Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz"

Transkript

1 Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář Pražská Plzeň Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: MK 26480/2012 OPP Vališová Sabina, Mgr. / 422 MK-S 13933/2011 OPP Věc: Řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů V příloze Vám zasíláme rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 26480/2012 OPP ve výše uvedené věci. JUDr. Václav Karmazín vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče Ministerstva kultury Dále obdrží: 1. Akademie věd České republiky 2. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. 3. Archeologický ústav Akademie věd, Brno, v.v. i. 4. Národní památkový ústav

2 Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: V Praze dne 21. května 2012 č.j.: MK 26480/2012 OPP sp. zn. MK-S 13933/2011 OPP ROZHODNUTÍ Ministerstvo kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodlo v řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou, č. ČAK 01506, takto: Ministerstvo kultury v řízení, jehož účastníkem je ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou č. ČAK 01506, podle ustanovení 21 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o státní památkové péči ), p o v o l e n í k provádění archeologických výzkumů n e o d n í m á. Odůvodnění Ministerstvo kultury obdrželo dne 8. června 2011 návrh Akademie věd České republiky (dále též AV ČR ) č.j. KAV-41/09-SAR/2011 na odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů dle 21 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též památkový zákon ) společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ , a z důvodu porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů, udělené jí rozhodnutím ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P. V návrhu AV ČR mimo jiné uvádí, že vypověděla společnosti ZIP, o.p.s., dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 z důvodu 1

3 závažného porušení této dohody, ale také památkového zákona a podmínek výše cit. povolení, uděleného jí Ministerstvem kultury. Dle povolení k provádění archeologických výzkumů je společnost ZIP, o.p.s., povinna oznamovat podle ustanovení 21 odst. 4 památkového zákona Archeologickému ústavu zahájení archeologických výzkumů a podat mu o jejich výsledcích zprávu a jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu oznamovat zahájení archeologických výzkumů odborné organizaci státní památkové péče a podat jí též zprávu o jejich výsledcích (v povolení konkrétně Státnímu ústavu památkové péče, nyní Národnímu památkovému ústavu). AV ČR porušení uvedených podmínek doložila formou přiložené kopie Výpovědi dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ze dne 22. prosince 2010 č.j. KAV-602/01-P/2010, kde je tvrzeno porušení povinnosti oznámit zahájení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR v případech záchranných archeologických výzkumů na pozemku č. 642/2 v k.ú. obce Bašť v listopadu 2009 a na pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září Dále AV ČR doložila ve výpovědi tvrzené porušení oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu formou sdělení Národního památkového ústavu ze dne o tom, že oznamovací povinnost dle 21 odst. 4 památkového zákona není vůči této organizaci plněna od roku V roce 2009 doplnila ještě některé údaje k letům Tuto skutečnost mají prokazovat výpisy z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů Čech (záznamy o akcích). Dne 24. října 2011 Ministerstvo kultury obdrželo přípis AV ČR ze dne 21. října 2011, ve kterém znovu upozorňuje na skutečnost, že společnost ZIP, o.p.s., i přes skutečnost, že jí byla ze strany AV ČR vypovězena dohoda o rozsahu a podmínkách archeologických výzkumů, a tedy nesplňuje podmínky 21 odst. 2 památkového zákona pro provádění archeologických výzkumů nadále archeologické výzkumy provádí. Z internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV) vyplývá, že od 1. února 2011 bylo Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v.v.i., (dále též ARÚP ) oznámeno touto společností celkem 42 archeologických výzkumů, z toho 14 bylo zahájeno a 16 ukončeno, z celkového počtu: 5 akcí na území hlavního města Prahy, 1 akce Středočeský kraj, 23 akcí Plzeňský kraj, 11 akcí Karlovarský kraj, 1 akce Ústecký kraj, 1 akce Královéhradecký kraj. Dále bylo uvedeno, že společnost ZIP, o.p.s., dohodu neuznává za platnou, avšak závazky z ní plynoucí plní selektivním způsobem. Ministerstvo kultury, které od návrhu AV ČR o dalším vývoji ohledně výše citované výpovědi z dohody ZIP, o.p.s., s AV ČR disponovalo neoficiálními informacemi, jež se snažilo od doručení návrhu AV ČR ověřit, učinilo dne 17. října 2011 oficiální dotaz na AV ČR, jehož obsahem byl požadavek na poskytnutí informací o průběhu, případně výsledku soudního sporu o platnosti výpovědi z dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů společnosti ZIP, o.p.s., ze strany AV ČR. Tyto informace byly pro Ministerstvo kultury klíčové v tom smyslu, že soud by se při svém rozhodování o platnosti výpovědi musel zabývat též otázkou porušení ust. 21 odst. 4 památkového zákona, jehož dodržování je nejen předmětem a povinností vyplývající z dohody, ale také podmínkou (podmínkami) stanovenými v povolení k provádění archeologických výzkumů, uděleném společnosti ZIP, o.p.s., rozhodnutím ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P. AV ČR na výše uvedený dotaz Ministerstva kultury nereagovala. Koncem listopadu 2011 Ministerstvo kultury ze stránek Nejvyššího správního soudu zjistilo, že ve věci platnosti výpovědi výše uvedené dohody již Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem č.j. 7 As 99/ ze dne 26. října 2011, a to tak, že zamítl kasační stížnost společnosti ZIP, o.p.s., kterou se u Nejvyššího správního soudu domáhala vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. 8 A 37/ , a věc vrácena 2

4 tomuto soudu k dalšímu řízení. Městský soud v Praze napadeným usnesením odmítl žalobu, kterou se společnost ZIP, o.p.s., domáhala určení neplatnosti výpovědi Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 mezi ní a AV ČR z důvodu neodstranitelnosti nedostatku podmínky řízení spočívajícího v absenci pravomoci soudu. Nejvyšší správní soud vyslovil závěr, že předmětná dohoda je smlouvou veřejnoprávní, a ani soudní řád správní ani památkový zákon nesvěřuje soudům rozhodujícím ve správním soudnictví pravomoc k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv. Z další argumentace a úvah Nejvyššího správního soudu dále vyplývá, že rozhodujícím orgánem by v tomto případě mělo být Ministerstvo kultury. Otázkou porušení povinností dle 21 odst. 4 památkového zákona se Nejvyšší správní soud nezabýval. Dne 6. prosince 2011 Ministerstvo kultury zahájilo řízení o odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů dle 21 odst. 5 památkového zákona obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ (dále též i v zastoupení JUDr. Miloslavy Wipplingerové, Ph.D. - účastník ) na základě podnětu Akademie věd České republiky č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne , ze kterého lze dovodit, že ze strany účastníka došlo k porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů č. j. 3573/3/2001 ze dne uděleného účastníkovi podle 21 odst. 2 památkového zákona. Dne 15. prosince 2011 byly účastníkovi na jeho telefonickou žádost ze dne 13. prosince 2011 ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 a 4 a 4 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ) zaslány kopie dokumentů obsažené ve spise k seznámení. Tento způsob seznámení se spisem zvolil účastník z důvodu ztížené možnosti dostavit se na Ministerstvo kultury k nahlédnutí do spisu vzhledem ke vzdálenosti. Dne 5. ledna 2012 v 10:15 se na Ministerstvo kultury dostavil Mgr. Radek Široký, Ph.D., nar , bytem Zábělská 33, Plzeň, ředitel obecně prospěšné společnosti ZIP, o.p.s. - účastníka řízení, aby osobně doručil písemné vyjádření účastníka k zahájení výše uvedeného řízení a jeho důvodům ve smyslu 36 odst. 1 správního řádu a dále požádal o nahlédnutí do správního spisu ve smyslu 38 správního řádu. Do spisu bylo založeno vyjádření účastníka ze dne (potvrzeno jeho převzetí). Dále byly do spisu založeny dokumenty Oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR ze dne a Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu ze dne Spis byl předložen jmenovanému k nahlédnutí (úřední záznam č.j. MK 670/2012 OPP). Součástí vyjádření účastníka byla i plná moc k zastupování udělená JUDr. Miloslavě Wipplingerové, advokátce, č. ČAK 01506, ze dne Ve svém vyjádření účastník především rekapituluje proces následující po výpovědi AV ČR ze dne 22 prosince 2010 dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006 zakončený výše citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 99/ ze dne 26. října Jeho vyjádření se týká výhradně porušení této dohody, k porušení podmínek povolení se prakticky vztahuje jen díky jejich shodě s podmínkami, resp. povinnostmi obsaženými v Dohodě. Účastník uvádí jako doklad splnění oznamovacích povinnosti dle 21 odst. 4 památkového zákona, jako vyžaduje povolení k provádění archeologických výzkumů, a to následujícími dokumenty: Oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR (přílohy - kopie Dohody o využívání Internetové databáze archeologických výzkumů Čech a výpis z Internetové databáze archeologických výzkumů Čech k ) a Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu (příloha kopie výtisků formulářů IDAV předaných NPÚ). Ministerstvo kultury poté v řízení dospělo k závěru, že ústní projednání důkazů přispěje ke splnění účelu řízení a je k uplatnění práv účastníka nezbytné ( 49 odst. 1 3

5 správního řádu) a zároveň přispěje k rychlejšímu průběhu řízení. Po zjištění vhodného termínu a vyzvání účastníka, aby dodal upřesněnou plnou moc (ohledně řízení, pro které je udělena) Ministerstvo kultury nařídilo ústní jednání na 8. března 2012 od 14:00 hodin. Dne 8. března 2012 proběhlo na Ministerstvu kultury ústní jednání (protokol č.j. MK 15847/2012 OPP) Za účasti zástupců účastníka, zástupců Akademie věd ČR a Archeologického ústavu byly projednány výše uvedené protichůdné důkazy o plnění či neplnění uvedených podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů č. j. 3573/3/2001 ze dne V průběhu jednání vyšlo najevo, že co se týče plnění povinnosti oznamovat zahájení archeologických výzkumů ve smyslu 21 odst. 4 památkového zákona vůči Archeologickému ústavu, je tato povinnost průběžně plněna, nesplnění bylo konstatováno pouze u záchranného archeologického výzkumu v Tišicích. Plnění povinnosti oznamovat zahájení archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu Národnímu památkovému ústavu bude nutné ověřit přímo u Národního památkovému ústavu, zástupci AV ČR a Archeologického ústavu AV ČR se k předloženému důkazu účastníka řízení nemohli kvalifikovaně vyjádřit. Zástupci AV ČR a Archeologickým ústavem Praha, v.v.i., uvedli, že kontrola oznamování provedených archeologických výzkumů je prováděna standardně každoročně u všech oprávněných organizací. O výsledcích šetření je AV ČR informována na zasedání Archeologické evaluační komise. Systematická kontrola oznamování zahájení archeologických výzkumů není možná. Zástupkyně AV ČR předložila k založení do spisu kopii dokumentu dopis Ministerstva kultury adresovaný společnosti ZIP, o.p.s., č.j. MK 10544/2011 OPP ze dne , nazvaný Vyřízení stížnosti na postup Akademie věd České republiky ve věci vypovězení dohody o podmínkách a rozsahu archeologických výzkumů. Kopie tohoto dokumentu byla založena do spisu. Zástupce Archeologického ústavu předal k založení do spisu dokument výpis z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů záchranných archeologických výzkumů na k.ú. Tišice, evidovaných v databázi k dnešnímu dni. Dokument byl založena do spisu. Do spisu byla založena též upřesněná plná moc k zastupování účastníka řízení JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou, č. ČAK 01506, ze dne Ministerstvo kultury následně požádalo Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 (dále též NPÚ ÚP ), přípisem ze dne 12. března 2012, doručeným dne 16. března. 2012, aby se vyjádřil k důkazu účastníka řízení dokumentu Oznamování archeologických výzkumů Národnímu památkovému ústavu. Tento dokument obsahuje kopie výtisků formulářů IDAV předaných NPÚ, které mají dokazovat plnění podmínky povolení k provádění archeologických výzkumů uděleného účastníkovi pod č. j. 3573/3/2001 ze dne a zároveň zákonné povinnosti dle 21 odst. 4 památkového zákona oznamovat Národnímu památkovému ústavu zahájení archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu a podat též zprávu o jejich výsledcích. Účastník k tomuto důkazu uvedl: Při ohlašování zahájení záchranných archeologických výzkumů na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu počítáme s aktivním využívání Internetové databáze archeologických výzkumů Čech (IDAV) Národním památkovým ústavem. Vzhledem k tomu, že si nejsme jisti, zda všechna pracoviště NPÚ aktivně využívají Internetovou databázi archeologických výzkumů Čech doplňujeme zpětně a předáváme NPÚ ještě oznámení o zahájení archeologických výzkumů ve formě výtisku formuláře z IDAV. Zahajování výzkumů je územním odborným pracovištím NPÚ oznamováno rovněž operativně na jednání regionálních archeologických komisí nebo telefonicky či osobně v běžném pracovním styku. Dne 21. března 2012 bylo Ministerstvu kultury doručeno Doplnění podkladů řízení zaslané účastníkem řízení, v němž se mj. uvádí: V návaznosti na ústní jednání konané dne 8. 4

6 můj klient ZIP, o.p.s., se sídlem Tomanova 3-5, Plzeň, IČ , v internetové databázi IDAV i v evidenci znovu prověřil doklady týkající se ohlášení zahájení záchranného archeologického výzkumu v Tišicích (okres Mělník) p.p.č. 329/11, který byl proveden v roce Prověřením bylo zjištěno, že uvedený archeologický výzkum je v databázi IDAV veden pod číslem Doklad je součástí materiálu oznamování archeologických výzkumů Archeologickému ústavu AV ČR, který je součástí spisu (viz též příloha) Při zápisu došlo k administrativní chybě, do kolonek katastrální území a okres byl zapsán stejný údaj a výzkum byl uveden pod katastrálním územím Mělník. Přestože byla chyba při pravidelné kontrole zapsaných údaj v kanceláři ve společnosti ZIP, o.p.s., odhalena, nemohla být opravena, protože k zapsaným a odeslaným datům již nemá v systému IDAV zapisující oprávněná organizace přístup. Dne 26. března 2012 byla Ministerstvu kultury doručena odpověď Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště, č.j. NPÚ-302/22999/2012 ze dne 20. března 2012, ohledně jeho žádosti o vyjádření k důkazu účastníka řízení odejmutí oprávnění k archeologickým výzkumům. Součástí odpovědi je též kompletní výpis společnosti ZIP, o.p.s., vytvořený na základě komparace údajů uložených na NPÚ ÚP a NPÚ ÚOP ilustrující plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu. K tomu Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, dále uvádí: K uvedenému přehledu lze uvést, že společnost ZIP, o.p.s., naplnila oznamovací povinnost vůči NPÚ ve dvou vlnách. První suma podání proběhla v roce 2004 (s menším doplněním v roce 2009) a druhá pak v roce 2010 v časové souvislosti s výpovědí Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze strany AV ČR. Pro rok pak jsou oznámení o zahájení akce (ve struktuře IDAV, která je pro potřeby evidence NPÚ plně postačující), předávány NPÚ, zejména prostřednictvím ÚOP v Plzni, resp. Lokti. K výroku spol. ZIP, o.p.s., týkajícím se systému předávání údajů a použití IDAV, lze uvést, že znění platné legislativy nestanoví podobu a strukturu požadovaných dat a mezi NPÚ a ZIP, o.p.s., neexistuje v tomto smyslu žádná zvláštní dohoda. Systém IDAV, provozovaný až od roku 2010, nepochybně reaguje na problémy pociťované v segmentu realizace archeologických výzkumů Z pohledu platné legislativy, ale těžko může být vnímán jako naplnění oznamovací povinnosti oprávněné organizace vůči NPÚ systém provozovaný ArÚ AV ČR v Praze. NPÚ nemůže zodpovědně říci, jak velká část akcí realizovaných spol. ZIP, o.p.s., na chráněných územích je skutečně nahlášena. Nedisponuje k tomu potřebnými daty, avšak ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi podobné velikosti lze považovat počet nahlášených akcí za reálný. Z pohledu NPÚ je tedy v současné době po výpadku let naplňována oznamovací povinnost vůči NPÚ kvalitně. Větší problémy spatřujeme pouze v odevzdávání zpráv o výsledcích archeologických výzkumů a nálezových zpráv. Bohužel, to však není stav, který by byl ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi, neobvyklý. Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že pětiletý výpadek oznamovací povinnosti vůči NPÚ mezi lety byl alespoň z odborného hlediska doplněn zprávami o archeologické akci (ZAA) v roce V současné době probíhá naplňování ustanovení 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, způsobem, který je srovnatelný s velkou částí organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů, a to ze strany NPÚ akceptovatelným způsobem. Účastníkovi byla v souladu s ustanovením 36 odst. 1 a 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, konkrétně k vyjádření NPÚ ÚP, a to formou výzvy k seznámení s podklady rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012, doručená žadateli dne 16. dubna 2012, a to do 10 dnů od doručení této výzvy. Účastník reagoval vyjádřením ze dne 24. dubna. 2012, doručeným Ministerstvu kultury dne 25. dubna. 2012, ve kterém konstatuje předání korpusu nálezových zpráv za roky Archeologickému ústavu AV ČR v lednu 2012 a dále uvádí, že výběr nálezových zpráv, které se týkají památkově chráněných lokalit má účastník v současné době připraven k k předání Národnímu památkovému ústavu. 5

7 Ministerstvo kultury posoudilo shromážděné podklady a na základě jejich posouzení dospělo k následujícím závěrům: Podle 21 odst. 5 památkového zákona: Ministerstvo kultury po dohodě s Akademií věd České republiky může odejmout povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci, která porušila podmínky, za kterých jí bylo povolení uděleno. Z výše uvedeného znění 21 odst. 5 památkového zákona vyplývá, že předpokladem k odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci je jednak dohoda Ministerstva kultury a Akademie věd České republiky, resp. souhlas jednoho z jmenovaných subjektů s návrhem na odejmutí povolení učiněným druhým z jmenovaných subjektů. Druhým předpokladem je porušení podmínek povolení k provádění archeologických výzkumů, za nichž bylo toto povolení oprávněné organizaci uděleno. Možnost stanovení podmínek v povolení k provádění archeologických výzkumů lze dovodit jednak ze znění ustanovení 21 odst. 5 památkového zákona, jednak z pojetí povolení v teorii správního práva, kde je chápáno jako správní akt, jímž správní orgán nejen rozhodne o oprávnění adresáta povolení, nýbrž může také stanovit meze výkonu činnosti, již adresátovi povoluje. Jestliže tedy oprávněná organizace podmínky stanovené v povolení poruší, Ministerstvo kultury jí (po dohodě s Akademií věd České republiky) může (nikoli musí) povolení k provádění archeologických výzkumů odejmout. Na základě výše uvedeného tedy lze dovodit, že ne každé porušení podmínek stanovených povolením k provádění archeologických výzkumů jeho adresátem musí nutně znamenat odejmutí tohoto povolení. Podmínky, uvedené v povolení k provádění archeologických výzkumů ze dne 28. května 2001 č.j. 3573/3/2001 OPP/P, které měly být ze strany účastníka dle návrhu AV ČR č.j. KAV-41/09-SAR/2011 na odejmutí tohoto povolení porušeny, zní: Oprávněná organizace je podle 21 odst. 3 zákona o státní památkové péči povinna oznámit zahájení archeologických výzkumů Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v Praze, Letenská 4, Praha 1, a podat mu o výsledcích výzkumů zprávu. Zahájení archeologických výzkumů na území, prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu oznámí oprávněná organizace Státnímu ústavu památkové péče, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, jemuž také podá zprávu o výsledcích archeologických výzkumů. Z uvedeného znění podmínek je naprosto zřejmé (pomineme-li nesprávné označení zákonného ustanovení, tj. odst. 3 místo správného odst. 4), že až na konkretizující prvky, jako jsou adresy organizací, jimž má být oznamováno a v době udělení povolení používaný název Národního památkového ústavu - Státní ústav památkové péče, jsou tyto podmínky obsahově totožné se zněním 21 odst. 4 památkového zákona. Důvodem odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů může být výlučně porušení podmínek, za kterých bylo povolení uděleno, nebo-li podmínek ve výroku rozhodnutí (povolení). Jiné porušení právních předpisů nebo dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené mezi oprávněnou organizací a AV ČR nezakládá oprávnění Ministerstva kultury povolení oprávněné osobě odejmout. Ohledně porušení první podmínky povolení, tj. oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu AV ČR Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že ze strany účastníka k AV ČR tvrzenému porušení této podmínky nedošlo. AV ČR ve svém návrhu na odejmutí povolení účastníkovi řízení č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne 8. června 2011 za důvod porušení první podmínky povolení uvedla důvod uvedený ve Výpovědi dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ze dne 22. prosince 2010 č.j. KAV- 602/01-P/2010, kde je tvrzeno porušení povinnosti oznámit zahájení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR v případech záchranných archeologických výzkumů na pozemku č. 642/2 v k.ú. obce Bašť v listopadu 2009 a na 6

8 pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září Jak plyne ze protokolu o ústním jednání ze dne 8. března 2012 (protokol č.j. MK 15847/2012 OPP), je oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu průběžně plněna, nesplnění bylo konstatováno pouze u záchranného archeologického výzkumu v Tišicích (dokument předložený zástupcem Archeologického ústavu výpis z Internetové databáze terénních archeologických výzkumů záchranných archeologických výzkumů na k.ú. Tišice, evidovaných v databázi ke dni 8. března 2012 měl prokázat, že zde chybí oznámení výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu na pozemku č.p. 329/11 v k.ú obce Tišice v září 2010). Účastníkovi se však podařilo prokázat, že oznámení ohledně výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu učinil prostřednictvím výše uvedené internetové databáze (IDAV) pouze s tím, že nedopatřením bylo do kolonky katastrální území zapsáno Mělník, místo Tišice, a tak se tedy ve výsledném výpisu archeologických výzkumů na katastrálním území Tišice nemohl předmětný záchranný archeologický výzkum, zapsaný a přihlášený již dne 10. září 2010 (tj. cca 4 měsíce před datem uvedeným na Výpovědi z dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 27. října 2006) pod č zobrazit. Ohledně porušení druhé podmínky povolení, tj. oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu, Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že ze strany účastníka probíhá plnění oznamovací povinnosti uspokojivě. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště, č.j. NPŮ-302/22999/2012 ze dne 20. března 2012, z jehož pohledu je až na výpadek let oznamovací povinnost vůči NPÚ plněna kvalitně s tím, že tento výpadek byl alespoň z odborného hlediska doplněn zprávami o archeologické akci (ZAA) v roce Problémy v odevzdávání zpráv o výsledcích archeologických výzkumů a nálezových zpráv jsou ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi srovnatelné. Výše uvedený závěr podporuje i ve vyjádření uvedené konstatování, že NPÚ nemůže zodpovědně říci, jak velká část akcí realizovaných spol. ZIP, o.p.s. na chráněných územích je skutečně nahlášena. Nedisponuje k tomu potřebnými daty, avšak ve srovnání s dalšími oprávněnými organizacemi podobné velikosti lze považovat počet nahlášených akcí za reálný. Po provedeném řízení Ministerstvo kultury na základě výše uvedeného a v souladu s 21 odst. 5 památkového zákona dospělo k závěru, že zjištěný výše popsaný výpadek v plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu nelze považovat za skutečnost natolik závažnou, aby na jejím základě mělo dojít k odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů účastníkovi, přičemž původní tvrzení AV ČR ohledně neplnění oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu AV ČR nebylo prokázáno. Na základě pozitivního přístupu účastníka k plnění podmínek povolení, zejména plnění oznamovací povinnosti vůči Národnímu památkovému ústavu od roku 2009, se lze domnívat, že v budoucnu budou tyto povinnosti (podmínky povolení) plněny řádně. Vzhledem k uvedenému Ministerstvo kultury neuděluje svůj souhlas s návrhem Akademie věd České republiky č.j. KAV-41/09-SAR/2011 ze dne 8. června 2011 na odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů který je předpokladem dohody Akademie věd České republiky s Ministerstvem kultury ve smyslu 21 odst. 5 památkového zákona, a tedy není splněn zákonný předpoklad pro odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů účastníkovi. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení 152 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 7

9 úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení písemnosti upravuje 23 a 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu).o rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury. JUDr. Václav Karmazín vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče Ministerstva kultury 8

ZIP o.p.s., IČ , se sídlem Tomanova 3-5, Plzeň. Zastoupený: JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou v Plzni, Pražská 45

ZIP o.p.s., IČ , se sídlem Tomanova 3-5, Plzeň. Zastoupený: JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou v Plzni, Pražská 45 Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Wipplingerová zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod ev.č. 1506 se sídlem Pražská 45, Plzeň, 301 50, IČ 66208840 tel/fax: 377 22 45 75-6, e-mail: info@akw.cz č. účtu 1023047949/5500

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 *UOHSX0069RPX* UOHSX0069RPX USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE. takto:

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE. takto: MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor kancelář tajemníka Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel. 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OKT/19226/2017 Vyřizuje: Mgr. Jana Linhartová

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 *UOHSX009DR1E* UOHSX009DR1E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *uohsx001rf1g* UOHSX001RF1G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S138/2010/VZ-7482/2010/530/JWe V Brně dne: 2. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R o z h o d n u t í. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám Praha 1. Adresáti: dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám Praha 1. Adresáti: dle rozdělovníku MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Adresáti: dle rozdělovníku V Praze dne 4. dubna 2016 Č.j. MMR-10193/2016-83/567 R o z h o d n u t í Ministerstvo pro místní rozvoj, jako

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.9.2005. Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.7.2005 z vlastního podnětu

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 *uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 *UOHSX004XRLR* UOHSX004XRLR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č. j.: VZ/S 125/03-152/4542/03-Kr V Brně dne 2. října 2003

Č. j.: VZ/S 125/03-152/4542/03-Kr V Brně dne 2. října 2003 Č. j.: VZ/S 125/03152/4542/03Kr V Brně dne 2. října 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.8.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017 Rušení údaje o místu trvalého pobytu duben, květen 2017 1 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (dále jen zákon o EO zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ ) 12 odst. 1 písm. c) zákona o

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX007E7LG* Čj. UOOU-09755/14-9 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.1.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 149109/2015 Sp. zn.: S-JMK 131818/2015 OÚPSŘ Brno 25.11.2015 Adresáti: dle rozdělovníku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008SOIO* UOHSX008SOIO ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0553/2016/VZ-35816/2016/541/MSc Brno: 25. srpna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014 *UOHSX006CS80* UOHSX006CS80 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s564/2012/vz-21182/2012/522/opi Brno 9. listopadu 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s564/2012/vz-21182/2012/522/opi Brno 9. listopadu 2012 *UOHSX004LUH2* UOHSX004LUH2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s564/2012/vz-21182/2012/522/opi Brno 9. listopadu 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0741/2016/VZ-50091/2016/513/SBa Brno

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0741/2016/VZ-50091/2016/513/SBa Brno *UOHSX0094PKE* UOHSX0094PKE USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0741/2016/VZ-50091/2016/513/SBa Brno 23. 12. 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ. ruší a územní řízení zastavuje. ODŮVODNĚNÍ. Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

ROZHODNUTÍ. ruší a územní řízení zastavuje. ODŮVODNĚNÍ. Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 27. 7. 2016 JID: 118616/2016/KÚÚK/Doč Číslo jednací: 85/UPS/2011-42 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,

Více

Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002

Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002 Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.12.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007VW6J* Čj. UOOU-01535/15-13 PŘÍKAZ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2011 Praha 14. dubna 2011 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 22 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 23 Vyslovení souhlasu

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : šmmhkzu16b0ftfguœ Magistrát města Hradec Králové Živnostenský úřad - pracoviště Střelecká 824/47 Československé armády 408/51 502 00 Hradec Králové Č. j.: MMHK/066389/2016 Sp. značka: SZ MMHK/187416/2015

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 202/2004-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 *UOHSX007XRBQ* UOHSX007XRBQ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Vážená paní, Na základě informace odboru licenci našeho úřadu Vám sdělujeme:

Vážená paní, Na základě informace odboru licenci našeho úřadu Vám sdělujeme: Vážená paní, Energetický regulační úřad obdržel dne 20. února 2015 Vaši žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů., informace za společnosti

Více

Č. j. S 230/99-150/499/2000-Hm V Brně dne 16. února 2000

Č. j. S 230/99-150/499/2000-Hm V Brně dne 16. února 2000 Č. j. S 230/99-150/499/2000-Hm V Brně dne 16. února 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 12. 1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R171,201/2011/VZ-2176/2012/310/MMl/JSl V Brně dne: 9.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R171,201/2011/VZ-2176/2012/310/MMl/JSl V Brně dne: 9. *UOHSX0041EUL* UOHSX0041EUL PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R171,201/2011/VZ-2176/2012/310/MMl/JSl V Brně dne: 9. února 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 4.

Více

Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001

Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001 Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.8.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0086383* UOHSX0086383 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0085/2016/VZ-08877/2016/543/EDo Brno: 7. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt *UOHSX00731M3* UOHSX00731M3 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt 12. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Obec Ledce, IČ: , se sídlem Ledce 23, Ledce u Plzně

Obec Ledce, IČ: , se sídlem Ledce 23, Ledce u Plzně Obec Ledce, IČ: 258032, se sídlem Ledce 23, Ledce u Plzně 330 14 r Naše sp.zn.: 291/10 /uveďte v odpovědi/ Věc: poskytnutí informace dle ust. 14 odst. S písmo d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A V y r o z u m ě n í o p o k r a č o v á n í s

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 *UOHSX007Y9QS* UOHSX007Y9QS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 V řízení o rozkladu ze dne 19. 8. 2015 doručeném Úřadu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx0016y0i MUVRX0016Y0I Č.j. : MUVR 2681/2007 Sp.Zn. : SPIS 737/2007/VAŽP41 5 Vyřizuje : Pavlovská Renáta Ing. Tel.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍlANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TVNET, s.r.o. Rezlerova 304

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: *UOHSX007BRSB* UOHSX007BRSB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: 11. 8. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný podle

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých) *UOOUX006JCCE* Čj. UOOU-11546/13-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 602 00 Brno, Údolní 39 Telefon: 542 542 111 Fax: 542 542 112 E-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance.cz Do vlastních rukou Vážená paní K. F. V Brně dne 9. května 2013 Č. j.: PDCJ 1281 /2013 Sdělení

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ #1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ 1597/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1413/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Č. j. VZ/S53/04-153/2773/04-Ne V Brně dne 30. července 2004

Č. j. VZ/S53/04-153/2773/04-Ne V Brně dne 30. července 2004 V Brně dne 30. července 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.4.2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0076Z0G* UOHSX0076Z0G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-V0115/2015/IN-13694/2015/440/PŠk Brno: 8.6.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o žádosti ze dne 22.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. R o z h o d n u t í. v zastoupení advokátem JUDr. Miroslavem Nyplem, se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové,

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. R o z h o d n u t í. v zastoupení advokátem JUDr. Miroslavem Nyplem, se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Váš dopis ze dne Vaše značka Naše značka (č. j.) 11782/UP/2015/Sv Hradec Králové 27. 5. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka email územního plánování a stavebního řádu

Více

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.1.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Darovací smlouva SML SZ ÚMČ P15:...

Darovací smlouva SML SZ ÚMČ P15:... Darovací smlouva SML-2016-10... SZ ÚMČ P15:... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Městskou částí Praha 15 se sídlem

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í V Praze dne: 17. 2. 2012 Spisová značka: SZ 019007/2012/KUSK REG/AB Č. j.: 025716/2012/KUSK Vyřizuje: Brůčková / 257 280 935 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále

Více

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku,

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku, Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský Spolupracující advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr.

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

Praha: Obecní úřad Louňovice Číslo jednací: /2014/KUSK-DOP/Svo Spisová značka: Horní náves LOUŇOVICE

Praha: Obecní úřad Louňovice Číslo jednací: /2014/KUSK-DOP/Svo Spisová značka: Horní náves LOUŇOVICE Praha: 11.03.2014 Obecní úřad Louňovice Číslo jednací: 036404/2014/KUSK-DOP/Svo Spisová značka: SZ_036404/2014/KUSK Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Svobodová Značka: DOP/Svo R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více