Mateřská škola Zlín, příspěvková organizace. Santražiny 4224, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Zlín, příspěvková organizace. Santražiny 4224, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Číslo jednací: MŠS/148/2013 Zpracováno: srpen 2013 Platnost: 3 roky Zpracoval: Bc. Martina Jochová Identifikační údaje: Název školy: Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace Sídlo: Santražiny 4224, , Zlín IČO: Ředitel: Bc. Martina Jochová Kontakty: Zřizovatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín Kapacita školy: 120 dětí Provozní doba: Po - Čt Pá Počet zaměstnanců: 8 pedagogických pracovníků 6 provozních pracovníků Odpovědná osoba za tvorbu ŠVP: Bc. Martina Jochová, ředitelka školy ŠVP projednán na pedagogické radě:

3 Obecná charakteristika školy: Naše mateřská škola funguje od roku 1976, kdy byla postavena, jako svitovská školka. V 90. letech 20. století se stalo zřizovatelem město Zlín a v roce 1993 vstoupila školka do právní subjektivity, jejím zástupcem právnické osoby je ředitelka. Mateřská škola je vybudována pro kapacitu 120 dětí, ale podle současných zákonů ji může navštěvovat pouze 112 dětí. Budova je rozdělena na dvě, zrcadlově otočené části, které jsou propojeny chodbou. V každé části se nachází dvě třídy, šatna pro děti i personál, přípravny jídla a kancelář. Součástí mateřské školy je školní jídelna. U školy se nachází i prosotrná zahrada, která umožňuje dětem spontánní pohybové činnosti i relaxaci nebo pozorování měnící se přírody. V zimních měsících je zde možné využívat saunu, v létě naopak bazén pro děti. V měsící srpnu 2013 se započala rekonstrukce této zahrady. Bude tedy dětem nabídnuto modernější a bezpečnější prostředí pro jejich aktivity. Charakteristika tříd: Mateřská škola má 4 oddělení, která jsou rozdělena na třídu a hernu, ve které také probíhá odpolení klid. U každé třídy je sociální zařízení pro děti, které v měsíci srpnu 2013 prošlo rekonstrukcí a již plně odpovídá hygienickým požadavkům; dále šatna pro děti a přípravna jídla. 1.třída je laděna do zelena, je vybavena novým nábytkem pro děti. Do této třídy chodí nejmenší, 3-leté děti 2.třída je laděna do žluta, herna i třída jsou z části vybaveny novým nábytkem, chodí zde děti ve věku 4 let 3.třída je laděna do fialova, herna i třída jsou vybaveny novým nábatkem, tuto třídu navštěvují zpravidla děti 5-6 leté 4. třída je laděna do tyrkysova, herna je z části vybavena novým nábytkem, je to třída nejstarších, 6-ti letých dětí a dětí s odkladem školní docházky

4 Podmínky vzdělávání 1. Věcné vybavení Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké. Umožňují jak výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek tak i stravování. Osvětlení v mateřské škole splňuje zcela hygienické podmínky. K rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení došlo v srpnu Prostor pro ukládání lůžkovin je dostatečný, větratelný a lůžkoviny jsou individuálně rozděleny pro každé dítě. Je třeba doplnit počet nových lehátek, povlečení a ručníků pro děti. Nábytek ve třídách je buď z části nebo zcela nový a vyhovuje hygienickým podmínkám, je bezpečný a estetický. Část je však ještě původní původní, tedy nevyhovující dnešním požadavkům a je nutné jej postupně vyměnit za odpovídající zařízení. Dětské stoly a židle v druhé, třetí a čtvrté třídě zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí, jsou bezpečné a estetické. V 1. třídě je nutné dětské stoly a židle vyměnit za bezpečné a estetické. Hračky, pomůcky, i jiný didaktický materiál odpovídá věku i počtu dětí a je průběžně doplňován. Měl by ale být více přístupný jak dětem, tak dospělým. Mělo by se více dbát na jeho obnovování a na stanovení jasných pravidel pro jejich užívání. Zahrada mateřské školy bezprostředně navazuje na budovu mateřské školy, je prostorná. V srpnu 2013 se započala její rekonstrukce. Do budoucna je potřeba v mateřské škole zrekonstruovat podlahy, letní umývarky děti a na zahradě mateřské školy saunu a bazén pro

5 2. Životospráva Mateřská škola má vlastní kuchyň, která prošla kompletní rekonstrukcí. Strava je plnohodnotná, podávána v cca 2 hodinových intervalech. Do jídelníčku jsou zakonponováy nové recepty, jídlo pro děti je veselé, barevné, tak, aby pro ně bylo lákavé. Je třeba zařazovat co nejvíce zeleniny a ovoce. V žádném případě nejsou děti do jídla nuceny. Pitný režim je zajištěn. Jen při pobytu venku je nutné zavést nový systém tak, aby zcela odpovídal hygienickým normám. Děti 5-6 leté si již samy chystají snídaně, aby se rozvíjela jejich samostatnost a sebeobsaluha Denní aktivity jsou voleny tak, aby vytvářely pravidelný řád, ale také, aby daly prostor řízeným i spontánním aktivitám dětí a aby byla možnost přizpůsobit se potřebám a aktuálním situacím v případě příznivého počasí využíváme denně zahradu k pobytu venku. Jen pokud je silný vítr, prší, je nepříznivá smogová situace nebo klesnou teploty pod -8 C nahrazujeme pobyt venku činnostmi v mateřské škole Není zcela respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Je třeba zakomponovat možnost volby činností 3. Psychosociální podmínky Adaptační proces Je zajištěna postupná adaptace nově příchozího dítěte. Důraz je kladen na individuální přístup ( zapojuje se celý pedagogický a provozní personál) a na možnost přítomnosti zákonného zástupce dítěte Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení. Na začátku každého školního roku jsou v jednotlivých třídách vytvářenny pravidla soužití tak, aby se děti respektovaly navzájem. Tato pravidla jsou po celý rok umístěna v prostorech jednotlivých oddělní, tak, aby si je děti mohly neustále připomínat. Vzdělávání probíhá jak indiviuální formou, tak skupinovou i frontální. Je kladen důraz na prožitkové učení. Pedagogové vedou děti tak, aby děti samy nacházely možnost řešení a na dospělého se obracely jen tehdy, neví-li si rady. Na děti jsou kladeny takové požadavky, které vzhledem ke svému věku a schopnostem zvládnou Naší snahou je vytvářet bezpečné klima na základě vzájené důvěry, úcty, diskrétnosti a vzájemné spolupráce mezi všemi dětmi, zaměstnanci a rodiči

6 4. Organizace chodu Provoz mateřské školy Pondělí čtvrtek Pátek Prázdninový provoz Ráno se dětí schází od v první a druhé třídě. Poté jdou se svou třídní učitelkou již do své třídy. Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby jsou povinni děti přivádět až do třídy a tam je předat pedagogickému zaměstnanci. Do mateřské školy přicházejí děti zdravé. Projevuje-li dítě známky nemoci, má učitelka právo, v zájmu zachování zdraví ostatních účastníků předškolního vzdělávání, ale také v zájmu onoho dítěte, odmítnout jeho přijetí. Zjistí-li učitelka během dne příznaky nemoci, ihned separuje dítěte od ostatních a vyrozumí zákonného zástupce. Ten si dítě v co nejkratší době vyzvedne z mateřské školy a zajistí lékařské vyšetření. Jak plyne den v mateřské škole: o scházení dětí v mateřské škole, individuální činnosti o ranní činnosti, volné hry dětí, individuální činnosti s dětmi, ranní cvičení, ranní kruh,... o individuální podávání snídaně o řízené činnosti o ovocná svačinka o pobyt venku (dle počasí možnost i dříve) o oběd o hygiena, příprava na odpočinek o odpočinek dětí, pohádka, op.ř individuální činnosti o vstávání dětí, odpolední svačinka o (16.00) rozcházení dětí volné hry, individuální činnosti, v případě pěkného počasí pobyt venku

7 5. Řízení mateřské školy Školní řád, vnitřní směrnice a náplně práce jasně vymezují práva, povinnosti a kompetence všech zaměstnanců školy. Ředitelka školy ve spolupráci se všemi zaměstnanci vytváří školní vzdělávací program, z něhož pak vychází třídní vzdělávací programy na jednotlivých třídách. Velký důraz je kladen nas týmovou práci, na atmosféru důvěry a podpory. Jsou respektovány a konzultovány názory všech zaměstnanců. Veškeré záležitosti mateřské školy jsou společně konzultovány na poradách, kterých se zúčastňují všichni zaměsdtnanci. V důsledku kontorlních e evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další činnosti a chod mateřské školy. Všichni zaměstnanci ctí zásadu klidné a přátelské atmosféry vůči dětem i jejich rodičům. 6. Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor tvoří 5 kvalifikovaných učitelek se středoškolským vzděláním, jedna učitelka si studium zaměřené na předškolní vzdělávání dodělává formou dálkového studia a jedna paní učitelka v letošním roce dokončí studium předškolní pedagogiky na vysoké škole. Ředitelka školy má vysokoškolské vzdělání ve speciální pedagogice. Sbor tvoří převážně mladší učitelky, ale součástí kolektivu jsou i pedagogové s dlouholetou praxí, které mladším kolegyním předávají své zkušenosti a naopak od nich získávají nové náměty a nápady pro své činnosti. Pedagogy je nutné více motivovat k samostudiu i čerpat více nabídek z DVPP Dále je v mateřské škole školnice, uklizečka, hlavní kuchařka, kuchařka, provozní a pomocná kuchařka

8 7. Spoluúčast rodičů spolupráce mezi školou a rodiči není samozřejmostí. Tyto vztahy se musí dlouhodobě vytvářet. Do budoucna chceme předejít neshodám, které často vznikají v rozlišnosti chápání pohledu na situaci, v tom, co jedna strana očekává od druhé a proto: umožňujeme rodičům účast na postupné adaptaci dítěte v mateřské škole sledujeme potřeby jednostlivých rodin a snažíme se vycházet jim vstříct jednáme s každým dítětem a jeho rodinou individuálně předkládáme dětem činnosti přiměřené jejich věku připravujeme akce, u nichž můžou být rodiče přítomni činostem ve třídě, na zahradě o průběhu vzdělávání informujeme rodiče individuáolně, šetrně, citlivě a empaticky k dané situaci; průběh vzdělávání zaznamenáváme do záznamových archů, ke kterým mají přístup I zákonní zástupci dětí zachováváme diskrétnost ve svěřených vnitřních záležitostech, nezasahujeme do života a soukromí rodiny provádíme odbornou diagnostiku vývoje dětí, v případech nesrovnalostí nabízíme rodičům spolupráci s odborníky na danou problematiku SPC, PPP, logoped v případě problémů spolupracujeme s rodiči a snažíme se společně, v klidné atmosféře, vše vyřešit ke spokojenosti abou stran vytváříme přátelskou atmosféru a snažíme se, aby rodiče cítili, že jsou u nás vítáni ze strany rodičů: doprovází dítě do třídy a předává ho učitelce do třídy poskytují informace o zdravotním stavu dítěte vyzvedávají si dítě včas z mateřské školy čtou informace na nástěnkách účastní se akcí pořádaných školou zajímají se o dění v mateřské škole a průběhu vzdělávání dítěte v případě problému spolupracují s učitelkou, popř. Ředitelkou a snaží se společně, v klidné atmosféře, vše vyřešit ke spokojenosti obou stran

9 Spolupráce s rodiči může mít různé formy např. Účast na akcích školy a pomoc s jejich plánováním; pravidelné konzultace; možnost exkurze na jejich pracovišti; sponzorské dary; zručnost rodičů Za všechny formy spolupráce rodičům děkujeme a jsme za ně vděčny Aktivity s rodiči: Táborák - seznamovací akce na začátek školního roku Putování za světýlkem Vánoční zpívání Jarní tvoření Rozloučení se škoůáky 8. Spolupráce s partnery spolupráce s magistrátem města Zlína účast na akcích pořadaných městem Zlín, vystupování na vítání občánků spolupráce s SSPgŠ praxe studentek Policie dny s policií v mateřské škole Základní školas děti se před zápisem do základní školy seznamují s prostředím základní školy městské divadlo návštěvy divadelních představení kino Zlaté jablko návštěvy filmových představení městské lázně předškolní děti se účastmní plaveckého výcviku pedagogicko psychologická poradna v případě potřeby odborného vyšetření a návrhu dalšího vzdělávání u konkrétních dětí logopedie v případě potřeby spokupráce s klinickými logoipedy, celoroční spolupráce s asociací logopedů ve školství

10 9. vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami školní vzdělávací program a zněj vycházející třídní vzdělávací programy jsou pro všechny děti společné, dle jednotlivých tříd. Při naplňování očekávaných výstupů však postupujeme s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami co nejvíce individuálně, citlivě s ohledy na jejich možnosti a potřeby tak, abychom co nejvíce rozvíjeli všechny jejich oblasti, se zaměřením na vyrovnání vývoje v problematických oblastech. V případě integrovaných dětí vytváříme individuální vzdělávací plán, se kterým jsou seznámení všichni zaměstnanci školy, rodiče a úzce spolupracujeme s příslušným SPC. Pokud se jedná o děti s odkladem školní docházky, vytváří pedagog pro konkrétní dítě, na základě výsledků PPP, tabulku dalšího rozvoje dítěte, tak aby co nejvíce rozvíjela určené oblasti vzdělávání dětí mimořádně nadaných školní vzdělávací program a na něj navazující třídní vzdělávací programy jsou pro všechny děti společné. Při naplňování očekávaných výstupů u dětí mimořádně nadaných postupujeme co nejvíce individuálně, snažíme se u dětí podporovat oblast jejich nadání, ale zároveň prohlubovat a rozvíjet I ostatní oblasti

11 Vize Základním cílem naší mateřské školy je udržet stmelený kolektiv, atmosféru klidu, pohody a vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a dětmi. A tuto celkovou pohodu vnést i mezi zaměstnance a rodiče. Dalším, ne méně důležitým cílem, je pomoc v prvních, pro rozvoj dítěte velmi důležitých, letech života. Dbáme na fyzický, psychický i sociální rozvoj dítěte, dle jeho individuálních potřeb Z toho vyplývá naše filosofie do budoucna... vytvořit a udržet přátelskou organizaci, otevřenou novým podnětům, metodám i principům zapojit více do života školky rodiče, ale I ostatní veřejnost; stát se aktivní, živou a známou školkou ukázat jak odborné, tak laické veřejnosti, že mateřská škola je důležitou součástí života dítěte a poskytujemu tu nejkvalitnější přípravu pro další stupně škol

12 Organizace vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Téma: Co všechno vidí sluníčko záměrem školního vzdělávacího programu je provést děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Podtémata jsou uzpůsobena právě vzhledem k určitým ročním obdobím, vyzdvižen je zvlášť nástup dětí do mateřské školy a vánoční svátky. Dílčí cíle i vzdělávací nabídka je vytvořena tak, aby si pedagogové mohli vybrat z nabídky, vzhledem k věku dětí na jednotlivých třídách a aby tyto cíle vedly ke společným očekávaným výstupů s ohledem na věkovou skupinu. Na jednotlivých třídách jsou vypracovány třídní vzdělávací programy navazující na tento školní vzdělávací program

13 Podtéma: Já a moji kamarádi (časová realizace - září) Charakteristika: cílem tohoto bloku je adaptace na nové prostředí, ať už nově příchozích dětí do mateřské školy, nebo dětí přecházejících do nové třídy. Dítě a jeho tělo Dílčí cíle : Rozvoj psychické zdatnosti Rozvoj sebeobsluhy Rozvoj jemné motoriky Vzdělávací nabídka: Pohybové hry - Hudebně - pohybové hry Kreslení a malování na volné téma Prstová cvičení - např. kniha Předškolákův rok, do školy jenom krok Četba příběhů - Psychomotorické hry - Očekávané výstupy: Schopnost adaptovat se na nové prostředí Zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony Dítě a jeho psychika Rozvoj verbální i neverbální komunikace Rozvoj pozornosti Rozvoj vlastní identity Rozvoj paměti Vzdělávací nabídka: Logopedická cvičení v rámci primární i sekundární prevence Rozvoj mimického svalstva + vyjádření citů - vyjadřování nálady Básničky a říkanky Četba knih Spontánní činnosti během dne Vytváření společných pravidel třídy Pohybové hry Seznámení s budovou školy i jejími zaměstnanci

14 Očekávané výstupy: Adaptace na nové prostředí Umět vyjádřit své přání Dokázat se odpoutat na určitou dobu od rodičů Dokázat přijmout předem daná pravidla Umět co nejlépe artikulovat Znát své jméno a značku; znát jména a značky kamarádů Dítě a ten druhý Osvojení si pravidel chování vzhledem k dospělým i kamarádům Vzdělávací nabídka: Námětové hry Spontánní činnosti během dne Očekávané výstupy: Umět komunikovat s dospělým i kamarádem Dodržovat předem daná pravidla Dítě a společnost Seznámení a spoluvytváření pravidel soužití v mateřské škole Vzdělávací nabídka: Poslech pohádek a příběhů Každodenní setkávání s pozitivními vzory Námětové hry Spontánní aktivity během dne Očekávané výstupy: Umět poprosit, poděkovat, pozdravit, rozloučit se Pochopit role ve třídě; pochopit role v mateřské škole Neničit úmyslne hračky, pomůcky ani věci denní potřeby

15 Dítě a svět Vytváření pozitivního vtahu ke třídě, školce Vzdělávací nabídka: Seznámení s budovou školy a jejími zaměstnanci Seznámení s kamarády ve třídě Spontánní aktivity během dne Spolupodílení se na výzdobě třídy, šatny Očekávané výstupy: Schopnost adaptace na nové prostředí ( třídy, školky a jejího okolí )

16 Podtéma: Podzim ( časová realizace - říjen, listopad) Charakteristika bloku: záměrem je nadále adaptace dětí, zejména nových. U mladších dětí se zaměřovat na postupné seznamování se svým tělem a jeho možnostmi, u starších dětí zvyšovat rozsah pohybu. U všech věkových skupin se pak nadále věnovat sebeobsluze, týkající se konkrétní věkové skupiny a dodržování hygienických návyků. V dalších oblastech je tento blok zaměřen na rozvoj paměti a pozornosti dětí. Na osvojení a opakování poznatků o podzimním ovoci a zelenině, orientaci v čase ( roční období, měsíce v roce), znalost základních barev i odstínů ( podle věku); na rozvoj předmatematických a předčtenářských dovedností Dítě a jeho tělo Rozvoj hrubé motoriky Rozvoj jemné motoriky Rozvoj grafomotoriky Rozvoj pohybu Rozvoj sebeobsluhy Rozvoj psychické zdatnosti Rozvoj hospodaření s dechem Rozvoj smyslů Vzdělávací nabídka: Přirozená dětská cvičení - chůze, běh, lezení, Pohybové hry Sebeobsluha při každodenních činnostech (oblékání, svlékání, hygiena, chystání snídaně, ) Činnosti na zahradě mateřské školy (trampolína, jízda na koloběžkách, hry v písku, volné hry dětí, ) Hudebně - pohybové hry Zpěv Diagnostika úrovne grafomotoriky ( kresba stromu, postavy; zjišování úrovne dle!) Pracovní Výtvarné znázornění podzimního ovoce Stříhání, skládání, obkreslování, Ochutnávka ovoce a zeleniny Výroba papírových draků Drakiáda na zahradě mateřské školy Akce s rodiči - Putování za světýlkem

17 Očekávané výstupy: Adaptace na nové prostředí Zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony Správné hospodaření s dechem Dokázat napodobit pohyb dle vzoru Dokázat pojmenovat vlastnosti - využití smyslů umět se bezpečně pohybovat ve skupině dětí NEBĚHAT V KRUHU!!! Dítě a jeho psychika Rozvoj verbální i neverbální komunikace Rozvoj pozornosti Rozvoj paměti Rozvoj smyslů Vzdělávací nabídka: Seznámení s podzimními básničkami, říkadly a písničkami Četba podzimních příběhů Dramatizace pohádky Ochutnávka ovoce a zeleniny Společenské hry dle věkové kategorie Hra Chodím, hledám, co mám znát, Seznámení s poznatky o podzimním ovoci, zelenině, lesních plodech, barvách podzimu Drakiáda na zahradě mateřské školy Pracovní listy - střídání barev na ocase draka; dokreslení tvarů draků ( geometrické tvary); určování počtu - dle věkové kategorie Výroba papírových draků Pozorování okolní přírody Akce pro rodiče - světýlka

18 Očekávané výstupy: Adaptace na nové prostředí Znát básničky, písničky a říkadla s podzimní tématikou Dokázat využít smysly k pojmenování vlastností Seznámit se, popř. znát druhy podzimního ovoce a zeleniny, přiřazovat k nadřazeným pojmům; rozlišovat mezi stromem a keřem; rozlišovat mezi stromem jehličnatým a listnatým; rozlišovat mezi pojmy zahrádka X pole Rozvoj předmatematických dovedností - prostorová orientace( před, za, první, poslední, ); určování počtu postav v ději, ovoce a zeleniny ( více X méně) Rozvoj předčtenářských dovedností - určení prvního písmena ve slově Rozvoj slovní zásoby převyprávění děje vlastními slovy; dokončení děje Orientovat se v ročních obdobích, popř. měsících v roce Znát, popř. se seznámit se zvířaty žijícími na poli a v lese a s ptáky; orientovat se v jejich přípravách na zimu Znát základní barvy, popř. jejich odstíny ( podzimní květiny, papírová draci, podzimní listy ) Znát, popř. se seznámit se základními geometrickými tvary Znát typické počasí na podzim, orientovat se v pojmech - mlha, jinovatka, déšť, vítr, babí léto, slunce, mraky; dokázat přizpůsobit oblečení Sledovat pohádku nebo příběh; dokázat dokončit děj vlastními slovy dokázat udržet pozornost u daných činnosti vzhledem ke svému věku Dítě a ten druhý Osvojení si pravidel chování vzhledem ke kamarádům i dospělým Rozvoj práce ve skupinách Vzdělávací nabídka: Společenské hry dle věkové kategorie Spontánní činnosti během dne Námětové hry Skupinové činnosti - výtvarné, pohybové, kognitivní

19 Očekávané výstupy: Umět komunikovat s kamarádem i dospělým Být schopen pracovat v malé skupince kamarádů Dítě a společnost Poznávání pravidel společně vytvořených Rozvoj schopnosti spolupracovat Vzdělávací nabídka: Akce pro rodiče - Putování za světýlkem Akce pro rodiče - Loučení s létem Každodenní setkávání s pozitivními vzory Spontánní činnosti Námětové hry Četba pohádek a příběhů Dramatizace pohádky Očekávané výstupy: Dokázat pracovat ve skupince kamarádů Chápat pravidla soužití v mateřské škole Umět poprosit, poděkovat, pozdravit, rozloučit se, Dítě a svět Rozvoj orientace v čase Seznámení s poznatky o podzimním ovoci a zelenině, lesních plodech; zvířatech žijících na poli a v lese Seznámení s typickým podzimním počasím Vzdělávací nabídka: Prohlížení a četba knih a encyklopedií Záměrné pozorování přírody Akce pro rodiče - Putování za světýlkem Akce pro rodiče - Loučení s létem Výtvarné činnosti s podzimní tématikou Očekávané výstupy: Znát nebo mít povědomí o ročních obdobích a měsících v roce - chápat rytmus přírody Orientovat se v pojmech slunce, mrak, babí léto, vítr, déšť, mlha, jinovatka

20 Podtéma: Vánoce ( časová realizace - prosinec) Charakteristika: záměrem tohoto bloku je seznámit děti s vánočními zvyky a tradicemi, s klasickými vánočními koledami a klidnou předvánoční a vánoční atmosférou Dítě a jeho tělo Rozvoj sebeobsluhy a hygieny Rozvoj psychické zdatnosti Rozvoj jemné motoriky Rozvoj grafomotoriky Koordinace pohybu a zpěvu Rozvoj estetického vnímání Rozvoj smyslového vnímání Rozvoj manipulace s míčem Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci Vzdělávací nabídka: Mikuláš Akce pro rodiče - Vánoční cinkání Pracovní listy Výtvarné činnosti s vánoční tématikou Vánoční výzdoba mateřské školy Mačkání, trhání, skládání papíru Práce s plastelínou, vizovickým pečivem výroba cukroví Pohybově taneční hry Cvičení s míči Vánoční písně a koledy - pásmo Očekávané výstupy: Rozvoj sebeobsluhy, zvládat hygienické a zdravotně preventivní návyky Zvládnout mikulášskou nadílku a Vánoční cinkání Znát a snažit se používat správný úchop příboru i psacích a kreslících potřeb Uvolnění jemných svalů ruky Zvládnout vánoční pásmo orientace v prostoru, změna směru chůze, chůze v zástupu,... Zvládat chytat míč obouruč, i s odrazem, hod na cíl,... Vnímat zimní, resp. Vánoční atmosféru

21 Dítě a jeho psychika Rozvoj výslovnosti, vyjadřování a mluvního projevu Rozvoj předčtenářských dovedností Rozvoj pozornosti Rozvoj paměti Rozvoj orientace v prostoru Rozvoj předmatematických představ Chápání časového sledu ročních dob Osvojení si typických vánočních zvyků a tradic Vzdělávací nabídka: Akce pro rodiče - Vánoční cinkání Mikuláš Vánoční básničky a koledy přednes, recitace, zpěv Vánoční tradice Vánoční pohádky a příběhy - knihy i CD a DVD Výroba vánočních přáníček Vánoční výzdoba mateřské školy Seznámení s typickými vánočními zvyky a tradicemi prožitkové učení (výstavy, betlémy, vánoční trhy,...) Kina, divadla, koncerty,... Rozhovory, diskuse,... Dramatizace vyjdřování, paměť, vzájemné postavení herců,... Logopedická a artikulační cvičení Pracovní listy určování počtu; více X méně Přiřazování předmětů a obrázků k začátečním písmenům Analýza a syntéza slov Výroba vizovického pečiva nebo klasického těsta seznámení s ingrediencemi

22 Očekávané výstupy: Znát vánoční básničky a koledy Zvládnout mikulášskou besídku i Vánoční cinkání Umět napsat své jméno; dokázat poznat napsané své jméno a umět ho vytleskat Dokázat určit počet do 3,5,10 Dokázat určit větší a menší množství Obohatit slovní zásobu o nové pojmy porozumět, chápat a umět prožít Dokázat vyjmenovat roční období a měsíce v roce Znát prostorové pojmy před, z, hned pře, hned za, první, poslední,... Podílet se svým výtvorem na vánoční výzdobě Dítě a ten druhý Rozvoj prosociálního cítění Vědomé dodržování pravidel chování Upevňování pocitu bezpečí a jistoty Vzdělávací nabídka: Běžné denní činnosti Námětové hry Společenské hry Poslech a převyprávění vánočních příběhů Kina, divadla Mikulášská nadílka Vánoční cinkání Dramatizace pohádek Společné povídání, sdílení, aktivity Povzbuzení, pochvala, motivace Očekávané výstupy: Umět být tolerantní k ostatním dětem Chápat, že ostatní mají stejná práva Neřešit konflikt násilím Dodržování dohodnutých pravidel Umět půjčit hračku, knihu či jiné pomůcky

23 Dítě a společnost Vímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané vánoční zvyky a tradice Rozvoj spolupracovat a spolupodílet se Vytvoření podvědomí o vánočních zvycích v jiných zemích Rozvoj pozitivních vztahů ke kultuře a umění Vzdělávací nabídka: Kina, divadfla, výstavx, vánoční trhy, vánoční tradice,... Mikulášská nadílka Vánoční cinkání akce pro rodiče Námětové hry Dramatizace pohádek Podpora aktivity přenechání různých činností a jejich řízení dětem Práce ve skupinách Zkoušení vánočních zvyků Očekávané výstupy: Umět vnímat tradice u nás i v cizích zemích Dokázat pracovat ve skupině dětí bez konfliktů, pomoci druhému Sledovat se zájmem filomová i jiná představení, výstavu,... Dítě a svět Rozvoj kulturního povědomí Vnímat změny v přírodě Schopnost přizpůsobovat se změnám v přírodě Význam péče o volně žijící zvířata Vzdělávací nabídka: Návštěva vánočního jarmarku na náměstí Návštěva výstavy vánočních tradic na zámku Akce pro rodiče - vánoční cinkání Krmení ptáčků na školní zahardě a jejich pozorování Pohádky, příběhy, rozhovory, diskuze,...

24 Očekávané výstupy: Mít povědomí o vánočních zvycích a tradicích Mít povědomí o ptácích, kteří na zimu odlétají, přilétají a kteří zůstávají Orientovat se v ročních obdobích a přizpůsobit se změnám

25 Podtéma: Zima ( časová realizace - leden, únor) Charakteristika bloku: cílem tohoto zimního bloku je seznámit děti se zimními sporty a radovánkami, některé aktivně prožít. Chápat změny v přírodě a dokázat se jim přízpůsobit, vědět, že některé činnosti nemusí být zdraví prospěšné nemoci, úrazy. V neposlední řadě je charakteristický pro toto období zápis dětí do základní školy Dítě a jeho tělo Zdokonalení jemné motoriky Zdokonalení hrubé motoriky Rozvoj vizuomotoriky Sladění pohybu se zpěvem Rozvoj sebeobsluhy Osvojení si poznatků o těle a zdraví Rozvoj obratnosti a hbitosti Vzdělávací nabídka: Pracovní listy Dokreslování nedokončených obrázků Puzzle, navlékání korálků Práce s plastelínou, papírem tvoření sněhových koulí a hry s nimi Pohybově-taneční hry a hry se zpěvem v kruhu, ve dvojicích Překážkové dráhy Chůze mezi překážkami, po zvýšené rovině s různými polohami paží Přeskakkování překážek z místa, v chůzi I běhu Plazení na lavičce I pod nízkou překážkou Výtvarné činnosti na zimní téma Hry na zahradě mateřské školy m zimní radovánky, stavění sněhuláka Zápis do základní školy CD,DVD úraz není náhoda Četba pohádek a příběhů o lidském těle Rozhovory, diskuse Očekávané výstupy: Uvplnění svalů ruky, správný úchop psacího náčiní Koordinace jemné a hrubé motoriky Rozvoj vizuomotoriky Znát a umět pojmenovat části těla, základní orgány a jejich funkci Znát možnosti nebezpečí v našem okolí a jak se jim bránit nemoci, úrazi Zvládnout zápis do základní školy Být pohybově aktivní po delší dobu dle věku

26 Dítě a jeho psychika Rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování Rozvoj paměti, pozornosti a vnímání Osvojení si dovedností předcházejících čtení a psaní Seznámení dětí s pohádkovými postavami Vnímání dobra a zla pohádky s poučením Seznámení se zimními sporty a radovánkami Rozvoj sebevědomí a sebedůvěry Rozvoj schopnosti vyjádřit získané prožitky a dojmy Vzdělávací nabídka: Spontnní hry Námětové hry Společenské hry Poslech pohádek Dokončení děje ; převyprávění děje vlastními slovy Opakování poznatků o barvách a jejich odstánech, geometrických tvarech, prvním písmenu ve slově; analýza a syntéza slov; orientace v číslené řadě; orientace v prostoru Pracovní listy Dramatizace pohádky dodržování základních pravidel dialogu Básničky, písně a říkadla se zimní tématikou, popřípadě pohádkovou nebo související se zápisem do základní školy Určování charakteristických rysů postav Artikulační a dechová cvičení Zadávání drobných úkolů a činností a předání odpovědnosti dětem Zápis do základní školy Očekávané výstupy: Zvládnout zápis do základní školy znát své jméno, adresu, věk; znát geometrické tvary; barvy a jejich odstíny; roční období a měsíce v roce; orinetovat se v číselné řadě a prostoru; umět napsat své jméno; přirozeně komunikovat Rozvoj paměti a pozoronosti Obohacení slovní zásoby o nové pojmy Dokázat sledovat děj, dokončit jej nebo převyprávět vlastními slovy Umět vyvodit mravní ponaučení a rozlišit dobro a zlo Umět dokončit započatou činnost rozvoj pozornosti Umět poznat a pojmenovat zimní sporty a radovánky, některých se osobně zúčastnit

27 Dítě a ten druhý rozvoj komunikativních dovedností rozvoj přizpůsobivosti vědomě dodržovat základní pravidla podpora vzniku a udržení dětských přátelství vzdělávací nabídka: běžné každodenní činnsoti spontánní hry námětové hry zápis do základní školy poslech pohádek s marvním ponaučením dokončení děje nebo převyprávění děje vlastními slovy povzbuzení, pochvala, motivace individuální práce s dětmi činnosti ve skupinkách očekávané výstupy umět se přizpůsobit režimu mateřské školy zapojovat se do společných činností dokázat komunikovat s druhým dítětem I dospělým zvládnout zápis do základní školy umět nabídnout pomoc pracovní listy práce s obrázkovým materiálem krmení a pozorování ptáčků na zahradě mateřské školy seznámení s poznatky o zvířatech žijích v zimě jak přezimují, jak se o ně můžeme starat,

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více