Proti sobě (,) nebo spolu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proti sobě (,) nebo spolu?"

Transkript

1 Proti sobě (,) nebo spolu? Vysoké školy mezi veřejnou službou a konkurenceschopností Podklad pro Česko hledá budoucnost Mgr. Jan Sládek

2 Podkladový materiál pro projekt Česko hledá budoucnost (Glopolis) na téma Vysoké školy mezi veřejnou službou a konkurenceschopností 2 Tento podkladový materiál si klade za cíl identifikovat tematické okruhy podstatné pro diskusi o tom, jakou by měly v české budoucnosti vysoké školy zaujmout pozici mezi veřejnou službou a konkurenceschopností. Není účelem tohoto dokumentu zabývat se tím, zda je konkurenceschopnost nadřazena veřejné službě (či naopak), obojí je zde považováno za stejně žádoucí a legitimní, byť ne vždy slučitelné. Pokud by tomu tak nebylo, nemuseli bychom volit. V právě vize je pro volbu podstatná neboť kdo neví, do kterého přístavu směřuje, tomu není příznivý žádný vítr (Seneca). Text je organizován okolo následujících otázek: (1) Jaká má být hodnota vzdělání a role vzdělávání v české společnosti? (2) Jaké má mít místo demokracie na vysokých školách a naopak jaké místo mají VŠ v demokracii? (3) Do jaké míry můžeme sladit konkurenceschopnost a veřejnou službu? (4) Má patřit veřejná služba jen na některé typy vysokých škol? (5) Náklady na vzdělávání kdo má platit, kdo profitovat? Výše uvedené otázky jsou kladeny od těch obecnějších ke konkrétním a zároveň je každá z pěti otázek pojednána tak, aby byly jasně identifikovány výzvy, ale i paradoxy. Z pohledu strategického plánování jsou zmíněna konkrétní politická rozhodnutí, před kterými bude ČR v nadcházejících letech stát, nestojí-li už teď na jejich prahu. Na závěr je toto vše vztaženo k vizi ČR v následujících desetiletích.

3 Obsah 1. Jaká má být hodnota vzdělání a role vzdělávání v české společnosti? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklady konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Jaké má místo demokracie na vysokých školách a naopak jaké místo mají VŠ v demokracii? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklad konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Do jaké míry je reálné sladit konkurenceschopnost a veřejnou službu? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklad konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Patří veřejná služba jen na některé typy veřejných vysokých škol? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklad konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Náklady na vzdělávání kdo má profitovat? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklad konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Závěreční shrnutí

4 1. Jaká má být hodnota vzdělání a role vzdělávání v české společnosti? 1.1. Rámec úvah Sociolog Jan Keller shrnuje přístupy společnosti ke vzdělávání pomocí metafor vzdělání jako chrámu, výtahu či pojišťovny. První z nich zdůrazňuje tu složku vzdělání, která rozšiřuje vědění vyvolených jednotlivců, bez nároku na společenskou odpovědnost a závazkům ke všemu, co je mimo zdi tohoto chrámu, chcete-li slonovinové věže. V metafoře výtahu je zdůrazněna mobilitní funkce vzdělání, tedy to, že vyšší vzdělání zajistí lidem vyšší posty ve společnosti. Třetí metafora, podle Kellera z trojice nejblíže realitě, vidí roli vzdělávání v tom, že i když (už) nemusí být výtahem, může stále sloužit jako pojistka před pádem do sociálního vyloučení. 4 Pokusme se nyní přeložit výše zmíněný obraz do hodnot. Vzdělání jako chrám chápe hodnotu vzdělávání autonomně, tj. nezávisle na jiných systémech (morálních, ekonomických, politických). V tomto systému je hlavní hodnotou pravdivé poznání a účelem celého vzdělávacího procesu je začlenit studenta do komunity vědoucích, přičemž společenský rozměr vzdělání je ponechán na konkrétních rozhodnutích či iniciativě jednotlivce. Jinými slovy, věda a vzdělání nemají žádné společenské závazky, jejich společensky pozitivní role je brána automaticky a jednotlivci mohou či nemusejí se svým věděním naložit dle svých hodnotových orientací. Vzdělávání je v této logice posláním. Této představě je nejblíže obraz vzdělance jako badatele, experta, obyvatele univerzitního světa, který je více či méně vzdálen zbytku společnosti. V takovém systému je upřednostňována tradice a upozaďována potřeba neustálé adaptace na stále rychleji se měnící realitu. Metafora výtahu je založena na hodnotě individuálního prospěchu, cesty nahoru, nejčastěji zpravidla měřené uplatnitelností na trhu práce či prestiží. Student má být veden k tomu, aby měl ze vzdělání především ekonomický užitek, předpokládá se, že čím více takto užitečně vzdělaných lidí bude společnost mít, tím lepší bude její pozice. Vzdělávání je v této logice investicí, jeho referenčním rámcem je nejčastěji rámec ekonomický - proto znalostní ekonomika.

5 Této představě je nejblíže obraz vzdělance coby profesionála v některém z odvětví průmyslu či služeb. V takovém systému jsou upřednostňovány inovace a konkurence, upozaďovány jsou ekonomicky nevýhodné či nevyčíslitelné funkce. Konečně, metafora pojišťovny vychází z předpokladu, že první dvě představy již nejsou v současném systému udržitelné. Na druhou stranu vzdělání stále zvyšuje pravděpodobnost blahobytného života, resp. snížení individuálních a společenských rizik. V těchto úvahách o vzdělávání bývají vyzdvihována fakta poukazující například na nižší tendenci vysokoškoláků k různým typům kriminality, či například menší tendence vzdělaných lidí k politickému extrémismu. 5 Této představě je nejblíže obraz vzdělance jako toho, kdo je sice z hlediska ekonomického větší část života v prekérní situaci, na druhou stranu, jeho vzdělání mu umožňuje úspěšně se adaptovat a proplouvat různými riziky. V takovém systému je vzdělání chápáno jako (někdy nechtěná) nutnost pro udržení solidních životních šancí. Je jasné, že výše uvedené metafory slouží ke zpřehlednění situace, nemají povahu logické definice. Ukazují ale, že je na nás rozhodnout se mezi tím, jakou hodnotu vzdělání upřednostníme a tomu přizpůsobit vzdělávání, tedy institucionální a organizační složku vysokého školství Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - ČR má zatím relativně málo VŠ vzdělané populace, ale zároveň mají VŠ vzdělaní lidé vzhledem ke svému malému počtu dobrou pozici na trhu práce. Zvýšení počtu vysokoškoláků nejspíše povede ke snížení ať jakkoliv vnímané přidané hodnoty VŠ studia; - ČR má relativně vysoký počet VŠ a zároveň dochází k demografickému poklesu, tedy na větší počet VŠ je menší počet zájemců. Při současném systému financování jsou VŠ pro své přežití nuceny brát téměř každého uchazeče, a to bez ohledu na jeho motivaci či předpoklady; - roste potřeba, ale také nabídka, tzv. celoživotního vzdělávání, přičemž ekonomická uplatnitelnost na trhu práce s věkem i přes dosažené vzdělání klesá.

6 Obliba tzv. univerzit třetího věku ukazuje, že občané vidí ve vzdělání i jiné hodnoty, jinak by tento projekt postrádal smysl Příklady konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: 6 - má ČR i nadále usilovat o zvýšení počtu VŠ vzdělané populace, tedy neomezovat počet míst na VŠ; - je i v současnosti VŠ vzdělání podstatnou složkou konkurenceschopnosti, tedy stát očekává tržní návrat své investice; - rozvíjet méně náročné (finančně i časově) alternativy současnému VŠ vzdělávání, tedy krátkodobé studijní programy; - podporovat i takové VŠ vzdělávání, jehož hodnotu nelze bezprostředně ekonomicky kalkulovat, ale zároveň jde ukázat jeho role pro blahobyt společnosti, kvalitu života, tedy zda má podporovat netržní alternativy Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme naší zemi představit jako jednoznačně pěstující vzdělávání pro konkurenceschopnost. Potom si ale musíme představit jak žít se stále rostoucím počtem těch, kteří v tomto usilování z objektivních důvodů nebudou moci uspět. Z druhé strany ale víme, že chudoba je zvláště ve spotřební společnosti pramenem růstu frustrace a sociální exkluze. V takových podmínkách nelze veřejný zájem příliš dobře uhájit. Radikálně řečeno: Mají VŠ v ČR připravovat občany na úspěch v současné společnosti, či mají být VŠ centra rozvíjení alternativních strategií kvalitního života? Co když i přes draze zaplacenou snahu ČR neudrží ekonomickou hodnotu vzdělání ztratí vzdělávání hodnotu zcela?

7 2. Jaké má místo demokracie na vysokých školách a naopak jaké místo mají VŠ v demokracii? 2.1. Rámec úvah Výchozím bodem těchto úvah je otázka po vztahu participativního vládnutí a současného ekonomického modelu založeného na rychlé adaptaci na stále se měnící prostředí. Víme, že tradiční pojetí univerzit, Masarykovské ideály humanitní, jako místa pro rozvoj demokracie naráží na fakt, že demokracie je z hlediska rychlosti a nákladů na rozhodování pomalý a neefektivní systém, zvláště má-li odpovídat na tržní výzvy. 7 Z hlediska vnitřního fungování vysokých škol se budeme muset rozhodnout mezi tzv. manažerským způsobem řízení a participativním systémem samosprávy. V prvním systému je logicky role studenta upozaděna, ať již pro nedostatek jeho expertního/manažerského vědění, anebo s poukazem na to, že tato skupina odpovědnost za výsledky školy. Z pohledu státu si musíme položit otázku, zda vůbec mají VŠ i nadále usilovat o to být prostředím pro rozvoj demokracie. Logika inovací a vědeckého řízení je a musí být v mnoho ohledech jiná, než je logika demokratického rozhodování Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - při rostoucí komplexitě problémů a zároveň tlaku na rychlost adaptace se rozdíly mezi nízkou efektivitou demokratických rozhodovacích systémů a vyšší efektivitou direktivního řízení prohlubují; - studenty nelze zároveň považovat za občany akademické obce a za klienty organizace poskytující vzdělání, obojí role s sebou nesou rozdílné povinnosti a práva; - přílišný tlak na vědecký výkon a scientometrii činí z orientace VŠ na rozvíjení demokracie nevýhodnou strategii (čas a prostředky tomuto věnované jsou penalizovány).

8 2.3. Příklad konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: - má mít při řízení VŠ větší pravomoci akademický senát či správní rada; 8 - mají být podporovány grantové programy, které podporují zapojení univerzit do věcí veřejných; - má systém hodnocení akademického výkonu institucí a jednotlivců zohledňovat jejich přínos pro demokracii; - mají být studenti podstatně reprezentováni při politických rozhodnutích o vysokém školství Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme představit zemi, kde jedinou odpovědností VŠ sektoru je zúročovat investici do nich vloženou (státem, studenty, firmami), kde mírou jsou jasné ekonomické ukazatele užívané pro měření efektivity podniků a návratnost investice. Můžeme si také představit zemi, ve které stát rozvíjí bez ohledu na vyčíslitelný zisk VŠ jako místa výchovy k demokracii, zemi kde je role studentů pro demokratický systém vnímána jako podstatná a nenahraditelná. Radikálně řečeno: Je role VŠ jako garantů konkurenceschopnosti slučitelná s jejich rolí garanta demokracie? Lze studenty vést současně k úspěchu na mezinárodním trhu a hodnotám demokratického systému? Nenese s sebou pojetí VŠ jako poskytovatelů přidané hodnoty na trhu práce riziko rezignace na dodnes tradičně vnímanou (17. listopad) roli VŠ studentů v boji za demokracii?

9 3. Do jaké míry je reálné sladit konkurenceschopnost a veřejnou službu? 3.1. Rámec úvah Z ekonomie je známý spor o tzv. soukromé a veřejné statky a tento se týká i vysokého školství, jeho povahy a fungování. Je-li, alespoň zčásti, terciální vzdělávání veřejnou službou, co je tedy její specifickou náplní, kterou nelze delegovat na jinou, soukromou, organizaci? Dosavadní přístup k veřejným vysokým školám a veřejným výzkumným institucím počítá spíše s jejich kooperací než konkurencí. Stejně tak, uvnitř těchto institucí je kooperace upřednostňována před konkurencí. Zároveň se i v legislativě počítá s tím, že tyto instituce mají fungovat na základě speciálních - netržních - pravidel. Má to ale smysl i do budoucna? Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - zvýšení tlaku na konkurenci povede také k omezování veřejného přístupu k poznání generovaném vědeckými a vzdělávacími institucemi, zároveň toto vede k omezování poskytování vlastních dat dalším institucím, bez ohledu na to, že jde o poznatky získané za veřejné prostředky; - časový horizont konkurenceschopnosti je výrazně kratší, než je tomu u veřejné služby příkladem je rozdílný rytmus a návratnost základního a aplikovaného výzkumu; - při spolupráci VŠ a soukromých firem je třeba jasně nastavit pravidla tak, aby z veřejných peněz nebyly podporovány především soukromé zisky, kterou mohou být navíc snadno vyvedeny mimo ČR Příklad konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: - prosazovat a podporovat na VŠ zavádění volného přístupu k poznatkům, tj. opensource technologie nebo open-access periodika;

10 - stanovit jasná pravidla pro případy spolupráce veřejného sektoru a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vzdělávání; 3.4. Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme představit zemi, kde je VŠ převážně tržním prostředím a jednotlivé VŠ firmami, jejichž hlavním přínosem je spolupracovat se soukromým sektorem při převádění vědění a lidských zdrojů na zisk. Soutěžení jednotlivých institucí v kvalitě absolventů či množství inovací bude hlavním principem fungování tohoto sektoru. Na druhou stranu, lze si představit zemi, kde je potenciál VŠ sektoru viděn právě v tom, že funguje na pravidlech, která jsou alternativou oproti tržnímu prostředí, jeho rytmu, cílům a strategiím. Spolupráce VŠ a jejich role ve společnosti je založena převážně na principech volného přístupu k vědění a jeho neziskovém šíření, podobně jako je tomu u tzv. open source technologií. 10 Radikálně řečeno: Mají se vysoké školy stát prostorem pro tzv. akademický kapitalismus, kde učitel a badatel je především podnikatelem? Anebo, mají být vysoké školy tvůrcem a udržovatelem alternativního prostředí, kde se mohou vyvíjet i poznatky či technologie, které by v podnikatelském prostředí nemohly přežít?

11 4. Patří veřejná služba jen na některé typy veřejných vysokých škol? 4.1. Rámec úvah V současnosti se stále více hovoří o tzv. diverzifikaci terciárního vzdělávání, nejčastěji s poukazem na to, že ne všechny VŠ v ČR mohou a mají nadále býti kamennými či výzkumnými univerzitami. Při zpřísnění procesu akreditace a změně financování se počítá s tím, že ne každá VŠ bude tzv. výzkumnou univerzitou, některé VŠ si naleznou jiná uplatnění, cíle a zdroje financování. Otázkou je, zda lze diverzifikovat i hodnotu a smysl vzdělávání. Zdali tedy má být některé vzdělání více konkurenceschopné, anebo více veřejnou službou. Zdali mají mít různé typy VŠ odlišný přístup k samosprávě a akademickým svobodám Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - panuje shoda na tom, že není možné (i z personálních důvodů) udržet tak velké množství VŠ a zároveň je rovnoměrně financovat, nevyhnutelně se musí buď rušit, slučovat nebo diverzifikovat; - tímto krokem stát v éře vzdělanostní společnosti rezignuje na to, že vzdělání má, jakkoliv definovanou, univerzální hodnotu na jedné VŠ má vzdělání hodnotu z hlediska veřejné služby, na jiné z hlediska konkurenceschopnosti; 4.3. Příklad konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: - má existovat speciální zákon o kamenných / výzkumných univerzitách; - zda lze u některých VŠ zcela pominout prvky veřejné služby nárokované u jiných; - má být na některých VŠ omezena participace studentů na jejich řízení, zatímco jinde bude tato větší;

12 4.4. Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme představovat zemi, kde je stále relativně velký počet veřejných VŠ, ale jsou mezi nimi značně rozdíly co do jejich role, fungování a řízení. Tradiční univerzální pojetí univerzity bude v budoucnu vyhrazeno jen pro některé z nich, do celého systému bude vnesena dynamika. Na druhou stranu, můžeme si představit zemi, kde je sice počet veřejných VŠ omezen, ale za to nabízí jednotný model vzdělávání tak, aby byl mj. dostupný v každém regionu ČR. 12 Radikálně řečeno: Lze hodnotu a roli vzdělání diverzifikovat tak, že některé veřejné VŠ budou orientovány převážně na ekonomické pojetí vzdělání, zatímco jiné budou spíše tradiční baštou vzdělanosti? Je vůbec vhodné v tzv. vzdělanostní společnosti rezignovat na jednotné pojetí vysokoškolského studia a jeho hodnoty pro jedince a společnost?

13 5. Náklady na vzdělávání kdo má profitovat? 5.1. Rámec úvah Je dnes i v zahraničí všeobecně přijímaným faktem, že na vzdělávání obecně - na terciální zvláště - nejsou veřejné prostředky. Je tomu s podivem ve společnosti, která sebe sama označuje jako vzdělanostní a která má za sebou desetiletí poválečného blahobytu. Vzdělání je tak postupně stále více považováno za osobní investici, ze které profituje zejména vysokoškolsky vzdělaný jedinec (s poukazem na vyšší plat a přístup k lepší pozici ve společnosti), a tedy ten by měl sám nést náklady. Na druhou stranu, právě zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že aby mělo toto individuální financování podstatný dopad na rozpočty vzdělávacích institucí, musí být jeho výše taková, že ohrožuje rovné šance všech občanů Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - ČR bude procházet řadou reforem, jejichž dopad na rozpočty domácností nelze zatím plně vyčíslit, a tedy lze jen těžko odhadovat, jak případná spoluúčast studentů na financování studia sníží jeho dostupnost; - státní rozpočet a platby studentů nelze považovat za udržitelné zdroje financování, přičemž zdroje z EU budou nejspíše postupně snižovány je tedy třeba hledat nové modely financování (obce, mecenáši, absolventi); - ČR by měla přehodnotit fakt, že stále patří mezi země s poměrně nízkými veřejnými investicemi do VŠ a zdali tedy chce finančně podpořit spíše průmyslovo-vojenskou společnost, anebo společnost vzdělanostní; - přenesením financování na studenty bude zvýšeno jejich zadlužení, což velmi pravděpodobně povede k rezignaci na zájem o věci veřejné.

14 5.3. Příklad konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: - bude zavedeno školné, jakou bude mít podobu, včetně případného zavedení stropu - umožnit občanům směrovat část daní na konkrétní veřejné VŠ či do veřejného VŠ sektoru obecně 14 - bude stát vytvářet prostředí motivující k mecenášství směrem k veřejným VŠ 5.4. Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme představit zemi, kde vedle dostupnosti bydlení a zdravotní péče budou muset domácnosti zvažovat i dostupnost vysokoškolského vzdělávání. Tomu budou přizpůsobeny finanční produkty (např. zvýhodněné spoření na VŠ studium) či speciální půjčky na vzdělání. Za zvýšení vlastní konkurenceschopnosti si každý zaplatí či ponese riziko dluhu. Na druhou stranu, lze myslet zemi, kde je vysoké školství financováno převážně z veřejných zdrojů, ovšem na úkor jiných rozpočtových položek. Zemi, kde všichni společně nesou náklady na to, aby měl každý možnost vystudovat VŠ bez přímého finančního přispění na její chod. Radikálně řečeno: Má ČR nadále rezignovat na zvyšování veřejného podílu na financování VŠ a privatizovat náklady za chod veřejných vysokých škol? Má ČR diverzifikovat finanční zajištění tohoto sektoru, anebo má usilovat zvýšení efektivity veřejné vynaložených zdrojů? Má studium na VŠ zadlužovat rozpočty domácností, či rozpočty veřejné?

15 6. Závěrečné shrnutí Pro nalezení vize ČR v oblasti VŠ a s ohledem na jejich roli v budování konkurenceschopnosti a jejich funkci coby veřejné služby je potřeba hledat odpovědi zejména na následující radikální otázky: 15 (1) Má stát pečovat o netržní hodnotu vzdělávání? (2) Mají VŠ být i nadále považovány za prostředí demokracii šířící a k ní vychovávající? (3) Má stát vytvořit takové prostředí, které bude nutit VŠ k tržně konformnímu jednání, anebo má cíleně budovat vysokoškolské prostředí jako tržně nekonformní? (4) Má stát z veřejných peněz podporovat vzdělávací instituce, které se rozhodnou rezignovat na cílené poskytování veřejné služby? (5) Má občané přímo financovat studium na VŠ z rozpočtů svých domácností? Výše uvedené otázky jistě nejsou jediné možné, mají však za úkol najít co nejpřesněji klíčové oblasti rozhodování a pokrýt různé roviny, na kterých má Česko hledat budoucnost. Podklady připravil: Jan Sládek Filozofická fakulta UK Katedra sociologie GSM:

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Michal Karpíšek Seminář Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 28. dubna 2011 Obsah Diverzifikace Postřehy za zahraničních zkušeností Poznámky k diverzifikaci

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl,

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl, Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí Kulatý stůl, 22. 9. 2008 Podpora vzdělávání 1. Východiska 2. Reformní kroky dle BK 3. Stávající systém daňové podpory Východiska z pohledu financí

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka Konkurenceschopné vysoké školství (Vize 2020) Rudolf Haňka Podfinancované veřejné vysoké školy? Výdaje na VVŠ jako takové, i přepočtené na jednoho studenta, narůstají každoročně Těžká soutěžse zeměmi které

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

Několik poznámek k reformě vysokých škol

Několik poznámek k reformě vysokých škol Několik poznámek k reformě vysokých škol Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. Katedra kybernetiky ČVUT FEL Centrum excelence EU, Výzkumné středisko Rockwell Automation, s.r.o. Praha Reforma VŠ systému skutečně

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR pro mezinárodní vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Praha, 23. dubna 2014 Zapojení soukromého

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU Ing. Tomáš Lafek EC CONSULTING A.S. Národní obrany 45 160 00 Praha 6 tomas.lafek@ecconsulting.cz www.ecconsulting.cz

Více

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina Digitální Česko? Jak moc digitální? Evropou obchází strašidlo, strašidlo digitálního rozdělení. Digital divide rozdělení obyvatelstva (společnosti), lze definovat ve třech vrstvách : podle přístupu k digitálním

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík Znalostní ekonomika klíč k posílen lení konkurenceschopnosti, využit ití inovačního potenciálu Josef Budík Znalostní ekonomika a inovace Základní úvaha o znalostní ekonomice: Jedinou evropskou šancí,,

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb Tržní selhání --- veřejný sektor Veřejné statky, služby někdo je musí

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více