26 uč. I. st. PF HK učitelka Brabcová Martina 8 uč. I. st. PF HK učitelka Burgetová Martina 11 uč I. st. PF HK učitelka Burgetová Lada 19 uč. I. st. PF HK učitelka Friedrichová Lenka 35 uč. II. st Č-Tv FTVS UK učitelka Hantscherová Ivana 18 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatelka asistent pedagoga Kloučková Veronika 10 uč. I. st. PH ÚstínL učitelka Jadrný Oldřich 24 uč. II. st. F-Tp MFF UK učitel Jarošová Soňa 34 uč. II. st.r-d(aj) PF HK učitelka Jeníčková Markéta 12 mistr odborné výchovy PF HK vychovatelka asistent pedagoga Jílková Ilona 27 uč. II. st. Č-Hv PF UK učitelka Kafková Blanka 27 uč. I. st. PF HK učitelka Fuksová Hana 23 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. asistent pedagoga Kaplan Miloš 19 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitel Kárská Jitka 21 uč. II. st. Rj - D PF HK učitelka Kosová Eva 20 ped. asistent SŠ, kurz AP asistent Kocourková Libuše 0 uč. II. st. AJ PF Pardubice učitelka Košvancová Ludmila 26 uč. I. st. PF HK učitelka Koubková Gabriela 16 vychovatelství PF Báns. B. vychovatel. asistent pedagoga Kvochová Kateřina 0 ped. asistent FF Pardubice asistent Labuťová Marcela 27 uč. I. stupeň PF HK učitelka Mandys Jiří 13 uč. II. st. F-Tp PF HK učitel Marková Pavlína 1 uč. II. st. Př - Ch PF HK učitelka Misařová Milena 26 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. Mydlářová Martina 25 vychovatelství PŠ Praha vychovatel. Naštická Lenka 11 ped. asistent kurz AP asistent Nejedlá Ivana 26 uč. II. st. M-F MFF UK ŘŠ Němcová Zuzana 10 uč. II. St. TV PF Brno učitelka Nováková Iveta 14 ped. asistent kurz AP asistent Oplatková Jaroslava 26 uč. I. st. PF HK učitelka Papežová Iva 24 uč. I. st.,vp PF UK učitelka Patlevič Filip 14 uč. II. st. TV - Z PF Ústí n.l. učitel Pospíšil Pavel 24 uč. I. st. PF HK učitel Rybářová Jitka 17 uč. I. st., AJ PF HK učitelka Řípová Zuzana 17 uč. I. st. PF Praha učitelka Sedláková Jana 15 uč. I. st. PF HK učitelka Skalická Ivana 27 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitelka Syrovátková Hana 13 uč I. st, AJ PF Olomouc učitelka Šmídová Hana 27 uč. I. st. PF HK učitelka Špatenková Eva 26 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. Štefková Alena 29 uč. I. st. PF HK učitelka Štěpánková Zuzana 0 uč. I. st. PF Liberec učitelka Šušlíková Ladislava 41 uč. I. st. PF Praha asistent Theer Martin 10 uč. I. st., AJ PF HK učitel Trojánková Ilona 21 uč. I. st. PF HK učitelka Večeřová Martina 0 uč. II. st. M - Př PF HK učitelka Vilímová Iva 24 uč. II. st. M VUT Brno učitelka Volkovová Zuzana 32 uč. II. st. R-D-Nj PF UJEP učitelka 6

7 Pedagogičtí pracovníci čerpající rodičovskou dovolenou příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení Baladová Martina 9 vychovatelka PF Litomyšl Nepedagogičtí pracovníci příjmení, jméno délka praxe kvalifikace zařazení Boháčová Naďa 40 SOU aranžérská uklízečka Dubišarová Jana 33 Střední ekonom. škola ekon.účet. Flekačová Marcela 33 Střední ekonom. škola PAM Hrušková Eva 32 vyučena uklízečka Chalupová Hana 13 vyučena kuchařka Krečmerová Eva 32 základní uklízečka Pithartová Anděla 34 vyučena uklízečka Šimonová Jaroslava 24 vyučena uklízečka Vondrová Martina 18 vyučena uklízečka Vojtěchová Monika 29 vyučena uklízečka Žák Miloslav 41 vyučen - elektro školník Caska Josef 44 VŠ údržbář Pracovníci školní jídelny délka příjmení, jméno praxe kvalifikace SOU Bydžovská Věra 15 cukrářská zařazení kuchařka Krupičková Jarmila 31 SOU kuchařka ved. kuch. Kubelková Jaroslava 27 SOU kuchařka kuchařka Říhová Božena 36 základní kuchařka Říhová Jana 28 SOU telekom. kuchařka Žáková Věra 37 základní kuchařka Šotolová Lucie 12 základní kuchařka Trulíková Blanka 27 Střední ekonomi. škola vedoucí ŠJ Výchovný poradce Metodik prevence Metodik ICT Koordinátor EVVO Papežová Iva Skalická Ivana Mandys Jiří Marková Pavlína, Březinová Monika 7

8 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ve školním roce 2011/2012 název školy počet žáků Gymnázium sportovní Dašická Pardubice 1 Gymnázium Dašická Pardubice 3 Gymnázium Mozartova Pardubice 1 Gymnázium Holice 3 Anglické gymnázium Pardubice 5 Gymnázium a SOŠ Přelouč 1 První soukrom. jazyk. gymnázium Hradec Králové 1 Obchodní akademie Štefánikova Pardubice 7 Střední zdravotnická škola Pardubice 2 Konzervatoř Pardubice 1 SPŠ chemická Pardubice 6 Střední škola cestovního ruchu Choceň 1 SPŠ elektrotechnická Karla IV.,Pardubice 3 SPŠ stavební Hradec Králové 5 SPŠ automobilní Holice 3 SPŠ potravinářské tech. Pardubice 2 SŠ služeb, obchodu Hradec Králové 1 EDUcanet Rybitví 1 SOŠ a SOU stavební Rybitví 1 SOŠ a SOU elektrotechnické Do Nového Pardubice 3 SŠ a VOŠ pedagogická Litomyšl 1 SOŠ pedagogická Čáslav 1 Střední umělecká průmyslová škola Hradec Králové 1 DELTA Pardubice 4 SŠ zemědělská Chrudim 3 SŠ veterinární Hradec Králové 1 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 2 Labská hotelová škola Pardubice 1 SOŠ elektrotechnická Česká Třebová 1 Vojenská SŠ Moravská Třebová 1 SOŠ veřejnosprávní Stěžery, HK 1 OU Chroustovice 1 celkem 69 Víceletá gymnázia školní rok 2011/ ročník Přihlášeno Přijato Odchází žáků žáků žáků Jeden žák přestupuje na ZŠ s rozšířenou výukou matematiky. 8

9 Do prvních tříd ve školním roce 2011/2012 nastoupilo 74 nově zapsaných prvňáčků. Povinnou školní docházku v 9. třídě ukončilo 69 žáků umístění do středních škol viz tabulka výše. Osmileté gymnázium - viz tabulka výše. Do budoucí sportovní třídy 6.A bylo zapsáno 27 žáků, kteří se budou vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu Studánecká cesta pro třídy se sportovním zaměřením, celkově do 6. tříd přichází 6 žáků z jiných základních pardubických škol. Zápis do prvních tříd: Zapsáno bylo: Žádostí o odklad: 93 dětí (z toho 17 po loňském odkladu) 15 potvrzených odkladů Do 1. třídy školního roku 2012/2013 nastupuje nově 78 prvňáčků. 9

10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2011/ st. 2. st. Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 24,4 23,4 Třída Počet Prospěl Neprospěl Chování žáků s vyzn. 2. st. 3. st. 1.A B C A B C D A B C A B C D A B C celkem A B C A B C D A B C opakující A B C celkem celkem

11 Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2011/ Personální zabezpečení Jako metodik prevence ve škole pracuje paní učitelka Ivana Skalická, učitelka 2. stupně s aprobací český jazyk výchova k občanství. Paní učitelka Skalická spolupracuje s výchovnou poradkyní v otázkách volby povolání. 2. Minimální preventivní program Metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy zpracovává na školní rok Minimální preventivní program, dle kterého škola pracuje a který je na závěr školního roku vyhodnocován: Aktivity realizované ve školním roce 2011/2012 v rámci Minimálního preventivního programu Akce zaměřené na pozitivní vytváření vztahů v třídních kolektivech: ročník akce ročník Týdenní třídní kruhy ročník, Školy v přírodě 6.A,B,C, 7.A, 8.C 6. ročník, 7.A Adaptační pobyty na začátku školního roku ročník Měsíční třídnické hodiny 6.A,7.A,8.A,9.A, Sportovní soustředění žáků sportovních tříd, lyžařský výcvik 7.B,C ročník Školní výlety a exkurze ročník Projektová výuka Společné akce různých kolektivů, tradiční školní akce: ročník akce 1. ročník Šerpování prvňáčků s pomocí deváťáků Slavnost Slabikáře 1.B, 3.A Adventní slavnost 3. ročník Martinská slavnost 5. ročník Rozloučení páťáků s 1. stupněm ročník Příměstský tábor 1. až 9. ročník Strašidla a duchové ve Studánce Sportovní a dětský den ve škole Den Země Adventní sobota ve škole Charitativní akce předvánoční sbírka, Květinový den Sobotní lyžování v Říčkách 1., 3., 9. ročník Celoroční divadelní předplatné Zájemci (vždy 50 Velká pardubická cross counry, Běh naděje, Vinařský půlmaraton 70 žáků) lidový běh, Lidový běh Mizuno - víkendové akce města Společné akce Vánoční pásmo 3.A pro ostatní třídy 1. stupně, předvánoční a různých třídních předvelikonoční pečení žáků 1. stupně s pomocí žáků 2. stupně, kolektivů Christmas Day 7.B pro 1. a 2. ročník, fyzika 9.C pro 5. třídy, Mikulášská nadílka 8. třídy pro 1. stupeň a děti v MŠ, Easter Day 8. třídy pro 1. a 3. třídy, projekt Food 7. třídy pro 4. třídy, Husité program 7. tříd pro 4. třídy, Den Země žáci 6. a 7. tříd program pro žáky 1. Stupně, Dětský den 2. stupeň pro 1. stupeň 11

12 2. stupeň Slavnostní vyřazení deváťáků Akce zaměřené na vytváření postojů žáků: ročník akce 1., 2., 3. ročník Co nevíte o Městské policii 3. ročník Program jak to vidí nevidomí Ekocentrum Paleta 5. ročník Program O Lásce a přátelství PPP v rámci EU peníze školám Program V moci pověr a lží Ekocentrum Paleta Program Africká vesnice Ekocentrum Paleta Přednáška Rozmanitosti EU Eurocentrum Pardubice Holocaust očima dětí společný program 5. a 9. tříd 6. ročník Program Právo, morálka, zodpovědnost Městská policie Program Mezilidské vztahy, sebepojetí - PPP v rámci EU peníze školám 7. ročník Program Základní práva, šikana Městská policie Projekt Multipolis Projekt Multikulturní výchova 8. ročník Program Zákon a zodpovědnost Městská policie Workshop Multikulturní výchova - Romea 9. ročník Přednáška na téma Holocaust Program Ležáky 42 KD Hronovická Program Trestní právo, drogy Městská policie Projet Příběhy židovských dětí 8. a 9. ročník Exkurze Osvětim Akce zaměřené na ochranu zdraví: ročník akce 1. třídy Exkurze Hasičský záchranný sbor 4. a 5. ročník Výcvik dopravní výchova 8. ročník Program Poruchy příjmu potravy - PPP v rámci EU peníze školám 8., 9. ročník Program Sexuální a reprodukční zdraví Dr. Uzel 9. ročník Program Hrou proti AIDS - SZŠ Akce zaměřené na prevenci před sociálně patologickými jevy: ročník akce 6., 7. ročník Program Kriminalita mládeže, drogy ppl Dočekal 7. ročník Program Šikana, agresivita, domácí násilí - PPP v rámci EU peníze školám 9. ročník Program Drogy, alkohol, AIDS - PPP v rámci EU peníze školám Akce zaměřené na volbu povolání: Škola v této oblasti spolupracovala s následujícími institucemi: instituce akce cílová skupina Úřad práce v Účast zástupců Úřadu na schůzce zákonní zástupci žáků Pardubicích pro zákonné zástupce žáků 9. tříd Výukový pořad o potřebnosti různých žáci 8. a 9. tříd profesí Služba škole Výstava středních škol v Ideonu žáci 9. tříd Schola Bohemia SPŠ automobilní Den zručnosti 9.C Střední hotelová Exkurze 9.B škola Bohemia Střední školy Dny otevřených dveří žáci 9. tříd v regionu Firma Konektel Exkurze ve výrobně žáci 8. tříd 12

13 Oblast výchovného poradenství 1. Personální zabezpečení a) Ustanoveným výchovným poradcem je Iva Papežová, zároveň vykonává funkci zástupce ředitele školy pro 1. stupeň. Kvalifikaci získala externím studiem výchovného poradenství na PF UK. b) S výchovnými poradci spolupracuje a konzultuje otázky sexuální výchovy paní učitelka Ludmila Košvancová, která je v této oblasti garantem a poradcem učitelů. c) V průběhu roku na škole pracuje pravidelně vždy jedno odpoledne v měsíci Mgr. Dojčánová (jako terénní psycholog z PPP Pardubice). Po domluvě s rodiči přešetřuje převážně děti s výchovnými problémy a pomáhá je řešit. Poradenská činnost všech těchto pracovníků je bezplatná, výchovné poradkyně, metodička prevence i terénní psycholožka měly stanovené konzultační hodiny. 2. Spolupráce s organizacemi v oblasti výchovného poradenství - s Městskou policií besedy se žáky - s Pedagogicko psychologickou poradnou Pardubice - s odborem sociálních věcí MmP oddělením sociálně právní ochrany dětí - se Speciálně pedagogickým centrem Svítání, Speciálně pedagogickými centry Hradec Králové pro sluchově a zrakově postižené 3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami integrace Ve školním roce 2011/2012 bylo integrováno dle 18 školského zákona 24 žáků, z toho: Se zdravotním postižením: autismem 3 sluchovým 5 tělesným 1 více vadami 4 zrakovým 1 vývojové poruchy učení 9 vývojové poruchy chování 1 Žáci s SPU jsou od 2. do 7. třídy přiděleni dyslektickým asistentkám/asistentovi, kteří s nimi individuálně pracují, případně provádějí nápravu formou dyslektických kroužků ve speciálně vybavené učebně. U všech žáků se specifickými vzdělávacími potřebami byl na základě žádosti zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán dle vyhlášky č. 73/2005 Sb.pro žáka v předmětech, které porucha ovlivňuje. Individuální plán je konzultován s rodiči, v červnu na pedagogické radě posouzen a vyhodnocen se závěry pro další školní rok. Žáci v péči asistentů pedagoga. Ve školním roce 2011/2012 osm žáků s tělesným postižením, více vadami, poruchou učení nebo autismem pracovalo s pomocí pedagogického asistenta (1.A, 2.D, 3.A, 3.B, 7.D, 8.B, 8.C, 9.B, ). 13

14 Realizace environmentální výchovy 1. Personální zabezpečení Koordinátory environmentální výchovy ve škole jsou paní učitelky Monika Březinová (1. stupeň) a Pavlína Marková (2. stupeň) 2. Výjezdy a exkurze s ekotématikou (školy v přírodě viz aktivity školy) 1. ročník Apolenka exkurze Hřebčín Slatiňany - exkurze 2. ročník Den zvířat DDM Alfa Apolenka exkurze Kravín - exkurze 3. ročník Oucmanice pobyt s výukovým programem EVVO 4. ročník Exkurze moravský kras 5. ročník Exkurze Prachovské skály Školní družina Výstava Příroda východního Polabí VČM Apolenka - exkurze 3. Den Země - V rámci Dne Země žáci školy shlédli ve škole putovní výstavu dary lesa včetně vyplnění pracovních listů (zapůjčeno Ekocentrem Česká Třebová) - V rámci Dne Země žáci 1. stupně pracovali ve výtvarných dílnách s odpadními materiály - V rámci Dne Země každá třída 1. stupně v areálu vysadila svůj strom či keřík - V rámci Dne Země žáci 6. tříd připravili prezentace o chovu domácích zvířat včetně ukázek proběhlo v tělocvičně školy pro žáky 1. stupně - V rámci Dne Země žáci 7. tříd připravili programy o správném třídění odpadů proběhlo ve třídách 1. stupně - V rámci Dne Země žáci 8. tříd provedli úklid v areálu školy včetně nátěrů laviček a herních prvků 4. Účast žáků školy na výchovně vzdělávacích programech s ekotématikou 1. ročník Paleta Podzim Zvířátko Jaro Ochrana zvířat 2. ročník Paleta Podzim Velikonoce 3. ročník Paleta Netopýři 4. ročník Paleta Letokruhy Energie není zadarmo Lovci mamutů Lesy v ohrožení 5. ročník Paleta Energie není zadarmo Robinsoni 9. ročník Paleta Alternativní zdroje energie Školní družina Paleta Výroba svíček Len Vánoce Domácí zvířata Inspirace přírodou 14

15 5. Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) s ekotématikou V rámci projektu EU peníze školám učitelé vytvářeli digitální učební materiály vzniklo 60 přírodopisných DUMů a 20 materiálů využívaných při výuce volitelného předmětu Přírodovědný seminář. V mnoha předmětech vedou vytvořené DUMy k práci s přírodními materiály, materiály s ekologickou tématikou jsou využívány rovněž v předmětu Člověk a jeho svět na 1. stupni. 6. Volitelný předměty s ekotématikou ročník (2 skupiny) Přírodovědný seminář V rámci semináře jsou realizovány: - Realizovány a prakticky využity materiály DUM zaměřené na přírodu a ekologii - Realizovány ekologické aktivity a hry v nedalekém Studáneckém lese a zelené učebně - Tvořeny výukové materiály, ekoplakáty na úsporu energie a vody, ekokodex, vývěsky - Plněny úkoly v rámci projektu Recyklohraní - Hrány ekologické hry Ekopolis rozvíjející klíčové kompetence žáků v rámci EVVO - Prakticky využity výukové balíčky Evvoluce.cz získané na školeních pedagogů - Práce s přírodními materiály (tvorba okrasných paletek, práce s listím aj.) - Škola se zapojila do soutěže Sapere o propagaci zdravého životního stylu a skončila na druhém místě okresního kola v Pardubickém kraji 7. Zapojení žáků do EVVO ve škole Třídění odpadů - Na 1. stupni jsou na chodbách v pavilonech umístěny nádoby na 4 druhy odpadů, na 2. stupni nádob na plast a papír, žáci třídí odpad - Škola zpracovala žádost o dotaci na zakoupení nádob na 4 druhy odpadů do každé třídy 2. stupně získala grant, realizace září Žáci třídí další druhy odpadů: elektrozařízení, vybité baterie a úsporné žárovky - Jsou organizovány sběrové dny Celoroční činnost školního ekotýmu - Ekotým se schází pravidelně jedenkrát měsíčně - Ekohlídky dohlížejících na pořádek a zeleň v pavilonech, ve třídách na zeleň dohlížejí určené služby - Ekohlídky připravili vývěsky nabádající ostatní k šetrnému zacházení s energiemi a vedoucí k udržování pořádku, plakáty propagující akce s ekologickou tématikou - Ekotým připravuje vlastní nástěnku - Ekotým organizuje spolupráci s programem Recyklohraní: plnění zadaných soutěžních úkolů sběr a odvoz drobného i velkého elektrozařízení, sběr baterií, mobilních telefonů sbírání bodů za úkoly a odvozy elektrozařízení, baterií a mobilních telefonů Pravidelné porady ekotýmu (jednou měsíčně) - Členové ekotýmu pomáhají se sběrem papíru - Ekotým propaguje ekologické soutěže (Věnuj mobil.cz, sběr baterií) - Členové ekotýmu realizují spolupráci s programem Ekoškola, provádí analýzu školy v oblasti ekologie dotazníkové šetření, jeho zpracování - Členové ekotýmu navrhují ochranná opatření pro zlepšení údržby areálu školy 15

16 Vytvoření nového zeleného centrálního místa ve škole - Žáci připravili návrh na vylepšení centrálního zeleného místa ve škole včetně rozpočtu připravované akce a návrhů na získání prostředků - Žáci zorganizovali sběr papíru, z jehož výtěžku byly zakoupeny nové keře, stromky a materiál - Žáci 8. ročníku celý pozemek zryli, odstranili staré kořeny a připravili k výsadbě sedmnácti nových stromků a keřů ty vysadili s pomocí starších spolužáků třídy 1. stupně v rámci Dne Země - Žáci 8. ročníku celý pozemek oseli trávou a provedli konečné úpravy Péče o zeleň a mobiliář v areálu - V rámci předmětu pěstitelství žáci v 7. ročníku pečují o zeleň v areálu školy - Žáci 2. stupně natřeli lavičky a herní prvky v celém areálu škol Péče o školní chovatelský koutek - Patronát nad školním chovatelským koutkem převzali žáci 6. ročníku pečují o zvířátka, která v chovatelském koutku škola chová Zapojení žáků školy do soutěží s ekologickou tématikou - Škola je zapojená do soutěže recyklohraní - Škola se zapojila do soutěže o nejlépe vyzdobenou jídelnu s výzdobou propagující zdravý životního stylu akce projektu Zdravé školy - Škola se zapojila do Sapere (2. stupeň) soutěž o zdravém životním stylu, která probíhala formou vědomostních testů, 2. místě v okresní kole, 5. místě v krajském kole - Škola se zapojila do soutěže Košík plný rozumu (1. stupeň) soutěž deskových her o zdravém životním stylu v krajském kole 2. místo, 3. místo a v kategorii 5. tříd postup do celostátního kola akce občanského sdružení Freetime 8. Spolupráce s organizacemi v oblasti environmentální výchovy Organizace sběrových dnů papíru ve škole minimálně 2x ročně - Žáci připravují plakátky informující o sběrových dnech výlep ve škole i v okolí školy - Žáci organizují sběrovou akci odebírají sběr, převažují (akce je organizována jako soutěž jednotlivců) a rovnají do připraveného kontejneru - Do sběrové akce se zapojují rodiče i okolí školy Program recyklohraní - V rámci programu spolupráce se společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s. a EKOLAMP, s.r.o. ve škole organizace sběru a odvoz drobného i velkého elektrozařízení, baterií, mobilních telefonů, úsporných zářivek Sdružení Tereza - Realizace projektů Les ve škole, škole v lese, Ekoškola ZOO Jihlava - Žáci dvou prvních tříd školy převzali patronát nad baziliškem zeleným v ZOO Jihlava poskytují roční peněžní dar Vodní zdroje Chrudim - 2 vyučující školy jsou zapojeny do geologického projektu hrazeného z prostředků EU Neziskové organizace - Ve škole proběhl sběr starých mobilů spolupráce se společností Asekol 16

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2011/2012 Čerpáno (v roce 2011): Kč Školení a exkurze Metodiky Odborné časopisy Celkem PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP školní rok 2011/2012 a) vzdělávání v oblasti cizích jazyků: Burgetová Lada Tvořivá angličtina - cyklus Ccv Kloučková Veronika Tvořivá angličtina - cyklus Ccv Syrovátková Hana Činnostní učení AJ ve výuce 6. 9.r. Tvořivá škola Cambridgr English Day b) vzdělávání vedení školy: Nejedlá Ivana Vedení problémových tříd a žáků Dr. Braun, MmP cyklus Novela Občanského zákoníku NIDV Právní aspekty praxe ředitele školy Fakta s.r.o. Kolokvium ředitelů škol NIDV c) environmentální výchova: Březinová Monika Konference EVVO Ccv Jak na průřezová témata KrÚ Marková Pavlína Konference EVVO Ccv Jak na průřezová témata KrÚ d) výchovné poradenství a metodika prevence: Papežová Iva Patologické jevy setkání VP Poruchy chování, sebepoškozování setkání VP Psychosomatické potíže u dětí setkání VP Jak vést lépe komunikaci setkání VP Skalická Ivana Setkání MP Běleč PPP e) nové poznatky z oborů souvisejících s vyučovacími předměty: Březinová Monika Písmo Comenius Praha Burgetová Lada Jak na to, aby děti četly? Ccv Činnostní učení v ČJ Tvořivá škola Kafková Blanka Seminář k projektu Geověda Vod. zdr. Chrudim Kárská Jitka Téma Holocaust v hodinách dějepisu Praha Jak učit o éře komunismu Evropská literatura 20. století Ccv Kloučková Veronika Jak na to, aby děti četly? Ccv Činnostní učení v ČJ Tvořivá škola Košvancová Ludmila Výtvarné proměny odp. materiálů Ccv Labuťová Marcela Činnostní učení ve výuce Nová škola 17

18 Mandys Jiří Kurz pro instruktory snowboardingu BP Sport s.r.o Seminář k vedení projektu Kráčmera Praha Sedláková Jana Seminář k projektu Geověda Vod. zdr. Chrudim Šmídová Hana Činnostní učení ve výuce Nová škola Štefková Alena Činnostní učení ve výuce Nová škola Trojánková Ilona Nové techniky ve VV Ccv Volkovová Zuzana Téma Holocaust v hodinách dějepisu Praha Jak učit o éře komunismu Seminář k vedení projektu Kráčmera Praha Společné vzdělávání Rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků - v rámci realizace projektu Kráčmera - školitel Ing. Jiří Hruška - účastníci: Bartošková Ilona, Březinová Monika, Brabcová Martina, Burgetová Lada, Friedrichová Lenka, Kafková Blanka, Košvancová Ludmila, Labuťová Marcela, Nejedlá Ivana, Oplatková Jaroslava, Papežová Iva, Pospíšil Pavel, Řípová Zuzana, Sedláková Jana, Skalická Ivana, Šmídová Hana, Štefková Alena Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů - 2 denní výjezd, organizátor Ccv - Školitel Dr. Jiří Knoll - účastníci: Nejedlá Ivana, Papežová Iva, Kafková Blanka, Sedláková Jana, Volkovová Zuzana, Theer Martin, Jarošová Soňa, Šmídová Hana, Březinová Monika, Labuťová Marcela, Nováková Iveta, Misařová Milena, Koubková Gabriela Jak na nástroje interaktivních tabulí v rámci projektu EU peníze školám 1. Brabcová Martina 2. Březinová Monika 3. Burgetová Lada 4 Burgetová Martina 5 Kloučková Veronika 6 Kafková Blanka 7 Košvancová Ludmila 8 Labuťová Marcela 9 Oplatková Jaroslava 10 Papežová Iva 11 Pospíšil Pavel 12 Rybářová Jitka 13 Řípová Zuzana 14 Sedláková Jana 15 Šmídová Hana 16 Štefková Alena 17 Theer Martin 18 Nejedlá Ivana 19 Štěpánková Zuzana 20 Trojánková Ilona 18

19 Učíme se vytvářet prezentace v MS PowerPoint v rámci projektu EU peníze školám 1. Andrlová Petra 2. Bartošková Ilona 3. Beranová Karla 4. Brabcová Martina 5. Březinová Monika 6. Burgetová Lada 7. Burgetová Martina 8. Friedrichová Lenka 9. Kloučková Veronika 10. Hojková Andrea 11. Jadrný Oldřich 12. Jarošová Soňa 13. Jílková Ilona 14. Kafková Blanka 15. Kaplan Miloš 16. Kárská Jitka 17. Kocourková Libuše 18. Košvancová Ludmila 19. Labuťová Marcela 20. Mandys Jiří 21. Marková Pavlína 22. Nejedlá Ivana 23. Němcová Zuzana 24. Oplatková Jaroslava 25. Papežová Iva 26. Patlevič Filip 27. Pospíšil Pavel 28. Rybářová Jitka 29. Řípová Zuzana 30. Sedláková Jana 31. Skalická Ivana 32. Syrovátková Hana 33. Šmídová Hana 34. Štefková Alena 35. Štěpánková Zuzana 36. Večeřová Martina 37. Theer Martin 38. Trojánková Ilona 39. Vilímová Iva 40. Volkovová Zuzana 2. VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE - Studium k rozšíření odborné kvalifikace H. Syrovátková Rozšiřující studium anglického jazyka ČVUT Masarykův ústav vyšších studií 19

20 Údaje o aktivitách ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2011/2012 I. Přehled akcí, organizovaných vyučujícími školy pro žáky akce v 1. pololetí školního roku 1. ročník Exkurze Apolenka Exkurze hřebčín Slatiňany Programy Podzim, Zvířátko (Ekocentrum Paleta) Program Geomag Představení Saxana, Pepek námořník (VČD) Představení Čerti z Tolfštejna (KD Dubina) Jízda čertovským autobusem a Mikulášská nadílka Adventní koncert (Dům Hudby) Koncert Muzikáři Adventní slavnost 1.B Celoroční divadelní předplatné VČD 2. ročník Exkurze Jičín, město pohádek Exkurze kravín 2.B Exkurze knihovna Program Podzim (Ekocentrum Paleta) Program Cesta kolem světa (KD Dubina)) Program Geomag Představení Čerti z Tolfštejna (KD Dubina) Akce Den zvířat (DDM Alfa) 2.A 3. ročník Exkurze letecké muzeum Jana Kašpara 3.A Programy Pověsti Pardubicka, Počátky Pardubic, Vycházka Pardubicemi (DDM Štolbova) Program Jak to vidí nevidomí (Ekocentrum Paleta) Program Z pohádky do pohádky a O krtečkovi (knihovna Dubina, Krajská knihovna) 3.A Program cesta medu (Mázhaus) 3.A Program Cesta kolem světa (KD Dubina) Adventní slavnost 3.A Předvánoční koncert Soukromé hudební školy U nás Koncert Muzikáři, výstava betlémů 3.A Celoroční divadelní předplatné VČD 4. ročník Exkurze Chrudim a Podhůra 4.B,C Exkurze Brandýs nad Orlicí 4.A,D Program Letokruhy (Ekocentrum Paleta) Prgram Energie není zadarmo (Ekocentrum Paleta) 4.B Program Lovci mamutů (Ekocentrum Paleta) 4.D Program Geomag Představení Dědečkův mlýn (VČD) 4.A,D Výtvarná vánoční dílna 5. ročník Exkurze Prachovské skály Program energie není zadarmo (Ekocentrum Paleta) Program Slunce (Ekocentrum Paleta) Přednáška Rozmanitosti EU Eurocentrum Pardubice Program Geomag Předvánoční výtvarná dílna hedvábí 6. ročník Třídenní adaptační pobyty 20

21 Program Žijeme Londýnem 6.A Program kriminalita mládeže, drogy ppl Dočekal (KD Hronovická) Předvánoční exkurze Hlinsko 6.A,C 7. ročník Třídenní adaptační pobyt 7.A Program Žijeme Londýnem 7.A Program kriminalita mládeže, drogy ppl Dočekal (KD Hronovická) Beseda Antarktida 7.A,B,C Předvánoční exkurze Poniklá, Hořice 7.B,D 8. ročník Exkurze Chlumec, po stopách Klicpery, baroko 8.C Program Sexuální a reprodukční zdraví Radim Uzel (KD Hronovická) Beseda Antarktida 8.A 9. ročník Exkurze Chlumec, po stopách Klicpery, baroko 9.A Příběhy bezpráví, beseda s pamětníkem 9.A Program Alternativní zdroje energie (Ekocentrum Paleta) 9.C Program Sexuální a reprodukční zdraví Radim Uzel (KD Hronovická) Program Hrou proti AIDS (SZŠ) Program Volba povolání (Úřad práce) Den ve Střední hotelové škole Bohemia 9.B Den zručnosti v SPŠ automobilní 9.C Burza středních škol Předvánoční exkurze Brno 9.C Celoroční divadelní předplatné VČD ročník ročník ročník Jupiáda Program hrátky s češtinou (KD Hronovická) Ukázka výcviku Dravců Exkurze Drážďany Divadlo v anglickém jazyce Praha akce v 2. pololetí školního roku 1. třídy Program Co nevíte o Městské policii Program v Městské knihovně Program v Krajské knihovně Program Jaro Paleta Beseda o ochraně zvířat Paleta Velikonoční dílna KD Dubina Představení Popelka, Křemílek a Vochomůrka VČD Představení Kouzla a čáry KD Hronovická Opera Čarokraj Národní divadlo, Praha Hasičský záchranný sbor exkurze VČD exkurze Celoroční divadelní předplatné VČD 2. třídy Program Co nevíte o Městské policii Program v Městské knihovně Program Velikonoce Paleta Program Linoryt Dům U Jonáše Program Batika Velikonoční dílna KD Dubina Představení Ježibaby a ženichové VČD Apolenka exkurze Hradec Králové zábavné centrum (2.A,B) odměna za vysvědčení 3. třídy Program Co nevíte o Městské policii Program Netopýři Paleta Program Linoryt Dům U Jonáše 21

22 Program Radovanovy radovánky KD Dubina Představení Kouzla a čáry KD Hronovická Představení Ježibaby a ženichové VČD Easter Day společný program 3. a 8. tříd Praha exkurze (3.A) Babiččino údolí výlet 3. B,C Celoroční divadelní předplatné VČD 4. třídy Program Geomag Program Lovci mamutů Paleta Přednáška Naši svatí lektorka Růžková Program Velikonoce lektorka Růžková Program Tisk Dům U Jonáše Program Lesy v ohrožení - Paleta Food společný program 4. a 7. tříd Husitství společný program 4. a 7. tříd Moravský kras exkurze (4.C,D) Babiččino údolí - exkurze (4.B) Sklárna Karlov exkurze (4.C,D) Babiččino údolí výlet 4.B 5. třídy Program Tisk Dům U Jonáše Program Starověk čtenářská gramotnost Program O lásce a přátelství projekt EU peníze školám Program 1. světová válka DDM Štolbova Program Robinsoni Paleta Program Pernštejni DDM Štolbova Přednáška Protektorát v Pardubicích DDM Štolbova Výtvarná díla DDM Štolbova Program V moci pověr a lží Paleta Program Africká vesnice Ekocentrum Paleta Představení Robinson Crusoe VČD Holocaust očima dětí společný program 5. a 9. tříd Moravský kras exkurze (5.A,C) ZOO Jihlava - exkurze (5.B) 6. třídy Beseda Chov a výcvik psů Program Právo, morálka a odpovědnost - Městská policie Program Mezilidské vztahy a sebepojetí projekt EU peníze školám Představení Hrátky s čertem - VČD 7. třídy Program Planeta Země Program Základní práva šikana - Městská policie Program Šikana, agresivita, domácí násilí projekt EU peníze školám Program Bible z pohledu historie a literatury Muzeum Hradec Králové výstava Korunová měna Hořovice výlet 7.B,C ZOO Praha výlet 7.D 8. ročník Program Zákon a zodpovědnost Městská policie Program Poruchy příjmu potravy projekt EU peníze školám Program v Krajské knihovně Volba povolání Úřad práce Představení Hrátky s čertem VČD Dolní Morava výlet 8.A Doksy výlet 8.B 9. třídy Přednáška Holocaust Program Trestní právo, drogy Městská policie Program Drogy, alkohol, AIDS projekt EU peníze školám Program V Krajské knihovně 22

23 Program Ležáky 42 KD Hronovická Opatovice elektrárna exkurze KonekTel exkurze ekonomický seminář Sněžné v Orlických horách výlet 9.A Ždírec nad Doubravou výlet 9.C Výlet 9.B Celoroční divadelní předplatné VČD 8. a 9. ročník Beseda s překladatelkou Krajská knihovna Osvětim - exkurze Malé Svatoňovice exkurze (8.C, 9.A) IQ park Liberec - exkurze ročník Londýn exkurze Výchovný koncert Sukova síň, filharmonie 7. a 8. ročník Království železnic exkurze Paha Sportovní výcviky, lyžařské a plavecké kurzy, dopravní výcvik, adaptační pobyty nových kolektivů, školy v přírodě Výcviky: 2.A,3.A, 4.A, 4.D Zimní stadion Výcvik v bruslení 4.A,B,C,D, 5.A,B,C Dopravní hřiště Dopravní výchova 6.A,B,C, 7.A Adaptační pobyt Nové Město 6.A,B,C, 7.A na Moravě, Seč - Kapitán ročník, Harrachov Zimní sportovní soustředění sportovní třídy 7.B,C Dolní Morava Lyžařský výcvik Školy v přírodě: 1. A,C škola v Daňkovice, Českomoravská vrchovina přírodě 1.B škola v přírodě Pec pod Sněžkou, Krkonoše 2.A,B,C,D škola Horní Bradlo v přírodě 3.A škola v přírodě Orlické záhoří 3.A ekologický Oucmanice program 3.B,C škola v Vlachovice, Českomoravská vrchovina přírodě 4.A škola v přírodě Cikháj, Českomoravské vrchovina 4.B,5.C škola Svratka, Českomoravská vrchovina v přírodě 4.C, D škola Škrdlovice, Českomoravská vrchovina v přírodě 5.A, B škola v Modrokamenná bouda přírodě 6.A škola v přírodě Sněžné v Orlických horách 6.B, 6.C škola Příchovice v přírodě 7.A škola v přírodě Nové Město na Moravě 8.C škola v přírodě Nové Město na Moravě 23

24 II. V letošním školním roce ve škole proběhly tyto projekty: 1. ročník Projekt Andělé z vánoční pouti Projekt Hledání cesty do Čarokraje Projekt Čteme v knihovně 1.A,C 2. ročník Projekt Z pohádky do pohádky 3. ročník Projekt Pardubice Projekt Barvy 4. ročník Projekt Pardubický kraj kraj, ve kterém žiji Projekt Andělské dny 4.B,C 5. ročník Projekt Národní obrození Projekt Kalokaghatis 7. ročník Projekt Multipolis 7.C,D Projekt Multikulturní výchova Projekt Environmentální výchova 8. ročník Projekt Kráčmera 8.C workshopy, natáčení s ČT, realizace projektu Workshop Multikulturní výchova 8.A,B Projekt Chemie a potraviny Projekt Evropské a globální souvislosti 9. ročník Projekt Příběhy židovských dětí výchova demokratického občana ročník Projektový den Den Země (EVVO, OSV) Projektový den Sportovní a dětský den (OSV) Projekt Zdravá škola výzdoba školní jídelny 24

25 III. Soutěže olympiády účast a umístění žáků ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2011/2012 Soutěž Kolo Umístění Olympiáda v zeměpise Okresní kolo Krajské kolo Tomáš Míča 1., 4. David Žáček 2., 7. Olympiáda v dějepise Okresní kolo Krajské kolo Tomáš Míča 2., 5. Barbora Kořínková 3., 7. Evropa ve škole literární a výtvarná soutěž Krajské kolo Anna Frintová 1. literární část Anna Matoušková, Tereza Vojtěchová 3. výtvarná Cambridge Competition anglický jazyk část Celorepublikové 76 skupin 9., 12. Vedoucí skupin: Tomas Riley, Kateřina Farská Hledá se mladý chemik Krajské kolo 2. kolektiv dívek 8.B Pohár rozhlasu v atletice Okresní kolo Starší dívky 2. Starší chlapci 3. Coca cola Cup žáků 2. stupně ve fotbalu Postupy z nižších kol, kvalifikace na celostátní turnaj And 1 cup 6. a 7. tříd v basketbale Republikové finále Chlapci 2. Dívky 4. Basketbalový turnaj 8. a 9. tříd Krajské kolo Chlapci 1. Dívky 1. Košík plný rozumu (soutěž zaměřená na zdravý životní styl) Krajské kolo Nikola Borovcová 1. Tereza Novotná 2. Veronika Musílková 3. Sapere (soutěž zaměřená Okresní kolo 2. na zdravý životní styl) Co bych chtěla mít Okresní kolo Bára Štumpová 1. v našem městě výtvarná soutěž (ŠD) Zdravá a nezdravá příroda Krajské kolo (1 600 prací) Do 10. místa 4 žáci 4. 25

26 IV. Nabídka mimoškolních aktivit v ZŠ Pardubice Studánka ve školním roce 2011/2012 Kroužky jsou vedené zaměstnanci školy nebo škola pronajímá prostory organizacím, jejichž zaměstnanci vedou kroužky ve škole název zájmového útvaru ročník vedoucí tělesná výchova Cvičení na fitballech 1. J. Oplatková Balet Z. Volkovová Aerobic 1., 2. I. Hantscherová trenéři klubu AC Atletický kroužek Pardubice Badminton trenéři klubu TJ Sokol Aerobic 3., 4., 5. I. Hantscherová Florbal M. Theer Basketbal - vedený trenéry klubu SŠB Florbal chlapci J. Mandys Florbal dívky M. Kaplan Florbal chlapci M. Kaplan hudební výchova Hra na flétnu 1. P. Pospíšil Sborový zpěv s kytarou I. Nováková Společné bubnování I. Nováková Akustická kytara zaměstnaci Soukromé Flétna hudební školy Klávesy Zpěv výtvarná výchova Keramika 1. M. Misařová Keramika 2., 3. M. Misařová Keramika 3., 4., 5. M. Misařová Keramika 1., 2., 3. M. Misařová Keramika 3., 4. M. Misařová Keramika M. Misařová Výtvarná dílna I. Trojánková Pastelka 2. H. Fuksová Dovedné ruce 2., 3., 4. E. Špatenková anglický jazyk Angličtina s rodilým mluvčím Wattsenglish 1. rodilý mluvčí Angličtina s rodilým mluvčím Wattsenglish 2., 3. rodilý mluvčí 26

27 Angličtina s rodilým mluvčím Wattsenglish 4., 5. rodilý mluvčí další Společenské a stolní hry J. Sedláková Lego 4. L. Košvancová Šachový šachový klub Pardubice Vaření I. Skalická Cukrářský 4., 5. Z. Skalická Fotografický zaměstnaci Dětská agentura Kroužky ČR východ, Počítače Kroužky na Vltavě 27

28 V. Získávání podkladů pro vlastní hodnocení školy Ve školním roce 2011/2012 došlo k testování žáků 5. a 9. tříd v rámci celoplošného projektu NIQES. Český jazyk 5. ročník: Hodnocení školy 63.5% Anglický jazyk 5. ročník: Hodnocení školy 50,74% Matematika 5. ročník : Hodnocení školy 58,45 % 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více