Mateřská škola Zlín, příspěvková organizace. Santražiny 4224, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Zlín, příspěvková organizace. Santražiny 4224, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Číslo jednací: MŠS/148/2013 Zpracováno: srpen 2013 Platnost: 3 roky Zpracoval: Bc. Martina Jochová Identifikační údaje: Název školy: Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace Sídlo: Santražiny 4224, , Zlín IČO: Ředitel: Bc. Martina Jochová Kontakty: Zřizovatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín Kapacita školy: 120 dětí Provozní doba: Po - Čt Pá Počet zaměstnanců: 8 pedagogických pracovníků 6 provozních pracovníků Odpovědná osoba za tvorbu ŠVP: Bc. Martina Jochová, ředitelka školy ŠVP projednán na pedagogické radě:

3 Obecná charakteristika školy: Naše mateřská škola funguje od roku 1976, kdy byla postavena, jako svitovská školka. V 90. letech 20. století se stalo zřizovatelem město Zlín a v roce 1993 vstoupila školka do právní subjektivity, jejím zástupcem právnické osoby je ředitelka. Mateřská škola je vybudována pro kapacitu 120 dětí, ale podle současných zákonů ji může navštěvovat pouze 112 dětí. Budova je rozdělena na dvě, zrcadlově otočené části, které jsou propojeny chodbou. V každé části se nachází dvě třídy, šatna pro děti i personál, přípravny jídla a kancelář. Součástí mateřské školy je školní jídelna. U školy se nachází i prosotrná zahrada, která umožňuje dětem spontánní pohybové činnosti i relaxaci nebo pozorování měnící se přírody. V zimních měsících je zde možné využívat saunu, v létě naopak bazén pro děti. V měsící srpnu 2013 se započala rekonstrukce této zahrady. Bude tedy dětem nabídnuto modernější a bezpečnější prostředí pro jejich aktivity. Charakteristika tříd: Mateřská škola má 4 oddělení, která jsou rozdělena na třídu a hernu, ve které také probíhá odpolení klid. U každé třídy je sociální zařízení pro děti, které v měsíci srpnu 2013 prošlo rekonstrukcí a již plně odpovídá hygienickým požadavkům; dále šatna pro děti a přípravna jídla. 1.třída je laděna do zelena, je vybavena novým nábytkem pro děti. Do této třídy chodí nejmenší, 3-leté děti 2.třída je laděna do žluta, herna i třída jsou z části vybaveny novým nábytkem, chodí zde děti ve věku 4 let 3.třída je laděna do fialova, herna i třída jsou vybaveny novým nábatkem, tuto třídu navštěvují zpravidla děti 5-6 leté 4. třída je laděna do tyrkysova, herna je z části vybavena novým nábytkem, je to třída nejstarších, 6-ti letých dětí a dětí s odkladem školní docházky

4 Podmínky vzdělávání 1. Věcné vybavení Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké. Umožňují jak výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek tak i stravování. Osvětlení v mateřské škole splňuje zcela hygienické podmínky. K rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení došlo v srpnu Prostor pro ukládání lůžkovin je dostatečný, větratelný a lůžkoviny jsou individuálně rozděleny pro každé dítě. Je třeba doplnit počet nových lehátek, povlečení a ručníků pro děti. Nábytek ve třídách je buď z části nebo zcela nový a vyhovuje hygienickým podmínkám, je bezpečný a estetický. Část je však ještě původní původní, tedy nevyhovující dnešním požadavkům a je nutné jej postupně vyměnit za odpovídající zařízení. Dětské stoly a židle v druhé, třetí a čtvrté třídě zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí, jsou bezpečné a estetické. V 1. třídě je nutné dětské stoly a židle vyměnit za bezpečné a estetické. Hračky, pomůcky, i jiný didaktický materiál odpovídá věku i počtu dětí a je průběžně doplňován. Měl by ale být více přístupný jak dětem, tak dospělým. Mělo by se více dbát na jeho obnovování a na stanovení jasných pravidel pro jejich užívání. Zahrada mateřské školy bezprostředně navazuje na budovu mateřské školy, je prostorná. V srpnu 2013 se započala její rekonstrukce. Do budoucna je potřeba v mateřské škole zrekonstruovat podlahy, letní umývarky děti a na zahradě mateřské školy saunu a bazén pro

5 2. Životospráva Mateřská škola má vlastní kuchyň, která prošla kompletní rekonstrukcí. Strava je plnohodnotná, podávána v cca 2 hodinových intervalech. Do jídelníčku jsou zakonponováy nové recepty, jídlo pro děti je veselé, barevné, tak, aby pro ně bylo lákavé. Je třeba zařazovat co nejvíce zeleniny a ovoce. V žádném případě nejsou děti do jídla nuceny. Pitný režim je zajištěn. Jen při pobytu venku je nutné zavést nový systém tak, aby zcela odpovídal hygienickým normám. Děti 5-6 leté si již samy chystají snídaně, aby se rozvíjela jejich samostatnost a sebeobsaluha Denní aktivity jsou voleny tak, aby vytvářely pravidelný řád, ale také, aby daly prostor řízeným i spontánním aktivitám dětí a aby byla možnost přizpůsobit se potřebám a aktuálním situacím v případě příznivého počasí využíváme denně zahradu k pobytu venku. Jen pokud je silný vítr, prší, je nepříznivá smogová situace nebo klesnou teploty pod -8 C nahrazujeme pobyt venku činnostmi v mateřské škole Není zcela respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Je třeba zakomponovat možnost volby činností 3. Psychosociální podmínky Adaptační proces Je zajištěna postupná adaptace nově příchozího dítěte. Důraz je kladen na individuální přístup ( zapojuje se celý pedagogický a provozní personál) a na možnost přítomnosti zákonného zástupce dítěte Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení. Na začátku každého školního roku jsou v jednotlivých třídách vytvářenny pravidla soužití tak, aby se děti respektovaly navzájem. Tato pravidla jsou po celý rok umístěna v prostorech jednotlivých oddělní, tak, aby si je děti mohly neustále připomínat. Vzdělávání probíhá jak indiviuální formou, tak skupinovou i frontální. Je kladen důraz na prožitkové učení. Pedagogové vedou děti tak, aby děti samy nacházely možnost řešení a na dospělého se obracely jen tehdy, neví-li si rady. Na děti jsou kladeny takové požadavky, které vzhledem ke svému věku a schopnostem zvládnou Naší snahou je vytvářet bezpečné klima na základě vzájené důvěry, úcty, diskrétnosti a vzájemné spolupráce mezi všemi dětmi, zaměstnanci a rodiči

6 4. Organizace chodu Provoz mateřské školy Pondělí čtvrtek Pátek Prázdninový provoz Ráno se dětí schází od v první a druhé třídě. Poté jdou se svou třídní učitelkou již do své třídy. Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby jsou povinni děti přivádět až do třídy a tam je předat pedagogickému zaměstnanci. Do mateřské školy přicházejí děti zdravé. Projevuje-li dítě známky nemoci, má učitelka právo, v zájmu zachování zdraví ostatních účastníků předškolního vzdělávání, ale také v zájmu onoho dítěte, odmítnout jeho přijetí. Zjistí-li učitelka během dne příznaky nemoci, ihned separuje dítěte od ostatních a vyrozumí zákonného zástupce. Ten si dítě v co nejkratší době vyzvedne z mateřské školy a zajistí lékařské vyšetření. Jak plyne den v mateřské škole: o scházení dětí v mateřské škole, individuální činnosti o ranní činnosti, volné hry dětí, individuální činnosti s dětmi, ranní cvičení, ranní kruh,... o individuální podávání snídaně o řízené činnosti o ovocná svačinka o pobyt venku (dle počasí možnost i dříve) o oběd o hygiena, příprava na odpočinek o odpočinek dětí, pohádka, op.ř individuální činnosti o vstávání dětí, odpolední svačinka o (16.00) rozcházení dětí volné hry, individuální činnosti, v případě pěkného počasí pobyt venku

7 5. Řízení mateřské školy Školní řád, vnitřní směrnice a náplně práce jasně vymezují práva, povinnosti a kompetence všech zaměstnanců školy. Ředitelka školy ve spolupráci se všemi zaměstnanci vytváří školní vzdělávací program, z něhož pak vychází třídní vzdělávací programy na jednotlivých třídách. Velký důraz je kladen nas týmovou práci, na atmosféru důvěry a podpory. Jsou respektovány a konzultovány názory všech zaměstnanců. Veškeré záležitosti mateřské školy jsou společně konzultovány na poradách, kterých se zúčastňují všichni zaměsdtnanci. V důsledku kontorlních e evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další činnosti a chod mateřské školy. Všichni zaměstnanci ctí zásadu klidné a přátelské atmosféry vůči dětem i jejich rodičům. 6. Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor tvoří 5 kvalifikovaných učitelek se středoškolským vzděláním, jedna učitelka si studium zaměřené na předškolní vzdělávání dodělává formou dálkového studia a jedna paní učitelka v letošním roce dokončí studium předškolní pedagogiky na vysoké škole. Ředitelka školy má vysokoškolské vzdělání ve speciální pedagogice. Sbor tvoří převážně mladší učitelky, ale součástí kolektivu jsou i pedagogové s dlouholetou praxí, které mladším kolegyním předávají své zkušenosti a naopak od nich získávají nové náměty a nápady pro své činnosti. Pedagogy je nutné více motivovat k samostudiu i čerpat více nabídek z DVPP Dále je v mateřské škole školnice, uklizečka, hlavní kuchařka, kuchařka, provozní a pomocná kuchařka

8 7. Spoluúčast rodičů spolupráce mezi školou a rodiči není samozřejmostí. Tyto vztahy se musí dlouhodobě vytvářet. Do budoucna chceme předejít neshodám, které často vznikají v rozlišnosti chápání pohledu na situaci, v tom, co jedna strana očekává od druhé a proto: umožňujeme rodičům účast na postupné adaptaci dítěte v mateřské škole sledujeme potřeby jednostlivých rodin a snažíme se vycházet jim vstříct jednáme s každým dítětem a jeho rodinou individuálně předkládáme dětem činnosti přiměřené jejich věku připravujeme akce, u nichž můžou být rodiče přítomni činostem ve třídě, na zahradě o průběhu vzdělávání informujeme rodiče individuáolně, šetrně, citlivě a empaticky k dané situaci; průběh vzdělávání zaznamenáváme do záznamových archů, ke kterým mají přístup I zákonní zástupci dětí zachováváme diskrétnost ve svěřených vnitřních záležitostech, nezasahujeme do života a soukromí rodiny provádíme odbornou diagnostiku vývoje dětí, v případech nesrovnalostí nabízíme rodičům spolupráci s odborníky na danou problematiku SPC, PPP, logoped v případě problémů spolupracujeme s rodiči a snažíme se společně, v klidné atmosféře, vše vyřešit ke spokojenosti abou stran vytváříme přátelskou atmosféru a snažíme se, aby rodiče cítili, že jsou u nás vítáni ze strany rodičů: doprovází dítě do třídy a předává ho učitelce do třídy poskytují informace o zdravotním stavu dítěte vyzvedávají si dítě včas z mateřské školy čtou informace na nástěnkách účastní se akcí pořádaných školou zajímají se o dění v mateřské škole a průběhu vzdělávání dítěte v případě problému spolupracují s učitelkou, popř. Ředitelkou a snaží se společně, v klidné atmosféře, vše vyřešit ke spokojenosti obou stran

9 Spolupráce s rodiči může mít různé formy např. Účast na akcích školy a pomoc s jejich plánováním; pravidelné konzultace; možnost exkurze na jejich pracovišti; sponzorské dary; zručnost rodičů Za všechny formy spolupráce rodičům děkujeme a jsme za ně vděčny Aktivity s rodiči: Táborák - seznamovací akce na začátek školního roku Putování za světýlkem Vánoční zpívání Jarní tvoření Rozloučení se škoůáky 8. Spolupráce s partnery spolupráce s magistrátem města Zlína účast na akcích pořadaných městem Zlín, vystupování na vítání občánků spolupráce s SSPgŠ praxe studentek Policie dny s policií v mateřské škole Základní školas děti se před zápisem do základní školy seznamují s prostředím základní školy městské divadlo návštěvy divadelních představení kino Zlaté jablko návštěvy filmových představení městské lázně předškolní děti se účastmní plaveckého výcviku pedagogicko psychologická poradna v případě potřeby odborného vyšetření a návrhu dalšího vzdělávání u konkrétních dětí logopedie v případě potřeby spokupráce s klinickými logoipedy, celoroční spolupráce s asociací logopedů ve školství

10 9. vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami školní vzdělávací program a zněj vycházející třídní vzdělávací programy jsou pro všechny děti společné, dle jednotlivých tříd. Při naplňování očekávaných výstupů však postupujeme s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami co nejvíce individuálně, citlivě s ohledy na jejich možnosti a potřeby tak, abychom co nejvíce rozvíjeli všechny jejich oblasti, se zaměřením na vyrovnání vývoje v problematických oblastech. V případě integrovaných dětí vytváříme individuální vzdělávací plán, se kterým jsou seznámení všichni zaměstnanci školy, rodiče a úzce spolupracujeme s příslušným SPC. Pokud se jedná o děti s odkladem školní docházky, vytváří pedagog pro konkrétní dítě, na základě výsledků PPP, tabulku dalšího rozvoje dítěte, tak aby co nejvíce rozvíjela určené oblasti vzdělávání dětí mimořádně nadaných školní vzdělávací program a na něj navazující třídní vzdělávací programy jsou pro všechny děti společné. Při naplňování očekávaných výstupů u dětí mimořádně nadaných postupujeme co nejvíce individuálně, snažíme se u dětí podporovat oblast jejich nadání, ale zároveň prohlubovat a rozvíjet I ostatní oblasti

11 Vize Základním cílem naší mateřské školy je udržet stmelený kolektiv, atmosféru klidu, pohody a vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a dětmi. A tuto celkovou pohodu vnést i mezi zaměstnance a rodiče. Dalším, ne méně důležitým cílem, je pomoc v prvních, pro rozvoj dítěte velmi důležitých, letech života. Dbáme na fyzický, psychický i sociální rozvoj dítěte, dle jeho individuálních potřeb Z toho vyplývá naše filosofie do budoucna... vytvořit a udržet přátelskou organizaci, otevřenou novým podnětům, metodám i principům zapojit více do života školky rodiče, ale I ostatní veřejnost; stát se aktivní, živou a známou školkou ukázat jak odborné, tak laické veřejnosti, že mateřská škola je důležitou součástí života dítěte a poskytujemu tu nejkvalitnější přípravu pro další stupně škol

12 Organizace vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Téma: Co všechno vidí sluníčko záměrem školního vzdělávacího programu je provést děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Podtémata jsou uzpůsobena právě vzhledem k určitým ročním obdobím, vyzdvižen je zvlášť nástup dětí do mateřské školy a vánoční svátky. Dílčí cíle i vzdělávací nabídka je vytvořena tak, aby si pedagogové mohli vybrat z nabídky, vzhledem k věku dětí na jednotlivých třídách a aby tyto cíle vedly ke společným očekávaným výstupů s ohledem na věkovou skupinu. Na jednotlivých třídách jsou vypracovány třídní vzdělávací programy navazující na tento školní vzdělávací program

13 Podtéma: Já a moji kamarádi (časová realizace - září) Charakteristika: cílem tohoto bloku je adaptace na nové prostředí, ať už nově příchozích dětí do mateřské školy, nebo dětí přecházejících do nové třídy. Dítě a jeho tělo Dílčí cíle : Rozvoj psychické zdatnosti Rozvoj sebeobsluhy Rozvoj jemné motoriky Vzdělávací nabídka: Pohybové hry - Hudebně - pohybové hry Kreslení a malování na volné téma Prstová cvičení - např. kniha Předškolákův rok, do školy jenom krok Četba příběhů - Psychomotorické hry - Očekávané výstupy: Schopnost adaptovat se na nové prostředí Zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony Dítě a jeho psychika Rozvoj verbální i neverbální komunikace Rozvoj pozornosti Rozvoj vlastní identity Rozvoj paměti Vzdělávací nabídka: Logopedická cvičení v rámci primární i sekundární prevence Rozvoj mimického svalstva + vyjádření citů - vyjadřování nálady Básničky a říkanky Četba knih Spontánní činnosti během dne Vytváření společných pravidel třídy Pohybové hry Seznámení s budovou školy i jejími zaměstnanci

14 Očekávané výstupy: Adaptace na nové prostředí Umět vyjádřit své přání Dokázat se odpoutat na určitou dobu od rodičů Dokázat přijmout předem daná pravidla Umět co nejlépe artikulovat Znát své jméno a značku; znát jména a značky kamarádů Dítě a ten druhý Osvojení si pravidel chování vzhledem k dospělým i kamarádům Vzdělávací nabídka: Námětové hry Spontánní činnosti během dne Očekávané výstupy: Umět komunikovat s dospělým i kamarádem Dodržovat předem daná pravidla Dítě a společnost Seznámení a spoluvytváření pravidel soužití v mateřské škole Vzdělávací nabídka: Poslech pohádek a příběhů Každodenní setkávání s pozitivními vzory Námětové hry Spontánní aktivity během dne Očekávané výstupy: Umět poprosit, poděkovat, pozdravit, rozloučit se Pochopit role ve třídě; pochopit role v mateřské škole Neničit úmyslne hračky, pomůcky ani věci denní potřeby

15 Dítě a svět Vytváření pozitivního vtahu ke třídě, školce Vzdělávací nabídka: Seznámení s budovou školy a jejími zaměstnanci Seznámení s kamarády ve třídě Spontánní aktivity během dne Spolupodílení se na výzdobě třídy, šatny Očekávané výstupy: Schopnost adaptace na nové prostředí ( třídy, školky a jejího okolí )

16 Podtéma: Podzim ( časová realizace - říjen, listopad) Charakteristika bloku: záměrem je nadále adaptace dětí, zejména nových. U mladších dětí se zaměřovat na postupné seznamování se svým tělem a jeho možnostmi, u starších dětí zvyšovat rozsah pohybu. U všech věkových skupin se pak nadále věnovat sebeobsluze, týkající se konkrétní věkové skupiny a dodržování hygienických návyků. V dalších oblastech je tento blok zaměřen na rozvoj paměti a pozornosti dětí. Na osvojení a opakování poznatků o podzimním ovoci a zelenině, orientaci v čase ( roční období, měsíce v roce), znalost základních barev i odstínů ( podle věku); na rozvoj předmatematických a předčtenářských dovedností Dítě a jeho tělo Rozvoj hrubé motoriky Rozvoj jemné motoriky Rozvoj grafomotoriky Rozvoj pohybu Rozvoj sebeobsluhy Rozvoj psychické zdatnosti Rozvoj hospodaření s dechem Rozvoj smyslů Vzdělávací nabídka: Přirozená dětská cvičení - chůze, běh, lezení, Pohybové hry Sebeobsluha při každodenních činnostech (oblékání, svlékání, hygiena, chystání snídaně, ) Činnosti na zahradě mateřské školy (trampolína, jízda na koloběžkách, hry v písku, volné hry dětí, ) Hudebně - pohybové hry Zpěv Diagnostika úrovne grafomotoriky ( kresba stromu, postavy; zjišování úrovne dle!) Pracovní Výtvarné znázornění podzimního ovoce Stříhání, skládání, obkreslování, Ochutnávka ovoce a zeleniny Výroba papírových draků Drakiáda na zahradě mateřské školy Akce s rodiči - Putování za světýlkem

17 Očekávané výstupy: Adaptace na nové prostředí Zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony Správné hospodaření s dechem Dokázat napodobit pohyb dle vzoru Dokázat pojmenovat vlastnosti - využití smyslů umět se bezpečně pohybovat ve skupině dětí NEBĚHAT V KRUHU!!! Dítě a jeho psychika Rozvoj verbální i neverbální komunikace Rozvoj pozornosti Rozvoj paměti Rozvoj smyslů Vzdělávací nabídka: Seznámení s podzimními básničkami, říkadly a písničkami Četba podzimních příběhů Dramatizace pohádky Ochutnávka ovoce a zeleniny Společenské hry dle věkové kategorie Hra Chodím, hledám, co mám znát, Seznámení s poznatky o podzimním ovoci, zelenině, lesních plodech, barvách podzimu Drakiáda na zahradě mateřské školy Pracovní listy - střídání barev na ocase draka; dokreslení tvarů draků ( geometrické tvary); určování počtu - dle věkové kategorie Výroba papírových draků Pozorování okolní přírody Akce pro rodiče - světýlka

18 Očekávané výstupy: Adaptace na nové prostředí Znát básničky, písničky a říkadla s podzimní tématikou Dokázat využít smysly k pojmenování vlastností Seznámit se, popř. znát druhy podzimního ovoce a zeleniny, přiřazovat k nadřazeným pojmům; rozlišovat mezi stromem a keřem; rozlišovat mezi stromem jehličnatým a listnatým; rozlišovat mezi pojmy zahrádka X pole Rozvoj předmatematických dovedností - prostorová orientace( před, za, první, poslední, ); určování počtu postav v ději, ovoce a zeleniny ( více X méně) Rozvoj předčtenářských dovedností - určení prvního písmena ve slově Rozvoj slovní zásoby převyprávění děje vlastními slovy; dokončení děje Orientovat se v ročních obdobích, popř. měsících v roce Znát, popř. se seznámit se zvířaty žijícími na poli a v lese a s ptáky; orientovat se v jejich přípravách na zimu Znát základní barvy, popř. jejich odstíny ( podzimní květiny, papírová draci, podzimní listy ) Znát, popř. se seznámit se základními geometrickými tvary Znát typické počasí na podzim, orientovat se v pojmech - mlha, jinovatka, déšť, vítr, babí léto, slunce, mraky; dokázat přizpůsobit oblečení Sledovat pohádku nebo příběh; dokázat dokončit děj vlastními slovy dokázat udržet pozornost u daných činnosti vzhledem ke svému věku Dítě a ten druhý Osvojení si pravidel chování vzhledem ke kamarádům i dospělým Rozvoj práce ve skupinách Vzdělávací nabídka: Společenské hry dle věkové kategorie Spontánní činnosti během dne Námětové hry Skupinové činnosti - výtvarné, pohybové, kognitivní

19 Očekávané výstupy: Umět komunikovat s kamarádem i dospělým Být schopen pracovat v malé skupince kamarádů Dítě a společnost Poznávání pravidel společně vytvořených Rozvoj schopnosti spolupracovat Vzdělávací nabídka: Akce pro rodiče - Putování za světýlkem Akce pro rodiče - Loučení s létem Každodenní setkávání s pozitivními vzory Spontánní činnosti Námětové hry Četba pohádek a příběhů Dramatizace pohádky Očekávané výstupy: Dokázat pracovat ve skupince kamarádů Chápat pravidla soužití v mateřské škole Umět poprosit, poděkovat, pozdravit, rozloučit se, Dítě a svět Rozvoj orientace v čase Seznámení s poznatky o podzimním ovoci a zelenině, lesních plodech; zvířatech žijících na poli a v lese Seznámení s typickým podzimním počasím Vzdělávací nabídka: Prohlížení a četba knih a encyklopedií Záměrné pozorování přírody Akce pro rodiče - Putování za světýlkem Akce pro rodiče - Loučení s létem Výtvarné činnosti s podzimní tématikou Očekávané výstupy: Znát nebo mít povědomí o ročních obdobích a měsících v roce - chápat rytmus přírody Orientovat se v pojmech slunce, mrak, babí léto, vítr, déšť, mlha, jinovatka

20 Podtéma: Vánoce ( časová realizace - prosinec) Charakteristika: záměrem tohoto bloku je seznámit děti s vánočními zvyky a tradicemi, s klasickými vánočními koledami a klidnou předvánoční a vánoční atmosférou Dítě a jeho tělo Rozvoj sebeobsluhy a hygieny Rozvoj psychické zdatnosti Rozvoj jemné motoriky Rozvoj grafomotoriky Koordinace pohybu a zpěvu Rozvoj estetického vnímání Rozvoj smyslového vnímání Rozvoj manipulace s míčem Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci Vzdělávací nabídka: Mikuláš Akce pro rodiče - Vánoční cinkání Pracovní listy Výtvarné činnosti s vánoční tématikou Vánoční výzdoba mateřské školy Mačkání, trhání, skládání papíru Práce s plastelínou, vizovickým pečivem výroba cukroví Pohybově taneční hry Cvičení s míči Vánoční písně a koledy - pásmo Očekávané výstupy: Rozvoj sebeobsluhy, zvládat hygienické a zdravotně preventivní návyky Zvládnout mikulášskou nadílku a Vánoční cinkání Znát a snažit se používat správný úchop příboru i psacích a kreslících potřeb Uvolnění jemných svalů ruky Zvládnout vánoční pásmo orientace v prostoru, změna směru chůze, chůze v zástupu,... Zvládat chytat míč obouruč, i s odrazem, hod na cíl,... Vnímat zimní, resp. Vánoční atmosféru

21 Dítě a jeho psychika Rozvoj výslovnosti, vyjadřování a mluvního projevu Rozvoj předčtenářských dovedností Rozvoj pozornosti Rozvoj paměti Rozvoj orientace v prostoru Rozvoj předmatematických představ Chápání časového sledu ročních dob Osvojení si typických vánočních zvyků a tradic Vzdělávací nabídka: Akce pro rodiče - Vánoční cinkání Mikuláš Vánoční básničky a koledy přednes, recitace, zpěv Vánoční tradice Vánoční pohádky a příběhy - knihy i CD a DVD Výroba vánočních přáníček Vánoční výzdoba mateřské školy Seznámení s typickými vánočními zvyky a tradicemi prožitkové učení (výstavy, betlémy, vánoční trhy,...) Kina, divadla, koncerty,... Rozhovory, diskuse,... Dramatizace vyjdřování, paměť, vzájemné postavení herců,... Logopedická a artikulační cvičení Pracovní listy určování počtu; více X méně Přiřazování předmětů a obrázků k začátečním písmenům Analýza a syntéza slov Výroba vizovického pečiva nebo klasického těsta seznámení s ingrediencemi

22 Očekávané výstupy: Znát vánoční básničky a koledy Zvládnout mikulášskou besídku i Vánoční cinkání Umět napsat své jméno; dokázat poznat napsané své jméno a umět ho vytleskat Dokázat určit počet do 3,5,10 Dokázat určit větší a menší množství Obohatit slovní zásobu o nové pojmy porozumět, chápat a umět prožít Dokázat vyjmenovat roční období a měsíce v roce Znát prostorové pojmy před, z, hned pře, hned za, první, poslední,... Podílet se svým výtvorem na vánoční výzdobě Dítě a ten druhý Rozvoj prosociálního cítění Vědomé dodržování pravidel chování Upevňování pocitu bezpečí a jistoty Vzdělávací nabídka: Běžné denní činnosti Námětové hry Společenské hry Poslech a převyprávění vánočních příběhů Kina, divadla Mikulášská nadílka Vánoční cinkání Dramatizace pohádek Společné povídání, sdílení, aktivity Povzbuzení, pochvala, motivace Očekávané výstupy: Umět být tolerantní k ostatním dětem Chápat, že ostatní mají stejná práva Neřešit konflikt násilím Dodržování dohodnutých pravidel Umět půjčit hračku, knihu či jiné pomůcky

23 Dítě a společnost Vímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané vánoční zvyky a tradice Rozvoj spolupracovat a spolupodílet se Vytvoření podvědomí o vánočních zvycích v jiných zemích Rozvoj pozitivních vztahů ke kultuře a umění Vzdělávací nabídka: Kina, divadfla, výstavx, vánoční trhy, vánoční tradice,... Mikulášská nadílka Vánoční cinkání akce pro rodiče Námětové hry Dramatizace pohádek Podpora aktivity přenechání různých činností a jejich řízení dětem Práce ve skupinách Zkoušení vánočních zvyků Očekávané výstupy: Umět vnímat tradice u nás i v cizích zemích Dokázat pracovat ve skupině dětí bez konfliktů, pomoci druhému Sledovat se zájmem filomová i jiná představení, výstavu,... Dítě a svět Rozvoj kulturního povědomí Vnímat změny v přírodě Schopnost přizpůsobovat se změnám v přírodě Význam péče o volně žijící zvířata Vzdělávací nabídka: Návštěva vánočního jarmarku na náměstí Návštěva výstavy vánočních tradic na zámku Akce pro rodiče - vánoční cinkání Krmení ptáčků na školní zahardě a jejich pozorování Pohádky, příběhy, rozhovory, diskuze,...

24 Očekávané výstupy: Mít povědomí o vánočních zvycích a tradicích Mít povědomí o ptácích, kteří na zimu odlétají, přilétají a kteří zůstávají Orientovat se v ročních obdobích a přizpůsobit se změnám

25 Podtéma: Zima ( časová realizace - leden, únor) Charakteristika bloku: cílem tohoto zimního bloku je seznámit děti se zimními sporty a radovánkami, některé aktivně prožít. Chápat změny v přírodě a dokázat se jim přízpůsobit, vědět, že některé činnosti nemusí být zdraví prospěšné nemoci, úrazy. V neposlední řadě je charakteristický pro toto období zápis dětí do základní školy Dítě a jeho tělo Zdokonalení jemné motoriky Zdokonalení hrubé motoriky Rozvoj vizuomotoriky Sladění pohybu se zpěvem Rozvoj sebeobsluhy Osvojení si poznatků o těle a zdraví Rozvoj obratnosti a hbitosti Vzdělávací nabídka: Pracovní listy Dokreslování nedokončených obrázků Puzzle, navlékání korálků Práce s plastelínou, papírem tvoření sněhových koulí a hry s nimi Pohybově-taneční hry a hry se zpěvem v kruhu, ve dvojicích Překážkové dráhy Chůze mezi překážkami, po zvýšené rovině s různými polohami paží Přeskakkování překážek z místa, v chůzi I běhu Plazení na lavičce I pod nízkou překážkou Výtvarné činnosti na zimní téma Hry na zahradě mateřské školy m zimní radovánky, stavění sněhuláka Zápis do základní školy CD,DVD úraz není náhoda Četba pohádek a příběhů o lidském těle Rozhovory, diskuse Očekávané výstupy: Uvplnění svalů ruky, správný úchop psacího náčiní Koordinace jemné a hrubé motoriky Rozvoj vizuomotoriky Znát a umět pojmenovat části těla, základní orgány a jejich funkci Znát možnosti nebezpečí v našem okolí a jak se jim bránit nemoci, úrazi Zvládnout zápis do základní školy Být pohybově aktivní po delší dobu dle věku

26 Dítě a jeho psychika Rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování Rozvoj paměti, pozornosti a vnímání Osvojení si dovedností předcházejících čtení a psaní Seznámení dětí s pohádkovými postavami Vnímání dobra a zla pohádky s poučením Seznámení se zimními sporty a radovánkami Rozvoj sebevědomí a sebedůvěry Rozvoj schopnosti vyjádřit získané prožitky a dojmy Vzdělávací nabídka: Spontnní hry Námětové hry Společenské hry Poslech pohádek Dokončení děje ; převyprávění děje vlastními slovy Opakování poznatků o barvách a jejich odstánech, geometrických tvarech, prvním písmenu ve slově; analýza a syntéza slov; orientace v číslené řadě; orientace v prostoru Pracovní listy Dramatizace pohádky dodržování základních pravidel dialogu Básničky, písně a říkadla se zimní tématikou, popřípadě pohádkovou nebo související se zápisem do základní školy Určování charakteristických rysů postav Artikulační a dechová cvičení Zadávání drobných úkolů a činností a předání odpovědnosti dětem Zápis do základní školy Očekávané výstupy: Zvládnout zápis do základní školy znát své jméno, adresu, věk; znát geometrické tvary; barvy a jejich odstíny; roční období a měsíce v roce; orinetovat se v číselné řadě a prostoru; umět napsat své jméno; přirozeně komunikovat Rozvoj paměti a pozoronosti Obohacení slovní zásoby o nové pojmy Dokázat sledovat děj, dokončit jej nebo převyprávět vlastními slovy Umět vyvodit mravní ponaučení a rozlišit dobro a zlo Umět dokončit započatou činnost rozvoj pozornosti Umět poznat a pojmenovat zimní sporty a radovánky, některých se osobně zúčastnit

27 Dítě a ten druhý rozvoj komunikativních dovedností rozvoj přizpůsobivosti vědomě dodržovat základní pravidla podpora vzniku a udržení dětských přátelství vzdělávací nabídka: běžné každodenní činnsoti spontánní hry námětové hry zápis do základní školy poslech pohádek s marvním ponaučením dokončení děje nebo převyprávění děje vlastními slovy povzbuzení, pochvala, motivace individuální práce s dětmi činnosti ve skupinkách očekávané výstupy umět se přizpůsobit režimu mateřské školy zapojovat se do společných činností dokázat komunikovat s druhým dítětem I dospělým zvládnout zápis do základní školy umět nabídnout pomoc pracovní listy práce s obrázkovým materiálem krmení a pozorování ptáčků na zahradě mateřské školy seznámení s poznatky o zvířatech žijích v zimě jak přezimují, jak se o ně můžeme starat,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více