EMSA Ekosystem PROVÁDĚCÍ PROJEKT. Pilotní test v areálu Automatárny ve společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMSA Ekosystem PROVÁDĚCÍ PROJEKT. Pilotní test v areálu Automatárny ve společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s."

Transkript

1 PROVÁDĚCÍ PROJEKT Pilotní test v areálu Automatárny ve společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. Evidenční číslo zakázky: 004/2016 Evidenční číslo zprávy: 004/2016/01 Zpracovatel: Mgr. Štěpán Horký, odpovědný řešitel ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. Statutární zástupce: Ing. Kamila Pokorná, prokurista společnosti KVĚTEN 2016 PRAHA Podkovářská Praha 9

2 Identifikační list Název zakázky: Stupeň zakázky: Projekt pilotního testu v areálu Automatárny ve společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. Prováděcí projekt Ev. číslo zakázky: 004/2016 Ev. číslo zprávy: 004/2016/01 Zhotovitel: Název firmy: EMSA-Ekosystem spol. s r.o. Sídlo: Podkovářská 6, Praha 9 Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka DIČ: CZ Telefon: Fax: Zpracovatel: Schválil: Mgr. Štěpán Horký, odpovědný řešitel ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. Ing. Kamila Pokorná, prokurista společnosti Objednatel: Název firmy: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Sídlo: Letenská 15, Praha 1 IČ: DIČ: CZ jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 V Praze 23. května 2016 Rozdělovník: Výtisk č. 1: Ministerstvo Financí ČR Výtisk č. 2: Supervize Výtisk č. 3: Ministerstvo životního prostředí ČR Výtisk č. 4: Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod Výtisk č. 5: APS, Světlá nad Sázavou a.s. Výtisk č. 6: EMSA-Ekosystem spol. s r.o.

3 OBSAH: 1. ÚVOD PODKLADOVÉ MATERIÁLY CÍLOVÉ PARAMETRY SANACE POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ ÚZEMÍ GEOMORFOLOGICKÉ A KLIMATICKÉ POMĚRY MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY GEOLOGICKÉ POMĚRY HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY HYDROLOGICKÉ POMĚRY OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ SHRNUTÍ VÝCHOZÍHO STAVU KONTAMINACE PROJEKTOVANÉ PRÁCE VSTUPNÍ MONITORING PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY A PŮDNÍHO VZDUCHU VRTNÉ PRÁCE KAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY STOPOVACÍ ZKOUŠKA GEODETICKÉ PRÁCE VZORKOVACÍ PRÁCE Odběry vzorků podzemní vody Odběry vzorků povrchové vody Odběry vzorků hornin pro laboratorní testy Odběry vzorků půdního vzduchu LABORATORNÍ TESTY TERÉNNÍ APLIKACE FENTONOVA ČINIDLA A NANOFE Terénní aplikace Fentonova činidla a monitoring Terénní aplikace nanočástic železa a monitoring Monitoring povrchové vody Příprava aplikovaných látek DOKUMENTACE, VYHODNOCENÍ A KONTROLA PRACÍ HARMONOGRAM PRACÍ BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PILOTNÍHO TESTU NEZBYTNÁ POVOLENÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUČINNOST S NABYVATELEM ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ REGULATIVY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...29

4 Přílohy: Příloha č. 1: Rozhodnutí ČIŽP OI Havlíčkův Brod Příloha č. 2: Geografické vymezení zájmového území (1: , 1:10 000) Příloha č. 3: Situace areálů APS, Světlá nad Sázavou a.s. Příloha č. 4: Grafické zpracování pravděpodobného rozsahu znečištění podzemní vody C10-C40, VC, cis1,2dce, TCE, PCE Příloha č. 5: Mapa hydroizohyps (prosinec 2011) Příloha č. 6: Informativní výpisy z katastru nemovitostí a katastrální mapa (zdroj: Příloha č. 7: Situace zájmového areálu s vyznačením projektovaných prací Příloha č. 8: Slepý položkový rozpočet Pozn.: Přílohy č. 4 a 5 byly převzaty z Doplňku analýzy rizik starých ekologických zátěží v závodu společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s., EMSA-Ekosystem spol. s r.o., listopad Oceněný položkový rozpočet je uveden v samostatném dokumentu.

5 1. ÚVOD Na základě smlouvy o dílo č S-0137/ X00773 uzavřené dne mezi objednatelem: Českou republikou - Ministerstvem financí a zhotovitelem: EMSA-Ekosystem spol. s r.o. předkládáme Projektovou dokumentaci pilotního testu v areálu Automatárny společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s., která vymezuje předmět plnění veřejné zakázky na pilotní test v areálu Automatárny společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. Cílem projektovaných prací je ověření vhodné metody sanace staré ekologické zátěže tak, aby bylo možné zajistit odstranění znečištění podzemních vod v areálu Automatárna a dosažení cílových parametrů sanace stanovených v rozhodnutí České inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod, č.j. ČIŽP/46/OOV/SR01/ /15//HKS ze dne PODKLADOVÉ MATERIÁLY Při zpracování tohoto projektu jsme vycházeli zejména z níže uvedených materiálů: 1. Doplněk analýzy rizik starých ekologických zátěží v závodu společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s., EMSA-Ekosystem spol. s r.o., listopad Rozhodnutí ČIŽP OI Havlíčkův Brod, č.j. ČIŽP/46/OOV/SR01/ /15//HKS ze dne CÍLOVÉ PARAMETRY SANACE Sanační limity jsou dány rozhodnutím České inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod, č.j. ČIŽP/46/OOV/SR01/ /15//HKS ze dne Uložená nápravná opatření zahrnují odstranění staré ekologické zátěže - znečištění podzemních vod v areálu Automatárna společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. s níže uvedenými cílovými parametry sanace v podzemní vodě. Celoplošně, kvartérní i pararulová zvodeň: PCE 400 µg/l TCE 400 µg/l cis 1,2 DCE 400 µg/l VC 20 µg/l Absence fáze ropných uhlovodíků na hladině podzemní vody. Koncentrace rozpuštěných ropných uhlovodíků vyjádřených jako ukazatel C10-C40 v podzemní vodě kvartérní zvodně 7 mg/l. Strana 1

6 4. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 4.1. GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ ÚZEMÍ Zájmové území je umístěno v severozápadní členité části kraje Vysočina, na území okresu Havlíčkův Brod, v obci s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou. Světlá nad Sázavou se rozkládá na křižovatce silnic II/150 Votice-Přerov a II/347 Sedliště - Habry. Celá trasa silnice II/150 a část silnice II/347 Světlá nad Sázavou - Humpolec jsou zařazeny do sítě páteřních komunikací kraje Vysočina. Poloha Světlé nad Sázavou je patrná z obrázku Obr. 1. Zájmová lokalita areál Automatárny je jedním ze tří samostatně oplocených areálů společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. (dále jen APS) umístěných na území města Světlá nad Sázavou. Další areály jsou: Hlavní areál včetně podnikového parkoviště jižně od Hlavního areálu přes ulici Nádražní a areál Autoprovozu. Obr. 1: Poloha města Světlá nad Sázavou Areál Automatárny se nachází na východním břehu říčky Sázavky cca 50 m severně od Hlavního areálu. Areál má obdélníkový tvar s přibližnými rozměry 130 x 45 m. Terén areálu Automatárny a jeho bezprostřední okolí se mírně svažuje od SV k JZ směrem k Sázavce, která protéká podél západní hranice tohoto areálu. Celý areál je kompletně oplocen se samostatným oplocením v současné době nevyužívané severní části areálu o přibližných rozměrech 50 x 45 m, která je přístupna samostatným vstupem z vedlejší komunikace. Areál Automatárny je vymezen na východě bezejmennou komunikací, železniční tratí Čáslav - Světlá nad Sázavou a na západě říčkou Sázavkou. Areál je v provozu od roku Širší vztahy a lokalizace jednotlivých areálů společnosti APS včetně zájmového areálu Automatárny jsou patrné z příloh č. 2 a 3. Strana 2

7 4.2. GEOMORFOLOGICKÉ A KLIMATICKÉ POMĚRY Dle geomorfologického členění J.Demka a kol. náleží zájmové území do: - Systému: Hercynský - Provincie: Česká vysočina - Subprovincie: Česko moravské soustavy - Oblasti: Českomoravská vrchovina - Celku: Hornozásavská pahorkatina - Podcelku: Světelská pahorkatina - Okrsku: Třebětínská pahorkatina Jedná se o členitou pahorkatinu se zaoblenými hřbety a hluboce zaříznutými údolími vodotečí s povrchem ukloněným od severu k jihu, převážně složenou z rul a místy se vyskytujících (na jihovýchodě) žul. Plochý povrch pahorkatiny rozčleňují zaříznutá údolí pravých přítoků řeky Sázavy. Nejvyšší bod pahorkatiny je Žebrácký kopec (601 m n.m.). Nadmořská výška zájmového území dosahuje m n. m. Klimatické poměry Klimaticky spadá Světlá nad Sázavou podle Quitta do mírně teplé klimatické oblasti, do klimatické jednotky MT7. Průměrný roční úhrn srážek v území zájmu činí mm. Nejvyšší denní úhrn srážek je mm a průměrná teplota se pohybuje mezi 7 až 8 C. Tab 1: Klimatické charakteristiky oblasti pro MT7 dle Atlasu podnebí Česka Průměrný počet letních dní v roce 30 až 40 Průměrný počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více Průměrný počet mrazových dní 130 až 140 Průměrný počet ledových dní 40 až 50 Průměrná teplota v lednu v C -2 až -3 C Průměrná teplota v červenci v C 16 až 17 C Průměrná teplota v dubnu v C 6 až 78 C Průměrná teplota v říjnu v C 7 až 8 C Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm Suma srážek ve vegetačním období mm Suma srážek v zimním období Počet dnů se sněhovou přikrývkou 60 až 80 Počet zatažených dní Počet jasných dní Nejblíže k zájmové lokalitě leží meteorologická stanice sítě ČHMÚ s označením Přibyslav (533 m n.m., cca 26 km jihovýchodně od Světlé nad Sázavou). Následující tabulka uvádí průměrné naměřené hodnoty teploty, srážkového úhrnu a délky slunečního svitu v roce Tab 2: Průměrné hodnoty vybraných klimatických charakteristik v meteorologické stanici Přibyslav v roce 2010 (zdroj ČHMÚ) Název meteorologické stanice Teplota vzduchu ( o C) Průměrný srážkový úhrn (mm) Sluneční svit (hod) Přibyslav 6,7 796, Strana 3

8 4.3. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY Areál Automatárny zahrnuje pozemky p.č. 628/1, 1110/6 a stavební parcely č a 1101, k.ú. Světlá nad Sázavou (760510), které jsou ve vlastnictví společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s., Nádražní 293, Světlá nad Sázavou. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou nebo České republiky (spravované Povodím Vltavy, státní podnik) nebo soukromých osob. Tab 3: Přehled pozemků v areálu Automatárny číslo parcely 628/1 1110/6 st st katastrální území Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou majitel výměra m 2 způsob využití manipulační APS, Světlá nad Sázavou a.s plocha APS, Světlá nad Sázavou a.s. 340 vodní plocha APS, Světlá nad Sázavou a.s APS, Světlá nad Sázavou a.s. 19 zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří druh ostatní plocha koryto vodního toku umělé GEOLOGICKÉ POMĚRY Skalní podloží je tvořeno biotitickými a silimaniticko-biotitickými pararulami proterozoického stáří, které náleží do oblasti metamorfovaných hornin moldanubika Českého masivu. Horniny pararul jsou ve svrchních partiích silně rozložené do různé hloubky. Horniny skalního podloží jsou kryty fluviálními sedimenty Sázavky. Ve spodních partiích jsou tvořeny převážně štěrkopísky s různým stupněm hlinité příměsi. Směrem k povrchu přecházejí štěrkopísky do písčitých a písčito-jílovitých, eventuálně hlinitých poloh. Vše je kryto antropogenními navážkami různé mocnosti, od několika cm do nižších jednotek metrů. Mocnost kvarterních uloženin se v areálu Automatárny pohybuje v rozmezí 3,6 4,4 m s výjimkou jeho jižní části, kde v okolí vrtů HG-104 a HV 18 klesá mocnost na 2,6 až 2,8 m HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY Podle hydrogeologické rajonizace náleží území do Krystalinika v povodí Sázavy, s číslem hydrogeologického rajonu Masiv moldanubických hornin lze považovat za jednokolektorový zvodněný systém, kde zmíněný kolektor se nachází v přípovrchové zóně zvětralin a puklinového rozpojení hornin. Mocnost tohoto kolektoru je závislá na stupni zvětrání hornin, petrografickém charakteru hornin, morfologii terénu a tektonice. V místech Strana 4

9 tektonického postižení může být zvětralinový plášť mocnější. Charakter zvětrávání pararul je převážně písčitojílovitý. V masivu moldanubických hornin lze vydělit tři základní hydrogeologické formy propustnosti. V nejvyšší části, zvětralé do písčito-jílovité formy, je propustnost průlinová. S přibývající hloubkou přechází propustnost do puklinovo-průlinové až puklinové. Proterozoické pararuly jsou překryty kvartérními štěrky a štěrkopísky o různých mocnostech, které mají pouze průlinovou propustnost. Mocnost kvarterních uloženin se v jižní části areálu Automatárny - v okolí vrtů HG-104 a HV 18 pohybuje v rozmezí 2,6 až 2,8 m. V severní části areálu podchycené vrty HV-1 až HV-4 je v rozmezí 3,6 4,4 m. Fluviální sedimenty jsou kryty antropogenními navážkami o mocnosti 0,5 1,2 m, navážky jsou kryty asfaltovým kobercem. Saturovaná zóna štěrkopísků a antropogenních navážek má převážně průlinový oběh podzemní vody. Zóna pararul má v zájmovém území ve svrchních partiích, silně rozvětralých, propustnost průlinovou, ve větší hloubce převládá propustnost puklinová. Hydrogeologickým průzkumem provedeným v rámci Doplňku analýzy rizik (2011) byla zjištěna úzká hydraulická komunikace mezi podložními pararulami a kvarterními štěrkopísky a napjatá hladina vody v pararulách. Výtlačná úroveň vody v pararulách je nepatrně vyšší (řádově v cm) než úroveň vody v kvartéru. Podložní zvětralé pararuly tvoří v zájmovém území s kvartérem jeden obzor. Vzhledem k tomu lze tvrdit, že směr proudu podzemní vody kvartéru a krystalinika je téměř shodný, i když s menší rychlostí proudění v krystaliniku. Velikost rychlosti proudění podzemní vody v pararulách se může lišit místo od místa v závislosti na lokálním rozvolnění hornin v důsledku jejich rozpukání, promytí a nebo naopak zajílování puklin. Směr proudu podzemní vody kvartérní zvodně v areálu Automatárny je podle mapy hydroizohyps od východu k západu, tj. do řeky Sázavky. Z důvodu odnosu všech kvartérních sedimentů v území jižně od areálu Automatárny, teče v dané části zájmového území Sázavka pouze po pararulách. Rozvolněné svrchní partie pararul jsou tak v území jižně od Automatárny zčásti odvodňovány do Sázavky a z části prostupují do kvartérní zvodně v severní části Hlavního areálu. Podle hydroizohyps kvarteru je zřejmé, že je celkově odvodňován do koryta Sázavky. Odvodňování puklinového systému pararul předpokládáme z rozvolněné části spojené s kvartérem do Sázavky a zbytek hlubšího oběhu až do Sázavy. Charakteristika parametrů nesaturované zóny Nesaturovaná zóna je v prostoru Automatárny tvořena převážně antropogenními navážkami a z malé části fluviálními sedimenty hlinito-písčitých zemin, kryjících štěrkopísčité, zahliněné sedimenty. Antropogenní navážky mají v tomto areálu mocnost v rozmezí 0,5 1,0 m. Navážky jsou tvořeny hlínou, pískem, kamenivem, občas s úlomky cihel a betonu. Ve všech hloubených vrtech byla hladina podzemní vody v areálu Automatárny naražena až v kvarterních štěrkopíscích nebo v písčitojílovitých náplavech, vždy pod antropogenními navážkami. Hladina podzemní vody ve vrtech provedených v tomto areálu byla naražena v hloubkách 2,4-3,1 m pod terénem. Celá využívaná část areálu Automatárny (oplocený prostor zahrnující cca 2/3 plochy tohoto areálu) je kryta vrstvou asfaltu o síle 0,05 až 0,20 m, místy s drobnými diskontinuitami celistvosti. Charakteristika parametrů saturované zóny Saturovaná zóna je tvořena dvěma vzájemně propojenými zvodněmi; spodní tvořenou zvětralými biotitickosilimanitickými, místy slabě migmatitizovanými pararulami a svrchní tvořenou štěrkopísčitými náplavy Sázavky. Strana 5

10 Saturovaná zóna štěrkopísků a antropogenních navážek má převážně průlinový oběh podzemní vody. Zóna pararul má v zájmovém území ve svrchních partiích, silně rozvětralých, propustnost průlinovou, ve větší hloubce převládá propustnost puklinová. Zvětralé partie pararul s průlinovou propustností nepřesahují v tomto areálu podle vrtné dokumentace mocnost 2 m. V rámci archivních průzkumných prací byla na hydrogeologickém průzkumném vrtu HV-1 provedena v září 2008 hydrodynamická zkouška, na základě jejíž výsledků byl stanoven pro kvarterní štěrkopísky v prostoru Automatárny koeficient transmisivity T = 1, m 2 /s a koeficient filtrace k = 1, m/s. Hydraulické poměry zájmové části posuzovaného území byly později v rámci průzkumných prací DAR v září 2011 ověřovány jednak realizací hydrodynamických zkoušek na vrtu HV-2 a dále karotážním měřením na vrtu HG-104. Z čerpací zkoušky na vrtu HV-2 byl stanoven pro štěrkopísek v areálu Automatárny koeficient transmisivity T = 9, m 2 /s a koeficient filtrace k = 3, m/s. Ze stoupací zkoušky byl vypočten koeficient transmisivity T = 1, m 2 /s a koeficient filtrace k = 3, m/s. S přihlédnutím k výše uvedeným hydraulickým parametrům je možné konstatovat, že horninové prostředí v okolí vrtu HV-2 tvořené zahliněnými štěrkopísky lze dle klasifikace hornin uváděné J. Jetelem zařadit na rozhraní tříd V-horniny dosti mírně propustné a VI-horniny slabě propustné. Tab 4: Přehled koeficientů filtrace a transmisivity kvarterní zvodně v areálu Automatárny Objekt Koeficient transmisivity T (m 2 /s) koeficient filtrace k (m/s) HV-1 (rok 2008) 1, , HV-2 - čerp. (rok 2011) 1, , HV-2 stoup. (rok 2011) 1, , Průměr 1, , Průměrný koeficient filtrace kvarterní zvodně v prostoru Automatárny je 7, m/s (0,612 m/den). Vydatnost kvarterní zvodně ověřená čerpací zkouškou činila při snížení hladiny o 1 m 0,027 l/s. Koeficient efektivní porovitosti kvartérní zvodně byl v areálu Automatárny stanoven výpočtem pomocí vzorce Becinského pro volnou storativitu a to v úrovni 0,109 (10,9 %). Hydraulická charakteristika méně propustné zvodně podložních pararul byla průzkumem DAR ověřována na vrtu HG-104 hlubokém 25,5 m, na kterém byla provedena karotážní měření sestávající z gamakarotáže, elektrokarotáže a resistivimetrie. Hlavní přítoky vody do vrtu byly v hloubce 18,3 18,70 m, z 23,5 m a menší přítoky z hloubek 17,5 m, 20,2 m a velmi malý přítok byl v hloubce 24,5 m. Karotážním měřením na vrtu HG-104 byl stanoven pro pararuly koeficient filtrace k = 5, m/s (0,51 m/den). Vypočtená efektivní pórovitost puklinového systému paralul činí 0,106 (10,6%). V areálu Automatárny je v důsledku silně rozpukané zóny zastižené vrtem HG-104 součinitel filtrace zvodně vázané na pararuly shodný se součinitelem filtrace kvarterních uloženin. Při karotáži byla při zjišťování přítoků do vrtu HG-104 ověřena vydatnost pararulové zvodně 0,4 l/s při snížení 3 m. Na vrtu HV-18 byla provedena nálevová zkouška, která ověřila intenzitu vsaku v úrovni 0,54 l/min a horninové prostředí v okolí vrtu HV-18 bylo zařazeno do třídy V - horniny dosti mírně propustné. Strana 6

11 4.6. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Kolem západního okraje areálu Automatárny protéká přibližně severojižním směrem řeka Sázavka (č. hydrologického pořadí ), která spadá do územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. Sázavka pramení u osady Rankov v nadmořské výšce 558 m, západně od Chotěboře, v kraji Vysočina. Na svém toku protéká přes tyto rybníky: Haberský, Jiříkovský a Jilemský, a na jižním okraji Světlé nad Sázavou se vlévá do řeky Sázavy jako její pravostranný přítok. Celková délka toku Sázavky činí 32,202 km a v zájmovém prostoru je významným vodním tokem. Průměrný průtok Sázavky u ústí do Sázavy je udáván 0,78 m 3 /s (dle portálu kraje Vysočina) a 0,73 m 3 /s na 2,3 ř.km stanice Josefodol (dle Českého hydrometeorologického ústavu). N-leté průtoky v Josefodole udává tabulka Tab 5. Tab 5: N-leté průtoky Sázavky ve stanici Josefodol (zdroj: N-leté průtoky Sázavky ve stanici Josefodol N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 Q [m³/s] 16,7 30,2 36,5 51,9 59,0 Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina vydaným dne pod č.j. KUJI 18313/2008 bylo stanoveno záplavové území a aktivní zóna vodního toku Sázavka v ř. km 0,000-20,876. Následně bylo rozhodnutím vydaným dne pod č.j.: KUJI 77745/2013 stanoveno záplavové území a vymezení aktivní zóny v ř. km 20,876 33,093. Západní část areálu Automatárna leží v záplavovém území v rozsahu přirozené povodně s Q100 - pasivní zóně OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ Areál Automatárny není součástí ochranného pásma vodního zdroje, ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů ani ochranného pásma vodních nádrží. Ve vzdálenosti cca 1,1 km severně od Automatárny je ochranné pásmo 2.b vodního zdroje Horní Bohušice. Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) SHRNUTÍ VÝCHOZÍHO STAVU KONTAMINACE Dominantním a stěžejním kontaminantem podzemní vody kvartérní i puklinové zvodně v zájmovém území byly v době průzkumných prací DAR alifatické chlorované uhlovodíky. Zejména se jednalo o PCE a dále TCE, cis1,2dce a VC. V kvartérní zvodni byly mimoto zastiženy ropné uhlovodíky. Max. sumární koncentrace ClU byla v kvartérní zvodni v areálu Automatárny zjištěna v místě vrtu HG-104 a to µg/l. V puklinové zvodni v místě vrtu HG-104 byla zjištěna sumární koncentrace ClU µg/l. Průměrná sumární koncentrace ClU v kvartérní zvodni činila v areálu Automatárny µg/l. V puklinové zvodni zde pak činila průměrná sumární koncentrace ClU µg/l. Znečištění postihuje kvartérní zvodeň pod areálem Automatárny celoplošně s výjimkou jeho samostatně oplocené provozně nevyužívané severní Strana 7

12 části. Puklinová zvodeň je chlorovanými uhlovodíky kontaminována pod areálem Automatárny také téměř celoplošně s výjimkou severní samostatně oplocené části areálu Automatárny, s přesahem kontaminace i za hranice areálu v generelním směru proudění podzemní vody puklinové zvodně tj. jižním směrem k toku Sázavy. Kontaminace puklinové zvodně chlorovanými uhlovodíky je předpokládána v severojižním směru v relativně úzkém pásu odpovídající šíři areálu s přesahem několika málo metrů západním směrem. Hlavním zdrojem znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky v areálu Automatárny byl nepochybně provoz bývalé odmašťovny. Kromě tohoto hlavního zdroje mohla být podzemní voda pravděpodobně dotována chlorovanými uhlovodíky z dalších drobných úkapů a úniků v areálu (pravděpodobně v důsledku nevhodné manipulace a skladování čistých a použitých odmašťovadel). Přestože působení prokázaných původních zdrojů znečištění je již na lokalitě delší dobu ukončeno, kontaminace podzemní vody na lokalitě přetrvává. Její soustředění v puklinové zvodni je s největší pravděpodobností způsobeno přítomnými geologickými podmínkami, které způsobují pouze pozvolné odvodňování puklinové zvodně do řeky Sázavy. Předpokládaný plošný rozsah znečištění podzemní vody kvartérní zvodně chlorovanými uhlovodíky v době zpracování DAR je patrný z přílohy č. 4. Z důvodu těsné blízkosti povrchových toků dochází k odvodnění kvartérní zvodně a tedy i infiltrace kontaminace do povrchového toku konkrétně Sázavky. V puklinové zvodni došlo k rozšíření hlavního kontaminantu - chlorovaných uhlovodíků až za jižní hranice Hlavního areálu. Analyzované koncentrace ropných uhlovodíků analyticky vyjádřených jako ukazatel C10-C40 byly v kvartérní zvodni v areálu Automatárny zjištěny od hodnot pod mezí analytické stanovitelnosti do 126 mg/l s výskytem filmu ropných látek na hladině podzemní vody v místě mapovacích vrtů vyhloubených u třískového hospodářství objektu Automatárny. Z pohledu plošného rozšíření znečištění podzemní vody kvartérní zvodně ropnými uhlovodíky je možné vymezit kontaminační mrak v areálu Automatárny na přibližně 2/3 plochy tohoto areálu. Ohnisko kontaminace podzemní vody v areálu Automatárny je soustředěno pod prostorem třískového hospodářství a v jeho nejbližším okolí, kde byl zjištěn film ropných látek na hladině podzemní vody (výskyt filmu ropných látek na hladině podzemní vody je v tomto areálu odhadován na ploše cca m 2 ). Z hlediska kontaminace nesaturované byla v areálu Automatárny potvrzena kontaminace zemin ropnými uhlovodíky pouze v severozápadní části hlavního oploceného celku tohoto areálu v okolí plechového objektu bývalého skladu olejů a jižně od tohoto objektu zhruba do úrovně poloviny objektu automatárny. V této části areálu Automatárny byly průzkumy AR a DAR zjištěny obsahy C10-C40 od hodnot pod mezí analytické stanovitelnosti do mg/kg suš., přičemž nejvyšší obsahy byly podchyceny v okolí zmiňovaného bývalého skladu olejů. V ostatních částech tohoto areálu byly zjištěny obsahy C10-C40 hluboko pod hodnotou 300 mg/kg suš., tj. hodnotou zvoleného srovnávacího kritéria ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb. Z výsledků prací provedených v rámci DAR vyplývá, že kontaminace zemin není z hlediska toxicity prioritních škodlivin či jejich karcinogenních účinků a potenciálních jejich příjemců významná v míře vyžadující přijetí okamžitých nápravných opatření aktivního charakteru či vylučující využívání areálu a jejich okolí k určenému účelu dle specifik daných platnou územně plánovací dokumentací. Cílové parametry nápravných opatření nebyly z tohoto důvodu pro zeminy navrženy. Strana 8

13 5. PROJEKTOVANÉ PRÁCE Projektovaný pilotní test je zaměřen na areál Automatárny společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. a rozpracovává doporučená nápravná opatření uvedená v Doplňku analýzy rizik starých ekologických zátěží (EMSA Ekosystem spol s r.o., listopad 2013). V areálu Automatárny bylo zjištěno znečištění podzemních vod kvartérní a pararulové zvodně alifatickými chlorovanými uhlovodíky a ropnými uhlovodíky, přičemž provedenou kvantifikací zdravotních rizik byla zjištěna nepřijatelná rizika pro osoby potenciálně exponované kontaminanty podzemní vody kvartérní zvodně a ekologická rizika plynoucí z kontaminované kvartérní a pararulové zvodně. Smyslem pilotního testu bude prověření a výběr nejvhodnější sanační metody pro danou lokalitu, stanovení provozních podmínek aplikace vybrané sanační metody a získání dalších podkladů potřebných pro projektování sanačních opatření vedoucích k dosažení cílových limitů v areálu Automatárny. Pilotní test bude zahrnovat ověření účinnosti dvou in-situ metod sanace saturované zóny a to metodu redukce kontaminace ClU s využitím nanočástic železa (NanoFe) a metodu chemické oxidace (ISCO). Obě metody jsou považovány za účinné pro odstraňování kontaminace podzemních vod chlorovanými alifatickými uhlovodíky a jejich aplikace zahrnují řadu úspěšně realizovaných sanací. Výhodou těchto metod je, že využívají přírodních migračních procesů i cest stejných, jakými pronikaly do porézního/puklinového prostředí kontaminující látky. Vzhledem k vertikálnímu rozšíření kontaminace ClU, které zahrnuje jak kvartérní průlinovou zvodeň, tak hlubší puklinové zvodnění skalního podloží, bude pilotní test ověřovat možnosti sanace v obou hydrogeologických strukturách. Metoda redukce kontaminace ClU s využitím nanočástic železa představuje velice perspektivní řešení sanace chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě. Nanočástice železa putují ve směru přirozeného proudění podzemních vod a migrují horninovým prostředím obdobným způsobem jako kontaminace. Ve většině případů nanoželezo doputuje (vlivem tlakového i koncentračního gradientu) do míst s výskytem kontaminujících látek. Aplikací nanočástic železa bude navíc v zájmovém území vytvořeno reduktivní prostředí, které bude po ukončení aktivní sanace dlouhodobě podporovat tento přirozený proces dočištění zbytkového (podlimitního) znečištění. Dalším rozhodujícím aspektem jsou naprosto neškodné produkty reakce. Metoda redukce kontaminace nevnáší další ekologická rizika rozšíření kontaminace mimo dosah sanačního systému a nezvyšuje mobilitu chlorovaných uhlovodíků. Sanaci podzemní vody v zájmovém prostředí je možné na základě současných znalostí o lokalitě řešit také pomocí chemické oxidace - ISCO s využitím Fentonova činidla. Fentonovo činidlo je moderním preparátem, který je možno využít pro sanaci kontaminovaného horninového prostředí. Jeho základem je oxidační činidlo produkující hydroxylové radikály, které mají vysokou účinnost při destrukci kontaminantů typu chlorovaných ethylenů aj. Fentonovo činidlo je katalyzováno dvojmocným železem a stabilizováno zvolenou kyselinou (využívá se chlorovodíková nebo sírová aj.). Díky zvýšení teploty prostředí a vývoji plynů může docházet ke zvýšené volatilizaci ClU do půdního vzduchu, které je nutné v průběhu sanačních prací odvádět z horninového prostředí formou ventingu. Vhodnost a účinnost obou výše zmíněných metod bude v první fázi prací ověřena prostřednictvím laboratorních testů na vzorcích hornin odebraných z projektovaných hydrogeologických vrtů. Vzorky hornin budou reprezentovat saturovanou zónu kvartérního pokryvu i skalního pararulového podloží. V závislosti na výsledcích laboratorních testů bude následně přistoupeno k terénním aplikacím obou metod na horninové prostředí a prostřednictvím monitoringu ověřena odezva v kvartérní i pararulové zvodni. Pozn.: V rámci Doplňku analýzy rizik (2011) byly na vzorcích kvartérních zemin ze sousedního Hlavního areálu provedeny laboratorní zkoušky technologie ISCO pomocí manganistanu draselného. Na základě jejich výsledků nebyla tato metoda pro dané horninové prostředí doporučena. Strana 9

14 Přehled hlavních souborů prací uvažovaných v průběhu pilotního testu: 1. Vstupní monitoring podzemní vody 2. Vyhloubení 5 hydrogeologických vrtů pro odběr vzorků na laboratorní kolonové testy, aplikace činidel a pro monitoring 3 kvartérní vrty 2 vrty do pararulového podloží 3. Provedení a vyhodnocení laboratorních testů (NanoFe, ISCO) 4. Provedení stopovací zkoušky 5. Provedení karotážních měření 6. Provedení hydrodynamických zkoušek 7. Provedení terénních aplikací NanoFe a ISCO a monitoring reakce horninového prostředí a kontaminantu 8. Vyhodnocení pilotního testu a doporučení vhodné metody sanace kvartérní a pararulové zvodně v areálu Automatárny společnosti APS. Strana 10

15 5.1. VSTUPNÍ MONITORING PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY A PŮDNÍHO VZDUCHU V rámci vstupního monitoringu budou vzorkovány všechny dostupné stávající vrty v rámci areálu Automatárny, tj. HV-1, HV-2, HV-3, HV-4, HV-18, HG-104. Výsledky vstupního monitoringu budou zahrnovat ověření kontaminace ClU, ropných látek a fyzikálně-chemických ukazatelů a budou sloužit k ověření a dokumentaci výchozího stavu na lokalitě. Výsledky budou dále zohledněny pro lokalizaci projektovaných vrtů HV-19, HV-20, HV-21, HG-106, HG-107, které budou po vyhloubení rovněž vzorkovány tak, aby doplnily vstupní údaje. Celkem bude v rámci vstupního monitoringu vzorkováno 11 vrtů. Vzorky budou odebrány dynamickým způsobem, a to po ustálení fyzikálně-chemických parametrů. Ve všech odebraných vzorcích budou stanoveny tyto ukazatele: chlorované etheny (tetrachlorethen, trichlorethen, cis-1,2-dichlorethen, trans-1,2-dichlorethen, 1,1- dichlorethen, vinylchlorid) C 10 -C 40 těžké kovy (Cr celk., Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) základní chemický rozbor vody (Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, ZNK-8,3, ZNK-4,5, KNK-4,5, KNK-8,3, CHSK-Mn, amoniak a amonné ionty, dusitany, fluoridy, fosforečnany, ph, rozpuštěné látky, chloridy, dusičnany, sírany, vodivost) fyzikálně chemické parametry (ph, ORP, t, vodivost, O2) terénní měření Fe 2+ a Fe 3+ DOC rozpuštěné plyny (ethen, ethan, methan) Ve vybraných 4 vrtech (předpokládá se HG-104, HG-106, HV-18, HV-19) bude ověřena koncentrace chlorovaných ethenů (tetrachlorethen, trichlorethen, cis-1,2-dichlorethen, trans-1,2-dichlorethen, 1,1-dichlorethen, vinylchlorid) ve vzdušnině. Tab 6: Rozsah vstupního monitoringu podzemní vody a půdního vzduchu Druh monitoringu Vstupní monitoring Počet vzorkovaných vrtů 11 (dynamicky) 4 ks (vzdušnina) Analytická stanovení / parametry Počet analýz Chlorované etheny (vč. VC) 11 C10-C40 11 Těžké kovy (Cr celk., Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) 11 ZCHR 11 Měření fyzikálně chemických parametrů (ph, ORP, t, vodivost, O2) 11 Fe 2+ a Fe DOC 11 Rozpuštěné plyny (ethen, ethan, methan) 11 Stanovení obsahu chlorovaných ethenů (vč. VC) ve vzdušnině 4 Strana 11

16 V rámci vstupního monitoringu bude na dvou profilech přibližně na úrovni severního a jižního okraje zpevněné plochy areálu Automatárny vzorkována povrchová voda v Sázavce. Ve vzorcích povrchové vody budou stanoveny tyto ukazatele: chlorované etheny (tetrachlorethen, trichlorethen, cis-1,2-dichlorethen, trans-1,2-dichlorethen, 1,1- dichlorethen, vinylchlorid) C 10 -C 40 těžké kovy (Cr celk., Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) základní chemický rozbor vody (Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, ZNK-8,3, ZNK-4,5, KNK-4,5, KNK-8,3, CHSK-Mn, amoniak a amonné ionty, dusitany, fluoridy, fosforečnany, ph, rozpuštěné látky, chloridy, dusičnany, sírany, vodivost) Tab 7: Rozsah vstupního monitoringu povrchové vody Druh monitoringu Vstupní monitoring Počet vzorkovaných profilů 2 Analytická stanovení / parametry Počet analýz Chlorované etheny (vč. vinylchloridu) 2 C10-C40 2 Těžké kovy (Cr celk., Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) 2 ZCHR 2 Pozn.: Metodiky vzorkování jednotlivých matric jsou uvedeny v kap Strana 12

17 5.2. VRTNÉ PRÁCE V úvodní fázi prací bude v areálu Automatárny vyhloubeno 5 hydrogeologických vrtů HV-19, HV-20, HV-21, HG-106 a HG-107, z nichž některé budou sloužit pro odběr reprezentativních vzorků hornin pro laboratorní ověření vhodnosti použití Fentonova činidla a NanoFe. Tyto vrty současně doplní stávající monitorovací vrty v areálu a budou následně sloužit jako monitorovací či aplikační objekty v průběhu terénních aplikací testovaných činidel. Vrty budou situovány v rámci areálu Automatárny tak, aby bylo možné sledovat reakci kontaminačního mraku ClU na terénní aplikace. Uvažovaná pozice vrtů je s přihlédnutím k archivním poznatkům o znečištění a přírodních poměrech zakreslena v příloze č. 7. Jejich finální pozice bude určena na základě výsledků projektovaného vstupního monitoringu. V rámci vrtných prací je uvažováno s vyhloubením 3 mělkých kvartérních vrtů (HV-19, HV-20 a HV-21) a 2 vrtů do pararulového podloží (HG-106, HG-107). Mělké monitorovací vrty HV-19, HV-20, HV-21 budou odvrtány technologií rotačně jádrového vrtání řezným průměrem min. 220 mm. Projektovaná hloubka je 5,0 m, vrty budou koncipovány jako úplné kvartérní a budou ukončeny po dosažení eluvia pararul. Celkem je projektováno 15 bm těchto mělkých vrtů. Vrty budou vystrojeny PE HD zárubnicí průměru 160 mm. Zárubnice bude ve zvodnělém úseku vrtu perforovaná, perforace bude sahat cca 1 m nad ustálenou hladinu podzemní vody. Mezikruží vrtu bude v perforovaném úseku obsypáno praným kačírkem frakce 4/8 mm (popř. 8/16 mm), horní část mezikruží v úseku plné výstroje bude zatěsněna mletým jílem. Monitorovací vrty HG-106. HG-107 určené pro monitorování hlubšího zvodnění pararulového podloží budou odvrtány technologií rotačně jádrového vrtání řezným průměrem min. 220 mm do hloubky 25 m. Celkem je projektováno 50 bm těchto vrtů. Vrty budou vystrojeny PE HD zárubnicí průměru 160 mm. Vrtné a vystrojovací práce včetně za pažnicových úprav budou provedeny striktně tak, aby nedošlo k propojení mělkého zvodnění kvartérního pokryvu a hlubšího zvodnění v pararulách. Zárubnice bude opatřena perforací v dolním části vrtu tj. v úseku přítoků podzemní vody z puklin skalního pararulového podloží. Horní část výstroje procházející kvartérním pokryvem a eluviem pararul bude plná. Mezikruží vrtu bude v perforovaném úseku obsypáno praným kačírkem frakce 4/8 mm (popř. 8/16 mm), horní část mezikruží v úseku plné výstroje bude v závislosti na zvoleném technologickém postupu zatěsněna mletým jílem či jílocementovou směsí. Finální rozložení plné a perforované části zárubnice bude u obou typů vrtů upřesněno geologickou službou v průběhu vrtných prací podle zastižených geologických a hydrogeologických poměrů. Výstroj monitorovacích vrtů HV-19, HV-20, HV-21, HG-106 a HG-107 bude vyvedena do pojezdových litinových poklopů. Vzhledem ke skutečnosti, že se část areálu Automatárny nachází v záplavovém území Sázavky, bude případně zhlaví dotčených vrtů upraveno v souladu s požadavky vodoprávního úřadu. Vrty HV-19, HV-20, HV-21, HG-106 a HG-107 budou geodeticky zaměřeny (S-JTSK, Bpv). Veškerý materiál vzniklý v průběhu vrtných prací bude ukládán do přistaveného kontejneru zabezpečeného proti atmosférickým srážkám. Materiál bude zařazen podle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a bude zajištěno jeho odstranění / využití zhotovitelem průzkumných prací. Na základě výsledků laboratorních analýz bude provedeno zařazení odpadu podle katalogových čísel a rozhodnuto o způsobu naložení s odpadem v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek č. 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. Strana 13

18 5.3. KAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ Na 2 nových hydrogeologických vrtech bude provedeno karotážní měření kvartérní a pararulové zvodně. Cílem karotážního měření je: identifikovat propustné polohy / pukliny / poruchové systémy, zjistit proudění vody ve vrtech, jeho rychlost, zjistit hydraulické parametry jednotlivých propustných puklin (dílčí vydatnosti, hydraulické vodivosti), zjistit převládající směr proudění podzemní vody na lokalitě na základě měření v těch vrtech, v nichž prokazatelně dochází k horizontálnímu proudění vody. Na lokalitě bude použita kombinace následujících karotážních metod: gama karotáž neutronová karotáž termometrie rezistivimetrie metoda ředění označené kapaliny metoda konstantního čerpání označené kapaliny Gama karotáž Měří se přirozená radioaktivita (gama aktivita) hornin. Metoda reaguje na zastoupení radioaktivních izotopů prvků v hornině. Zvýšené hodnoty způsobuje v běžných horninách a zeminách především draslík 40K. Vysoké gama aktivity jsou proto pravidelně zaznamenávány především v jílovitých horninách či zeminách, které obsahují draselné živce. Naopak horniny s relativně vyšším zastoupením písčité, prachovité a vápnité složky se vyznačují nižší úrovní gama aktivity. Neutronová karotáž Měří se množství zpomalených neutronů prošlých horninou z izotopového zdroje rychlých neutronů, umístěného v měřící sondě 60 cm pod detektorem. Naměřené hodnoty jsou nepřímo úměrné množství atomárního vodíku obsaženého v horninách. Termometrie Měří se teplota vody ve vrtu. Ve vrtech, v nichž k žádnému proudění nedochází, je měřená křivka teploty obrazem geotermického gradientu, případně je v mělkých vrtech ovlivněna sezónními vlivy počasí. Anomálie na teplotní křivce bývají indicií propustných poloh a proudění vody ve vrtu. Rezistivimetrie Měří se měrný elektrický odpor vody ve vrtu, který je nepřímo úměrný celkové mineralizaci vody. Tato metoda slouží také k určení stratifikace vody ve vrtu s ohledem na hodnotu elektrické vodivosti. Stratifikace bývá důsledkem přirozeného proudění podzemní vody ve vrtu. Metoda ředění označené kapaliny Přírodní proudění se sleduje takzvanou metodou ředění označené kapaliny. Po úpravě vody ve vrtu se postupně v různých časových odstupech registruje série záznamů elektrického odporu vody. Ze změn na záznamech v průběhu času lze určit propustné polohy, proti nimž dochází k proudění, a určit velikost a směr proudění (horizontální, vertikální vrtem vzhůru nebo dolů). Metoda konstantního čerpání označené kapaliny Metoda používá stejného principu jako metoda ředění označené kapaliny. Voda ve vrtu je označena pomocí NaCl a je sledováno ředění a odplavování takto označené vody v čase. Je opět registrována série rezistivimetrických křivek. Na rozdíl od metody ředění je však hydrodynamická rovnováha ve vrtu uměle narušena čerpáním vody z vrtu. Čerpá se s konstantní vydatností. Propustné polohy se projeví zvyšováním hodnoty měrného elektrického odporu vody ve vrtu. Při znalosti čerpaného množství a snížení hladiny je Strana 14

19 možné určit hydraulickou vodivost vrtu vztaženou na vybraný hloubkový úsek, nejčastěji na výšku vodního sloupce ve vrtu HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY Za účelem ověření míry vzájemné komunikace zvodnění vázaného na puklinový systém v pararulách a na nadložní kvartérní pokryv budou na vrtu HG-104 nebo HG-106 provedeny hydrodynamické zkoušky v rozsahu 3 dny čerpací zkouška + 1 den stoupací zkouška. Čerpané množství bude do 1 l/s. Během zkoušek bude průběžně sledována odezva v okolních vrtech. V rámci prací budou ověřeny hydraulické parametry zastiženého horninového prostředí. Hydrodynamické zkoušky budou provedeny v průběhu stopovací zkoušky viz kap Čerpaná podzemní voda bude vedena na mobilní sanační jednotku s aktivním uhlím instalovanou pro případ čerpání kontaminované vody a následně vypouštěna po dohodě s pracovníky APS do areálové kanalizace STOPOVACÍ ZKOUŠKA V rámci prací bude v areálu Automatárny provedena stopovací zkouška a to na jednom, eventuálně na více vrtech vybraných na základě výsledků vstupního monitoringu podzemní vody. Cílem této zkoušky bude především získání detailních znalostí směru a rychlosti šíření podzemní vody z prostoru ohniska znečištění ClU. Stopovací zkouška bude založena na jednorázové aplikaci stopovacího činidla (fluoresceinu, příp. jiného vhodného stopovače) a v následném průběžném sledování/vzorkování monitorovacích vrtů ve směru předpokládaného šíření a v povrchové vodě Sázavky. Stopovací činidlo bude aplikováno pouze do kvartérní zvodně a následně bude sledována odezva v kvartérní i pararulové zvodni i v povrchové vodě. Přítomnost stopovače v pararulové zvodni bude ověřována zejména během projektovaných hydrodynamických zkoušek této zvodně. Množství stopovacího činidla musí být zvoleno tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění podzemních a povrchových vod v okolí zájmového areálu GEODETICKÉ PRÁCE Projekt počítá s geodetickým zaměřením (S-JTSK, Bpv) všech 5 projektovaných vrtů: HV-19, HV-20, HV-21, HG-106, HG-107 a 2 profilů, ze kterých budou odebírány vzorky povrchové vody ze Sázavky. Celkem bude provedeno 7 geodetických záměrů. Strana 15

20 5.7. VZORKOVACÍ PRÁCE Veškeré vzorkovací práce provedené na lokalitě budou prováděny v souladu s Metodickým pokynem MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii. V rámci průzkumných prací budou odebrány vzorky podzemní a povrchové vody, zemin a půdního vzduchu ODBĚRY VZORKŮ PODZEMNÍ VODY Odběry vzorků podzemní vody budou realizovány za dynamického stavu. Před vlastním odběrem vzorků bude na všech objektech změřena možná přítomnost produktu ropných látek na hladině a zaměřena hladina podzemní vody. Dynamické vzorkování podzemní vody bude probíhat v následujících krocích: zaměření hladiny podzemní vody a hloubky vrtu, výpočet objemu vody ve vrtu, spuštění čerpadla do vrtu, s umístěním sacího koše do zvolené hloubkové úrovně, čerpání do ustálení fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody ph, teploty, vodivosti, O 2 a ORP, odběr vzorků podzemní vody na konci dynamického čerpání (po ustálení teploty, ph a vodivosti čerpané podzemní vody) - pro polutanty se specifickou hmotností větší než voda a pro rozpustné a mísitelné polutanty, odběr vzorků podzemní vody odběrným válcem z hladiny podzemní vody po ukončení čerpání (po ustálení teploty, ph a vodivosti čerpané podzemní vody) a ustálení hladiny do úrovně před zahájením čerpání - pro polutanty se specifickou hmotností lehčí než voda. Odběrová zařízení budou po každém odběru z jednotlivých odběrových míst mechanicky pročištěna a řádně vypláchnuta. Každá vzorkovnice zaplněná vzorkem bude opatřena visačkou s uvedením lokality, názvu vzorku, data odběru a požadované analýzy. Do předání laboratoři budou vzorky uchovávány v chladu a temnu. Podzemní voda čerpaná při dynamickém vzorkování bude vedena na mobilní sanační jednotku s aktivním uhlím instalovanou pro případ čerpání kontaminované vody a následně vypouštěna po dohodě s pracovníky APS do areálové kanalizace ODBĚRY VZORKŮ POVRCHOVÉ VODY Vzorky povrchových vod budou odebrány ze středové části toku Sázavky pomocí vzorkovacího zařízení umístěného na teleskopické tyči a následně přelity do vzorkovnic poskytnutých laboratoří. Každá vzorkovnice zaplněná vzorkem povrchové vody bude opatřena visačkou s uvedením lokality, jména technika zajišťujícího odběr, názvu vzorku, druhem matrice, data odběru a požadované analýzy ODBĚRY VZORKŮ HORNIN PRO LABORATORNÍ TESTY Vzorky zemin budou odebírány v průběhu vrtných prací ihned po vytěžení vrtného jádra. Při odběru vzorků zemin z vrtného nářadí (jádrovky) bude brán zřetel na to, aby nebyla odebrána zemina z vnitřní a vnější části vrtného nářadí z důvodu možné vzájemné kontaminace vzorků. Vzorky hornin budou odebrány ze středové části vyneseného jádra. Pro laboratorní testy bude odebrán 1 reprezentativní vzorek saturované zóny kvartérního pokryvu a 1 reprezentativní vzorek saturované zóny pararulového podloží. Množství odebraného materiálu bude dostatečné tak, aby bylo možné na obou typech horninového prostředí laboratorně ověřit účinek obou Strana 16

21 testovaných činidel, tj. Fentonova činidla a NanoFe. Materiál pro laboratorní testy bude ihned po odběru neprodyšně zabalen do PE sáčků tak, aby bylo zaručeno uchování původní vlhkosti. Vzorky pro laboratorní analýzy budou odebrány do skleněných vzorkovnic se šroubovatelným uzávěrem o objemu 250 ml. Všechny vzorky budou opatřeny visačkou s označením lokality, odběrového místa, hloubky odběru, data odběru a požadované analýzy. Hloubka odběru vzorku zeminy bude určena geologickou službou zhotovitele. Odběrová zařízení budou po každém odběru z jednotlivých odběrových míst mechanicky pročištěna ODBĚRY VZORKŮ PŮDNÍHO VZDUCHU Při vstupním monitoringu a v průběhu terénních aplikací Fentonova činidla bude ve vybraných vrtech ověřována koncentrace chlorovaných ethenů ve vzorcích půdního vzduchu K orientačnímu stanovení znečištění půdního vzduchu těmito těkavými organickými látkami bude použita standardní selektivní atmogeochemická metoda, jejíž princip spočívá v čerpání přesně definovaného množství půdního vzduchu přes odběrové sorpční trubičky a následném rozboru vzorků, při kterém jsou analyzovány koncentrace polutantů zachycených na sorbentu v odběrové trubičce a získané výsledky jsou přepočítány na koncentrace uhlovodíků v jednotce odčerpaného půdního vzduchu LABORATORNÍ TESTY Laboratorními testy budou možnosti použití Nanofe a Fentonova činidla ověřeny na vzorcích hornin z kvartérní i pararulové zvodně odebraných z některých z projektovaných vrtů (HV-19, HV-20, HV-21, HG- 106, HG-107). Cílem laboratorních testů bude v případě NanoFe zjištění změn propustnosti dodaných vzorků zeminy při kontaktu se suspenzí NanoFe, dále množství železa procházející vrstvou zeminy a v neposlední řadě zhodnocení možnosti obohacení zeminy o zasakované železo - tj. určení množství železa, které se zachytí v zemině po protečení definovaného množství NanoFe. Kolonové laboratorní experimenty upřesní optimální koncentraci NanoFe v suspenzi, která bude vhodná pro místní horninové prostředí. V případě kolonových laboratorních testů s Fentonovým činidlem budou provedeny testy s cílem popsat chování jednotlivých jeho variant při kontaktu s horninou a podzemní vodou ze zájmové lokality. Laboratorní testy pro metodu ISCO budou provedeny tak, aby byly zjištěny následující údaje: stanovení optimální receptury pro danou lokalitu, posouzení vlivu horninového prostředí na spotřebu oxidantu, stanovení tzv. NOD (Natural Oxidant Demand), tj. pozaďové spotřeby oxidačního činidla vlivem přítomnosti přirozeně se vyskytujících oxidovatelných organických a anorganických látek, posouzení vlivu horninového prostředí na kinetiku rozpadu oxidačního činidla, určení kinetiky rozkladu kontaminantu (chlorovaných uhlovodíků) vlivem oxidačního činidla, určení předpokládané spotřeby oxidačního činidla v rámci provozní aplikace, ověření rizika mobilizace těžkých kovů z horninového prostředí. Pro provedení laboratorních testů budou v průběhu vrtných prací z vrtných jader vybraných projektovaných vrtů odebrány reprezentativní vzorky saturované zóny kvartérního pokryvu a podložních pararul pro ověření vhodnosti použití NanoFe a Fentonova činidla. Celkem se počítá s odběrem 1 vzorku saturované zóny kvartérního pokryvu a 1 vzorku saturované zóny pararul. Strana 17

22 V materiálu určeném pro laboratorní testy budou současně laboratorně stanoveny tyto ukazatele: chlorované etheny (tetrachlorethen, trichlorethen, cis-1,2-dichlorethen, 1,1-dichlorethen, trans-1,2- dichlorethen, vinylchlorid) C 10 -C 40 těžké kovy (Cr celk., Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) TOC Výsledky laboratorních testů budou vyhodnoceny formou samostatné souhrnné zprávy. Uvažovaná délka laboratorních testů včetně vyhotovení souhrnné zprávy je 2 měsíce TERÉNNÍ APLIKACE FENTONOVA ČINIDLA A NANOFE V závislosti na výsledcích laboratorních testů a po komplexním zhodnocení ostatních získaných výsledků (vstupní monitoring, stopovací zkouška, karotáž, hydrodynamické zkoušky) budou provedeny terénní aplikace NanoFe a Fentonova činidla do horninového prostředí v prostoru areálu Automatárny. Aplikace dané látky i monitoring podzemní vody bude realizován prostřednictvím stávajících a projektovaných vrtů. Aplikace budou prováděny do saturované zóny štěrkopísků i podložních pararul. Odezva obou horninových prostředí bude průběžně monitorována. Průběžně bude prováděn také monitoring povrchové vody. Celková uvažovaná doba pro terénní aplikace a souběžného monitoringu je 6 měsíců. V této době je uvažováno s provedením terénní aplikace Fentonova činidla a následně s provedením terénní aplikace NanoFe. Níže uvedený rozsah prací při terénních aplikacích Fentonova činidla a NanoFe představuje výchozí návrh zohledňující dosavadní poznatky o lokalitě. Optimální rozsah i frekvenci aplikací a konkrétní vrty určené pro aplikace a pro monitoring budou určeny na základě výsledků přípravných prací, tj.: laboratorních testů, vstupního monitoringu, karotáže, hydrodynamických zkoušek a stopovací zkoušky. Terénní aplikace mohou být následně modifikovány v jejich průběhu a to v závislosti na výsledcích monitoringu podzemní a povrchové vody TERÉNNÍ APLIKACE FENTONOVA ČINIDLA A MONITORING Terénní aplikace Fentonova činidla bude spočívat v gravitačním zasakování předem definovaného množství optimální receptury Fentonova činidla do vybraných vrtů v ohnisku znečištění ClU prostoru areálu Automatárny. V rámci terénní aplikace bude zejména ověřena: účinnost Fentonova činidla v daných hydrogeologických prostředích, spotřeba Fentonova činidla, kinetika úbytku kontaminace, rychlost infiltrace, dosah vlivu Fentonova činidla od aplikačního vrtu, hltnost vrtů zastihujících kvartérní a pararulovou zvodeň. Aplikace Fentonova činidla bude provedena pro ověření účinku v kvartérní zvodni a v pararulové zvodni. Celková délka terénních aplikací je 3 měsíce, během kterých je počítáno se 2 aplikacemi v celkovém množství 36 m 3 Fentonova činidla. První aplikace bude provedena do kvartérní zvodně a druhá do pararulové zvodně. Fentonovo činidlo bude do kvartérní zvodně aplikováno prostřednictvím vrtu HV-18 a do pararulové zvodně prostřednictvím vrtu HG-104. Odezva horninového prostředí bude sledována v obou zvodních průběžným Strana 18

23 monitoringem ve frekvenci 2 x za měsíc ve vrtech HV-18, HV-19, HV-20, HV-21, HG-104, HG-106, HG-107 (7 ks) a to celkem v 6 kolech vzorkování. Celkově je v průběhu terénních aplikací Fentonova činidla počítáno s provedením 42 dynamických odběrů podzemní vody, v rámci kterých bude připraveno 378 vzorků na laboratorní analýzy. V odebraných vzorcích podzemní vody budou sledovány: chlorované etheny (tetrachlorethen, trichlorethen, cis-1,2-dichlorethen, 1,1-dichlorethen, trans-1,2- dichlorethen, vinylchlorid) těžké kovy (Cr celk., Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) ZCHR měření fyzikálně chemických parametrů (ph, ORP, t, vodivost, O 2 ) Fe 2+ a Fe 3+ DOC oxidační činidlo (laboratorně nebo v terénu) rozpuštěné plyny (ethen, ethan, methan) Součástí monitoringu bude sledování koncentrací chlorovaných ethenů (vč. VC) v půdním vzduchu ve vybraných vrtech v průběhu terénních aplikací. Celkem bude odebráno 30 vzorků vzdušniny. Tab 8: Rozsah monitoringu při terénních aplikacích Fentonova činidla Druh monitoringu Monitoring aplikací Fentonova činidla Počet vzorkovaných vrtů 42 (dynamicky) 30 ks (vzdušnina) Analytická stanovení / parametry Počet analýz Chlorované etheny (vč. vinylchloridu) 42 Těžké kovy (Cr celk., Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) 42 ZCHR 42 Měření fyzikálně chemických parametrů (ph, ORP, t, vodivost, O 2) 42 Fe 2+ a Fe DOC 42 Oxidační činidlo 42 Rozpuštěné plyny (ethen, ethan, methan) 42 Stanovení obsahu chlorovaných ethenů (vč. VC) ve vzdušnině TERÉNNÍ APLIKACE NANOČÁSTIC ŽELEZA A MONITORING Terénní aplikace nanočástic železa bude spočívat v gravitačním zasakování předem definovaného množství suspenze NanoFe v optimální koncentraci do vybraných vrtů v ohnisku znečištění ClU v prostoru areálu Automatárny. Hlavním cílem bude co nejlépe popsat a interpretovat chování nanočástic železa při jejich aplikaci na zájmové lokalitě do kolektoru podzemní vody. V rámci terénní aplikace bude zejména ověřena: účinnost NanoFe v daných hydrogeologických prostředích, spotřeba NanoFe, kinetika úbytku kontaminace, ovlivnění vlastností horninového prostředí (propustnost), rychlost infiltrace, dosah vlivu NanoFe od aplikačního vrtu, hltnost vrtů zastihujících kvartérní a pararulovou zvodeň. Strana 19

24 Aplikace NanoFe bude provedena pro ověření účinku v kvartérní zvodni a v pararulové zvodni. Celková délka terénních aplikací je 3 měsíce, během kterých je počítáno se 2 aplikacemi v celkovém množství 100 kg NanoFe. První aplikace bude provedena do kvartérní zvodně a druhá do pararulové zvodně. NanoFe bude do kvartérní zvodně aplikováno prostřednictvím vrtu HV-21 a do pararulové zvodně prostřednictvím vrtu HG-107. Odezva horninového prostředí bude sledována v obou zvodních průběžným monitoringem ve frekvenci 2 x za měsíc ve vrtech HV-18, HV-19, HV-20, HV-21, HG-104, HG-106, HG-107 (7 ks) a to celkem v 6 kolech vzorkování. Celkově je v průběhu terénních aplikací NanoFe počítáno s provedením 42 dynamických odběrů podzemní vody, v rámci kterých bude připraveno 294 vzorků na laboratorní analýzy. V odebraných vzorcích podzemní vody budou sledovány: chlorované etheny (tetrachlorethen, trichlorethen, cis-1,2-dichlorethen, 1,1-dichlorethen, trans-1,2- dichlorethen, vinylchlorid) těžké kovy (Cr celk., Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) základní chemický rozbor vody měření fyzikálně chemických parametrů (ph, ORP, t, vodivost, O 2 ) Fe 2+ a Fe 3+ DOC Tab 9: Rozsah monitoringu při terénních aplikacích NanoFe Druh monitoringu Monitoring aplikací NanoFe Počet vzorkovaných vrtů 42 (dynamicky) Analytická stanovení / parametry Počet analýz Chlorované etheny (vč. vinylchloridu) 42 Těžké kovy (Cr. celk, Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) 42 ZCHR 42 Měření fyzikálně chemických parametrů (ph, ORP, t, vodivost, O 2) 42 Fe 2+ a Fe DOC MONITORING POVRCHOVÉ VODY Během terénních aplikací NanoFe a Fentonova činidla bude na dvou profilech přibližně na úrovni severního a jižního okraje zpevněné plochy areálu Automatárny (geodeticky zaměřených v rámci vstupního monitoringu) vzorkována povrchová voda v Sázavce ve frekvenci 1 x měsíčně v ukazatelích chlorované etheny (tetrachlorethen, trichlorethen, cis-1,2-dichlorethen, 1,1-dichlorethen, trans-1,2-dichlorethen, vinylchlorid) a těžké kovy (Cr celk., Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba). V průběhu terénních aplikací Fentonova činidla bude povrchová voda Sázavky sledována také z hlediska výskytu oxidačního činidla ve frekvenci 2 x za měsíc. Celkově je v průběhu terénních aplikací NanoFe a Fentonova činidla počítáno s odběrem 36 vzorků povrchové vody. Strana 20

25 Tab 10: Rozsah průběžného monitoringu povrchové vody Druh monitoringu Monitoring povrchové vody Počet odebraných vzorků 36 Analytická stanovení / parametry Počet analýz Chlorované etheny (vč. vinylchloridu) 12 Těžké kovy (Cr. celk, Cr VI, As, Hg, Ni, Cd, Cu, Zn, Ba) 12 Oxidační činidlo PŘÍPRAVA APLIKOVANÝCH LÁTEK Aby byla zaručena co nejvyšší reaktivita a účinnost aplikovaných látek, bude Fentonovo činidlo i suspenze NanoFe připravována přímo na lokalitě, kde bude pro tyto účely zřízeno míchací centrum. Konkrétní receptury aplikovaných činidel budou dány laboratorními testy. Míchací centrum bude situováno na zpevněné ploše v areálu Automatárny a bude se sestávat z těchto základních částí: míchací nádrž, dávkovací nádrž, akumulační nádrž pitné/technologické vody, zařízení a rozvody pro aplikaci činidel (čerpadla, propojovací potrubí a regulační mechanismy, vše chemicky odolné). Elektroinstalace a revize elektroinstalace bude provedena dle ČSN , , , Vhodné místo pro míchací centrum bude vybráno po dohodě se zástupcem APS tak, aby nebyl omezen provoz v areálu. Strana 21

26 6. DOKUMENTACE, VYHODNOCENÍ A KONTROLA PRACÍ Řízení sledu prací bude prováděno kvalifikovanými geology a hydrogeology s praktickými zkušenostmi v oblasti geologicko-průzkumných a sanačních prací. Veškeré vrtné práce budou geologicky dokumentovány. Během vrtných prací bude geologickou službou prováděna petrografická dokumentace vrtného jádra. Kromě petrografického popisu budou sledovány a zapisovány údaje o naražené a ustálené hladině podzemní vody. Získaná data budou průběžně ukládána v databázových souborech a dále zpracována na PC standardními komerčními programy. Pro účely kontroly postupu prací a čerpání finančních prostředků budou pořádány kontrolní dny. Optimálně se kontrolní den během projektovaného pilotního testu bude konat 2 x, tj. před zahájením terénních aplikací a u příležitosti projednání závěrečné zprávy. Na kontrolní dny budou zváni zástupci MF, MŽP, dodavatele, supervize, ČIŽP, případně místní samosprávy. Pro potřeby kontrolních dní bude vždy vypracována zpráva, kterou obdrží všichni účastníci kontrolního dne s dostatečným předstihem. Po ukončení pilotního testu bude do 1 měsíce vypracována závěrečná zpráva, která bude shrnovat veškeré realizované práce. Výsledky prací budou vyhodnoceny v souladu s platnými metodikami MŽP věnovanými dané problematice. Výsledky prací budou zaznamenány do databáze SEKM. Strana 22

27 7. HARMONOGRAM PRACÍ Projektovaná délka pilotního testu v areálu Automatárny je 12 měsíců viz grafický harmonogram: Název prací Rozsah prací Měsíc (od podpisu smlouvy o dílo) Rešerše, zpracování prováděcího projektu pilotního testu, projednání PD 1 měs Získání potřebných povolení 2 měs Vstupní monitoring 1 měs Vrtné práce 1 měs Geodetické úráce 1 měs Karotáž 0,5 měs Hydrodynamická zkouška 0,5 měs Stopovací zkouška 2 měs Laboratorní testy vč. souhrnné zprávy 2 měs Příprava terénní aplikace, instalace míchacího centra 0,5 měs Terénní aplikace NanoFe / Fentonova činidla 6 měs Monitoring v průběhu terénních aplikací 6 měs Demontáž míchacího centra 0,5 měs Zpracování závěrečné zprávy, plnění databáze SEKM 1 měs Kontrolní dny 2 dny Strana 23

28 8. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE Při provádění projektovaných prací budou dodržovány provozní, požární, bezpečnostní a hygienické předpisy pro práci platné v areálu Automatárny. Před zahájením prací budou všichni pracovníci zhotovitele a subdodavatelé řádně a prokazatelně proškoleni. Školení bude odborně zaměřeno na seznámení se základními předpisy z oblasti bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany. Obecně při všech pracích prováděných v rámci realizace nápravných opatření je třeba dodržovat platné základní bezpečnostní, zdravotní a hygienické předpisy: zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Hlavní pozornost z hlediska hygieny a bezpečnosti práce bude věnována zejména rizikům expozice pracovníků provádějících terénní aplikace spojené s manipulací aplikovanými činidly. Do prostoru, kde budou aplikovaná činidla připravována (míchací centrum), bude vstup neoprávněných osob vyloučen. Stejně tak bude dočasně omezen vstup neoprávněných osob k vrtům, na kterých budou prováděny terénní aplikace. Pracovníci provádějící manipulaci s aplikovanými činidly budou pro provedení prací odborně a zdravotně způsobilí. Bude provedeno jejich proškolení z BOZP a PO zaměřené zejména na rizika vyplývající z použitých chemikálií, školení bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící terénní aplikace budou vybaveni příslušnými pracovními pomůckami, jako jsou ochranný pracovní oděv odolávající účinkům použitích látek, pracovní rukavice, pracovní obuv, pokrývka hlavy. V případě manipulace s oxidačním činidlem nebo jeho roztokem bude pracovník povinen použít rovněž pracovní štít či brýle, resp. respirátor. V rámci prováděných prací bude platit zákaz konzumace jídla, pití a kouření ve všech prostorech vyhrazených k pracím. Strana 24

29 9. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PILOTNÍHO TESTU Výsledky pilotního testu budou výchozím podkladem pro následnou sanaci, jejímž cílem bude odstranění látek nebezpečných jak pro lidské zdraví, tak pro přírodní ekosystémy. Rozhodujícím aspektem aplikace Fentonova činidla a NanoFe do půdního (horninového) prostředí a podzemní vody jsou naprosto neškodné produkty reakce. Železo je přirozenou složkou životního prostředí, kde se vyskytuje ve formě nejrůznějších sloučenin (např. hematit, goethit, bornit, magnetovec atd.), a je také významným biogenním prvkem. Při jeho použití při in-situ sanacích tak nedochází ke vnášení cizorodé, nebo toxické látky do prostředí. Při metodě ISCO vznikají rovněž neškodné produkty, kde finálními produkty oxidační reakce jsou oxid uhličitý a další pro životní prostředí neškodné látky v přírodě zcela běžné (CO 2, Clˉ a H 2 O). Z těchto důvodů nebude aplikace NanoFe ani Fentonova činidla do horninového prostředí v průběhu pilotního testu znamenat hrozbu pro životní prostředí. Pilotní test obou metod nevnáší další ekologická rizika rozšíření kontaminace mimo dosah zkoušeného systému. Metoda nezvyšuje mobilitu chlorovaných uhlovodíků, s organickými látkami není manipulováno ani na povrchu. Eliminace vzniku rizik při pilotním testu je poměrně snadná při dodržení prováděcí dokumentace, zpětné vazby na kontrolu kvality a neporušování provozních a zákonných norem. Strana 25

30 10. NEZBYTNÁ POVOLENÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY Zhotovitel zajistí veškeré povolovací řízení pro provedení prací uvedených v tomto projektu dle zákonných předpisů a k tomuto mu nabyvatel poskytne potřebnou součinnost. Před zahájením prací je nutno projednat projekt pilotního testu s dotčenými orgány státní správy, zejména s vodoprávním úřadem. Před zahájením terénních aplikací bude nutné získat výjimku při použití závadných látek podle ustanovení 39 odst. 7 písm. g) dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Strana 26

31 11. SOUČINNOST S NABYVATELEM Hladký průběh realizace projektovaných prací si vyžádá úzkou spolupráci se zástupci právnické osoby APS, Světlá nad Sázavou a.s. tak, aby nedošlo k významnému omezení činnosti v areálu Automatárny. Součinnost s nabyvatelem lze charakterizovat ve stručnosti následovně: Před zahájením prací: 1. předání staveniště 2. vymezení hranic staveniště 3. určení míst pro zařízení staveniště, parkování techniky 4. vymezení inženýrských sítí v zájmovém prostoru 5. stanovení přípojných míst vody a el. energie 6. zajištění vstupu pracovníků a techniky dodavatele 7. seznámení s interními předpisy platnými v areálu Automatárny, zejména: požární řád havarijní plán evakuační plán traumatologický plán 8. sdělení kontaktních spojení na místní hasičský záchranný sbor, stanoviště první pomoci 9. seznámení s odpovědnými kontaktními pracovníky nabyvatele vč. telef. spojení 10. vymezení sociálních prostor pro pracovníky dodavatele (šatny, WC, umývárna) V průběhu realizace: účast pověřeného pracovníka nabyvatele na koordinačních poradách a kontrolních dnech součinnost nabyvatele při řešení změn v rozsahu a způsobu provedení díla součinnost nabyvatele při řešení mimořádných situací. Po ukončení realizace: součinnost při předání staveniště. Strana 27

32 12. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ REGULATIVY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ Základními právními regulativy, které budou respektovány při provádění předmětu prací jsou: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zákon č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, o výbušninách a o státní báňské správě v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek (zejména Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění) zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, normy a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele. Práce budou metodicky řízeny ve smyslu platných Metodických pokynů a směrnic MŽP ČR a MF ČR: Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území - Věstník MŽP č. 9/2005. Metodický pokyn MŽP - Vzorkovací práce v sanační geologii - MŽP, prosinec 2006, Věstník MŽP č. 2/2007. Metodický pokyn MŽP k závaznému formátu záznamu do databáze Systém evidence kontaminovaných míst.- Věstník MŽP, č. 3/2011. Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci. Strana 28

33 13. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 1,1DCE 1,1-dichlorethylen Al hliník AR analýza rizik As arsen Ba baryum Bpv výškový systém Balt po vyrovnání BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci C10-C40 nehalogenované uhlovodíky s počtem uhlíků Ca vápník Cd kadmium cis1,2-dce cis1,2-dichlorethylen (cis1,2-dichlorethen) Cl - chloridy ClU chlorované uhlovodíky (vinylchlorid, 1,1-DCE,1,2-DCE, TCE, PCE, dichlormethan, chloroform, tetrachlormethan, 1,2-dichlorethan) Cr chrom Cr(VI) chrom šestimocný Cu měď ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČIŽP OI Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát DAR Doplněk analýzy riika HDZ hydrodynamická zkouška DOC rozpuštěný organický uhlík HG hydrogeologický Hg rtuť HPV hladina podzemní vody ISCO In situ chemická oxidace k.ú. katastrální území MF ČR Ministerstvo financí České republiky MT mírně teplá (oblast) MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky NanoFe nanočástice železa Ni nikl ORP oxidačně redukční potenciál Pb olovo PCE 1,1,2,2-tetrachlorethylen (1,1,2,2-tetrachlorethen),perchlorethylen Sb. Sbírka zákonů S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální SO 4 sírany ř. km říční kilometr TCE 1,1,2-trichlorethylen (1,1,2-trichlorethen) TK těžké kovy TOC totální organický uhlík trans1,2dce trans1,2-dichlorethylen (trans1,2-dichlorethen) VC vinylchlorid ZCHR základní chemický rozbor vody Zn zinek Strana 29

34 Přílohová část Přílohová část

35 Příloha č. 1 Rozhodnutí ČIŽP OI Havlíčkův Brod Přílohová část

36 ČIŽP/46/OOV/SR01/ /09/HKS Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod 1 tel.: , fax: IČ: , Spisová značka: ČIŽP/46/OOV/SR01/ Č.j.: ČIŽP/46/OOV/SR01/ / 15//HKS Havlíčkův Brod dne: ROZHODNUTÍ Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen ČIŽP) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 42 odst. 2, 104 odst. 1 a 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) vydává rozhodnutí, kterým podle ustanovení 42 odst. 2 vodního zákona ukládá subjektu: Název: APS, Světlá nad Sázavou a.s. Sídlo: Nádražní 293, Světlá nad Sázavou IČ: (dále také nabyvatel ) opatř ení k nápravě směřující k odstranění staré ekologické zátěže na pozemcích nabyvatele par. č. 682/1 a st.p v k.ú. Světlá nad Sázavou v areálu označovaném jako Automatárna takto: 1. Odstranit znečištění podzemních vod v areálu Automatárna s níže uvedenými cílovými parametry sanace v podzemní vodě. Celoplošně, kvartérní i pararulová zvodeň: 1. PCE 400 µg/l 2. TCE 400 µg/l 3. cis 1,2 DCE 400 µg/l 4. VC 20 µg/l Cílové parametry se považují za dosažené, pokud průměr koncentrací limitovaných parametrů ze všech vrtů Automatárny samostatně v kvartérní a samostatně v pararulové zvodni zahrnutých do monitoringu podzemní vody v průběhu tří po sobě jdoucích kolech monitoringů prováděných s kvartální četností nepřekročí cílové parametry sanace u více než 5% vzorků. V případě zjištění vyšší koncentrace, nesmí tato koncentrace překročit cílový parametr o více než 50%. 1

37 ČIŽP/46/OOV/SR01/ /09/HKS Celoplošně kvartérní zvodeň Absence fáze ropných uhlovodíků na hladině podzemní vody Koncentrace rozpuštěných ropných uhlovodíků vyjádřených jako ukazatel C 10 -C 40 v podzemní vodě kvartérní zvodně 7 mg/l. Cílové parametry C 10 -C 40 v podzemní vodě se považují za dosažené, pokud se v žádném ze sledovaných hydrogeologických objektů v areálu Automatárna monitorujících kvartérní zvodeň zahrnutých do monitoringu podzemní vody nebude na hladině podzemní vody nacházet fáze či film ropných látek a současně v žádném z těchto objektů v průběhu tří po sobě jdoucích kolech monitoringu prováděných s kvartální četností nebude překročen cílový parametr sanace v ukazateli C 10 -C 40. Termín pro dokončení sanačních prací opatření se stanoví do 6 let od uzavření smlouvy se zhotovitelem prací. 2. Zajistit postsanační monitoring po dobu 2 let po ukončení sanačního zásahu v objektech zahrnutých do monitoringu podzemní vody na ověření dlouhodobé udržitelnosti dosažení cílových limitů. Odůvodnění Podnět k vydání rozhodnutí o nápravných opatřeních ve výše uvedené části provozu podal nabyvatel dopisem doručeným ČIŽP dne Z předložených podkladů a skutečností známých správnímu orgánu bylo zjištěno, že se jedná o situaci, kdy by mělo být opatření k nápravě uloženo nabyvateli majetku získaného způsobem podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, který není původcem závadného stavu, ale k jehož majetku takto získanému je závadný stav vázán. Nabyvatel majetku získal majetek s vědomím ekologické zátěže a byla s ním o tom uzavřena zvláštní smlouva. Tato smlouva byla uzavřena mezi Fondem národního majetku ČR a p. Antonínem Růžičkou pod č. 137/96 ze dne Dodatkem o postoupení práv, povinností a závazků č D- 0137/96/01-01 ze dne byla práva, povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy postoupena společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s.. Podkladem pro uložení nápravných opatření je Závěrečná zpráva Doplněk analýzy rizik starých ekologických zátěží v závodu společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. zpracovaná společností EMSA-Ekosystem spol. s r.o. se sídlem Podkovářská 6, Praha 9 v listopadu 2013, evid. číslo zprávy 008/010/03 (dále jen DAR ). V areálu, který je předmětem navrhovaných nápravných opatření bylo zjištěno znečištění podzemních vod kvartérní a pararulové zvodně alifatickými chlorovanými uhlovodíky a ropnými uhlovodíky, přičemž provedenou kvantifikací zdravotních rizik byla zjištěna nepřijatelná rizika pro osoby potenciálně exponované kontaminanty podzemní vody kvartérní zvodně a ekologická rizika plynoucí z kontaminované kvartérní a pararulové zvodně. ČIŽP k podnětu společnosti zahájila správní řízení oznámením ze dne č.j. ČIŽP/46/OOV/SR01/ /15/HKS, přičemž o návrhu nápravných opatření byli vyrozuměni účastníci řízení a organizace zúčastněné na procesu sanace starých ekologických zátěží v této lokalitě. Žádné připomínky ani námitky k návrhu nebyly ve stanovené lhůtě podány. 2

38 ČIŽP/46/OOV/SR01/ /09/HKS Náhrada nákladů řízení se v tomto případě neukládá, protože správní řízení nebylo vyvoláno porušením právní povinnosti ze strany účastníka řízení. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod 1. Ing. Miroslav Sláma vedoucí oddělení ochrany vod Rozdělovník: Účastníci řízení: APS, Světlá nad Sázavou a.s. Město Světlá nad Sázavou Na vědomí po nabytí právní moci: ŘČIŽP Orgány a organizace zainteresované v odstraňování SEZ na lokalitě: Ministerstvo financí odbor realizace dispozic s majetkem státu, Letenská 15, Praha 1 Ministerstvo ŽP odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Vršovická 65, Praha 3

39 Příloha č. 2 Geografické vymezení zájmového území (1: , 1:10 000) Přílohová část

40 1: S Lokalizace zájmového území ve Světlé nad Sázavou J

41 zdroj: 1: areály a parkoviště společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. 1 Hlavní areál 2 areál Automatárny 3 parkoviště 4 areál Autoprovozu S J

42 Příloha č. 3 Situace areálů APS, Světlá nad Sázavou a.s. Přílohová část

43

44 Příloha č. 4 Grafické zpracování pravděpodobného rozsahu znečištění podzemní vody C10-C40, VC, cis1,2dce, TCE, PCE Přílohová část

45 72/ 4 718/10 718/ 1 723/28 716/ / 4 722/8 718/5 722/7 722/6 718/4 718/10 39/3 715/4 715/3 Legenda: 722/42 723/18 722/5 722/ /11 718/3 718/2 718/1 716/1 1111/1 715/1 mapovací vrt, r studna HG vrt do 20 5 m pod terénem, r /12 723/20 723/16 OB-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r /13 724/ /202 SV /1 HV-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r odměrný bod na povrchovém toku / /2 HV-2 HV-3 SV-61 HV-4 film SV-63 SV-60 film 393,19 veřejná kanalizace trasa bývalého náhonu hranice areálů 724/ / /24 717/1 HG-104 Koncentrace C10-C40 (ug/l) /204 SV /205 HV-18 fáze ropných látek na hladině podzemní vody / / / , Měřítko: 0m 50m OB-2 690/ /52 398,20 395,77 395,22 724/56 724/54 724/ ,48 395,90 391,36 399,13 HG /2 677/ /46 724/ , /72 393,26 391,21 669/1 724/ /64 723/2 392,52 390,89 392,44 390,79 HV /43 316/2 1144/1 340 HV /5 677/ / /213 SV ,30 392,28 390,66 HV-6 680/ / /209 SV-43 SV /3 HV HV-8 SV-41HV-9 film HG-101 SV ,97 390,28 film SV ,01 390,27 SV-39 HV ,94 390,18 392,11 390,43 SV-33 SV SV /1 SV-38 9 cm 28 cm HV-14 0,5 cm cm ST-6 SV-34 SV-40 ST-1 0,5 cm OB ST-3 ST /2 250/2 674/1 1136/1 SV-44 HG ,84 390,03 HV /1 SV-37 OB-3 250/3 263/3 676/ / / /5 668/1 HV ,54 389,89 SV-46 SV ,26 389,53 392,17 389,31 198/4 HV /1 673/3 244/1 674/5 263/2 392,00 263/4 1066/5 263/1 1066/ ,66 391,66 392,61 391,61 392,21 390,91 HV ,91 390,31 391, SV / ,29 657/3 392,60 392,15 389, /2 HG , SV-52 ST-2 657/ /2 1404/1 656/1 392,07 390,37 392,10 390,40 391, /2 SV /6 657/1 ST-5 257/1 392,03 389,52 391,95 389,51 OB-4 Ekosystem ZHOTOVITEL: EMSA-Ekosystem spol. s r.o., Podkovářská 6, Praha 9 NÁZEV ÚKOLU: DAR starých ekologických zátěží v závodu společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. ČÍSLO ÚKOLU: ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: DATUM: /010 Ing.Kamila Pokorná RNDr.Pavel Sysel Koncentrace C10-C40 v podzemní vodě kvartérní zvodně (2011) 307/1

46 72/ 4 718/10 718/ 1 723/28 716/ / 4 722/8 718/5 722/7 722/6 718/4 718/10 39/3 715/4 715/3 Legenda: 722/42 723/18 722/5 722/ /11 718/3 718/2 718/1 716/1 1111/1 715/1 mapovací vrt, r studna HG vrt do 20 5 m pod terénem, r /12 723/20 723/16 OB-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r /13 724/ /202 SV /1 HV-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r odměrný bod na povrchovém toku / HV-3 HV-2 SV ,19 veřejná kanalizace trasa bývalého náhonu HV-4 SV-63 SV-60 hranice areálů /2 724/ / /24 717/1 HG-104 Koncentrace VC (ug/l) /204 SV /205 HV / / / , Měřítko: 0m 50m OB-2 690/ /52 398,20 395,77 395,22 724/56 724/54 724/ ,48 395,90 391,36 399,13 HG /2 677/ /46 724/ , /72 393,26 391,21 669/1 724/ /64 723/2 392,52 390,89 392,44 390,79 HV /43 316/2 1144/1 340 HV /5 677/ / /213 SV ,30 392,28 390,66 HV-6 680/ / /209 SV-43 SV /3 HV HV-8 SV-41HV-9 HG-101 SV ,97 390,28 SV ,01 390,27 SV-39 HV ,94 390,18 392,11 390,43 SV-33 SV SV /1 SV-38 HV ST-6 SV-34 SV-40 ST-1 OB ST-3 ST /2 250/2 674/1 1136/1 SV-44 HG ,84 390,03 HV /1 SV-37 OB-3 250/3 263/3 676/ / / /5 668/1 HV ,54 389,89 SV-46 SV ,26 389,53 392,17 389,31 198/4 HV /1 673/3 244/1 674/5 263/2 392,00 263/4 1066/5 263/1 1066/ ,66 391,66 392,61 391,61 392,21 390,91 HV ,91 390,31 391, SV / ,29 657/3 392,60 392,15 389, /2 HG , SV-52 ST-2 657/ /2 1404/1 656/1 392,07 390,37 392,10 390,40 391, /2 SV /6 657/1 ST-5 257/1 392,03 389,52 391,95 389,51 OB-4 Ekosystem ZHOTOVITEL: EMSA-Ekosystem spol. s r.o., Podkovářská 6, Praha 9 NÁZEV ÚKOLU: DAR starých ekologických zátěží v závodu společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. ČÍSLO ÚKOLU: ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: DATUM: /010 Ing.Kamila Pokorná RNDr.Pavel Sysel Koncentrace VC v podzemní vodě kvartérní zvodně (2011) 307/1

47 72/ 4 718/10 718/ 1 723/28 716/ / 4 722/8 718/5 722/7 722/6 718/4 718/10 39/3 715/4 715/3 Legenda: 722/42 723/18 722/5 722/ /11 718/3 718/2 718/1 716/1 1111/1 715/1 mapovací vrt, r studna HG vrt do 20 5 m pod terénem, r /12 723/20 723/16 OB-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r /13 724/ /202 SV /1 HV-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r odměrný bod na povrchovém toku / HV-3 HV-2 SV ,19 veřejná kanalizace trasa bývalého náhonu HV-4 SV-63 SV-60 hranice areálů /2 724/ / /24 717/1 HG-104 Koncentrace cis1,2dce (ug/l) /204 SV /205 HV / / / , Měřítko: 0m 50m OB-2 690/ /52 398,20 395,77 395,22 724/56 724/54 724/ ,48 395,90 391,36 399,13 HG /2 677/ /46 724/ , /72 393,26 391,21 669/1 724/ /64 723/2 392,52 390,89 392,44 390,79 HV /43 316/2 1144/1 340 HV /5 677/ / /213 SV ,30 392,28 390,66 HV-6 680/ / /209 SV-43 SV /3 HV HV-8 SV-41HV-9 HG-101 SV ,97 390,28 SV ,01 390,27 SV-39 HV ,94 390,18 392,11 390,43 SV-33 SV SV /1 SV-38 HV ST-6 SV-34 SV-40 ST-1 OB ST-3 ST /2 250/2 674/1 1136/1 SV-44 HG ,84 390,03 HV /1 SV-37 OB-3 250/3 263/3 676/ / / /5 668/1 HV ,54 389,89 SV-46 SV ,26 389,53 392,17 389,31 198/4 HV /1 673/3 244/1 674/5 263/2 392,00 263/4 1066/5 263/1 1066/ ,66 391,66 392,61 391,61 392,21 390,91 HV ,91 390,31 391, SV / ,29 657/3 392,60 392,15 389, /2 HG , SV-52 ST-2 657/ /2 1404/1 656/1 392,07 390,37 392,10 390,40 391, /2 SV /6 657/1 ST-5 257/1 392,03 389,52 391,95 389,51 OB-4 Ekosystem ZHOTOVITEL: EMSA-Ekosystem spol. s r.o., Podkovářská 6, Praha 9 NÁZEV ÚKOLU: DAR starých ekologických zátěží v závodu společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. ČÍSLO ÚKOLU: ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: DATUM: /010 Ing.Kamila Pokorná RNDr.Pavel Sysel Koncentrace cis1,2 v podzemní vodě kvartérní zvodně (2011) 307/1

48 72/ 4 718/10 718/ 1 723/28 716/ / 4 722/8 718/5 722/7 722/6 718/4 718/10 39/3 715/4 715/3 Legenda: 722/42 723/18 722/5 722/ /11 718/3 718/2 718/1 716/1 1111/1 715/1 mapovací vrt, r studna HG vrt do 20 5 m pod terénem, r /12 723/20 723/16 OB-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r /13 724/ /202 SV /1 HV-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r odměrný bod na povrchovém toku / HV-3 HV-2 SV ,19 veřejná kanalizace trasa bývalého náhonu HV-4 SV-63 SV-60 hranice areálů /2 724/ / /24 717/1 HG-104 Koncentrace TCE (ug/l) /204 SV /205 HV / / / , Měřítko: 0m 50m OB-2 690/ /52 398,20 395,77 395,22 724/56 724/54 724/ ,48 395,90 391,36 399,13 HG /2 677/ /46 724/ , /72 393,26 391,21 669/1 724/ /64 723/2 392,52 390,89 392,44 390,79 HV /43 316/2 1144/1 340 HV /5 677/ / /213 SV ,30 392,28 390,66 HV-6 680/ / /209 SV-43 SV /3 HV HV-8 SV-41HV-9 HG-101 SV ,97 390,28 SV ,01 390,27 SV-39 HV ,94 390,18 392,11 390,43 SV-33 SV SV /1 SV-38 HV ST-6 SV-34 SV-40 ST-1 OB ST-3 ST /2 250/2 674/1 1136/1 SV-44 HG ,84 390,03 HV /1 SV-37 OB-3 250/3 263/3 676/ / / /5 668/1 HV ,54 389,89 SV-46 SV ,26 389,53 392,17 389,31 198/4 HV /1 673/3 244/1 674/5 263/2 392,00 263/4 1066/5 263/1 1066/ ,66 391,66 392,61 391,61 392,21 390,91 HV ,91 390,31 391, SV / ,29 657/3 392,60 392,15 389, /2 HG , SV-52 ST-2 657/ /2 1404/1 656/1 392,07 390,37 392,10 390,40 391, /2 SV /6 657/1 ST-5 257/1 392,03 389,52 391,95 389,51 OB-4 Ekosystem ZHOTOVITEL: EMSA-Ekosystem spol. s r.o., Podkovářská 6, Praha 9 NÁZEV ÚKOLU: DAR starých ekologických zátěží v závodu společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. ČÍSLO ÚKOLU: ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: DATUM: /010 Ing.Kamila Pokorná RNDr.Pavel Sysel Koncentrace TCE v podzemní vodě kvartérní zvodně (2011) 307/1

49 72/ 4 718/10 718/ 1 723/28 716/ / 4 722/8 718/5 722/7 722/6 718/4 718/10 39/3 715/4 715/3 Legenda: 722/42 723/18 722/5 722/ /11 718/3 718/2 718/1 716/1 1111/1 715/1 mapovací vrt, r studna HG vrt do 20 5 m pod terénem, r /12 723/20 723/16 OB-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r /13 724/ /202 SV /1 HV-1 HG vrt do 5 m pod terénem, r odměrný bod na povrchovém toku / HV-3 HV-2 SV ,19 veřejná kanalizace trasa bývalého náhonu HV-4 SV-63 SV-60 hranice areálů /2 724/ / /24 717/1 HG-104 Koncentrace PCE (ug/l) /204 SV /205 HV / / / , Měřítko: 0m 50m OB-2 690/ /52 398,20 395,77 395,22 724/56 724/54 724/ ,48 395,90 391,36 399,13 HG /2 677/ /46 724/ , /72 393,26 391,21 669/1 724/ /64 723/2 392,52 390,89 392,44 390,79 HV /43 316/2 1144/1 340 HV /5 677/ / /213 SV ,30 392,28 390,66 HV-6 680/ / /209 SV-43 SV /3 HV HV-8 SV-41HV-9 HG-101 SV ,97 390,28 SV ,01 390,27 SV-39 HV ,94 390,18 392,11 390,43 SV-33 SV SV /1 SV-38 HV ST-6 SV-34 SV-40 ST-1 OB ST-3 ST /2 250/2 674/1 1136/1 SV-44 HG ,84 390,03 HV /1 SV-37 OB-3 250/3 263/3 676/ / / /5 668/1 HV ,54 389,89 SV-46 SV ,26 389,53 392,17 389,31 198/4 HV /1 673/3 244/1 674/5 263/2 392,00 263/4 1066/5 263/1 1066/ ,66 391,66 392,61 391,61 392,21 390,91 HV ,91 390,31 391, SV / ,29 657/3 392,60 392,15 389, /2 HG , SV-52 ST-2 657/ /2 1404/1 656/1 392,07 390,37 392,10 390,40 391, /2 SV /6 657/1 ST-5 257/1 392,03 389,52 391,95 389,51 OB-4 Ekosystem ZHOTOVITEL: EMSA-Ekosystem spol. s r.o., Podkovářská 6, Praha 9 NÁZEV ÚKOLU: DAR starých ekologických zátěží v závodu společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s. ČÍSLO ÚKOLU: ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: DATUM: /010 Ing.Kamila Pokorná RNDr.Pavel Sysel Koncentrace PCE v podzemní vodě kvartérní zvodně (2011) 307/1

50 Příloha č. 5 Mapa hydroizohyps (prosinec 2011) Přílohová část

51 722/26 723/9 507/2 KAM /23 723/ /2 BET 300 BET hroni hrana bet. zabradli BET 600 BET /19 250/2 1109/3 721/12 721/2 721/11 722/18 722/2 722/17 722/15 722/45 722/16 722/14 721/6 721/7 722/12 721/8 720/3 716/2 715/ /2 690/3 722/21 722/23 722/22 722/24 722/29 722/13 721/10 722/11 722/10 721/9 718/8 718/9 718/7 39/2 715/7 715/6 724/195 Na Hrázi 724/ / /25 722/ /10 722/28 722/ / /32 722/35 722/33 722/34 722/30 722/36 722/38 722/41 722/40 722/42 723/11 723/12 722/39 722/37 722/9 722/8 722/7 722/6 722/20 722/43 722/44 723/18 723/13 718/6 29/1 718/5 716/1 722/5 718/11 718/3 1111/1 718/2 722/ /19 723/27 718/10 718/4 39/3 718/1 723/16 723/20 29/2 723/28 723/22 715/5 715/4 715/3 715/1 717/2 1110/3 1110/5 OB /4 677/4 709/1 709/2 700/1 724/ / / / /1 724/ / / / / / / / / /6 682/1 391,0 390,68 HV-4 SV-63 SV /1 Legenda: mapovací vrt, r studna HG vrt do 25 m pod terénem, r HG vrt do 5 m pod terénem, r HG vrt do 5 m pod terénem, r ,85 SV-64 HV-1 odměrný bod 390,6 HV-2 391,33 HV-3 SV-61 Sázavka 391,0 390,61 679/ ,19 veřejná kanalizace trasa bývalého náhonu hranice areálů 391,0 izolinie hladiny podzemní vody (m n.m.) /1 HG / / /204 SV /1 724/ / Nad Tratí /205 HV ,60 724/ / / / / / / , ,7 390,8 682/2 390,9 391,0 677/8 Měřítko: 0m 50m /3 BET 300 OB-2 390,6 682/3 690/ /6 1134/1 Kolovratova / /1 281/3 724/ /2 Kolovratova 724/ /46 724/56 724/44 724/54 724/48 724/ / Kolovratova 724/ ,51 316/2 BET BET /1 724/ /1 BET ,13 BET ,20 395,77 395,22 398,48 724/ ,90 391,36 723/2 HG-105 BET BET BET ,6 393,26 391,21 669/1 390,60 392,52 390,89 390,38 390,4 392,44 390,79 390,2 390,0 HV-5 389,72 389,8 1110/7 1110/2 389,7 HV /3 1110/8 1136/2 680/5 677/5 677/ /4 185/ /35 724/ / /213 SV ,30 392,28 390,66 HV-6 389,68 680/2 Josefodolská 724/62 724/ /2 271/1 284 Č apkova /40 724/6 724/41 724/42 724/ / / / /45 724/ , / ,1 229/2 389,9 229/1 390,2 389,8 1068/4 KAM ,6 390,5 390, ,3 784 SV SV ,11 390,43 SV SV OB-5 669/ HV-7 HV HV-8 SV-41HV-9 389,78 HG ,68 389,77 SV ,97 389,83 390,28 SV-36 SV-34 SV ,07 389,87 392,01 ST-1 390,27 SV-39 SV-35 ST-3 HV /1 389,62 391,94 390,18 SV ,92HG ,84 390,03 391,54 BET ,78 HV-11 SV / ,74 389,89 198/5 SV-46 SV /1 198/4 HV-16 HV ,76 392,26 392,17 389,53 389,31 389,57 ST-6 389,6 SV-37 OB-3 389,5 389,4 389,3 1065/2 389,45 250/3 250/1 673/3 ST /2 244/1 674/5 263/2 263/3 392,00 674/1 263/4 1066/5 1136/1 676/ / /2 1066/ / /239 Nádražní KAM ,66 391,66 392,61 391,61 BET ,21 390,91 HV ,91 390,31 391,75 KAM / /1 1068/20 648/7 1068/6 226/2 648/15 648/8 248/1 648/6 1068/5 248/2 251/1 653/1 251/2 656/ /3 1404/2 277 SV-52 ST /1 SV /2 389,72 SV / /1 389,7 389, /2 657/1 ST-5 392,29 657/3 BET 600 OK BET ,38 392,60 BET 800 BET ,15 389,57 657/2 392,10 392,07 390,40 390,37 257/1 1111/2 HG-103 BET 300 BET 300 BET ,03 389,52 391,95 389,51 OB-4 PVC 160 Sázavka ČS 391,20 KAM , / /2 551/ / Nádražní 648/2 648/1 653/3 653/2 Pě šinky 389,52 389,5 389,4 389,3 389, /6 551/1 648/ / / /1 1164/2 1109/ / /1 307/ /18 630/21 630/22 554/ /4 554/ /2 1164/3 630/ / / /10 630/13 630/3 630/11 630/ /2 Sázavka 630/1 630/8 630/9 1160/ /3 1107/5 630/17 630/20 630/ /4 1160/3 Sázava ZHOTOVITEL: EMSA-Ekosystem spol. s r.o., Podkovářská 6, Praha 9 EMSA Ekosystem DAR starých ekologických zátěží v závodu společnosti NÁZEV ÚKOLU: APS, Světlá nad Sázavou a.s. ČÍSLO ÚKOLU: ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: DATUM: 3/2 008/010 Ing.Kamila Pokorná RNDr.Pavel Sysel /3 3/4 4/2 4/3 4/1 1/4 Izolinie hladiny podzemní vody - kvartérní zvodeň (prosinec 2011)

52 Příloha č. 6 Informativní výpisy z katastru nemovitostí a katastrální mapa (zdroj: Přílohová část

53

54

55

56

57

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu Tak ne předběžný hydrogeologický průzkum Hodov... z provedené čerpací zkoušky na vrtu ČI 1 vyplývá, že při čerpání vydatnosti 0,2 l/s (1 000 l/den) poklesla hladina ve vrtu zhruba o 1/3 (ustálená HPV před

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území 13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území OBSAH: 1 ÚČEL METODICKÉHO POKYNU 2. OBSAH METODICKÉHO POKYNU 3. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI 4. OBECNÁ NÁPLŇ ZPRÁVY O PRŮZKUMU 5. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ Slovník je převzat z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí - Základní principy hydrogeologie z roku 2010.

SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ Slovník je převzat z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí - Základní principy hydrogeologie z roku 2010. SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ Slovník je převzat z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí - Základní principy hydrogeologie z roku 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 8 NÁZEV OPATŘENÍ Staré ekologické zátěže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Stará ekologická zátěž (environmentální, ekologická závada, kontaminované místo),

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

5 Zásady odvodňování stavebních jam

5 Zásady odvodňování stavebních jam 5 Zásady odvodňování stavebních jam 5.1 Pohyb vody v základové půdě Podzemní voda je voda vyskytující se pod povrchem terénu. Jejím zdrojem jsou jednak srážky, jednak průsak z vodotečí, nádrží, jezer a

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku stručný přehled forem výskytu vody (vizkvarta), podrobný výklad Kámen a voda podpovrchová voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody v horninách,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých

Více

Obsah. 1. Úvod... 5. 2. Metodika řešení prací... 5. 3. Modelové řešení proudění podzemní vody... 6. 4. Závěr... 9. Přiložené obrázky...

Obsah. 1. Úvod... 5. 2. Metodika řešení prací... 5. 3. Modelové řešení proudění podzemní vody... 6. 4. Závěr... 9. Přiložené obrázky... Obsah 1. Úvod... 5 2. Metodika řešení prací... 5 3. Modelové řešení proudění podzemní vody... 6 3.1. Popis schematizace modelového řešení... 6 3.2. Simulace neovlivněného režimu proudění podzemní vody...

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Vybrané Referenční Projekty

Vybrané Referenční Projekty Vybrané Referenční Projekty Če s k é d r á h y, Lí š n ý... 2 Kl a d n o, Mo u l í k o va... 3 Ne h v i z d y, Kl at o v y... 4 Kl at o v y, Ho d k o v ič k y... 5 Do b ř í š, Grafoprint... 6 Se d l č

Více

PROBLEMATIKA VSAKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD V CHKO Svatopluk Šeda 1

PROBLEMATIKA VSAKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD V CHKO Svatopluk Šeda 1 PROBLEMATIKA VSAKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD V CHKO Svatopluk Šeda 1 Úvod Chráněná krajinná oblast (CHKO) je naše národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

OPTIMALIZACE SANAČNÍCH PRACÍ V AREÁLU PODNIKU BALAKOM, A.S. OPAVA KOMÁROV

OPTIMALIZACE SANAČNÍCH PRACÍ V AREÁLU PODNIKU BALAKOM, A.S. OPAVA KOMÁROV OPTIMALIZACE SANAČNÍCH PRACÍ V AREÁLU PODNIKU BALAKOM, A.S. OPAVA KOMÁROV Vlastimil Píštěk 1), Miroslav Minařík, Markéta Sotolářová 2), David Ides 3), Jaroslav Bárta 4) 1) INPOST spol. s r.o, Havlíčkova

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Skládky ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ. DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Skládky ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ. DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ Skládky DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Z vodohospodářského hlediska je hlavním rizikem vyplývajícím z existence skládek průsak znečištěných

Více

Formy výskytu podpovrchové vody

Formy výskytu podpovrchové vody PODZEMNÍ VODY Formy výskytu podpovrchové vody Druhy podzemích vod Zdroje znečištění Migrace znečištění a samočištění Pohyb některých znečišťujících látek Ochrana podzemních vod Jímání podzemních vod Formy

Více

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Průmyslová ekologie (Beroun 23.-24.3.2011)

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Návrh tepelného čerpadla v praxi

Návrh tepelného čerpadla v praxi Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh tepelného čerpadla v praxi Jiří Gregorovič Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova 628,

Více

Antropogenní vlivy na kvalitu pitných vod v oblasti středního a jižního Mongolska

Antropogenní vlivy na kvalitu pitných vod v oblasti středního a jižního Mongolska Antropogenní vlivy na kvalitu pitných vod v oblasti středního a jižního Mongolska Jitka Novotná 1, Pavel Bláha 1, Alice Musilová 1 1 GEOtest Brno, a.s. hydro@geotest.cz Abstrakt V oblastech středního a

Více

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů Česká republika - Ministerstvo financí V Praze dne 8.9.2014 PID:MFCR4XARYQ Č.j.: MF-7532/2014/45-4501-35 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

REALIZAČNÍ PROJEKT. Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky

REALIZAČNÍ PROJEKT. Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky REALIZAČNÍ PROJEKT Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky Zpracoval: Ing. Vladimír Plucha Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. RNDr. Zbyněk

Více

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY Mgr. Marie Czinnerová Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály,

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Mgr. Vladimír Ekert, Mgr. Michal Rakušan, Ing. Petr Křesťan, V 5 Mgr. Vladimír Stoje

Mgr. Vladimír Ekert, Mgr. Michal Rakušan, Ing. Petr Křesťan, V 5 Mgr. Vladimír Stoje Mgr. Vladimír Ekert, Mgr. Michal Rakušan, Ing. Petr Křesťan, V 5 Mgr. Vladimír Stoje Státní podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu,pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem OPTIMALIZACE MONITORINGU

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) KAPITOLA III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU prosinec 2014 Obsah III.

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více