Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí"

Transkript

1 Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí Ing. Stanislav Eminger, CSc., Mgr. Zuzana Baloušková Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, Jenečská 146/44, Praha 6 ABSTRAKT Zkoušení způsobilosti je vyhodnocení výkonnosti účastníka vůči předem stanoveným kritériím pomocí mezilaboratorního porovnání. Potřeba trvalé důvěry ve výkonnost laboratoře není podstatná jen pro laboratoře a jejich zákazníky, ale téţ pro další zainteresované strany, jako jsou orgány státní správy, akreditační orgány akreditující laboratoře a další organizace, které specifikují poţadavky na laboratorní vyšetření. Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, pořádá od roku 1996 Mezilaboratorní porovnání zkoušek. Tento příspěvek shrnuje účast laboratoří ve zkoušení způsobilosti od roku 1996 do roku 2014 a výsledky zkoušení způsobilosti v roce 2013 a Klíčová slova: zkoušení způsobilosti (ZZ), program zkoušení způsobilosti (PZZ), měření emisí PROFICIENCY TESTING OF LABORATORY IN THE AREA OF EMISSION MEASURING ABSTRACT Proficiency testing is a evaluation of participant performance against preestablished criteria by means of interlaboratory comparisons. The need for ongoing confidence in laboratory performance is not only esential for laboratories and their customers but also for other interested parties, such as regulators, laboratory accreditation bodies and other organizations that specify requirements for laboratories. Association of laboratories authorised for measuring emissions (ALME) has been bring to order from 1996 proficiency testing (PT) which are using for attestation of labs to making tests of emission measuring. The paper summarizes the participation of laboratories in proficiency testing since 1996 to 2014 and the results of proficiency testing in 2013 and2014. Key words: Proficiency testing (PT), proficiency testing scheme, emission measuring Zkoušení způsobilosti (Proficiency testing-pt) patří mezi nejdůleţitější metody ověřování kvality laboratorních vyšetření. PT slouţí k ověření způsobilosti laboratoře provádět (autorizované, příp. akreditované) zkoušky měření emisí. Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME) pořádá MPZ jiţ od roku 1996, přičemţ nejprve slouţily jen pro členy ALME. V roce 1998 byly zpřístupněny všem zájemcům a od téhoţ roku jsou rovněţ pravidelně zveřejňovány v plánu PZZ na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s. (www.cai.cz). V roce

2 2003 získává ALME statut pilotního pracoviště ČIA a v roce 2012 podává ALME ţádost o akreditaci jako poskytovatel zkoušení způsobilosti, kterou téhoţ roku získává (viz obr. č. 1). Postupně se z původního omezeného rozsahu zkoušek vyvinul systém, který umoţňuje v relativně širokém rozsahu pokrýt základní poţadavky účastníků zkoušení způsobilosti v oblasti měření emisí. Obecně platí, ţe pravidelná kontrola akreditačních kritérií prováděná akreditačním orgánem a s tím spojená i úspěšná účast v PT vede k průběţnému zkvalitňování práce a k výraznému zlepšení jakosti měření dotyčného subjektu. Právě toto je cílem kaţdého poskytovatele zkoušení způsobilosti i ALME. Obr. č. 1: Osvědčení o akreditaci pro poskytovatele zkoušení způsobilosti Účast v PT také umoţňuje zúčastněným laboratořím definovat a charakterizovat moţné problémy a optimalizovat činnost směřující k nápravě. To vede přímo ke zvýšení kvality měření, zpracování výsledků a odborné dovednosti jednotlivých pracovníků. Výsledky porovnání také slouţí managementu laboratoří k odhalení moţných problémů v systému zajištění kontroly kvality, a to včetně realizace nápravných opatření, jako je proškolení nebo výměna personálu, oprava, seřízení, příp. vyřazení přístrojů, validace metody či její zásadní změna apod. Graf č. 1 umoţňuje nahlédnout na skladbu účastníků PT pořádané ALME v letech Lze říci, ţe počet členů asociace se příliš nemění, zato počet nečlenů od r dramaticky stoupá. Velkou roli v tomto trendu s největší pravděpodobností hraje jiţ zmíněná akreditace v r a ještě před ní v r rozšíření portfolia nabízených

3 PZZ o stanovení tuhých znečišťujících látek (TZL) na prašné trati ve Výzkumném energetickém centru v Ostravě. Graf č. 1: Účast laboratoří v PT ALME za období Nelze opomenout, ţe dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. účinného od ( 32 odst. 3 písmeno h), musí ţadatel o vydání autorizace předloţit doklady o úspěšném absolvování mezilaboratorního porovnání zkoušek a zajištění metrologické návaznosti měřidel a činností podle písmen e) a f) 32. Podmínkou akreditace metody měření je úspěšná účast v programu zkoušení způsobilosti, absolvovaná ještě před vlastním procesem akreditace metod. Z uvedeného vyplývá, ţe pro organizace měřicí emise pro účely státní správy, je nutnou podmínkou další odborné činnosti získání osvědčení o autorizaci, podmíněné akreditací metod měření, a tedy rovněţ účastí v PZZ.

4 Graf. č. 2: Grafické znázornění úspěšnosti laboratoří v jednotlivých programech zkoušení způsobilosti v roce 2013 V roce 2014 byly pořádány následující programy zkoušení způsobilosti: Akreditované Stanovení vybraných plynných škodlivin (CO, NO, SO 2 ) ALME-OR-01 Přímé měření koncentrace vybraných škodlivin v plynném vzorku automatickým analyzátorem. Pro testování je vyuţita kalibrační směs sledovaných plynných škodlivin v dusíku (výrobcem je fa Linde Technoplyn a.s.). Kontrolu certifikovaných hodnot koncentrace měřených škodlivin (ověření homogenity i stability vzorku) provádí dodavatel vzorku. Stanovení propanu ALME-OR-02 Měření koncentrace propanu v plynném vzorku s vyuţitím analyzátoru FID resp. odběr plynného vzorku a následná laboratorní analýza pomocí plynové chromatografie (kalibrační směs - propan v syntetickém vzduchu, výrobce Linde Technoplyn). Pro kontrolu kvality vzorku platí pravidla uvedená v předchozím případě. Stanovení amoniaku ALME-OR-03 Stanovení je prováděno formou odběru plynného vzorku s vyuţitím vhodného sorpčního média a následnou analýzou vzorku v laboratoři (jedná se o simulaci měření koncentrace škodliviny v objektech zejména ţivočišných výrob). Pro testování byl pouţit certifikovaný materiál - NH 3 v dusíku opět připravený firmou Linde

5 Technoplyn. Pro kontrolu kvality vzorku platí údaje uvedené u předchozích plynných směsí. Měření koncentrace tuhých znečišťujících látek v emisích (TZL) ALME-OR-06 Všechna experimentální měření byla provedena na testovací trati pro stanovení TZL ve Výzkumném energetickém centru (Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava) v době od 12. května 13. června PZZ se zúčastnilo 30 účastníků (odběrových týmů s vlastním vzorkovacím zařízením). Všechna zařízení odebírala vzorky na testovací trati se 2 měřicími profily. Kaţdý odběrový tým odebral opakovaně celkem 3 vzorky (přibliţně 60 minut na jeden vzorek) Stanovení střední rychlosti proudění plynu v potrubí ALME-OR-06 Měření bylo realizováno v souvislosti s měřením TZL, laboratoře dodaly 3 hodnoty, které byly získány měřením rychlosti proudění plynu v intervalech délky cca min. Neakreditované: Stanovení plynného HCl ALME-OR-10 Plynný certifikovaný referenční materiál (chlorovodík) připravený firmou Linde Gas a.s. byl odebírán manuálně na pracovišti EMPLA AG spol. s r.o. v Hradci Králové ve dnech června Po laboratorním zpracování vzorku a stanovení koncentrace analytu byly výsledky stanovení zaslány organizátorovi PZZ. Zájem o tyto programy v roce 2014 zobrazuje graf č.3. Lze z něho vyčíst, ţe celkově bylo přihlášeno 49 účastníků, z toho 33 účastníků z ČR a 16 účastníků ze zahraničí (10x Slovensko, 4x Srbsko, 2x Polsko). Graf č. 3: Obsazenost jednotlivých PZZ v r. 2014

6 V roce 2014 se účastnily následující subjekty: 1. AEE-URAP spol. s r.o. 2. AEROLAB d.o.o. 3. ANAHEM Laboratorija DOO 4. AXIA CZ s.r.o. 5. BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 6. Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badaweze Sp. Z o.o. 7. CS PROEKOS spol. s r.o. 8. Dekonta, a.s., Laboratoř Ústí nad Labem 9. Detekta s.r.o. 10. Ekologická laboratoř PEAL s.r.o. 11. Ekologické Centrum spol. s r.o. 12. EKOME, spol. s r.o. 13. EKOPOR Kladno, spol. s r.o. 14. EKO-TERM SERVIS s.r.o. 15. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 16. EMITEP s.r.o. 17. EMI-TEST s.r.o. 18. EMPLA AG, spol. s r.o. 19. ENVI PROTECTION, s.r.o. 20. ENVIFORM a.s. 21. ENVING s.r.o. 22. EnviroTeam Slovakia, s.r.o. 23. ET EKOTERM s.r.o. 24. EVČ s.r.o. 25. Eveco s.r.o. 26. INECO průmyslová ekologie s.r.o. 27. Ing. Jiří Kubík - Měření emisí 28. Ing. Jitka Tomisová - Ekotechnika Ostrava 29. INPEK spol. s.r.o. 30. Institut za bezpednost i preventivni inzenjering, DOO 31. Mining institute Ltd. Belgrade 32. MM Team s.r.o. 33. Národná energická spoločnosť a.s. 34. NATURCHEM s.r.o. 35. ORGREZ a.s. 36. Plastservis a.s. 37. SEKO BRNO, spol. s r.o.

7 38. SIŢP_PTČ Banská Bystrica 39. SIŢP_PTČ Košice 40. SIŢP_PTČ Ţilina 41. Strojírenský zkušební ústav, s.p. 42. Technické sluţby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o. 43. Technické sluţby ochrany ovzduší Praha a.s. 44. TESO Brno s.r.o. 45. TESO Česká Lípa s.r.o. 46. VŠB TU Ostrava, KE-DEZ, SUBS VŠB TU Ostrava, VEC 48. VÚEZ, a.s. 49. Wessling Polska Sp. z o.o. Graf č. 4: Grafické znázornění úspěšnosti laboratoří v jednotlivých programech zkoušení způsobilosti v roce 2014 V roce 2015 se bude moţno přihlásit k těmto programům zkoušení způsobilosti: Akreditované: ALME-OR-01/15: Stanovení vybraných plynných škodlivin (CO, NO, SO 2 ), ALME-OR-02/15: Stanovení koncentrace propanu v referenčním materiálu, ALME-OR-03/15: Stanovení koncentrace amoniaku v referenčním materiálu, ALME-OR-06/15: Stanovení koncentrace tuhých znečišťujících látek (měření střední rychlosti vzdušiny, střední koncentrace TZL a hmotnostního toku TZL).

8 Neakreditované: ALME-OR-04/15: Stanovení těţkých kovů (As, Pb, Cr, Cu, V) v RM (popílek) ALME-OR-05/15: Stanovení fluoridů a chloridů v roztoku ALME-OR-07/15: Stanovení BTEX ve vzorku emisí (trubička s náplní aktivního uhlí) ALME-OR-08/15: Stanovení PAH v referenčním materiálu (popílek) ALME-OR-09/15: Stanovení koncentrace halogenderivátů ve vzorku emisí (trubička s náplní aktivního uhlí) ALME-OR-10/15: Stanovení plynného HCl v RM (plyn) Jednotlivé PZZ budou probíhat pouze za předpokladu, ţe se přihlásí minimálně 10 účastníků. Odpovědná osoba za pořádání zkoušení způsobilosti ALME 2015: Prof. Ing. Karel Ventura, CSc. koordinátor PZZ Kontakt:

Model ISO 9000 v lázeňství

Model ISO 9000 v lázeňství Model ISO 9000 v lázeňství Diplomová práce Bc. Iaryna Zaletska VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor (kombinace): Pedagogika volného času Informační

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby Komplexní řešení vašich analytických potřeb HiQ speciální plyny, armatury a služby 02 HiQ speciální plyny, armatury a služby HiQ čisté plyny, plynné směsi a chemikálie. Potřebujete se absolutně spolehnout

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze Katedra managementu a informatiky Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace Abstrakt: Článek se zabývá moţnou klasifikací

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více