Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482"

Transkript

1 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního stylu zdravotnická zařízení systém, činnost a provoz, zdravotnický personál lidské tělo anatomie a fyziologie zásady první pomoci ošetřovatelství jako vědní obor historie, filozofie profese sestry příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů komunikace s pacientem etika v ošetřovatelství ošetřovatelský proces ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče ošetřovatelská péče uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta, diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků ošetřovatelské modely výzkum v ošetřovatelství multikulturní ošetřovatelství ošetřovatelská péče o nemocné ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii, pediatrii, geriatrii a domácí péči, v akutní péči, metodou ošetřovatelského procesu edukace pacienta Doporučená literatura NJ: DUDEN : Das Fremdworterbuch. Manheim DOLEŢALOVÁ, M. Gesundheitswesen und Krankenphlege. Hradec Králové: 1997 FIRNHABER-SENSEN, V., SCHMIDT, G. Deutsch im Krankenhaus. Berlin KARASOVÁ, E. Deutsch für Krankenschwestern. Praha MOKROŠOVÁ, I. Lékařská němčina. Praha: SPN MOKROŠOVÁ, I. Německo- český a česko německý lékařský slovník. Praha: Grada 2002 Doporučená literatura AJ: BRODT, D. Medical-Surgical Nursing and the Nursing Process. Boston: Brown and Company, 1987 BULDOF, S.,MAXEROVÁ, M., English for Nurses. Praha: Scientia Medica, 1996 Kolektiv autorů. Anglicko-český a česko- anglický lékařský slovník. Praha: Avicenum, 1991 LAHODOVÁ, E. Angličtina. Praha: Eurolex Bohemia, 2004 MILLIKEN, M. E., CAMBEL, G. Essential Competencies for Patient Care. St.Louis: Mosby Company, 1985 Oxford Reference Dictionary of Nursing. Oxford: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1990 PARKINSON, J. Angličtina pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2005 TOPILOVÁ, V. Anglicko-český a česko- anglický lékařský slovník. Praha: Grada Publishing, 1999 TOPILOVÁ, V. Medical English. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1993 (2001)

2 Latinský jazyk Obecným cílem modulu je získání základů latinského jazyka potřebných pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. latinská abeceda, délka slabik, přízvuk výslovnost tvarosloví substantiva I.- V. deklinace slovesa I.- IV. konjugace, sloveso esse adjektiva I., II., III. deklinace, participia prézentu, chemická názvosloví číslovky základní , řadové 1 20, číslovky podílné a násobné latinské préfixy, sufixy, slova sloţená práce s odborným textem, lékařským slovníkem a jinými jazykovými příručkami receptura, diagnóza nácvik aktivního uţívání latinské terminologie v odborné komunikaci s důrazem na terminologii KÁBRT, J., CHLUMSKÁ, E. Lékařské terminologie. SPN: 1972 KÁBRT, J. Jazyk latinský I. Praha: 2001 KÁBRT, J., KUCHARSKÝ, P. Jazyk latinský. Praha: 1985 KÁBRT, J., VALACH, V. Stručný lékařský slovník. Avicenum: 1984 QUITT, P., KUCHARSKÝ, P. Latinská mluvnice. Praha: 1972 Psychologie obecná a osobnosti Modul uvádí studenta do vědeckého studia lidského chování a mentálních procesů, jakoţ i psychologických teorií osobnosti, vnímání, učení a motivace a aplikace těchto teorií v ošetřovatelské praxi. psychologie jako věda předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním disciplinám, vyuţití psychologie v praxi biologická a sociokulturní determinace psychiky psychické procesy psychologie osobnosti a její vývoj v procesu socializace struktura a vlastnosti osobnosti motivační vlastnosti osobnosti temperamentové a citové vlastnosti osobnosti charakterově-volní vlastnosti osobnosti faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti sebepojetí, sebehodnocení a autoregulace osobnosti osobnost zdravotnického pracovníka ČECHOVÁ, V. Obecná psychologie. Brno: IDVPZ, ISBN MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum ISBN NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, ISBN

3 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, ISBN PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, ISBN Vývojová psychologie Modul se zaměřuje na ţivotní cyklus člověka, na sloţitost faktorů, které ovlivňují zdraví, ţivotní styl, osobní růst a duševní rovnováhu v jednotlivých obdobích ţivota. základní pojmy a vymezení předmětu vývojové psychologie, vyuţití psychologie v praxi ţivotní cyklus člověka, vývojové fáze a předěly v ţivotě člověka prenatální období a novorozenecké období kojenecké období batolecí období vývoj hry v ţivotě dítěte předškolní věk školní věk, puberta období adolescence dospělost stáří frustrace a deprivace v jednotlivých obdobích ALLEN, K. E. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, ISBN ČÍŢKOVÁ, J. a kol. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 200. ISBN HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989 LANGMEIER, J. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, ISBN X. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, ISBN Komunikace v ošetřovatelství Modul komunikace v ošetřovatelství podstatným způsobem rozvíjí sociálně-komunikativní kompetence studentů a kultivuje jejich vyjadřování a chování. komunikace jako forma sociální interakce neverbální komunikace proxemika, posturologie, haptika, mimika, kinezika, gestika nácvik v modelových situacích Baby masáţe verbální komunikace komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační kanál, psychologický dopad komunikace na klienta, chyby v komunikaci rozhovor obsah, fáze, druhy, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby bazální stimulace devalvace, evalvace naslouchání asertivita, agresivita komunikace v zátěţových situacích (např. v terminálním stadiu, s rodinou, s handicapovaným klientem, s cizincem), prevence a řešení konfliktů

4 řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu a na různých úsecích klinické praxe, komunikace s příbuznými multikulturní komunikace komunikace s lékařem a dalšími zdravotnickými pracovníky, s praktikanty komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace AUCKETTOVÁ, A. Masáže kojenců. Praha: Nakl. JK, 1992, ISBN DE VITO, J. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, ISBN KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej naslouchám. Praha: Návrat, ISBN X THIEL, E. Řeč lidského těla. Bratislava: Plasma service, ISBN VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, ISBN Informační a komunikační technologie Cílem modulu je zdokonalit studenty v dovednosti pracovat s prostředky informační a komunikační technologie, seznámit je s aplikačním programovým vybavením ve zdravotnických zařízeních a jeho pouţitím. I. Informatika význam informačních a komunikačních technologií v současné společnosti, ve zdravotnictví a ošetřovatelské praxi. vyuţití počítačů ve zdravotnickém systému, ochrana a zabezpečení dat II. Výpočetní technika Komunikace s PC povýšení znalosti ovládání operačního systému ovládání moderních periferních zařízení Aplikace software se zaměřením na formální stránku absolventské práce textové editory tabulkové procesory statistické programy grafické programy multimedia Počítačové sítě architektura, typy, uţivatelské ovládání Zdravotnické informační systémy v návaznosti na praxi ve zdravotnických zařízeních nemocniční informační systém (terminál, centrální evidence, fronty, sloţky) informační systémy odborných ambulancí informační systémy praktických lékařů Všeobecné datové a informační systémy, překlady z cizích jazyků internet vyhledávání překlady zdravotnické a medicínské informační systémy III. Statistika Význam statistiky příklady statistických šetření ve zdravotnictví, Základní pojmy statistiky (znak, statistický soubor, výběrové metody, charakteristiky úrovně, charakteristiky variability) Uţití statistických funkcí tabulkových kalkulátorů popř. statistického software

5 Doporučená literatura ČSN BÁRTLOVÁ, S. - SADÍLEK, P. - ROTHOVÁ, V.,Výzkum a ošetřovatelství, Brno: NCONZO Brno, ISBN X KASAL, P. - SVAČINA, Š., Lékařská informatika. Praha: Karolinum, Praha ISBN KUBÁTOVÁ, J., Kvantitativní manažerské metody. Polygrafické středisko VUP Olomouc, 2000, ISBN Výchova ke zdraví Modul je chápán jako teoreticko-praktický, zaměřený na definice zdraví, hlavní zdravotní priority a aspekty určující zdraví populace včetně zdravotní osvěty. Význam a perspektiva výchova ke zdraví Zdraví a jeho determinanty definice zdraví determinanty a faktory zdraví jedince a populace holistické pojetí zdraví Program Světové zdravotnické organizace základní údaje o SZO zdravotní stav obyvatelstva ČR potřeba nové strategie péče o zdraví Národní program podpory zdraví a jeho analýza program Zdraví pro všechny v 21 století charakteristika regionu z hlediska zdravotního stavu obyvatelstva regionální a dílčí programy podpory zdraví, jejich cíle a priority zásady tvorby programu podpory zdraví Zdravý způsob ţivota individuální a společenské podmínky zdravého způsobu ţivota, odpovědnost za vlastní zdraví oblasti zdravého způsobu ţivota, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví výchova ke zdravému způsobu ţivota, vliv medií a reklamy Zásady pro udrţení zdraví a jejich aplikace v kaţdodenním ţivotě prevence primární, sekundární, terciární ochrana veřejného zdraví Metody výchovy ke zdraví a jejich vyuţití zásady výchova ke zdraví metody výchovy individuální, skupinové, hromadné formy a prostředky výchovy ke zdraví základy edukační činnosti sledování efektivity výchovy ke zdraví komunikace, sociální komunikace, masová komunikace sociální marketing, Peer výchova DORFMANN,R.A. Anging into 21st. Century. New York : Brunner, Mazel.1994 Lemon1.,2.,3.,4., Učební texty pro sestry a porodní asistentky. Brno: IDV PZ, 1998 WASSERBAUER, S. Výchova ke zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999

6 Zdraví 21 zdraví do 21 století. Praha: WHO, MZČR ISBN Zdravotnické ročenky České republiky. Praha: ÚZIS ČR První pomoc a medicína katastrof Cílem modulu je dát studentům moţnost orientovat se v okamţicích náhlého a nečekaného postiţení zdraví a účinně při nich zasáhnout. první pomoc historie poskytování první pomoci, definice, dělení první pomoci význam a zajištění poskytování první pomoci obvazová technika zajištění dýchacích cest bez pomůcek, s pomůckami první pomoc při dušení, tonutí, oběšení otrava oxidem uhelnatým, astmatický záchvat poruchy oběhového systému, šok, mdloba, srdeční zástava bezvědomí, křeče závaţná poranění lebky, mozku, páteře a míchy, krku a hrudníku poranění břicha a retroperitonea, poranění pánve, kostí a kloubů neodkladná resuscitace - dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční masáţ nejčastější závaţné akutní stavy v těhotenství nejčastější závaţné akutní stavy u dětí závaţné akutní psychické poruchy hromadné neštěstí, katastrofy, radiační ochrana ADAMS, B. - HEROLD, C. E. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada, BERÁNKOVÁ, M.- FLEKOVÁ, A. HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc. Praha: Informatorium, spol. s. r. o., BYDŢOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2001Praha: SCHEINAROVÁ, A. První pomoc. Olomouc: UP Olomouc, Biofyzika Náplní modulu je především problematika biofyzikálních projevů ţivého organismu a problematika vlivu fyzikálních faktorů na lidský organismus, dále fyzikální principy metod a zařízení pouţívaných ve zdravotnictví s ohledem na vyuţití v ošetřovatelské praxi. molekulová biofyzika struktur a vlastnosti molekul a jejich souborů, molekulové vlastnosti látek účinky fyzikálních faktorů na lidský organismus gravitační vlivy, klimatické vlivy, vliv podtlaku a přetlaku biomechanika pohybového systému biofyzika krevního oběhu, biomechanika dýchání biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce elektrické vlastnosti tkání akční potenciál, jeho vznik a šíření, akční potenciály srdeční, mozkové, svalové, léčebné vyuţití elektrického proudu termometrie tělesná teplota a její regulace, termometrie, teploměry fyzikální základy radiologických vyšetřovacích a léčebných metod druhy a zdroje ionizujícího záření, biologické účinky záření, radiologické diagnostické a léčebné metody, radiační ochrana obyvatelstva

7 HÁLEK, J. a kol. Biofyzika pro bakaláře, Olomouc: UP, ISBN HRAZDIRA, I. Biofyzika, Praha: Avicenum,1990. KOLEKTIV AUTORŮ (editor Vladislav Klener). Principy a praxe radiační ochrany, Praha: SÚJB, ISBN NAVRÁTIL, L.- ROSINA, J. Lékařská biofyzika, Praha: Manus, ISBN Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a související prováděcí předpisy Biochemie Modul poskytuje studentům informace z oblasti biochemie (struktura a funkce základních stavebních kamenů ţivé hmoty), které jsou nezbytně nutné k pochopení chemických a metabolických pochodů v organismu s ohledem na jejich vyuţití v ošetřovatelské praxi. Chemické repetitorium Biochemie vybraných skupin přírodních látek sacharidy aminokyseliny a bílkoviny lipidy enzymy vitaminy hormony nukleové kyseliny Metabolické pochody a jejich poruchy přeměna sacharidů metabolismus bílkovin metabolismus lipidů přehled funkcí jater trávení a zpracování potravy v zaţívacím traktu hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč acidobazické regulace Klinická biochemie mezinárodní soustava SI systém referenčních hodnot ODSTRČIL, J. Biochemie. Brno: NCONZO, ŠTERN, P. - KOCNA, P. a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia, Praha: ÚKBLD 1. LFUK a VFN, Radiologie a radiační ochrana Modul poskytuje studentům informace z oblasti radiologie se základy vyšetřování RTG zářením, ultrazvukem, počítačovou tomografií a magnetickou rezonancí. radiologie jako medicínský obor biologické účinky ionizujícího záření, první pomoc, moţnosti a principy radiační ochrany základy fyziky ionizujícího záření, vlastnosti rtg záření, tvorba rtg obrazu

8 přístroje klasické rentgenologie kontrastní látky, angiologická vyšetření, intervence, příprava pacienta, klienta principy a indikace vyšetření počítačovou tomografií, postprocesingové metody- rekonstrukce obrazu 2D, 3D, příprava pacienta, klienta principy ultrasonografických vyšetření a jejich aplikace, příprava pacienta, klienta principy a indikace vyšetření magnetickou rezonancí, příprava pacienta, klienta radionuklidová diagnostika osteodenzitometrie dokumentace vedená na pracovištích se zdrojem ionizujícího záření ochrana zdraví obyvatelstva při úniku radioaktivních látek (radiační ochrana) ELIÁŠ, P. Dopplerovská ultrasonografie, Hradec Králové: Nukleus, ISBN X KOLEKTIV AUTORŮ (editor Vladislav Klener). Principy a praxe radiační ochrany, Praha: SÚJB, ISBN VÁLEK, V. Moderní diagnostické metody, díl 2. Brno: IDVZP, ISBN ŢIŢKA, J. Moderní diagnostické metody, díl 3. Brno: IDVZP, ISBN Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a související prováděcí předpisy Klinická propedeutika Modul poskytuje studentům základní informace z oblasti monitoringu subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví. úloha sestry při monitorování subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví posouzení zdravotního stavu, anamnéza, fyzikální vyšetření pacienta/klienta sestrou propedeutická diagnostika laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie diagnostické postupy v kardiologii diagnostické postupy a metody v pneumologii diagnostické postupy a metody v gastroenterologii diagnostické postupy a metody v nefrologii diagnostické postupy a metody v hematologii CHROBÁK, L. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing ISBN MAREK, J. A KOL. Propedeutika klinické medicíny. Praha: Triton ISBN TŘEŠKA, V. a kol. Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha: Grada Publishing ISBN MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; ZAJIČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada Publishing, a.s MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJIČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada Publishing, a.s NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada Publishing, a.s ISBN Anatomie a fyziologie

9 Cílem modulu je poskytnout studentům poznatky stavby a funkce lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou praxi. stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání, genetika roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle stavba, spojení kostí, skelet stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin fyziologie svalové tkáně anatomie srdce, přehled artérií a vén fyziologie srdce a krevního oběhu krev, sloţení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému imunitní systém, fyziologie imunitního systému anatomie dýchacího ústrojí fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní anatomie a fyziologie močového ústrojí, pohlavní ústrojí muţe fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin anatomie pohlavního ústrojí ţeny, topografické poměry v malé pánvi fyziologie pohlavního ústrojí ţeny oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství anatomie a fyziologie kůţe anatomie velkých ţláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organizmu termoregulace anatomie nervové soustavy fyziologie nervové činnosti anatomie a fyziologie smyslových orgánů ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada Avicenum, ISBN ČIHÁK, R. Anatomie 2. Praha: Grada Avicenum, ISBN X ČIHÁK, R. Anatomie 3. Praha: Grada Avicenum, ISBN DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc: Epava, ISBN ROKYTA, R. Fyziologie Praha: ISV nakladatelství, ISBN TROJAN, S. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, ISBN Patologie a patofyziologie Cílem modulu je zprostředkovat studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových soustavách a organismu. patologie, patologie a patofyziologie v systému lékařských věd a oborů, metody patologie nemoc a její příčiny regresivní změny zánět infekce a imunita progresivní změny nádory nemoci krve a krvetvorby

10 nemoci srdce a cév patologie dýchacího ústrojí patologie zaţívacího ústrojí patologie ledvin a vývodných cest močových nemoci a poruchy ţláz s vnitřní sekrecí nemoci pohybového ústrojí patologie nervového systému BÁRTOVÁ, J. Patologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, ISBN MAČÁK, J. MAČÁKOVÁ, J. Patologie. Praha: Grada Avicenum, ISBN POVÝŠIL, C. a kol. Speciální patologie 1 díl. Praha: Karolinum, 2004 ISBN POVÝŠIL, C. a kol. Speciální patologie 1 díl. Praha: Karolinum, 1997 ISBN POVÝŠIL, C. a kol. Speciální patologie 1 díl. Praha: Karolinum, 1999 ISBN SILBERNAGEL, S. LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada Avicenum, ISBN Mikrobiologie, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví Modul seznamuje studenty s běţnými původci infekcí, zásadami jejich kontroly, imunitou a imunizací. Předmětem výuky je ochrana zdraví a bezpečnost práce všeobecné sestry a zdravotnického personálu. definice a náplň oborů: mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie), imunologie, epidemiologie, zdravotní výchova a ochrana veřejného zdraví mikroorganismy jejich klasifikace a základní charakteristika odběr biologického materiálu, kultivace, antimikrobiální terapie proces šíření nákazy, infekční onemocnění jejich charakteristika a diagnostický management nákazy alimentární, respirační, kontaktní, nozokomiální a profesionální, protiepidemická opatření imunita, Imunitní systém, očkování, poruchy imunity veřejné zdraví a jeho ochrana, prevence infekčních a neinfekčních onemocnění, preventivní a běţný hygienický dozor, zdravotní výchova veřejnosti, legislativa BEDNÁŘ, M. a kol. Lékařská mikrobiologie. Praha: Marvil, 1996.ISBN GREENWOOD, D. Lékařská mikrobiologie. Praha: Grada, ISBN PODSTATOVÁ, H. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: Epava, PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR Výživa člověka Cílem modulu je poskytnout základní vědomosti a dovednosti z oblasti výţivy důleţité pro stanovení výţivových potřeb ve zdraví a nemoci. Energetická a biologická hodnota stravy sloţení stravy a význam jednotlivých sloţek ve výţivě člověka výpočet zastoupení základních ţivin, nerostných látek a vitamínů ve stravě výpočet bazálního metabolismu práce s tabulkami výţivových hodnot Alternativní směry ve výţivě

11 o vymezení pojmů racionální a alternativní výţiva o vegetariánství, veganství, vitariáni o dělená strava, výţiva dle krevních skupin a jiné trendy o diety a půst o některé kulturní odlišnosti ve výţivě a stravovacích návycích Výţiva ţeny výţiva v období těhotenství a laktace; výţiva při těhotenských komplikacích gestační diabetes kojení a jeho nároky na výţivu ţeny Výţiva dětí výţiva novorozenců, kojenců a nedonošených dětí; sloţení mateřského mléka, náhraţky mateřského mléka převod dítěte na smíšenou stravu výţiva dětí v jednotlivých obdobích vývoje problematika dětské obezity, bulimie a anorexie Výţiva dospělých o energetická zátěţ jednotlivých povolání a její odraz ve výţivě o výţiva ve stáří, příčiny nedostatečné výţivy ve stáří o problematika obezity dospělých Výţiva nemocných o metody zjišťování výţivové anamnézy o vyhodnocení stavu výţivy nemocného o moţnosti řešení nedostatků ve výţivě nemocného o základní druhy léčebných diet dietetika o umělá výţiva ANDĚL, M. Výživa nemocných v těžkých stavech parenterální výživa. Brno: IDVPZ, ISBN X. ČERMÁK, B. Výživa člověka. České Budějovice, Zemědělská fakulta ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou, KUDLOVÁ, E. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Publishing, a.s NEVORAL, J., a kol. Výživa v dětském věku, první vydání, HaH Jinočany, ISBN Společnost pro výţivu. Potravinové tabulky. Praha, TUREK, V. Výživa ve stáří. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Ošetřovatelství Modul je koncipován jako teoreticko - praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce všeobecné sestry. historie medicíny a ošetřovatelství historie vzdělávání sester, sesterské organizace charakteristika ošetřovatelství jako vědní disciplíny, její filozofie, změny a trendy ve vývoji, obory, metodologie osobnost sestry, kompetence, náplň práce postavení sestry v multidisciplinárním týmu hierarchie lidských potřeb v oblasti péče ošetřovatelský proces

12 ošetřovatelské modely a jejich aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi ošetřovatelská dokumentace dle jednotlivých modelů význam transkulturního ošetřovatelství kulturní a etnické dimenze zdraví, choroby, smrti, rituály multikulturní společnost důsledky pro ošetřovatelskou péči teorie a modely multikulturního ošetřovatelství a jejich aplikace v praxi CUŘÍNOVÁ, L. Stručné dějiny oborů. Medicína a sociální činnost. Praha: Scientia, ISBN FARKAŠOVÁ a kol. Ošetřovatelstvo- teória. 2. vydanie, Martin- Osveta,2005 ISBN HANZLÍKOVÁ a kol. Komunitné ošetrovatelstvo. Martin, Osveta, 2004 KOZIEROVÁ, B. Ošetrovatel stvo 1,2, Martin : Osveta, 1995, ISBN PORTER, P. Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost. Praha, Prostor, VAŠÁTKOVÁ, I. A KOL. Ošetřovatelská dokumentace. Hradec Králové: Nukleus HK ISBN Klinické ošetřovatelské dovednosti Modul je koncipován jako praktický s cílem poskytnout praktické dovednosti k realizaci ošetřovatelských činností. péče o prostředí pacienta/klienta, ošetřovací jednotka a její vybavení, klasifikace základních ošetřovacích jednotek péče o nemocniční lůţko, pomocná zařízení lůţka vyšetřovací a léčebné polohy prevence nozokomiálních nákaz, bariérový systém ošetřovatelské péče, dezinfekce, sterilizace zdravotnické prostředky, rozdělení, druhy péče o hygienu dětí a dospělých ošetření klienta s proleţeninami, opruzeninami, prevence sledování fyziologických funkcí péče o výţivu dětí a dospělých povinnosti sestry při vyprazdňování moče a stolice u dětí a dospělých péče o odpočinek a spánek u dětí a dospělých péče o pohodlí klienta mobilita pacienta/klienta, zajištění tělesné a duševní aktivity, rehabilitační ošetřovatelství, koncept bazální stimulace příjem, překlad, propuštění klienta vizita péče o tělo zemřelého perorální aplikace léků místní aplikace léků oxygenoterapie parenterální aplikace léků infuzní terapie transfuze odběr biologického materiálu chirurgické ošetřovatelské postupy péče o rány, management ošetřovaní ran

13 péče o klienta se stomií, management ošetřování stomií Střední zdravotnická škola a Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, ISBN KOZIEROVÁ, B. Ošetrovatel stvo 1,2, Martin: Osveta, 1995, ISBN MAREČKOVÁ, J.; JAROŠOVÁ, D. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, ISBN MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.;ZAJIČKOVÁ,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada Publishing, a.s ISBN MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, R.; ZAJIČKOVÁ,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha : Grada Publishing,a.s ISBN TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVZP ISBN Zákon č. 123 / 2003 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění včetně prováděcích předpisů. Ošetřovatelství v chirurgických oborech Cílem je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti potřebné pro realizaci ošetřovatelského procesu u klienta/pacienta s onemocněním v chirurgických klinických oborech, získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální péče o klienta/pacienta v intenzivní péči, seznámit studenty se základy práce na jednotce intenzivní péče. Chirurgická propedeutika anestezie a analgezie, chirurgická rána, antisepse a asepse, chirurgické infekce předoperační příprava a pooperační péče, chirurgické komplikace pooperačních stavů,péče o pacienta/klienta na JIP, chirurgický šok, embolizace, ARDS, velké krevní ztráty, DIC, poruchy stability vnitřního prostředí Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění krku a štítné ţlázy hrudníku, mléčné ţlázy břicha a trávicí trubice končetin ledvin a močových cest srdce a cévního systému náhlé příhody břišní skeletu Traumatologie polytraumata popáleniny Ortopedie Transplantologie Neurochirurgie úrazy mozku nemoci a úrazy míchy Onkologie klinická klasifikace zhoubných nádorů patologie nádorů, diagnostika způsoby terapie onkologických onemocnění

14 Ošetřovatelská část Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy cíl ošetřovatelské péče realizace ošetřovatelského procesu vyhodnocení Zvláštnosti ošetřovatelství v onkologii prevence nádorových onemocnění zvláštnosti ošetřovatelské péče v závislosti na způsobu léčby klienta/pacienta s onkologickou diagnózou psychosociální a etická problematika nádorových onemocnění Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči povinnosti sestry při specifických diagnostických a léčebných postupech v intenzivní péči, alternativní způsoby monitorování fyziologických funkcí DOENGES, E. MOORHOUSE, M. Kapesní průvodce sestry. Praha: Grada, ISBN HOCH, J.- LEFFLER, J.Speciální chirurgie. Praha: MAXDORF, 2001,2003. ISBN MAREČKOVÁ, J-JAROŠOVÁ, D. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, ISBN Smrčka, M. a kol. Poranění mozku. Praha: Grada Publishing ISBN ŠEVČÍK, P. Intenzivní medicína. Praha: Galén, ISBN TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno:IDVZP, ISBN VORLÍČEK, J. a kol. Praktická onkologie, Praha: Grada Avicenum, 2002, ISBN ZEMAN, M. a kol. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, ISBN Ošetřovatelská praxe Cílem modulu je nácvik ošetřovatelských činností a uspokojování individuálních potřeb klientů, pacientů v rámci praktické výuky v zařízeních primární a sekundární zdravotní péče. Realizace ošetřovatelských činností a intervencí v nepřímém i přímém kontaktu s klientem, pacientem v návaznosti na osvojené poznatky z modulu ošetřovatelské postupy. DOENGES, E. MOORHOUSE, M. Kapesní průvodce sestry. Praha: Grada, ISBN MAREČKOVÁ, J-JAROŠOVÁ, D. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, ISBN TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVZP, ISBN Odborná praxe Modul je koncipován jako praktický, který tvoří klíčovou sloţku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu.

15 1. ročník Praxe je orientovaná na filosofii zdraví v ošetřovatelství, koncepci uplatňování zdraví, prevenci onemocnění primární a sekundární. Studenti se učí vyhodnotit prostředí (materiální a sociální) ve které lidé ţijí, identifikovat rizika pro jejich zdraví, učí se posoudit zdravotní stav klienta, pacienta. Pozornost je věnována komunikativním dovednostem, efektivní komunikaci ve standardních situacích a umění naslouchat. Studenti si osvojují a upevňují ošetřovatelské intervence související s uspokojováním individuálních potřeb, učí se zhodnotit aktuální zdravotní stav klienta, pacienta na základě fyzikálního vyšetření, identifikovat základní potřeby klientů, pacientů, identifikovat rizikové pacienty a aplikovat preventivní opatření. Pracují s ošetřovatelskou dokumentací, upevňují ošetřovatelské intervence v souvislosti s uspokojováním individuálních potřeb. viz ošetřovatelská praxe

Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma vzdělávání

Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma vzdělávání Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma vzdělávání Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura pro rozdílové zkoušky Název modulu: Anatomie a fyziologie

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Podrobné informace pro přijímací zkoušku zkrácené studium DVS. Přehled obsahu jednotlivých předmětů a doporučená literatura:

Podrobné informace pro přijímací zkoušku zkrácené studium DVS. Přehled obsahu jednotlivých předmětů a doporučená literatura: Podrobné informace pro přijímací zkoušku zkrácené studium DVS Přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu (na webu školy se podívejte na ukázku testu) z následujících učebních modulů: 1. Modul

Více

Sylabus pro rozdílové zkoušky pro přijetí do 2. ročníku oboru DVS

Sylabus pro rozdílové zkoušky pro přijetí do 2. ročníku oboru DVS Sylabus pro rozdílové zkoušky pro přijetí do 2. ročníku oboru DVS ANATOMIE Ústní Stavba buňky, druhy tkání Roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle Stavba kostí, spojení kostí, skelet

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 51. Název modulu: Doporučená literatura:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 51. Název modulu: Doporučená literatura: Název modulu: Filozofie Obsah modulu/učivo: - předmět filozofie, vztah filozofie a medicíny - světový názor - vývoj světového názoru - vliv na zdravotnické pracovníky a pacienty/klienty - hierarchie hodnot

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA Název studijního předmětu: ODBORNÁ PRAXE 1 (UOM/OPVS1) Forma studia: Prezenční Rozsah studijního předmětu: 4 týdny / celkem 200 hod. Zařazení výuky: 1. ročník, zimní

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 1. ročník zimní letní Týdny teorie 14 14 Povinné předměty

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB SKUPINY LIDSKÝCH POTŘEB čtyři nosné skupiny lidských potřeb: a/ potřeby biologické - tělesné b/ potřeby

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Kombinovaná PŘEDMĚT: OBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Mgr. Veronika Di Cara Schůzka náměstků ošetřovatelství, MZ ČR 25/11/2014 Praha Čtyři kategorie zdravotníků návrh EFN pro rozlišení, sledování a plánování pracovní

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 53-41- N/11 Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu Strana 28 Částka 8 Zdravotnická legislativa: Haškovcová, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002 Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. MU Brno, 2002 Kolektiv autorů: Studijní materiály

Více

Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 a 2

Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 a 2 Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 a 2 Literatura, zdroje: Machová, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2002 http://www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/inde

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 2. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 2. ročník zimní letní Týdny teorie 8 8 Povinné předměty

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací

Tematické okruhy bakalářských prací Tematické okruhy bakalářských prací prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 1. Myelinizace v obraze MR. 2. Posttraumatická transdurální herniace míchy - kazuistika. 3. Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Č.j.: MZDR 6326/2010/VZV Referent: Bc. Petra Borovičková Tel.: + 420 224 972 553 Ministerstvo zdravotnictví České republiky Vzdělávací program akreditovaného

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Zdravotnický asistent

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Zdravotnický asistent Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Zdravotnický asistent Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru zdravotnický asistent -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se

I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie.

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v chirurgických oborech

Více

5. METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠCE č. 39/2005 Sb.

5. METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠCE č. 39/2005 Sb. 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 6 Název studijního programu: 5. METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠCE č. 39/2005 Sb. 5341 R, bakalářský studijní program 5341-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, vzdělávací program pro Vyšší

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

8. Úkoly sestry při anestézii u plánovaných a neodkladných operačních výkonů v gynekologii a porodnictví. 9. Celková a místní anestézie

8. Úkoly sestry při anestézii u plánovaných a neodkladných operačních výkonů v gynekologii a porodnictví. 9. Celková a místní anestézie I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU ORGANIZAČNÍ POKYNY Povinné semináře, nahrazování není poskytováno Garance: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., jfiala@med.muni.cz

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŢENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POR/PB042. 36 hodin seminářů 24 hodin praktických cvičení

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŢENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POR/PB042. 36 hodin seminářů 24 hodin praktických cvičení Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE - PREZENČNÍ Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŢENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU Rozvrhová zkratka : Rozvrh výuky : POR/PB02 3 hodin seminářů 2 hodin praktických

Více

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče se zaměřením na Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

7. Koronarografie, PTCA a vysoce specializovaná péče o pacienta před, v průběhu a po výkonu

7. Koronarografie, PTCA a vysoce specializovaná péče o pacienta před, v průběhu a po výkonu I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na kardiologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 3. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH MODULŮ A KREDITŮ Učební plán / ročník / 3. ročník období zimní

Více

Vránová. Vránová Kožní onemocnění v těhotenství. Plicní onemocnění v těhotenství. Neurologická a psychiatrická onemocnění.

Vránová. Vránová Kožní onemocnění v těhotenství. Plicní onemocnění v těhotenství. Neurologická a psychiatrická onemocnění. Studijní program : Porodní asistence Studijní obor : Porodní asistentka Forma studia : Kombinovaná Název předmětu : Porodní asistence při nepravidelnostech a patologiích těhotenství a porodu Rozvrhová

Více