ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015"

Transkript

1 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha

2 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení, typy hlášení, změny v roce 2015) Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele Čtečka dokumentu ve formátu XML Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady Chyby v hlášeních, evidencích Praktická ukázka vyplnění formuláře pro podání hlášení o produkci a nakládání s odpady Zpracování hlášení na CENIA - kontroly dat - křížové kontroly - porovnání v časových řadách - hříšníci Informační systémy OH Seznamy oprávněných osob a zařízení - WebSouhlasy Provozní podpora - EnviHELP Otázky, diskuze Obsah semináře

3 Základní pojmy a informace Základní pojmy Původce a oprávněná osoba ORP - obec s rozšířenou působností (tzv. obec III. stupně) SOP - správní obvod Prahy (22) ISOH - Informační systém odpadového hospodářství ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností POH - Plán odpadového hospodářství Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů se souhlasem - 14 odst.1 zákona o odpadech bez souhlasu - 14 odst.2 zákona o odpadech

4 Základní pojmy a informace Základní informace Ohlašovací limit (součet za všechny provozovny IČO) - platí pouze pro původce limit: více než 100 kg NO nebo 100 tun OO - součet za všechny provozovny ČR daného IČO za ohlašovaný rok nutnost vedení průběžné evidence odpadů návrh na změnu v novém zákoně o odpadech - limit 600 kg NO - oprávněná osoba hlásí vždy, pokud v daném roce nakládá s odpady Hlášení je určeno pro ORP, SOP (SOP = správní obvod Prahy) - provozovna (zařízení) - na území vybraného ORP (SOP) - hlášení se podává za každou provozovnu (zařízení) zvlášť -stavební firmy - jedno hlášení za stavby na celém ORP (SOP) - liniové stavby - rozdělit na jednotlivá ORP (SOP)

5 Legislativa - novely, nové předpisy Legislativa- novely(2013, 2014), nové předpisy Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech - zákon č. 169/2013 Sb. - tzv. ekoauditová novela -zákon č. 229/2014 Sb. -úprava povinností a oprávnění obcí a fyzických osob při nakládání s KO( 17) -účinnost od zákon č. 184/2014 Sb. - tzv. elektronovela zákona Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady - vyhláška č. 200/2014 Sb. - účinnost od , Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků - vyhláška č. 105/2014 Sb. - účinnost od , NOVÉ PŘEDPISY: Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek KO -nové povinnosti obcí (třídění kovů, BRKO) Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období

6 Zákon č. 185/2001 Sb. Legislativa- obecné informace Zákon č. 185/2001 Sb., novela č. 169/2013 Sb. Elektronizace HNVO - prostřednictvím ISPOP - od (mělo platit od ) - zavedení Informačního systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - zlepšení kontroly hodnocení (pověřené osoby, MŽP, ČIŽP, ORP) - osvědčení a sdělení o výsledcích bude vydáváno prostřednictvím ISPOP ( 9) Vykonávání funkce odpadového hospodáře není omezeno na počet subjektů a provozoven (platí od ) ( 15) Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu k nakládání s odpady (platí od ) ( 16 odst. 3) Evidence a ohlašování odpadů podle 39 -došlo a ještě dojde ke změnám ve znění, dojde k posunu platnosti některých odstavců!! 39odst.4 - údaje o volné kapacitě a finanční rezervě skládky zasílat nakrajský úřad-od list4přílohyč.20 - nově zasílat prostřednictvím ISPOP údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládkách (návrh - list4přílohyč.20)

7 Zákon č. 185/2001 Sb. Evidence a ohlašování odpadů podle 39 - pokračování 39 odst povinnost označovat zařízení ( 14 odst.1 a 2, malá zařízení podle 33b odst. 1) pro účely plnění ohlašovacích povinností identifikačním číslem zařízení (IČZ) (od ) Povinnost vést evidenci přepravy nebezpečných odpadů (ELPNO) elektronicky prostřednictvím ISPOP - od (mělo platit od ) - chybí prováděcí předpis ( 40) Plán odpadového hospodářství zpracovávají obce (platí od ) -povinnost zpracovat POHplatí proobce jejichž produkce je více než10tun nebezpečného nebo t ostatního odpadu Původci odpadu již nemusí zpracovávat POH! ( 44)

8 Legislativa - Autovraky AUTOVRAKY

9 AUTOVRAKY - zákon č. 185/2001 Sb. Zákon č. 185/2001 Sb., novela č. 169/2013 Sb. (účinnost od ) Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze zařadit do kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. ( 6 odst. 5) Přidána povinnost pro provozovatele zařízení ke sběru autovraků pořizovat fotodokumentaci stavu přijímaných autovraků ( 37b odst. 1 písm. j) Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků jsou povinny uzavřít písemnou smlouvu s akreditovanými zástupci a výrobci vybraných vozidel a kopii této smlouvy zaslat nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření ministerstvu. ( 37 odst. 7 písm. c)

10 AUTOVRAKY - vyhláška č. 352/2008 Sb. Vyhláška č. 352/2008 Sb., novela č. 105/2014 Sb. (účinnost od ) Doplnění požadavků na zařízení ke zpracování autovraků a na zpracování autovraků (Příloha č.2), např: Skladovat na sobě bez technických opatření je možné pouze dva autovraky. Skladovat na sobě více než dva autovraky je možné pouze s technickými opatřeními zabezpečujícími jejich stabilitu. Skladovat autovraky na sobě je možné pouze v případě, že již neobsahují provozní náplně a další nebezpečné látky (katalogové číslo ). (Bod 2.1.4) Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraků se kapaliny buď odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry vedoucí k naplnění cílů použití a využití uvedených v 37 odst. 7 písm. b) zákona. K vypouštění provozních náplní z uzavřených nádrží se použije odsávací zařízení, v případě nádrží bez výpustných otvorů se vytvoří otvor umožňující gravitační vypouštění. (Bod 2.2.1)

11 AUTOVRAKY - vyhláška č. 352/2008 Sb. Doplnění požadavků na zařízení ke zpracování autovraků a na zpracování autovraků (Příloha č.2), např: (pokračování) Zpracovatel autovraku, který jako první převezme autovrak, znehodnotí identifikační číslo VIN způsobem, který vylučuje jeho opětovné použití při zachování čitelnosti původních znaků. Zničení identifikačního čísla VIN provádí konečný zpracovatel karoserie nebo rámu. (Bod ) Stanovení minimálních technických požadavků na zpracování autovraku a zpracovatelské operace pro podporu recyklace (Bod )

12 AUTOVRAKY - vyhláška č. 352/2008 Sb. Vyhláška č. 352/2008 Sb., novela č. 105/2014 Sb. (účinnost od ) Součástí údajů zasílaných ministerstvu podle odstavce 3 je fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků podle 37b odst. 1 písm. j) zákona, která obsahuje tyto tři fotografie: a) celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak identifikovat a ze kterého je zřejmé, jaký je stav přijímaného autovraku a že se v době pořízení fotodokumentace nachází na provozovně provozovatele zařízení ke sběru autovraků, b) stav vybavení kabiny autovraku a c) identifikační číslo VIN. ( 4 odst. 4) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zasílá fotodokumentaci ministerstvu do 96 hodin po zaslání ostatních údajů podle odstavce 3. ( 4 odst. 5)

13 Legislativa - Elektro ELEKTRO

14 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Zákon č. 185/2001 Sb., novela č. 184/2014 Sb. - tzv. elektronovela zákona o odpadech (účinnost od ) Nová definice výrobce elektrozařízení Výrobcem elektrozařízení se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která v České republice: 1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, pod vlastní značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena, 2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, a je v České republice usazena, 3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, v rámci své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České republice usazena, nebo 4. prodává elektrozařízeníprostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republikyz jiného státu, kde je usazena. (Nový institut - pověřený zástupce- odpovídá za plnění povinností zahraničního výrobce.)

15 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Doplnění definice elektrozařízení pocházejících z domácností V 37g písm. f) se mění definice elektrozařízení pocházejících z domácností o elektrozařízení pocházející z domácnosti se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech tak i jinými konečnými uživateli. Odstranění nejasností, kdy se jedná o elektrozařízení z domácností (B2C) a o elektrozařízení pro podnikatelskou sféru (B2B).

16 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Definování místa zpětného odběru a odděleného sběru Místo zpětného odběru - místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení pocházející z domácností. Místo odděleného sběru - místo určené výrobcem, ve kterém je odděleně sbírán elektroodpad.

17 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Změna rozsahu skupin elektrozařízení -do 14. srpna 2018 (10skupin -příloha č. 7 část I zákona) -od 15. srpna 2018 ( 6 skupin -příloha č. 7 část II zákona)

18 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Úprava povinností výrobců elektrozařízení, distributorů a posledních prodejců Nové povinnosti pro výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnosti: 1. zřídit místo zpětného odběru v obci nad obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž jsou elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli vč. prodeje přes internet, 2. uzavřít smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem, a ve které jsou elektrozařízení určená k použití v domácnostech, která uvádí na trh, prodávána, 3. zřídit místo zpětného odběru u posledních prodejců s prodejní plochou elektrozařízení větší než 400 m 2, kteří o to projeví zájem a kde jsou elektrozařízení uváděná výrobcem na trh prodávána.

19 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Úprava povinností výrobců elektrozařízení, distributorů a posledních prodejců - pokračování Nové povinnosti pro poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnosti: Poslední prodejce je vždy povinen, a to i v případě prodeje elektrozařízení přes internet, odebrat již nepotřebné odpadní elektrozařízení od konečného uživatele (domácnosti) zcela zdarma (vč. odvozu starého elektrospotřebiče). Tato povinnost posledních prodejců se vztahuje i na kamenné prodejny.

20 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Úprava 37k - Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu 37k odst. 5 Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli podle 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci podle odstavce 4. Zpětně odebraná elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad musí být předány pouze zpracovateli podle 37l, není-li elektrozařízení jako celek opětovně použito. Tím není dotčena možnost předání zpětně odebraného elektrozařízení posledním prodejcem na místo zpětného odběru. Jiné osoby než zpracovatelé podle 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít. Platnost od !!

21 ELEKTRO - zákon č. 185/2001 Sb. Sběrny a výkupny odpadů mohou přijímat elektrozařízení pocházející z domácností jen za určitých podmínek! Zařízení pro sběr a výkup odpadů disponující oprávněním podle 14 odst. 1 zákona o odpadech smí elektrozařízení a elektroodpad převzít pouze v případě, že disponuje smlouvou s výrobcem, resp. kolektivním systémem, a příslušným rozsahem vydaného souhlasu (v případě provozování místa odděleného sběru). Zpracovatel elektrozařízení ve smyslu 37l zákona o odpadech může převzít odpadní elektrozařízení a elektroodpad i v případě, že nedisponuje smlouvou s výrobcem elektrozařízení. Zpracovatel elektroodpadu však není oprávněn zřizovat svá místa zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností nebo místa odděleného sběru elektroodpadu, neboť ke zřizování těchto míst je oprávněn výhradně výrobce elektrozařízení (viz 37g písm. g) a h) zákona o odpadech ve znění před elektronovelou a 37g písm. i) a j) zákona o odpadech ve znění po elektronovele). Pokud by zpracovatel hodlal odebírat elektrozařízení pocházející z domácností nebo elektroodpad od jejich držitelů mimo vlastní zpracovatelské zařízení, mohl by tak činit pouze v jím provozovaném zařízení ke sběru nebo výkupu tohoto druhu odpadu s platným souhlasem krajského úřad podle 14 odst. 1 zákona o odpadech, a to pouze za účelem přímého zpracování takto sebraného elektroodpadu v jím provozovaném zpracovatelském zařízení (tj. bez možnosti předání elektroodpadu třetí osobě).

22 ELEKTRO - vyhláška č. 352/2005 Sb. Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, novela č. 200/2014 (účinnost od , ) Změny ve vedení evidence elektroodpadů 11 vyhlášky upraven tak, aby průběžná evidence odpovídala Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a nakládání s odpady podle Přílohy č. 8 (od ). Zrušení katalogových čísel skupiny 50 (od ). Rozšíření označení skupin elektrozařízení o solární panely - skupina 4a, 4b (od ).

23 ELEKTRO - vyhláška č. 352/2005 Sb. Nové vedení Seznamu výrobců Seznam výrobců zůstává na stejné adrese - (nebo z webu MŽP sekce odpadové hospodářství - zpětný odběr výrobků - elektrozařízení). Přístup do neveřejné části Seznamu mají pouze výrobci plnící povinnosti individuálně, solidárně (vč. pověřených zástupců) a kolektivní systémy. Seznam bude synchronizován s ISZR, změna názvu, sídla se mění automaticky dle těchto registrů.

24 ELEKTRO - vyhláška č. 352/2005 Sb. Zřízení registru míst zpětného odběru elektrozařízení (účinnost od ) Registr míst zpětného odběru je informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Registr bude obsahovat veřejná místa zpětného odběru provozovaná výrobci, resp. kolektivními systémy. Do budoucna je předpoklad rozšíření i na ostatní komodity zpětného odběru (pneumatiky, baterie, autovraky). Možnost uživatelů vyhledat si místo zpětného odběru podle aktuální potřeby. Registr míst bude dostupný z webu MŽP od dubna května 2015.

25 Podání hlášení o odpadech 1. Zasílání hlášení prostřednictvím ISPOP- - téměř všechna hlášení, existují výjimky v elektronické podobě - XML věta Ohlašování odpadů v roce 2015 v platném datovém standardu MŽP pro ohlašovací rok 2. Typy hlášení I. roční hlášení: příloha č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. příloha č. 4 vyhl. č. 352/2008 Sb. (autovraky) příloha č. 8 vyhl. č. 352/2005 Sb. (elektro) zasílá se do 15. února hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na ORP

26 Ohlašování odpadů v roce Typy hlášení (pokračování) II. roční zprávy: příloha č. 4 (vyhl. č. 352/2005 Sb.) - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů příloha č. 5 (vyhl. č. 352/2008 Sb.) - Roční zpráva výrobce a akredit. zástupce vybraných vozidel příloha č. 19 (vyhl. č. 383/2001 Sb.) - Roční zpráva o plnění zpětného odběru - hlásí se pouze OLEJE (změna) příloha č.2 (vyhl. č. 465/2013 Sb.) - Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru PNEUMATIK (NOVĚ) příloha č. 3 (vyhl. č. 170/2010 Sb.) - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů (Prostřednictvím ISPOP, není stanoveno zákonem.) zasílá se do 31. března hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na MŽP

27 Ohlašování odpadů v roce Typy hlášení (pokračování) III. průběžná hlášení (vyhláška č. 383/2001 Sb.): příloha č Zařízení na využívání a odstraňování odpadů příloha č Skládky odpadů příloha č Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrná místa a sklady odpadů (sběrné dvory) příloha č Dopravce odpadů zasílají se průběžně do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení příloha č. 22, 23, 27 -hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na ORP příloha č. 24 -VÝJIMKA! - hlásí se prostřednictvím webové stránky MŽP ( elektronicky přímo na ORP

28 Ohlašování odpadů v roce 2016 Změny v ohlašování příloh č. 22, 23, 24 a 27 - platnost od odst. 3 -Příloha č. 22, 23, 24 hlášení se budou zasílat prostřednictvím ISPOP na KÚ hlášení se budou zasílat i při přerušení nebo obnovení provozu nový návrh (zatím neschválený) - pro všechna zařízení bude jeden formulář s možností volby typu zařízení, omezení výčtu povinných údajů pro vyplnění apod. 39 odst. 3 -Příloha č. 27 hlášení (údaje o autodopravcích) se již nebude zasílat V současné době připravována další novela zákona o odpadech - zejména úprava 39!!

29 Podání hlášení do systému ISPOP I. Nástroje pro tvorbu hlášení Podání hlášení do systému ISPOP - interaktivní PDF formulář ISPOP - komerční software třetích stran - XML soubor II. Interaktivní PDF formuláře Stažení formuláře k ohlášení - 3 možnosti: - předvyplnit pouze základními informacemi z registru - předvyplnit daty z předchozího autorizovaného hlášení - předvyplnit daty z externího souboru (import XML souboru do PDF formuláře)

30 Odeslání hlášení do ISPOP III. Odeslání hlášení a) elektronicky přímo do systému ISPOP PDF formuláře, komerční software třetích stran (EVI8) 1. s elektronickým podpisem 2. bez elektronického podpisu (nutná listinná autorizace) b) elektronicky datovou schránkou přímo - PDF formuláře, komerčních software třetích stran (EVI8) hlášení vloženo do DS jako příloha datová schránka: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí); ID: 5eav8r4 POZOR! Pokud poskytujete službu pro své zákazníky a připravujete hlášení za klienta ve formátu XML, pak klient musí disponovat datovou schránkou, jinak hlášení není schopen odeslat! Hlášení vytvořené ve formátu XML lze do ISPOP zaslat jako přílohu datové zprávy nebo se musí hlášení v ISPOP přetransformovat do PDF!!

31 Autorizace hlášení, doplněné hlášení IV. Autorizace hlášení Každý elektronicky zaslaný dokument musí být autorizován ( 37, odst.4 zákona č.500/2004 Sb., správní řád) a) elektronickým podpisem přímo v hlášení b) zasláním datovou schránkou c) zasláním podepsané listinné verze Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP poštou doporučeně na adresu: CENIA, Vršovická 65, Praha 10 (Autorizaci je nutno provést do 5 dní od zaslání hlášení do systému ISPOP.) Termín podání hlášení v roce 2015 je nejpozději do (pondělí). Termín poslání listinné autorizace je nejpozději (pondělí). V jednání návrh na změnu- zrušení povinné listinné autorizace (u registrace zůstane). V. Doplněné hlášení - doplněné hlášení = oprava řádného hlášení - doplněné hlášení = celé hlášení včetně všech ohlašovaných dat - u doplněného hlášení nutné uvést evidenční číslo řádného hlášení (přidělené ISPOP)

32 V. Doplněné hlášení (pokračování) Doplněné hlášení

33 Doplněné hlášení V. Doplněné hlášení (pokračování) - nutné neměnit tzv. základní identifikační údaje hlášení: IČO x Číslo provozovny x IČZÚJ provozovny (v ISPOP = Předmět hlášení: 2013/ /500119/0)

34 Nápovědy VI. Nápovědy pro vyplnění PDF formuláře manuál pro vyplnění hlášení (příloha č. 20) ISPOP sekce: Chci podat hlášení ->záložka Manuály videoprůvodce -

35 Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele Kontrola podaných hlášení na účtu ISPOP Mohou nastat 2 základní situace: hlášení není v přehledu = hlášení bylo nezpracovatelné - např. scan hlášení nejedná se o hlášení v datovém formátu a struktuře - ohlašovatel musí zaslat správné řádné hlášení (nikoliv doplněné!) hlášení je vpřehledu = hlášení bylo přijato doispop - hlášení bylo přiděleno Číslo dokumentu - ISPOP_xxxxxx - stav hlášení: 1. Není zpracovatelné (ale bylo přiděleno na účet subjektu) -hlášení obsahuje validační chyby, ohlašovatel musí znovu zaslat řádné hlášení 2. Čeká na autorizaci -hlášení bylo přijato do ISPOP (přiděleno Číslo dokumentu), po řádném zpracování (validace proběhla v pořádku) přiděleno Evidenční číslo hlášení ve tvaru xxxxxx 3. Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření) -ověřovatel má hlášení ve svém ověřovatelském účtu

36 Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele Přehled doručených hlášení > Detail hlášení Detail hlášení

37 Detail hlášení Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele

38 Čtečka dokumentu ve formátu XML Čtečka dokumentu ve formátu XML - zprostředkuje vizualizaci XML dat - zobrazí odpadové hlášení z předchozích let ( ) ve formátu PDF nebo HTML (z původního formátu XML) - lze stáhnout z webových stránek společnosti INISOFT (

39 Příloha č hlášení o produkci a nakládání Vyplnění formuláře pro podání hlášení o produkci a nakládání sodpady - Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

40 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 1

41 Hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Údaje o provozovně ohlašovatele - číslo provozovny Oprávněná osoba - uvede identifikační číslo provozovny (IČZ) Původce-uvede interní číslo samostatné provozovny, pokud má provozovny očíslovány číslo provozovny =0 provozovna je v sídle (mohou uvádět pouze původci) číslo provozovny 0 provozovna není v sídle 2. Provozovna je zapojena do systému sběru KO obce - písemná smlouva s obcí + zaplacení poplatku - 17 odst.6) zákona 3. Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen v % - vyplňují pouze obce!!

42 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Katalogové číslo odpadu - odpad končící.99 - nutné upřesnění názvu odpadu (technický nebo běžně užívaný název odpadu) 5. Kategorie odpadu - ostatní (O) - nebezpečný (N) - v katalogu odpadů označen * - ostatní s přiřazenou kategorií nebezpečný odpad (O/N) - zrcadlové položky (jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv) (

43 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

44 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

45 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

46 6. Kódy způsobu nakládání - XR.., XD.., XN.. odpad vlastní (vyprodukovaný) X=A odpad převzatý X=B odpad ze zásob z předchozího roku X=C Hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2 R- kódy využívání odpadů (regenerace, recyklace, předúprava..) D - kódy odstraňování odpadů (spalování, skládkování..) N- ostatní kódy nakládání s odpady (předání, kompostování..) kódy produkce, převzetí (+) sloupec 5 formuláře kódy využití, odstranění, předání (-) sloupec 6 formuláře Příklady: vlastní vyprodukovaný odpad.. A00 převzatý odpad.. B00, BN30 převzatý odpad odstraněný skládkováním.. BD1 7. Množství odpadu - vždy uváděthmotnost v tunách!!

47 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č ABC bilance, +/- bilance - kontroly bilancí se provádějí v rámci jednoho pořadového čísla

48 Hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Partner - uvádět vždy údaje o provozovněpartnera!! -typy partnerů: Firma -kontrola ve formuláři v případě, kdy provozovna partnera se nachází v sídle (číslo provozu = 0) -IČO a IČZÚJ musí odpovídat údajům v RES Subjekt bez IČO- doporučujeme nepoužívat Občan obce - při převzetí odpadu od občanů (kód nakládání BN30) Obec - občanům obce nikdy odpad nepředávat!! Zahraniční subjekt - pouze při přeshraniční přepravě odpadů (kódy dovozu, vývozu - BN6, BN16, XN7, XN17)

49 List č. 2 -tabulka partnerů Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

50 List č. 2 -partneři Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

51 List č. 2 -partneři (Občan obce) Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

52 List č. 2 - partneři (Zahraniční subjekt) Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

53 List č. 2 -partneři Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

54 List č. 2 -partneři Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 2

55 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Čistírny odpadních vod (ČOV)-otevření a vyplnění Listu č. 3 - kód odpadu (Kaly z čištění komunálních odpadních vod) a zároveň kód způsobu nakládání - A00 (produkce odpadu) - sušina kalu - povinnost vyplnit vždy - vyplnění všech položek na Listu č. 3 - pouze v případě, že na hlášení uvedeny kódy nakládání: XR10- Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství XN2 - Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě

56 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č. 3

57 Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č Skládky - otevření a vyplnění Listu č. 4 -v hlášení uveden kód způsobu nakládání XD1 nebo XD5 XD1 - Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) XD5 - Ukládání do speciálně technicky provedených skládek - více skupinová skládka - ANO x NE - volná kapacita - uvádět v m 3 - stav finanční rezervy

58 Formulář - kontrola, odeslání, autorizace 12. Seřazení katalogových čísel odpadů (tlačítko Seřadit) - seřadí vlistu č. 2 vzestupně katalogová čísla odpadů 13. Online kontrola údajů (tlačítko Online kontrola) - slouží pro celkovou kontrolu formuláře - zobrazení tabulky s chybami, nedostatky (brání x nebrání odeslání hlášení)

59 Formulář - kontrola, odeslání, autorizace

60 Povolit důvěru dokumentu

61 Povolit důvěru dokumentu

62 Registrace v systému ISPOP Odeslání hlášení elektronicky do ISPOP: a) pomocí tlačítka Odeslat on-line do ISPOP s elektronickým podpisem AUTOMATICKÁ AUTORIZACE bez elektronického podpisu NUTNÉ PROVÉST AUTORIZACI (formulář Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP) b) pomocí tlačítka Odeslat do datové schránky AUTOMATICKÁ AUTORIZACE c)jako přílohu prostřednictvímdatové schránky ISPOP (Ministerstvo životního prostředí); ID: 5eav8r4

63 Formulář - kontrola, odeslání, autorizace 15. Autorizace hlášení a) elektronickým podpisem přímo ve formuláři b) zasláním datovou schránkou c) zasláním podepsané listinné verze Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP poštou doporučeně na adresu: CENIA, Vršovická 65, Praha 10 (Autorizaci je nutno provést do 5 dní od zaslání hlášení do systému ISPOP.)

64 Chyby v hlášeních, evidencích Chyby a problémy v hlášeních, evidencích

65 Chyby v hlášeních, evidencích Nejčastější chyby: - řádové chyby v množství odpadů - špatné jednotky (tuny/kg/litry) - zasílání duplicitních hlášení - rozdílná množství, kódy odpadů i nakládání uváděná v hlášeních evidenta a jeho partnera - nepodání hlášení - tzv. hříšníci (seznamy zasílány MŽP, KÚ, ORP) - předávání odpadů Občanům obce (kovošroty) - v údajích o partnerovi uvedeno jeho sídlo, ne provozovna - zařízení 14 odst. 2 - nevedou evidenci, nehlásí - lékárny - evidence a ohlašování převzatých léčiv (BN30) od 100 kg NO - původce využívá systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem ( 17 odst. 6 zákona o odpadech) - nesprávná evidence

66 Chyby v hlášeních, evidencích Další problémy: - nesprávné použití některých kódů nakládání: XD - zejména XD1 (ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu) XR - zejména XR12(často se kódem XR12 vyvede veškerý odpad z odpadové evidence) XN8 (předání dílů, odpadů pro opětovné použití) XN10 (prodej odpadu jako suroviny) XN2 (předání kalů ČOV na zemědělskou půdu) XR1 (energetické využití odpadu) XR10 (aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství..) - nesprávné použití některých kódů odpadů a způsobů nakládání: SKO (XN8) objemný odpad (XN1 - terénní úpravy) zemina a kamení -NO (XR1, XR10)

67 Chyby v hlášeních, evidencích Kód nakládání Odpady Plastový odpad XN1 -Využití odpadů na terénní úpravy apod. Brzdové kapaliny Olověné akumulátory XR10 -Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii XN2 -Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě XN9 - zpracování autovraku Pneumatiky Beton Skleněné obaly Hliník Směsný komunální odpad

68 Praktická ukázka vyplnění formuláře Praktická ukázka vyplnění formuláře pro podání hlášení o produkci a nakládání sodpady - Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

69 Zpracování hlášení na CENIA Zpracování hlášení na CENIA Kontroly dat I. křížové kontroly (porovnání evidencí ohlašovatele a partnera) II. porovnání v časových řadách ( ) - výkyvy v množství odpadů skup. 20 v evidencích obcí - výkyvy v kódech nakládání - výkyvy v množství produkovaných odpadů u firem III. HŘÍŠNÍCI - přehled oprávněných osob a původců odpadů, kteří nesplnili ohlašovací povinnost dle 39 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb. (v rozsahu dané ORP)

70 Křížové kontroly Podstata křížové kontroly - porovnávání ohlášeného množství příslušného odpadu předaného jedním ohlašovatelem a přijatého druhým ohlašovatelem. Příklad kontrola množství předaného vyprodukovaného odpadu původcem (kód nakládání XN3) danému partnerovi, který je zároveň ohlašovatelem a který ve svém ročním hlášení uvedl převzetí tohoto odpadu (kód nakládání B00) od původce.

71 Křížové kontroly

72 Křížové kontroly Tabulka křížových kontrol Výpis z evidence PARTNER největší rozdíl v evidencích Výpis z evidence EVIDENT VÝPIS Z ISOH (OBSAHUJE I PROVOZOVNU)

73 Porovnání v časových řadách

74 Porovnání v časových řadách

75 Hříšníci

76 Hříšníci HŘÍŠNÍCI 1. Subjekt převzal odpad a nepodal hlášení = oprávněná osoba 2. Subjekt (původce) překročil za IČO ohlašovací limit pro nebezpečné odpady - limit 100 kg 3. Subjekt (původce) překročil za IČO ohlašovací limit pro ostatní odpady - limit 100 t

77 Informační systémy OH Informační systémy odpadového hospodářství pro státní správu a odbornou veřejnost - ALLISOH, VISOH Databáze ALLISOH - určena pro výkon státní správy se znalostí legislativy v OH - archivní databáze ISOH (celá ČR) - zlepšení možnosti provádění křížových kontrol na KÚ, ORP, ČIŽP - kontrola hříšníků - autorizovaný přístup - přístupové údaje přiděluje CENIA - uživatelé - pracovníci MŽP, ČIŽP, KÚ, ORP Databáze VISOH (Veřejný informační systém odpadového hospodářství MŽP) - určena pro odbornou veřejnost se znalostí odpadové problematiky - adresa:

78 Seznamy oprávněných osob a zařízení Seznamy oprávněných osob knakládání sodpady (včetně povolených odpadů) - tzv. WebSouhlasy - seznamy zařízení povolených krajským úřadem podle 14 odst. 1 zákona o odpadech - seznamy: weby jednotlivých krajských úřadů - adresy krajských WebSouhlasů : internetové stránky CENIA - možnost vyhledávat podle různých kritérií: zobrazit všechna zařízení v kraji zobrazit podle typu zařízení(sběrný dvůr, skládka, autovrakoviště..) ruční nadefinování podmínek -zadání katalogového čísla odpadu, výběr kódů zařízení, IČZ, IČO - možnost zobrazit zařízení na mapě

79 Seznam oprávněných osob a zařízení

80 Seznam oprávněných osob a zařízení

81 Seznam oprávněných osob a zařízení

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ÚVOD SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ISPOP v roce 2013 Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Strana

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovací rok 2012 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 1 Úvod...5

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

ISPOP 2014 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2014 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2014 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2013 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

Kontrola MŽP. U každé kontroly je uveden její jednoznačný identifikátor (označený zkratkou ID), který je v tomto dokumentu použit v nadpisu kontroly.

Kontrola MŽP. U každé kontroly je uveden její jednoznačný identifikátor (označený zkratkou ID), který je v tomto dokumentu použit v nadpisu kontroly. Téma: Výsledky kontroly dle standardu MŽP Program: EVI 8 Kontrola MŽP Vypracoval: Lukáš Grill (oddělení technické podpory) Revize: 31.12.2014 Cílem tohoto dokumentu je popsat možné chyby, které se mohou

Více

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Obsah: Stažení formuláře s předvyplněnými údaji z minulého ohlašovacího období...1 Základní

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Vedení evidence podle zákonných předpisů platných ke dni 12. března 2012 Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy,

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2015 V PRAXI. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2015 V PRAXI. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2015 V PRAXI Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Užitečné informace Orientační přehled zákona o odpadech (ZO) Přehled posledních novel

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

DATOVÝ STANDARD O ODPADECH

DATOVÝ STANDARD O ODPADECH DATOVÝ STANDARD O ODPADECH verze MZP_ODPADY_2013_A OBSAH Obsah... 2 Vysvětlivky... 4 Obecné informace k tabulkám a jednotlivým typům hlášení... 5 Označování hlášení, formát a rozsah tabulek... 5 Datový

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014, ČÁST PRVNÍ. Čl. I ČÁST DRUHÁ. Čl. II

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014, ČÁST PRVNÍ. Čl. I ČÁST DRUHÁ. Čl. II N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014,

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014, N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Nakládání s odpady a obaly

Nakládání s odpady a obaly Přehled právní úpravy Nakládání s odpady a obaly Filip Dienstbier, 2009 mezinárodní úmluvy, zejména: Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilej,

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 specifické případy Otázky a odpovědi č. 4 Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ Odbor integrované prevence a IRZ,

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Program na podporu systému pro nakládání s autovraky. Program na podporu systému nakládání s autovraky byl

Program na podporu systému pro nakládání s autovraky. Program na podporu systému nakládání s autovraky byl Program na podporu systému nakládání s autovraky byl schválen ministrem i životního prostředíř 27. 11. 2009 pro rok 2010. Dne 16. listopadu 2010 byl schválen ministrem životního prostředí nový program

Více

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Komplexní právní úprava pro autovraky, která vychází ze směrnice Evropského

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Stručný návod na SQLEMS

Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS...1 Instalace...2 První spuštění...2 Orientace v programu...3 Vysvětlení jednotlivých úrovní...5 Komíny...7 Měření...8 Stručný postup...9 Vytvoření Provozovny...9

Více

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2015

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2015 1. Úvod OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2015 Ing. Pavel Machálek Český hydrometeorologický ústav; oddělení emisí a zdrojů Na Šabatce 17, 143 06 Praha 12 e-mail: machalek@chmi.cz Český hydrometeorologický

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1940 Sbírka zákonů č. 184 / 2014 Částka 75 184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 41/2005 Sb. (k 1.2.2005) mění 65 novelizačních bodů,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Popis testu T05. zdroje označené kódem 8.0.0. (dříve 200000)

Popis testu T05. zdroje označené kódem 8.0.0. (dříve 200000) Popis testu T05 Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované ČHMÚ jsou spouštěny

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Část B Nakládání s odpady

Část B Nakládání s odpady Část B Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...5 3. Obecné povinnosti...11 4. Přehled povinností...13 5.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1 ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ Verze 1.1 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...4 1.1 Technické požadavky...4 1.2 Nastavení zabezpečení a JavaScript...4

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht.

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht. Registrace sekundárního kódu záruky V rámci připravované verze systému e-dovoz bude realizována funkčnost validace sekundárních přístupových kódů jistot. Držitel povolení má povinnost přidělit jistotám

Více

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Strana 1 z 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení nakládání s odpady, s chemickými látkami a přípravky.

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Subjekty Modul Hromadné operace strana 1 EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Téma: Popis modulu Hromadné operace v programu EVI 8 Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Vojtek (oddělení technické podpory) OBSAH

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady 383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky

Více