ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015"

Transkript

1 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha

2 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení, typy hlášení, změny v roce 2015) Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele Čtečka dokumentu ve formátu XML Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady Chyby v hlášeních, evidencích Praktická ukázka vyplnění formuláře pro podání hlášení o produkci a nakládání s odpady Zpracování hlášení na CENIA - kontroly dat - křížové kontroly - porovnání v časových řadách - hříšníci Informační systémy OH Seznamy oprávněných osob a zařízení - WebSouhlasy Provozní podpora - EnviHELP Otázky, diskuze Obsah semináře

3 Základní pojmy a informace Základní pojmy Původce a oprávněná osoba ORP - obec s rozšířenou působností (tzv. obec III. stupně) SOP - správní obvod Prahy (22) ISOH - Informační systém odpadového hospodářství ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností POH - Plán odpadového hospodářství Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů se souhlasem - 14 odst.1 zákona o odpadech bez souhlasu - 14 odst.2 zákona o odpadech

4 Základní pojmy a informace Základní informace Ohlašovací limit (součet za všechny provozovny IČO) - platí pouze pro původce limit: více než 100 kg NO nebo 100 tun OO - součet za všechny provozovny ČR daného IČO za ohlašovaný rok nutnost vedení průběžné evidence odpadů návrh na změnu v novém zákoně o odpadech - limit 600 kg NO - oprávněná osoba hlásí vždy, pokud v daném roce nakládá s odpady Hlášení je určeno pro ORP, SOP (SOP = správní obvod Prahy) - provozovna (zařízení) - na území vybraného ORP (SOP) - hlášení se podává za každou provozovnu (zařízení) zvlášť -stavební firmy - jedno hlášení za stavby na celém ORP (SOP) - liniové stavby - rozdělit na jednotlivá ORP (SOP)

5 Legislativa - novely, nové předpisy Legislativa- novely(2013, 2014), nové předpisy Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech - zákon č. 169/2013 Sb. - tzv. ekoauditová novela -zákon č. 229/2014 Sb. -úprava povinností a oprávnění obcí a fyzických osob při nakládání s KO( 17) -účinnost od zákon č. 184/2014 Sb. - tzv. elektronovela zákona Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady - vyhláška č. 200/2014 Sb. - účinnost od , Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků - vyhláška č. 105/2014 Sb. - účinnost od , NOVÉ PŘEDPISY: Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek KO -nové povinnosti obcí (třídění kovů, BRKO) Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období

6 Zákon č. 185/2001 Sb. Legislativa- obecné informace Zákon č. 185/2001 Sb., novela č. 169/2013 Sb. Elektronizace HNVO - prostřednictvím ISPOP - od (mělo platit od ) - zavedení Informačního systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - zlepšení kontroly hodnocení (pověřené osoby, MŽP, ČIŽP, ORP) - osvědčení a sdělení o výsledcích bude vydáváno prostřednictvím ISPOP ( 9) Vykonávání funkce odpadového hospodáře není omezeno na počet subjektů a provozoven (platí od ) ( 15) Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu k nakládání s odpady (platí od ) ( 16 odst. 3) Evidence a ohlašování odpadů podle 39 -došlo a ještě dojde ke změnám ve znění, dojde k posunu platnosti některých odstavců!! 39odst.4 - údaje o volné kapacitě a finanční rezervě skládky zasílat nakrajský úřad-od list4přílohyč.20 - nově zasílat prostřednictvím ISPOP údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládkách (návrh - list4přílohyč.20)

7 Zákon č. 185/2001 Sb. Evidence a ohlašování odpadů podle 39 - pokračování 39 odst povinnost označovat zařízení ( 14 odst.1 a 2, malá zařízení podle 33b odst. 1) pro účely plnění ohlašovacích povinností identifikačním číslem zařízení (IČZ) (od ) Povinnost vést evidenci přepravy nebezpečných odpadů (ELPNO) elektronicky prostřednictvím ISPOP - od (mělo platit od ) - chybí prováděcí předpis ( 40) Plán odpadového hospodářství zpracovávají obce (platí od ) -povinnost zpracovat POHplatí proobce jejichž produkce je více než10tun nebezpečného nebo t ostatního odpadu Původci odpadu již nemusí zpracovávat POH! ( 44)

8 Legislativa - Autovraky AUTOVRAKY

9 AUTOVRAKY - zákon č. 185/2001 Sb. Zákon č. 185/2001 Sb., novela č. 169/2013 Sb. (účinnost od ) Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze zařadit do kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. ( 6 odst. 5) Přidána povinnost pro provozovatele zařízení ke sběru autovraků pořizovat fotodokumentaci stavu přijímaných autovraků ( 37b odst. 1 písm. j) Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků jsou povinny uzavřít písemnou smlouvu s akreditovanými zástupci a výrobci vybraných vozidel a kopii této smlouvy zaslat nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření ministerstvu. ( 37 odst. 7 písm. c)

10 AUTOVRAKY - vyhláška č. 352/2008 Sb. Vyhláška č. 352/2008 Sb., novela č. 105/2014 Sb. (účinnost od ) Doplnění požadavků na zařízení ke zpracování autovraků a na zpracování autovraků (Příloha č.2), např: Skladovat na sobě bez technických opatření je možné pouze dva autovraky. Skladovat na sobě více než dva autovraky je možné pouze s technickými opatřeními zabezpečujícími jejich stabilitu. Skladovat autovraky na sobě je možné pouze v případě, že již neobsahují provozní náplně a další nebezpečné látky (katalogové číslo ). (Bod 2.1.4) Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraků se kapaliny buď odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry vedoucí k naplnění cílů použití a využití uvedených v 37 odst. 7 písm. b) zákona. K vypouštění provozních náplní z uzavřených nádrží se použije odsávací zařízení, v případě nádrží bez výpustných otvorů se vytvoří otvor umožňující gravitační vypouštění. (Bod 2.2.1)

11 AUTOVRAKY - vyhláška č. 352/2008 Sb. Doplnění požadavků na zařízení ke zpracování autovraků a na zpracování autovraků (Příloha č.2), např: (pokračování) Zpracovatel autovraku, který jako první převezme autovrak, znehodnotí identifikační číslo VIN způsobem, který vylučuje jeho opětovné použití při zachování čitelnosti původních znaků. Zničení identifikačního čísla VIN provádí konečný zpracovatel karoserie nebo rámu. (Bod ) Stanovení minimálních technických požadavků na zpracování autovraku a zpracovatelské operace pro podporu recyklace (Bod )

12 AUTOVRAKY - vyhláška č. 352/2008 Sb. Vyhláška č. 352/2008 Sb., novela č. 105/2014 Sb. (účinnost od ) Součástí údajů zasílaných ministerstvu podle odstavce 3 je fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků podle 37b odst. 1 písm. j) zákona, která obsahuje tyto tři fotografie: a) celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak identifikovat a ze kterého je zřejmé, jaký je stav přijímaného autovraku a že se v době pořízení fotodokumentace nachází na provozovně provozovatele zařízení ke sběru autovraků, b) stav vybavení kabiny autovraku a c) identifikační číslo VIN. ( 4 odst. 4) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zasílá fotodokumentaci ministerstvu do 96 hodin po zaslání ostatních údajů podle odstavce 3. ( 4 odst. 5)

13 Legislativa - Elektro ELEKTRO

14 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Zákon č. 185/2001 Sb., novela č. 184/2014 Sb. - tzv. elektronovela zákona o odpadech (účinnost od ) Nová definice výrobce elektrozařízení Výrobcem elektrozařízení se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která v České republice: 1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, pod vlastní značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena, 2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, a je v České republice usazena, 3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, v rámci své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České republice usazena, nebo 4. prodává elektrozařízeníprostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republikyz jiného státu, kde je usazena. (Nový institut - pověřený zástupce- odpovídá za plnění povinností zahraničního výrobce.)

15 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Doplnění definice elektrozařízení pocházejících z domácností V 37g písm. f) se mění definice elektrozařízení pocházejících z domácností o elektrozařízení pocházející z domácnosti se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech tak i jinými konečnými uživateli. Odstranění nejasností, kdy se jedná o elektrozařízení z domácností (B2C) a o elektrozařízení pro podnikatelskou sféru (B2B).

16 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Definování místa zpětného odběru a odděleného sběru Místo zpětného odběru - místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení pocházející z domácností. Místo odděleného sběru - místo určené výrobcem, ve kterém je odděleně sbírán elektroodpad.

17 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Změna rozsahu skupin elektrozařízení -do 14. srpna 2018 (10skupin -příloha č. 7 část I zákona) -od 15. srpna 2018 ( 6 skupin -příloha č. 7 část II zákona)

18 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Úprava povinností výrobců elektrozařízení, distributorů a posledních prodejců Nové povinnosti pro výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnosti: 1. zřídit místo zpětného odběru v obci nad obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž jsou elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli vč. prodeje přes internet, 2. uzavřít smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem, a ve které jsou elektrozařízení určená k použití v domácnostech, která uvádí na trh, prodávána, 3. zřídit místo zpětného odběru u posledních prodejců s prodejní plochou elektrozařízení větší než 400 m 2, kteří o to projeví zájem a kde jsou elektrozařízení uváděná výrobcem na trh prodávána.

19 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Úprava povinností výrobců elektrozařízení, distributorů a posledních prodejců - pokračování Nové povinnosti pro poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnosti: Poslední prodejce je vždy povinen, a to i v případě prodeje elektrozařízení přes internet, odebrat již nepotřebné odpadní elektrozařízení od konečného uživatele (domácnosti) zcela zdarma (vč. odvozu starého elektrospotřebiče). Tato povinnost posledních prodejců se vztahuje i na kamenné prodejny.

20 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Úprava 37k - Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu 37k odst. 5 Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli podle 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci podle odstavce 4. Zpětně odebraná elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad musí být předány pouze zpracovateli podle 37l, není-li elektrozařízení jako celek opětovně použito. Tím není dotčena možnost předání zpětně odebraného elektrozařízení posledním prodejcem na místo zpětného odběru. Jiné osoby než zpracovatelé podle 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít. Platnost od !!

21 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Sběrny a výkupny odpadů mohou přijímat elektrozařízení pocházející z domácností jen za určitých podmínek! Zařízení pro sběr a výkup odpadů disponující oprávněním podle 14 odst. 1 zákona o odpadech smí elektrozařízení a elektroodpad převzít pouze v případě, že disponuje smlouvou s výrobcem, resp. kolektivním systémem, a příslušným rozsahem vydaného souhlasu (v případě provozování místa odděleného sběru). Zpracovatel elektrozařízení ve smyslu 37l zákona o odpadech může převzít odpadní elektrozařízení a elektroodpad i v případě, že nedisponuje smlouvou s výrobcem elektrozařízení. Zpracovatel elektroodpadu však není oprávněn zřizovat svá místa zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností nebo místa odděleného sběru elektroodpadu, neboť ke zřizování těchto míst je oprávněn výhradně výrobce elektrozařízení (viz 37g písm. g) a h) zákona o odpadech ve znění před elektronovelou a 37g písm. i) a j) zákona o odpadech ve znění po elektronovele). Pokud by zpracovatel hodlal odebírat elektrozařízení pocházející z domácností nebo elektroodpad od jejich držitelů mimo vlastní zpracovatelské zařízení, mohl by tak činit pouze v jím provozovaném zařízení ke sběru nebo výkupu tohoto druhu odpadu s platným souhlasem krajského úřad podle 14 odst. 1 zákona o odpadech, a to pouze za účelem přímého zpracování takto sebraného elektroodpadu v jím provozovaném zpracovatelském zařízení (tj. bez možnosti předání elektroodpadu třetí osobě).

22 ELEKTRO - vyhláška č. 352/2005 Sb. Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, novela č. 200/2014 (účinnost od , ) Změny ve vedení evidence elektroodpadů 11 vyhlášky upraven tak, aby průběžná evidence odpovídala Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a nakládání s odpady podle Přílohy č. 8 (od ). Zrušení katalogových čísel skupiny 50 (od ). Rozšíření označení skupin elektrozařízení o solární panely - skupina 4a, 4b (od ).

23 ELEKTRO - vyhláška č. 352/2005 Sb. Nové vedení Seznamu výrobců Seznam výrobců zůstává na stejné adrese - (nebo z webu MŽP sekce odpadové hospodářství - zpětný odběr výrobků - elektrozařízení). Přístup do neveřejné části Seznamu mají pouze výrobci plnící povinnosti individuálně, solidárně (vč. pověřených zástupců) a kolektivní systémy. Seznam bude synchronizován s ISZR, změna názvu, sídla se mění automaticky dle těchto registrů.

24 ELEKTRO - vyhláška č. 352/2005 Sb. Zřízení registru míst zpětného odběru elektrozařízení (účinnost od ) Registr míst zpětného odběru je informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Registr bude obsahovat veřejná místa zpětného odběru provozovaná výrobci, resp. kolektivními systémy. Do budoucna je předpoklad rozšíření i na ostatní komodity zpětného odběru (pneumatiky, baterie, autovraky). Možnost uživatelů vyhledat si místo zpětného odběru podle aktuální potřeby. Registr míst bude dostupný z webu MŽP od dubna května 2015.

25 Podání hlášení o odpadech 1. Zasílání hlášení prostřednictvím ISPOP- - téměř všechna hlášení, existují výjimky v elektronické podobě - XML věta Ohlašování odpadů v roce 2015 v platném datovém standardu MŽP pro ohlašovací rok 2. Typy hlášení I. roční hlášení: příloha č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. příloha č. 4 vyhl. č. 352/2008 Sb. (autovraky) příloha č. 8 vyhl. č. 352/2005 Sb. (elektro) zasílá se do 15. února hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na ORP

26 Ohlašování odpadů v roce Typy hlášení (pokračování) II. roční zprávy: příloha č. 4 (vyhl. č. 352/2005 Sb.) - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů příloha č. 5 (vyhl. č. 352/2008 Sb.) - Roční zpráva výrobce a akredit. zástupce vybraných vozidel příloha č. 19 (vyhl. č. 383/2001 Sb.) - Roční zpráva o plnění zpětného odběru - hlásí se pouze OLEJE (změna) příloha č.2 (vyhl. č. 465/2013 Sb.) - Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru PNEUMATIK (NOVĚ) příloha č. 3 (vyhl. č. 170/2010 Sb.) - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů (Prostřednictvím ISPOP, není stanoveno zákonem.) zasílá se do 31. března hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na MŽP

27 Ohlašování odpadů v roce Typy hlášení (pokračování) III. průběžná hlášení (vyhláška č. 383/2001 Sb.): příloha č Zařízení na využívání a odstraňování odpadů příloha č Skládky odpadů příloha č Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrná místa a sklady odpadů (sběrné dvory) příloha č Dopravce odpadů zasílají se průběžně do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení příloha č. 22, 23, 27 -hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na ORP příloha č. 24 -VÝJIMKA! - hlásí se prostřednictvím webové stránky MŽP (http://priloha24.mzp.cz) elektronicky přímo na ORP

28 Ohlašování odpadů v roce 2016 Změny v ohlašování příloh č. 22, 23, 24 a 27 - platnost od odst. 3 -Příloha č. 22, 23, 24 hlášení se budou zasílat prostřednictvím ISPOP na KÚ hlášení se budou zasílat i při přerušení nebo obnovení provozu nový návrh (zatím neschválený) - pro všechna zařízení bude jeden formulář s možností volby typu zařízení, omezení výčtu povinných údajů pro vyplnění apod. 39 odst. 3 -Příloha č. 27 hlášení (údaje o autodopravcích) se již nebude zasílat V současné době připravována další novela zákona o odpadech - zejména úprava 39!!

29 Podání hlášení do systému ISPOP I. Nástroje pro tvorbu hlášení Podání hlášení do systému ISPOP - interaktivní PDF formulář ISPOP - komerční software třetích stran - XML soubor II. Interaktivní PDF formuláře Stažení formuláře k ohlášení - 3 možnosti: - předvyplnit pouze základními informacemi z registru - předvyplnit daty z předchozího autorizovaného hlášení - předvyplnit daty z externího souboru (import XML souboru do PDF formuláře)

30 Odeslání hlášení do ISPOP III. Odeslání hlášení a) elektronicky přímo do systému ISPOP PDF formuláře, komerční software třetích stran (EVI8) 1. s elektronickým podpisem 2. bez elektronického podpisu (nutná listinná autorizace) b) elektronicky datovou schránkou přímo - PDF formuláře, komerčních software třetích stran (EVI8) hlášení vloženo do DS jako příloha datová schránka: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí); ID: 5eav8r4 POZOR! Pokud poskytujete službu pro své zákazníky a připravujete hlášení za klienta ve formátu XML, pak klient musí disponovat datovou schránkou, jinak hlášení není schopen odeslat! Hlášení vytvořené ve formátu XML lze do ISPOP zaslat jako přílohu datové zprávy nebo se musí hlášení v ISPOP přetransformovat do PDF!!

31 Autorizace hlášení, doplněné hlášení IV. Autorizace hlášení Každý elektronicky zaslaný dokument musí být autorizován ( 37, odst.4 zákona č.500/2004 Sb., správní řád) a) elektronickým podpisem přímo v hlášení b) zasláním datovou schránkou c) zasláním podepsané listinné verze Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP poštou doporučeně na adresu: CENIA, Vršovická 65, Praha 10 (Autorizaci je nutno provést do 5 dní od zaslání hlášení do systému ISPOP.) Termín podání hlášení v roce 2015 je nejpozději do (pondělí). Termín poslání listinné autorizace je nejpozději (pondělí). V jednání návrh na změnu- zrušení povinné listinné autorizace (u registrace zůstane). V. Doplněné hlášení - doplněné hlášení = oprava řádného hlášení - doplněné hlášení = celé hlášení včetně všech ohlašovaných dat - u doplněného hlášení nutné uvést evidenční číslo řádného hlášení (přidělené ISPOP)

32 V. Doplněné hlášení (pokračování) Doplněné hlášení

33 Doplněné hlášení V. Doplněné hlášení (pokračování) - nutné neměnit tzv. základní identifikační údaje hlášení: IČO x Číslo provozovny x IČZÚJ provozovny (v ISPOP = Předmět hlášení: 2013/ /500119/0)

34 Nápovědy VI. Nápovědy pro vyplnění PDF formuláře manuál pro vyplnění hlášení (příloha č. 20) ISPOP sekce: Chci podat hlášení ->záložka Manuály videoprůvodce -

35 Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele Kontrola podaných hlášení na účtu ISPOP Mohou nastat 2 základní situace: hlášení není v přehledu = hlášení bylo nezpracovatelné - např. scan hlášení nejedná se o hlášení v datovém formátu a struktuře - ohlašovatel musí zaslat správné řádné hlášení (nikoliv doplněné!) hlášení je vpřehledu = hlášení bylo přijato doispop - hlášení bylo přiděleno Číslo dokumentu - ISPOP_xxxxxx - stav hlášení: 1. Není zpracovatelné (ale bylo přiděleno na účet subjektu) -hlášení obsahuje validační chyby, ohlašovatel musí znovu zaslat řádné hlášení 2. Čeká na autorizaci -hlášení bylo přijato do ISPOP (přiděleno Číslo dokumentu), po řádném zpracování (validace proběhla v pořádku) přiděleno Evidenční číslo hlášení ve tvaru xxxxxx 3. Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření) -ověřovatel má hlášení ve svém ověřovatelském účtu

36 Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele Přehled doručených hlášení > Detail hlášení Detail hlášení

37 Detail hlášení Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele

38 Čtečka dokumentu ve formátu XML Čtečka dokumentu ve formátu XML - zprostředkuje vizualizaci XML dat - zobrazí odpadové hlášení z předchozích let ( ) ve formátu PDF nebo HTML (z původního formátu XML) - lze stáhnout z webových stránek společnosti INISOFT (www.inisoft.cz)

39 Příloha č hlášení o produkci a nakládání Vyplnění formuláře pro podání hlášení o produkci a nakládání sodpady - Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

40 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 1

41 Hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Údaje o provozovně ohlašovatele - číslo provozovny Oprávněná osoba - uvede identifikační číslo provozovny (IČZ) Původce-uvede interní číslo samostatné provozovny, pokud má provozovny očíslovány číslo provozovny =0 provozovna je v sídle (mohou uvádět pouze původci) číslo provozovny 0 provozovna není v sídle 2. Provozovna je zapojena do systému sběru KO obce - písemná smlouva s obcí + zaplacení poplatku - 17 odst.6) zákona 3. Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen v % - vyplňují pouze obce!!

42 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Katalogové číslo odpadu - odpad končící.99 - nutné upřesnění názvu odpadu (technický nebo běžně užívaný název odpadu) 5. Kategorie odpadu - ostatní (O) - nebezpečný (N) - v katalogu odpadů označen * - ostatní s přiřazenou kategorií nebezpečný odpad (O/N) - zrcadlové položky (jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv) (http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa)

43 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

44 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

45 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

46 6. Kódy způsobu nakládání - XR.., XD.., XN.. odpad vlastní (vyprodukovaný) X=A odpad převzatý X=B odpad ze zásob z předchozího roku X=C Hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2 R- kódy využívání odpadů (regenerace, recyklace, předúprava..) D - kódy odstraňování odpadů (spalování, skládkování..) N- ostatní kódy nakládání s odpady (předání, kompostování..) kódy produkce, převzetí (+) sloupec 5 formuláře kódy využití, odstranění, předání (-) sloupec 6 formuláře Příklady: vlastní vyprodukovaný odpad.. A00 převzatý odpad.. B00, BN30 převzatý odpad odstraněný skládkováním.. BD1 7. Množství odpadu - vždy uváděthmotnost v tunách!!

47 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č ABC bilance, +/- bilance - kontroly bilancí se provádějí v rámci jednoho pořadového čísla

48 Hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Partner - uvádět vždy údaje o provozovněpartnera!! -typy partnerů: Firma -kontrola ve formuláři v případě, kdy provozovna partnera se nachází v sídle (číslo provozu = 0) -IČO a IČZÚJ musí odpovídat údajům v RES Subjekt bez IČO- doporučujeme nepoužívat Občan obce - při převzetí odpadu od občanů (kód nakládání BN30) Obec - občanům obce nikdy odpad nepředávat!! Zahraniční subjekt - pouze při přeshraniční přepravě odpadů (kódy dovozu, vývozu - BN6, BN16, XN7, XN17)

49 List č. 2 -tabulka partnerů Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

50 List č. 2 -partneři Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

51 List č. 2 -partneři (Občan obce) Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

52 List č. 2 - partneři (Zahraniční subjekt) Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

53 List č. 2 -partneři Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

54 List č. 2 -partneři Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

55 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Čistírny odpadních vod (ČOV)-otevření a vyplnění Listu č. 3 - kód odpadu (Kaly z čištění komunálních odpadních vod) a zároveň kód způsobu nakládání - A00 (produkce odpadu) - sušina kalu - povinnost vyplnit vždy - vyplnění všech položek na Listu č. 3 - pouze v případě, že na hlášení uvedeny kódy nakládání: XR10- Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství XN2 - Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě

56 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 3

57 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Skládky - otevření a vyplnění Listu č. 4 -v hlášení uveden kód způsobu nakládání XD1 nebo XD5 XD1 - Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) XD5 - Ukládání do speciálně technicky provedených skládek - více skupinová skládka - ANO x NE - volná kapacita - uvádět v m 3 - stav finanční rezervy

58 Formulář - kontrola, odeslání, autorizace 12. Seřazení katalogových čísel odpadů (tlačítko Seřadit) - seřadí vlistu č. 2 vzestupně katalogová čísla odpadů 13. Online kontrola údajů (tlačítko Online kontrola) - slouží pro celkovou kontrolu formuláře - zobrazení tabulky s chybami, nedostatky (brání x nebrání odeslání hlášení)

59 Formulář - kontrola, odeslání, autorizace

60 Povolit důvěru dokumentu

61 Povolit důvěru dokumentu

62 Registrace v systému ISPOP Odeslání hlášení elektronicky do ISPOP: a) pomocí tlačítka Odeslat on-line do ISPOP s elektronickým podpisem AUTOMATICKÁ AUTORIZACE bez elektronického podpisu NUTNÉ PROVÉST AUTORIZACI (formulář Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP) b) pomocí tlačítka Odeslat do datové schránky AUTOMATICKÁ AUTORIZACE c)jako přílohu prostřednictvímdatové schránky ISPOP (Ministerstvo životního prostředí); ID: 5eav8r4

63 Formulář - kontrola, odeslání, autorizace 15. Autorizace hlášení a) elektronickým podpisem přímo ve formuláři b) zasláním datovou schránkou c) zasláním podepsané listinné verze Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP poštou doporučeně na adresu: CENIA, Vršovická 65, Praha 10 (Autorizaci je nutno provést do 5 dní od zaslání hlášení do systému ISPOP.)

64 Chyby v hlášeních, evidencích Chyby a problémy v hlášeních, evidencích

65 Chyby v hlášeních, evidencích Nejčastější chyby: - řádové chyby v množství odpadů - špatné jednotky (tuny/kg/litry) - zasílání duplicitních hlášení - rozdílná množství, kódy odpadů i nakládání uváděná v hlášeních evidenta a jeho partnera - nepodání hlášení - tzv. hříšníci (seznamy zasílány MŽP, KÚ, ORP) - předávání odpadů Občanům obce (kovošroty) - v údajích o partnerovi uvedeno jeho sídlo, ne provozovna - zařízení 14 odst. 2 - nevedou evidenci, nehlásí - lékárny - evidence a ohlašování převzatých léčiv (BN30) od 100 kg NO - původce využívá systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem ( 17 odst. 6 zákona o odpadech) - nesprávná evidence

66 Chyby v hlášeních, evidencích Další problémy: - nesprávné použití některých kódů nakládání: XD - zejména XD1 (ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu) XR - zejména XR12(často se kódem XR12 vyvede veškerý odpad z odpadové evidence) XN8 (předání dílů, odpadů pro opětovné použití) XN10 (prodej odpadu jako suroviny) XN2 (předání kalů ČOV na zemědělskou půdu) XR1 (energetické využití odpadu) XR10 (aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství..) - nesprávné použití některých kódů odpadů a způsobů nakládání: SKO (XN8) objemný odpad (XN1 - terénní úpravy) zemina a kamení -NO (XR1, XR10)

67 Chyby v hlášeních, evidencích Kód nakládání Odpady Plastový odpad XN1 -Využití odpadů na terénní úpravy apod. Brzdové kapaliny Olověné akumulátory XR10 -Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii XN2 -Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě XN9 - zpracování autovraku Pneumatiky Beton Skleněné obaly Hliník Směsný komunální odpad

68 Praktická ukázka vyplnění formuláře Praktická ukázka vyplnění formuláře pro podání hlášení o produkci a nakládání sodpady - Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

69 Zpracování hlášení na CENIA Zpracování hlášení na CENIA Kontroly dat I. křížové kontroly (porovnání evidencí ohlašovatele a partnera) II. porovnání v časových řadách ( ) - výkyvy v množství odpadů skup. 20 v evidencích obcí - výkyvy v kódech nakládání - výkyvy v množství produkovaných odpadů u firem III. HŘÍŠNÍCI - přehled oprávněných osob a původců odpadů, kteří nesplnili ohlašovací povinnost dle 39 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb. (v rozsahu dané ORP)

70 Křížové kontroly Podstata křížové kontroly - porovnávání ohlášeného množství příslušného odpadu předaného jedním ohlašovatelem a přijatého druhým ohlašovatelem. Příklad kontrola množství předaného vyprodukovaného odpadu původcem (kód nakládání XN3) danému partnerovi, který je zároveň ohlašovatelem a který ve svém ročním hlášení uvedl převzetí tohoto odpadu (kód nakládání B00) od původce.

71 Křížové kontroly

72 Křížové kontroly Tabulka křížových kontrol Výpis z evidence PARTNER největší rozdíl v evidencích Výpis z evidence EVIDENT VÝPIS Z ISOH (OBSAHUJE I PROVOZOVNU)

73 Porovnání v časových řadách

74 Porovnání v časových řadách

75 Hříšníci

76 Hříšníci HŘÍŠNÍCI 1. Subjekt převzal odpad a nepodal hlášení = oprávněná osoba 2. Subjekt (původce) překročil za IČO ohlašovací limit pro nebezpečné odpady - limit 100 kg 3. Subjekt (původce) překročil za IČO ohlašovací limit pro ostatní odpady - limit 100 t

77 Informační systémy OH Informační systémy odpadového hospodářství pro státní správu a odbornou veřejnost - ALLISOH, VISOH Databáze ALLISOH - určena pro výkon státní správy se znalostí legislativy v OH - archivní databáze ISOH (celá ČR) - zlepšení možnosti provádění křížových kontrol na KÚ, ORP, ČIŽP - kontrola hříšníků - autorizovaný přístup - přístupové údaje přiděluje CENIA - uživatelé - pracovníci MŽP, ČIŽP, KÚ, ORP Databáze VISOH (Veřejný informační systém odpadového hospodářství MŽP) - určena pro odbornou veřejnost se znalostí odpadové problematiky - adresa:

78 Seznamy oprávněných osob a zařízení Seznamy oprávněných osob knakládání sodpady (včetně povolených odpadů) - tzv. WebSouhlasy - seznamy zařízení povolených krajským úřadem podle 14 odst. 1 zákona o odpadech - seznamy: weby jednotlivých krajských úřadů - adresy krajských WebSouhlasů : internetové stránky CENIA - možnost vyhledávat podle různých kritérií: zobrazit všechna zařízení v kraji zobrazit podle typu zařízení(sběrný dvůr, skládka, autovrakoviště..) ruční nadefinování podmínek -zadání katalogového čísla odpadu, výběr kódů zařízení, IČZ, IČO - možnost zobrazit zařízení na mapě

79 Seznam oprávněných osob a zařízení

80 Seznam oprávněných osob a zařízení

81 Seznam oprávněných osob a zařízení

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005 352/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2 Obvyklé otázky k předpisům o obalech Verze 6.2 Vztahují se povinnosti zákona o obalech i na naši firmu? Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly, balené zboží nebo obalové prostředky na trh nebo

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU SBĚRNÝCH MÍST KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU EKOLAMP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU SBĚRNÝCH MÍST KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU EKOLAMP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU SBĚRNÝCH MÍST KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU EKOLAMP 1. ZŘÍZENÍ SM 1.1 Zpětný odběr Elektrozařízení EKOLAMP s.r.o. ( Ekolamp ) je provozovatel neziskového kolektivního systému ( KS ) pro

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více