Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz"

Transkript

1 Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář Pražská Plzeň Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: MK 26480/2012 OPP Vališová Sabina, Mgr. / 422 MK-S 13933/2011 OPP Věc: Řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů V příloze Vám zasíláme rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 26480/2012 OPP ve výše uvedené věci. JUDr. Václav Karmazín vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče Ministerstva kultury Dále obdrží: 1. Akademie věd České republiky 2. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. 3. Archeologický ústav Akademie věd, Brno, v.v. i. 4. Národní památkový ústav

2 Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: V Praze dne 21. května 2012 č.j.: MK 26480/2012 OPP sp. zn. MK-S 13933/2011 OPP ROZHODNUTÍ Ministerstvo kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodlo v řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou, č. ČAK 01506, takto: Ministerstvo kultury v řízení, jehož účastníkem je ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou č. ČAK 01506, podle ustanovení 21 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o státní památkové péči ), p o v o l e n í k provádění archeologických výzkumů n e o d n í m á. Odůvodnění Ministerstvo kultury obdrželo dne 8. června 2011 návrh Akademie věd České republiky (dále též AV ČR ) č.j. KAV-41/09-SAR/2011 na odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů dle 21 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též památkový zákon ) společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , a z důvodu porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů, udělené jí rozhodnutím ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P. V návrhu AV ČR mimo jiné uvádí, že vypověděla společnosti ZIP, o.p.s., dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 z důvodu 1

3 závažného porušení této dohody, ale také památkového zákona a podmínek výše cit. povolení, uděleného jí Ministerstvem kultury. Dle povolení k provádění archeologických výzkumů je společnost ZIP, o.p.s., povinna oznamovat podle ustanovení 21 odst. 4 památkového zákona Archeologickému ústavu zahájení archeologických výzkumů a podat mu o jejich výsledcích zprávu a jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu oznamovat zahájení archeologických výzkumů odborné organizaci státní památkové péče a podat jí též zprávu o jejich výsledcích (v povolení konkrétně Státnímu ústavu památkové péče, nyní Národnímu památkovému ústavu). AV ČR porušení uvedených podmínek doložila formou přiložené kopie Výpovědi dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ze dne 22. prosince 2010 č.j. KAV-602/01-P/2010, kde je tvrzeno porušení povinnosti oznámit zahájení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR v případech záchranných archeologických výzkumů na pozemku č. 642/2 v k.ú. obce Bašť v listopadu 2009 a na pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září Dále AV ČR doložila ve výpovědi tvrzené porušení oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu formou sdělení Národního památkového ústavu ze dne o tom, že oznamovací povinnost dle 21 odst. 4 památkového zákona není vůči této organizaci plněna od roku V roce 2009 doplnila ještě některé údaje k letům Tuto skutečnost mají prokazovat výpisy z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů Čech (záznamy o akcích). Dne 24. října 2011 Ministerstvo kultury obdrželo přípis AV ČR ze dne 21. října 2011, ve kterém znovu upozorňuje na skutečnost, že společnost ZIP, o.p.s., i přes skutečnost, že jí byla ze strany AV ČR vypovězena dohoda o rozsahu a podmínkách archeologických výzkumů, a tedy nesplňuje podmínky 21 odst. 2 památkového zákona pro provádění archeologických výzkumů nadále archeologické výzkumy provádí. Z internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV) vyplývá, že od 1. února 2011 bylo Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v.v.i., (dále též ARÚP ) oznámeno touto společností celkem 42 archeologických výzkumů, z toho 14 bylo zahájeno a 16 ukončeno, z celkového počtu: 5 akcí na území hlavního města Prahy, 1 akce Středočeský kraj, 23 akcí Plzeňský kraj, 11 akcí Karlovarský kraj, 1 akce Ústecký kraj, 1 akce Královéhradecký kraj. Dále bylo uvedeno, že společnost ZIP, o.p.s., dohodu neuznává za platnou, avšak závazky z ní plynoucí plní selektivním způsobem. Ministerstvo kultury, které od návrhu AV ČR o dalším vývoji ohledně výše citované výpovědi z dohody ZIP, o.p.s., s AV ČR disponovalo neoficiálními informacemi, jež se snažilo od doručení návrhu AV ČR ověřit, učinilo dne 17. října 2011 oficiální dotaz na AV ČR, jehož obsahem byl požadavek na poskytnutí informací o průběhu, případně výsledku soudního sporu o platnosti výpovědi z dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů společnosti ZIP, o.p.s., ze strany AV ČR. Tyto informace byly pro Ministerstvo kultury klíčové v tom smyslu, že soud by se při svém rozhodování o platnosti výpovědi musel zabývat též otázkou porušení ust. 21 odst. 4 památkového zákona, jehož dodržování je nejen předmětem a povinností vyplývající z dohody, ale také podmínkou (podmínkami) stanovenými v povolení k provádění archeologických výzkumů, uděleném společnosti ZIP, o.p.s., rozhodnutím ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P. AV ČR na výše uvedený dotaz Ministerstva kultury nereagovala. Koncem listopadu 2011 Ministerstvo kultury ze stránek Nejvyššího správního soudu zjistilo, že ve věci platnosti výpovědi výše uvedené dohody již Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem č.j. 7 As 99/ ze dne 26. října 2011, a to tak, že zamítl kasační stížnost společnosti ZIP, o.p.s., kterou se u Nejvyššího správního soudu domáhala vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. 8 A 37/ , a věc vrácena 2

4 tomuto soudu k dalšímu řízení. Městský soud v Praze napadeným usnesením odmítl žalobu, kterou se společnost ZIP, o.p.s., domáhala určení neplatnosti výpovědi Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 mezi ní a AV ČR z důvodu neodstranitelnosti nedostatku podmínky řízení spočívajícího v absenci pravomoci soudu. Nejvyšší správní soud vyslovil závěr, že předmětná dohoda je smlouvou veřejnoprávní, a ani soudní řád správní ani památkový zákon nesvěřuje soudům rozhodujícím ve správním soudnictví pravomoc k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv. Z další argumentace a úvah Nejvyššího správního soudu dále vyplývá, že rozhodujícím orgánem by v tomto případě mělo být Ministerstvo kultury. Otázkou porušení povinností dle 21 odst. 4 památkového zákona se Nejvyšší správní soud nezabýval. Dne 6. prosince 2011 Ministerstvo kultury zahájilo řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů dle 21 odst. 5 památkového zákona obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ (dále též i v zastoupení JUDr. Miloslavy Wipplingerové, Ph.D. - účastník ) na základě podnětu Akademie věd České republiky č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne , ze kterého lze dovodit, že ze strany účastníka došlo k porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů č. j. 3573/3/2001 ze dne uděleného účastníkovi podle 21 odst. 2 památkového zákona. Dne 15. prosince 2011 byly účastníkovi na jeho telefonickou žádost ze dne 13. prosince 2011 ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 a 4 a 4 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ) zaslány kopie dokumentů obsažené ve spise k seznámení. Tento způsob seznámení se spisem zvolil účastník z důvodu ztížené možnosti dostavit se na Ministerstvo kultury k nahlédnutí do spisu vzhledem ke vzdálenosti. Dne 5. ledna 2012 v 10:15 se na Ministerstvo kultury dostavil Mgr. Radek Široký, Ph.D., nar , bytem Zábělská 33, Plzeň, ředitel obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s. - účastníka řízení, aby osobně doručil písemné vyjádření účastníka k zahájení výše uvedeného řízení a jeho důvodům ve smyslu 36 odst. 1 správního řádu a dále požádal o nahlédnutí do správního spisu ve smyslu 38 správního řádu. Do spisu bylo založeno vyjádření účastníka ze dne (potvrzeno jeho převzetí). Dále byly do spisu založeny dokumenty Oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR ze dne a Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu ze dne Spis byl předložen jmenovanému k nahlédnutí (úřední záznam č.j. MK 670/2012 OPP). Součástí vyjádření účastníka byla i plná moc k zastupování udělená JUDr. Miloslavě Wipplingerové, advokátce, č. ČAK 01506, ze dne Ve svém vyjádření účastník především rekapituluje proces následující po výpovědi AV ČR ze dne 22 prosince 2010 dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 zakončený výše citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 99/ ze dne 26. října Jeho vyjádření se týká výhradně porušení této dohody, k porušení podmínek povolení se prakticky vztahuje jen díky jejich shodě s podmínkami, resp. povinnostmi obsaženými v Dohodě. Účastník uvádí jako doklad splnění oznamovacích povinnosti dle 21 odst. 4 památkového zákona, jako vyžaduje povolení k provádění archeologických výzkumů, a to následujícími dokumenty: Oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR (přílohy - kopie Dohody o využívání Internetové databáze archeologických výzkumů Čech a výpis z Internetové databáze archeologických výzkumů Čech k ) a Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu (příloha kopie výtisků formulářů IDAV předaných NPÚ). Ministerstvo kultury poté v řízení dospělo k závěru, že ústní projednání důkazů přispěje ke splnění účelu řízení a je k uplatnění práv účastníka nezbytné ( 49 odst. 1 3

5 správního řádu) a zároveň přispěje k rychlejšímu průběhu řízení. Po zjištění vhodného termínu a vyzvání účastníka, aby dodal upřesněnou plnou moc (ohledně řízení, pro které je udělena) Ministerstvo kultury nařídilo ústní jednání na 8. března 2012 od 14:00 hodin. Dne 8. března 2012 proběhlo na Ministerstvu kultury ústní jednání (protokol č.j. MK 15847/2012 OPP) Za účasti zástupců účastníka, zástupců Akademie věd ČR a Archeologického ústavu byly projednány výše uvedené protichůdné důkazy o plnění či neplnění uvedených podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů č. j. 3573/3/2001 ze dne V průběhu jednání vyšlo najevo, že co se týče plnění povinnosti oznamovat zahájení archeologických výzkumů ve smyslu 21 odst. 4 památkového zákona vůči Archeologickému ústavu, je tato povinnost průběžně plněna, nesplnění bylo konstatováno pouze u záchranného archeologického výzkumu v Tišicích. Plnění povinnosti oznamovat zahájení archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu Národnímu památkovému ústavu bude nutné ověřit přímo u Národního památkovému ústavu, zástupci AV ČR a Archeologického ústavu AV ČR se k předloženému důkazu účastníka řízení nemohli kvalifikovaně vyjádřit. Zástupci AV ČR a Archeologickým ústavem Praha, v.v.i., uvedli, že kontrola oznamování provedených archeologických výzkumů je prováděna standardně každoročně u všech oprávněných organizací. O výsledcích šetření je AV ČR informována na zasedání Archeologické evaluační komise. Systematická kontrola oznamování zahájení archeologických výzkumů není možná. Zástupkyně AV ČR předložila k založení do spisu kopii dokumentu dopis Ministerstva kultury adresovaný společnosti ZIP, o.p.s., č.j. MK 10544/2011 OPP ze dne , nazvaný Vyřízení stížnosti na postup Akademie věd České republiky ve věci vypovězení dohody o podmínkách a rozsahu archeologických výzkumů. Kopie tohoto dokumentu byla založena do spisu. Zástupce Archeologického ústavu předal k založení do spisu dokument výpis z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů záchranných archeologických výzkumů na k.ú. Tišice, evidovaných v databázi k dnešnímu dni. Dokument byl založena do spisu. Do spisu byla založena též upřesněná plná moc k zastupování účastníka řízení JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou, č. ČAK 01506, ze dne Ministerstvo kultury následně požádalo Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 (dále též NPÚ ÚP ), přípisem ze dne 12. března 2012, doručeným dne 16. března. 2012, aby se vyjádřil k důkazu účastníka řízení dokumentu Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu. Tento dokument obsahuje kopie výtisků formulářů IDAV předaných NPÚ, které mají dokazovat plnění podmínky povolení k provádění archeologických výzkumů uděleného účastníkovi pod č. j. 3573/3/2001 ze dne a zároveň zákonné povinnosti dle 21 odst. 4 památkového zákona oznamovat Národnímu památkovému ústavu zahájení archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu a podat též zprávu o jejich výsledcích. Účastník k tomuto důkazu uvedl: Při ohlašování zahájení záchranných archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu počítáme s aktivním využívání Internetové databáze archeologických výzkumů Čech (IDAV) Národním památkovým ústavem. Vzhledem k tomu, že si nejsme jisti, zda všechna pracoviště NPÚ aktivně využívají Internetovou databázi archeologických výzkumů Čech doplňujeme zpětně a předáváme NPÚ ještě oznámení o zahájení archeologických výzkumů ve formě výtisku formuláře z IDAV. Zahajování výzkumů je územním odborným pracovištím NPÚ oznamováno rovněž operativně na jednání regionálních archeologických komisí nebo telefonicky či osobně v běžném pracovním styku. Dne 21. března 2012 bylo Ministerstvu kultury doručeno Doplnění podkladů řízení zaslané účastníkem řízení, v němž se mj. uvádí: V návaznosti na ústní jednání konané dne 8. 4

6 můj klient ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 3-5, Plzeň, IČ , v internetové databázi IDAV i v evidenci znovu prověřil doklady týkající se ohlášení zahájení záchranného archeologického výzkumu v Tišicích (okres Mělník) p.p.č. 329/11, který byl proveden v roce Prověřením bylo zjištěno, že uvedený archeologický výzkum je v databázi IDAV veden pod číslem Doklad je součástí materiálu oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR, který je součástí spisu (viz též příloha) Při zápisu došlo k administrativní chybě, do kolonek katastrální území a okres byl zapsán stejný údaj a výzkum byl uveden pod katastrálním územím Mělník. Přestože byla chyba při pravidelné kontrole zapsaných údaj v kanceláři ve společnosti ZIP, o.p.s., odhalena, nemohla být opravena, protože k zapsaným a odeslaným datům již nemá v systému IDAV zapisující oprávněná organizace přístup. Dne 26. března 2012 byla Ministerstvu kultury doručena odpověď Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště, č.j. NPÚ-302/22999/2012 ze dne 20. března 2012, ohledně jeho žádosti o vyjádření k důkazu účastníka řízení odejmutí oprávnění k archeologickým výzkumům. Součástí odpovědi je též kompletní výpis společnosti ZIP, o.p.s., vytvořený na základě komparace údajů uložených na NPÚ ÚP a NPÚ ÚOP ilustrující plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu. K tomu Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, dále uvádí: K uvedenému přehledu lze uvést, že společnost ZIP, o.p.s., naplnila oznamovací povinnost vůči NPÚ ve dvou vlnách. První suma podání proběhla v roce 2004 (s menším doplněním v roce 2009) a druhá pak v roce 2010 v časové souvislosti s výpovědí Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze strany AV ČR. Pro rok pak jsou oznámení o zahájení akce (ve struktuře IDAV, která je pro potřeby evidence NPÚ plně postačující), předávány NPÚ, zejména prostřednictvím ÚOP v Plzni, resp. Lokti. K výroku spol. ZIP, o.p.s., týkajícím se systému předávání údajů a použití IDAV, lze uvést, že znění platné legislativy nestanoví podobu a strukturu požadovaných dat a mezi NPÚ a ZIP, o.p.s., neexistuje v tomto smyslu žádná zvláštní dohoda. Systém IDAV, provozovaný až od roku 2010, nepochybně reaguje na problémy pociťované v segmentu realizace archeologických výzkumů Z pohledu platné legislativy, ale těžko může být vnímán jako naplnění oznamovací povinnosti oprávněné organizace vůči NPÚ systém provozovaný ArÚ AV ČR v Praze. NPÚ nemůže zodpovědně říci, jak velká část akcí realizovaných spol. ZIP, o.p.s., na chráněných územích je skutečně nahlášena. Nedisponuje k tomu potřebnými daty, avšak ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi podobné velikosti lze považovat počet nahlášených akcí za reálný. Z pohledu NPÚ je tedy v současné době po výpadku let naplňována oznamovací povinnost vůči NPÚ kvalitně. Větší problémy spatřujeme pouze v odevzdávání zpráv o výsledcích archeologických výzkumů a nálezových zpráv. Bohužel, to však není stav, který by byl ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi, neobvyklý. Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že pětiletý výpadek oznamovací povinnosti vůči NPÚ mezi lety byl alespoň z odborného hlediska doplněn zprávami o archeologické akci (ZAA) v roce V současné době probíhá naplňování ustanovení 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, způsobem, který je srovnatelný s velkou částí organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů, a to ze strany NPÚ akceptovatelným způsobem. Účastníkovi byla v souladu s ustanovením 36 odst. 1 a 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, konkrétně k vyjádření NPÚ ÚP, a to formou výzvy k seznámení s podklady rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012, doručená žadateli dne 16. dubna 2012, a to do 10 dnů od doručení této výzvy. Účastník reagoval vyjádřením ze dne 24. dubna. 2012, doručeným Ministerstvu kultury dne 25. dubna. 2012, ve kterém konstatuje předání korpusu nálezových zpráv za roky Archeologickému ústavu AV ČR v lednu 2012 a dále uvádí, že výběr nálezových zpráv, které se týkají památkově chráněných lokalit má účastník v současné době připraven k k předání Národnímu památkovému ústavu. 5

7 Ministerstvo kultury posoudilo shromážděné podklady a na základě jejich posouzení dospělo k následujícím závěrům: Podle 21 odst. 5 památkového zákona: Ministerstvo kultury po dohodě s Akademií věd České republiky může odejmout povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci, která porušila podmínky, za kterých jí bylo povolení uděleno. Z výše uvedeného znění 21 odst. 5 památkového zákona vyplývá, že předpokladem k odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci je jednak dohoda Ministerstva kultury a Akademie věd České republiky, resp. souhlas jednoho z jmenovaných subjektů s návrhem na odejmutí povolení učiněným druhým z jmenovaných subjektů. Druhým předpokladem je porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů, za nichž bylo toto povolení oprávněné organizaci uděleno. Možnost stanovení podmínek v povolení k provádění archeologických výzkumů lze dovodit jednak ze znění ustanovení 21 odst. 5 památkového zákona, jednak z pojetí povolení v teorii správního práva, kde je chápáno jako správní akt, jímž správní orgán nejen rozhodne o oprávnění adresáta povolení, nýbrž může také stanovit meze výkonu činnosti, již adresátovi povoluje. Jestliže tedy oprávněná organizace podmínky stanovené v povolení poruší, Ministerstvo kultury jí (po dohodě s Akademií věd České republiky) může (nikoli musí) povolení k provádění archeologických výzkumů odejmout. Na základě výše uvedeného tedy lze dovodit, že ne každé porušení podmínek stanovených povolením k provádění archeologických výzkumů jeho adresátem musí nutně znamenat odejmutí tohoto povolení. Podmínky, uvedené v povolení k provádění archeologických výzkumů ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P, které měly být ze strany účastníka dle návrhu AV ČR č.j. KAV-41/09-SAR/2011 na odejmutí tohoto povolení porušeny, zní: Oprávněná organizace je podle 21 odst. 3 zákona o státní památkové péči povinna oznámit zahájení archeologických výzkumů Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v Praze, Letenská 4, Praha 1, a podat mu o výsledcích výzkumů zprávu. Zahájení archeologických výzkumů na území, prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu oznámí oprávněná organizace Státnímu ústavu památkové péče, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, jemuž také podá zprávu o výsledcích archeologických výzkumů. Z uvedeného znění podmínek je naprosto zřejmé (pomineme-li nesprávné označení zákonného ustanovení, tj. odst. 3 místo správného odst. 4), že až na konkretizující prvky, jako jsou adresy organizací, jimž má být oznamováno a v době udělení povolení používaný název Národního památkového ústavu - Státní ústav památkové péče, jsou tyto podmínky obsahově totožné se zněním 21 odst. 4 památkového zákona. Důvodem odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů může být výlučně porušení podmínek, za kterých bylo povolení uděleno, nebo-li podmínek ve výroku rozhodnutí (povolení). Jiné porušení právních předpisů nebo dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené mezi oprávněnou organizací a AV ČR nezakládá oprávnění Ministerstva kultury povolení oprávněné osobě odejmout. Ohledně porušení první podmínky povolení, tj. oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu AV ČR Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že ze strany účastníka k AV ČR tvrzenému porušení této podmínky nedošlo. AV ČR ve svém návrhu na odejmutí povolení účastníkovi řízení č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne 8. června 2011 za důvod porušení první podmínky povolení uvedla důvod uvedený ve Výpovědi dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ze dne 22. prosince 2010 č.j. KAV- 602/01-P/2010, kde je tvrzeno porušení povinnosti oznámit zahájení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR v případech záchranných archeologických výzkumů na pozemku č. 642/2 v k.ú. obce Bašť v listopadu 2009 a na 6

8 pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září Jak plyne ze protokolu o ústním jednání ze dne 8. března 2012 (protokol č.j. MK 15847/2012 OPP), je oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu průběžně plněna, nesplnění bylo konstatováno pouze u záchranného archeologického výzkumu v Tišicích (dokument předložený zástupcem Archeologického ústavu výpis z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů záchranných archeologických výzkumů na k.ú. Tišice, evidovaných v databázi ke dni 8. března 2012 měl prokázat, že zde chybí oznámení výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu na pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září 2010). Účastníkovi se však podařilo prokázat, že oznámení ohledně výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu učinil prostřednictvím výše uvedené internetové databáze (IDAV) pouze s tím, že nedopatřením bylo do kolonky katastrální území zapsáno Mělník, místo Tišice, a tak se tedy ve výsledném výpisu archeologických výzkumů na katastrálním území Tišice nemohl předmětný záchranný archeologický výzkum, zapsaný a přihlášený již dne 10. září 2010 (tj. cca 4 měsíce před datem uvedeným na Výpovědi z dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006) pod č zobrazit. Ohledně porušení druhé podmínky povolení, tj. oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu, Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že ze strany účastníka probíhá plnění oznamovací povinnosti uspokojivě. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště, č.j. NPŮ-302/22999/2012 ze dne 20. března 2012, z jehož pohledu je až na výpadek let oznamovací povinnost vůči NPÚ plněna kvalitně s tím, že tento výpadek byl alespoň z odborného hlediska doplněn zprávami o archeologické akci (ZAA) v roce Problémy v odevzdávání zpráv o výsledcích archeologických výzkumů a nálezových zpráv jsou ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi srovnatelné. Výše uvedený závěr podporuje i ve vyjádření uvedené konstatování, že NPÚ nemůže zodpovědně říci, jak velká část akcí realizovaných spol. ZIP, o.p.s. na chráněných územích je skutečně nahlášena. Nedisponuje k tomu potřebnými daty, avšak ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi podobné velikosti lze považovat počet nahlášených akcí za reálný. Po provedeném řízení Ministerstvo kultury na základě výše uvedeného a v souladu s 21 odst. 5 památkového zákona dospělo k závěru, že zjištěný výše popsaný výpadek v plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu nelze považovat za skutečnost natolik závažnou, aby na jejím základě mělo dojít k odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů účastníkovi, přičemž původní tvrzení AV ČR ohledně neplnění oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu AV ČR nebylo prokázáno. Na základě pozitivního přístupu účastníka k plnění podmínek povolení, zejména plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu od roku 2009, se lze domnívat, že v budoucnu budou tyto povinnosti (podmínky povolení) plněny řádně. Vzhledem k uvedenému Ministerstvo kultury neuděluje svůj souhlas s návrhem Akademie věd České republiky č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne 8. června 2011 na odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů který je předpokladem dohody Akademie věd České republiky s Ministerstvem kultury ve smyslu 21 odst. 5 památkového zákona, a tedy není splněn zákonný předpoklad pro odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů účastníkovi. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení 152 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 7

9 úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení písemnosti upravuje 23 a 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu).o rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury. JUDr. Václav Karmazín vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče Ministerstva kultury 8

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A V y r o z u m ě n í o p o k r a č o v á n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍlANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TVNET, s.r.o. Rezlerova 304

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004FXJD* UOHSX004FXJD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2012/VZ-17841/2012/522/MSc Brno 21.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0076Z0G* UOHSX0076Z0G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-V0115/2015/IN-13694/2015/440/PŠk Brno: 8.6.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o žádosti ze dne 22.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt *UOHSX00731M3* UOHSX00731M3 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt 12. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 202/2004-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 10. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou. Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.cz čj. TP/OÚ/1-2009 v Kostelci nad Vltavou dne 26.10.2009

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Č. j. 2R 18/99-Ku V Brně dne 28.7.1999

Č. j. 2R 18/99-Ku V Brně dne 28.7.1999 Č. j. 2R 18/99-Ku V Brně dne 28.7.1999 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.5.1999 podaném panem Milošem Chlupem, nar. 20.10.1964, bytem Otakara Kubína 4, 680 01 Boskovice, podnikajícím pod obchodním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ #1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ 1597/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1413/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs Brno 19. listopadu 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs Brno 19. listopadu 2015 *UOHSX007T5PI* UOHSX007T5PI PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs Brno 19. listopadu 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3. 8. 2015,

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

V Praze dne 9.2.2012 č.j. 2497/500/11 95357/ENV/11. Rozhodnutí

V Praze dne 9.2.2012 č.j. 2497/500/11 95357/ENV/11. Rozhodnutí V Praze dne 9.2.2012 č.j. 2497/500/11 Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy I (dále jen OVSS I MŽP), podle ustanovení 29 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb. o integrované

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 60/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23.7.2001 podaném akad. malířem Jiřím Ratajem, IČO 648 72 211, podnikající pod jménem akad. malíř Jiří Rataj, s místem podnikání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006

Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006 Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í 1039/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/971/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 *UOHSX004LU8B* UOHSX004LU8B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058567/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0077641/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004JTF9* UOHSX004JTF9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s536/2012/vz-6614/2013/512/jma Brno 12. dubna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1/1 470 36 Česká Lípa

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901 zmocněnec

Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901 zmocněnec Městský úřad Kuřim Jungmannova 968/75 664 34 Kuřim tel. +420 541 422 311 fax +420 541 230 633 www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: ze dne: 18.02.2015 naše zn.: MK/3613/14/OD vyřizuje: tel.: fax.:

Více

Č.j.: S 147-R/99-779/140/BT V Praze dne

Č.j.: S 147-R/99-779/140/BT V Praze dne Č.j.: S 147-R/99-779/140/BT V Praze dne 23.6. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 1.6.2000 ve smyslu ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více