Adresa : U Tržiště 22, Břeclav, PSČ Telefon : , Fax : :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresa : U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02 Telefon : 519 360 731, 777 160 733 Fax : 519 360 716 : drimal@jancalek.cz"

Transkript

1 Část : A. Průvodní zpráva A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje stavba Název : Rozšíření sportovního areálu ve Vlkoši Účel : sport a rekreace Obec : Vlkoš Adresa : Vlkoš Katastrální území : Vlkoš Parc.č. : 555/1, 555/3, 1238/48, 1238/49, 1238/50, 1237, 556, 559/2, 558 Předmětem dokumentace je rozšíření sportovního areálu v obci. Záměrem investora je vybudovat víceúčelové sportoviště navazující na stávající fotbalové hřiště a tělocvičnu TJ Sokol Vlkoš navazující na ZŠ Vlkoš. Oproti předcházejícímu stupni PD pro stavební povolení (zpracovatel Alfa spol. s r.o., 2006) byl projekt pozměněn podle požadavků, které vycházejí z aktuálních potřeb investora. Některá sportoviště byla vynechána a u zbývajících byla upravena jejich poloha. Nově projekt obsahuje pouze hřiště pro malou kopanou a multifunkční hřiště, oplocení a venkovní umělé osvětlení. Stavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Obce Vlkoš a TJ Sokol Vlkoš. stavebník Jméno / název Adresa : Obec Vlkoš : Vlkoš č.p.95, Vlkoš zpracovatel Jméno / název Odpovědný projektant : JANČÁLEK s.r.o. : Ing. Tomáš Dřímal autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem Adresa : U Tržiště 22, Břeclav, PSČ Telefon : , Fax : E - mail : A.2 Seznam vstupních podkladů Byla provedena stavebně technická prohlídka zastavovaného území a provedeno jeho výškopisné a polohopisné zaměření. Výšky v projektu jsou absolutní BpV. Dále byla investorem poskytnuta neúplná PD pro stavební povolení a sděleny nové požadavky na obsah dokumentace. A.3 Údaje o území Stávající sportovní areál s fotbalovým hřištěm se nachází na okraji obce Vlkoš, jehož okolí již převážně tvoří pole a zahrádky. Pro hřiště z malou kopanou byla investorem vybrána část pozemku za fotbalovým hřištěm vedle tréninkové neohraničené zatravněné plochy. V současnosti se na tomto místě nachází kurt pro plážový volejbal, prefabrikovaná betonové 1

2 Část : A. Průvodní zpráva lezecká stěna a panelová zpevněná plocha pro mobilní kontejner. Podél volejbalového hřiště je ještě opěrná zídka z betonových svahových tvárnic výšky asi 0,6m a dva betonové sloupy nadzemního vedení NN. Všechny tyto konstrukce budou muset ustoupit navrhovanému hřišti. Dále se bude muset ještě podél hřiště snížit kvůli velkému výškovému převýšení okolní terén o asi 0,5m, protože hřiště bude provedeno v jeho zářezu. Druhé hřiště je nově požadováno na školním dvoře, v místě, kde se nachází stávající již nevyhovující betonové hřiště menších rozměrů. Toto hřiště bude taky kompletně odstraněno včetně podložních vrstev. Dále zde musí ustoupit novému návrhu jeden vzrostlý listnatý strom Ø60cm, dva sloupy venkovního osvětlení a část betonové dlažby u pódia. Přístup pro pěší komunikaci a menší techniku je možný po nezpevněném terénu přes areál TJ Sokol Vlkoš. Pro příjezd větších vozidel se musí využívat nezpevněná polní cesta z protější strany objížďkou kolem zahrádek. Odtokové poměry se realizací stavebního záměru výrazně nezmění. Pro odvodnění hřišť budou provedeny drenážní systémy. Navrhované úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Realizace stavby není podmíněna žádnou související investicí a může být realizována samostatně. A.4 Údaje o stavbě Navrhovaná stavba obsahuje především dvojici hřišť s příslušenstvím. Větší určené především pro malou kopanou o rozměrech 40mx20m (s výběhy 44mx22m) bude mít povrch tvořený umělou trávou s krátkým vlasem a křemičitým vsypem. Podklad bude tvořen hutněnými štěrkovými vrstvami různých frakcí. Hrací plocha bude dále vhodná i pro tenis, házenou a budou zde napříč vyznačeny i dva kurty pro volejbal/nohejbal. Hřiště bude po celém obvodu oplocené do výšky 4m. V části v terénním zářezu je v jeho spodní části navržena opěrná stěna v.0,95m z hladkých bednících tvárnic. Ve zbytku obvodu je do této výšky navržen mantinel z dřevěných desek. Nosná konstrukce oplocení bude žárově zinkovaná. Hřiště bude uměle osvětlené. Druhé menší hřiště umístěné ve dvoře blízké ZŠ bude multifunkční o rozměrech 28mx15m (s výběhy 32mx18m). Sportovní povrch je navržen z polypropylenových dlaždic spojovaných na zámek, podklad je tvořen spádovanou betonovou plochou, kvůli dilataci povrchu zvětšené na každé straně o 150mm. Hřiště bude určeno pro basketbal, tenis, volejbal/nohejbal, florbal a inline bruslení. Je navrženo bez oplocení s venkovním umělým osvětlením. Součástí stavby je i nově navrhovaná přípojka NN pro venkovní osvětlení hřišť. V projektu jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu v souladu s příslušnými harmonizovanými českými technickými normami platnými v době návrhu. Dále je stavba navržena přiměřeně k rozsahu prací v souladu s vyhláškou č.268/2009 o technických požadavcích na stavby a dalších v současnosti platných prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu č.183/2006. Vyhláška č.398/2009 o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se neřeší. - kapacity stavby plocha hřiště SO ,00 m 2 plocha hřiště SO ,00 m 2 zpevněná plocha z dlažby 8,00 m 3 Předpokládané zahájení stavby: srpen 2014 Předpokládané ukončení stavby: listopad 2014 Stavba nemá věcné ani časové vazby na jiné stavby v okolí. 2

3 Část : A. Průvodní zpráva A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Členění stavby na objekty vychází z původní projektové dokumentace pro stavební povolení (zpracovatel Alfa spol. s r.o., 2006). Z důvodu změn v projektu se však některé objekty neřeší. SO-01 Příprava území SO-02 Hřiště pro malou kopanou SO-03 Hřiště multifunkční SO-04 Hřiště pro plážový volejbal neřeší se SO-05 Rozběhová / atletická dráha neřeší se SO-06 Doskočiště neřeší se SO-07 Zpevněné plochy neřeší se SO-08 Oplocení SO-09 Venkovní osvětlení, přípojka NN SO-10 Drenáže, vsakovací jímka Břeclav, květen 2014 vypracoval: Ing. Tomáš Dřímal 3

4 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby Stávající sportovní areál s fotbalovým hřištěm se nachází na okraji obce Vlkoš, jehož okolí již převážně tvoří pole a zahrádky. Pro hřiště z malou kopanou byla investorem vybrána část pozemku za fotbalovým hřištěm vedle tréninkové neohraničené zatravněné plochy. V současnosti se na tomto místě nachází kurt pro plážový volejbal, prefabrikovaná betonové lezecká stěna a panelová zpevněná plocha pro mobilní kontejner. Podél volejbalového hřiště je ještě opěrná zídka z betonových svahových tvárnic výšky asi 0,6m a dva betonové sloupy nadzemního vedení NN. Všechny tyto konstrukce budou muset ustoupit navrhovanému hřišti. Dále se bude muset ještě podél hřiště snížit kvůli velkému výškovému převýšení okolní terén o asi 0,5m, protože hřiště bude provedeno v jeho zářezu. Druhé hřiště je nově požadováno na školním dvoře, v místě, kde se nachází stávající již nevyhovující betonové hřiště menších rozměrů. Toto hřiště bude taky kompletně odstraněno včetně podložních vrstev. Dále zde musí ustoupit novému návrhu jeden vzrostlý listnatý strom Ø60cm, dva sloupy venkovního osvětlení a část betonové dlažby u pódia. Přístup pro pěší komunikaci a menší techniku je možný po nezpevněném terénu přes areál TJ Sokol Vlkoš. Pro příjezd větších vozidel se musí využívat nezpevněná polní cesta z protější strany objížďkou kolem zahrádek. B.2 Celkový popis stavby SO-01 Příprava území V rámci přípravy území budou odstraněny všechny stávající objekty, které se nacházejí v místě navrhované stavby. Dále se jedná o hrubé terénní úpravy, v rámci kterých bude sejmuta ornice v tl.30cm a provedeno hrubé srovnání terénu v prostoru navrhovaných hřišť. Z prostoru hřiště pro malou kopanou je potřeba odstranit stávající opěrnou zídku z betonových svahových tvarovek v.50-65cm a délky 22m, odstranit 5ks stropních panelů používaných k ukládání mobilního kontejneru, přemístit betonovou prefabrikovanou lezeckou stěnu na blízké dětské hřiště (do 1km), Dočasně přemístit dřevěnou budku 2x3m a odstranit její základovou betonovou desku odhadem tl.200mm. Je potřeba skácet 3ks listnatých stromů s Ø kmene do 30cm a odstranit dva betonové sloupy nadzemního NN kabelu. Terénní úpravy spočívají v sejmutí ornice tl.30cm a odtěžení zeminy v místě, kde bude hřiště v zářezu a snížení blízkého terénu podél celého navrhovaného hřiště o cca 0,5m. U multifunkčního hřiště je potřeba odstranit stávající betonové hřiště o rozměrech 11x20m, s odhadovanou tl. betonu do 150mm + 2ks ocelových sloupků včetně základu, část betonové dlažby (cca 10m 2 ), dva sloupy venkovního osvětlení a jeden vzrostlý listnatý strom s kmenem Ø 60cm. Terénní úpravy spočívají pouze v sejmutí ornice z prostoru navrhovaného hřiště a drenáží a hrubé srovnání terénu po vybourání betonového hřiště. SO-02 Hřiště pro malou kopanou Jedná se o sportovní plochu o rozměrech 20x40m s výběhy po stranách 1m a za brankou 2m. Povrch je navržen z umělé trávy druhé generace s krátkým vlasem 15mm s hustotou šití 44tis./m 2. Povrch bude proveden ve dvoubarevné zeleno-červené kombinaci. Podkladní vrstvy jsou tvořené z hutněných štěrkových vrstev různých frakci o celkové mocnosti 320mm, které se provedou na srovnanou pláň na kótě 193,265. Hřiště bude po obvodu ohraničeno zahradními obrubníky kladenými do betonu. Povrch hřiště bude od horní hrany zapuštěn o 20mm pro možnost ledování v zimě. Hřiště bude opatřeno lajnováním kromě kopané i na házenou, tenis a 1

5 2x volejbal/nohejbal. Součástí jeho vybavení bude veškeré příslušenství k jednotlivým sportům (branky, sloupky, sítě atd.) SO-03 Hřiště multifunkční Jedná se o sportovní plochu o rozměrech 15x28m s výběhy po stranách 1,5m a za košem 2m. Povrch je navržen z polypropylenových dlaždic 330x330mm spojovaných na zámek a bude proveden ve dvoubarevné modro-šedé kombinaci. Podklad je tvořen betonovou spádovanou deskou tl.150mm s hlazeným povrchem opatřeným uzavíracím nátěrem. Spád je navržen oboustranný kolmo k delším stranám v 1% sklonu. Deska bude po celém obvodu přesahovat velikost hřiště o 150mm z důvodu umožnění dilatace polypropylenových dlaždic. Podklad je navržen z hutněné štěrkopískové vrstvy tl.150mm na srovnanou pláň na kótě 196,250. Hřiště bude po obvodu ohraničeno zahradními obrubníky kladenými do betonu s horním lícem zarovnaným s podkladní deskou. Je zde navrženo lajnování pro basketbal, tenis, volejbal/nohejbal. Součástí vybavení bude veškeré příslušenství k jednotlivým sportům (2x mobilní a přenosné koše + ochranné prvky, sloupky, sítě atd.). V rámci dodávky vybavení bude i sada mantinelů pro florbal s brankami. SO-08 Oplocení Oplocení je navrženo pouze u hřiště pro malou kopanou a to do výšky 4,0m po celém jeho obvodu. Vstup je tvořen uzamykatelnou asymetrickou dvoukřídlou bránou se světlostí otvoru 3,0x2,5m. Vstupní branka bude šířky 1,0m. Jednotlivé sloupky budou z vnitřní stran opatřeny do výšky 0,95m ocelovou plotnou šířky 150mm s předvrtanými otvory pro ukotvení dřevěných desek tvořících mantinely. Dále sloupky podél kratších stran budou doplněny o 0,5m dlouhou konzolu s očkem pro ukotvení ochranné sítě. Celá nosná konstrukce oplocení bude žárově zinkovaná. Pletivo je navrženo drátěné čtyřhranné s poplastovaným povrchem v zelené barvě š.4,0m resp. 3,0m. Dřevěné desky mantinelu budou natřeny ochranným lazůrovacím nátěrem. Součástí oplocení je i opěrná zídka v.0,95m z hladkých bednících tvárnic, která je navržena v místě zářezu hřiště do okolního zvýšeného terénu. Nad zídkou již bude pouze pletivo š.3,0m. Sloupky budou zabetonovány do stěny a ta bude z vrchní části ukončena plochou zákrytovou deskou. U paty stěny je navržena po obvodu drenáž, která bude volně vyústěna z terénu v místě ukončení svahu. Stěna bude vyztužena ocelovými pruty a zmonolitněna betonem C12/15. Základy jsou navrženy z monolitického pasu o průřezu 600x500mm z betonu C16/20 se štěrkopískovým hutněným podsypem tl.100mm. Svislá část stěny k terénu bude chráněna proti vlhkosti nopovou fólií (nopy od stěny). SO-09 Venkovní osvětlení, přípojka NN Venkovní osvětlení SO-10 Drenáže, vsakovací jímka Pro hřiště SO-02 je navržena pod jeho konstrukčními vrstvami celoplošná drenáž. Po provedení přípravných a zemních prací se upraví pláň tak, aby po zhutnění měla min Edef2 25Mpa a byla spádovaná 0,5% ke středu k hlavní sběrné drenáži vedené napříč hřištěm. Následně se provede do roviny první konstrukční vrstva hřiště (po obvodu min. tl.50mm). Z této úrovně budou následně vyhloubeny jednotlivé rýhy ve spádu pro uložení sběrných potrubí drenáže. Do tohoto výkopu se položí geotextílie a následně perforované potrubí drenáže DN 125 resp. 80. Po provedení následného zásypu se geotextílie přeloží. Pak se provede zásyp výkopu drceným kamenivem až po vrch první konstrukční vrstvy a provede se po částech hutnění. Jednotlivé větve budou vyspádovány ke sběrnému potrubí min. 0,5% a to bude ve spádu 0,5% napojeno do vsakovací jímky z kameniva. Propojení jednotlivých potrubí bude provedeno na odbočky příslušných dimenzí. Pro hřiště SO-03 není navržena celoplošná drenáž vzhledem k návrhu nepropustného betonového podkladu. Pouze je navržena po jeho obvodu drenáž jako součást lemování hřiště. 2

6 Tato drenáž bude napojena do stávající blízké jednotné kanalizace (hloubka ani dimenze není známa, bude ověřeno kopanou sondou). - Bezpečnost užívání Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Navržené konstrukce a materiály jsou navrženy tak, aby neohrozily bezpečnost při užívání stavby. Pracovníci spravující jednotlivá hřiště musí být pro tuto činnost proškoleni. - Mechanická odolnost a stabilita Stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nebude mít za následek - zřícení stavby ani její části - větší stupeň nepřípustného přetvoření - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině - Požárně bezpečnostní řešení Tento typ stavby nevyžaduje zpracováni požárně bezpečnostního řešení. B.4 Připojení na technickou infrastrukturu a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Odpadní vody realizaci stavby nebudou vznikat. Dešťová voda z hřiště SO-02 bude pomocí drenážního systému svedena do vsakovací jímky, odkud se postupně vsákne dále do podloží. Dešťová voda z hřiště SO-03 bude svedena jednoduchou obvodovou drenáží do blízké jednotné kanalizace. b) zásobování vodou Není navrženo. c) zásobování energiemi Elektrická energie Je navržena nová přípojka NN zemním kabelem, která bude sloužit pro přívod a měření spotřeby elektřiny pro navrhované venkovní osvětlení u obou hřišť. Teplo a palivo Není navrženo B.5 Dopravní řešení Pozemek je dostupný po místních nezpevněných komunikacích. Přístup pro pěší komunikaci a menší techniku je možný po nezpevněném terénu přes areál TJ Sokol Vlkoš. Pro příjezd větších vozidel se musí využívat nezpevněná polní cesta z protější strany objížďkou kolem zahrádek. Pro návštěvníky bude umožněno parkování automobilů na odstavné ploše před hlavním vstupem do areálu TJ Sokol. Příjezd až k samotnému sportovišti však nebude možný. 3

7 B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Okolní navazující terén kolem hřišť a nově snížený terén podél opěrné zídky bude po srovnání a navezení vrstvy ornice zatravněn. Další úpravy nejsou navrženy. B.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana Stavba sama po realizaci nebude mít negativní vliv (a nezhorší stávající) životní prostředí v okolí stavby. Při budoucím užívání se však z jejího charakteru sportoviště předpokládá určité zvýšení hladiny hluku pro blízké okolí, ve kterém se však nevyskytuje žádná obytná zástavba. Jejím provozováním nebudou vznikat žádné škodlivé látky, které by mohly nepříznivě ovlivňovat její okolí. Při stavbě budou použity běžné stavební materiály, které nemají negativním dopad na životní prostředí. Při realizaci však bude okolí dočasně zatíženo zvýšenou prašností a hlučností a především omezením dopravy na přilehlé komunikaci. Během realizace budou na staveniště dopravovány materiály na provedení stavebních prací a odváženy materiály přebytečné. Především při navážení stavebního materiálu může dočasně dojít k podstatnému zvýšení dopravního ruchu na komunikaci a pozemcích v okolí. Zhotovitel díla musí dbát na čistotu veškerých komunikací, které bude používat pro realizaci prací. Při realizaci je počítáno s produkcí stavebního odpadu. Stavební odpad při výstavbě bude prováděcí firma likvidovat na skládkách k tomu určených. Pro zajištění vlastního zneškodňování jednotlivých druhů odpadů budou využívány specializované firmy s koncesí pro podnikání v oblasti nakládání s odpady. Po dokončení stavebních úprav bude případně narušený terén okolí stavby uveden do původního stavu. Jinak nejsou navrhovány žádné další stavební úpravy kolem objektu. Z hlediska odpadového hospodářství nebude provozem vznikat žádný komunální odpad. Stavbou vzniká požadavek na zábor půdy ze ZPF a je potřeba zabezpečit její vynětí. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na zvýšení zátěže pro okolní přírodu a krajinu. Areál neleží v chráněném území. Stavbou vznikne nové ochranné pásmo podél navrhované přípojky NN zemním kabelem. Stávající ochranná pásma všech nadzemních i podzemních sítí v areálu musí být během výstavby obecně respektována. Za informace o jejich výskytu a správnosti jejich vytyčení je odpovědný investor. B.8 Ochrana obyvatelstva Není předmětem projektové dokumentace. B.9 Zásady organizace výstavby Případné potřeby medií (voda, elektrika) budou zajištěny ze stávajícího sousedního objektu po dohodě s investorem. Spotřeba bude zajištěna podružným měřením případně vzhledem k očekávaným malým odběrům uhrazena investorovi po dohodě odhadem. Odvodnění staveniště není potřeba zajišťovat. Výskyt podzemní vody se nepředpokládá. Areál je přístupný z prostoru místní zpevněné komunikace dále po polní cestě. Pro dočasné uskladnění stavebního materiálu jsou k dispozici okolní zatravněné plochy, které však po stavbě musí být uvedeny do původního stavu. Při realizaci stavby je potřeba zabezpečit vzdušné kabelové vedení venkovního osvětlení sousední zatravněné tréninkové plochy. Výskyt jiných podzemních inženýrských sítí v okolí se dle vyjádření investora nevyskytují. Při stavbě budou použity běžné stavební materiály, které nemají negativním dopad na životní prostředí. Při realizaci bude okolí dočasně zatíženo zvýšenou prašností a hlučností. Během realizace budou na staveniště dopravovány materiály na provedení stavebních prací a 4

8 odváženy materiály přebytečné. Především při navážení stavebního materiálu může dočasně dojít k podstatnému zvýšení dopravního ruchu na komunikaci a pozemcích v okolí. Zhotovitel díla musí dbát na čistotu veškerých komunikací, které bude používat pro realizaci prací. Okolí staveniště je potřeba chránit proti prachu a jiným drobným částím ochranou sítí na lešení. Stavbou nedojde k záboru cizích pozemků. V rámci stavby se počítá s kácením čtyř stromů. Při realizaci je počítáno s produkcí stavebního odpadu. Se vzniklým odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a bude předán ke zpracování osobě oprávněné k převzetí odpadů. Dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb je při přítomnosti více než jedné realizační firmy na staveništi nutná přítomnost koordinátora BOZP. Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti). Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště) v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č.499/2006 Sb. a určit místo uložení. Dále je povinen zajistit používání předepsaných OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří. Při stavební pracích je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce, která ukládá nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č.178/2001 Sb. který se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády č.441/2004 Sb. Dopravně inženýrská opatření nebudou prováděna. Břeclav, květen 2014 vypracoval: Ing. Tomáš Dřímal 5

9 Seznam příloh A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C.1 Situace širších vztahů C.2 Situace na podkladě katastrální mapy D Dokumentace stavebních objektů D.2.1 SO-02 Půdorys a skladba hřiště pro malou kopanou D.3.1 SO-03 Půdorys a skladba hřiště multifunkčního D.8.1 SO-08 Oplocení hřiště SO-02 D.9.1 SO-09 Venkovní osvětlení, přípojka NN D.10.1 SO-10 Drenáž hřiště SO-02 + vsakovací jímka - Výkaz výměr Akce : Rozšíření sportovního areálu ve Vlkoši Seznam příloh A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C.1 Situace širších vztahů C.2 Situace na podkladě katastrální mapy D Dokumentace stavebních objektů D.2.1 SO-02 Půdorys a skladba hřiště pro malou kopanou D.3.1 SO-03 Půdorys a skladba hřiště multifunkčního D.8.1 SO-08 Oplocení hřiště SO-02 D.9.1 SO-09 Venkovní osvětlení, přípojka NN D.10.1 SO-10 Drenáž hřiště SO-02 + vsakovací jímka - Výkaz výměr Akce : Rozšíření sportovního areálu ve Vlkoši Seznam příloh A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C.1 Situace širších vztahů C.2 Situace na podkladě katastrální mapy D Dokumentace stavebních objektů D.2.1 SO-02 Půdorys a skladba hřiště pro malou kopanou D.3.1 SO-03 Půdorys a skladba hřiště multifunkčního D.8.1 SO-08 Oplocení hřiště SO-02 D.9.1 SO-09 Venkovní osvětlení, přípojka NN D.10.1 SO-10 Drenáž hřiště SO-02 + vsakovací jímka - Výkaz výměr

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem

Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem P R O J E K T P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B Y Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem Výstavba multifunkčního hřiště na parcele č. 1197/79 a p.č. 1197/62 v katastrálním

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.499/2006-příl.1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace D. Doklady

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více