Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz"

Transkript

1 Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář Pražská Plzeň Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: MK 26480/2012 OPP Vališová Sabina, Mgr. / 422 MK-S 13933/2011 OPP Věc: Řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů V příloze Vám zasíláme rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 26480/2012 OPP ve výše uvedené věci. JUDr. Václav Karmazín vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče Ministerstva kultury Dále obdrží: 1. Akademie věd České republiky 2. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. 3. Archeologický ústav Akademie věd, Brno, v.v. i. 4. Národní památkový ústav

2 Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: V Praze dne 21. května 2012 č.j.: MK 26480/2012 OPP sp. zn. MK-S 13933/2011 OPP ROZHODNUTÍ Ministerstvo kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodlo v řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou, č. ČAK 01506, takto: Ministerstvo kultury v řízení, jehož účastníkem je ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou č. ČAK 01506, podle ustanovení 21 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o státní památkové péči ), p o v o l e n í k provádění archeologických výzkumů n e o d n í m á. Odůvodnění Ministerstvo kultury obdrželo dne 8. června 2011 návrh Akademie věd České republiky (dále též AV ČR ) č.j. KAV-41/09-SAR/2011 na odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů dle 21 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též památkový zákon ) společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , a z důvodu porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů, udělené jí rozhodnutím ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P. V návrhu AV ČR mimo jiné uvádí, že vypověděla společnosti ZIP, o.p.s., dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 z důvodu 1

3 závažného porušení této dohody, ale také památkového zákona a podmínek výše cit. povolení, uděleného jí Ministerstvem kultury. Dle povolení k provádění archeologických výzkumů je společnost ZIP, o.p.s., povinna oznamovat podle ustanovení 21 odst. 4 památkového zákona Archeologickému ústavu zahájení archeologických výzkumů a podat mu o jejich výsledcích zprávu a jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu oznamovat zahájení archeologických výzkumů odborné organizaci státní památkové péče a podat jí též zprávu o jejich výsledcích (v povolení konkrétně Státnímu ústavu památkové péče, nyní Národnímu památkovému ústavu). AV ČR porušení uvedených podmínek doložila formou přiložené kopie Výpovědi dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ze dne 22. prosince 2010 č.j. KAV-602/01-P/2010, kde je tvrzeno porušení povinnosti oznámit zahájení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR v případech záchranných archeologických výzkumů na pozemku č. 642/2 v k.ú. obce Bašť v listopadu 2009 a na pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září Dále AV ČR doložila ve výpovědi tvrzené porušení oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu formou sdělení Národního památkového ústavu ze dne o tom, že oznamovací povinnost dle 21 odst. 4 památkového zákona není vůči této organizaci plněna od roku V roce 2009 doplnila ještě některé údaje k letům Tuto skutečnost mají prokazovat výpisy z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů Čech (záznamy o akcích). Dne 24. října 2011 Ministerstvo kultury obdrželo přípis AV ČR ze dne 21. října 2011, ve kterém znovu upozorňuje na skutečnost, že společnost ZIP, o.p.s., i přes skutečnost, že jí byla ze strany AV ČR vypovězena dohoda o rozsahu a podmínkách archeologických výzkumů, a tedy nesplňuje podmínky 21 odst. 2 památkového zákona pro provádění archeologických výzkumů nadále archeologické výzkumy provádí. Z internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV) vyplývá, že od 1. února 2011 bylo Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v.v.i., (dále též ARÚP ) oznámeno touto společností celkem 42 archeologických výzkumů, z toho 14 bylo zahájeno a 16 ukončeno, z celkového počtu: 5 akcí na území hlavního města Prahy, 1 akce Středočeský kraj, 23 akcí Plzeňský kraj, 11 akcí Karlovarský kraj, 1 akce Ústecký kraj, 1 akce Královéhradecký kraj. Dále bylo uvedeno, že společnost ZIP, o.p.s., dohodu neuznává za platnou, avšak závazky z ní plynoucí plní selektivním způsobem. Ministerstvo kultury, které od návrhu AV ČR o dalším vývoji ohledně výše citované výpovědi z dohody ZIP, o.p.s., s AV ČR disponovalo neoficiálními informacemi, jež se snažilo od doručení návrhu AV ČR ověřit, učinilo dne 17. října 2011 oficiální dotaz na AV ČR, jehož obsahem byl požadavek na poskytnutí informací o průběhu, případně výsledku soudního sporu o platnosti výpovědi z dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů společnosti ZIP, o.p.s., ze strany AV ČR. Tyto informace byly pro Ministerstvo kultury klíčové v tom smyslu, že soud by se při svém rozhodování o platnosti výpovědi musel zabývat též otázkou porušení ust. 21 odst. 4 památkového zákona, jehož dodržování je nejen předmětem a povinností vyplývající z dohody, ale také podmínkou (podmínkami) stanovenými v povolení k provádění archeologických výzkumů, uděleném společnosti ZIP, o.p.s., rozhodnutím ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P. AV ČR na výše uvedený dotaz Ministerstva kultury nereagovala. Koncem listopadu 2011 Ministerstvo kultury ze stránek Nejvyššího správního soudu zjistilo, že ve věci platnosti výpovědi výše uvedené dohody již Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem č.j. 7 As 99/ ze dne 26. října 2011, a to tak, že zamítl kasační stížnost společnosti ZIP, o.p.s., kterou se u Nejvyššího správního soudu domáhala vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. 8 A 37/ , a věc vrácena 2

4 tomuto soudu k dalšímu řízení. Městský soud v Praze napadeným usnesením odmítl žalobu, kterou se společnost ZIP, o.p.s., domáhala určení neplatnosti výpovědi Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 mezi ní a AV ČR z důvodu neodstranitelnosti nedostatku podmínky řízení spočívajícího v absenci pravomoci soudu. Nejvyšší správní soud vyslovil závěr, že předmětná dohoda je smlouvou veřejnoprávní, a ani soudní řád správní ani památkový zákon nesvěřuje soudům rozhodujícím ve správním soudnictví pravomoc k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv. Z další argumentace a úvah Nejvyššího správního soudu dále vyplývá, že rozhodujícím orgánem by v tomto případě mělo být Ministerstvo kultury. Otázkou porušení povinností dle 21 odst. 4 památkového zákona se Nejvyšší správní soud nezabýval. Dne 6. prosince 2011 Ministerstvo kultury zahájilo řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů dle 21 odst. 5 památkového zákona obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ (dále též i v zastoupení JUDr. Miloslavy Wipplingerové, Ph.D. - účastník ) na základě podnětu Akademie věd České republiky č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne , ze kterého lze dovodit, že ze strany účastníka došlo k porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů č. j. 3573/3/2001 ze dne uděleného účastníkovi podle 21 odst. 2 památkového zákona. Dne 15. prosince 2011 byly účastníkovi na jeho telefonickou žádost ze dne 13. prosince 2011 ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 a 4 a 4 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ) zaslány kopie dokumentů obsažené ve spise k seznámení. Tento způsob seznámení se spisem zvolil účastník z důvodu ztížené možnosti dostavit se na Ministerstvo kultury k nahlédnutí do spisu vzhledem ke vzdálenosti. Dne 5. ledna 2012 v 10:15 se na Ministerstvo kultury dostavil Mgr. Radek Široký, Ph.D., nar , bytem Zábělská 33, Plzeň, ředitel obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s. - účastníka řízení, aby osobně doručil písemné vyjádření účastníka k zahájení výše uvedeného řízení a jeho důvodům ve smyslu 36 odst. 1 správního řádu a dále požádal o nahlédnutí do správního spisu ve smyslu 38 správního řádu. Do spisu bylo založeno vyjádření účastníka ze dne (potvrzeno jeho převzetí). Dále byly do spisu založeny dokumenty Oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR ze dne a Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu ze dne Spis byl předložen jmenovanému k nahlédnutí (úřední záznam č.j. MK 670/2012 OPP). Součástí vyjádření účastníka byla i plná moc k zastupování udělená JUDr. Miloslavě Wipplingerové, advokátce, č. ČAK 01506, ze dne Ve svém vyjádření účastník především rekapituluje proces následující po výpovědi AV ČR ze dne 22 prosince 2010 dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 zakončený výše citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 99/ ze dne 26. října Jeho vyjádření se týká výhradně porušení této dohody, k porušení podmínek povolení se prakticky vztahuje jen díky jejich shodě s podmínkami, resp. povinnostmi obsaženými v Dohodě. Účastník uvádí jako doklad splnění oznamovacích povinnosti dle 21 odst. 4 památkového zákona, jako vyžaduje povolení k provádění archeologických výzkumů, a to následujícími dokumenty: Oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR (přílohy - kopie Dohody o využívání Internetové databáze archeologických výzkumů Čech a výpis z Internetové databáze archeologických výzkumů Čech k ) a Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu (příloha kopie výtisků formulářů IDAV předaných NPÚ). Ministerstvo kultury poté v řízení dospělo k závěru, že ústní projednání důkazů přispěje ke splnění účelu řízení a je k uplatnění práv účastníka nezbytné ( 49 odst. 1 3

5 správního řádu) a zároveň přispěje k rychlejšímu průběhu řízení. Po zjištění vhodného termínu a vyzvání účastníka, aby dodal upřesněnou plnou moc (ohledně řízení, pro které je udělena) Ministerstvo kultury nařídilo ústní jednání na 8. března 2012 od 14:00 hodin. Dne 8. března 2012 proběhlo na Ministerstvu kultury ústní jednání (protokol č.j. MK 15847/2012 OPP) Za účasti zástupců účastníka, zástupců Akademie věd ČR a Archeologického ústavu byly projednány výše uvedené protichůdné důkazy o plnění či neplnění uvedených podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů č. j. 3573/3/2001 ze dne V průběhu jednání vyšlo najevo, že co se týče plnění povinnosti oznamovat zahájení archeologických výzkumů ve smyslu 21 odst. 4 památkového zákona vůči Archeologickému ústavu, je tato povinnost průběžně plněna, nesplnění bylo konstatováno pouze u záchranného archeologického výzkumu v Tišicích. Plnění povinnosti oznamovat zahájení archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu Národnímu památkovému ústavu bude nutné ověřit přímo u Národního památkovému ústavu, zástupci AV ČR a Archeologického ústavu AV ČR se k předloženému důkazu účastníka řízení nemohli kvalifikovaně vyjádřit. Zástupci AV ČR a Archeologickým ústavem Praha, v.v.i., uvedli, že kontrola oznamování provedených archeologických výzkumů je prováděna standardně každoročně u všech oprávněných organizací. O výsledcích šetření je AV ČR informována na zasedání Archeologické evaluační komise. Systematická kontrola oznamování zahájení archeologických výzkumů není možná. Zástupkyně AV ČR předložila k založení do spisu kopii dokumentu dopis Ministerstva kultury adresovaný společnosti ZIP, o.p.s., č.j. MK 10544/2011 OPP ze dne , nazvaný Vyřízení stížnosti na postup Akademie věd České republiky ve věci vypovězení dohody o podmínkách a rozsahu archeologických výzkumů. Kopie tohoto dokumentu byla založena do spisu. Zástupce Archeologického ústavu předal k založení do spisu dokument výpis z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů záchranných archeologických výzkumů na k.ú. Tišice, evidovaných v databázi k dnešnímu dni. Dokument byl založena do spisu. Do spisu byla založena též upřesněná plná moc k zastupování účastníka řízení JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou, č. ČAK 01506, ze dne Ministerstvo kultury následně požádalo Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 (dále též NPÚ ÚP ), přípisem ze dne 12. března 2012, doručeným dne 16. března. 2012, aby se vyjádřil k důkazu účastníka řízení dokumentu Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu. Tento dokument obsahuje kopie výtisků formulářů IDAV předaných NPÚ, které mají dokazovat plnění podmínky povolení k provádění archeologických výzkumů uděleného účastníkovi pod č. j. 3573/3/2001 ze dne a zároveň zákonné povinnosti dle 21 odst. 4 památkového zákona oznamovat Národnímu památkovému ústavu zahájení archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu a podat též zprávu o jejich výsledcích. Účastník k tomuto důkazu uvedl: Při ohlašování zahájení záchranných archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu počítáme s aktivním využívání Internetové databáze archeologických výzkumů Čech (IDAV) Národním památkovým ústavem. Vzhledem k tomu, že si nejsme jisti, zda všechna pracoviště NPÚ aktivně využívají Internetovou databázi archeologických výzkumů Čech doplňujeme zpětně a předáváme NPÚ ještě oznámení o zahájení archeologických výzkumů ve formě výtisku formuláře z IDAV. Zahajování výzkumů je územním odborným pracovištím NPÚ oznamováno rovněž operativně na jednání regionálních archeologických komisí nebo telefonicky či osobně v běžném pracovním styku. Dne 21. března 2012 bylo Ministerstvu kultury doručeno Doplnění podkladů řízení zaslané účastníkem řízení, v němž se mj. uvádí: V návaznosti na ústní jednání konané dne 8. 4

6 můj klient ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 3-5, Plzeň, IČ , v internetové databázi IDAV i v evidenci znovu prověřil doklady týkající se ohlášení zahájení záchranného archeologického výzkumu v Tišicích (okres Mělník) p.p.č. 329/11, který byl proveden v roce Prověřením bylo zjištěno, že uvedený archeologický výzkum je v databázi IDAV veden pod číslem Doklad je součástí materiálu oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR, který je součástí spisu (viz též příloha) Při zápisu došlo k administrativní chybě, do kolonek katastrální území a okres byl zapsán stejný údaj a výzkum byl uveden pod katastrálním územím Mělník. Přestože byla chyba při pravidelné kontrole zapsaných údaj v kanceláři ve společnosti ZIP, o.p.s., odhalena, nemohla být opravena, protože k zapsaným a odeslaným datům již nemá v systému IDAV zapisující oprávněná organizace přístup. Dne 26. března 2012 byla Ministerstvu kultury doručena odpověď Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště, č.j. NPÚ-302/22999/2012 ze dne 20. března 2012, ohledně jeho žádosti o vyjádření k důkazu účastníka řízení odejmutí oprávnění k archeologickým výzkumům. Součástí odpovědi je též kompletní výpis společnosti ZIP, o.p.s., vytvořený na základě komparace údajů uložených na NPÚ ÚP a NPÚ ÚOP ilustrující plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu. K tomu Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, dále uvádí: K uvedenému přehledu lze uvést, že společnost ZIP, o.p.s., naplnila oznamovací povinnost vůči NPÚ ve dvou vlnách. První suma podání proběhla v roce 2004 (s menším doplněním v roce 2009) a druhá pak v roce 2010 v časové souvislosti s výpovědí Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze strany AV ČR. Pro rok pak jsou oznámení o zahájení akce (ve struktuře IDAV, která je pro potřeby evidence NPÚ plně postačující), předávány NPÚ, zejména prostřednictvím ÚOP v Plzni, resp. Lokti. K výroku spol. ZIP, o.p.s., týkajícím se systému předávání údajů a použití IDAV, lze uvést, že znění platné legislativy nestanoví podobu a strukturu požadovaných dat a mezi NPÚ a ZIP, o.p.s., neexistuje v tomto smyslu žádná zvláštní dohoda. Systém IDAV, provozovaný až od roku 2010, nepochybně reaguje na problémy pociťované v segmentu realizace archeologických výzkumů Z pohledu platné legislativy, ale těžko může být vnímán jako naplnění oznamovací povinnosti oprávněné organizace vůči NPÚ systém provozovaný ArÚ AV ČR v Praze. NPÚ nemůže zodpovědně říci, jak velká část akcí realizovaných spol. ZIP, o.p.s., na chráněných územích je skutečně nahlášena. Nedisponuje k tomu potřebnými daty, avšak ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi podobné velikosti lze považovat počet nahlášených akcí za reálný. Z pohledu NPÚ je tedy v současné době po výpadku let naplňována oznamovací povinnost vůči NPÚ kvalitně. Větší problémy spatřujeme pouze v odevzdávání zpráv o výsledcích archeologických výzkumů a nálezových zpráv. Bohužel, to však není stav, který by byl ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi, neobvyklý. Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že pětiletý výpadek oznamovací povinnosti vůči NPÚ mezi lety byl alespoň z odborného hlediska doplněn zprávami o archeologické akci (ZAA) v roce V současné době probíhá naplňování ustanovení 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, způsobem, který je srovnatelný s velkou částí organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů, a to ze strany NPÚ akceptovatelným způsobem. Účastníkovi byla v souladu s ustanovením 36 odst. 1 a 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, konkrétně k vyjádření NPÚ ÚP, a to formou výzvy k seznámení s podklady rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012, doručená žadateli dne 16. dubna 2012, a to do 10 dnů od doručení této výzvy. Účastník reagoval vyjádřením ze dne 24. dubna. 2012, doručeným Ministerstvu kultury dne 25. dubna. 2012, ve kterém konstatuje předání korpusu nálezových zpráv za roky Archeologickému ústavu AV ČR v lednu 2012 a dále uvádí, že výběr nálezových zpráv, které se týkají památkově chráněných lokalit má účastník v současné době připraven k k předání Národnímu památkovému ústavu. 5

7 Ministerstvo kultury posoudilo shromážděné podklady a na základě jejich posouzení dospělo k následujícím závěrům: Podle 21 odst. 5 památkového zákona: Ministerstvo kultury po dohodě s Akademií věd České republiky může odejmout povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci, která porušila podmínky, za kterých jí bylo povolení uděleno. Z výše uvedeného znění 21 odst. 5 památkového zákona vyplývá, že předpokladem k odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci je jednak dohoda Ministerstva kultury a Akademie věd České republiky, resp. souhlas jednoho z jmenovaných subjektů s návrhem na odejmutí povolení učiněným druhým z jmenovaných subjektů. Druhým předpokladem je porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů, za nichž bylo toto povolení oprávněné organizaci uděleno. Možnost stanovení podmínek v povolení k provádění archeologických výzkumů lze dovodit jednak ze znění ustanovení 21 odst. 5 památkového zákona, jednak z pojetí povolení v teorii správního práva, kde je chápáno jako správní akt, jímž správní orgán nejen rozhodne o oprávnění adresáta povolení, nýbrž může také stanovit meze výkonu činnosti, již adresátovi povoluje. Jestliže tedy oprávněná organizace podmínky stanovené v povolení poruší, Ministerstvo kultury jí (po dohodě s Akademií věd České republiky) může (nikoli musí) povolení k provádění archeologických výzkumů odejmout. Na základě výše uvedeného tedy lze dovodit, že ne každé porušení podmínek stanovených povolením k provádění archeologických výzkumů jeho adresátem musí nutně znamenat odejmutí tohoto povolení. Podmínky, uvedené v povolení k provádění archeologických výzkumů ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P, které měly být ze strany účastníka dle návrhu AV ČR č.j. KAV-41/09-SAR/2011 na odejmutí tohoto povolení porušeny, zní: Oprávněná organizace je podle 21 odst. 3 zákona o státní památkové péči povinna oznámit zahájení archeologických výzkumů Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v Praze, Letenská 4, Praha 1, a podat mu o výsledcích výzkumů zprávu. Zahájení archeologických výzkumů na území, prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu oznámí oprávněná organizace Státnímu ústavu památkové péče, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, jemuž také podá zprávu o výsledcích archeologických výzkumů. Z uvedeného znění podmínek je naprosto zřejmé (pomineme-li nesprávné označení zákonného ustanovení, tj. odst. 3 místo správného odst. 4), že až na konkretizující prvky, jako jsou adresy organizací, jimž má být oznamováno a v době udělení povolení používaný název Národního památkového ústavu - Státní ústav památkové péče, jsou tyto podmínky obsahově totožné se zněním 21 odst. 4 památkového zákona. Důvodem odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů může být výlučně porušení podmínek, za kterých bylo povolení uděleno, nebo-li podmínek ve výroku rozhodnutí (povolení). Jiné porušení právních předpisů nebo dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené mezi oprávněnou organizací a AV ČR nezakládá oprávnění Ministerstva kultury povolení oprávněné osobě odejmout. Ohledně porušení první podmínky povolení, tj. oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu AV ČR Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že ze strany účastníka k AV ČR tvrzenému porušení této podmínky nedošlo. AV ČR ve svém návrhu na odejmutí povolení účastníkovi řízení č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne 8. června 2011 za důvod porušení první podmínky povolení uvedla důvod uvedený ve Výpovědi dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ze dne 22. prosince 2010 č.j. KAV- 602/01-P/2010, kde je tvrzeno porušení povinnosti oznámit zahájení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR v případech záchranných archeologických výzkumů na pozemku č. 642/2 v k.ú. obce Bašť v listopadu 2009 a na 6

8 pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září Jak plyne ze protokolu o ústním jednání ze dne 8. března 2012 (protokol č.j. MK 15847/2012 OPP), je oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu průběžně plněna, nesplnění bylo konstatováno pouze u záchranného archeologického výzkumu v Tišicích (dokument předložený zástupcem Archeologického ústavu výpis z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů záchranných archeologických výzkumů na k.ú. Tišice, evidovaných v databázi ke dni 8. března 2012 měl prokázat, že zde chybí oznámení výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu na pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září 2010). Účastníkovi se však podařilo prokázat, že oznámení ohledně výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu učinil prostřednictvím výše uvedené internetové databáze (IDAV) pouze s tím, že nedopatřením bylo do kolonky katastrální území zapsáno Mělník, místo Tišice, a tak se tedy ve výsledném výpisu archeologických výzkumů na katastrálním území Tišice nemohl předmětný záchranný archeologický výzkum, zapsaný a přihlášený již dne 10. září 2010 (tj. cca 4 měsíce před datem uvedeným na Výpovědi z dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006) pod č zobrazit. Ohledně porušení druhé podmínky povolení, tj. oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu, Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že ze strany účastníka probíhá plnění oznamovací povinnosti uspokojivě. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště, č.j. NPŮ-302/22999/2012 ze dne 20. března 2012, z jehož pohledu je až na výpadek let oznamovací povinnost vůči NPÚ plněna kvalitně s tím, že tento výpadek byl alespoň z odborného hlediska doplněn zprávami o archeologické akci (ZAA) v roce Problémy v odevzdávání zpráv o výsledcích archeologických výzkumů a nálezových zpráv jsou ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi srovnatelné. Výše uvedený závěr podporuje i ve vyjádření uvedené konstatování, že NPÚ nemůže zodpovědně říci, jak velká část akcí realizovaných spol. ZIP, o.p.s. na chráněných územích je skutečně nahlášena. Nedisponuje k tomu potřebnými daty, avšak ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi podobné velikosti lze považovat počet nahlášených akcí za reálný. Po provedeném řízení Ministerstvo kultury na základě výše uvedeného a v souladu s 21 odst. 5 památkového zákona dospělo k závěru, že zjištěný výše popsaný výpadek v plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu nelze považovat za skutečnost natolik závažnou, aby na jejím základě mělo dojít k odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů účastníkovi, přičemž původní tvrzení AV ČR ohledně neplnění oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu AV ČR nebylo prokázáno. Na základě pozitivního přístupu účastníka k plnění podmínek povolení, zejména plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu od roku 2009, se lze domnívat, že v budoucnu budou tyto povinnosti (podmínky povolení) plněny řádně. Vzhledem k uvedenému Ministerstvo kultury neuděluje svůj souhlas s návrhem Akademie věd České republiky č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne 8. června 2011 na odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů který je předpokladem dohody Akademie věd České republiky s Ministerstvem kultury ve smyslu 21 odst. 5 památkového zákona, a tedy není splněn zákonný předpoklad pro odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů účastníkovi. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení 152 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 7

9 úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení písemnosti upravuje 23 a 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu).o rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury. JUDr. Václav Karmazín vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče Ministerstva kultury 8

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OLH9* UOHSX005OLH9 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo Brno 21. února 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 8. 2013 (doručeném

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍlANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TVNET, s.r.o. Rezlerova 304

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2477/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 76/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Váš dopis zn.: Naše značka: SZ P10-045657/2015/01 Vyřizuje linka: Mgr. Bendová/743 V Praze dne: 22. 5. 2015 Transparency International Česká republika,

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky II. ÚS 3518/11 Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 10. ledna 2012 v senátu složeném v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudkyň Dagmar Lastovecké

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 31/2009-231 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více