Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482"

Transkript

1 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního stylu zdravotnická zařízení systém, činnost a provoz, zdravotnický personál lidské tělo anatomie a fyziologie zásady první pomoci ošetřovatelství jako vědní obor historie, filozofie profese sestry příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů komunikace s pacientem etika v ošetřovatelství ošetřovatelský proces ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče ošetřovatelská péče uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta, diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků ošetřovatelské modely výzkum v ošetřovatelství multikulturní ošetřovatelství ošetřovatelská péče o nemocné ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii, pediatrii, geriatrii a domácí péči, v akutní péči, metodou ošetřovatelského procesu edukace pacienta Doporučená literatura NJ: DUDEN : Das Fremdworterbuch. Manheim DOLEŢALOVÁ, M. Gesundheitswesen und Krankenphlege. Hradec Králové: 1997 FIRNHABER-SENSEN, V., SCHMIDT, G. Deutsch im Krankenhaus. Berlin KARASOVÁ, E. Deutsch für Krankenschwestern. Praha MOKROŠOVÁ, I. Lékařská němčina. Praha: SPN MOKROŠOVÁ, I. Německo- český a česko německý lékařský slovník. Praha: Grada 2002 Doporučená literatura AJ: BRODT, D. Medical-Surgical Nursing and the Nursing Process. Boston: Brown and Company, 1987 BULDOF, S.,MAXEROVÁ, M., English for Nurses. Praha: Scientia Medica, 1996 Kolektiv autorů. Anglicko-český a česko- anglický lékařský slovník. Praha: Avicenum, 1991 LAHODOVÁ, E. Angličtina. Praha: Eurolex Bohemia, 2004 MILLIKEN, M. E., CAMBEL, G. Essential Competencies for Patient Care. St.Louis: Mosby Company, 1985 Oxford Reference Dictionary of Nursing. Oxford: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1990 PARKINSON, J. Angličtina pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2005 TOPILOVÁ, V. Anglicko-český a česko- anglický lékařský slovník. Praha: Grada Publishing, 1999 TOPILOVÁ, V. Medical English. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1993 (2001)

2 Latinský jazyk Obecným cílem modulu je získání základů latinského jazyka potřebných pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. latinská abeceda, délka slabik, přízvuk výslovnost tvarosloví substantiva I.- V. deklinace slovesa I.- IV. konjugace, sloveso esse adjektiva I., II., III. deklinace, participia prézentu, chemická názvosloví číslovky základní , řadové 1 20, číslovky podílné a násobné latinské préfixy, sufixy, slova sloţená práce s odborným textem, lékařským slovníkem a jinými jazykovými příručkami receptura, diagnóza nácvik aktivního uţívání latinské terminologie v odborné komunikaci s důrazem na terminologii KÁBRT, J., CHLUMSKÁ, E. Lékařské terminologie. SPN: 1972 KÁBRT, J. Jazyk latinský I. Praha: 2001 KÁBRT, J., KUCHARSKÝ, P. Jazyk latinský. Praha: 1985 KÁBRT, J., VALACH, V. Stručný lékařský slovník. Avicenum: 1984 QUITT, P., KUCHARSKÝ, P. Latinská mluvnice. Praha: 1972 Psychologie obecná a osobnosti Modul uvádí studenta do vědeckého studia lidského chování a mentálních procesů, jakoţ i psychologických teorií osobnosti, vnímání, učení a motivace a aplikace těchto teorií v ošetřovatelské praxi. psychologie jako věda předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním disciplinám, vyuţití psychologie v praxi biologická a sociokulturní determinace psychiky psychické procesy psychologie osobnosti a její vývoj v procesu socializace struktura a vlastnosti osobnosti motivační vlastnosti osobnosti temperamentové a citové vlastnosti osobnosti charakterově-volní vlastnosti osobnosti faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti sebepojetí, sebehodnocení a autoregulace osobnosti osobnost zdravotnického pracovníka ČECHOVÁ, V. Obecná psychologie. Brno: IDVPZ, ISBN MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum ISBN NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, ISBN

3 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, ISBN PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, ISBN Vývojová psychologie Modul se zaměřuje na ţivotní cyklus člověka, na sloţitost faktorů, které ovlivňují zdraví, ţivotní styl, osobní růst a duševní rovnováhu v jednotlivých obdobích ţivota. základní pojmy a vymezení předmětu vývojové psychologie, vyuţití psychologie v praxi ţivotní cyklus člověka, vývojové fáze a předěly v ţivotě člověka prenatální období a novorozenecké období kojenecké období batolecí období vývoj hry v ţivotě dítěte předškolní věk školní věk, puberta období adolescence dospělost stáří frustrace a deprivace v jednotlivých obdobích ALLEN, K. E. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, ISBN ČÍŢKOVÁ, J. a kol. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 200. ISBN HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989 LANGMEIER, J. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, ISBN X. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, ISBN Komunikace v ošetřovatelství Modul komunikace v ošetřovatelství podstatným způsobem rozvíjí sociálně-komunikativní kompetence studentů a kultivuje jejich vyjadřování a chování. komunikace jako forma sociální interakce neverbální komunikace proxemika, posturologie, haptika, mimika, kinezika, gestika nácvik v modelových situacích Baby masáţe verbální komunikace komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační kanál, psychologický dopad komunikace na klienta, chyby v komunikaci rozhovor obsah, fáze, druhy, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby bazální stimulace devalvace, evalvace naslouchání asertivita, agresivita komunikace v zátěţových situacích (např. v terminálním stadiu, s rodinou, s handicapovaným klientem, s cizincem), prevence a řešení konfliktů

4 řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu a na různých úsecích klinické praxe, komunikace s příbuznými multikulturní komunikace komunikace s lékařem a dalšími zdravotnickými pracovníky, s praktikanty komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace AUCKETTOVÁ, A. Masáže kojenců. Praha: Nakl. JK, 1992, ISBN DE VITO, J. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, ISBN KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej naslouchám. Praha: Návrat, ISBN X THIEL, E. Řeč lidského těla. Bratislava: Plasma service, ISBN VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, ISBN Informační a komunikační technologie Cílem modulu je zdokonalit studenty v dovednosti pracovat s prostředky informační a komunikační technologie, seznámit je s aplikačním programovým vybavením ve zdravotnických zařízeních a jeho pouţitím. I. Informatika význam informačních a komunikačních technologií v současné společnosti, ve zdravotnictví a ošetřovatelské praxi. vyuţití počítačů ve zdravotnickém systému, ochrana a zabezpečení dat II. Výpočetní technika Komunikace s PC povýšení znalosti ovládání operačního systému ovládání moderních periferních zařízení Aplikace software se zaměřením na formální stránku absolventské práce textové editory tabulkové procesory statistické programy grafické programy multimedia Počítačové sítě architektura, typy, uţivatelské ovládání Zdravotnické informační systémy v návaznosti na praxi ve zdravotnických zařízeních nemocniční informační systém (terminál, centrální evidence, fronty, sloţky) informační systémy odborných ambulancí informační systémy praktických lékařů Všeobecné datové a informační systémy, překlady z cizích jazyků internet vyhledávání překlady zdravotnické a medicínské informační systémy III. Statistika Význam statistiky příklady statistických šetření ve zdravotnictví, Základní pojmy statistiky (znak, statistický soubor, výběrové metody, charakteristiky úrovně, charakteristiky variability) Uţití statistických funkcí tabulkových kalkulátorů popř. statistického software

5 Doporučená literatura ČSN BÁRTLOVÁ, S. - SADÍLEK, P. - ROTHOVÁ, V.,Výzkum a ošetřovatelství, Brno: NCONZO Brno, ISBN X KASAL, P. - SVAČINA, Š., Lékařská informatika. Praha: Karolinum, Praha ISBN KUBÁTOVÁ, J., Kvantitativní manažerské metody. Polygrafické středisko VUP Olomouc, 2000, ISBN Výchova ke zdraví Modul je chápán jako teoreticko-praktický, zaměřený na definice zdraví, hlavní zdravotní priority a aspekty určující zdraví populace včetně zdravotní osvěty. Význam a perspektiva výchova ke zdraví Zdraví a jeho determinanty definice zdraví determinanty a faktory zdraví jedince a populace holistické pojetí zdraví Program Světové zdravotnické organizace základní údaje o SZO zdravotní stav obyvatelstva ČR potřeba nové strategie péče o zdraví Národní program podpory zdraví a jeho analýza program Zdraví pro všechny v 21 století charakteristika regionu z hlediska zdravotního stavu obyvatelstva regionální a dílčí programy podpory zdraví, jejich cíle a priority zásady tvorby programu podpory zdraví Zdravý způsob ţivota individuální a společenské podmínky zdravého způsobu ţivota, odpovědnost za vlastní zdraví oblasti zdravého způsobu ţivota, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví výchova ke zdravému způsobu ţivota, vliv medií a reklamy Zásady pro udrţení zdraví a jejich aplikace v kaţdodenním ţivotě prevence primární, sekundární, terciární ochrana veřejného zdraví Metody výchovy ke zdraví a jejich vyuţití zásady výchova ke zdraví metody výchovy individuální, skupinové, hromadné formy a prostředky výchovy ke zdraví základy edukační činnosti sledování efektivity výchovy ke zdraví komunikace, sociální komunikace, masová komunikace sociální marketing, Peer výchova DORFMANN,R.A. Anging into 21st. Century. New York : Brunner, Mazel.1994 Lemon1.,2.,3.,4., Učební texty pro sestry a porodní asistentky. Brno: IDV PZ, 1998 WASSERBAUER, S. Výchova ke zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999

6 Zdraví 21 zdraví do 21 století. Praha: WHO, MZČR ISBN Zdravotnické ročenky České republiky. Praha: ÚZIS ČR První pomoc a medicína katastrof Cílem modulu je dát studentům moţnost orientovat se v okamţicích náhlého a nečekaného postiţení zdraví a účinně při nich zasáhnout. první pomoc historie poskytování první pomoci, definice, dělení první pomoci význam a zajištění poskytování první pomoci obvazová technika zajištění dýchacích cest bez pomůcek, s pomůckami první pomoc při dušení, tonutí, oběšení otrava oxidem uhelnatým, astmatický záchvat poruchy oběhového systému, šok, mdloba, srdeční zástava bezvědomí, křeče závaţná poranění lebky, mozku, páteře a míchy, krku a hrudníku poranění břicha a retroperitonea, poranění pánve, kostí a kloubů neodkladná resuscitace - dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční masáţ nejčastější závaţné akutní stavy v těhotenství nejčastější závaţné akutní stavy u dětí závaţné akutní psychické poruchy hromadné neštěstí, katastrofy, radiační ochrana ADAMS, B. - HEROLD, C. E. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada, BERÁNKOVÁ, M.- FLEKOVÁ, A. HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc. Praha: Informatorium, spol. s. r. o., BYDŢOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2001Praha: SCHEINAROVÁ, A. První pomoc. Olomouc: UP Olomouc, Biofyzika Náplní modulu je především problematika biofyzikálních projevů ţivého organismu a problematika vlivu fyzikálních faktorů na lidský organismus, dále fyzikální principy metod a zařízení pouţívaných ve zdravotnictví s ohledem na vyuţití v ošetřovatelské praxi. molekulová biofyzika struktur a vlastnosti molekul a jejich souborů, molekulové vlastnosti látek účinky fyzikálních faktorů na lidský organismus gravitační vlivy, klimatické vlivy, vliv podtlaku a přetlaku biomechanika pohybového systému biofyzika krevního oběhu, biomechanika dýchání biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce elektrické vlastnosti tkání akční potenciál, jeho vznik a šíření, akční potenciály srdeční, mozkové, svalové, léčebné vyuţití elektrického proudu termometrie tělesná teplota a její regulace, termometrie, teploměry fyzikální základy radiologických vyšetřovacích a léčebných metod druhy a zdroje ionizujícího záření, biologické účinky záření, radiologické diagnostické a léčebné metody, radiační ochrana obyvatelstva

7 HÁLEK, J. a kol. Biofyzika pro bakaláře, Olomouc: UP, ISBN HRAZDIRA, I. Biofyzika, Praha: Avicenum,1990. KOLEKTIV AUTORŮ (editor Vladislav Klener). Principy a praxe radiační ochrany, Praha: SÚJB, ISBN NAVRÁTIL, L.- ROSINA, J. Lékařská biofyzika, Praha: Manus, ISBN Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a související prováděcí předpisy Biochemie Modul poskytuje studentům informace z oblasti biochemie (struktura a funkce základních stavebních kamenů ţivé hmoty), které jsou nezbytně nutné k pochopení chemických a metabolických pochodů v organismu s ohledem na jejich vyuţití v ošetřovatelské praxi. Chemické repetitorium Biochemie vybraných skupin přírodních látek sacharidy aminokyseliny a bílkoviny lipidy enzymy vitaminy hormony nukleové kyseliny Metabolické pochody a jejich poruchy přeměna sacharidů metabolismus bílkovin metabolismus lipidů přehled funkcí jater trávení a zpracování potravy v zaţívacím traktu hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč acidobazické regulace Klinická biochemie mezinárodní soustava SI systém referenčních hodnot ODSTRČIL, J. Biochemie. Brno: NCONZO, ŠTERN, P. - KOCNA, P. a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia, Praha: ÚKBLD 1. LFUK a VFN, Radiologie a radiační ochrana Modul poskytuje studentům informace z oblasti radiologie se základy vyšetřování RTG zářením, ultrazvukem, počítačovou tomografií a magnetickou rezonancí. radiologie jako medicínský obor biologické účinky ionizujícího záření, první pomoc, moţnosti a principy radiační ochrany základy fyziky ionizujícího záření, vlastnosti rtg záření, tvorba rtg obrazu

8 přístroje klasické rentgenologie kontrastní látky, angiologická vyšetření, intervence, příprava pacienta, klienta principy a indikace vyšetření počítačovou tomografií, postprocesingové metody- rekonstrukce obrazu 2D, 3D, příprava pacienta, klienta principy ultrasonografických vyšetření a jejich aplikace, příprava pacienta, klienta principy a indikace vyšetření magnetickou rezonancí, příprava pacienta, klienta radionuklidová diagnostika osteodenzitometrie dokumentace vedená na pracovištích se zdrojem ionizujícího záření ochrana zdraví obyvatelstva při úniku radioaktivních látek (radiační ochrana) ELIÁŠ, P. Dopplerovská ultrasonografie, Hradec Králové: Nukleus, ISBN X KOLEKTIV AUTORŮ (editor Vladislav Klener). Principy a praxe radiační ochrany, Praha: SÚJB, ISBN VÁLEK, V. Moderní diagnostické metody, díl 2. Brno: IDVZP, ISBN ŢIŢKA, J. Moderní diagnostické metody, díl 3. Brno: IDVZP, ISBN Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a související prováděcí předpisy Klinická propedeutika Modul poskytuje studentům základní informace z oblasti monitoringu subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví. úloha sestry při monitorování subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví posouzení zdravotního stavu, anamnéza, fyzikální vyšetření pacienta/klienta sestrou propedeutická diagnostika laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie diagnostické postupy v kardiologii diagnostické postupy a metody v pneumologii diagnostické postupy a metody v gastroenterologii diagnostické postupy a metody v nefrologii diagnostické postupy a metody v hematologii CHROBÁK, L. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing ISBN MAREK, J. A KOL. Propedeutika klinické medicíny. Praha: Triton ISBN TŘEŠKA, V. a kol. Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha: Grada Publishing ISBN MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; ZAJIČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada Publishing, a.s MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJIČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada Publishing, a.s NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada Publishing, a.s ISBN Anatomie a fyziologie

9 Cílem modulu je poskytnout studentům poznatky stavby a funkce lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou praxi. stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání, genetika roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle stavba, spojení kostí, skelet stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin fyziologie svalové tkáně anatomie srdce, přehled artérií a vén fyziologie srdce a krevního oběhu krev, sloţení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému imunitní systém, fyziologie imunitního systému anatomie dýchacího ústrojí fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní anatomie a fyziologie močového ústrojí, pohlavní ústrojí muţe fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin anatomie pohlavního ústrojí ţeny, topografické poměry v malé pánvi fyziologie pohlavního ústrojí ţeny oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství anatomie a fyziologie kůţe anatomie velkých ţláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organizmu termoregulace anatomie nervové soustavy fyziologie nervové činnosti anatomie a fyziologie smyslových orgánů ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada Avicenum, ISBN ČIHÁK, R. Anatomie 2. Praha: Grada Avicenum, ISBN X ČIHÁK, R. Anatomie 3. Praha: Grada Avicenum, ISBN DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc: Epava, ISBN ROKYTA, R. Fyziologie Praha: ISV nakladatelství, ISBN TROJAN, S. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, ISBN Patologie a patofyziologie Cílem modulu je zprostředkovat studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových soustavách a organismu. patologie, patologie a patofyziologie v systému lékařských věd a oborů, metody patologie nemoc a její příčiny regresivní změny zánět infekce a imunita progresivní změny nádory nemoci krve a krvetvorby

10 nemoci srdce a cév patologie dýchacího ústrojí patologie zaţívacího ústrojí patologie ledvin a vývodných cest močových nemoci a poruchy ţláz s vnitřní sekrecí nemoci pohybového ústrojí patologie nervového systému BÁRTOVÁ, J. Patologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, ISBN MAČÁK, J. MAČÁKOVÁ, J. Patologie. Praha: Grada Avicenum, ISBN POVÝŠIL, C. a kol. Speciální patologie 1 díl. Praha: Karolinum, 2004 ISBN POVÝŠIL, C. a kol. Speciální patologie 1 díl. Praha: Karolinum, 1997 ISBN POVÝŠIL, C. a kol. Speciální patologie 1 díl. Praha: Karolinum, 1999 ISBN SILBERNAGEL, S. LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada Avicenum, ISBN Mikrobiologie, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví Modul seznamuje studenty s běţnými původci infekcí, zásadami jejich kontroly, imunitou a imunizací. Předmětem výuky je ochrana zdraví a bezpečnost práce všeobecné sestry a zdravotnického personálu. definice a náplň oborů: mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie), imunologie, epidemiologie, zdravotní výchova a ochrana veřejného zdraví mikroorganismy jejich klasifikace a základní charakteristika odběr biologického materiálu, kultivace, antimikrobiální terapie proces šíření nákazy, infekční onemocnění jejich charakteristika a diagnostický management nákazy alimentární, respirační, kontaktní, nozokomiální a profesionální, protiepidemická opatření imunita, Imunitní systém, očkování, poruchy imunity veřejné zdraví a jeho ochrana, prevence infekčních a neinfekčních onemocnění, preventivní a běţný hygienický dozor, zdravotní výchova veřejnosti, legislativa BEDNÁŘ, M. a kol. Lékařská mikrobiologie. Praha: Marvil, 1996.ISBN GREENWOOD, D. Lékařská mikrobiologie. Praha: Grada, ISBN PODSTATOVÁ, H. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: Epava, PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR Výživa člověka Cílem modulu je poskytnout základní vědomosti a dovednosti z oblasti výţivy důleţité pro stanovení výţivových potřeb ve zdraví a nemoci. Energetická a biologická hodnota stravy sloţení stravy a význam jednotlivých sloţek ve výţivě člověka výpočet zastoupení základních ţivin, nerostných látek a vitamínů ve stravě výpočet bazálního metabolismu práce s tabulkami výţivových hodnot Alternativní směry ve výţivě

11 o vymezení pojmů racionální a alternativní výţiva o vegetariánství, veganství, vitariáni o dělená strava, výţiva dle krevních skupin a jiné trendy o diety a půst o některé kulturní odlišnosti ve výţivě a stravovacích návycích Výţiva ţeny výţiva v období těhotenství a laktace; výţiva při těhotenských komplikacích gestační diabetes kojení a jeho nároky na výţivu ţeny Výţiva dětí výţiva novorozenců, kojenců a nedonošených dětí; sloţení mateřského mléka, náhraţky mateřského mléka převod dítěte na smíšenou stravu výţiva dětí v jednotlivých obdobích vývoje problematika dětské obezity, bulimie a anorexie Výţiva dospělých o energetická zátěţ jednotlivých povolání a její odraz ve výţivě o výţiva ve stáří, příčiny nedostatečné výţivy ve stáří o problematika obezity dospělých Výţiva nemocných o metody zjišťování výţivové anamnézy o vyhodnocení stavu výţivy nemocného o moţnosti řešení nedostatků ve výţivě nemocného o základní druhy léčebných diet dietetika o umělá výţiva ANDĚL, M. Výživa nemocných v těžkých stavech parenterální výživa. Brno: IDVPZ, ISBN X. ČERMÁK, B. Výživa člověka. České Budějovice, Zemědělská fakulta ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou, KUDLOVÁ, E. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Publishing, a.s NEVORAL, J., a kol. Výživa v dětském věku, první vydání, HaH Jinočany, ISBN Společnost pro výţivu. Potravinové tabulky. Praha, TUREK, V. Výživa ve stáří. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Ošetřovatelství Modul je koncipován jako teoreticko - praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce všeobecné sestry. historie medicíny a ošetřovatelství historie vzdělávání sester, sesterské organizace charakteristika ošetřovatelství jako vědní disciplíny, její filozofie, změny a trendy ve vývoji, obory, metodologie osobnost sestry, kompetence, náplň práce postavení sestry v multidisciplinárním týmu hierarchie lidských potřeb v oblasti péče ošetřovatelský proces

12 ošetřovatelské modely a jejich aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi ošetřovatelská dokumentace dle jednotlivých modelů význam transkulturního ošetřovatelství kulturní a etnické dimenze zdraví, choroby, smrti, rituály multikulturní společnost důsledky pro ošetřovatelskou péči teorie a modely multikulturního ošetřovatelství a jejich aplikace v praxi CUŘÍNOVÁ, L. Stručné dějiny oborů. Medicína a sociální činnost. Praha: Scientia, ISBN FARKAŠOVÁ a kol. Ošetřovatelstvo- teória. 2. vydanie, Martin- Osveta,2005 ISBN HANZLÍKOVÁ a kol. Komunitné ošetrovatelstvo. Martin, Osveta, 2004 KOZIEROVÁ, B. Ošetrovatel stvo 1,2, Martin : Osveta, 1995, ISBN PORTER, P. Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost. Praha, Prostor, VAŠÁTKOVÁ, I. A KOL. Ošetřovatelská dokumentace. Hradec Králové: Nukleus HK ISBN Klinické ošetřovatelské dovednosti Modul je koncipován jako praktický s cílem poskytnout praktické dovednosti k realizaci ošetřovatelských činností. péče o prostředí pacienta/klienta, ošetřovací jednotka a její vybavení, klasifikace základních ošetřovacích jednotek péče o nemocniční lůţko, pomocná zařízení lůţka vyšetřovací a léčebné polohy prevence nozokomiálních nákaz, bariérový systém ošetřovatelské péče, dezinfekce, sterilizace zdravotnické prostředky, rozdělení, druhy péče o hygienu dětí a dospělých ošetření klienta s proleţeninami, opruzeninami, prevence sledování fyziologických funkcí péče o výţivu dětí a dospělých povinnosti sestry při vyprazdňování moče a stolice u dětí a dospělých péče o odpočinek a spánek u dětí a dospělých péče o pohodlí klienta mobilita pacienta/klienta, zajištění tělesné a duševní aktivity, rehabilitační ošetřovatelství, koncept bazální stimulace příjem, překlad, propuštění klienta vizita péče o tělo zemřelého perorální aplikace léků místní aplikace léků oxygenoterapie parenterální aplikace léků infuzní terapie transfuze odběr biologického materiálu chirurgické ošetřovatelské postupy péče o rány, management ošetřovaní ran

13 péče o klienta se stomií, management ošetřování stomií Střední zdravotnická škola a Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, ISBN KOZIEROVÁ, B. Ošetrovatel stvo 1,2, Martin: Osveta, 1995, ISBN MAREČKOVÁ, J.; JAROŠOVÁ, D. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, ISBN MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.;ZAJIČKOVÁ,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada Publishing, a.s ISBN MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, R.; ZAJIČKOVÁ,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha : Grada Publishing,a.s ISBN TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVZP ISBN Zákon č. 123 / 2003 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění včetně prováděcích předpisů. Ošetřovatelství v chirurgických oborech Cílem je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti potřebné pro realizaci ošetřovatelského procesu u klienta/pacienta s onemocněním v chirurgických klinických oborech, získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální péče o klienta/pacienta v intenzivní péči, seznámit studenty se základy práce na jednotce intenzivní péče. Chirurgická propedeutika anestezie a analgezie, chirurgická rána, antisepse a asepse, chirurgické infekce předoperační příprava a pooperační péče, chirurgické komplikace pooperačních stavů,péče o pacienta/klienta na JIP, chirurgický šok, embolizace, ARDS, velké krevní ztráty, DIC, poruchy stability vnitřního prostředí Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění krku a štítné ţlázy hrudníku, mléčné ţlázy břicha a trávicí trubice končetin ledvin a močových cest srdce a cévního systému náhlé příhody břišní skeletu Traumatologie polytraumata popáleniny Ortopedie Transplantologie Neurochirurgie úrazy mozku nemoci a úrazy míchy Onkologie klinická klasifikace zhoubných nádorů patologie nádorů, diagnostika způsoby terapie onkologických onemocnění

14 Ošetřovatelská část Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy cíl ošetřovatelské péče realizace ošetřovatelského procesu vyhodnocení Zvláštnosti ošetřovatelství v onkologii prevence nádorových onemocnění zvláštnosti ošetřovatelské péče v závislosti na způsobu léčby klienta/pacienta s onkologickou diagnózou psychosociální a etická problematika nádorových onemocnění Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči povinnosti sestry při specifických diagnostických a léčebných postupech v intenzivní péči, alternativní způsoby monitorování fyziologických funkcí DOENGES, E. MOORHOUSE, M. Kapesní průvodce sestry. Praha: Grada, ISBN HOCH, J.- LEFFLER, J.Speciální chirurgie. Praha: MAXDORF, 2001,2003. ISBN MAREČKOVÁ, J-JAROŠOVÁ, D. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, ISBN Smrčka, M. a kol. Poranění mozku. Praha: Grada Publishing ISBN ŠEVČÍK, P. Intenzivní medicína. Praha: Galén, ISBN TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno:IDVZP, ISBN VORLÍČEK, J. a kol. Praktická onkologie, Praha: Grada Avicenum, 2002, ISBN ZEMAN, M. a kol. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, ISBN Ošetřovatelská praxe Cílem modulu je nácvik ošetřovatelských činností a uspokojování individuálních potřeb klientů, pacientů v rámci praktické výuky v zařízeních primární a sekundární zdravotní péče. Realizace ošetřovatelských činností a intervencí v nepřímém i přímém kontaktu s klientem, pacientem v návaznosti na osvojené poznatky z modulu ošetřovatelské postupy. DOENGES, E. MOORHOUSE, M. Kapesní průvodce sestry. Praha: Grada, ISBN MAREČKOVÁ, J-JAROŠOVÁ, D. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, ISBN TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVZP, ISBN Odborná praxe Modul je koncipován jako praktický, který tvoří klíčovou sloţku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu.

15 1. ročník Praxe je orientovaná na filosofii zdraví v ošetřovatelství, koncepci uplatňování zdraví, prevenci onemocnění primární a sekundární. Studenti se učí vyhodnotit prostředí (materiální a sociální) ve které lidé ţijí, identifikovat rizika pro jejich zdraví, učí se posoudit zdravotní stav klienta, pacienta. Pozornost je věnována komunikativním dovednostem, efektivní komunikaci ve standardních situacích a umění naslouchat. Studenti si osvojují a upevňují ošetřovatelské intervence související s uspokojováním individuálních potřeb, učí se zhodnotit aktuální zdravotní stav klienta, pacienta na základě fyzikálního vyšetření, identifikovat základní potřeby klientů, pacientů, identifikovat rizikové pacienty a aplikovat preventivní opatření. Pracují s ošetřovatelskou dokumentací, upevňují ošetřovatelské intervence v souvislosti s uspokojováním individuálních potřeb. viz ošetřovatelská praxe

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Judita Soukupová

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

KONCEPCE OBORU HYGIENA

KONCEPCE OBORU HYGIENA KONCEPCE OBORU HYGIENA Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná ministrem zdravotnictví ve složení: Předsedkyně: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. Členové: MUDr. Šárka Andělová, CSc doc. MUDr.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Pro obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Platný od 1.9.2011 Verze č.1 2 Č.j. SZŠ. Střední zdravotnická škola, Karviná,

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Rozvojový projekt na rok Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 3. program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Podprogram:

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více