Zápis. Zúčastněným byly následně PhDr. Kateřinou Šímovou předány základní informace o projektovém záměru projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. Zúčastněným byly následně PhDr. Kateřinou Šímovou předány základní informace o projektovém záměru projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2."

Transkript

1 Zápis Odborná diskuze k projednání projektového záměru projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí od 10:00 FDV, Na Maninách 20, Praha 7, , zasedací místnost FDV Odbornou diskuzi zahájila ředitelka Fondu dalšího vzdělávání, Mgr. Veronika Pelíšková MBA. Přivítala všechny zúčastněné (prezenční listina Odborné diskuze je přílohou č. 1 tohoto zápisu) a představila prezentující, kterými byli PhDr. Kateřina Šímová (hlavní manažerka projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí), Bc. Jakub Hněvkovský (koordinátor projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí), Ing. Zdeněk Vršník (odborný garant projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí) a Ing. Vladimír Skořepa (finanční manažer projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí). Dále stručně představila Fond dalšího vzdělávání a jeho aktivity. Zúčastněným byly následně PhDr. Kateřinou Šímovou předány základní informace o projektovém záměru projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2. Dotazy od odborné veřejnosti (dále jen ODB): 1. ODB: Kolik bude zřízeno regionálních pracovišť v rámci projektu? Bude v regionálních pracovištích existovat možnost pro poskytovatele stáže zveřejnit zde své nabídky stáží například jako je tomu na úřadech práce? FDV: Regionální pracoviště budou zřízena v jednotlivých krajských městech, v rámci projektu počítáme s 13 regionálními pracovišti. Kontaktní místo pro Středočeský kraj bude zřízeno v Praze. Aktivity, které budou v regionálních pracovištích vykonávány, budou zaměřeny na individuální poradenství směrem k uchazečům o stáž. Jelikož je nutné, aby pracovníci regionálních pracovišť měli povědomí o situaci v daném regionu a přehled o aktuální nabídce stáží v regionu, je vazba s poskytovateli stáží velice důležitá a ze strany FDV vítaná.

2 2. ODB: Bude pro regionální pracoviště využívána spolupráce s hospodářskými komorami, tak jako tomu bylo v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 1? Máte přesná místa, respektive prostory, kde regionální pracoviště vzniknou? FDV: Při zřizování regionálních pracovišť bychom chtěli využít spolupráce se subjekty, kterou jsme již navázali v předchozím projektu. V současné době je mapována situace a předpokládáme, že dojde ke spolupráci s úřady práce, hospodářskými komorami i asociacemi a svazy v regionu apod. Intenzivní komunikace bude zahájena po schválení projektového záměru. 3. ODB: Bude povinné školení mentorů probíhat také o prázdninách, když budou první stáže zahajovány od ? FDV: Povinné školení mentorů bude zaměřené na mentory, kteří budou mentorovat konkrétní stáže. Koncept je takový, že ve chvíli kdy firma vypíše kartu stáže (inzerát stáže), se mentor dostává na seznam účastníků, kteří mohou absolvovat toto školení. Školení se budou konat 1. a 15. den v měsíci, což jsou dny zahajování stáží. Díky tomuto nastavení absolvuje mentor v den zahájení stáže školení a až poté bude realizována docházka stážisty na stáž. Z výše uvedeného vyplývá, že školení budou zahájena pravděpodobně až 1. 9., se zahájením realizace stáží. 4. ODB: V případě, že si poskytovatel stáže vypíše kartu, proškolí se mentor a následně nebude mít ke kartě přihlášen dostatečný počet uchazečů, co se stane s proškoleným mentorem? FDV: Jelikož mentor bude absolvovat školení až v den zahájení stáže, tzn. v momentě, kdy má již vybraného stážistu a je podepsána smlouva o zajištění stáže, nemělo by dojít k tomu, že by se proškolil mentor, který nakonec nebude mentorovat stáž. 5. ODB: Chápu dobře ze současného nastavení projektu, že z projektu budou vyloučeni poskytovatelé, kteří mají sídlo v Praze? FDV: Do projektu se mohou zapojit firmy se sídlem v hl. městě Praha, avšak mentor nemůže mentorovat stáž, pokud má trvalé bydliště v Praze (protože se nemůže účastnit povinného školení pro mentory). Stejně tak pokud má firma sídlo ve Středočeském kraji a mentor má trvalé bydliště v Praze, nemůže mentor stáž mentorovat. Toto nastavení projektu je v souladu s podmínkami stanovenými ve Výzvě č. 49 a podmínkami Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

3 Pokud má mentor s trvalým bydlištěm v Praze absolvovaný kurz či získaný certifikát z jiného školení v oblasti mentoringu, existuje zde výjimka. Mentor se bude moci do projektu zapojit a stáž mentorovat i přesto, že neabsolvuje povinné školení mentorů v rámci projektu. 6. ODB: Dle Vašich informací budou stáže určeny především pro nízko kvalifikované skupiny obyvatel. Nedokáži si představit, že by například mentor na pozici pekař pocházející z Prahy absolvoval kurz a měl získaný certifikát. FDV: Certifikáty budou přesně vydefinované, avšak počítáme s tím, že se bude jednat o certifikáty z akreditovaných kurzů od MŠMT v oblasti mentoringu apod. Mentoři, kteří nebudou mít žádný z předem vydefinovaných certifikátů (a budou z Prahy), se bohužel do projektu nebudou moci zapojit. Toto je problematika, které jsme si vědomi a kterou vnímáme jako velké riziko. Snažíme se ještě diskutovat možnosti úpravy tohoto pravidla. Přesto děkujeme za Vaši zpětnou vazbu. 7. ODB: Bude stále platit pravidlo, že jeden mentor může mít pouze jednoho stážistu? Musí mentor absolvovat školení u každé stáže, nebo je dostačující, pokud absolvuje školení jen při první stáži? FDV: Ano, pravidlo, že každý mentor může mít pouze jednoho stážistu, bude velmi pravděpodobně zachováno. Mentor musí absolvovat školení pouze při první stáži. 8. ODB: Bude změněno nastavení projektu týkající se doby od vypsání karty do zahájení stáže? Tato doba je velmi dlouhá a často se nám stává, že se nám přihlásí zájemce k naší kartě stáže, ale v době, kdy je u karty ukončováno přihlašování na kartě nemáme již nikoho přihlášeného. Lze nastavený systém nějak upravit? Není možné vzít na stáž i stážistu, který nebyl ke kartě stáže přihlášen a přihlásil se přímo poskytovateli stáže? FDV: Přihlašováni ke kartě stáže musí probíhat pouze přes webové stránky Pokud se stážista dozví pozdě o tom, že má možnost konkrétní stáž absolvovat, bohužel už nelze toto napravit a ke kartě se přihlásit. Do budoucna se ovšem budeme snažit zkracovat dobu mezi vypsáním karty stáže a zahájením realizace stáže.

4 9. ODB: Je možné zveřejňovat informace o nabízené stáži také na webových stránkách poskytovatele? Existuje pro výše uvedené nějaký postup? FDV: Informace o propagování stáží na webových stránkách poskytovatele stáže jsou uvedeny v Manuálu pro poskytovatele stáže. 10. ODB: Dostane mentor před školením k dispozici nějaké materiály? FDV: Ano, mentor obdrží před absolvováním povinného školení studijní materiály. 11. ODB: Není možné při zveřejnění karty stáže uveřejňovat také čísla karet stáží? Nyní poskytovatelé nemají možnost si odvodit, kolik karet čeká v pořadí a zda jejich karta bude schválena. Zároveň není možné u některých pozic přesně vydefinovat (například malíř, natěrač), na kterých místech bude stáž probíhat a určit 3 konkrétní místa výkonu stáže. FDV: Děkuji za Vaši zpětnou vazbu. V rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 bude informační systém ASAP upraven a některé funkcionality budou nastaveny tak, aby byl informační systém přehlednější a přístupnější pro poskytovatele stáže i pro stážisty. K Vaší druhé poznámce bohužel není možné nechat zcela v kompetenci poskytovatele místo výkonu stáže (např. z důvodu monitoringu průběhu stáže). Zároveň si při specifikování míst výkonů stáže poskytovatel stáže i stážista lépe uvědomí, jak sestavit harmonogram stáže, co je cílem stáže, jaká jsou jejich vzájemná očekávání a očekáváný přínos stáže. Vaši připomínku přesto zvážíme při nastavování pravidel projektu. 12. ODB: Mám dotaz ohledně školení mentorů. Co se stane v momentě, kdy mentor v průběhu stáže nebude moci ve vedení stáže pokračovat? FDV: Záleží na tom, jak dlouhé je období, kdy se mentor stážistovi nemůže věnovat. Pokud se jedná o kratší časový horizont, je možné, aby se stážistovi věnoval specialista (tj. jiný zástupce poskytovatele stáže). Pokud se jedná o delší časové období, je nutné proškolit jiného mentora. I z tohoto důvodu budou jednotlivá školení mentorů probíhat v krátkých časových intervalech, respektive každých 14 dnů.

5 13. ODB: V projektovém záměru hovoříte o nastavení poskytování stáží pro pedagogické pracovníky středních škol. Toto nastavení je nutné prodiskutovat s věcným odborem MŠMT, které se vzděláváním pedagogických pracovníků zabývá. FDV: Děkuji za podnět. Tuto schůzku budeme iniciovat. Jen doplním, že nastavení stáží pedagogických pracovníků je již konzultováno s Národním ústavem pro vzdělávání. 14. ODB: Jaký je zamýšlený efekt stáží pedagogických pracovníků? Pedagogičtí pracovníci středních škol vyučující odborné předměty budou stážováni v jaké oblasti? Pole působnosti pedagogických pracovníků je poměrně široké. FDV: Z předchozích zkušeností cítíme poptávku po praxi pedagogických pracovníků a po zvyšování jejich odborných dovedností. Stáž bude vykonávána dle specializovaných šablon upravených pro pedagogické pracovníky. V šablonách bude zkrácena hodinová dotace stáže, šablony budou mít širší záběr, jelikož pedagogové potřebují obecnější informace. Jedním z cílů navazujícího projektu je vytvořit specializované šablony určené pro pedagogy, které budou odlišné od stávajících šablon. Jejich tvorba, zaměření a koncept budou konzultovány s Národním ústavem pro vzdělávání a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 15. ODB: V současnosti je problematické uvolnit pedagogické pracovníky z výuky na 2 či 3 dny, jelikož je problém se zajištěním suplování. Jak chcete systém stáží nastavit? FDV: Již bylo řečeno, že tvorba šablon pro pedagogy a poskytování stáží pro pedagogy je konzultováno s Národním ústavem pro vzdělávání, který realizuje projekt POSPOLU, který má ověřit některé prvky duálního vzdělávání. Je zde tlak na to, aby pedagogové vykonávali více praktických činností. V současné době je již mezi školami a firmami navázána spolupráce a probíhá zde výměna informací. Prostřednictvím stáží chceme napomoci tomu, aby si školská sféra doplnila informace o vývoji v praxi. Co se týče délky stáží, informace byly poskytnuty v rámci odpovědi na předchozí otázku. 16. ODB: Bude možné vysílat stážisty také do zahraničí na náklady poskytovatelů stáží? FDV: V současné době nejsou nastavena detailní pravidla projektu. Pravděpodobně toto nebude možné s ohledem na to, že cílíme na aktivity vykonávané v rámci České republiky a určené pro obyvatele České republiky. Přesto děkujeme za Váš podnět.

6 17. ODB: Je stanoven termín finálního znění projektového záměru? FDV: Realizace projektu by měla začít na počátku července Předpokládáme, že v průběhu července by měly být vytvořené veškeré manuály a definována pravidla projektu, aby se účastníci měli možnost s materiály detailně seznámit. Realizace stáží by měla být zahájena od V tomto počátečním období budou zároveň posíleny veškeré PR aktivity tak, aby se informace dostaly k co nejširšímu okruhu zájemců. 18. ODB: V rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 tedy nebudou vznikat další šablony? FDV: Ano, v rámci projektu již nebudou vytvářeny další šablony stáží. Jak zaznělo dříve, budou pouze vytvořeny (upraveny) šablony pro stáže pedagogických pracovníků. 19. ODB: Pokud je zástupce cílové skupiny nebo poskytovatel stáže zaregistrován v projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 1, bude se muset registrovat v rámci druhého projektu znovu? FDV: Ano, jelikož systém poskytování stáží bude určitým způsobem upraven a budou zde vydefinovány nové systémové prvky. Je tedy nutné se znovu zaregistrovat. Ze strany FDV bude samozřejmě snaha registraci a administrativu s ní spojenou co nejvíce ulehčit. Zároveň doplním, že pokud se stážista zapojil do projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 1, není možné jeho zapojení, za předpokladu úspěšného ukončení stáže v rámci prvního projektu, do projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2. Výjimka platí u těch stáží, které byly předčasně ukončeny z důvodu pochybení na straně poskytovatele stáže. 20. ODB: Poskytovatelem stáže je tedy firma, která má sídlo v Praze a mentora, který má trvalé bydliště v Praze. Bude si moci firma najmout jiného mentora s bydlištěm mimo území Prahy? FDV: Zapojení mentora, který má trvalé bydliště v Praze, není možné. Zároveň ani není možné, aby si firma najala jiného mentora na vedení stáže, jelikož dle pravidel projektu bude muset být mentor zaměstnancem poskytovatele stáže po určitou dobu (např. minimálně 6 měsíců) před zahájením stáže.

7 21. ODB: Pokud má firma sídlo v Praze a provozovnu v Jeseníku, je možné vykonávat stáž na obou místech? FDV: Ano, stáž může být vykonávána na obou místech. Stáž může probíhat v Praze, omezení projektu se týká pouze mentora s trvalým bydlištěm v Praze, jelikož mentor je cílovou skupinou projektu. 22. ODB: Může být statutární zástupce společnosti mentorem stáže? FDV: Pravidla budou ještě specifikována před zahájením realizace samotných stáží. Princip bude podobný jako ve stávajícím projektu. 23. ODB: Máte již představu, jak budou šablony stáží naceněny? FDV: Nacenění šablon se nebude výrazným způsobem měnit. Dojde pouze k určitým aktualizacím, jelikož současné nacenění šablon bylo vytvářeno od roku ODB: Mentor, který si změní trvalé bydliště z Prahy do jiného místa, se bude moci zapojit do školení mentorů? FDV: Ano, mentor se bude moci do projektu zapojit. 25. ODB: Školení pro mentory bude různé dle typu pozice, která bude mentorována, nebo bude mít stejný obsah pro všechny mentory? FDV: Cílem povinných školení mentorů v rozsahu 5 hodin je podpořit mentora v jeho mentorských dovednostech, respektive zlepšit jeho dovednosti v přístupu k cílové skupině a jeho měkké dovednosti. Nejedná se o zvýšení jeho dovedností v oboru, ve kterém bude mentorovat stáž. Toto školení bude tudíž mít stejný obsah pro všechny mentory. 26. ODB: Časové rozmezí, ve kterém mohou probíhat stáže, bude nastaveno tak, jako je tomu ve stávajícím projektu, nebo bude možné vykonávat stáž i o víkendu? FDV: Detailní pravidla pro poskytování stáží nejsou ještě specifikována. Pravděpodobně ponecháme pravidla nastavena tak, jako je tomu ve stávajícím projektu, tzn., že není možné vykonávat stáž o víkendu.

8 27. ODB: Neuvažujete v rámci projektu o podpoře těch poskytovatelů stáží, kteří podporují flexibilní úvazky? FDV: Dovoluji si upřesnit, že stáže vykonávané v rámci projektu, jsou odborným vzděláváním, konkrétně se jedná o další vzdělávání osob. Nedochází zde k uzavření pracovněprávního vztahu mezi poskytovatelem stáže a stážistou. Podporovat firmy, které tyto úvazky poskytují, by teoreticky bylo možné, projekt je ovšem zaměřen na cílovou skupinu a primárně jsou podporováni stážisti. Zda si stážista vybere stáž ve firmě, která tyto flexibilní úvazky poskytuje, je v jeho kompetenci. 28. ODB: Může být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) mentorem stáže? FDV: Mentor stáže je cílovou skupinou projektu, zástupci cílové skupiny nesmějí být dle pravidel projektu osobou samostatně výdělečně činnou. Tato problematika bude ještě intenzivně řešena. Je zde obdobný problém jako se zapojením mentorů s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praha. 29. ODB: Pokud se podívám na Výzvu č. 50, tak zde je cílová skupina definována jako zaměstnaní jednotlivci, kteří vstoupili na trh práce, mají placené zaměstnání nebo sebezaměstnání. Nelze tedy definovat cílovou skupinu tak, aby zde nebyl rozpor mezi výzvami a cílová skupina byla jednotná? Mgr. Jitka Baťková, vedoucí oddělení věcného řízení a evaluací MŠMT: Každá výzva má specificky definovanou cílovou skupinu. Cílová skupina projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 je oproti předchozímu projektu zúžena. Bylo přihlédnuto k tomu, aby další vzdělávání bylo zpřístupněno i těm, které se prozatím nepodařilo zapojit. Podmínky, které jsou definovány ve výzvě, musí být v projektu vždy dodrženy. 30. ODB: Máte rozpracovaný procesní model pro stáže pedagogických pracovníků? Budou stáže probíhat mezi školami (ze školy do školy) nebo bude stáž probíhat mezi školou a firmou (ze školy do firmy), případně mezi firmou a školou (z firmy do školy)? FDV: Vzhledem k tomu, že se jedná o stáže pro pedagogické pracovníky, musí být stážistou pedagog. Proto stáže nebudou probíhat z firmy do školy, ale ze školy do firmy. Pro projekt není přijatelné, aby pedagog čerpal zkušenosti z jiné školy. Primární myšlenka je ta, aby pedagogický pracovník šel na stáž do firmy a ve firmě dospěl ke zvýšení kompetencí a odborných pedagogických dovedností. Výměny pracovníků mezi školami nejsou v rámci projektu reálné.

9 31. ODB: Školy budou mít problém s uvolněním pedagogů. Na jak dlouho stáže plánujete? FDV: Z tohoto důvodu budou vytvořeny šablony pro pedagogické pracovníky. Šablony budou mít kratší hodinovou dotaci a rozloží stáž do širšího časového horizontu, což zajistí možnost pedagogům se zapojit a nepřerušit pracovní proces po dlouhou dobu. 32. ODB: Pokud půjde pedagog na stáž, dostane tedy také přiděleného mentora, který jej povede? FDV: Ano, realizace stáží bude probíhat jako u stážistů, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci. 33. ODB: Budou opět nastaveny režimy pro schvalování karet? FDV: V současné době nejsou nastavena detailní pravidla projektu. Je pravděpodobné, že režimy schvalování karet či jiný obdobný mechanismus bude využit i v navazujícím projektu. 34. ODB: Co je myšleno věkovou kategorií 40+? Může se zapojit i člověk, kterému je 50 let, je zaměstnaný a chce si rozšířit kvalifikaci? Nebo musí být stážista pouze nezaměstnaná osoba? FDV: Do projektu se mohou zapojit i další osoby, ne pouze nezaměstnaní jedinci. Je nutné, aby uchazeč o stáž splňoval alespoň jednu z podmínek stanovených pro cílovou skupinu projektu. To znamená, že osoba, která splňuje podmínku věkové kategorie 50 +, nemusí splňovat také podmínku nezaměstnanosti. 35. ODB: Jak je v rámci projektu definován absolvent? FDV: Pojem absolvent bude podrobněji definován v manuálech projektu. Jedná se o jedince, u kterého doba od úspěšného ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky. 36. ODB: Jedinec, který je zaměstnaný na hlavní pracovní poměr, a doba od úspěšného ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky, se může do projektu zapojit? FDV: Ano, může se zapojit.

10 37. ODB: Budou stávající poskytovatelé stáží informováni o tom, že se mají v rámci projektů přeregistrovat v informačním systému do nového projektu? FDV: Ano, bude probíhat informační kampaň a poskytovatelé stáží budou upozorněni na nutnost provedení nové registrace. 38. ODB: Bude probíhat informační kampaň i v jednotlivých regionech? FDV: Informační kampaň bude cílena i na jednotlivé regiony České republiky. Do kampaně budou zapojeni i regionální pracovníci projektu. 39. ODB: Je předpoklad, že se budou přebírat všechny vytvořené šablony z prvního projektu? Nebo se budou přebírat pouze ty šablony, které byly ověřeny v rámci prvního projektu? FDV: Budou přebrány všechny šablony, samozřejmě kromě těch, které byly revidovány a není možné k těmto šablonám vypisovat karty stáží. Některé z šablon však od počátku projektu budou zařazeny do režimu s částečnou úhradou nákladů na stáž. V závěru Odborné diskuze ředitelka FDV Mgr. Veronika Pelíšková MBA všem přítomným poděkovala za účast na diskuzi, za dotazy a podněty.

11 Příloha č. 1 Prezenční listina Odborné diskuze k projednání projektového záměru projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2

12

13

14

15

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Stáže ve firmách vzdělávání praxí Stáže ve firmách vzdělávání praxí Představení projektu Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osa

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ Vědunka Kopečná (FDV) Markéta Nekolová (FDV) Martin Nekola (FSV UK) Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Obecné informace o stážích pracovní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP )

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné podmínky SEP vymezují podmínky využívání

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu:

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu:

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Veřejná zakázka: Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti)

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu:

Více

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program:

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program: Program: Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém České Budějovice, 25. 3. 2014 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Bc. Miloslav Poes) 10:15-11:00 Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Realizace projektu: 1. 10. 2014. - 31. 7. 2015 Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků základních a středních škol

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Garant PDP: Bc. Monika Novosádová, Duha Klíčová

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Cesta k inkluzi Od segregace k pozitivní diverzitě žáků ve školství 1. Semináře Obsah 2. Podpora škol 3. Evaluace 4. Zahraniční stáže 5. Kontakt

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Karlovy Vary, 15. 4. 2014

Karlovy Vary, 15. 4. 2014 Program: Zápis z 8. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém Karlovy Vary, 15. 4. 2014 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (PhDr. Ilona Juhásová) 10:15-11:00 Základní informace MŠMT k

Více

Elektronická podpora projektu

Elektronická podpora projektu Elektronická podpora projektu Martin Konečný Obsah Strana 3-5 Webové stránky Strana 6-7 Registrace Strana 8-9 Uživatelské úrovně Strana 10 E knihovna Strana 11 E learningový vzdělávací systém Strana 12-16

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více