Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z Platnost od

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti 338 Strana 3 z 372

4 4.10. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk Školní projekty Den Země Zdravé zuby Poznáváme hlavní město Poznáváme okolí domova Den matek Ekoškola Vánoční tvoření Velikonoční tvoření Bezpečně na cestách Mladí tvůrci pro Dunaj Mikulášská nadílka Kapka prevence Sportovní den Kyselé deště Hodnocení žáků a autoevaluace školy 360 Strana 4 z 372

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Škola pro život Předkladatel: Název školy Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IZO IČ Adresa Zbraslav-Komenského 280, Zastávka Ředitel RNDr. Petr Kroutil Kontakty ředitel, zástupkyně Telefon www zbraslavubrna.cz Fax Zřizovatel: Zřizovatel Obec Zbraslav, IČ Adresa zřizovatele Zbraslav-Komenského 105, PSČ , tel , www: zbraslavubrna.cz Strana 5 z 372

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Historie školy Budova, ve které v současnosti sídlí naše škola, byla vystavěna v roce 1937 přímo pro potřeby školy. Do té doby zbraslavskou školu navštěvovali pouze děti od 1. do 5. ročníku. Starší žáci museli chodit do Velké Bíteše nebo do Rosic. Kapacitně přestala i tato budova vyhovovat, a tak byla postavena přístavba, ze které se nyní používá jen tělocvična. V roce 1996 se realizovala přístavba ke staré budově, takže všechny třídy jsou teď soustředěny v jednom objektu. Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s 1.až 9. postupujícím ročníkem. Nacházíme se v klidné části vesnice v těsném sousedství lesa. I z tohoto důvodu má naše škola vypracovaný plán ekologické výchovy. Škola je spádová také pro žáky z okolních obcí a to z Újezda, Stanovišť, Hlubokého a Zálesné Zhoře. Kapacita školy je 240 žáků. V každém ročníku máme po jedné třídě. Vybavení školy Škola je poměrně dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna, která však nemá vlastní studovnu. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Areál školy se skládá z budovy školy, která byla v roce 1996 rozšířena o přístavbu se čtyřmi novými třídami, dílnou s keramickou pecí a prostornými šatnami. Součástí areálu je i malá tělocvična, pěkné víceúčelové školní hřiště, které se využívá i v zimě, kdy se přemění na kluziště a středně velké zatravněné hřiště. V části areálu jsou také záhonky, které se využívají při pracovním vyučování pěstitelství. V budově školy je celkem 13 tříd z toho 3 odborné učebny (počítačová, učebna s interaktivní tabulí a klavírem a dílna s přípravnou), jedna místnost, kterou využívá školní družina, 2 sborovny a 4 odborné kabinety. V roce 2003 prošla škola náročnou venkovní rekonstrukcí, při které byla vyměněna okna a zateplena stará část budovy. V roce 2004 bylo vybudováno školní hřiště, v roce 2007 zateplena část nové přístavby a v roce 2008 kompletně zrekonstruována učebna, ve které máme umístěnu interaktivní tabuli. Velký důraz se klade na využití a obměnu výpočetní techniky. Škola má počítačovou učebnu s 18 počítači, počítače jsou umístěné i ve třídě s interaktivní tabulí a ve sborovnách. V roce V roce 2009 byla celá škola pokryta bezdrátovou počítačovou sítí WIFI, takže je všude k dispozici připojení k internetu. Můžeme tak využívat další notebook a dataprojektor v libovolné třídě. Učitelé mají možnost využívat kopírku i jako tiskárnu a to s využitím síťového zapojení i ze sboroven. Škola má nakoupen dostatek kvalitního software, který se neustále doplňuje. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také učitelé a žáci jak výzdobou a úpravami tříd a chodeb, tak i doplňováním naší Galerie v šatně. Prostory pro výuku jsou dostatečně velké, Strana 6 z 372

7 světlé a jsou vybaveny novými školními lavicemi a židlemi. Na prvním stupni je v každé třídě hrací koutek. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, odpočinkové kouty na chodbách a po dohodě s vyučujícím také počítačovou učebnu a školní hřiště. O velké přestávce se školní hřiště využívá pravidelně, pokud to jen trochu dovolí počasí. Ve vesnici se nachází lyžařský vlek, který škola využívá k pořádání zimních výcvikových kurzů. Pro školní akce je možno využívat kulturní dům. Součástí školy je v přízemí umístěná školní jídelna s kuchyní, kde se může stravovat až 100 osob. Kuchyň a zázemí pro kuchařky byly v poslední době rekonstruovány tak, aby vyhovovaly všem bezpečnostním a hygienickým předpisům. Pro dodržení pitného režimu jsou všechny učebny vybaveny kohoutky s pitnou vodou a na škole probíhá prodej mléka v rámci projektu Mléko do škol. Sociální zařízení odpovídají předpisům, ve staré části budovy musely být vybudovány nové rozvody teplé a studené vody. Škola není bezbariérová, pro vozíčkáře je však ve škole k dispozici schodolez. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládá z ředitele, jeho zástupce a 11 učitelů, z toho je jedna výchovná poradkyně a jedna vychovatelka školní družiny. Sbor je smíšený s převahou žen. Všichni pedagogové jsou plně kvalifikovaní. Všichni učitelé ovládají alespoň jeden cizí jazyk a 7 učitelů navštěvuje kurzy anglického jazyka. Dva učitelé vystudovali speciální pedagogiku. V uplynulých letech prošlo všech 13 učitelů počítačovým školením úrovně Z, z nich 6 učitelů úrovní PO a z toho 4 absolvovali celou úroveň P. Ochota učitelů zúčastnit se i ve volném čase akcí DVPP je velmi vysoká. Při výuce žákyně se zdravotním a mentálním postižením pomáhalal asistentka pedagoga. Charakteristika žáků Většinu žáků (kolem 65 %) tvoří žáci ze Zbraslavi. Ostatní jsou žáci dojíždějící z okolních obcí z Újezda, ze Stanovišť, z Hlubokého, z Příbrami a ze Zálesné Zhoře. Všechno jsou to děti z prostředí malých vesnic. Školu navštěvovala integrovaná žákyně vozíčkářka. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Školu chceme profilovat jako ekologickou a proto máme vystudovanou koordinátorku EVV. Pokoušíme se získat ocenění Ekoškola a proto ekologické náměty a projekty pravidelě zařazujeme do výuky všech tříd naší školy. Spolupracuje s nadací Tereza a využívá zařízení vybudovaných v rámci projektu Slunce do škol. Pravidelným projektem je měření kyselých dešťů. Pravidelné projekty jsou velikonoční a vánoční tvoření žáků 1. stupně, poznávání mikroregionu Kahan na kolech pro 5. třídu,projekt Mladí tvůrci pro Dunaj, Obchodní stezka - pro celou školu s instruktory z 8. a 9. třídy, projekt Zdravé zuby pro 1. stupeň, projekt Dopravní výchova, projekt Kapka prevence, sportovní den, Mikulášská nadílka Pro zdravější výživu žáků jsme zapojeni do projektu Školní mléko. Každoročně pořádáme kulturně historickou exkurzi do Prahy pro žáky 2. stupně, lyžařský výcvikový kurz, kurz plavání, kulturně vzdělávací akce ve škole i návštěvy divadel v Brně. Z pravidelných akcí bychom vyzvedli Den Země, Den bez úrazu, MDD, sportovně branný den, návštěvu výukových programů na Lipce a Rezekvítku. Do mezinárodních projektů jsme se zatím nezapojili. Strana 7 z 372

8 Kromě akademie k příležitosti Dne matek, naši žáci nacvičují loutkové představení pro MŠ a žáky prvního stupně. Žáci vyšších ročníků vyjíždějí i na vícedenní výlety. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají pravidelné informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky po domluvě s třídním učitelem nebo vedením školy. Pokud mají rodiče zájem, informujeme je o prospěchu a chování jejich dětí mailem. Pro rodiče a děti budoucích prvňáčků pořádáme Kurz pro předškoláky. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, 2 zástupci rodičů volení všemi rodiči, jejichž děti navštěvují naši školu a 2 zástupci vybraní zřizovatelem. V oblasti environmentální výchovy a vzdělávání škola spolupracuje s obecním úřadem Obce Zbraslav, s ekologickými zařízeními Lipka a Rezekvítek Především ve sportu a ve výtvarné výchově je velmi dobrá spolupráce s Domem dětí a mládeže Zastávka, s DDM Rosice a s vynikající taneční školou Mighty Shake. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět ve čtvrtletníku Zbraslavský Heralt, články posíláme i do zpravodajů spádových obcí. Při škole pracuje také Školní sdružení, které má jako jeden z důležitých úkolů obstarávat peníze na podporu sportovních a kulturních akcí pro naše žáky a na odměny pro žáky, kteří vzorně reprezentovali naši školu. Velmi dobrá spolupráce je také s Obecním úřadem Zbraslav, který se o školu v rámci hlavně finančních možností dobře stará. Školní družina Školní družina má jedno oddělení s 30 žáky, které je každoročně zcela naplněno. Družina je základní zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina nenahrazuje vyučování, ale slouží hlavně k zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Přispívá k odstranění únavy z vyučování, čímž se doplňuje s řadou kroužků, které jsou ustaveny na škole ve spolupráci s DDM Zastávka. Mimo tuto činnost plní ŠD funkci sociální - dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování Charakteristika ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Škola je zaměřena na ekologickou výchovu. - chceme klást důraz na vytvoření ekologického cítění našich žáků a jeho uplatňování v životě - chceme zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu Strana 8 z 372

9 - chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání - chceme vést žáky ke zdravému životnímu stylu a klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny - chceme provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a změřit síly s podobně nadanými dětmi z ostatních škol. Zavádění ŠVP v souladu se Školským zákonem: školní rok 2007/ a 6. ročník, ostatní dle dosavadního programu Základní škola plný náběh ŠVP ve školním roce 2011/2012 V novém ŠVP se zaměřujeme na několik oblastí ve kterých chceme, aby naši žáci byli co nejvíce úspěšní a co nejlépe připravení pro své další studium i budoucí povolání: klima školy velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra; od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice až po pocit bezpečí a jistoty zavádění nových efektivních metod výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu a vzájemné komunikaci využívání komunikačních a informačních technologií, podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů Výchovné a vzdělávací strategie školy 1. KOMPETENCE K UČENÍ 1.1 během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací 1.2 žáci se pravidelně zúčastňují různých olympiád a soutěží 1.3 žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady 1.4 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace v literatuře a na internetu 1.5 ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 2.1. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 2.2 ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, CERMAT apod.) 2.3 žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů včetně internetu Strana 9 z 372

10 2.3 učíme žáky nebát se problémů a snažit se hledat různá řešení 2.4 podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a týmovou spolupráci 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 3.1 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu 3.2 učíme žáky naslouchat názorům ostatních a vhodnou formou obhajovat svůj názor 3.3 podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 3.4 žáci se účastní výletů, výstav a exkurzí 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení 4.2 žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí 4.3 vytváříme pozitivní školní a třídní klima 4.4 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky práce ve dvojicích, ve skupinách, případně vytváříme projekty 4.5 umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty a příležitosti 4.6 seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy 5. KOMPETENCE OBČANSKÉ- 5.1 žáky vedeme k respektování a ochraně tradic našeho státu a také kulturního a historického dědictví 5.2 učíme žáky, jak rozpoznat nebezpečí návykových látek i jejich působení a dopad na zdraví člověka 5.3 vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích 5.4 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě a její ochraně 5.5 učíme žáky rozpoznávat xenofobní a rasistické projevy a učíme je zaujímat tolerantní vztah k menšinám 6. KOMPETENCE PRACOVNÍ 6.1 podporujeme snahu žáků o provedení práce v co nejlepší kvalitě 6.2 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce a hygieny 6.3 vyžadujeme znalosti zásad 1. pomoci a v případě nutnosti i využití tísňových volání 6.4 žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při výběru budoucí profese 6.5 žákům nabízíme pestrou škálu zájmových útvarů Strana 10 z 372

11 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním. Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Vady řeči: Jsme připraveni nabídnout individuální péči žákům, u kterých se vyskytují vady výslovnosti, koktavost. Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení je charakteristické, že podávané školní výkony neodpovídají jejich rozumové úrovni. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou LMD, DL (dyslexie), DG (dysgrafie), DOG (dysortografie) a DK (dyskalkulie). Provázeny bývají hyperaktivitou, případně hypoaktivitou, nesoustředěností, impulzivním jednáním, nerozvinutou pohybovou koordinací a dalšími příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a volní. Většinou se nejedná o jeden druh poruchy, symptomy se vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se SPU (specifické poruchy učení) zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Vzhledem k tomu, že se poruchy (DL, DG, DOG) projevují zpočátku hlavně v českém jazyce, je s žáky pracováno individuálně a mají možnost doučování. Stejně tak v matematice a ostatních předmětech. Využíváme také individuální pomůcky, např. tabulky, doplňovací cvičení, pomocné linky v sešitech, okraje, způsob psaní oprav Vzdělávání žáků s poruchami chování Žáci s poruchou chování mají velmi často i jiné poruchy (DL, DG, DOG, hyperaktivita, snížená schopnost koncentrace. Těmto žákům vyhovuje časté změny činností, neustálé opakování a utřiďování učiva. Vzhledem k potřebě individuální péče i v běžných třídách je potřebná úzká spolupráce třídního učitele a jednotlivých vyučujících se speciálním pedagogem školy. Specifické poruchy učení (vývojové poruchy učení) Pod pojem specifická porucha učení, ale také vývojová porucha učení, porucha učení, či specifická vývojová porucha učení (dále jen SPU) můžeme zahrnout celou skupinu poruch a dysfunkcí, které jsou příčinou výukových obtíží dítěte ve škole.odborně se jim říká dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Odhaduje se, že v populaci je 4-5% jedinců, trpících některou z těchto poruch, vyšší procento výskytu je u chlapců. Projevy SPU se nejčastěji objeví až na určitém stupni vývoje dítěte, zpravidla po nástupu do 1.ročníku ZŠ. Příčin vzniku poruch učení může být více. Můžeme k nim zařadit například: Dědičnost je to případ, kdy se v blízké rodině mohou vyskytovat lidé, kteří těmito obtížemi trpěli či trpí Nepříznivý nitroděložní vývoj dítěte - tento bývá zpětně většinou obtížně prokazatelný. Uvažuje se zde například o negativním vlivu nevyvážené hormonální hladiny matky či dítěte Strana 11 z 372

12 v průběhu těhotenství, vlivu prodělaných závažnějších onemocnění matky během těhotenství, vlivu rizikových léků z hlediska těhotenství a vývoje plodu, intoxikace jinými škodlivými látkami včetně užívání drog, alkoholu a kouření. Negativní vliv na nitroděložní vývoj dítěte může mít i dlouhodobý psychický stres matky během těhotenství. Komplikace při porodu a v období těsně po porodu - těžký porod s přidušením dítěte nebo například těžší novorozenecká žloutenka mohou být také příčinou, na jejichž základech se mohou poruchy učení rozvinout. Nepříznivý vývoj dítěte v období do jednoho roku věku - sem spadá například prodělání těžšího infekčního onemocnění, úraz hlavy a podobně. Nedostatek potřebných podnětů např. málo podněcující rodinné prostředí pro zdárný a včasný vývoj řeči, nedostatečná pomoc při zvládání dovedností čtení a psaní v ranném období školní docházky. Dyslexie porucha postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu. Dyslektické projevy mohou mít různé příčiny a mohou se vyskytovat v různých oblastech čtenářského výkonu: rychlost - dítě luští písmena a hláskuje, neúměrně dlouho slabikuje, nebo naopak čte zbrkle, domýšlí slova. Není výjimkou, když dítě má dobrou rychlost čtení, umí tedy převést tvar slov do zvukové podoby, ale není schopno chápat obsah přečteného chybovost dítě zaměňuje tvarově blízká písmena např. a/e, m/n, b/d/p. Může také zaměňovat zvukově blízká písmena t/d. Dochází k zaměňování pořadí písmen ve slově, kdy například slovo sen je přečteno jako nes, někdy může vynechávat písmena případně i slabiky některých slov. Další častou chybou je domýšlení slov podle jejich začátku nebo kontextu technika čtení dítě například slovo potichu předčítá po hláskách a pak jej vysloví nahlas, nebo neúměrně dlouho zůstává ve čtenářském vývoji u slabikování, opakovaně čte začátky slov případně celá slova, čtení je neplynulé, těžkopádné, s častými zárazy porozumění zaměření úsilí a pozornosti na zvládnutí čtenářské techniky může dítěti znemožnit více či méně porozumět obsahu přečteného. Někdy to může být na úrovni úniku detailů, či částí z obsahu. V nejtěžších případech dítě nerozumí obsahu přečteného textu vůbec. Dysortografie jedná se o specifickou poruchu pravopisu. Projevuje se zvýšeným počtem specifických dysortografických chyb a kromě toho obtížemi při osvojování gramatického učiva a aplikaci gramatických jevů. Specifické dysortografické chyby Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. Rozlišování slabik dy/di, ty/ti, ny/ni. Rozlišování sykavek. Vynechaná, přidaná, přesmyknutá písmena či slabiky ve slovech. Hranice slov v písmu. Dysgrafie je porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu. Projevuje se v následujících oblastech: Dítě si obtížně pamatuje tvary písmen, obtížně je napodobuje. Strana 12 z 372

13 Písmo je příliš velké, malé, často obtížně čitelné. Obtíže při napodobování písmen a pomalé vybavování tvarů písmen přetrvávají i ve vyšších ročnících. Ve svém písemném projevu často škrtá, přepisuje písmena. Písemný projev je neupravený. Neúměrně pomalé tempo psaní. Písařský výkon vyžaduje neúměrně mnoho energie, vytrvalosti a času. Dyskalkulie je poruchou matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy, geometrii. Dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování matematických pojmů, chápání a provádění matematických operací. Často si osvojuje početní spoje především pamětně, a pokud paměť selže, dopouští se neobvyklých chyb. Neúměrně dlouho setrvává na počítání s užitím prstů. V jiných případech je narušena matematická logika a dítě nechápe základní postupy. Dyspraxie - patří k méně známým poruchám. Zapříčiňuje celkovou neobratnost jemné, někdy i hrubé motoriky. Případem dětí s touto poruchou jsou například velmi úspěšní žáci ve vzdělávacích předmětech, kteří mají obtíže při výuce pracovního vyučování, v tělocviku, či výtvarné výchově. Většina dětí určitou rukodělnou dovednost zvládá jen tak mimochodem. Výsledky dítěte postiženého vývojovou dyspraxií, přestože vyvine značné úsilí, jsou ve srovnání s těmito dětmi velmi slabé. Jednodušeji řečeno, jedná se o děti, jejichž obratnost a zručnost neodpovídají jejich vývojovému stupni a nadání. Tyto problémy jsou patrny již v předškolním věku. Pro výše uvedený popis jednotlivých SPU byly využity citace z publikace: Poruchy učení / Olga Zelinková, Portál 2003 Integrace: Dítě docházející do ZŠ, u kterého byla diagnostikována některá z výše uvedených SPU, se stává v systému současné školní péče integrovaným žákem. Konkrétní podmínky integrace žáka s poruchou učení doporučuje škole pedagogicko-psychologická poradna na základě jeho vyšetření. To znamená, že doporučuje konkrétní opatření v dalším pedagogickém vedení žáka, způsob zohledňování jeho obtíží, způsob jeho hodnocení, může doporučit zařazení žáka do nápravné péče, případně jeho vřazení do specializované dyslektické třídy. Jak postupovat, existuje-li podezření na specifické poruchy učení: Ne vždy jsou neúspěchy dětí ve čtení, psaní, eventuelně počítání projevem některé ze specifických poruch učení. Příčina může být např. ve výrazněji sníženém nadání dítěte, v dlouhodobé absenci dítěte ve škole (nebo v častých krátkodobých absencích), v nevhodně zvolené metodě výuky čtení, může jít o důsledek výchovné zanedbanosti dítěte ze strany rodiny apod. Máte-li podezření, že by Vaše dítě mohlo trpět některou z výše uvedených SPU, bylo by vhodné, abyste se obrátili o pomoc na školu nebo přímo na pedagogicko-psychologickou poradnu. Žádost o vyšetření je možno podat osobně, telefonicky, nebo písemnou formou : pracoviště pro okres Brno-venkov: PPP Hybešova 15, Brno, Tel.: , ; Pro odborné pracovníky, kteří provádějí diagnostiku těchto poruch je jedním z nejvýznamnějších informačních zdrojů zpráva pedagoga, který dítě učí. Zpráva by měla Strana 13 z 372

14 obsahovat informace o tom, jak dítě zvládá elementární dovednosti (čtení, psaní, počítání) v podmínkách školního vyučování. Proto je žádoucí, aby tato zpráva školy byla součásti vaši žádosti o vyšetření dítěte v naší pedagogicko-psychologické poradně. Zprávu zpracovává vyučující dítěte do připravených formulářů,,které jsou k dispozici v každé ZŠ. Neméně důležité je to, aby pedagogicko-psychologické vyšetření dítěte zaměřené na diagnostiku SPU bylo provedeno včas. Jako optimální lze považovat období 1. pololetí 2.ročníku. Pouze včasným odhalením případných SPU je možné předcházet rozvoji nežádoucích projevů chování či jiných souvisejících obtíží u dítěte (např. obavy dítěte ze školy, záškoláctví, vznik neurotických či psychosomatických obtíží v reakci na zvýšenou školní zátěž spojenou s poruchou apod.). Včasná diagnostika SPU je pak také jedním z předpokladů větší efektivity námi navrhovaných opatření za účelem odstranění, či alespoň zmírnění projevů poruchy. DÍTĚ S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU ADD/ADHD také vývojové poruchy chování ADD = attention deficit disorder (porucha pozornosti); ADHD = attention deficit hyperactivity disorder (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Dřívější užívané diagnózy (LDE = lehká dětská encefalopatie či LMD = lehká mozková dysfunkce) se snažily postihnout etilogii, aktuálně užívané označení syndromu vychází z popisu chování této poruchy. V mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 se používá označení Hyperkinetické poruchy, pod nímž je zařazena Porucha aktivity a pozornosti (F90.0) a Hyperkinetická porucha chování (F90.1). V aktuální terminologii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v školské poradenské praxi je pro tyto poruchy užíváno společného pojmu Specifická porucha chování nebo vývojové poruchy chování. Porucha se projevuje v průběhu vývoje dítěte v podobě nedostatků v oblasti kognitivních a percepčně-motorických funkcí, v oblasti regulace afektů a emotivity a také v sociálním přizpůsobení. Základními třemi znaky v projevu dítěte s ADHD syndromem jsou vývojově nepřiměřený stupeň pozornosti (poruchy pozornosti), hyperaktivity a impulzivity. Pro diagnostiku syndromu ADHD je podstatné, zda se uvedené příznaky vyskytovaly a) již před vstupem do školy, b) soustavně po dobu delší než 6 měsíců, c) výrazně častěji než u jiných dětí stejného věku. Tyto základní příznaky dítě predisponují k mnoha dalším obtížím. Obtíže se často projevují již v raném dětství, jsou dlouhodobé a s vývojem dítěte se mohou měnit. Jsou často spojené s neschopností dodržovat pravidla chování a provádět opakovaně po delší dobu určité pracovní výkony. Často se proto také rozvíjí obtíže v učení (viz. také VPU dyslexie aj.), klinické zkušenosti potvrzují i častější výskyt příznaků deprese, úzkosti, emočních problémů nebo problémů v oblasti sociálních dovedností. Jde také o rizikovou skupinu ve vztahu k poruchám chování (v případě dalších rizikových faktorů jako je nepřiměřené výchovné vedení nebo disfunkční rodina). Uvedené obtíže mohou přetrvávat i v období dospívání a dospělosti. U dítěte s ADD nedominuje impulzivita a hyperaktivita, více problémů je v oblasti pozornosti a v percepčně-motorických schopnostech, typickou je porucha efektivní distribuce pozornosti při mentální činnosti, celkově pak pomalé osobní pracovní tempo. Pro okolí jsou tyto děti méně nápadné, většinou ve výuce nevyrušují a nezlobí. Dítě, které je nesoustředivé (charakteristické projevy dětí s poruchou pozornosti): Má problémy se samostatnou prací a má nevyrovnaný výkon v práci ve škole Strana 14 z 372

15 Neudrží pozornost při úkolu nebo hře Nesoustředí se na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami, zabývá se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami Neposlouchá instrukce, dělá zbrklé, chybné závěry: Si neumí uspořádat školní práci a svoje pracovní místo, není schopno udržet pořádek Se zdá být duchem nepřítomné, když mluvíme přímo k němu Si neumí naplánovat úkoly, pracovní, sportovní i hravé aktivity Nelibě nese, odmítá a vyhýbá se angažovat v aktivitách, které vyžadují mentální úsilí a trpělivost Často ztrácí nebo nemůže včas najít potřebné školní pomůcky, sešity, hračky, sportovní potřeby aj. Okamžitě reaguje na zevní podněty, nechá se jimi rozptylovat Zapomíná na denní aktivity či povinnosti, které má plnit Hyperaktivní a impulzivní dítě: Má vysokou míru neuspořádané aktivity: vypadá, že je v neustálém pohybu; nenechá v klidu ruce, nohy, vrtí se na židli; vyhledává blízké předměty, s nimiž si hraje, vkládá do úst apod.; opouští své místo, prochází se po třídě ve chvíli, kdy se očekává, že bude sedět nedokáže setrvat na svém místě, má velký pocti neklidu Je impulzivní s malým sebeovládáním často něco nevhodně vyhrkne; nemůže se dočkat, až na něj přijde řada; často skáče do řeči ostatním nebo je ruší; často nadměrně mluví; dostává se do nesnází tím, že si věci nedokáže předem promyslet (jeho slova a chování předchází myšlenku); nezřídka se zapojuje do fyzicky nebezpečných činností, aniž by předem zvážil možné následky (skoky z výšky, vjíždění na kole na silnici bez rozhlédnutí apod.), má problémy s činnostmi, které vyžadují klid a ticho Má potíže s přechodem k jiné činnosti Má nepřiměřeně silné emoční reakce i na drobné podněty Je často sociálně nevyzrálé, má komunikační obtíže Ne všechny příznaky platí pro každé dítě a jejich stupeň se bude případ od případu lišit! Základním kritériem je nepřiměřenost projevu vzhledem k věku dítěte a také jeho dlouhodobý výskyt. Příčiny ADHD/ADD nejsou v současnosti zcela známé a nelze proto vždy určit jednoznačnou příčinu. Největší vliv se přisuzuje dědičnosti nebo biologickým faktorům. Mezi možné příčiny se řadí: dědičnost; biologické/fyziologické příčiny neurologická porucha zpracování nervových impulsů; zdravotní komplikace v těhotenství nebo při porodu; znečištěné životní prostředí a strava; užívání alkoholu a drog v těhotenství. Výskyt ADD/ADHD v dětské populaci se odhaduje v rozmezí 3-10 % dětí školního věku, u chlapců je výskyt poruchy častější než u děvčat (nejčastěji udávaný poměr 6 : 2), u děvčat bývají zpravidla projevy poruchy méně nápadné. Těžiště diagnostiky poruchy spočívá v klinickém sledování projevů dítěte a jeho anamnézy a psychologickém vyšetření dítěte (kognitivní a percepčně-motorické funkce, pracovně-volní a emočně-sociální úroveň dítětě), ve vážnějších případech bývají také využívány neurologické Strana 15 z 372

16 vyšetřovací metody jako je elektroencefalografické vyšetření (EEG) a další zobrazovací metody vyšetření mozku. Rozbor záznamu z EEG vyšetření umožňuje odhalit i závažnější funkční abnormity. U části dětí s ADHD syndromem se vyskytují některé znaky epileptické aktivity, i když nikdy záchvat neměly a s největší pravděpodobností také mít nikdy nebudou. Jejich včasné rozpoznání je důležité pro prevenci a odstranění rizika. Nápravné postupy vyplývají z pestrosti příznaků poruchy a jsou dány také mezioborovým přístupem. Některé používané postupy mají charakter léčby, jiné rehabilitace, jiné učení a cvičení, nelze mluvit o jediném způsobu nápravy. V lékařsky odůvodněných případech je využívána farmakoterapie (podpora pro lepší aktivaci nervových buněk), EEG-biofeedback (trénink funkcí nervové soustavy přímo na úrovni aktivace pozornosti a soustředění, posílení vůle, sebeovládání aj.) nebo pohybová rehabilitace (aktivace ochablého svalstva a zlepšení motorické koordinace). Mezi nápravné postupy patří také logopedická náprava a v neposlední řadě metody poradenské psychologie (řešení výchovných nesnází, adaptačních obtíží dítěte, nácvik relaxace aj.) a speciální pedagogiky (rozvoj percepčně-motorických funkcí, nápravné postupy u specifických poruch učení dyslexie apod.). Možnosti nápravných postupů lze konzultovat přímo s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně. Stěžejní pro zdárný vývoj dítěte je však především odpovídající výchovný přístup v rodině a v době plnění školní docházky nabývá silně na významu také pedagogický přístup ve škole. Výchova může další vývoj dítěte velmi významně ovlivnit a to jak v pozitivním, tak v negativním směru. Ze strany rodiny a školy doporučujeme uplatňovat tyto výchovné zásady (Kebza, 2001): 1. Vůči dítěti vystupujeme s laskavostí a především ze strany rodičů s láskou, spojenou s klidem, optimismem a velkou trpělivostí. 2. Posilujeme sebevědomí dítěte, především tím, že oceníme každý jeho úspěch, ale i každou projevenou snahu. Snažíme se dítěti vycházet vstříc vytvořením vhodných podmínek k tomu, abychom mohli pochvalu a ocenění co nejčastěji projevit. Snažíme se také předcházet tomu, aby se dítě něčemu naučilo špatně. Zabráněním neúspěchu předcházíme vzniku a rozvoji pocitu méněcennosti. 3. Vedení dítěte k práci by se mělo odehrávat spíše formou naší aktivní spoluúčasti na společné činnosti (práci i hře) než formou zadávání úkolů. Při práci dítě vedeme, povzbuzujeme a uklidňujeme slovně i občasným přátelským dotykem. Snažíme se předejít chybám a nevhodnému chování. 4. Aktivitu dítěte založíme na jeho spontánnosti a zájmu. Práci i hraní dělíme na poměrně krátké intervaly (cca po minutách) a tyto úseky činnosti prokládáme dostatečným odpočinkem. 5. Dítěti umožníme dostatek spontánní hry a pohybu vůbec, a to i v průběhu pobytu ve škole, u mladších školních dětí i v průběhu samotného vyučování. Řešením většinou nejsou aktivity v rámci sportovních kroužků a oddílů, neboť řízená pohybová činnost těmto dětem vždy radost a uvolnění nemusí přinést. Dítěti bychom měli umožnit volit si při hře i práci (např. při domácí přípravě na vyučování) polohu podle jeho spontánní potřeby tedy např. vkleče, vestoje nebo i v pohybu. 6. Všestrannou podporu by dítě mělo nacházet především v rodině, a to u všech jejích členů. Rodinná atmosféra by měla být prostoupena duchem podpory dítěte a spolupráce s ním při hře i plnění povinností. Především my sami musím dbát na posilování přesvědčení dítěte o jeho postavení jako rovnoprávného člena rodiny. 7. Snažíme se předcházet nedorozuměním v komunikaci mezi rodinou a školou a co nejvíce podněcujeme vzájemnou komunikaci a spolupráci. Je třeba počítat zejména zpočátku školní Strana 16 z 372

17 docházky s nižší samostatností dítěte a s nutností vyšší míry jeho vedení a podpory. Ve školních podmínkách bychom měli podle konkrétních možností třídy upřednostňovat, aby hyperaktivní dítě sedělo v lavici v blízkém dosahu pedagoga a pokud možno samo (s ohledem na minimalizaci rušivých podnětů). 8. Dbáme na dobrý celkový zdravotní stav dítěte, usilujeme o úzkou spolupráci s ošetřujícím lékařem, který by měl být o stavu dítěte a jeho vývoji podrobně informován. 9. Sledujme bedlivě vývoj dítěte, jeho úspěchy, ale především jeho reakce na neúspěchy. Na nepříznivě prožívané neúspěchy (zvláště ve škole) podle situace aktuálně reagujeme oceněním i malých úspěchů doma či připomenutím pozitivních vlastností dítěte. Neponechávejme dítě prožívat jeho neúspěchy o samotě, šetrně je s ním probírejme a vytvářejme včas jejich hodnotné protiklady. Nevzdávejme se ani tehdy, jsou-li obtíže dítěte velmi výrazné, nezapomínejme na možnost konzultovat nesnáze s odborníky. 10. Zvažujme včas střízlivě a věcně nejvhodnější perspektivu dítěte z hlediska studia nebo jiné přípravy na povolání. Pro děti se syndromem ADHD nemusí být problém absolvování střední nebo dokonce vysoké školy. Jejich intelektová kapacita je srovnatelná s běžnou dětskou populací, hyperaktivní děti však přesto bývají úspěšnější spíše v praktickém povolání. Důležitá je přitom především míra spokojenosti a seberealizace dítěte v té které činnosti. Další podněty pro pedagogické vedení dětí s ADD/ADHD: Přístup k dětem s ADD/ADHD syndromem obecně upravuje Metodický pokyn MŠMT k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování (č.j / ). Další doporučení vyplývají z konkrétního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Obecně platí: pracuje-li dítě pod kontrolou, jsou jeho výsledky mnohem lepší. Dospělý za dítě musí držet hranice, strukturovat pracovní proces, eliminovat rušivé vlivy z okolí aj. Úkolem pedagoga není odstraňování nežádoucích projevů dítěte. V možnostech pedagoga je však upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Pohled dítěte může být často odlišný od vnímání situace ze strany učitele. Dětem by proto měly být ze strany pedagogů vytvářeny příležitosti ke sdělení svých pocitů a prožívaných obtíží ve výuce nebo mezi spolužáky. Základem je vztah založený na důvěře a respektování přirozené autority pedagoga. Užitečnou pedagogickou strategií je častá zpětná vazba, nebo-li zpětně podávaná informace o kvalitě výkonu a chování (Zelinková, 2003). Pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování. Pozitivní posilování musí následovat ihned po splnění úkolu, vztahuje se přitom i na úkoly, jejichž plnění očekáváme u jiných dětí jako samozřejmé. Zpětné vazby by neměly dítě rušit v právě prováděných činnostech. Je-li zpětnou vazbou upozornění na chybu, musí následovat konkrétní doporučení, jak se chyby vyvarovat. Případné upozorňování na chyby by mělo být konkrétní, krátké a jasné. V jednání s dítětem zachováváme klid, mluvíme klidným hlasem, upřednostňujeme kontakt z očí do očí. K posilování žádoucího chování je vhodné využívat také činností, které má dítě rádo. Podávané instrukce by měly obsahovat jen několik málo kroků. K ověření pochopení a zapamatování je vhodné dítě nechat instrukce zopakovat. Náročnost a rozsah zadávaných úkolů by měly vycházet z konkrétních pracovních výsledků daného dítěte. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Strana 17 z 372

18 Budeme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a změřit síly s podobně nadanými dětmi z ostatních škol. Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním a výtvarným nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň atd. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce podílejí se na výzdobě školy, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží v podmínkách naší školy se jedná hlavně o fotbal a florbal, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Tito žáci pravidelně reprezentují školu na různých soutěžích. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Fyzika Přírodopis Zeměpis Chemie Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Dějepis Výtvarná výchova Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Abeceda; čtení; vyjadřovací schopnosti; psaní Strana 18 z 372

19 Matematika počítání do 20; geometrie Prvouka Domov; Péče o zdraví, zdravá výživa; Lidské tělo; Orientace v čase a časový řád 2. ročník Český jazyk a literatura psaní Matematika geometrie 3. ročník Anglický jazyk mluvení 4. ročník Anglický jazyk porozumění a poslech; psaní Matematika obor přirozených čísel 5. ročník Informatika Základní způsoby komunikace s využitím počítače; Vyhledávání informací 6. ročník Občanská výchova Rodinný život Zeměpis Geografické informace, zdroje dat,kartografie a topografie Výtvarná výchova Vnímáme svět kolem sebe Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě ; komunikace v tělesné výchově 7. ročník Informatika Vyhledávání a práce s informacemi Výtvarná výchova Vnímáme svět kolem sebe Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě ; komunikace v tělesné výchově 8. ročník Občanská výchova Osobnost Chemie Částicové složení látek; I. Anorganické sloučeniny I. Tělesná výchova Strana 19 z 372

20 turistika a pobyt v přírodě ; komunikace v tělesné výchově 9. ročník Informatika Vyhledávání a práce s informacemi; Osobní portfolio Občanská výchova Životní perspektivy Chemie I. Chemické reakce Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě ; komunikace v tělesné výchově Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Praktické činnosti Zeměpis Prvouka Přírodověda Přírodopis Výtvarná výchova Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Škola; Osobní bezpečí 3. ročník Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti 6. ročník Hudební výchova Hudba a tanec 7. ročník Občanská výchova Život mezi lidmi 8. ročník Občanská výchova Osobnost Praktické činnosti Volba dalšího vzdělání 9. ročník Informatika Osobní portfolio Občanská výchova Životní perspektivy Praktické činnosti Strana 20 z 372

Porucha pozornosti a hyperaktivita

Porucha pozornosti a hyperaktivita Porucha pozornosti a hyperaktivita Dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou ( ADD/ADHD ) ADD = attention deficit disorder (porucha pozornosti, bez hyperaktivity) ADHD = attention deficit hyperactivity

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více