Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz"

Transkript

1 Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář Pražská Plzeň Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: MK 26480/2012 OPP Vališová Sabina, Mgr. / 422 MK-S 13933/2011 OPP Věc: Řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů V příloze Vám zasíláme rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 26480/2012 OPP ve výše uvedené věci. JUDr. Václav Karmazín vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče Ministerstva kultury Dále obdrží: 1. Akademie věd České republiky 2. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. 3. Archeologický ústav Akademie věd, Brno, v.v. i. 4. Národní památkový ústav

2 Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: V Praze dne 21. května 2012 č.j.: MK 26480/2012 OPP sp. zn. MK-S 13933/2011 OPP ROZHODNUTÍ Ministerstvo kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodlo v řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou, č. ČAK 01506, takto: Ministerstvo kultury v řízení, jehož účastníkem je ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou č. ČAK 01506, podle ustanovení 21 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o státní památkové péči ), p o v o l e n í k provádění archeologických výzkumů n e o d n í m á. Odůvodnění Ministerstvo kultury obdrželo dne 8. června 2011 návrh Akademie věd České republiky (dále též AV ČR ) č.j. KAV-41/09-SAR/2011 na odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů dle 21 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též památkový zákon ) společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , a z důvodu porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů, udělené jí rozhodnutím ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P. V návrhu AV ČR mimo jiné uvádí, že vypověděla společnosti ZIP, o.p.s., dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 z důvodu 1

3 závažného porušení této dohody, ale také památkového zákona a podmínek výše cit. povolení, uděleného jí Ministerstvem kultury. Dle povolení k provádění archeologických výzkumů je společnost ZIP, o.p.s., povinna oznamovat podle ustanovení 21 odst. 4 památkového zákona Archeologickému ústavu zahájení archeologických výzkumů a podat mu o jejich výsledcích zprávu a jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu oznamovat zahájení archeologických výzkumů odborné organizaci státní památkové péče a podat jí též zprávu o jejich výsledcích (v povolení konkrétně Státnímu ústavu památkové péče, nyní Národnímu památkovému ústavu). AV ČR porušení uvedených podmínek doložila formou přiložené kopie Výpovědi dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ze dne 22. prosince 2010 č.j. KAV-602/01-P/2010, kde je tvrzeno porušení povinnosti oznámit zahájení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR v případech záchranných archeologických výzkumů na pozemku č. 642/2 v k.ú. obce Bašť v listopadu 2009 a na pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září Dále AV ČR doložila ve výpovědi tvrzené porušení oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu formou sdělení Národního památkového ústavu ze dne o tom, že oznamovací povinnost dle 21 odst. 4 památkového zákona není vůči této organizaci plněna od roku V roce 2009 doplnila ještě některé údaje k letům Tuto skutečnost mají prokazovat výpisy z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů Čech (záznamy o akcích). Dne 24. října 2011 Ministerstvo kultury obdrželo přípis AV ČR ze dne 21. října 2011, ve kterém znovu upozorňuje na skutečnost, že společnost ZIP, o.p.s., i přes skutečnost, že jí byla ze strany AV ČR vypovězena dohoda o rozsahu a podmínkách archeologických výzkumů, a tedy nesplňuje podmínky 21 odst. 2 památkového zákona pro provádění archeologických výzkumů nadále archeologické výzkumy provádí. Z internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV) vyplývá, že od 1. února 2011 bylo Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v.v.i., (dále též ARÚP ) oznámeno touto společností celkem 42 archeologických výzkumů, z toho 14 bylo zahájeno a 16 ukončeno, z celkového počtu: 5 akcí na území hlavního města Prahy, 1 akce Středočeský kraj, 23 akcí Plzeňský kraj, 11 akcí Karlovarský kraj, 1 akce Ústecký kraj, 1 akce Královéhradecký kraj. Dále bylo uvedeno, že společnost ZIP, o.p.s., dohodu neuznává za platnou, avšak závazky z ní plynoucí plní selektivním způsobem. Ministerstvo kultury, které od návrhu AV ČR o dalším vývoji ohledně výše citované výpovědi z dohody ZIP, o.p.s., s AV ČR disponovalo neoficiálními informacemi, jež se snažilo od doručení návrhu AV ČR ověřit, učinilo dne 17. října 2011 oficiální dotaz na AV ČR, jehož obsahem byl požadavek na poskytnutí informací o průběhu, případně výsledku soudního sporu o platnosti výpovědi z dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů společnosti ZIP, o.p.s., ze strany AV ČR. Tyto informace byly pro Ministerstvo kultury klíčové v tom smyslu, že soud by se při svém rozhodování o platnosti výpovědi musel zabývat též otázkou porušení ust. 21 odst. 4 památkového zákona, jehož dodržování je nejen předmětem a povinností vyplývající z dohody, ale také podmínkou (podmínkami) stanovenými v povolení k provádění archeologických výzkumů, uděleném společnosti ZIP, o.p.s., rozhodnutím ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P. AV ČR na výše uvedený dotaz Ministerstva kultury nereagovala. Koncem listopadu 2011 Ministerstvo kultury ze stránek Nejvyššího správního soudu zjistilo, že ve věci platnosti výpovědi výše uvedené dohody již Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem č.j. 7 As 99/ ze dne 26. října 2011, a to tak, že zamítl kasační stížnost společnosti ZIP, o.p.s., kterou se u Nejvyššího správního soudu domáhala vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. 8 A 37/ , a věc vrácena 2

4 tomuto soudu k dalšímu řízení. Městský soud v Praze napadeným usnesením odmítl žalobu, kterou se společnost ZIP, o.p.s., domáhala určení neplatnosti výpovědi Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 mezi ní a AV ČR z důvodu neodstranitelnosti nedostatku podmínky řízení spočívajícího v absenci pravomoci soudu. Nejvyšší správní soud vyslovil závěr, že předmětná dohoda je smlouvou veřejnoprávní, a ani soudní řád správní ani památkový zákon nesvěřuje soudům rozhodujícím ve správním soudnictví pravomoc k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv. Z další argumentace a úvah Nejvyššího správního soudu dále vyplývá, že rozhodujícím orgánem by v tomto případě mělo být Ministerstvo kultury. Otázkou porušení povinností dle 21 odst. 4 památkového zákona se Nejvyšší správní soud nezabýval. Dne 6. prosince 2011 Ministerstvo kultury zahájilo řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů dle 21 odst. 5 památkového zákona obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ (dále též i v zastoupení JUDr. Miloslavy Wipplingerové, Ph.D. - účastník ) na základě podnětu Akademie věd České republiky č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne , ze kterého lze dovodit, že ze strany účastníka došlo k porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů č. j. 3573/3/2001 ze dne uděleného účastníkovi podle 21 odst. 2 památkového zákona. Dne 15. prosince 2011 byly účastníkovi na jeho telefonickou žádost ze dne 13. prosince 2011 ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 a 4 a 4 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ) zaslány kopie dokumentů obsažené ve spise k seznámení. Tento způsob seznámení se spisem zvolil účastník z důvodu ztížené možnosti dostavit se na Ministerstvo kultury k nahlédnutí do spisu vzhledem ke vzdálenosti. Dne 5. ledna 2012 v 10:15 se na Ministerstvo kultury dostavil Mgr. Radek Široký, Ph.D., nar , bytem Zábělská 33, Plzeň, ředitel obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s. - účastníka řízení, aby osobně doručil písemné vyjádření účastníka k zahájení výše uvedeného řízení a jeho důvodům ve smyslu 36 odst. 1 správního řádu a dále požádal o nahlédnutí do správního spisu ve smyslu 38 správního řádu. Do spisu bylo založeno vyjádření účastníka ze dne (potvrzeno jeho převzetí). Dále byly do spisu založeny dokumenty Oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR ze dne a Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu ze dne Spis byl předložen jmenovanému k nahlédnutí (úřední záznam č.j. MK 670/2012 OPP). Součástí vyjádření účastníka byla i plná moc k zastupování udělená JUDr. Miloslavě Wipplingerové, advokátce, č. ČAK 01506, ze dne Ve svém vyjádření účastník především rekapituluje proces následující po výpovědi AV ČR ze dne 22 prosince 2010 dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 zakončený výše citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 99/ ze dne 26. října Jeho vyjádření se týká výhradně porušení této dohody, k porušení podmínek povolení se prakticky vztahuje jen díky jejich shodě s podmínkami, resp. povinnostmi obsaženými v Dohodě. Účastník uvádí jako doklad splnění oznamovacích povinnosti dle 21 odst. 4 památkového zákona, jako vyžaduje povolení k provádění archeologických výzkumů, a to následujícími dokumenty: Oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR (přílohy - kopie Dohody o využívání Internetové databáze archeologických výzkumů Čech a výpis z Internetové databáze archeologických výzkumů Čech k ) a Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu (příloha kopie výtisků formulářů IDAV předaných NPÚ). Ministerstvo kultury poté v řízení dospělo k závěru, že ústní projednání důkazů přispěje ke splnění účelu řízení a je k uplatnění práv účastníka nezbytné ( 49 odst. 1 3

5 správního řádu) a zároveň přispěje k rychlejšímu průběhu řízení. Po zjištění vhodného termínu a vyzvání účastníka, aby dodal upřesněnou plnou moc (ohledně řízení, pro které je udělena) Ministerstvo kultury nařídilo ústní jednání na 8. března 2012 od 14:00 hodin. Dne 8. března 2012 proběhlo na Ministerstvu kultury ústní jednání (protokol č.j. MK 15847/2012 OPP) Za účasti zástupců účastníka, zástupců Akademie věd ČR a Archeologického ústavu byly projednány výše uvedené protichůdné důkazy o plnění či neplnění uvedených podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů č. j. 3573/3/2001 ze dne V průběhu jednání vyšlo najevo, že co se týče plnění povinnosti oznamovat zahájení archeologických výzkumů ve smyslu 21 odst. 4 památkového zákona vůči Archeologickému ústavu, je tato povinnost průběžně plněna, nesplnění bylo konstatováno pouze u záchranného archeologického výzkumu v Tišicích. Plnění povinnosti oznamovat zahájení archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu Národnímu památkovému ústavu bude nutné ověřit přímo u Národního památkovému ústavu, zástupci AV ČR a Archeologického ústavu AV ČR se k předloženému důkazu účastníka řízení nemohli kvalifikovaně vyjádřit. Zástupci AV ČR a Archeologickým ústavem Praha, v.v.i., uvedli, že kontrola oznamování provedených archeologických výzkumů je prováděna standardně každoročně u všech oprávněných organizací. O výsledcích šetření je AV ČR informována na zasedání Archeologické evaluační komise. Systematická kontrola oznamování zahájení archeologických výzkumů není možná. Zástupkyně AV ČR předložila k založení do spisu kopii dokumentu dopis Ministerstva kultury adresovaný společnosti ZIP, o.p.s., č.j. MK 10544/2011 OPP ze dne , nazvaný Vyřízení stížnosti na postup Akademie věd České republiky ve věci vypovězení dohody o podmínkách a rozsahu archeologických výzkumů. Kopie tohoto dokumentu byla založena do spisu. Zástupce Archeologického ústavu předal k založení do spisu dokument výpis z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů záchranných archeologických výzkumů na k.ú. Tišice, evidovaných v databázi k dnešnímu dni. Dokument byl založena do spisu. Do spisu byla založena též upřesněná plná moc k zastupování účastníka řízení JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou, č. ČAK 01506, ze dne Ministerstvo kultury následně požádalo Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 (dále též NPÚ ÚP ), přípisem ze dne 12. března 2012, doručeným dne 16. března. 2012, aby se vyjádřil k důkazu účastníka řízení dokumentu Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu. Tento dokument obsahuje kopie výtisků formulářů IDAV předaných NPÚ, které mají dokazovat plnění podmínky povolení k provádění archeologických výzkumů uděleného účastníkovi pod č. j. 3573/3/2001 ze dne a zároveň zákonné povinnosti dle 21 odst. 4 památkového zákona oznamovat Národnímu památkovému ústavu zahájení archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu a podat též zprávu o jejich výsledcích. Účastník k tomuto důkazu uvedl: Při ohlašování zahájení záchranných archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu počítáme s aktivním využívání Internetové databáze archeologických výzkumů Čech (IDAV) Národním památkovým ústavem. Vzhledem k tomu, že si nejsme jisti, zda všechna pracoviště NPÚ aktivně využívají Internetovou databázi archeologických výzkumů Čech doplňujeme zpětně a předáváme NPÚ ještě oznámení o zahájení archeologických výzkumů ve formě výtisku formuláře z IDAV. Zahajování výzkumů je územním odborným pracovištím NPÚ oznamováno rovněž operativně na jednání regionálních archeologických komisí nebo telefonicky či osobně v běžném pracovním styku. Dne 21. března 2012 bylo Ministerstvu kultury doručeno Doplnění podkladů řízení zaslané účastníkem řízení, v němž se mj. uvádí: V návaznosti na ústní jednání konané dne 8. 4

6 můj klient ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 3-5, Plzeň, IČ , v internetové databázi IDAV i v evidenci znovu prověřil doklady týkající se ohlášení zahájení záchranného archeologického výzkumu v Tišicích (okres Mělník) p.p.č. 329/11, který byl proveden v roce Prověřením bylo zjištěno, že uvedený archeologický výzkum je v databázi IDAV veden pod číslem Doklad je součástí materiálu oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR, který je součástí spisu (viz též příloha) Při zápisu došlo k administrativní chybě, do kolonek katastrální území a okres byl zapsán stejný údaj a výzkum byl uveden pod katastrálním územím Mělník. Přestože byla chyba při pravidelné kontrole zapsaných údaj v kanceláři ve společnosti ZIP, o.p.s., odhalena, nemohla být opravena, protože k zapsaným a odeslaným datům již nemá v systému IDAV zapisující oprávněná organizace přístup. Dne 26. března 2012 byla Ministerstvu kultury doručena odpověď Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště, č.j. NPÚ-302/22999/2012 ze dne 20. března 2012, ohledně jeho žádosti o vyjádření k důkazu účastníka řízení odejmutí oprávnění k archeologickým výzkumům. Součástí odpovědi je též kompletní výpis společnosti ZIP, o.p.s., vytvořený na základě komparace údajů uložených na NPÚ ÚP a NPÚ ÚOP ilustrující plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu. K tomu Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, dále uvádí: K uvedenému přehledu lze uvést, že společnost ZIP, o.p.s., naplnila oznamovací povinnost vůči NPÚ ve dvou vlnách. První suma podání proběhla v roce 2004 (s menším doplněním v roce 2009) a druhá pak v roce 2010 v časové souvislosti s výpovědí Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze strany AV ČR. Pro rok pak jsou oznámení o zahájení akce (ve struktuře IDAV, která je pro potřeby evidence NPÚ plně postačující), předávány NPÚ, zejména prostřednictvím ÚOP v Plzni, resp. Lokti. K výroku spol. ZIP, o.p.s., týkajícím se systému předávání údajů a použití IDAV, lze uvést, že znění platné legislativy nestanoví podobu a strukturu požadovaných dat a mezi NPÚ a ZIP, o.p.s., neexistuje v tomto smyslu žádná zvláštní dohoda. Systém IDAV, provozovaný až od roku 2010, nepochybně reaguje na problémy pociťované v segmentu realizace archeologických výzkumů Z pohledu platné legislativy, ale těžko může být vnímán jako naplnění oznamovací povinnosti oprávněné organizace vůči NPÚ systém provozovaný ArÚ AV ČR v Praze. NPÚ nemůže zodpovědně říci, jak velká část akcí realizovaných spol. ZIP, o.p.s., na chráněných územích je skutečně nahlášena. Nedisponuje k tomu potřebnými daty, avšak ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi podobné velikosti lze považovat počet nahlášených akcí za reálný. Z pohledu NPÚ je tedy v současné době po výpadku let naplňována oznamovací povinnost vůči NPÚ kvalitně. Větší problémy spatřujeme pouze v odevzdávání zpráv o výsledcích archeologických výzkumů a nálezových zpráv. Bohužel, to však není stav, který by byl ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi, neobvyklý. Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že pětiletý výpadek oznamovací povinnosti vůči NPÚ mezi lety byl alespoň z odborného hlediska doplněn zprávami o archeologické akci (ZAA) v roce V současné době probíhá naplňování ustanovení 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, způsobem, který je srovnatelný s velkou částí organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů, a to ze strany NPÚ akceptovatelným způsobem. Účastníkovi byla v souladu s ustanovením 36 odst. 1 a 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, konkrétně k vyjádření NPÚ ÚP, a to formou výzvy k seznámení s podklady rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012, doručená žadateli dne 16. dubna 2012, a to do 10 dnů od doručení této výzvy. Účastník reagoval vyjádřením ze dne 24. dubna. 2012, doručeným Ministerstvu kultury dne 25. dubna. 2012, ve kterém konstatuje předání korpusu nálezových zpráv za roky Archeologickému ústavu AV ČR v lednu 2012 a dále uvádí, že výběr nálezových zpráv, které se týkají památkově chráněných lokalit má účastník v současné době připraven k k předání Národnímu památkovému ústavu. 5

7 Ministerstvo kultury posoudilo shromážděné podklady a na základě jejich posouzení dospělo k následujícím závěrům: Podle 21 odst. 5 památkového zákona: Ministerstvo kultury po dohodě s Akademií věd České republiky může odejmout povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci, která porušila podmínky, za kterých jí bylo povolení uděleno. Z výše uvedeného znění 21 odst. 5 památkového zákona vyplývá, že předpokladem k odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci je jednak dohoda Ministerstva kultury a Akademie věd České republiky, resp. souhlas jednoho z jmenovaných subjektů s návrhem na odejmutí povolení učiněným druhým z jmenovaných subjektů. Druhým předpokladem je porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů, za nichž bylo toto povolení oprávněné organizaci uděleno. Možnost stanovení podmínek v povolení k provádění archeologických výzkumů lze dovodit jednak ze znění ustanovení 21 odst. 5 památkového zákona, jednak z pojetí povolení v teorii správního práva, kde je chápáno jako správní akt, jímž správní orgán nejen rozhodne o oprávnění adresáta povolení, nýbrž může také stanovit meze výkonu činnosti, již adresátovi povoluje. Jestliže tedy oprávněná organizace podmínky stanovené v povolení poruší, Ministerstvo kultury jí (po dohodě s Akademií věd České republiky) může (nikoli musí) povolení k provádění archeologických výzkumů odejmout. Na základě výše uvedeného tedy lze dovodit, že ne každé porušení podmínek stanovených povolením k provádění archeologických výzkumů jeho adresátem musí nutně znamenat odejmutí tohoto povolení. Podmínky, uvedené v povolení k provádění archeologických výzkumů ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P, které měly být ze strany účastníka dle návrhu AV ČR č.j. KAV-41/09-SAR/2011 na odejmutí tohoto povolení porušeny, zní: Oprávněná organizace je podle 21 odst. 3 zákona o státní památkové péči povinna oznámit zahájení archeologických výzkumů Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v Praze, Letenská 4, Praha 1, a podat mu o výsledcích výzkumů zprávu. Zahájení archeologických výzkumů na území, prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu oznámí oprávněná organizace Státnímu ústavu památkové péče, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, jemuž také podá zprávu o výsledcích archeologických výzkumů. Z uvedeného znění podmínek je naprosto zřejmé (pomineme-li nesprávné označení zákonného ustanovení, tj. odst. 3 místo správného odst. 4), že až na konkretizující prvky, jako jsou adresy organizací, jimž má být oznamováno a v době udělení povolení používaný název Národního památkového ústavu - Státní ústav památkové péče, jsou tyto podmínky obsahově totožné se zněním 21 odst. 4 památkového zákona. Důvodem odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů může být výlučně porušení podmínek, za kterých bylo povolení uděleno, nebo-li podmínek ve výroku rozhodnutí (povolení). Jiné porušení právních předpisů nebo dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené mezi oprávněnou organizací a AV ČR nezakládá oprávnění Ministerstva kultury povolení oprávněné osobě odejmout. Ohledně porušení první podmínky povolení, tj. oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu AV ČR Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že ze strany účastníka k AV ČR tvrzenému porušení této podmínky nedošlo. AV ČR ve svém návrhu na odejmutí povolení účastníkovi řízení č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne 8. června 2011 za důvod porušení první podmínky povolení uvedla důvod uvedený ve Výpovědi dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ze dne 22. prosince 2010 č.j. KAV- 602/01-P/2010, kde je tvrzeno porušení povinnosti oznámit zahájení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR v případech záchranných archeologických výzkumů na pozemku č. 642/2 v k.ú. obce Bašť v listopadu 2009 a na 6

8 pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září Jak plyne ze protokolu o ústním jednání ze dne 8. března 2012 (protokol č.j. MK 15847/2012 OPP), je oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu průběžně plněna, nesplnění bylo konstatováno pouze u záchranného archeologického výzkumu v Tišicích (dokument předložený zástupcem Archeologického ústavu výpis z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů záchranných archeologických výzkumů na k.ú. Tišice, evidovaných v databázi ke dni 8. března 2012 měl prokázat, že zde chybí oznámení výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu na pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září 2010). Účastníkovi se však podařilo prokázat, že oznámení ohledně výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu učinil prostřednictvím výše uvedené internetové databáze (IDAV) pouze s tím, že nedopatřením bylo do kolonky katastrální území zapsáno Mělník, místo Tišice, a tak se tedy ve výsledném výpisu archeologických výzkumů na katastrálním území Tišice nemohl předmětný záchranný archeologický výzkum, zapsaný a přihlášený již dne 10. září 2010 (tj. cca 4 měsíce před datem uvedeným na Výpovědi z dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006) pod č zobrazit. Ohledně porušení druhé podmínky povolení, tj. oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu, Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že ze strany účastníka probíhá plnění oznamovací povinnosti uspokojivě. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště, č.j. NPŮ-302/22999/2012 ze dne 20. března 2012, z jehož pohledu je až na výpadek let oznamovací povinnost vůči NPÚ plněna kvalitně s tím, že tento výpadek byl alespoň z odborného hlediska doplněn zprávami o archeologické akci (ZAA) v roce Problémy v odevzdávání zpráv o výsledcích archeologických výzkumů a nálezových zpráv jsou ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi srovnatelné. Výše uvedený závěr podporuje i ve vyjádření uvedené konstatování, že NPÚ nemůže zodpovědně říci, jak velká část akcí realizovaných spol. ZIP, o.p.s. na chráněných územích je skutečně nahlášena. Nedisponuje k tomu potřebnými daty, avšak ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi podobné velikosti lze považovat počet nahlášených akcí za reálný. Po provedeném řízení Ministerstvo kultury na základě výše uvedeného a v souladu s 21 odst. 5 památkového zákona dospělo k závěru, že zjištěný výše popsaný výpadek v plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu nelze považovat za skutečnost natolik závažnou, aby na jejím základě mělo dojít k odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů účastníkovi, přičemž původní tvrzení AV ČR ohledně neplnění oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu AV ČR nebylo prokázáno. Na základě pozitivního přístupu účastníka k plnění podmínek povolení, zejména plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu od roku 2009, se lze domnívat, že v budoucnu budou tyto povinnosti (podmínky povolení) plněny řádně. Vzhledem k uvedenému Ministerstvo kultury neuděluje svůj souhlas s návrhem Akademie věd České republiky č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne 8. června 2011 na odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů který je předpokladem dohody Akademie věd České republiky s Ministerstvem kultury ve smyslu 21 odst. 5 památkového zákona, a tedy není splněn zákonný předpoklad pro odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů účastníkovi. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení 152 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 7

9 úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení písemnosti upravuje 23 a 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu).o rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury. JUDr. Václav Karmazín vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče Ministerstva kultury 8

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. března 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana X. Y. (rodné číslo uváděné na listovní obálce úřední zásilky) A Shrnutí podnětu Dne 26. září

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje)

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í

Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í +NLDSY116Q21Q+ Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury V Praze dne 8. března 2013 Č.j.: MK 12610/2013 OLP Vyřizuje: JUDr. P. Strupek U s n e s e n í Podle ustanovení 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY OBSAH ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 3 1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek 4 1.1 Podání ve věci 4 1.2 Forma podání 4 1.3 Doručování 5 2. Postup

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více