Proti sobě (,) nebo spolu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proti sobě (,) nebo spolu?"

Transkript

1 Proti sobě (,) nebo spolu? Vysoké školy mezi veřejnou službou a konkurenceschopností Podklad pro Česko hledá budoucnost Mgr. Jan Sládek

2 Podkladový materiál pro projekt Česko hledá budoucnost (Glopolis) na téma Vysoké školy mezi veřejnou službou a konkurenceschopností 2 Tento podkladový materiál si klade za cíl identifikovat tematické okruhy podstatné pro diskusi o tom, jakou by měly v české budoucnosti vysoké školy zaujmout pozici mezi veřejnou službou a konkurenceschopností. Není účelem tohoto dokumentu zabývat se tím, zda je konkurenceschopnost nadřazena veřejné službě (či naopak), obojí je zde považováno za stejně žádoucí a legitimní, byť ne vždy slučitelné. Pokud by tomu tak nebylo, nemuseli bychom volit. V právě vize je pro volbu podstatná neboť kdo neví, do kterého přístavu směřuje, tomu není příznivý žádný vítr (Seneca). Text je organizován okolo následujících otázek: (1) Jaká má být hodnota vzdělání a role vzdělávání v české společnosti? (2) Jaké má mít místo demokracie na vysokých školách a naopak jaké místo mají VŠ v demokracii? (3) Do jaké míry můžeme sladit konkurenceschopnost a veřejnou službu? (4) Má patřit veřejná služba jen na některé typy vysokých škol? (5) Náklady na vzdělávání kdo má platit, kdo profitovat? Výše uvedené otázky jsou kladeny od těch obecnějších ke konkrétním a zároveň je každá z pěti otázek pojednána tak, aby byly jasně identifikovány výzvy, ale i paradoxy. Z pohledu strategického plánování jsou zmíněna konkrétní politická rozhodnutí, před kterými bude ČR v nadcházejících letech stát, nestojí-li už teď na jejich prahu. Na závěr je toto vše vztaženo k vizi ČR v následujících desetiletích.

3 Obsah 1. Jaká má být hodnota vzdělání a role vzdělávání v české společnosti? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklady konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Jaké má místo demokracie na vysokých školách a naopak jaké místo mají VŠ v demokracii? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklad konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Do jaké míry je reálné sladit konkurenceschopnost a veřejnou službu? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklad konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Patří veřejná služba jen na některé typy veřejných vysokých škol? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklad konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Náklady na vzdělávání kdo má profitovat? Rámec úvah Výzvy a paradoxy Příklad konkrétního politického rozhodnutí Vztažení k tématu Závěreční shrnutí

4 1. Jaká má být hodnota vzdělání a role vzdělávání v české společnosti? 1.1. Rámec úvah Sociolog Jan Keller shrnuje přístupy společnosti ke vzdělávání pomocí metafor vzdělání jako chrámu, výtahu či pojišťovny. První z nich zdůrazňuje tu složku vzdělání, která rozšiřuje vědění vyvolených jednotlivců, bez nároku na společenskou odpovědnost a závazkům ke všemu, co je mimo zdi tohoto chrámu, chcete-li slonovinové věže. V metafoře výtahu je zdůrazněna mobilitní funkce vzdělání, tedy to, že vyšší vzdělání zajistí lidem vyšší posty ve společnosti. Třetí metafora, podle Kellera z trojice nejblíže realitě, vidí roli vzdělávání v tom, že i když (už) nemusí být výtahem, může stále sloužit jako pojistka před pádem do sociálního vyloučení. 4 Pokusme se nyní přeložit výše zmíněný obraz do hodnot. Vzdělání jako chrám chápe hodnotu vzdělávání autonomně, tj. nezávisle na jiných systémech (morálních, ekonomických, politických). V tomto systému je hlavní hodnotou pravdivé poznání a účelem celého vzdělávacího procesu je začlenit studenta do komunity vědoucích, přičemž společenský rozměr vzdělání je ponechán na konkrétních rozhodnutích či iniciativě jednotlivce. Jinými slovy, věda a vzdělání nemají žádné společenské závazky, jejich společensky pozitivní role je brána automaticky a jednotlivci mohou či nemusejí se svým věděním naložit dle svých hodnotových orientací. Vzdělávání je v této logice posláním. Této představě je nejblíže obraz vzdělance jako badatele, experta, obyvatele univerzitního světa, který je více či méně vzdálen zbytku společnosti. V takovém systému je upřednostňována tradice a upozaďována potřeba neustálé adaptace na stále rychleji se měnící realitu. Metafora výtahu je založena na hodnotě individuálního prospěchu, cesty nahoru, nejčastěji zpravidla měřené uplatnitelností na trhu práce či prestiží. Student má být veden k tomu, aby měl ze vzdělání především ekonomický užitek, předpokládá se, že čím více takto užitečně vzdělaných lidí bude společnost mít, tím lepší bude její pozice. Vzdělávání je v této logice investicí, jeho referenčním rámcem je nejčastěji rámec ekonomický - proto znalostní ekonomika.

5 Této představě je nejblíže obraz vzdělance coby profesionála v některém z odvětví průmyslu či služeb. V takovém systému jsou upřednostňovány inovace a konkurence, upozaďovány jsou ekonomicky nevýhodné či nevyčíslitelné funkce. Konečně, metafora pojišťovny vychází z předpokladu, že první dvě představy již nejsou v současném systému udržitelné. Na druhou stranu vzdělání stále zvyšuje pravděpodobnost blahobytného života, resp. snížení individuálních a společenských rizik. V těchto úvahách o vzdělávání bývají vyzdvihována fakta poukazující například na nižší tendenci vysokoškoláků k různým typům kriminality, či například menší tendence vzdělaných lidí k politickému extrémismu. 5 Této představě je nejblíže obraz vzdělance jako toho, kdo je sice z hlediska ekonomického větší část života v prekérní situaci, na druhou stranu, jeho vzdělání mu umožňuje úspěšně se adaptovat a proplouvat různými riziky. V takovém systému je vzdělání chápáno jako (někdy nechtěná) nutnost pro udržení solidních životních šancí. Je jasné, že výše uvedené metafory slouží ke zpřehlednění situace, nemají povahu logické definice. Ukazují ale, že je na nás rozhodnout se mezi tím, jakou hodnotu vzdělání upřednostníme a tomu přizpůsobit vzdělávání, tedy institucionální a organizační složku vysokého školství Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - ČR má zatím relativně málo VŠ vzdělané populace, ale zároveň mají VŠ vzdělaní lidé vzhledem ke svému malému počtu dobrou pozici na trhu práce. Zvýšení počtu vysokoškoláků nejspíše povede ke snížení ať jakkoliv vnímané přidané hodnoty VŠ studia; - ČR má relativně vysoký počet VŠ a zároveň dochází k demografickému poklesu, tedy na větší počet VŠ je menší počet zájemců. Při současném systému financování jsou VŠ pro své přežití nuceny brát téměř každého uchazeče, a to bez ohledu na jeho motivaci či předpoklady; - roste potřeba, ale také nabídka, tzv. celoživotního vzdělávání, přičemž ekonomická uplatnitelnost na trhu práce s věkem i přes dosažené vzdělání klesá.

6 Obliba tzv. univerzit třetího věku ukazuje, že občané vidí ve vzdělání i jiné hodnoty, jinak by tento projekt postrádal smysl Příklady konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: 6 - má ČR i nadále usilovat o zvýšení počtu VŠ vzdělané populace, tedy neomezovat počet míst na VŠ; - je i v současnosti VŠ vzdělání podstatnou složkou konkurenceschopnosti, tedy stát očekává tržní návrat své investice; - rozvíjet méně náročné (finančně i časově) alternativy současnému VŠ vzdělávání, tedy krátkodobé studijní programy; - podporovat i takové VŠ vzdělávání, jehož hodnotu nelze bezprostředně ekonomicky kalkulovat, ale zároveň jde ukázat jeho role pro blahobyt společnosti, kvalitu života, tedy zda má podporovat netržní alternativy Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme naší zemi představit jako jednoznačně pěstující vzdělávání pro konkurenceschopnost. Potom si ale musíme představit jak žít se stále rostoucím počtem těch, kteří v tomto usilování z objektivních důvodů nebudou moci uspět. Z druhé strany ale víme, že chudoba je zvláště ve spotřební společnosti pramenem růstu frustrace a sociální exkluze. V takových podmínkách nelze veřejný zájem příliš dobře uhájit. Radikálně řečeno: Mají VŠ v ČR připravovat občany na úspěch v současné společnosti, či mají být VŠ centra rozvíjení alternativních strategií kvalitního života? Co když i přes draze zaplacenou snahu ČR neudrží ekonomickou hodnotu vzdělání ztratí vzdělávání hodnotu zcela?

7 2. Jaké má místo demokracie na vysokých školách a naopak jaké místo mají VŠ v demokracii? 2.1. Rámec úvah Výchozím bodem těchto úvah je otázka po vztahu participativního vládnutí a současného ekonomického modelu založeného na rychlé adaptaci na stále se měnící prostředí. Víme, že tradiční pojetí univerzit, Masarykovské ideály humanitní, jako místa pro rozvoj demokracie naráží na fakt, že demokracie je z hlediska rychlosti a nákladů na rozhodování pomalý a neefektivní systém, zvláště má-li odpovídat na tržní výzvy. 7 Z hlediska vnitřního fungování vysokých škol se budeme muset rozhodnout mezi tzv. manažerským způsobem řízení a participativním systémem samosprávy. V prvním systému je logicky role studenta upozaděna, ať již pro nedostatek jeho expertního/manažerského vědění, anebo s poukazem na to, že tato skupina odpovědnost za výsledky školy. Z pohledu státu si musíme položit otázku, zda vůbec mají VŠ i nadále usilovat o to být prostředím pro rozvoj demokracie. Logika inovací a vědeckého řízení je a musí být v mnoho ohledech jiná, než je logika demokratického rozhodování Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - při rostoucí komplexitě problémů a zároveň tlaku na rychlost adaptace se rozdíly mezi nízkou efektivitou demokratických rozhodovacích systémů a vyšší efektivitou direktivního řízení prohlubují; - studenty nelze zároveň považovat za občany akademické obce a za klienty organizace poskytující vzdělání, obojí role s sebou nesou rozdílné povinnosti a práva; - přílišný tlak na vědecký výkon a scientometrii činí z orientace VŠ na rozvíjení demokracie nevýhodnou strategii (čas a prostředky tomuto věnované jsou penalizovány).

8 2.3. Příklad konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: - má mít při řízení VŠ větší pravomoci akademický senát či správní rada; 8 - mají být podporovány grantové programy, které podporují zapojení univerzit do věcí veřejných; - má systém hodnocení akademického výkonu institucí a jednotlivců zohledňovat jejich přínos pro demokracii; - mají být studenti podstatně reprezentováni při politických rozhodnutích o vysokém školství Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme představit zemi, kde jedinou odpovědností VŠ sektoru je zúročovat investici do nich vloženou (státem, studenty, firmami), kde mírou jsou jasné ekonomické ukazatele užívané pro měření efektivity podniků a návratnost investice. Můžeme si také představit zemi, ve které stát rozvíjí bez ohledu na vyčíslitelný zisk VŠ jako místa výchovy k demokracii, zemi kde je role studentů pro demokratický systém vnímána jako podstatná a nenahraditelná. Radikálně řečeno: Je role VŠ jako garantů konkurenceschopnosti slučitelná s jejich rolí garanta demokracie? Lze studenty vést současně k úspěchu na mezinárodním trhu a hodnotám demokratického systému? Nenese s sebou pojetí VŠ jako poskytovatelů přidané hodnoty na trhu práce riziko rezignace na dodnes tradičně vnímanou (17. listopad) roli VŠ studentů v boji za demokracii?

9 3. Do jaké míry je reálné sladit konkurenceschopnost a veřejnou službu? 3.1. Rámec úvah Z ekonomie je známý spor o tzv. soukromé a veřejné statky a tento se týká i vysokého školství, jeho povahy a fungování. Je-li, alespoň zčásti, terciální vzdělávání veřejnou službou, co je tedy její specifickou náplní, kterou nelze delegovat na jinou, soukromou, organizaci? Dosavadní přístup k veřejným vysokým školám a veřejným výzkumným institucím počítá spíše s jejich kooperací než konkurencí. Stejně tak, uvnitř těchto institucí je kooperace upřednostňována před konkurencí. Zároveň se i v legislativě počítá s tím, že tyto instituce mají fungovat na základě speciálních - netržních - pravidel. Má to ale smysl i do budoucna? Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - zvýšení tlaku na konkurenci povede také k omezování veřejného přístupu k poznání generovaném vědeckými a vzdělávacími institucemi, zároveň toto vede k omezování poskytování vlastních dat dalším institucím, bez ohledu na to, že jde o poznatky získané za veřejné prostředky; - časový horizont konkurenceschopnosti je výrazně kratší, než je tomu u veřejné služby příkladem je rozdílný rytmus a návratnost základního a aplikovaného výzkumu; - při spolupráci VŠ a soukromých firem je třeba jasně nastavit pravidla tak, aby z veřejných peněz nebyly podporovány především soukromé zisky, kterou mohou být navíc snadno vyvedeny mimo ČR Příklad konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: - prosazovat a podporovat na VŠ zavádění volného přístupu k poznatkům, tj. opensource technologie nebo open-access periodika;

10 - stanovit jasná pravidla pro případy spolupráce veřejného sektoru a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vzdělávání; 3.4. Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme představit zemi, kde je VŠ převážně tržním prostředím a jednotlivé VŠ firmami, jejichž hlavním přínosem je spolupracovat se soukromým sektorem při převádění vědění a lidských zdrojů na zisk. Soutěžení jednotlivých institucí v kvalitě absolventů či množství inovací bude hlavním principem fungování tohoto sektoru. Na druhou stranu, lze si představit zemi, kde je potenciál VŠ sektoru viděn právě v tom, že funguje na pravidlech, která jsou alternativou oproti tržnímu prostředí, jeho rytmu, cílům a strategiím. Spolupráce VŠ a jejich role ve společnosti je založena převážně na principech volného přístupu k vědění a jeho neziskovém šíření, podobně jako je tomu u tzv. open source technologií. 10 Radikálně řečeno: Mají se vysoké školy stát prostorem pro tzv. akademický kapitalismus, kde učitel a badatel je především podnikatelem? Anebo, mají být vysoké školy tvůrcem a udržovatelem alternativního prostředí, kde se mohou vyvíjet i poznatky či technologie, které by v podnikatelském prostředí nemohly přežít?

11 4. Patří veřejná služba jen na některé typy veřejných vysokých škol? 4.1. Rámec úvah V současnosti se stále více hovoří o tzv. diverzifikaci terciárního vzdělávání, nejčastěji s poukazem na to, že ne všechny VŠ v ČR mohou a mají nadále býti kamennými či výzkumnými univerzitami. Při zpřísnění procesu akreditace a změně financování se počítá s tím, že ne každá VŠ bude tzv. výzkumnou univerzitou, některé VŠ si naleznou jiná uplatnění, cíle a zdroje financování. Otázkou je, zda lze diverzifikovat i hodnotu a smysl vzdělávání. Zdali tedy má být některé vzdělání více konkurenceschopné, anebo více veřejnou službou. Zdali mají mít různé typy VŠ odlišný přístup k samosprávě a akademickým svobodám Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - panuje shoda na tom, že není možné (i z personálních důvodů) udržet tak velké množství VŠ a zároveň je rovnoměrně financovat, nevyhnutelně se musí buď rušit, slučovat nebo diverzifikovat; - tímto krokem stát v éře vzdělanostní společnosti rezignuje na to, že vzdělání má, jakkoliv definovanou, univerzální hodnotu na jedné VŠ má vzdělání hodnotu z hlediska veřejné služby, na jiné z hlediska konkurenceschopnosti; 4.3. Příklad konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: - má existovat speciální zákon o kamenných / výzkumných univerzitách; - zda lze u některých VŠ zcela pominout prvky veřejné služby nárokované u jiných; - má být na některých VŠ omezena participace studentů na jejich řízení, zatímco jinde bude tato větší;

12 4.4. Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme představovat zemi, kde je stále relativně velký počet veřejných VŠ, ale jsou mezi nimi značně rozdíly co do jejich role, fungování a řízení. Tradiční univerzální pojetí univerzity bude v budoucnu vyhrazeno jen pro některé z nich, do celého systému bude vnesena dynamika. Na druhou stranu, můžeme si představit zemi, kde je sice počet veřejných VŠ omezen, ale za to nabízí jednotný model vzdělávání tak, aby byl mj. dostupný v každém regionu ČR. 12 Radikálně řečeno: Lze hodnotu a roli vzdělání diverzifikovat tak, že některé veřejné VŠ budou orientovány převážně na ekonomické pojetí vzdělání, zatímco jiné budou spíše tradiční baštou vzdělanosti? Je vůbec vhodné v tzv. vzdělanostní společnosti rezignovat na jednotné pojetí vysokoškolského studia a jeho hodnoty pro jedince a společnost?

13 5. Náklady na vzdělávání kdo má profitovat? 5.1. Rámec úvah Je dnes i v zahraničí všeobecně přijímaným faktem, že na vzdělávání obecně - na terciální zvláště - nejsou veřejné prostředky. Je tomu s podivem ve společnosti, která sebe sama označuje jako vzdělanostní a která má za sebou desetiletí poválečného blahobytu. Vzdělání je tak postupně stále více považováno za osobní investici, ze které profituje zejména vysokoškolsky vzdělaný jedinec (s poukazem na vyšší plat a přístup k lepší pozici ve společnosti), a tedy ten by měl sám nést náklady. Na druhou stranu, právě zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že aby mělo toto individuální financování podstatný dopad na rozpočty vzdělávacích institucí, musí být jeho výše taková, že ohrožuje rovné šance všech občanů Výzvy a paradoxy Při odpovědném rozhodování je ale třeba vzít v potaz následující: - ČR bude procházet řadou reforem, jejichž dopad na rozpočty domácností nelze zatím plně vyčíslit, a tedy lze jen těžko odhadovat, jak případná spoluúčast studentů na financování studia sníží jeho dostupnost; - státní rozpočet a platby studentů nelze považovat za udržitelné zdroje financování, přičemž zdroje z EU budou nejspíše postupně snižovány je tedy třeba hledat nové modely financování (obce, mecenáši, absolventi); - ČR by měla přehodnotit fakt, že stále patří mezi země s poměrně nízkými veřejnými investicemi do VŠ a zdali tedy chce finančně podpořit spíše průmyslovo-vojenskou společnost, anebo společnost vzdělanostní; - přenesením financování na studenty bude zvýšeno jejich zadlužení, což velmi pravděpodobně povede k rezignaci na zájem o věci veřejné.

14 5.3. Příklad konkrétního politického rozhodnutí V blízké budoucnosti budeme tedy muset rozhodnout zda: - bude zavedeno školné, jakou bude mít podobu, včetně případného zavedení stropu - umožnit občanům směrovat část daní na konkrétní veřejné VŠ či do veřejného VŠ sektoru obecně 14 - bude stát vytvářet prostředí motivující k mecenášství směrem k veřejným VŠ 5.4. Vztažení k tématu Při hledání budoucnosti ČR si můžeme představit zemi, kde vedle dostupnosti bydlení a zdravotní péče budou muset domácnosti zvažovat i dostupnost vysokoškolského vzdělávání. Tomu budou přizpůsobeny finanční produkty (např. zvýhodněné spoření na VŠ studium) či speciální půjčky na vzdělání. Za zvýšení vlastní konkurenceschopnosti si každý zaplatí či ponese riziko dluhu. Na druhou stranu, lze myslet zemi, kde je vysoké školství financováno převážně z veřejných zdrojů, ovšem na úkor jiných rozpočtových položek. Zemi, kde všichni společně nesou náklady na to, aby měl každý možnost vystudovat VŠ bez přímého finančního přispění na její chod. Radikálně řečeno: Má ČR nadále rezignovat na zvyšování veřejného podílu na financování VŠ a privatizovat náklady za chod veřejných vysokých škol? Má ČR diverzifikovat finanční zajištění tohoto sektoru, anebo má usilovat zvýšení efektivity veřejné vynaložených zdrojů? Má studium na VŠ zadlužovat rozpočty domácností, či rozpočty veřejné?

15 6. Závěrečné shrnutí Pro nalezení vize ČR v oblasti VŠ a s ohledem na jejich roli v budování konkurenceschopnosti a jejich funkci coby veřejné služby je potřeba hledat odpovědi zejména na následující radikální otázky: 15 (1) Má stát pečovat o netržní hodnotu vzdělávání? (2) Mají VŠ být i nadále považovány za prostředí demokracii šířící a k ní vychovávající? (3) Má stát vytvořit takové prostředí, které bude nutit VŠ k tržně konformnímu jednání, anebo má cíleně budovat vysokoškolské prostředí jako tržně nekonformní? (4) Má stát z veřejných peněz podporovat vzdělávací instituce, které se rozhodnou rezignovat na cílené poskytování veřejné služby? (5) Má občané přímo financovat studium na VŠ z rozpočtů svých domácností? Výše uvedené otázky jistě nejsou jediné možné, mají však za úkol najít co nejpřesněji klíčové oblasti rozhodování a pokrýt různé roviny, na kterých má Česko hledat budoucnost. Podklady připravil: Jan Sládek Filozofická fakulta UK Katedra sociologie GSM:

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka Konkurenceschopné vysoké školství (Vize 2020) Rudolf Haňka Podfinancované veřejné vysoké školy? Výdaje na VVŠ jako takové, i přepočtené na jednoho studenta, narůstají každoročně Těžká soutěžse zeměmi které

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PRŮBĚH A CÍLE REFORMY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

PRŮBĚH A CÍLE REFORMY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ PRŮBĚH A CÍLE REFORMY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Předběžné shrnutí dokumentu pro vládu, 31. května 2011 1. Úvod a východiska České vysoké školství prošlo v průběhu posledních dvou dekád zásadní proměnou. Narostl

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Vzdělanost občanů je zásadní podmínkou rozvoje demokratické společnosti. Bez dobré vzdělanostní struktury si nelze představit dlouhodobě

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník 8.4. 2013 KONTINUITA NA OBDOBNOU PREZENTACI

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více