CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ"

Transkript

1 CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání zejména v oblastech biologické likvidace odpadu, ochrany vod, ovzduší a půdy, ekologického zemědělství, poradenství obcím v EVVO otázkách. Další stěžejní aktivitou, která bude v rámci centra realizována, je provádění osvětové a informační činnosti prováděné Agro-Envi-informačním a vzdělávacím centrem, které se zaměřuje na popularizaci v otázkách ochrany přírody, přírodních zdrojů, odpadové hospodářství, úspory energií a to ve vztahu k cílové skupině studenti vysokých škol, středních škol a odborných učilišť, základní školy, občané, agro a podnikatelská sféra a veřejný sektor. Naším záměrem je vybudovat centrum, které bude mít regionální charakter a bude oslovovat subjekty nejen z celého kraje Vysočina, ale i v rámci ostatních regionů ČR. Pro provádění těchto činností ZERA spolupracuje zejména se vzdělávacími institucemi (VŠ, SŠ, ZŠ), které využívají možnosti návštěvy demonstračních lokalit spravovaných agenturou ZERA. Dalšími velmi významnými partnery jsou výzkumnými ústavy, podnikatelé v ČR i v zahraničí ( zejména v Rakousku ), kteří se zapojují i do projektů se zaměřením na ekologii a enviromentální techniky a technologie. V rámci budované infrastruktury se jedná zejména o: Rekonstrukci stávající budovy v majetku Habitat a.s., která je v dlouhodobém nájmu agentury ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Jedná se o budovy v katastrálním území Náměšť nad Oslavou, p.č. 150/1 a 150/5 a 150/6 (viz přiložený snímek z katastrální mapy). Budova bude rekonstruována za účelem: 1) Vybudování zázemí hlavního centra pro odborné poradce, lektory, demonstrační centra, popularizační centrum pro stálou expozici nejrůznějších eko, bio produktů či informačních systémů o ekologii všeobecně, odborná knihovna, seminární místnosti. 2) Jako podpůrná infrastruktura pro hlavní centrum, kde budou probíhat poradenské činnosti, informační semináře a kampaně, setkání se studenty a žáky, je záměrem vybudovat i komplex nabízející možnost ubytování pro účastníky seminářů, letních eko škol v přírodě, odborných praxí studentů VŠ a SŠ a OU, tedy zejména pro účastníky akcí se zaměřením na popularizaci a uvádění do praxe ekologických postupů, enviromentálních technik a technologií a poskytování rekvalifikačních kurzů v oblasti podnikání s důrazem na udržitelné podnikání v souladu s principy MA21. Představení žadatele: Agentura ZERA byla založena v roce 2000 jako regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem. Struktura aktivit je po celou dobu existence agentury cíleně budována pro vznik centra nejlepších dostupných technik a technologií v oblasti EVVO a dále biologického zpracování biomasy (bioodpadu), ekologického zemědělství a práce s mládeží a veřejnou správou a samosprávou. Agroenvironmentální poradenství ( Škola půdy ) 1

2 Centrum biologického zpracování odpadu Správná praxe kompostování Škola řemesel Regionální vzdělávací a výzkumné centrum Současně vnikly : Ekoknihovna - registrovaná na Ministerstvu kultury jako Odborná ekologická a zemědělská knihovna Biosad Kompostárna Pokusné pole pro výzkum vlivu kompostu na kvalitu půdy ( kompost z bioodpadů obcí ) Dílna řemesel Demonstrační laboratoř Databáze zařízení na zpracování bioodpadu v ČR Personální a výrobková certifikace (akreditace ČIA, Vysočina regionální produkt) Regionální certifikace Agentura ZERA si postupně buduje odborné zázemí a pozici pracoviště s komplexní nabídkou informací pro osvětu, vzdělávání, poradenství a výzkum. Má vytvořený tým odborníků, který je tvořen vlastními zaměstnanci (5 zaměstnanců na plný úvazek) a externími odborníky z řad expertů univerzit, výzkumných ústavů, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, fyzických osob, zástupců samosprávy a státní správy, podnikatelů, svazů, neziskových organizací. Významnými partnery jsou zahraniční odborníci, instituce a fyzické osoby převážně z Rakouska, Slovenska, Německa a Anglie. Veškeré aktivity ZERA doposud provozuje v pronajatých prostorách původní továrny na výrobu vlněných koberců DOWO a.s..budovy továrny leží v blízkosti centra města Náměště n.o. a přitom stranou a v klidu zeleně. Stávající prostory jsou nevyhovující a kapacitně již nestačí rozvíjejícím se aktivitám agentury. Díky realizaci projektu Česko rakouské centrum pro rozvoj podnikání v rámci programu INTRREG III. A, vzniklo hlavní sídlo agentury ZERA - administrativní centrum a zázemí pro vzdělávací ( učebna, knihovna ) a konferenční aktivity. 1.1 Cíle projektu Nejzásadnějším cílem projektu je vybudovat středisko pro zabezpečení efektivního a systematického přenosu informací v oblastech environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, vybudovat eko-informační centrum a environmentální poradnu na úrovni kraje Vysočina. Specifickým cílem jsou: zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro realizaci programů environmentálního vzdělávání a pro environmentální poradenství v kraji Vysočina zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro poskytování informací o životním prostředí prostřednictvím vybudovaného environmentálního informačního centra v kraji Vysočina, zabezpečení kvalitní infrastruktury pro realizace programů vzdělávání o interdisciplinárních a ekonomických souvislostech problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje (obnovitelné zdroje a úspory energie, inovační efekty, dopady na zaměstnanost, nákladově efektivní řešení apod.) v kraji Vysočina zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, 2

3 Cílem projektu je založit a provozovat environmentální centrum - Centrum environmentálních technik a technologií v oblasti biologického zpracování odpadu, ekologického zemědělství a ekologie jako takové. Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství zejména v oblastech biologické likvidace odpadu, ochrany vod, ekologického zemědělství, poradenství obcím v EVVO otázkách. Další stěžejní aktivitou, která bude v rámci centra realizována, je provádění osvětové a informační činnosti prováděné Agro-Envi-informačním a vzdělávacím centrem, které se zaměřuje na popularizaci v otázkách ochrany přírody, přírodních zdrojů, odpadové hospodářství, úspory energií a to ve vztahu k cílové skupině studenti vysokých škol, středních škol a odborných učilišť, základní školy, občané, agro a podnikatelská sféra a veřejný sektor. Naším záměrem je vybudovat centrum, které bude mít regionální charakter a bude oslovovat subjekty nejen z celého kraje Vysočina, ale i v rámci ostatních regionů ČR a EU, a které bude spolupracovat s ostatními EVVO centry v ČR i v rámci EU. Cílem projektu je v nové infrastruktuře poskytovat vzdělávací a osvětové programy zejména v plánovaných rozšířených oblastech aktivit: Rozšíření aktivit v oblasti vzdělávání (prezenční, e-learningové, rekvalifikace, exkurze) Osvěta široké veřejnosti Konference pro odbornou veřejnost Poradenství Publikační činnost vlastních materiálů, tvorba nových osvětových, vzdělávacích a metodických materiálů environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Workshopy setkání s odborníky, podnikateli, lektory vzdělávání, veřejností, základní školy, střední školy, učitelé, studenti VŠ, odborné praxe doktorantů a studentů VŠ Biojarmarky a řemeslné trhy Dny techniky a technologie Polní dny, Dny půdy a vody, Dny praktické terénní výuky, Terénní dny kompostáren, Dotkni se přírody, Dny veřejné zeleně - zemědělci, zástupci státní správy a samosprávy, veřejnost, školy důležité propojení odborného vzdělávání a osvěty s prací v terénu, tedy odborné exkurze na demonstrační lokality, do lokalit NATURA 2000, odborné exkurze na polní pokusy, kompostárny, do lesoparků a přírodních lokalit, exkurze po veřejné zeleni apod. Demonstrační centrum - demonstrační laboratoř, stálé demonstrační pokusy instalované v demonstračním centru, demonstrační centrum Metody ochrany půdy a Centrum zelených vědomostí a energií, stálá výstava osvětových tématických, velkoplošných leporel s tématikou ochrana ŽP, alternativní energie, nízkoenergetické stavby, bilogicky rozložitelné odpady, jak mohu sám přispět k ochraně ŽP, ekologie a domácnost, vyrob si sám (krmítka, různé druhy budek pro ptáky, jak se chovat v přírodě, nástroje prevence živelných pohrom.. apod.) Certifikace personální, výrobková a regionální (Vysočina regionální produkt, ekologické zemědělství, BOI produkty, envi-agro apod..) Cílem projektu je vytvořit adekvátní zázemí, které umožní propojit tzv. činnosti poskytované in door s činnostmi a praktickými poznatky a ukázkami z terénu, tedy out door. Poměr mezi vzděláváním, osvětou in door a out door je díky navržené infrastruktuře plánovaný na 70% in door aktivit a 30% out door aktivit. Dle našeho názoru se jedná o mimořádný inovační záměr zcela přímo propojit teoretické vzdělávání či osvětu s praktickými poznatky z demonstračních lokalit a různých přírodních lokalit. 3

4 Cílem je vybudovat zázemí pro poskytování pestrých programů, nabízejících vzdělání a osvětu společně s praktickým vjemem a prožitkem. 1.2 Zdůvodnění potřeby Agentura ZERA, o.s. v současné době nedisponuje dostatečným zázemím, přes významné investice, které provedla v roce ) pro efektivní a systematické zajišťování činností, které by byly zaměřeny na poskytování širokého spektra aktivit environmentálního vzdělávání, východy a osvěty. Výše popsaná plánovaná infrastruktura umožní rozšířit aktivity žadatele, které je možné v současné době realizovat v omezeném rozsahu a to zejména díky chybějící infrastruktuře, kterou by žadatel mohl využívat. Současné prostory, které sloužily z 70% jako kanceláře pro kmenové pracovníky žadatele, vykazují nedostatek volných kapacit pro provádění plánových, nových aktivit. Většina současných aktivit musí být prováděna v pronajatých prostorách. Situaci mírně zlepšila investice žadatele, podpořená z programu Interreg IIIA (v letech ), kdy žadatel vybudoval zázemí pro Česko-rakouské centrum na podporu podnikání, které poskytne částečně nové zázemí pro odpovídající kancelářské prostory, pro odborný personál ZERY, se základním zázemím pro školící a konferenční aktivity (v době kdy není využíváno pro Česko-rakouské centrum), které jsou v současné době provozovány žadatelem (uvedeno do provozu v roce 2008). Současné prostory, jejich výměra (kanceláře ZERA, o.s. a seminární a konferenční prostory, které využívá ZERA, o.s. v rámci realizovaného Česko-rakouského centra na podporu podnikání, uvedení do provozu v roce 2009) je 900 m2, tyto prostory může v současné době ZERA využívat pouze částečně pro EVVO aktivity, nelze je vyčlenit výhradně pro EVVO aktivity). V rámci Česko-rakouského centra na podporu podnikání jsou části prostor využitelné pro EVVO aktivity a to v celkové výměře 240 m2 pro zázemí poradců a 200m2 konferenční místnost, kterou lze využít cca 5x do roka pro EVVO konference (což je z pohledu současných a zejména z pohledu plánovaných aktivit zcela nedostačující prostor, který vykrývá zejména pouze administrativní zázemí pro odborné pracovníky a neposkytuje potřebné zázemí pro odborné, vzdělávací, osvětové, výstavní a demonstrační akce: V rámci Česko-rakouského centra je lokalizována odborná knihovna se zaměřením na podporu podnikání ale i se zaměřením a dodržování a zavádění Environmelntálních a ekologických standardů do podnikatelské, agro a veřejné sféry (knihovna je Ministerstvem kultury registrována jako Odborná ekologická a zemědělská knihovna). V rámci Česko-rakouského centra jsou vyčleněné prostory pro středisko Metod ochrany půdy, které bude realizovat praktické výzkumné a metodické činnosti v oblasti aplikace různých metod ochrany půdy, které pomohou zlepšovat kvalitu půdy, vod a předcházet rizikovým faktorům (záplavy, eroze.) Česko-rakouské centrum poskytuje administrativní zázemí pro kmenové pracovníky ZERA, o.s., kteří poskytují poradenskou a informační činnost o oblastech likvidace odpadu, eko-zemědělství, systémů biologicky rozložitelného odpadu, kompostování, zavádění eko a envi systémů do podnikatelské, agro a veřejné praxe. Nové prostory, které budou sloužit pro CETT, tedy zejména pro EVVO aktivity, budou mít výměru 639,3 m2 pro zázemí Eko-informační kanceláře, školící a seminární místnosti, Demonstrační centrum pro stálé expozice (eko-pokusy, alternativní zdroje 4

5 energií, velkoplošná leporela s tématikou EVVO a EKO.), školu řemesel, kancelář lektorů a technické a sociální zázemí. Plocha ubytovacího centra bude celkem 763 m2 Pro realizaci současných i plánovaných aktivit žadatele, včetně realizace nejrůznějších projektů se zaměřením na EVVO, jejichž výčet je uveden v oddíle 1.5., je bezpodmínečně nutné, dobudovat multifunkční infrastrukturu, která bude určena z většiny pro EVVO aktivity a poskytne vlastní zázemí nejen odborným pracovištím nových zaměstnanců, ale i odpovídající rozšířené zázemí pro poskytování vzdělávacích a osvětových aktivit, zázemí pro stálé demonstrační centrum ekologických technik a technologií včetně zázemí, které umožní dlouhodobější pobyty účastníkům programů, projektů, výzkumných aktivit, odborných stáží, osvětových a vzdělávacích programů, škol v přírodě se zaměřením na EVVO programy, tedy včetně zázemí pro ubytování účastníků. 5

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH 1 Pohled do historie... 2 2 Doba pozvolných změn... 2 3 Potřeba odborného vzdělání... 2 4 Spojené

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více