Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z Platnost od

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti 338 Strana 3 z 372

4 4.10. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk Školní projekty Den Země Zdravé zuby Poznáváme hlavní město Poznáváme okolí domova Den matek Ekoškola Vánoční tvoření Velikonoční tvoření Bezpečně na cestách Mladí tvůrci pro Dunaj Mikulášská nadílka Kapka prevence Sportovní den Kyselé deště Hodnocení žáků a autoevaluace školy 360 Strana 4 z 372

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Škola pro život Předkladatel: Název školy Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IZO IČ Adresa Zbraslav-Komenského 280, Zastávka Ředitel RNDr. Petr Kroutil Kontakty ředitel, zástupkyně Telefon www zbraslavubrna.cz Fax Zřizovatel: Zřizovatel Obec Zbraslav, IČ Adresa zřizovatele Zbraslav-Komenského 105, PSČ , tel , www: zbraslavubrna.cz Strana 5 z 372

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Historie školy Budova, ve které v současnosti sídlí naše škola, byla vystavěna v roce 1937 přímo pro potřeby školy. Do té doby zbraslavskou školu navštěvovali pouze děti od 1. do 5. ročníku. Starší žáci museli chodit do Velké Bíteše nebo do Rosic. Kapacitně přestala i tato budova vyhovovat, a tak byla postavena přístavba, ze které se nyní používá jen tělocvična. V roce 1996 se realizovala přístavba ke staré budově, takže všechny třídy jsou teď soustředěny v jednom objektu. Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s 1.až 9. postupujícím ročníkem. Nacházíme se v klidné části vesnice v těsném sousedství lesa. I z tohoto důvodu má naše škola vypracovaný plán ekologické výchovy. Škola je spádová také pro žáky z okolních obcí a to z Újezda, Stanovišť, Hlubokého a Zálesné Zhoře. Kapacita školy je 240 žáků. V každém ročníku máme po jedné třídě. Vybavení školy Škola je poměrně dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna, která však nemá vlastní studovnu. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Areál školy se skládá z budovy školy, která byla v roce 1996 rozšířena o přístavbu se čtyřmi novými třídami, dílnou s keramickou pecí a prostornými šatnami. Součástí areálu je i malá tělocvična, pěkné víceúčelové školní hřiště, které se využívá i v zimě, kdy se přemění na kluziště a středně velké zatravněné hřiště. V části areálu jsou také záhonky, které se využívají při pracovním vyučování pěstitelství. V budově školy je celkem 13 tříd z toho 3 odborné učebny (počítačová, učebna s interaktivní tabulí a klavírem a dílna s přípravnou), jedna místnost, kterou využívá školní družina, 2 sborovny a 4 odborné kabinety. V roce 2003 prošla škola náročnou venkovní rekonstrukcí, při které byla vyměněna okna a zateplena stará část budovy. V roce 2004 bylo vybudováno školní hřiště, v roce 2007 zateplena část nové přístavby a v roce 2008 kompletně zrekonstruována učebna, ve které máme umístěnu interaktivní tabuli. Velký důraz se klade na využití a obměnu výpočetní techniky. Škola má počítačovou učebnu s 18 počítači, počítače jsou umístěné i ve třídě s interaktivní tabulí a ve sborovnách. V roce V roce 2009 byla celá škola pokryta bezdrátovou počítačovou sítí WIFI, takže je všude k dispozici připojení k internetu. Můžeme tak využívat další notebook a dataprojektor v libovolné třídě. Učitelé mají možnost využívat kopírku i jako tiskárnu a to s využitím síťového zapojení i ze sboroven. Škola má nakoupen dostatek kvalitního software, který se neustále doplňuje. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také učitelé a žáci jak výzdobou a úpravami tříd a chodeb, tak i doplňováním naší Galerie v šatně. Prostory pro výuku jsou dostatečně velké, Strana 6 z 372

7 světlé a jsou vybaveny novými školními lavicemi a židlemi. Na prvním stupni je v každé třídě hrací koutek. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, odpočinkové kouty na chodbách a po dohodě s vyučujícím také počítačovou učebnu a školní hřiště. O velké přestávce se školní hřiště využívá pravidelně, pokud to jen trochu dovolí počasí. Ve vesnici se nachází lyžařský vlek, který škola využívá k pořádání zimních výcvikových kurzů. Pro školní akce je možno využívat kulturní dům. Součástí školy je v přízemí umístěná školní jídelna s kuchyní, kde se může stravovat až 100 osob. Kuchyň a zázemí pro kuchařky byly v poslední době rekonstruovány tak, aby vyhovovaly všem bezpečnostním a hygienickým předpisům. Pro dodržení pitného režimu jsou všechny učebny vybaveny kohoutky s pitnou vodou a na škole probíhá prodej mléka v rámci projektu Mléko do škol. Sociální zařízení odpovídají předpisům, ve staré části budovy musely být vybudovány nové rozvody teplé a studené vody. Škola není bezbariérová, pro vozíčkáře je však ve škole k dispozici schodolez. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládá z ředitele, jeho zástupce a 11 učitelů, z toho je jedna výchovná poradkyně a jedna vychovatelka školní družiny. Sbor je smíšený s převahou žen. Všichni pedagogové jsou plně kvalifikovaní. Všichni učitelé ovládají alespoň jeden cizí jazyk a 7 učitelů navštěvuje kurzy anglického jazyka. Dva učitelé vystudovali speciální pedagogiku. V uplynulých letech prošlo všech 13 učitelů počítačovým školením úrovně Z, z nich 6 učitelů úrovní PO a z toho 4 absolvovali celou úroveň P. Ochota učitelů zúčastnit se i ve volném čase akcí DVPP je velmi vysoká. Při výuce žákyně se zdravotním a mentálním postižením pomáhalal asistentka pedagoga. Charakteristika žáků Většinu žáků (kolem 65 %) tvoří žáci ze Zbraslavi. Ostatní jsou žáci dojíždějící z okolních obcí z Újezda, ze Stanovišť, z Hlubokého, z Příbrami a ze Zálesné Zhoře. Všechno jsou to děti z prostředí malých vesnic. Školu navštěvovala integrovaná žákyně vozíčkářka. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Školu chceme profilovat jako ekologickou a proto máme vystudovanou koordinátorku EVV. Pokoušíme se získat ocenění Ekoškola a proto ekologické náměty a projekty pravidelě zařazujeme do výuky všech tříd naší školy. Spolupracuje s nadací Tereza a využívá zařízení vybudovaných v rámci projektu Slunce do škol. Pravidelným projektem je měření kyselých dešťů. Pravidelné projekty jsou velikonoční a vánoční tvoření žáků 1. stupně, poznávání mikroregionu Kahan na kolech pro 5. třídu,projekt Mladí tvůrci pro Dunaj, Obchodní stezka - pro celou školu s instruktory z 8. a 9. třídy, projekt Zdravé zuby pro 1. stupeň, projekt Dopravní výchova, projekt Kapka prevence, sportovní den, Mikulášská nadílka Pro zdravější výživu žáků jsme zapojeni do projektu Školní mléko. Každoročně pořádáme kulturně historickou exkurzi do Prahy pro žáky 2. stupně, lyžařský výcvikový kurz, kurz plavání, kulturně vzdělávací akce ve škole i návštěvy divadel v Brně. Z pravidelných akcí bychom vyzvedli Den Země, Den bez úrazu, MDD, sportovně branný den, návštěvu výukových programů na Lipce a Rezekvítku. Do mezinárodních projektů jsme se zatím nezapojili. Strana 7 z 372

8 Kromě akademie k příležitosti Dne matek, naši žáci nacvičují loutkové představení pro MŠ a žáky prvního stupně. Žáci vyšších ročníků vyjíždějí i na vícedenní výlety. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají pravidelné informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky po domluvě s třídním učitelem nebo vedením školy. Pokud mají rodiče zájem, informujeme je o prospěchu a chování jejich dětí mailem. Pro rodiče a děti budoucích prvňáčků pořádáme Kurz pro předškoláky. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, 2 zástupci rodičů volení všemi rodiči, jejichž děti navštěvují naši školu a 2 zástupci vybraní zřizovatelem. V oblasti environmentální výchovy a vzdělávání škola spolupracuje s obecním úřadem Obce Zbraslav, s ekologickými zařízeními Lipka a Rezekvítek Především ve sportu a ve výtvarné výchově je velmi dobrá spolupráce s Domem dětí a mládeže Zastávka, s DDM Rosice a s vynikající taneční školou Mighty Shake. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět ve čtvrtletníku Zbraslavský Heralt, články posíláme i do zpravodajů spádových obcí. Při škole pracuje také Školní sdružení, které má jako jeden z důležitých úkolů obstarávat peníze na podporu sportovních a kulturních akcí pro naše žáky a na odměny pro žáky, kteří vzorně reprezentovali naši školu. Velmi dobrá spolupráce je také s Obecním úřadem Zbraslav, který se o školu v rámci hlavně finančních možností dobře stará. Školní družina Školní družina má jedno oddělení s 30 žáky, které je každoročně zcela naplněno. Družina je základní zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina nenahrazuje vyučování, ale slouží hlavně k zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Přispívá k odstranění únavy z vyučování, čímž se doplňuje s řadou kroužků, které jsou ustaveny na škole ve spolupráci s DDM Zastávka. Mimo tuto činnost plní ŠD funkci sociální - dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování Charakteristika ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Škola je zaměřena na ekologickou výchovu. - chceme klást důraz na vytvoření ekologického cítění našich žáků a jeho uplatňování v životě - chceme zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu Strana 8 z 372

9 - chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání - chceme vést žáky ke zdravému životnímu stylu a klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny - chceme provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a změřit síly s podobně nadanými dětmi z ostatních škol. Zavádění ŠVP v souladu se Školským zákonem: školní rok 2007/ a 6. ročník, ostatní dle dosavadního programu Základní škola plný náběh ŠVP ve školním roce 2011/2012 V novém ŠVP se zaměřujeme na několik oblastí ve kterých chceme, aby naši žáci byli co nejvíce úspěšní a co nejlépe připravení pro své další studium i budoucí povolání: klima školy velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra; od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice až po pocit bezpečí a jistoty zavádění nových efektivních metod výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu a vzájemné komunikaci využívání komunikačních a informačních technologií, podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů Výchovné a vzdělávací strategie školy 1. KOMPETENCE K UČENÍ 1.1 během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací 1.2 žáci se pravidelně zúčastňují různých olympiád a soutěží 1.3 žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady 1.4 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace v literatuře a na internetu 1.5 ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 2.1. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 2.2 ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, CERMAT apod.) 2.3 žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů včetně internetu Strana 9 z 372

10 2.3 učíme žáky nebát se problémů a snažit se hledat různá řešení 2.4 podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a týmovou spolupráci 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 3.1 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu 3.2 učíme žáky naslouchat názorům ostatních a vhodnou formou obhajovat svůj názor 3.3 podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 3.4 žáci se účastní výletů, výstav a exkurzí 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení 4.2 žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí 4.3 vytváříme pozitivní školní a třídní klima 4.4 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky práce ve dvojicích, ve skupinách, případně vytváříme projekty 4.5 umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty a příležitosti 4.6 seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy 5. KOMPETENCE OBČANSKÉ- 5.1 žáky vedeme k respektování a ochraně tradic našeho státu a také kulturního a historického dědictví 5.2 učíme žáky, jak rozpoznat nebezpečí návykových látek i jejich působení a dopad na zdraví člověka 5.3 vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích 5.4 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě a její ochraně 5.5 učíme žáky rozpoznávat xenofobní a rasistické projevy a učíme je zaujímat tolerantní vztah k menšinám 6. KOMPETENCE PRACOVNÍ 6.1 podporujeme snahu žáků o provedení práce v co nejlepší kvalitě 6.2 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce a hygieny 6.3 vyžadujeme znalosti zásad 1. pomoci a v případě nutnosti i využití tísňových volání 6.4 žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při výběru budoucí profese 6.5 žákům nabízíme pestrou škálu zájmových útvarů Strana 10 z 372

11 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním. Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Vady řeči: Jsme připraveni nabídnout individuální péči žákům, u kterých se vyskytují vady výslovnosti, koktavost. Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení je charakteristické, že podávané školní výkony neodpovídají jejich rozumové úrovni. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou LMD, DL (dyslexie), DG (dysgrafie), DOG (dysortografie) a DK (dyskalkulie). Provázeny bývají hyperaktivitou, případně hypoaktivitou, nesoustředěností, impulzivním jednáním, nerozvinutou pohybovou koordinací a dalšími příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a volní. Většinou se nejedná o jeden druh poruchy, symptomy se vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se SPU (specifické poruchy učení) zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Vzhledem k tomu, že se poruchy (DL, DG, DOG) projevují zpočátku hlavně v českém jazyce, je s žáky pracováno individuálně a mají možnost doučování. Stejně tak v matematice a ostatních předmětech. Využíváme také individuální pomůcky, např. tabulky, doplňovací cvičení, pomocné linky v sešitech, okraje, způsob psaní oprav Vzdělávání žáků s poruchami chování Žáci s poruchou chování mají velmi často i jiné poruchy (DL, DG, DOG, hyperaktivita, snížená schopnost koncentrace. Těmto žákům vyhovuje časté změny činností, neustálé opakování a utřiďování učiva. Vzhledem k potřebě individuální péče i v běžných třídách je potřebná úzká spolupráce třídního učitele a jednotlivých vyučujících se speciálním pedagogem školy. Specifické poruchy učení (vývojové poruchy učení) Pod pojem specifická porucha učení, ale také vývojová porucha učení, porucha učení, či specifická vývojová porucha učení (dále jen SPU) můžeme zahrnout celou skupinu poruch a dysfunkcí, které jsou příčinou výukových obtíží dítěte ve škole.odborně se jim říká dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Odhaduje se, že v populaci je 4-5% jedinců, trpících některou z těchto poruch, vyšší procento výskytu je u chlapců. Projevy SPU se nejčastěji objeví až na určitém stupni vývoje dítěte, zpravidla po nástupu do 1.ročníku ZŠ. Příčin vzniku poruch učení může být více. Můžeme k nim zařadit například: Dědičnost je to případ, kdy se v blízké rodině mohou vyskytovat lidé, kteří těmito obtížemi trpěli či trpí Nepříznivý nitroděložní vývoj dítěte - tento bývá zpětně většinou obtížně prokazatelný. Uvažuje se zde například o negativním vlivu nevyvážené hormonální hladiny matky či dítěte Strana 11 z 372

12 v průběhu těhotenství, vlivu prodělaných závažnějších onemocnění matky během těhotenství, vlivu rizikových léků z hlediska těhotenství a vývoje plodu, intoxikace jinými škodlivými látkami včetně užívání drog, alkoholu a kouření. Negativní vliv na nitroděložní vývoj dítěte může mít i dlouhodobý psychický stres matky během těhotenství. Komplikace při porodu a v období těsně po porodu - těžký porod s přidušením dítěte nebo například těžší novorozenecká žloutenka mohou být také příčinou, na jejichž základech se mohou poruchy učení rozvinout. Nepříznivý vývoj dítěte v období do jednoho roku věku - sem spadá například prodělání těžšího infekčního onemocnění, úraz hlavy a podobně. Nedostatek potřebných podnětů např. málo podněcující rodinné prostředí pro zdárný a včasný vývoj řeči, nedostatečná pomoc při zvládání dovedností čtení a psaní v ranném období školní docházky. Dyslexie porucha postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu. Dyslektické projevy mohou mít různé příčiny a mohou se vyskytovat v různých oblastech čtenářského výkonu: rychlost - dítě luští písmena a hláskuje, neúměrně dlouho slabikuje, nebo naopak čte zbrkle, domýšlí slova. Není výjimkou, když dítě má dobrou rychlost čtení, umí tedy převést tvar slov do zvukové podoby, ale není schopno chápat obsah přečteného chybovost dítě zaměňuje tvarově blízká písmena např. a/e, m/n, b/d/p. Může také zaměňovat zvukově blízká písmena t/d. Dochází k zaměňování pořadí písmen ve slově, kdy například slovo sen je přečteno jako nes, někdy může vynechávat písmena případně i slabiky některých slov. Další častou chybou je domýšlení slov podle jejich začátku nebo kontextu technika čtení dítě například slovo potichu předčítá po hláskách a pak jej vysloví nahlas, nebo neúměrně dlouho zůstává ve čtenářském vývoji u slabikování, opakovaně čte začátky slov případně celá slova, čtení je neplynulé, těžkopádné, s častými zárazy porozumění zaměření úsilí a pozornosti na zvládnutí čtenářské techniky může dítěti znemožnit více či méně porozumět obsahu přečteného. Někdy to může být na úrovni úniku detailů, či částí z obsahu. V nejtěžších případech dítě nerozumí obsahu přečteného textu vůbec. Dysortografie jedná se o specifickou poruchu pravopisu. Projevuje se zvýšeným počtem specifických dysortografických chyb a kromě toho obtížemi při osvojování gramatického učiva a aplikaci gramatických jevů. Specifické dysortografické chyby Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. Rozlišování slabik dy/di, ty/ti, ny/ni. Rozlišování sykavek. Vynechaná, přidaná, přesmyknutá písmena či slabiky ve slovech. Hranice slov v písmu. Dysgrafie je porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu. Projevuje se v následujících oblastech: Dítě si obtížně pamatuje tvary písmen, obtížně je napodobuje. Strana 12 z 372

13 Písmo je příliš velké, malé, často obtížně čitelné. Obtíže při napodobování písmen a pomalé vybavování tvarů písmen přetrvávají i ve vyšších ročnících. Ve svém písemném projevu často škrtá, přepisuje písmena. Písemný projev je neupravený. Neúměrně pomalé tempo psaní. Písařský výkon vyžaduje neúměrně mnoho energie, vytrvalosti a času. Dyskalkulie je poruchou matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy, geometrii. Dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování matematických pojmů, chápání a provádění matematických operací. Často si osvojuje početní spoje především pamětně, a pokud paměť selže, dopouští se neobvyklých chyb. Neúměrně dlouho setrvává na počítání s užitím prstů. V jiných případech je narušena matematická logika a dítě nechápe základní postupy. Dyspraxie - patří k méně známým poruchám. Zapříčiňuje celkovou neobratnost jemné, někdy i hrubé motoriky. Případem dětí s touto poruchou jsou například velmi úspěšní žáci ve vzdělávacích předmětech, kteří mají obtíže při výuce pracovního vyučování, v tělocviku, či výtvarné výchově. Většina dětí určitou rukodělnou dovednost zvládá jen tak mimochodem. Výsledky dítěte postiženého vývojovou dyspraxií, přestože vyvine značné úsilí, jsou ve srovnání s těmito dětmi velmi slabé. Jednodušeji řečeno, jedná se o děti, jejichž obratnost a zručnost neodpovídají jejich vývojovému stupni a nadání. Tyto problémy jsou patrny již v předškolním věku. Pro výše uvedený popis jednotlivých SPU byly využity citace z publikace: Poruchy učení / Olga Zelinková, Portál 2003 Integrace: Dítě docházející do ZŠ, u kterého byla diagnostikována některá z výše uvedených SPU, se stává v systému současné školní péče integrovaným žákem. Konkrétní podmínky integrace žáka s poruchou učení doporučuje škole pedagogicko-psychologická poradna na základě jeho vyšetření. To znamená, že doporučuje konkrétní opatření v dalším pedagogickém vedení žáka, způsob zohledňování jeho obtíží, způsob jeho hodnocení, může doporučit zařazení žáka do nápravné péče, případně jeho vřazení do specializované dyslektické třídy. Jak postupovat, existuje-li podezření na specifické poruchy učení: Ne vždy jsou neúspěchy dětí ve čtení, psaní, eventuelně počítání projevem některé ze specifických poruch učení. Příčina může být např. ve výrazněji sníženém nadání dítěte, v dlouhodobé absenci dítěte ve škole (nebo v častých krátkodobých absencích), v nevhodně zvolené metodě výuky čtení, může jít o důsledek výchovné zanedbanosti dítěte ze strany rodiny apod. Máte-li podezření, že by Vaše dítě mohlo trpět některou z výše uvedených SPU, bylo by vhodné, abyste se obrátili o pomoc na školu nebo přímo na pedagogicko-psychologickou poradnu. Žádost o vyšetření je možno podat osobně, telefonicky, nebo písemnou formou : pracoviště pro okres Brno-venkov: PPP Hybešova 15, Brno, Tel.: , ; Pro odborné pracovníky, kteří provádějí diagnostiku těchto poruch je jedním z nejvýznamnějších informačních zdrojů zpráva pedagoga, který dítě učí. Zpráva by měla Strana 13 z 372

14 obsahovat informace o tom, jak dítě zvládá elementární dovednosti (čtení, psaní, počítání) v podmínkách školního vyučování. Proto je žádoucí, aby tato zpráva školy byla součásti vaši žádosti o vyšetření dítěte v naší pedagogicko-psychologické poradně. Zprávu zpracovává vyučující dítěte do připravených formulářů,,které jsou k dispozici v každé ZŠ. Neméně důležité je to, aby pedagogicko-psychologické vyšetření dítěte zaměřené na diagnostiku SPU bylo provedeno včas. Jako optimální lze považovat období 1. pololetí 2.ročníku. Pouze včasným odhalením případných SPU je možné předcházet rozvoji nežádoucích projevů chování či jiných souvisejících obtíží u dítěte (např. obavy dítěte ze školy, záškoláctví, vznik neurotických či psychosomatických obtíží v reakci na zvýšenou školní zátěž spojenou s poruchou apod.). Včasná diagnostika SPU je pak také jedním z předpokladů větší efektivity námi navrhovaných opatření za účelem odstranění, či alespoň zmírnění projevů poruchy. DÍTĚ S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU ADD/ADHD také vývojové poruchy chování ADD = attention deficit disorder (porucha pozornosti); ADHD = attention deficit hyperactivity disorder (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Dřívější užívané diagnózy (LDE = lehká dětská encefalopatie či LMD = lehká mozková dysfunkce) se snažily postihnout etilogii, aktuálně užívané označení syndromu vychází z popisu chování této poruchy. V mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 se používá označení Hyperkinetické poruchy, pod nímž je zařazena Porucha aktivity a pozornosti (F90.0) a Hyperkinetická porucha chování (F90.1). V aktuální terminologii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v školské poradenské praxi je pro tyto poruchy užíváno společného pojmu Specifická porucha chování nebo vývojové poruchy chování. Porucha se projevuje v průběhu vývoje dítěte v podobě nedostatků v oblasti kognitivních a percepčně-motorických funkcí, v oblasti regulace afektů a emotivity a také v sociálním přizpůsobení. Základními třemi znaky v projevu dítěte s ADHD syndromem jsou vývojově nepřiměřený stupeň pozornosti (poruchy pozornosti), hyperaktivity a impulzivity. Pro diagnostiku syndromu ADHD je podstatné, zda se uvedené příznaky vyskytovaly a) již před vstupem do školy, b) soustavně po dobu delší než 6 měsíců, c) výrazně častěji než u jiných dětí stejného věku. Tyto základní příznaky dítě predisponují k mnoha dalším obtížím. Obtíže se často projevují již v raném dětství, jsou dlouhodobé a s vývojem dítěte se mohou měnit. Jsou často spojené s neschopností dodržovat pravidla chování a provádět opakovaně po delší dobu určité pracovní výkony. Často se proto také rozvíjí obtíže v učení (viz. také VPU dyslexie aj.), klinické zkušenosti potvrzují i častější výskyt příznaků deprese, úzkosti, emočních problémů nebo problémů v oblasti sociálních dovedností. Jde také o rizikovou skupinu ve vztahu k poruchám chování (v případě dalších rizikových faktorů jako je nepřiměřené výchovné vedení nebo disfunkční rodina). Uvedené obtíže mohou přetrvávat i v období dospívání a dospělosti. U dítěte s ADD nedominuje impulzivita a hyperaktivita, více problémů je v oblasti pozornosti a v percepčně-motorických schopnostech, typickou je porucha efektivní distribuce pozornosti při mentální činnosti, celkově pak pomalé osobní pracovní tempo. Pro okolí jsou tyto děti méně nápadné, většinou ve výuce nevyrušují a nezlobí. Dítě, které je nesoustředivé (charakteristické projevy dětí s poruchou pozornosti): Má problémy se samostatnou prací a má nevyrovnaný výkon v práci ve škole Strana 14 z 372

15 Neudrží pozornost při úkolu nebo hře Nesoustředí se na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami, zabývá se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami Neposlouchá instrukce, dělá zbrklé, chybné závěry: Si neumí uspořádat školní práci a svoje pracovní místo, není schopno udržet pořádek Se zdá být duchem nepřítomné, když mluvíme přímo k němu Si neumí naplánovat úkoly, pracovní, sportovní i hravé aktivity Nelibě nese, odmítá a vyhýbá se angažovat v aktivitách, které vyžadují mentální úsilí a trpělivost Často ztrácí nebo nemůže včas najít potřebné školní pomůcky, sešity, hračky, sportovní potřeby aj. Okamžitě reaguje na zevní podněty, nechá se jimi rozptylovat Zapomíná na denní aktivity či povinnosti, které má plnit Hyperaktivní a impulzivní dítě: Má vysokou míru neuspořádané aktivity: vypadá, že je v neustálém pohybu; nenechá v klidu ruce, nohy, vrtí se na židli; vyhledává blízké předměty, s nimiž si hraje, vkládá do úst apod.; opouští své místo, prochází se po třídě ve chvíli, kdy se očekává, že bude sedět nedokáže setrvat na svém místě, má velký pocti neklidu Je impulzivní s malým sebeovládáním často něco nevhodně vyhrkne; nemůže se dočkat, až na něj přijde řada; často skáče do řeči ostatním nebo je ruší; často nadměrně mluví; dostává se do nesnází tím, že si věci nedokáže předem promyslet (jeho slova a chování předchází myšlenku); nezřídka se zapojuje do fyzicky nebezpečných činností, aniž by předem zvážil možné následky (skoky z výšky, vjíždění na kole na silnici bez rozhlédnutí apod.), má problémy s činnostmi, které vyžadují klid a ticho Má potíže s přechodem k jiné činnosti Má nepřiměřeně silné emoční reakce i na drobné podněty Je často sociálně nevyzrálé, má komunikační obtíže Ne všechny příznaky platí pro každé dítě a jejich stupeň se bude případ od případu lišit! Základním kritériem je nepřiměřenost projevu vzhledem k věku dítěte a také jeho dlouhodobý výskyt. Příčiny ADHD/ADD nejsou v současnosti zcela známé a nelze proto vždy určit jednoznačnou příčinu. Největší vliv se přisuzuje dědičnosti nebo biologickým faktorům. Mezi možné příčiny se řadí: dědičnost; biologické/fyziologické příčiny neurologická porucha zpracování nervových impulsů; zdravotní komplikace v těhotenství nebo při porodu; znečištěné životní prostředí a strava; užívání alkoholu a drog v těhotenství. Výskyt ADD/ADHD v dětské populaci se odhaduje v rozmezí 3-10 % dětí školního věku, u chlapců je výskyt poruchy častější než u děvčat (nejčastěji udávaný poměr 6 : 2), u děvčat bývají zpravidla projevy poruchy méně nápadné. Těžiště diagnostiky poruchy spočívá v klinickém sledování projevů dítěte a jeho anamnézy a psychologickém vyšetření dítěte (kognitivní a percepčně-motorické funkce, pracovně-volní a emočně-sociální úroveň dítětě), ve vážnějších případech bývají také využívány neurologické Strana 15 z 372

16 vyšetřovací metody jako je elektroencefalografické vyšetření (EEG) a další zobrazovací metody vyšetření mozku. Rozbor záznamu z EEG vyšetření umožňuje odhalit i závažnější funkční abnormity. U části dětí s ADHD syndromem se vyskytují některé znaky epileptické aktivity, i když nikdy záchvat neměly a s největší pravděpodobností také mít nikdy nebudou. Jejich včasné rozpoznání je důležité pro prevenci a odstranění rizika. Nápravné postupy vyplývají z pestrosti příznaků poruchy a jsou dány také mezioborovým přístupem. Některé používané postupy mají charakter léčby, jiné rehabilitace, jiné učení a cvičení, nelze mluvit o jediném způsobu nápravy. V lékařsky odůvodněných případech je využívána farmakoterapie (podpora pro lepší aktivaci nervových buněk), EEG-biofeedback (trénink funkcí nervové soustavy přímo na úrovni aktivace pozornosti a soustředění, posílení vůle, sebeovládání aj.) nebo pohybová rehabilitace (aktivace ochablého svalstva a zlepšení motorické koordinace). Mezi nápravné postupy patří také logopedická náprava a v neposlední řadě metody poradenské psychologie (řešení výchovných nesnází, adaptačních obtíží dítěte, nácvik relaxace aj.) a speciální pedagogiky (rozvoj percepčně-motorických funkcí, nápravné postupy u specifických poruch učení dyslexie apod.). Možnosti nápravných postupů lze konzultovat přímo s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně. Stěžejní pro zdárný vývoj dítěte je však především odpovídající výchovný přístup v rodině a v době plnění školní docházky nabývá silně na významu také pedagogický přístup ve škole. Výchova může další vývoj dítěte velmi významně ovlivnit a to jak v pozitivním, tak v negativním směru. Ze strany rodiny a školy doporučujeme uplatňovat tyto výchovné zásady (Kebza, 2001): 1. Vůči dítěti vystupujeme s laskavostí a především ze strany rodičů s láskou, spojenou s klidem, optimismem a velkou trpělivostí. 2. Posilujeme sebevědomí dítěte, především tím, že oceníme každý jeho úspěch, ale i každou projevenou snahu. Snažíme se dítěti vycházet vstříc vytvořením vhodných podmínek k tomu, abychom mohli pochvalu a ocenění co nejčastěji projevit. Snažíme se také předcházet tomu, aby se dítě něčemu naučilo špatně. Zabráněním neúspěchu předcházíme vzniku a rozvoji pocitu méněcennosti. 3. Vedení dítěte k práci by se mělo odehrávat spíše formou naší aktivní spoluúčasti na společné činnosti (práci i hře) než formou zadávání úkolů. Při práci dítě vedeme, povzbuzujeme a uklidňujeme slovně i občasným přátelským dotykem. Snažíme se předejít chybám a nevhodnému chování. 4. Aktivitu dítěte založíme na jeho spontánnosti a zájmu. Práci i hraní dělíme na poměrně krátké intervaly (cca po minutách) a tyto úseky činnosti prokládáme dostatečným odpočinkem. 5. Dítěti umožníme dostatek spontánní hry a pohybu vůbec, a to i v průběhu pobytu ve škole, u mladších školních dětí i v průběhu samotného vyučování. Řešením většinou nejsou aktivity v rámci sportovních kroužků a oddílů, neboť řízená pohybová činnost těmto dětem vždy radost a uvolnění nemusí přinést. Dítěti bychom měli umožnit volit si při hře i práci (např. při domácí přípravě na vyučování) polohu podle jeho spontánní potřeby tedy např. vkleče, vestoje nebo i v pohybu. 6. Všestrannou podporu by dítě mělo nacházet především v rodině, a to u všech jejích členů. Rodinná atmosféra by měla být prostoupena duchem podpory dítěte a spolupráce s ním při hře i plnění povinností. Především my sami musím dbát na posilování přesvědčení dítěte o jeho postavení jako rovnoprávného člena rodiny. 7. Snažíme se předcházet nedorozuměním v komunikaci mezi rodinou a školou a co nejvíce podněcujeme vzájemnou komunikaci a spolupráci. Je třeba počítat zejména zpočátku školní Strana 16 z 372

17 docházky s nižší samostatností dítěte a s nutností vyšší míry jeho vedení a podpory. Ve školních podmínkách bychom měli podle konkrétních možností třídy upřednostňovat, aby hyperaktivní dítě sedělo v lavici v blízkém dosahu pedagoga a pokud možno samo (s ohledem na minimalizaci rušivých podnětů). 8. Dbáme na dobrý celkový zdravotní stav dítěte, usilujeme o úzkou spolupráci s ošetřujícím lékařem, který by měl být o stavu dítěte a jeho vývoji podrobně informován. 9. Sledujme bedlivě vývoj dítěte, jeho úspěchy, ale především jeho reakce na neúspěchy. Na nepříznivě prožívané neúspěchy (zvláště ve škole) podle situace aktuálně reagujeme oceněním i malých úspěchů doma či připomenutím pozitivních vlastností dítěte. Neponechávejme dítě prožívat jeho neúspěchy o samotě, šetrně je s ním probírejme a vytvářejme včas jejich hodnotné protiklady. Nevzdávejme se ani tehdy, jsou-li obtíže dítěte velmi výrazné, nezapomínejme na možnost konzultovat nesnáze s odborníky. 10. Zvažujme včas střízlivě a věcně nejvhodnější perspektivu dítěte z hlediska studia nebo jiné přípravy na povolání. Pro děti se syndromem ADHD nemusí být problém absolvování střední nebo dokonce vysoké školy. Jejich intelektová kapacita je srovnatelná s běžnou dětskou populací, hyperaktivní děti však přesto bývají úspěšnější spíše v praktickém povolání. Důležitá je přitom především míra spokojenosti a seberealizace dítěte v té které činnosti. Další podněty pro pedagogické vedení dětí s ADD/ADHD: Přístup k dětem s ADD/ADHD syndromem obecně upravuje Metodický pokyn MŠMT k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování (č.j / ). Další doporučení vyplývají z konkrétního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Obecně platí: pracuje-li dítě pod kontrolou, jsou jeho výsledky mnohem lepší. Dospělý za dítě musí držet hranice, strukturovat pracovní proces, eliminovat rušivé vlivy z okolí aj. Úkolem pedagoga není odstraňování nežádoucích projevů dítěte. V možnostech pedagoga je však upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Pohled dítěte může být často odlišný od vnímání situace ze strany učitele. Dětem by proto měly být ze strany pedagogů vytvářeny příležitosti ke sdělení svých pocitů a prožívaných obtíží ve výuce nebo mezi spolužáky. Základem je vztah založený na důvěře a respektování přirozené autority pedagoga. Užitečnou pedagogickou strategií je častá zpětná vazba, nebo-li zpětně podávaná informace o kvalitě výkonu a chování (Zelinková, 2003). Pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování. Pozitivní posilování musí následovat ihned po splnění úkolu, vztahuje se přitom i na úkoly, jejichž plnění očekáváme u jiných dětí jako samozřejmé. Zpětné vazby by neměly dítě rušit v právě prováděných činnostech. Je-li zpětnou vazbou upozornění na chybu, musí následovat konkrétní doporučení, jak se chyby vyvarovat. Případné upozorňování na chyby by mělo být konkrétní, krátké a jasné. V jednání s dítětem zachováváme klid, mluvíme klidným hlasem, upřednostňujeme kontakt z očí do očí. K posilování žádoucího chování je vhodné využívat také činností, které má dítě rádo. Podávané instrukce by měly obsahovat jen několik málo kroků. K ověření pochopení a zapamatování je vhodné dítě nechat instrukce zopakovat. Náročnost a rozsah zadávaných úkolů by měly vycházet z konkrétních pracovních výsledků daného dítěte. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Strana 17 z 372

18 Budeme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a změřit síly s podobně nadanými dětmi z ostatních škol. Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním a výtvarným nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň atd. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce podílejí se na výzdobě školy, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží v podmínkách naší školy se jedná hlavně o fotbal a florbal, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Tito žáci pravidelně reprezentují školu na různých soutěžích. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Fyzika Přírodopis Zeměpis Chemie Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Dějepis Výtvarná výchova Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Abeceda; čtení; vyjadřovací schopnosti; psaní Strana 18 z 372

19 Matematika počítání do 20; geometrie Prvouka Domov; Péče o zdraví, zdravá výživa; Lidské tělo; Orientace v čase a časový řád 2. ročník Český jazyk a literatura psaní Matematika geometrie 3. ročník Anglický jazyk mluvení 4. ročník Anglický jazyk porozumění a poslech; psaní Matematika obor přirozených čísel 5. ročník Informatika Základní způsoby komunikace s využitím počítače; Vyhledávání informací 6. ročník Občanská výchova Rodinný život Zeměpis Geografické informace, zdroje dat,kartografie a topografie Výtvarná výchova Vnímáme svět kolem sebe Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě ; komunikace v tělesné výchově 7. ročník Informatika Vyhledávání a práce s informacemi Výtvarná výchova Vnímáme svět kolem sebe Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě ; komunikace v tělesné výchově 8. ročník Občanská výchova Osobnost Chemie Částicové složení látek; I. Anorganické sloučeniny I. Tělesná výchova Strana 19 z 372

20 turistika a pobyt v přírodě ; komunikace v tělesné výchově 9. ročník Informatika Vyhledávání a práce s informacemi; Osobní portfolio Občanská výchova Životní perspektivy Chemie I. Chemické reakce Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě ; komunikace v tělesné výchově Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Praktické činnosti Zeměpis Prvouka Přírodověda Přírodopis Výtvarná výchova Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Škola; Osobní bezpečí 3. ročník Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti 6. ročník Hudební výchova Hudba a tanec 7. ročník Občanská výchova Život mezi lidmi 8. ročník Občanská výchova Osobnost Praktické činnosti Volba dalšího vzdělání 9. ročník Informatika Osobní portfolio Občanská výchova Životní perspektivy Praktické činnosti Strana 20 z 372

Porucha pozornosti a hyperaktivita

Porucha pozornosti a hyperaktivita Porucha pozornosti a hyperaktivita Dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou ( ADD/ADHD ) ADD = attention deficit disorder (porucha pozornosti, bez hyperaktivity) ADHD = attention deficit hyperactivity

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více