Mateřská škola Zlín, příspěvková organizace. Santražiny 4224, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Zlín, příspěvková organizace. Santražiny 4224, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Číslo jednací: MŠS/148/2013 Zpracováno: srpen 2013 Platnost: 3 roky Zpracoval: Bc. Martina Jochová Identifikační údaje: Název školy: Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace Sídlo: Santražiny 4224, , Zlín IČO: Ředitel: Bc. Martina Jochová Kontakty: Zřizovatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín Kapacita školy: 120 dětí Provozní doba: Po - Čt Pá Počet zaměstnanců: 8 pedagogických pracovníků 6 provozních pracovníků Odpovědná osoba za tvorbu ŠVP: Bc. Martina Jochová, ředitelka školy ŠVP projednán na pedagogické radě:

3 Obecná charakteristika školy: Naše mateřská škola funguje od roku 1976, kdy byla postavena, jako svitovská školka. V 90. letech 20. století se stalo zřizovatelem město Zlín a v roce 1993 vstoupila školka do právní subjektivity, jejím zástupcem právnické osoby je ředitelka. Mateřská škola je vybudována pro kapacitu 120 dětí, ale podle současných zákonů ji může navštěvovat pouze 112 dětí. Budova je rozdělena na dvě, zrcadlově otočené části, které jsou propojeny chodbou. V každé části se nachází dvě třídy, šatna pro děti i personál, přípravny jídla a kancelář. Součástí mateřské školy je školní jídelna. U školy se nachází i prosotrná zahrada, která umožňuje dětem spontánní pohybové činnosti i relaxaci nebo pozorování měnící se přírody. V zimních měsících je zde možné využívat saunu, v létě naopak bazén pro děti. V měsící srpnu 2013 se započala rekonstrukce této zahrady. Bude tedy dětem nabídnuto modernější a bezpečnější prostředí pro jejich aktivity. Charakteristika tříd: Mateřská škola má 4 oddělení, která jsou rozdělena na třídu a hernu, ve které také probíhá odpolení klid. U každé třídy je sociální zařízení pro děti, které v měsíci srpnu 2013 prošlo rekonstrukcí a již plně odpovídá hygienickým požadavkům; dále šatna pro děti a přípravna jídla. 1.třída je laděna do zelena, je vybavena novým nábytkem pro děti. Do této třídy chodí nejmenší, 3-leté děti 2.třída je laděna do žluta, herna i třída jsou z části vybaveny novým nábytkem, chodí zde děti ve věku 4 let 3.třída je laděna do fialova, herna i třída jsou vybaveny novým nábatkem, tuto třídu navštěvují zpravidla děti 5-6 leté 4. třída je laděna do tyrkysova, herna je z části vybavena novým nábytkem, je to třída nejstarších, 6-ti letých dětí a dětí s odkladem školní docházky

4 Podmínky vzdělávání 1. Věcné vybavení Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké. Umožňují jak výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek tak i stravování. Osvětlení v mateřské škole splňuje zcela hygienické podmínky. K rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení došlo v srpnu Prostor pro ukládání lůžkovin je dostatečný, větratelný a lůžkoviny jsou individuálně rozděleny pro každé dítě. Je třeba doplnit počet nových lehátek, povlečení a ručníků pro děti. Nábytek ve třídách je buď z části nebo zcela nový a vyhovuje hygienickým podmínkám, je bezpečný a estetický. Část je však ještě původní původní, tedy nevyhovující dnešním požadavkům a je nutné jej postupně vyměnit za odpovídající zařízení. Dětské stoly a židle v druhé, třetí a čtvrté třídě zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí, jsou bezpečné a estetické. V 1. třídě je nutné dětské stoly a židle vyměnit za bezpečné a estetické. Hračky, pomůcky, i jiný didaktický materiál odpovídá věku i počtu dětí a je průběžně doplňován. Měl by ale být více přístupný jak dětem, tak dospělým. Mělo by se více dbát na jeho obnovování a na stanovení jasných pravidel pro jejich užívání. Zahrada mateřské školy bezprostředně navazuje na budovu mateřské školy, je prostorná. V srpnu 2013 se započala její rekonstrukce. Do budoucna je potřeba v mateřské škole zrekonstruovat podlahy, letní umývarky děti a na zahradě mateřské školy saunu a bazén pro

5 2. Životospráva Mateřská škola má vlastní kuchyň, která prošla kompletní rekonstrukcí. Strava je plnohodnotná, podávána v cca 2 hodinových intervalech. Do jídelníčku jsou zakonponováy nové recepty, jídlo pro děti je veselé, barevné, tak, aby pro ně bylo lákavé. Je třeba zařazovat co nejvíce zeleniny a ovoce. V žádném případě nejsou děti do jídla nuceny. Pitný režim je zajištěn. Jen při pobytu venku je nutné zavést nový systém tak, aby zcela odpovídal hygienickým normám. Děti 5-6 leté si již samy chystají snídaně, aby se rozvíjela jejich samostatnost a sebeobsaluha Denní aktivity jsou voleny tak, aby vytvářely pravidelný řád, ale také, aby daly prostor řízeným i spontánním aktivitám dětí a aby byla možnost přizpůsobit se potřebám a aktuálním situacím v případě příznivého počasí využíváme denně zahradu k pobytu venku. Jen pokud je silný vítr, prší, je nepříznivá smogová situace nebo klesnou teploty pod -8 C nahrazujeme pobyt venku činnostmi v mateřské škole Není zcela respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Je třeba zakomponovat možnost volby činností 3. Psychosociální podmínky Adaptační proces Je zajištěna postupná adaptace nově příchozího dítěte. Důraz je kladen na individuální přístup ( zapojuje se celý pedagogický a provozní personál) a na možnost přítomnosti zákonného zástupce dítěte Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení. Na začátku každého školního roku jsou v jednotlivých třídách vytvářenny pravidla soužití tak, aby se děti respektovaly navzájem. Tato pravidla jsou po celý rok umístěna v prostorech jednotlivých oddělní, tak, aby si je děti mohly neustále připomínat. Vzdělávání probíhá jak indiviuální formou, tak skupinovou i frontální. Je kladen důraz na prožitkové učení. Pedagogové vedou děti tak, aby děti samy nacházely možnost řešení a na dospělého se obracely jen tehdy, neví-li si rady. Na děti jsou kladeny takové požadavky, které vzhledem ke svému věku a schopnostem zvládnou Naší snahou je vytvářet bezpečné klima na základě vzájené důvěry, úcty, diskrétnosti a vzájemné spolupráce mezi všemi dětmi, zaměstnanci a rodiči

6 4. Organizace chodu Provoz mateřské školy Pondělí čtvrtek Pátek Prázdninový provoz Ráno se dětí schází od v první a druhé třídě. Poté jdou se svou třídní učitelkou již do své třídy. Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby jsou povinni děti přivádět až do třídy a tam je předat pedagogickému zaměstnanci. Do mateřské školy přicházejí děti zdravé. Projevuje-li dítě známky nemoci, má učitelka právo, v zájmu zachování zdraví ostatních účastníků předškolního vzdělávání, ale také v zájmu onoho dítěte, odmítnout jeho přijetí. Zjistí-li učitelka během dne příznaky nemoci, ihned separuje dítěte od ostatních a vyrozumí zákonného zástupce. Ten si dítě v co nejkratší době vyzvedne z mateřské školy a zajistí lékařské vyšetření. Jak plyne den v mateřské škole: o scházení dětí v mateřské škole, individuální činnosti o ranní činnosti, volné hry dětí, individuální činnosti s dětmi, ranní cvičení, ranní kruh,... o individuální podávání snídaně o řízené činnosti o ovocná svačinka o pobyt venku (dle počasí možnost i dříve) o oběd o hygiena, příprava na odpočinek o odpočinek dětí, pohádka, op.ř individuální činnosti o vstávání dětí, odpolední svačinka o (16.00) rozcházení dětí volné hry, individuální činnosti, v případě pěkného počasí pobyt venku

7 5. Řízení mateřské školy Školní řád, vnitřní směrnice a náplně práce jasně vymezují práva, povinnosti a kompetence všech zaměstnanců školy. Ředitelka školy ve spolupráci se všemi zaměstnanci vytváří školní vzdělávací program, z něhož pak vychází třídní vzdělávací programy na jednotlivých třídách. Velký důraz je kladen nas týmovou práci, na atmosféru důvěry a podpory. Jsou respektovány a konzultovány názory všech zaměstnanců. Veškeré záležitosti mateřské školy jsou společně konzultovány na poradách, kterých se zúčastňují všichni zaměsdtnanci. V důsledku kontorlních e evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další činnosti a chod mateřské školy. Všichni zaměstnanci ctí zásadu klidné a přátelské atmosféry vůči dětem i jejich rodičům. 6. Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor tvoří 5 kvalifikovaných učitelek se středoškolským vzděláním, jedna učitelka si studium zaměřené na předškolní vzdělávání dodělává formou dálkového studia a jedna paní učitelka v letošním roce dokončí studium předškolní pedagogiky na vysoké škole. Ředitelka školy má vysokoškolské vzdělání ve speciální pedagogice. Sbor tvoří převážně mladší učitelky, ale součástí kolektivu jsou i pedagogové s dlouholetou praxí, které mladším kolegyním předávají své zkušenosti a naopak od nich získávají nové náměty a nápady pro své činnosti. Pedagogy je nutné více motivovat k samostudiu i čerpat více nabídek z DVPP Dále je v mateřské škole školnice, uklizečka, hlavní kuchařka, kuchařka, provozní a pomocná kuchařka

8 7. Spoluúčast rodičů spolupráce mezi školou a rodiči není samozřejmostí. Tyto vztahy se musí dlouhodobě vytvářet. Do budoucna chceme předejít neshodám, které často vznikají v rozlišnosti chápání pohledu na situaci, v tom, co jedna strana očekává od druhé a proto: umožňujeme rodičům účast na postupné adaptaci dítěte v mateřské škole sledujeme potřeby jednostlivých rodin a snažíme se vycházet jim vstříct jednáme s každým dítětem a jeho rodinou individuálně předkládáme dětem činnosti přiměřené jejich věku připravujeme akce, u nichž můžou být rodiče přítomni činostem ve třídě, na zahradě o průběhu vzdělávání informujeme rodiče individuáolně, šetrně, citlivě a empaticky k dané situaci; průběh vzdělávání zaznamenáváme do záznamových archů, ke kterým mají přístup I zákonní zástupci dětí zachováváme diskrétnost ve svěřených vnitřních záležitostech, nezasahujeme do života a soukromí rodiny provádíme odbornou diagnostiku vývoje dětí, v případech nesrovnalostí nabízíme rodičům spolupráci s odborníky na danou problematiku SPC, PPP, logoped v případě problémů spolupracujeme s rodiči a snažíme se společně, v klidné atmosféře, vše vyřešit ke spokojenosti abou stran vytváříme přátelskou atmosféru a snažíme se, aby rodiče cítili, že jsou u nás vítáni ze strany rodičů: doprovází dítě do třídy a předává ho učitelce do třídy poskytují informace o zdravotním stavu dítěte vyzvedávají si dítě včas z mateřské školy čtou informace na nástěnkách účastní se akcí pořádaných školou zajímají se o dění v mateřské škole a průběhu vzdělávání dítěte v případě problému spolupracují s učitelkou, popř. Ředitelkou a snaží se společně, v klidné atmosféře, vše vyřešit ke spokojenosti obou stran

9 Spolupráce s rodiči může mít různé formy např. Účast na akcích školy a pomoc s jejich plánováním; pravidelné konzultace; možnost exkurze na jejich pracovišti; sponzorské dary; zručnost rodičů Za všechny formy spolupráce rodičům děkujeme a jsme za ně vděčny Aktivity s rodiči: Táborák - seznamovací akce na začátek školního roku Putování za světýlkem Vánoční zpívání Jarní tvoření Rozloučení se škoůáky 8. Spolupráce s partnery spolupráce s magistrátem města Zlína účast na akcích pořadaných městem Zlín, vystupování na vítání občánků spolupráce s SSPgŠ praxe studentek Policie dny s policií v mateřské škole Základní školas děti se před zápisem do základní školy seznamují s prostředím základní školy městské divadlo návštěvy divadelních představení kino Zlaté jablko návštěvy filmových představení městské lázně předškolní děti se účastmní plaveckého výcviku pedagogicko psychologická poradna v případě potřeby odborného vyšetření a návrhu dalšího vzdělávání u konkrétních dětí logopedie v případě potřeby spokupráce s klinickými logoipedy, celoroční spolupráce s asociací logopedů ve školství

10 9. vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami školní vzdělávací program a zněj vycházející třídní vzdělávací programy jsou pro všechny děti společné, dle jednotlivých tříd. Při naplňování očekávaných výstupů však postupujeme s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami co nejvíce individuálně, citlivě s ohledy na jejich možnosti a potřeby tak, abychom co nejvíce rozvíjeli všechny jejich oblasti, se zaměřením na vyrovnání vývoje v problematických oblastech. V případě integrovaných dětí vytváříme individuální vzdělávací plán, se kterým jsou seznámení všichni zaměstnanci školy, rodiče a úzce spolupracujeme s příslušným SPC. Pokud se jedná o děti s odkladem školní docházky, vytváří pedagog pro konkrétní dítě, na základě výsledků PPP, tabulku dalšího rozvoje dítěte, tak aby co nejvíce rozvíjela určené oblasti vzdělávání dětí mimořádně nadaných školní vzdělávací program a na něj navazující třídní vzdělávací programy jsou pro všechny děti společné. Při naplňování očekávaných výstupů u dětí mimořádně nadaných postupujeme co nejvíce individuálně, snažíme se u dětí podporovat oblast jejich nadání, ale zároveň prohlubovat a rozvíjet I ostatní oblasti

11 Vize Základním cílem naší mateřské školy je udržet stmelený kolektiv, atmosféru klidu, pohody a vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a dětmi. A tuto celkovou pohodu vnést i mezi zaměstnance a rodiče. Dalším, ne méně důležitým cílem, je pomoc v prvních, pro rozvoj dítěte velmi důležitých, letech života. Dbáme na fyzický, psychický i sociální rozvoj dítěte, dle jeho individuálních potřeb Z toho vyplývá naše filosofie do budoucna... vytvořit a udržet přátelskou organizaci, otevřenou novým podnětům, metodám i principům zapojit více do života školky rodiče, ale I ostatní veřejnost; stát se aktivní, živou a známou školkou ukázat jak odborné, tak laické veřejnosti, že mateřská škola je důležitou součástí života dítěte a poskytujemu tu nejkvalitnější přípravu pro další stupně škol

12 Organizace vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Téma: Co všechno vidí sluníčko záměrem školního vzdělávacího programu je provést děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Podtémata jsou uzpůsobena právě vzhledem k určitým ročním obdobím, vyzdvižen je zvlášť nástup dětí do mateřské školy a vánoční svátky. Dílčí cíle i vzdělávací nabídka je vytvořena tak, aby si pedagogové mohli vybrat z nabídky, vzhledem k věku dětí na jednotlivých třídách a aby tyto cíle vedly ke společným očekávaným výstupů s ohledem na věkovou skupinu. Na jednotlivých třídách jsou vypracovány třídní vzdělávací programy navazující na tento školní vzdělávací program

13 Podtéma: Já a moji kamarádi (časová realizace - září) Charakteristika: cílem tohoto bloku je adaptace na nové prostředí, ať už nově příchozích dětí do mateřské školy, nebo dětí přecházejících do nové třídy. Dítě a jeho tělo Dílčí cíle : Rozvoj psychické zdatnosti Rozvoj sebeobsluhy Rozvoj jemné motoriky Vzdělávací nabídka: Pohybové hry - Hudebně - pohybové hry Kreslení a malování na volné téma Prstová cvičení - např. kniha Předškolákův rok, do školy jenom krok Četba příběhů - Psychomotorické hry - Očekávané výstupy: Schopnost adaptovat se na nové prostředí Zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony Dítě a jeho psychika Rozvoj verbální i neverbální komunikace Rozvoj pozornosti Rozvoj vlastní identity Rozvoj paměti Vzdělávací nabídka: Logopedická cvičení v rámci primární i sekundární prevence Rozvoj mimického svalstva + vyjádření citů - vyjadřování nálady Básničky a říkanky Četba knih Spontánní činnosti během dne Vytváření společných pravidel třídy Pohybové hry Seznámení s budovou školy i jejími zaměstnanci

14 Očekávané výstupy: Adaptace na nové prostředí Umět vyjádřit své přání Dokázat se odpoutat na určitou dobu od rodičů Dokázat přijmout předem daná pravidla Umět co nejlépe artikulovat Znát své jméno a značku; znát jména a značky kamarádů Dítě a ten druhý Osvojení si pravidel chování vzhledem k dospělým i kamarádům Vzdělávací nabídka: Námětové hry Spontánní činnosti během dne Očekávané výstupy: Umět komunikovat s dospělým i kamarádem Dodržovat předem daná pravidla Dítě a společnost Seznámení a spoluvytváření pravidel soužití v mateřské škole Vzdělávací nabídka: Poslech pohádek a příběhů Každodenní setkávání s pozitivními vzory Námětové hry Spontánní aktivity během dne Očekávané výstupy: Umět poprosit, poděkovat, pozdravit, rozloučit se Pochopit role ve třídě; pochopit role v mateřské škole Neničit úmyslne hračky, pomůcky ani věci denní potřeby

15 Dítě a svět Vytváření pozitivního vtahu ke třídě, školce Vzdělávací nabídka: Seznámení s budovou školy a jejími zaměstnanci Seznámení s kamarády ve třídě Spontánní aktivity během dne Spolupodílení se na výzdobě třídy, šatny Očekávané výstupy: Schopnost adaptace na nové prostředí ( třídy, školky a jejího okolí )

16 Podtéma: Podzim ( časová realizace - říjen, listopad) Charakteristika bloku: záměrem je nadále adaptace dětí, zejména nových. U mladších dětí se zaměřovat na postupné seznamování se svým tělem a jeho možnostmi, u starších dětí zvyšovat rozsah pohybu. U všech věkových skupin se pak nadále věnovat sebeobsluze, týkající se konkrétní věkové skupiny a dodržování hygienických návyků. V dalších oblastech je tento blok zaměřen na rozvoj paměti a pozornosti dětí. Na osvojení a opakování poznatků o podzimním ovoci a zelenině, orientaci v čase ( roční období, měsíce v roce), znalost základních barev i odstínů ( podle věku); na rozvoj předmatematických a předčtenářských dovedností Dítě a jeho tělo Rozvoj hrubé motoriky Rozvoj jemné motoriky Rozvoj grafomotoriky Rozvoj pohybu Rozvoj sebeobsluhy Rozvoj psychické zdatnosti Rozvoj hospodaření s dechem Rozvoj smyslů Vzdělávací nabídka: Přirozená dětská cvičení - chůze, běh, lezení, Pohybové hry Sebeobsluha při každodenních činnostech (oblékání, svlékání, hygiena, chystání snídaně, ) Činnosti na zahradě mateřské školy (trampolína, jízda na koloběžkách, hry v písku, volné hry dětí, ) Hudebně - pohybové hry Zpěv Diagnostika úrovne grafomotoriky ( kresba stromu, postavy; zjišování úrovne dle!) Pracovní Výtvarné znázornění podzimního ovoce Stříhání, skládání, obkreslování, Ochutnávka ovoce a zeleniny Výroba papírových draků Drakiáda na zahradě mateřské školy Akce s rodiči - Putování za světýlkem

17 Očekávané výstupy: Adaptace na nové prostředí Zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony Správné hospodaření s dechem Dokázat napodobit pohyb dle vzoru Dokázat pojmenovat vlastnosti - využití smyslů umět se bezpečně pohybovat ve skupině dětí NEBĚHAT V KRUHU!!! Dítě a jeho psychika Rozvoj verbální i neverbální komunikace Rozvoj pozornosti Rozvoj paměti Rozvoj smyslů Vzdělávací nabídka: Seznámení s podzimními básničkami, říkadly a písničkami Četba podzimních příběhů Dramatizace pohádky Ochutnávka ovoce a zeleniny Společenské hry dle věkové kategorie Hra Chodím, hledám, co mám znát, Seznámení s poznatky o podzimním ovoci, zelenině, lesních plodech, barvách podzimu Drakiáda na zahradě mateřské školy Pracovní listy - střídání barev na ocase draka; dokreslení tvarů draků ( geometrické tvary); určování počtu - dle věkové kategorie Výroba papírových draků Pozorování okolní přírody Akce pro rodiče - světýlka

18 Očekávané výstupy: Adaptace na nové prostředí Znát básničky, písničky a říkadla s podzimní tématikou Dokázat využít smysly k pojmenování vlastností Seznámit se, popř. znát druhy podzimního ovoce a zeleniny, přiřazovat k nadřazeným pojmům; rozlišovat mezi stromem a keřem; rozlišovat mezi stromem jehličnatým a listnatým; rozlišovat mezi pojmy zahrádka X pole Rozvoj předmatematických dovedností - prostorová orientace( před, za, první, poslední, ); určování počtu postav v ději, ovoce a zeleniny ( více X méně) Rozvoj předčtenářských dovedností - určení prvního písmena ve slově Rozvoj slovní zásoby převyprávění děje vlastními slovy; dokončení děje Orientovat se v ročních obdobích, popř. měsících v roce Znát, popř. se seznámit se zvířaty žijícími na poli a v lese a s ptáky; orientovat se v jejich přípravách na zimu Znát základní barvy, popř. jejich odstíny ( podzimní květiny, papírová draci, podzimní listy ) Znát, popř. se seznámit se základními geometrickými tvary Znát typické počasí na podzim, orientovat se v pojmech - mlha, jinovatka, déšť, vítr, babí léto, slunce, mraky; dokázat přizpůsobit oblečení Sledovat pohádku nebo příběh; dokázat dokončit děj vlastními slovy dokázat udržet pozornost u daných činnosti vzhledem ke svému věku Dítě a ten druhý Osvojení si pravidel chování vzhledem ke kamarádům i dospělým Rozvoj práce ve skupinách Vzdělávací nabídka: Společenské hry dle věkové kategorie Spontánní činnosti během dne Námětové hry Skupinové činnosti - výtvarné, pohybové, kognitivní

19 Očekávané výstupy: Umět komunikovat s kamarádem i dospělým Být schopen pracovat v malé skupince kamarádů Dítě a společnost Poznávání pravidel společně vytvořených Rozvoj schopnosti spolupracovat Vzdělávací nabídka: Akce pro rodiče - Putování za světýlkem Akce pro rodiče - Loučení s létem Každodenní setkávání s pozitivními vzory Spontánní činnosti Námětové hry Četba pohádek a příběhů Dramatizace pohádky Očekávané výstupy: Dokázat pracovat ve skupince kamarádů Chápat pravidla soužití v mateřské škole Umět poprosit, poděkovat, pozdravit, rozloučit se, Dítě a svět Rozvoj orientace v čase Seznámení s poznatky o podzimním ovoci a zelenině, lesních plodech; zvířatech žijících na poli a v lese Seznámení s typickým podzimním počasím Vzdělávací nabídka: Prohlížení a četba knih a encyklopedií Záměrné pozorování přírody Akce pro rodiče - Putování za světýlkem Akce pro rodiče - Loučení s létem Výtvarné činnosti s podzimní tématikou Očekávané výstupy: Znát nebo mít povědomí o ročních obdobích a měsících v roce - chápat rytmus přírody Orientovat se v pojmech slunce, mrak, babí léto, vítr, déšť, mlha, jinovatka

20 Podtéma: Vánoce ( časová realizace - prosinec) Charakteristika: záměrem tohoto bloku je seznámit děti s vánočními zvyky a tradicemi, s klasickými vánočními koledami a klidnou předvánoční a vánoční atmosférou Dítě a jeho tělo Rozvoj sebeobsluhy a hygieny Rozvoj psychické zdatnosti Rozvoj jemné motoriky Rozvoj grafomotoriky Koordinace pohybu a zpěvu Rozvoj estetického vnímání Rozvoj smyslového vnímání Rozvoj manipulace s míčem Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci Vzdělávací nabídka: Mikuláš Akce pro rodiče - Vánoční cinkání Pracovní listy Výtvarné činnosti s vánoční tématikou Vánoční výzdoba mateřské školy Mačkání, trhání, skládání papíru Práce s plastelínou, vizovickým pečivem výroba cukroví Pohybově taneční hry Cvičení s míči Vánoční písně a koledy - pásmo Očekávané výstupy: Rozvoj sebeobsluhy, zvládat hygienické a zdravotně preventivní návyky Zvládnout mikulášskou nadílku a Vánoční cinkání Znát a snažit se používat správný úchop příboru i psacích a kreslících potřeb Uvolnění jemných svalů ruky Zvládnout vánoční pásmo orientace v prostoru, změna směru chůze, chůze v zástupu,... Zvládat chytat míč obouruč, i s odrazem, hod na cíl,... Vnímat zimní, resp. Vánoční atmosféru

21 Dítě a jeho psychika Rozvoj výslovnosti, vyjadřování a mluvního projevu Rozvoj předčtenářských dovedností Rozvoj pozornosti Rozvoj paměti Rozvoj orientace v prostoru Rozvoj předmatematických představ Chápání časového sledu ročních dob Osvojení si typických vánočních zvyků a tradic Vzdělávací nabídka: Akce pro rodiče - Vánoční cinkání Mikuláš Vánoční básničky a koledy přednes, recitace, zpěv Vánoční tradice Vánoční pohádky a příběhy - knihy i CD a DVD Výroba vánočních přáníček Vánoční výzdoba mateřské školy Seznámení s typickými vánočními zvyky a tradicemi prožitkové učení (výstavy, betlémy, vánoční trhy,...) Kina, divadla, koncerty,... Rozhovory, diskuse,... Dramatizace vyjdřování, paměť, vzájemné postavení herců,... Logopedická a artikulační cvičení Pracovní listy určování počtu; více X méně Přiřazování předmětů a obrázků k začátečním písmenům Analýza a syntéza slov Výroba vizovického pečiva nebo klasického těsta seznámení s ingrediencemi

22 Očekávané výstupy: Znát vánoční básničky a koledy Zvládnout mikulášskou besídku i Vánoční cinkání Umět napsat své jméno; dokázat poznat napsané své jméno a umět ho vytleskat Dokázat určit počet do 3,5,10 Dokázat určit větší a menší množství Obohatit slovní zásobu o nové pojmy porozumět, chápat a umět prožít Dokázat vyjmenovat roční období a měsíce v roce Znát prostorové pojmy před, z, hned pře, hned za, první, poslední,... Podílet se svým výtvorem na vánoční výzdobě Dítě a ten druhý Rozvoj prosociálního cítění Vědomé dodržování pravidel chování Upevňování pocitu bezpečí a jistoty Vzdělávací nabídka: Běžné denní činnosti Námětové hry Společenské hry Poslech a převyprávění vánočních příběhů Kina, divadla Mikulášská nadílka Vánoční cinkání Dramatizace pohádek Společné povídání, sdílení, aktivity Povzbuzení, pochvala, motivace Očekávané výstupy: Umět být tolerantní k ostatním dětem Chápat, že ostatní mají stejná práva Neřešit konflikt násilím Dodržování dohodnutých pravidel Umět půjčit hračku, knihu či jiné pomůcky

23 Dítě a společnost Vímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané vánoční zvyky a tradice Rozvoj spolupracovat a spolupodílet se Vytvoření podvědomí o vánočních zvycích v jiných zemích Rozvoj pozitivních vztahů ke kultuře a umění Vzdělávací nabídka: Kina, divadfla, výstavx, vánoční trhy, vánoční tradice,... Mikulášská nadílka Vánoční cinkání akce pro rodiče Námětové hry Dramatizace pohádek Podpora aktivity přenechání různých činností a jejich řízení dětem Práce ve skupinách Zkoušení vánočních zvyků Očekávané výstupy: Umět vnímat tradice u nás i v cizích zemích Dokázat pracovat ve skupině dětí bez konfliktů, pomoci druhému Sledovat se zájmem filomová i jiná představení, výstavu,... Dítě a svět Rozvoj kulturního povědomí Vnímat změny v přírodě Schopnost přizpůsobovat se změnám v přírodě Význam péče o volně žijící zvířata Vzdělávací nabídka: Návštěva vánočního jarmarku na náměstí Návštěva výstavy vánočních tradic na zámku Akce pro rodiče - vánoční cinkání Krmení ptáčků na školní zahardě a jejich pozorování Pohádky, příběhy, rozhovory, diskuze,...

24 Očekávané výstupy: Mít povědomí o vánočních zvycích a tradicích Mít povědomí o ptácích, kteří na zimu odlétají, přilétají a kteří zůstávají Orientovat se v ročních obdobích a přizpůsobit se změnám

25 Podtéma: Zima ( časová realizace - leden, únor) Charakteristika bloku: cílem tohoto zimního bloku je seznámit děti se zimními sporty a radovánkami, některé aktivně prožít. Chápat změny v přírodě a dokázat se jim přízpůsobit, vědět, že některé činnosti nemusí být zdraví prospěšné nemoci, úrazy. V neposlední řadě je charakteristický pro toto období zápis dětí do základní školy Dítě a jeho tělo Zdokonalení jemné motoriky Zdokonalení hrubé motoriky Rozvoj vizuomotoriky Sladění pohybu se zpěvem Rozvoj sebeobsluhy Osvojení si poznatků o těle a zdraví Rozvoj obratnosti a hbitosti Vzdělávací nabídka: Pracovní listy Dokreslování nedokončených obrázků Puzzle, navlékání korálků Práce s plastelínou, papírem tvoření sněhových koulí a hry s nimi Pohybově-taneční hry a hry se zpěvem v kruhu, ve dvojicích Překážkové dráhy Chůze mezi překážkami, po zvýšené rovině s různými polohami paží Přeskakkování překážek z místa, v chůzi I běhu Plazení na lavičce I pod nízkou překážkou Výtvarné činnosti na zimní téma Hry na zahradě mateřské školy m zimní radovánky, stavění sněhuláka Zápis do základní školy CD,DVD úraz není náhoda Četba pohádek a příběhů o lidském těle Rozhovory, diskuse Očekávané výstupy: Uvplnění svalů ruky, správný úchop psacího náčiní Koordinace jemné a hrubé motoriky Rozvoj vizuomotoriky Znát a umět pojmenovat části těla, základní orgány a jejich funkci Znát možnosti nebezpečí v našem okolí a jak se jim bránit nemoci, úrazi Zvládnout zápis do základní školy Být pohybově aktivní po delší dobu dle věku

26 Dítě a jeho psychika Rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování Rozvoj paměti, pozornosti a vnímání Osvojení si dovedností předcházejících čtení a psaní Seznámení dětí s pohádkovými postavami Vnímání dobra a zla pohádky s poučením Seznámení se zimními sporty a radovánkami Rozvoj sebevědomí a sebedůvěry Rozvoj schopnosti vyjádřit získané prožitky a dojmy Vzdělávací nabídka: Spontnní hry Námětové hry Společenské hry Poslech pohádek Dokončení děje ; převyprávění děje vlastními slovy Opakování poznatků o barvách a jejich odstánech, geometrických tvarech, prvním písmenu ve slově; analýza a syntéza slov; orientace v číslené řadě; orientace v prostoru Pracovní listy Dramatizace pohádky dodržování základních pravidel dialogu Básničky, písně a říkadla se zimní tématikou, popřípadě pohádkovou nebo související se zápisem do základní školy Určování charakteristických rysů postav Artikulační a dechová cvičení Zadávání drobných úkolů a činností a předání odpovědnosti dětem Zápis do základní školy Očekávané výstupy: Zvládnout zápis do základní školy znát své jméno, adresu, věk; znát geometrické tvary; barvy a jejich odstíny; roční období a měsíce v roce; orinetovat se v číselné řadě a prostoru; umět napsat své jméno; přirozeně komunikovat Rozvoj paměti a pozoronosti Obohacení slovní zásoby o nové pojmy Dokázat sledovat děj, dokončit jej nebo převyprávět vlastními slovy Umět vyvodit mravní ponaučení a rozlišit dobro a zlo Umět dokončit započatou činnost rozvoj pozornosti Umět poznat a pojmenovat zimní sporty a radovánky, některých se osobně zúčastnit

27 Dítě a ten druhý rozvoj komunikativních dovedností rozvoj přizpůsobivosti vědomě dodržovat základní pravidla podpora vzniku a udržení dětských přátelství vzdělávací nabídka: běžné každodenní činnsoti spontánní hry námětové hry zápis do základní školy poslech pohádek s marvním ponaučením dokončení děje nebo převyprávění děje vlastními slovy povzbuzení, pochvala, motivace individuální práce s dětmi činnosti ve skupinkách očekávané výstupy umět se přizpůsobit režimu mateřské školy zapojovat se do společných činností dokázat komunikovat s druhým dítětem I dospělým zvládnout zápis do základní školy umět nabídnout pomoc pracovní listy práce s obrázkovým materiálem krmení a pozorování ptáčků na zahradě mateřské školy seznámení s poznatky o zvířatech žijích v zimě jak přezimují, jak se o ně můžeme starat,

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více