Kontrola MŽP. U každé kontroly je uveden její jednoznačný identifikátor (označený zkratkou ID), který je v tomto dokumentu použit v nadpisu kontroly.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrola MŽP. U každé kontroly je uveden její jednoznačný identifikátor (označený zkratkou ID), který je v tomto dokumentu použit v nadpisu kontroly."

Transkript

1 Téma: Výsledky kontroly dle standardu MŽP Program: EVI 8 Kontrola MŽP Vypracoval: Lukáš Grill (oddělení technické podpory) Revize: Cílem tohoto dokumentu je popsat možné chyby, které se mohou objevit po spuštění Kontroly MŽP. Zároveň je vždy nastíněno možné řešení. Jedná se o nejčastější způsob řešení dané chyby, neboť vzhledem k variabilitě dat a použitých postupů není možné popsat všechny způsoby. U každé kontroly je uveden její jednoznačný identifikátor (označený zkratkou ID), který je v tomto dokumentu použit v nadpisu kontroly.

2 1. Kontrola ABC bilance Kontrola vyrovnané ABC bilance vychází z legislativního požadavku na správné přiřazení kódů nakládání pro vyprodukované / převzaté množství odpadu a odpovídající předané / zlikvidované množství. Jinými slovy první písmena kódu nakládání u párových dávek musí být shodná. Po převzetí odpadu B00 musí následovat likvidace nebo předání Bxx. Zůstatek na skladu C00 musí být doplněn kódem Cxx a vznik odpadu A00 má párovou dávku Axx. Kontrolu a následnou opravu ABC bilance u dané provozovny můžete provést volbou Evidence / Odpady / Karta odpadů. Poslední sloupec v horní části obrazovky je nazván ABC a v případě, že obsahuje červený křížek, pak se jedná o chybu. V tomto případě je potřeba provést kontrolu jednotlivých dávek daného kódu odpadu a opravit chybně pořízené dávky. Program Vám může pomoci automatickou opravou - toto provedete volbou v menu Možnosti / Rozdíl mezi příjmy a výdaji a kliknutím na tlačítko Korekce A, B, C. V případě, že není program schopen provést opravu automaticky (nejednoznačnost řešení), jste dotázání na preferenci kódů nakládání. Nejčastěji potvrdíte defaultní nastavení a poté proběhne oprava kódů nakládání.

3 2. Kontrola +/- bilance v rámci odpadů vznikajících z autovraků Kontrola vyrovnané množstevní (+/-) bilance u odpadů vznikajících z autovraků vychází z legislativního požadavku na rovnovážnou bilanci vyprodukovaného množství odpadu a předaného / zlikvidovaného množství u každého druhu odpadu samostatně v členění na odpady vzniklé ze zpracování autovraků a odpady ostatní. Jinými slovy pokud například vyprodukuji 2 tuny odpadu vzniklých z autovraků, pak také musím 2 tuny odpadu s označením vzniklé z autovraků předat jiné oprávněné osobě. Kontrolu a následnou opravu množstevní bilance u odpadů vzniklých z autovraků pro danou provozovnu můžete provést volbou Evidence / Odpady / Karta odpadů. Musíte mít zaškrtnutou volbu Zobrazit značku a kategorii autovraku. Předposlední sloupec v horní části obrazovky je nazván Rozdíl a v případě, že obsahuje číslo, pak se jedná o chybu. V tomto případě stačí správně zaškrtnout (nebo odškrtnout) volbu Vznik ze zpracování autovraku na dávce případně upravit jiné údaje na chybné dávce.

4 4. Kontrola na množství kusů vybraných autovraků Kontrola vyrovnané bilance kusů u vybraných autovraků (kódy odpadu nebo ) zjišťuje, zda rovnovážné množstevní bilanci v tunách odpovídá i vyrovnaná množstevní bilance v kusech. Jinými slovy, pokud jsem přijal 10 kusů vybraných autovraků, tak taky musím 10 kusů vybraných autovraků zpracovat nebo předat jiné oprávněné osobě. Opravu množstevní kusové bilance u vybraných autovraků pro danou provozovnu můžete provést volbou Evidence / Odpady / Karta odpadů. Musíte mít zaškrtnutou volbu Zobrazit značku a kategorii autovraku. U kódu odpadu uvedeného v protokolu musíte upravit na vybrané dávce odpadu počet kusů (po stisknutí klávesy F4).

5 6. Kontrola meziročních převodů Tato kontrola porovnává dávky odpadů z evidence za předchozí ohlašovací rok, kde byl vykázán způsob nakládání xn5, xr15 nebo xd15 - Zůstatek na skladu k běžného roku, a dávky odpadů z aktuální evidence s kódem nakládání C00 - Převod z minulého roku. V případě nesrovnalostí je v protokolu vypsána chyba. Opravu chybných meziročních převodů můžete provést v Evidenci odpadů u dané provozovny přidáním, smazáním nebo editací dávek s kódem nakládání C00 a odpovídajícím kódem odpadu. 7. a 83. Kontrola vyplněného CZ-NACE Kontrola zjišťuje, zda je vyplněn kód CZ-NACE u subjektu, u kterého je vyplněn popis zařízení, i u subjektu, který je uveden jako majitel zařízení. Opravu provedete v číselníku subjektů nad danou provozovnou / sídlem. Po výběru volby Editace subjektu doplňte pomocí číselníku hodnotu CZ-NACE.

6 8. Kontrola správného vyplnění kódů nakládání a partnera v případě dovozu / vývozu Tato kontrola řeší použití správných kódů nakládání v případě použití partnerského subjektu typu Zahraniční subjekt a obráceně. Pokud je partnerem na dávce odpadu zahraniční subjekt, pak pro příjem dávky je možné použít pouze kódy nakládání BN6 nebo BN16 a pro předání odpadu xn7 nebo xn17. Pokud použijete na dávce odpadu kódy nakládání BN6, BN16, xn7 nebo xn17, pak naopak musí být partnerem subjekt typu Zahraniční subjekt. Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaných údajů. Pokud máte zaregistrovaný modul Hromadné operace, pak lze použít funkce na jednorázovou opravu všech takto chybně zadaných kódů nakládání pomocí volby Evidence subjektů / Možnosti / Hromadné operace / Oprava kódů nakládání u partnerů typu Zahraniční subjekt. 12. Kontrola vyplněné finanční rezervy v případě skládkování odpadu Pokud je v evidenci odpadů použit kód nakládání skládkování xd1 nebo xd5, pak je nutné na Listu č.4 Ročního hlášení uvést skupinu nebo podskupinu skládky, její volnou kapacitu a finanční rezervu k vykazovaného roku. Údaje můžete doplnit v evidenci Zařízení nad danou provozovnou. Zvolte Evidence subjektů a nastavte se na ohlašovaný subjekt, poté klikněte na Evidence zařízení. Pokud se Vám zobrazí popis skládky, pak stiskem klávesy F4 můžete provést editaci dokládaných hodnot. Aktualizace údajů nesmí být starší než 45 dnů.

7 Pokud nemáte zařízení-skládku založenu, vyberte menu Zařízení / Nový popis skládky, kde vyplníte všechny hodnoty dle Rozhodnutí od KÚ a formulář uložíte klávesou F Kontrola formátu IČ Kontrola zjišťuje zda IČa vyhovují matematické operaci pro validnost v ČR. IČa jsou u nás 8- místná, pokud budete mít starší IČo, tak se doplní zleva nulami. Pokud firma nebude mít IČo, tak se nejspíš jedná o jiný typ subjektu než firma a musíte použít buďto firma bez IČ, kde vyplníte do identifikátoru DIČ, nebo pokud se jedná o dovoz/vývoz, použijte typ subjektu zahraniční subjekt. Typy subjektů jsou: FIRMA (F) (ohlašovatel, partner = firma z ČR s IČ v RES) OBEC (M) (ohlašovatel, partner = obec, město s IČ v RES)

8 ZAHRANIČNÍ SUBJEKT (Z) (pouze partner = v hlášení partnerem pro dovoz/vývoz) OBČANÉ OBCE (B) (v hlášení příjem odpadu od občanů mimo systém obce) OBČAN BEZ IČ (O) (v průběžné evidenci především pro identifikaci osoby v případě příjmu odpadu uvedeného v 8 vyhlášky 383/2001 Sb.) FIRMA BEZ IČ (X) (ohlašovatel, partner = firma ze zahraničí bez českého IČ, která s odpady nakládá na území ČR) 14. Kontrola množství = IČ evidenta nebo partnera Tato kontrola se zaměřuje na chybně vyplněné množství na dávce odpadu. Upozorněni jste v okamžiku, kdy položka množství obsahuje stejnou hodnotu jako IČ partnerského subjektu. Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaných údajů - množství. 16. Kontrola množství = kód odpadu Tato kontrola se zaměřuje na chybně vyplněné množství na dávce odpadu. Upozorněni jste v okamžiku, kdy položka množství obsahuje stejnou hodnotu jako kód odpadu.

9 Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaných údajů - množství. 17. Kontrola na zrcadlové položky. Kategorie N a kategorie O/N u stejných odpadů Kontrola, zda v evidenci odpadů není použit kód odpadu s překategorizací O/N, pro který existuje v katalogu odpadů ekvivalentní kód odpadu s kategorií N (zrcadlová položka). Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaného údaje - kód odpadu.

10 21. Kontrola vyplněného listu č. 3 v případě produkce odpadu List č.3 - Údaje o složení kalu je nutné vyplnit v případě, že máte v evidenci uvedenu produkci A00 kódu odpadu (jedná se o čistírnu komunálních odpadních vod). Opravu můžete provést v Evidenci odpadů na odpovídajících dávkách změnou kódu odpadu - pokud nejste provozovatelem ČOV. Druhou variantou (jste provozovatel ČOV) je vyplnění požadovaných hodnot do Listu č.3. Toto provedete volbou Evidence / Subjekty, kde se nastavíte na ohlašující subjekt a vyberete menu Možnosti / Parametry subjektu. V zobrazeném okně vyberte položku Hlášení a vpravo záložku Kal ČOV List č.3. V zobrazeném formuláři vyplňte požadované hodnoty. Průměrné roční hodnoty složení kalu se stanoví jako podíl součtu hodnot sledovaných ukazatelů za rok a počtu analýz jednotlivých ukazatelů za rok, u mikrobiologických ukazatelů se uvede rozmezí hodnot získaných z provedených rozborů ve vykazovaném roce (minimální hodnota maximální hodnota). V případě použití kalu z čistírny odpadních vod na zemědělskou půdu se vyplňují všechny ukazatele. V případě jiného využití kalů než na zemědělskou půdu se vyplňuje pouze ukazatel číslo 1 (sušina). Hodnoty se zadávají pro každý ohlašovaný rok samostatně.

11 23. Kontrola meziprovozních vztahů Tato volba provádí kontrolu meziprovozních vztahů všech provozoven uvedených v evidenci ohlašovatele shodného IČ. Jinými slovy, pokud je v evidenci ohlašovatele dávka převzetí od jiné vlastní provozovny (shodné IČ), pak i v evidenci zmiňované jiné vlastní provozovny musí být evidováno předání shodného odpadu a množství ohlašující provozovně. Tuto kontrolu lze vypnout volbou v menu Ostatní / Parametry / Evidence odpadů / Ostatní / Při centrální kontrole MŽP neprovádět kontrolu na meziprovozní vztahy. Je to z důvodu např. časové náročnosti při velkém počtu provozoven a odpadů, případně z důvodu oddělené evidence odpadů jednotlivých provozoven (každá provozovna pracuje lokálně s vlastní instancí programu). Opravu provedete v Evidenci subjektů, kde se nastavíte na libovolnou provozovnu shodného IČ, jako má ohlašovatel, a vyberete volbu Možnosti / Chybné meziprovozní vztahy. V zobrazeném okně jsou v horní části vypsány chyby, které lze ve spodní části vyřešit. Máte možnost dávky přidávat, měnit nebo mazat, a to jak u evidenta, tak u partnerského subjektu. 24. Subjekt má nevyrovnanou +/- bilanci odpadů Kontrola vyrovnané množstevní (+/-) bilance vychází z legislativního požadavku na rovnovážnou bilanci vyprodukovaného/převzatého množství odpadu a předaného/zlikvidovaného množství u každého druhu odpadu samostatně. Jinými slovy pokud například vyprodukuji 2 tuny odpadu , pak také musím 2 tuny odpadu předat jiné oprávněné osobě. Kontrolu a následnou opravu množstevní bilance u dané provozovny můžete provést volbou Evidence / Odpady / Karta odpadů. Předposlední sloupec v horní části obrazovky je nazván Rozdíl a v případě, že obsahuje číslo, pak se jedná o chybu.

12 V tomto případě je potřeba provést kontrolu jednotlivých dávek daného kódu odpadu a opravit, doplnit či smazat chybně pořízené dávky. Program Vám může pomoci automatickým generováním dávky vzniku (A00, B00 nebo i C00) nebo dávky Zůstatek na skladu k běžného roku - toto provedete volbou v menu Možnosti / Rozdíl mezi příjmy a výdaji a kliknutím na tlačítko Vytvoření dávek. 29. Kontrola partnerských subjektů O, B - B00 Tato funkce kontroluje použití správného kódu nakládání při převzetí odpadu od subjektů typu Občan bez IČ (typ O), resp. Občané obce (typ B). V tomto případě je dle platné legislativy nutné použít kód nakládání BN30.

13 V případě, že přijímáte odpad od subjektů typu Firma, Obec nebo Firma bez IČ, pak je kód nakládání B00. Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaných údajů - kódu nakládání. Lze použít funkce na jednorázovou opravu všech takto chybně zadaných kódů nakládání u subjektů typu O a B pomocí volby Evidence subjektů / Možnosti / Hromadné operace / Oprava kódů nakládání u občanů (z B00 na BN30).

14 30. Kontrola vyplněného počtu provozoven Doplnění počtu provozoven provedete volbou Evidence / Subjekty, kde se nastavíte na ohlašující subjekt (resp. libovolnou jednu provozovnu daného IČ) a vyberete menu Možnosti / Parametry subjektu. V zobrazeném okně vyberte položku Hlášení a vpravo záložku Roční hlášení. Do kolonky Celkový počet provozoven zadejte číslo představující celkový počet provozoven daného IČ, resp. celkový počet odevzdávaných Ročních hlášení o odpadech. Tento údaj stačí zadat k libovolné provozovně daného IČ a hodnota se automaticky promítne do všech ohlašovatelů v evidenci subjektů daného IČ.

15 32. Kód nakládání BN30 se používá jen ve specifických případech Tato kontrola porovnává u dávek s kódem nakládání BN30, zda je odpad přebírán od subjektů Občané obce nebo Občan bez IČ. V případě příjmu odpadu od subjektu typu Firma, Obec nebo Firma bez IČ se musí jednat o zpětný odběr. V tu chvíli program kontroluje kód odpadu, zda se jedná o odpad podléhající režimu zpětného odběru. Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaného údaje - kód nakládání nebo kód odpadu. 34. Předání odpadu občanům Kontrola, zda v evidenci odpadů není dávka předání odpadu subjektu typu Občan bez IČ nebo Občané obce. Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaného údaje - Partner. 38. Kontrola sídel podle RES Chybné údaje u sídel subjektů lze opravit volbou Evidence / Subjekty / RES / Kontrola podle RES. Lze využít buďto Jednotlivé opravy nebo Hromadné opravy.

16 Kontrola RES rozeznává tyto problémy: IČ neexistuje (musí se dohledat správné IČ nebo označit pro příští kontrolu) Chybná ZÚJ (základní územní jednotka) (musí se opravit nebo převést na provozovnu) Chybný název (měl by se opravit nebo označit pro příští kontrolu) Chybná ulice (musí se opravit nebo převést na provozovnu) Chybná obec (musí se opravit nebo převést na provozovnu) 41. Kontrola správného vyplnění kódů nakládání a partnera v případě tuzemského nakládání Tato kontrola řeší použití správných kódů nakládání v případě použití partnerského subjektu, který není typu Zahraniční subjekt a obráceně. Pokud není partnerem na dávce odpadu zahraniční subjekt - jedná se o tuzemské nakládání, pak nesmí být použity mezistátní kódy nakládání BN6, BN16, xn7 nebo xn17. Pokud použijete na dávce odpadu tuzemské kódy nakládání (vše kromě BN6, BN16, xn7 nebo xn17), pak nesmí být partnerem subjekt typu Zahraniční subjekt. Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaných údajů. 42. Kontrola vyplněného upřesnění v případě odpadů jinak blíže neurčených Pokud použijete v evidenci kód odpadu ve tvaru xx xx 99, pak je vždy nutné doplnit položku Upřesnění, která doplňuje katalogový název odpadu. Uvede se technický nebo běžně užívaný název odpadu, který specifikuje obecný název. Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a doplníte upřesnění daného odpadu

17 . 43. Kontrola verze databáze R.E.S V případě, že máte zakoupený a nainstalovaný RES, provádí se kontrola, zda máte aktuální verzi RESu pro odeslání hlášení do ISPOP. Systém ISPOP při přijmu hlášení kontroluje kombinaci IČ a ZÚJ u sídel firem proti databázi RES 12/XXXX kde XXXX = rok, za který se podává hlášení. Informaci o tom, jakou máte verzi RESu se dozvíte na hlavní stránce vlevo nahoře. 44. Kontrola úplnosti adres partnerů Kontrola, zda adresa partnera obsahuje všechny povinné položky adresy. Opravu provedete v Evidenci subjektů na subjektu, který je vypsán na protokolu, klávesou F4 a doplněním chybějících údajů (ulice, obec, PSČ, ).

18 48. Kontrola vyplnění a úplnosti údajů Hlášení vyplnil Doplnění kontaktu na osobu, která hlášení vyplnila, provedete volbou Evidence / Subjekty, kde se nastavíte na ohlašující subjekt a vyberete menu Možnosti / Parametry subjektu. V zobrazeném okně vyberte položku Hlášení a zadejte údaje do kolonek Jméno, Příjmení, Telefon, Fax, .

19 49. Kontrola zaniklých evidentů a partnerů v evidenci odpadů Tato kontrola se zaměřuje na platnost subjektu / provozovny dle informací z RES. Pokud je v evidenci odpadů použit subjekt / provozovna, který již v daném roce byl dle databáze RES zaniklý, pak je vypsán do tohoto seznamu. Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaného údaje - Název partnera. Druhá varianta opravy je, že v Evidenci subjektů provedete klávesou F4 změnu IČ, případně i názvu a adresy u sídla zaniklého subjektu. Tato změna se pak promítne do všech dávek odpadů, kde byl subjekt / provozovna použit. 52. Kontrola záporného množství Tato kontrola zjišťuje v evidenci odpadů ohlašovatele záporné množství. Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je vypsána na protokolu, klávesou F4 a změnou chybně zadaného údaje - množství. 55. U provozovny neexistuje popis zařízení, skládky, skladu Výsledky této kontroly jsou pouze doporučení, neboť pro chod programu EVI8 není bezpodmínečně nutné zadávat popisy zařízení. Jedná se pouze o upozornění v případě, že použijete kódy nakládání, které mohou používat pouze oprávněné osoby s povolením od KÚ. V případě chyby opravte v evidenci odpadů nad danou provozovnou kód nakládání nebo doplňte popis zařízení. Ve druhém případě spusťte evidenci subjektů, nastavte se na daný subjekt a zvolte Evidence zařízení.

20 Dle typu - zařízení, skládka nebo sklad vyberte v menu Zařízení odpovídající volbu na založení a následně vyplňte požadované údaje. 59. Kontrola vyplněného parametru Zastoupení obyvatel, od kterých je KO svážen Doplnění procentuálního zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen provedete volbou Evidence / Subjekty, kde se nastavíte na ohlašující subjekt (obec) a vyberete menu Možnosti / Parametry subjektu. V zobrazeném okně vyberte položku Hlášení a doplňte údaj Zastoupení obyvatel, od kterých je komunál svážen [%].

21 60. Kontrola značek autovraku v evidenci odpadů Kontrola na správné vyplnění továrních značek dle číselníku MŽP v evidenci odpadů. Zobrazuje se pouze při zaregistrovaném modulu Autovraky. Opravu provedete v Evidenci odpadů dané provozovny volbou v menu Možnosti / Opravit značky autovraků v evidenci odpadů. Pokud program není schopen automaticky opravit tovární značku, pak je nutné na dané dávce, která je uvedena v protokolu, stisknout klávesu F4 a provést změnu položky Tovární značka výběrem z číselníku.

22 62. Kontrola +/- bilance v rámci jedné tovární značky Kontrola vyrovnané množstevní (+/-) bilance v rámci jedné tovární značky vychází z legislativního požadavku na rovnovážnou bilanci vyprodukovaného / převzatého množství odpadu a předaného / zlikvidovaného množství u každého druhu odpadu jedné tovární značky samostatně. Jinými slovy pokud například vyprodukuji 1.2 tuny odpadu značky Škoda, pak také musím 1.2 tuny odpadu značky Škoda předat jiné oprávněné osobě. Kontrolu a následnou opravu množstevní bilance u dané provozovny můžete provést volbou Evidence / Odpady / Karta odpadů, kde nahoře musíte mít zaškrtnutou volbu Zobrazit značku a kategorii autovraku. Předposlední sloupec v horní části obrazovky je nazván Rozdíl a v případě, že obsahuje číslo, pak se jedná o chybu. V tomto případě je potřeba provést kontrolu jednotlivých dávek daného kódu odpadu a opravit, doplnit či smazat chybně pořízené dávky.

23 63. Kontrola +/- bilance v rámci skupiny elektroodpadů Kontrola vyrovnané množstevní (+/-) bilance v rámci skupiny elektroodpadů vychází z legislativního požadavku na rovnovážnou bilanci vyprodukovaného / převzatého množství odpadu a předaného / zlikvidovaného množství u každého druhu odpadu jedné skupiny elektroodpadu samostatně. Jinými slovy pokud například vyprodukuji 1.2 tuny odpadu El. skupiny S, pak také musím 1.2 tuny odpadu El. skupiny S předat jiné oprávněné osobě. Kontrolu a následnou opravu množstevní bilance u dané provozovny můžete provést volbou Evidence / Odpady / Karta odpadů, kde nahoře musíte mít zaškrtnutou volbu Zobrazit skupinu elektroodpadu. Předposlední sloupec v horní části obrazovky je nazván Rozdíl a v případě, že obsahuje číslo, pak se jedná o chybu. V tomto případě je potřeba provést kontrolu jednotlivých dávek daného kódu odpadu a opravit, doplnit či smazat chybně pořízené dávky.

24 64. Kontrola na zaniklé a nevyplněné základní územní jednotky Kontrola na vyplnění a existenci položky ZÚJ u subjektů, kteří jsou na dávkách odpadů uvedeni jako partneři. Tato položka tedy musí být vyplněna (nesmí být ZÚJ=000000) a zároveň musí existovat v číselníku ZÚJ (NUTS5). Hodnoty lze doplnit volbou Evidence / Subjekty / Kontroly / Subjekty / Vyhledání subjektů bez vyplněné ZÚJ. Zobrazí se Vám okno ze seznamem subjektů, které nemají vyplněnou položku ZÚJ. Nastavte se vždy na daný subjekt, pak klávesou F4 otevřete číselník ZÚJ a ze zobrazeného číselníku vyberete správnou hodnotu ZÚJ - dle názvu obce. V této položce nesmí být vyplněna hodnota, kde v názvu ZÚJ je v závorce uvedeno starý kód. Hodnoty lze změnit volbou Evidence / Subjekty, kde se nastavíte na příslušný subjekt a klávesou F4 otevřete editační formulář. Pomocí žluté ikony vyberte ze zobrazeného číselníku správnou hodnotu ZÚJ - dle názvu obce.

25 65. Kontrola úplnosti adresy ohlašovatele Kontrola, zda adresa ohlašovatele obsahuje všechny povinné položky adresy. Opravu provedete v Evidenci subjektů na subjektu, za který hlásíte, klávesou F4 a doplněním chybějících údajů (ulice, obec, PSČ). Údaje musí být vyplněny jak u ohlašovatele / provozovny, tak i u ohlašovatele / sídla.

26 66. Kontrola vyplnění typu subjektu u ohlašovatele Doplnění typu subjektu, provedete volbou Evidence / Subjekty, kde se nastavíte na ohlašující subjekt a vyberete menu Možnosti / Parametry subjektu. V zobrazeném okně vyberte položku Hlášení a doplňte údaj Typ subjektu (vyberte z nabízených položek).

27 67. Kontrola na partnera typu zahraniční subjekt při přijmu autovraku Tato funkce kontroluje použití správného typu subjektu při převzetí autovraku od zahraniční firmy. V tomto případě je dle platné legislativy nutné použít typ subjektu Firma bez IČ, kde uvedete adresu firmy v zahraničí a vyplníte ZÚJ místa, kde vznikl odpad. Nejčastěji místo Vaší provozovny. Opravu provedete v Evidenci subjektů na odpovídajícím subjektu, který je vypsán na protokolu, klávesou F4 a změnou typu subjektu a doplněním správných údajů.

28 70. Kontrola použití typu partnera Firma bez IČ Subjekt typu Firma bez IČ se využívá ve výjimečných případech (například když zahraniční stavební firma produkuje odpad v ČR) a je chybou, pokud se použije z jiných důvodů, jako je např. zjednodušení evidence. Důvodem pro použití typu subjektu Firma bez IČ může také být fakt, že v databázi RES nejsou chybou ČSÚ vedeny subjekty, které vznikly na konci daného roku. V takovém případě můžete využít typ subjektu Firma bez IČ. Jinak je potřeba subjekt opravit, nastavit správný typ a doplnit požadované údaje. 71. Kontrola vyplnění schválených odpadů na zařízení Kontrola vyhodnocuje, zda jsou vyplněny schválené odpady na zařízení. Opravu provedete v menu Evidence / Zařízení

29 72. Kontrola, zda se jedná o hlášení za provozovnu Kontrola vykazuje chybu, pokud je popis zařízení evidován na sídle společnosti. Dle stávající legislativy musí být popis zařízení vždy vyplňován u provozovny odlišné od sídla (může být shodná adresa). Opravu provedete v menu Evidence / Subjekty - u sídla společnosti, kde je vyplněn popis zařízení otevřete volbu Zařízení. Popis zařízení můžete přenést, pokud máte zakoupen modul Hromadné operace volbou v menu Zařízení / Vyjmout zařízení do schránky. Následně se přesuňte na správnou provozovnu, vyberte si volbu Evidence / Zařízení a dále v menu Zařízení volbu Vložit zařízení ze schránky. Pokud nemáte modul Hromadné operace, pak musíte popis zařízení na sídle smazat a ručně ho vytvořit na správné provozovně. 73. Kontrola, zda je vyplněn místní název skládky V popisu skládky musí být vyplněn místní název. Opravu provedete v menu Evidence / Zařízení a volbou Editace. 74. Kontrola, zda počet vozidel provozovny není větší než celkový počet vozidel Tato kontrola je určena pro tvorbu přílohy č.27 - dopravci. Chyba je zobrazena v případě, že máte uveden větší počet vozidel na provozovně než je celkový počet za všechny provozovny daného IČ.

30 Opravu provedete volbou Evidence / Subjekty, kde se nastavíte na ohlašující subjekt a vyberete menu Možnosti / Parametry subjektu. V zobrazeném okně vyberte položku Dopravce a zkontrolujte údaje Celkový počet vozidel. 75. Kontrola kapacity U popisu skládky jsou kontrolovány hodnoty kapacit. Porovnává se, zda provozovaná kapacita je větší než volná. Opravu provedete v menu Evidence / Zařízení volbou Editace. 76. Kontrola vyplnění Jména a Příjmení u ohlašovatele typu Fyzická osoba oprávněná k podnikání U typu subjektu Fyzická osoba oprávněná k podnikání (vyplňuje se v parametrech subjektu) je nutné rozlišit samostatné položky jméno a příjmení podnikající osoby - toto není možné brát z názvu subjektu.

31 Doplnění provedete volbou Evidence / Subjekty, kde se nastavíte na ohlašující subjekt a vyberete menu Možnosti / Parametry subjektu. V zobrazeném okně vyberte položku Hlášení a zadejte údaje do kolonek Jméno fyzické osoby a Příjmení fyzické osoby. 77. a 78. Kontrola na vyplněný popis / název výrobce technologie V popisu zařízení musí být vyplněn popis technologie a název výrobce technologie. Opravu provedete v menu Evidence / Zařízení a volbou Editace. 79. a 80. Kontrola na vyplnění datumu zahájení nebo povolení provozu V popisu zařízení musí být vyplněn datum zahájení a datum povolení provozu. Opravu provedete v menu Evidence / Zařízení a volbou Editace. 81. Kontrola vyplněného upřesnění u zařízení

32 Kontrola probíhá u povolených odpadů na zařízení. Pokud je použit kód odpadu končící dvojčíslím 99, pak je nutné vyplnit i upřesnění. To provedete v menu Evidence / Zařízení a vybráním odpovídajícího povoleného kódu odpadu. Ten musíte nejprve odebrat tlačítkem - (mínus) a poté znovu přidat tlačítkem + (plus) a vyplněním upřesnění. 85. Kontrola kombinace Kódu skládky a Označení Skupiny skládky Kontrola nahlásí chybu pokud jsou tyto kombinace: 1. kód skládky je D1 a označení skupiny skládky je "ostatní" 2. kód skládky není D1 a označení skupiny skládky není "ostatní" Opravu provedete v menu Evidence / Zařízení a volbou Editace. 86. Kontrola kódu BN40 (odpad po úpravě) bez předchozího odpovídajícího nakládání Kontrola se týká kódu nakládání BN40. Pro něj platí, že označuje odpad po úpravě, kdy nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu. Pro tuto úpravu, po které je možné použít kód nakládání BN40, jsou vyhrazeny pouze tyto kódy nakládání: xr12, xd8, xd9, xd13, xd14 a xn14. Platí tedy, že pokud je v evidenci kód odpadu s kódem nakládání BN40, tak mu musí předcházet zpracování jedním z vyjmenovaných kódů nakládání. 87. Kontrola na poměr množství předupravených a nově vzniklých odpadů Tato kontrola hlídá souhrnné celkové množství odpadů v evidenci s kódy nakládání xr12, xd9, xd8, xd13 nebo xn14. Tyto kódy nakládání označují předúpravu odpadu pro jeho pozdější využití nebo odstranění. Po použití kódů tedy vzniká odpad, který je částečně novou produkcí (A00) a částečně odpadem po úpravě bez změny katalogového čísla (BN40). Zde pak platí, že součet množství vzniklého odpadu (A00 + BN40) by měl být více než 50% součtu množství odpadu s kódy nakládání xr12, xd9, xd8, xd13 nebo xn14. Kontrola poměru množství se provádí souhrnně nad celou evidencí dané provozovny. Jestliže Vám předúpravou nevzniklo více než 50% odpadu (A00 + BN40), potom jste nejspíš chybně použili některý z kódů nakládání xr12, xd9, xd8, xd13 nebo xn14. Ujistěte se, zda jste neměli použít kód nakládání xr3, xr4 nebo xr5. Změnu dávek odpadu xr12, xd9, xd8, xd13 nebo xn14 na jiné provedete editací jednotlivých dávek a změnou kódu nakládání. Pokud máte zakoupen modul Hromadné operace, opravu provedete v evidenci subjektů v nabídce Možnosti / Hromadné operace / Změna kódu nakládání s odpady.

33 88. Kontrola na chybné použití kódu nakládání xr12 u autovraků nebo elektrozařízení Tato kontrola sleduje návaznost kódu nakládání xr12 (předúprava odpadu před jeho pozdějším využitím (pod označením R1 až R11)). Pro evidenci autovraků totiž platí, že pokud je použit kód nakládání xr12 měl by být v evidenci i kód nakládání xn9. Toto platí pro tyto kódy odpadů: , Doporučujeme ve většíně případů nepoužívat xr12, ale přímo xn9. Pro evidenci elektrozařízení pak platí obdobná podmínka, kde při použití kódu nakládání xr12 by měl existovat kód nakládání xn18. Toto platí pro následující kódy odpadů: , , , , , , , , , Doporučujeme ve většíně případů nepoužívat xr12, ale přímo xn Kontrola mobilního zařízení na adrese sídla Kontrola probíhá u popisů zařízení, která jsou označena jako Mobilní. V tom případě je nutné, aby adresa (ulice a ZÚJ) provozovny byla shodná s adresou sídla společnosti. Tuto kontrolu provádí ISPOP a popis zařízení by nemohl být odeslán.

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Subjekty Modul Hromadné operace strana 1 EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Téma: Popis modulu Hromadné operace v programu EVI 8 Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Vojtek (oddělení technické podpory) OBSAH

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Strana

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovací rok 2012 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 1 Úvod...5

Více

ISPOP 2014 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2014 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2014 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2013 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu odpadu

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Obsah: Stažení formuláře s předvyplněnými údaji z minulého ohlašovacího období...1 Základní

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Popis testu T05. zdroje označené kódem 8.0.0. (dříve 200000)

Popis testu T05. zdroje označené kódem 8.0.0. (dříve 200000) Popis testu T05 Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované ČHMÚ jsou spouštěny

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Stručný návod na SQLEMS

Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS...1 Instalace...2 První spuštění...2 Orientace v programu...3 Vysvětlení jednotlivých úrovní...5 Komíny...7 Měření...8 Stručný postup...9 Vytvoření Provozovny...9

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz Uživatelská příručka epusa Únor 2011 Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

DATOVÝ STANDARD O ODPADECH

DATOVÝ STANDARD O ODPADECH DATOVÝ STANDARD O ODPADECH verze MZP_ODPADY_2013_A OBSAH Obsah... 2 Vysvětlivky... 4 Obecné informace k tabulkám a jednotlivým typům hlášení... 5 Označování hlášení, formát a rozsah tabulek... 5 Datový

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více