PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D."

Transkript

1 PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem

2 Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Strana 1

3 Vážení kolegové, v tomto kurzu se budeme zabývat p edevším tím, jaké jsou sou asné trendy využití informa ních a komunika ních technologií ve vzd lávání. Jak rozvíjet s pomocí e-learningu individualizovaný p ístup k žák m a student m? Jak p ipravovat vhodné materiály pro on-line vzd lávání? Jak žáky s pomocí technologií správn testovat? Na tyto a mnohé další otázky budeme spole n hledat odpov. Lucie Rohlíková, autorka kurzu Strana 2

4 Úvod Po íta je zesilova. Umoc uje ty nejlepší výukové metody i ty nejhorší. Je zde reálné nebezpe í, že ty horší mohou p evážit a omezit tak schopnosti budoucích dosp lých. Alan Lesgold V úvodní kapitole si p edstavíme zp sob naší budoucí spolupráce. Prost ednictvím úvodní ankety a diskuse m žete sd lit, jaké jsou Vaše úvodní pocity, p edchozí zkušenosti s on-line vzd láváním i Vaše o ekávání od tohoto kurzu. Základní charakteristika kurzu aneb studijní návod Tento kurz obsahuje úvodní a záv re nou kapitolu a další t i kapitoly týkající se problematiky e-learningu se zam ením na základní školu. Vedle studijních lánk naleznete v kurzu r zné další aktivity (interaktivní slovník, úkoly, ankety, diskusní fóra). Aktivity jsou ve studijním plánu azeny za sebou tak, jak z autorského pohledu vnímáme optimální cestu kurzem, ale m žete volit i jiný zp sob práce v kurzu. Pokud ješt nemáte upravený sv j osobní profil v LMS Moodle, prosím, vložte tam svou fotografii a pár informací, které máte chu sd lit ostatním ú astník m kurzu. Podmínky úsp šného absolvování kurzu - vypracovat a odevzdat alespo jeden ze zadaných úkol Po celou dobu kurzu je Vám k dispozici autorka a tutorka kurzu Lucie Rohlíková, která zodpoví všechny Vaše dotazy, okomentuje a vyhodnotí všechny odevzdané úkoly. Využijte tedy v maximální možné mí e její asistence. Neostýchejte se prosím klást individuální dotazy zam ené do Vaší vlastní praxe. Úkoly nejsou hodnoceny body, je t eba je pouze vypracovat tak, aby byly p ijaty. Hodn úsp ch p i studiu! Strana 3

5 Co je e-learning? V kontextu základních a st edních škol se setkáváme s r znými podobami e-learningu. Pokud chceme o e-learningu mluvit, hodnotit jeho p ínosy nebo se dotazovat žák, student nebo ú astník kurz dalšího vzd lávání, jaký je jejich postoj k e-learningu, vždy je t eba nejd íve pe liv vydefinovat, k jaké konkrétní podob e-learningu se mají vyjad ovat. 1.1 Formy e-learningu Do které formy e-learningu spadá kurz, který práv studujete? Strana 4

6 Kterou z výše uvedených forem je práce s aplikací na tabletu? 1.2 Základní pojmy Dokážete tyto pojmy vysv tlit? 2 E-learning z pohledu pedagogických teorií Poj me se nyní zamyslet nad tím, jak e-learning ovliv ují pedagogické teorie. P e t te si následující popisy ty r zných typ e-learningu a pokuste se ur it, jestli se jedná o e-learning na bázi kognitivismu, behaviorismu, konstruktivismu nebo konektivismu. P ed kliknutím na ešení si poznamenejte svou odpov. P ÍKLAD 1 Student prochází texty a multimediální zdroje. Po každém krátkém úseku studia následuje kontrolní otázka nebo kontrolní test. Podle toho, jak úsp šný je student v testu, systém automaticky zvolí další cestu studijními materiály. V p ípad neúsp šn zodpov zených otázek v testu nabídne dovysv tlení problematiky, další procvi ování nebo opakování. P ÍKLAD 2 Student je veden k objevování. Studentovi není nejd íve p edložen studijní Strana 5

7 text nebo výkladový multimediální materiál, ale problém, zadání úkolu, otázka k zamyšlení. V kurzu jsou podporovány diskuse a aktivity pro týmovou spolupráci, kdyz se studenti u í navzájem. P ÍKLAD 3 Studenti jsou sou ástí sít, u ící se komunity. Mají odkazy na r znorodé zdroje, se kterými pracují, které navzájem sdílí a komentují. Každý student je zárove sám zdrojem znalostí, informací i zkušeností.obvykle studenti prost ednictvím sít eší n jaký problém. Nepracují s p ipravenou sadou studijních materiál, ale se vším, co sí nabízí. Každý student si buduje personalizované prost edí pro u ení. P ÍKLAD 4 Studentovi jsou pokládány otázky a za správné odpov di je odm ován, za špatné penalizován. U ení je ízeno po íta ovým programem - program volí postup otázek. Student v u ení postupuje vlastním tempem a v malých krocích. D raz je kladen na zpevn ní znalostí (procvi ování, drilování). 2.1 Specifika jednotlivých p ístup V sou asném e-learningu se v r zných typech výukových program, aplikací a kurz setkáváme v podstat se všemi ty mi p ístupy, které jsme zmínili v p edchozí kapitole. Je velmi zajímavé, že dril, který byl v posledních letech ve ejností i pedagogickými kruhy odmítán, se dnes díky technologiím dostává více do pop edí. Technologie mají totiž tu vzácnou vlastnost, že díky jejich atraktivit žáci mnohonásobné procvi ování tolik nevnímají, nevadí jim. U menších d tí bychom dokonce mohli íci, že dril milují - nap. pokud jim necháme volný prostor k opakovaným innostem s tabletem, všimneme si, že se s nadšením vrací ke stále stejným aplikacím, znovu a znovu absolvují stejná cvi ení a ta je napl ují radostí, protože jsou v nich úsp šné. Na druhou stranu se ukazuje, že neustálé procvi ování s automatickým vyhodnocením vede pouze k povrchní znalosti a tipování. Pro hloubkový p ístup k u ení proto využíváme konstruktivistických a konektivistických p ístup, které kladou d raz na aktivitu student, ešení problém a rozvoj tvo ivosti, komunikace a spolupráce. Zdroje: BRDI KA, Bo ivoj. Konektivismus - teorie vzd lávání v prost edí sociálních sítí. Metodický portál: lánky [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: Strana 6

8 <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10357/konektivismus---teorie- VZDELAVANI-V-PROSTREDI-SOCIALNICH-SITI.html>. ISSN BRDI KA, Bo ivoj. T i generace online pedagogiky. Metodický portál: lánky [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17737/tri-generace-online- PEDAGOGIKY.html>. ISSN T i generace on-line pedagogiky Bo ivoj Brdi ka na ve svém lánku na metodickém portále rvp.cz p edstavil t i generace on-line pedagogiky podle p ísp vku Terryho Andersona a Jona Drona Three Generations of Distance Education Pedagogy v asopise International Review of Research in Open and Distance Learning z b ezna Behaviorismus a kognitivismus jsou zde spojené pod spole ný název kognitivní behaviorismus, protože behaviorismus v izolované podob lze dnes již považovat za p ekonaný. Zdroj: Brdi ka, 2011 Strana 7

9 3 P íklady dobré praxe v e-learningu S e-learningem se to nesmí p ehán t. V tšina dnešních d tí tráví s po íta em, tabletem, televizí nebo mobilním telefonem mnohem více asu, než je žádoucí. Proto ani škola by to nem la s využitím r zných typ e- learningu p ehán t, ale m la by jej využívat jen tam, kde je zcela nenahraditelným pomocníkem. vyhledání nejaktuáln jších informací (nap. Jaké je po así práv te v r zných zemích sv ta? Jaká je aktuální politická situace v zemi, o které se práv u íme? Kolik jedinc tohoto chrán ného živo išného druhu aktuáln žije a ve kterých zemích?) vyhledání jinak nezjistitelných informací (údaje z elektronických databází, knihoven a dalších ist elektronických zdroj ) využití vizualiza ních a simula ních aplikací - nap. Google Earth, virtuální prohlídky kulturních památek, digitální knihovny starých tisk apod. využití komunika ních technologií (denní pro dlouhodob nemocného spolužáka, p ípadn i p enos webkamerou, rychlá a levná komunikace s partnerskou t ídou z jiné školy apod.) využití textových a grafických editor (zpracování výstup u ebních aktivit - kreativita, profesionalita zpracování, rozvoj ICT dovedností) zpracování multimédií (dokumentace projektové výuky, zpracování autentického materiálu, který studenti shromáždili atd.) Poj me se v dalším textu inspirovat nám ty zdroj a inností, kde jsou technologie nezbytným pomocníkem. Strana 8

10 3.1 Kreativní zpracování reálného materiálu Prvním p íkladem aktivit s využitím technologií, které kladou d raz na propojení technologie a reality je projekt využití po íta v hodinách matematiky a biologie na jednom z brn nských gymnázií. Skv lý p íklad rozvoje mezip edm tových vztah a vzd lávacích strategií, které podporují tvo ivost a motivaci d tí. Houby se dají sbírat nejen doopravdy, ale také ve fotopodob. P íkladem m že být na webu krásn zpracovaná mykologická expedice. V rámci projektu dob íšského gymnázia Biologie v praxi byl shromážd n materiál, který m že u itel skv le využít v dalších letech p i výuce ve t íd i t eba pro samostatnou domácí p ípravu student s využitím e-learningu. 3.2 Dotek reality Chvíle, kdy nemusíme váhat s využití technologií nastává v moment, kdy mohou zprost edkovat pohledy, které není jednoduché žák m b žn zajistit. Níže si prohlédn te n kolik p íklad. PROZKOUMEJTE 1) Vyprávíte žák m o Louvru a jeho nádherných sbírkách um leckých p edm t? Není nic snazšího, než se vydat na virtuální prohlídku. Virtuální prohlídky Musée du Louvre Rozcestník virtuálních prohlídek (zahrani ní) Virtuální prohlídky R Strana 9

11 2) Nestihli jste zorganizovat školní výlet na unikátní výstavu starých tisk? Díky projektu Národní knihovny možná nená problém žák m zprost edkovat dotek digitalizované verze vzácných d l. Server manuscriptorium.com Národní digitální knihovna Další digitální knihovny 3) A co t eba poznávání taj lidského t la a zkoumání rozli ných 3D objekt? Vyzkoušejte server Zygote Body (pro prohlížení je doporu ený Google Chrome). Zajímavých p íklad bychom mohli uvád t nepo ítan. Tak alespo ješt prozkoumejte knihovnu 3D objekt. 3.3 Vzdálené laborato e Dalším zajímavým fenoménem, kdy se v rámci školních vzd lávacích inností propojují aktivity reálné s virtuálními jsou tzv. vzdálené laborato e. N které univerzity poskytují za ízení pro reálné pokusy, které je možné ovládat na dálku prost ednictvím webového rozhraní. P es webovou kameru student vidí, jak pokus probíhá a jak se m ní, pokud na webovém rozhraní student nastaví jiné parametry. V tšinou se setkáme se vzdálenými laborato emi fyzikálními - v eské republice nap. na MFF UK v Praze. Existují také vzdálené meteorologické stanice - nap. ZŠ v Šumperku. 3.4 Využití webových služeb Za velice inspirativní považuji pracovní list zpracovaný formou powerpointové prezentace pro výuku o zem t esení. Autor pracuje s hypertextovými odkazy na stránky vizualizací aktuáln probíhajících zem t esení apod. Celý materiál je perfektn zpracován po stránce technické i metodické. Pracovní list nep edpokládá automatické vyhodnocení odpov dí student, ale jejich uložení a odevzdání u iteli v elektronické podob. Strana 10

12 3.5 E-learning na webových stránkách ada škol, vzd lávacích institucí, u itel, student u itelství, ale i všelijakých dalších nadšenc publikuje na internetu vzd lávací materiály, cvi ení a testy. V r zných grafických podobách, s r znými technickými možnosti, s r znou kvalitou obsahu i zpracování, s r znou využitelností ve výuce nebo pro samostudium. Výborné je, když je u itel ochoten vytvá en webové stránky pro t ídu, kterou u í a tam pak sdílet materiály odpovídající aktuáln probíraným témat m. Je velice náro né se tétoi innosti v novat kontinuáln t eba celý školní rok nebo n kolik let. Je však možné naplánovat také jen využití t ídních webových stránek pro podporu konkrétního projektu realizovaného v ur itém období. Strana 11

13 Trendy v e-learningu 1 E-learning dnes Nové technologie bou liv m ní tradi ní vzd lávací prost edky, metody i strategie. Kdo se pohybuje v oblasti e-learningu delší dobu a sleduje pr b žn aktuální trendy, uv domí si, že n kdy se jedná jednoduše o módu a v ur itém období oblíbený zp sob argumentace. Ob as je velmi t žké rozpoznat, zda se vyplatí investice do nákladné technologie - zda ji za chvíli "nep eválcuje n jaká jiná". V této kapitole se dotkneme p ehledu aktuálních trend ve využití technologií ve vzd lávání a seznámíme se s dnes nej ast ji sklo ovanými pojmy v e-learningu. V oblasti technologií je celkem t žké být stále "in", protože každou chvíli se objeví novinky u nás i v zahrani í. Abyste udrželi krok, je vhodné sledovat webové stránky, které o neustálých novinkách nebo být lenem pedagogických komunit, které diskutují a sdílí zkušenosti s novými technologiemi. Odkazy na n které z nich si p edstavíme. Praktickou vsuvkou v této kapitole jsou informace o LMS Moodle pro pokro ilejší uživatele, kde si ukážeme n kolik typ pro využití HTML p i tvorb studijních materiál. 1.1 Trendy v e-learningu Doc. Eger, který se na Západo eské univerzit v Plzni v nuje e-learningu už od devadesátých let, provádí každoro ní pr zkum trend v e-learningu tak, že se dotazuje expert a student, jaké trendy v sou asné dob vnímají jako zásadní. Zkuste si na úvod vyplnit dotazník doc. Egera pro rok 2013 a pak se m žete podívat i na vyhodnocení. Situace v e-learningu ve firmách je jiná než ve školách. Firmy v tšinou volí n jaké profesionální ešení. Kurzy jim zpracuje specializovaná firma. Nej ast ji se jedná o e-learning v podob p ijemn graficky zpracovaných text a na n navazujích test. Stále více jsou pro firemní školení využívané také webiná e. Strana 12

14 Nyní se m žete podívat na zajímavou prezentaci trend v e-learningu od firmy Rentel, která se e-learningem dlouhodob zabývá. 1.2 Webiná e Webiná je takové sou asné zaklínadlo. Pojem, o kterém jsem si p ed pár lety ani v nejmenším nemyslela, že by se mohl prosadit, se etablovat díky propaga ním aktivitám serveru webinare.cz. Webiná je zp sob synchronního e-learningu, kdy u itel a studenti se setkají v ur eném ase na síti, lektor vede výuku, p i které je snímán kamerou a pracuje s p ipravenou prezentací. Studenti mohou klást otázky prost ednictvím chatu. V závislosti na tom, jak pokro ilé rozhraní pro webiná je využíván, jsou na obou stranách k dispozici r zné pokro ilé technologie. U n kterého typu webiná e je možné navázat i se studenty vizuální kontakt - i studenti jsou snímáni webovou kamerou, u itel m že využívat r zných nástroj pro on-line hlasování a jeho vyhodnocování apod. Podívejte se na videoprezentaci, jak takový webiná m že probíhat. Pokud n kdy budete prost ednictvím webiná e u it, vzpome te si na následující zásady: - nep ipravujte webiná p íliš dlouhý (pozornost on-line student výrazn klesá už po cca deseti minutách) - dop edu si p ipravte otázky pro studenty, hlasování apod., které webiná oživí a pomohou student m udržet pozornost - poskytn te studujícím prezentaci, a si mohou v pr b hu webiná e p ímo k jednotlivým snímk m d lat poznámky (pokud prezentaci neposkytnete, n kte í studenti se nebudou soust edit, ale budou si v pr b hu vašeho výkladu archivovat PrintScreen obrazovek) - pokud vedete webiná ve dvojici skolegou, dejte pozor, aby jeden z vás nevykládal a druhý ve stejné chvíli ne ešil se studenty jiné otázky na chatu (je to velmi astá chyba) - po ítejte s tím, že mohou nastat technické problémy, proto m jte na ú astníky webiná e vždy alternativní kontakty (telefonní íslo, apod.) Strana 13

15 1.3 MOOC Tato zkratka je v R takovou novinkou, že v tšina odborník ješt neví, jak název správn vyslovit. Nej ast ji te slýchám z angli tiny p ejatou výslovnost [muk]. Jednoduše e eno jedná se o on-line kurzy poskytované renomovanými institucemi, které jsou otev ené najednou pro stovky a tisíce zájemc z celého sv ta. Kurz obvykle p ipraví erudovaný autor nebo tým. Zpracuje studijní texty, videotutoriály, animace a veškeré další zdroje. V pr b hu kurzu jsou vedeny diskuse ú astník mnoha r znými zp soby s využitím sociálních sítí. Ú astníci eší zadané úkoly a pokouší se o zvládnutí test. Kurz obvykle vede celý tým lektor, aby bylo možné zvládnout masivní nápor velkého po tu studujících. P íprava a realizace MOOC je prestižní záležitostí. eská republika zatím k dnešnímu dni ( ) žádný zpracovaný MOOC nemá. 1.4 Gamifikace Slovo gamifikace pochází z anglického slova "game" - hra. Pro nás všechny odchované Komenským není hra ve výuce nic moc objevného, i když gamifikace nevnímá využití hry v obecném slova smyslu, ale spíše jako aplikaci konkrétních herních prvk a princip ve výuce. Cílem je motivovat žáky alternativním zp sobem a p iblížit se tomu, co nejvíce milují - po íta ovým hrám. Místo známek využíváme skóre a žeb í ky úsp šnosti. Strana 14

16 1.5 Digitální odznaky Princip gamifikace je východiskem pro fenomén digitálních odznak. Ten je založen na odm ování lidí za díl í aktivity, innosti, prokázané znalosti a kompetence a po ítá s p irozenou sb ratelskou vášní v každém z nás. Ukázka digitální odznak vyhledáva e Mozilla Digitální odznaky v eské republice popularizovat p edevším Jakub Štogr. Ve spolupráci s dalšími partnery provozuje portál na kterém se m žete dozvíte, jak odznaky získávat, jak je ud lovat a ov ovat jejich pravost. Digitální odznaky jsou také tématem vizioná ské p ednášky Dalibora Naara: 1.6 Pedagogické weby a komunity U itelé jsou specifickou skupinou uživatel technologií a obecn internetu. Mají výhodu, že skoro všichni mají p ístup k technologiím, které jsou ve školách v relativním po ádku - funk ní a aktualizované. Celá ada u itel si v posledních letech zvykla využívat p i své p íprav i svém dalším vzd lávání internetové zdroje, prezentovat své názory v internetových diskusích a také sdílet vlastními silami vytvo ené materiály. N kte í u itelé se rovn ž sdružují v internetových komunitách dle svého zájmu. PROZKOUMEJTE Metodický portál: Spomocník pro využití moderních technologií ve výuce: Pepouš v nápadník: Strana 15

17 GEG U te se s námi: https://plus.google.com/u/0/communities/ ipad ve škole: isen: Android ve výuce: Pomoc u itel m: SMARTboard ve výuce: Kreativní inspirace: 2 LMS Moodle LMS Moodle je v eské republice nejpoužívan jším on-line systémem pro podporu výuky jak ve školách, tak i ve firmách. Jeho výhodou je snadná a všeobecná dostupnost díky tomu, že se jedná o open source. Systém si m žete zdarma stáhnout a nainstalovat a pokud máte šikovné programátory, m žete jej také upravovat, doplnit, zdokonalit. Kolem LMS Moodle je velká komunita uživatel u nás i ve sv t, což zjednodušuje ešení problém. Na diskusních fórech moodle.org v tšinou snadno najdete odpov di na otázky, které vás v souvislosti v LMS Moodle trápí. LMS Moodle se objevuje vždy každých p l roku v nové verzi - je dobré na stále nové a nové verze postupovat, abyste neztratili kompatibilitu s r znými dalšími systémy. V každé nové verzi jsou navíc zajímavé novinky, které stojí za to vyzkoušet. Lokalizaci LMS Moodle do eského jazyka zajiš uje firma PragoData Consulting. P i p echodu Moodle na verzi 2 vydali zajímavý p ehled základních v cí, které Moodle umí. Doporu uji k nahlédnutí. Strana 16

18 2.1 Moodle pro za áte níky Pokud s Moodle nemáte ješt prakticky žádné zkušenosti, možná oceníte odkaz na materiál Mgr. Bohumila Havla, který se už adu let snaží o osv tu pro uživatele Moodle a na slideshare poskytuje desítky prezentací. Jedna z t ch úvodních ur ená u itel m ze základních škol: A kdo má chu chvíli si osv žit angli tinu, m že se podívat na oficiální prezentaci LMS Moodle: 2.2 Moodle pro pokro ilé aneb užite né HTML P i pokro ilejší autorské práci v LMS Moodle m zeme využít p epnutí editoru do HTML rozhraní a doplnit tak do textu n které zvláštní objekty a funkce. Pokud jste dosud s HTML nepracovali, nemusíte mít obavu, úpln sta í ta nejzákladn jší znalost. Každý p íkaz v HTML píšeme mezi šipky a ukon ujeme s dopln ným obráceným lomítkem. Pokud chceme takový p íkaz vložit do HTML rozhraní, klikneme na tla ítko HTML na t etím ádku editoru. Vložíme p íkaz, klikneme na Aktualizovat, pak ješt potvrdíme kliknutím na Uložit zm ny. 2.3 Vložení prostoru pro poznámky Pokud chceme na v pr b hu textového výkladu vést studující k zamyšlení, m že se vložit tzv. textarea, do které je možné vpisovat. Vepsaný text se nikam neukládá, slouží jen k rychlým momentálním poznámkám - níže vidíte p íklad použití. Strana 17

19 Pro textareu využíváme tento kód: <p style="text-align:"><textarea class="post" style="width:500px;" tabindex="10" name="odpovedviceradkova1" rows="2" wrap="virtual" cols="40"></textarea></p> Zm nou ísel m žeme m nit ší ku, po et ádek apod. Níže zobrazenou textareu dostaneme, když zmenšíme ší ku style="width: 300px;" a zv tšíme po et ádek rows="4". 2.4 Vložení skrytého textu Pro skrytý text používáme následující kód: <script type="text/javascript"> function toggle(obj) { var obj=document.getelementbyid(obj); if (obj.style.display == "block") obj.style.display = "none"; else obj.style.display = "block"; } </script> <a href="javascript: void(0);" onclick="toggle('q1')">slovo, NA KTERÉ SE BUDE KLIKAT</a> <div id="q1" style="display:none;">skrytý TEXT</div> 2.5 Vložení podbarvení textu Podbarvení textu, které je p ipravenou všude u pokyn pro autora, bylo vytvo eno p vodn jako tabulka s jedním ádkem a jedním sloupcem. Z HTML editoru jsme si vzali kód této tabulky, abychom p i vytvá ení podbarvení p íšt ušet ili as a nemuseli znovu tvo it tabulku. Kód žlutého podbarvení vypadá takto: <table style="border-color: #ffffcc; border-width: 0px; background-color: #ffffcc; width: 100%; border-style: solid;" border="0"> <tbody> <tr> <td>zde VLOŽIT TEXT</td> </tr> </tbody> </table> Pokud p esn tento text nahrajeme do HTML rozhraní, zobrazí se nám: Strana 18

20 2.6 Vložení videa z youtube.com VKLÁDÁNÍ VIDEA POMOCÍ EMBED KÓDU: 1. Vyhledejte video na youtube. 2. Pod videem klikn te na Sdílet. 3. Pak na Vložit. 4. Zvolte velikost zobrazovaného okna. 5. Zobrazený kód si uložte pomocí Ctrl+C. 6. Editor webové stránky v Moodle p epn te na html zdroj. 7. Vložte kód pomocí Ctrl+V. 8. Pokud chcete video vyst edit, vložte ješt p ed kód zna ku <center> a na konec </center>. Náhled videa je v podstat jen jiným typem odkazu na video. Když na n j dvakrát kliknete, otev e se Vám stránka na youtube. Pokud vlastník videa na youtube.com video smaže nebo znep ístupní, video p estane fungovat a budete muset hledat náhradní odkaz. Strana 19

21 3 Tipy pro úsp šné on-line vzd lávání 1) Internet je jiný než ostatní média. Nem žete vzít knížku nebo nafilmovanou p ednášku, dát ji na internet a o ekávat, že se studenti podle ní budou u it. Nemají dost trpelivosti otá et stránky, poslouchat nebo sledovat dlouhé video. Cht jí velmi asto vid t, slyšet a sami zasáhnout do d je. A to vše najednou a kdekoliv najdou p ipojení k internetu. Necht jí na nic ekat. 2) Chci se u it to, co chci, kdy chci a kde chci. Možnost volby a dostupnost materiál kdykoliv a kdekoliv, to je pro úsp ch e-learningu zcela zásadní požadavek. M jte na pam ti, že n kte í studenti udrží pozornost jen krátkou dobu nebo se u í na poslední chvili. Nem žeme o ekávat, že se budou u it celé dlouhé téma lekce najednou. On-line studenti o ekávají, že se budou u it po kouskách, které budou mít 5-15 minut. 3) Jak mi to jde? Obsah je d ležitý, ale stejn tak je d ležitá zp tná vazba. Nejde jen o zve ejn ní informací. Studenti pot ebují ihned p esn v d t, jak si v u ení vedou. A nesta í pouhá informace, zda dob e i ne. Cht jí také v d t, jak se v u ení zlepšovat. 4) Nau ím se to svým vlastním zp sobem. N kterým student m sta í krátká rada, n kte í pot ebují obsáhlejší vysv tlení. N kdo chce vid t p íklady a pot ebuje si u ivo procvi it. Volba zp sobu u ení musí být na studentech. Pokud systém umož uje jen jeden zp sob u ení, a to ten, který konkrétnímu studentovi nevyhovuje, nastanou problémy. 5) Pokyny v tšinou ne tu. P esto, že k u ebním materiál m vypracujeme p esné pokyny, nem žeme si být jisti, že je studenti budou respektovat. Možná je pouze p elétnou o ima a v u ení budou postupovat podle svého. N kdo dává p ednost seznam m a rejst ík m, n kdo rád vyhledává. N kdo sleduje více odkaz najednou, jiný je prochází postupn. D ležité je pamatovat p i tvorb systému i studijních materiál na možnost r znorodých zp sob ešení. 6) Vytvo jednou, použij opakovan. Znovupoužitelnost materiál umož uje udržení nízkých náklad. Snažte se Strana 20

22 o dodržování standard, které zajiš ují p enositelnost výukových objekt (texty, obrázky, schémata, audio a video materiály, animace, celé výukové lekce a výukové programy apod.) mezi r znými systémy. 7) Krása je v jednoduchosti. Sledujte, jak studenti používají váš systém a kde d lají chyby. Pak vytvo te jednodušší zp sob pro interakci a poskytn te snadno dostupnou nápov du. A je u ení intuitivní. 8) V ci se m ní. Postupy stárnou, nové úkoly vyžadují nové dovednosti, chyby musí být opraveny. Pot ebujete jednoduchý zp sob, jak opravovat, upravovat, m nit a aktualizovat vše, co jste vytvo ili. 9) Sledujte a pomáhejte. Pouhé sledování a m ení pokroku v u ení není tak d ležité, jako jeho využití k nalad ní systému pro daného studenta. Poskytujte osobní zp tnou vazbu šitou na míru, dávejte rady a doporu ujte aktivity na základ pot eb, cíl a dovedností konkrétního studenta. 10) Bu te ve spojení. Komunikujte a snažte se vzbudit ve studentech pocit náležitosti ke studijní skupin (k u ící se komunit ). Informujte studenty, jak se jim ve studiu da í a poskytn te jim užite né informace k práv ešeným úkol m. Strana 21

23 Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií 1 Mobilní technologie ve výuce Sou asným hitem v oblasti vzd lávání jsou mobilní technologie - p edevším tablety. N které školy volí tablety ipad, n které dávají p ednost opra nímu systému Androir nebo Windows, ale to jist není to nejpodstatn jší. Tablety masivn pronikají do výuky p edevším díky následujícím výhodám: bezdrátovost (možnost využití nejen v po íta ové u ebn, ale kdekoliv v areálu školy i mimo n j) výdrž baterie (sta í na celý den výuky - nabíjení m že prob hnout p es noc) rychlé zapnutí (rychlý p ístup k informacím na internetu) intuitivní ovládání (odpadá složité vysv tlování práce s technologií) p itažlivost (d ti jsou tabletem fascinovány, na práci s tabletem se soust edí i problémoví žáci) Projekt Metodik v jehož rámci absolvujete tento kurz je jedním z mnoha iniciativ po celé eské republice, které uplatn ní mobolních za ízení ve výuce eší. PROZKOUMEJTE Pro pokro ilejší uživatele: Záznam webiná e Tablet v rukou u itele 1.1 T-N-T Pod tajemnou zkratkou T-N-T se skrývá úplná "bomba", a sice kompletní systém TABLET-NOTEBOOK-TABULE. Využití t chto t í technologií p edstavuje ideální prost edí pri uplatn ní ICT ve výuce na základní a st ední škole. Strana 22

24 TABLET = žákovské za ízení s p ipojením na internet umož uje, aby žáci s technologií pracovali samostatn nebo ve skupinách NOTEBOOK = umožnuje, aby u itel snadno vytvá el vlastní studijní texty a materiály a žák m je zp ístup oval nap. p es LMS Moodle, umož uje snadné vytvá ení zadání ukol, test i jejich pln ní a odevzdávání, umož uje archivaci pr b hu studia a studijních výsledk, poskytuje r zné typy sdíleného prostoru p i práci s technologíí (wiki, interaktivní slovník apod.) TABULE = umož uje prezentaci obsahu p ipraveného u itelem v etn interaktivní práce s ním, umož uje prezentaci práce jednotlivých žák nebo skupin žák 1.2 T-N-T v praxi T-N-T odstra uje nevýhody v použití interaktivní tabule, kdy na tabuli pracoval jeden nebo dva žáci a ostatní p ihlíželi. P i použití LMS Moodle bez tabletu zase bylo možné materiály využívat jen v po íta ové u ebn. T-N-T má ve všech t chto ohledech bonus navíc. Žáci si každé cvi ení, které u itel p ipravil na notebooku a nasdílel v LMS Moodle, mohou nejprve sami vypracovat jednotliv prost ednictvím tabletu a p es interaktivní tabuli je provedena kontrola. K materiál m, v LMS Moodle je možné p istupovat všude, kde je mobilní sí - t.j. po celé škole, p ípadn i mimo školu. Úkoly mohou zpracovávat žáci i z domova - op t p es tablet nebo i p es po íta. S prezentacemi, které máte p ipravené pro vaši výuku, mohou žáci s úsp chem pracovat p es tablet. Sta í jen do tabletu nainstalovat Strana 23

25 SMARTnotebook. Na tabletu sice nefunguji flashové toolkity, ale prezentace ud laná b žným zp sobem bez toolkit je funk ní. Žáci mohou p etahovat objekty, klikat na n, dopisovat texty, používat tužku a gumu apod. 2 Mobilní technologie a vyu ovací hodina U itelé používají technologie pro motivaci žák, procvi ování u iva a testování znalostí žák. Významným nástrojem u itele jsou technologie rozhodn také p i osvojování nového u iva p edevším pak p i problémových strategiích a innostním pojetí výuky. Technologie je možné využívat v jakékoli fázi vyu ovací hodiny. Je možné s nimi pracovat celou hodinu, ale také jen v rámci krátkého bloku. Mobilní za ízení jsou skv lá v tom, že je také možné je využít z celé hodiny t eba jen dv minuty. P ÍKLADY VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KRÁTKÁ VSUVKA 1-5 minut Bez složitého zapojování a rozbíhání po íta e m že u itel nechat žáky na mobilním za ízení rychle vyhledat krátkou informaci pro dopln ní nebo ov ení vykládané látky, krátkou aktualitu apod. Pro tento typ úkolu žáci s nadšením využijí i své vlastní chytré telefony (krátké omezení b žného zákazu používání telefon b hem vyu ování je rozhodn pot ší). Ov te správnost tohoto pojmu v aplikaci slovník. Zjist te, jaký je dnešní kurz koruny v i dolaru. Hlasujte pro téma slohové práce. ÁST VYU OVACÍ HODINY min Delší ást výuky s technologiemi m že probíhat s oporou o konkrétní výukovou aplikaci nebo n kolik aplikací. Je možné také využít materiál, který u itel vytvo il a žák m nasdílel nap. v LMS Moodle. Delší blok výuky s aplikací m že mít charakter poznávací, procvi ovací, ale také nap. kreativní. Vhodným dopln ním práce s tabletem je pracovní list, který m že být p ipraven v elektronické podob, ale klidn m že být i tišt ný (žáci s pomocí tabletu vyhledávají odpov di na otázky z tišt ného pracovního listu a odpov di zapisují). Strana 24

26 V hodin zem pisu: Ve dvojicích zjist te na internetu, jak se jmenuje hlavní m sto vylosovaného státu. Najd te n kolik fotografií z tohoto m sta a n jakou zajímavost. Z fotografií ud lejte koláž, kterou pak krátce p edstavíte ostatním. V hodin angli tiny: Vytvo te komiks, ve kterém prob hne rozhovor o tom, kam se chystáte na prázdniny. CELÁ VYU OVACÍ HODINA - 45 min Pracovat celou vyu ovací hodinu s tabletem má smysl pouze pokud žáci mají za úkol vytvo it n jaký kompexní materiál - nap. prezentaci, e-book, krátký film apod. Ur it není vhodné nap. celou vyu ovací hodinu procvi ovat sloví ka v jedné aplikaci. Ve dvojicích zjist te na internetu, jak se jmenuje hlavní m sto vylosovaného státu a vytvo te prezentaci, která toto m sto krátce p edstaví. Lokalizujte toto m sto na map. Zkuste najít popis cestovatelských zážitky ech, kte í v tomto m st byli, najd te znak m sta, fotografie a zajímavosti. Zajímavá výuka m že probíhat také tak, že se žáci v pr b hu hodiny st ídají na n kolika stanovištích, z nichž jedno je stanovišt s tablety. Tento styl výuky využijeme p edevším, pokud nemáme tablety pro všechny žáky a chceme, aby žáci s tabletem nepracovali ve skupinách nebo dvojicích, ale každý sám. DLOUHODOBÝ PROJEKT - dny, týdny... Tablet m žeme využívat také jako technickou podporu delších projekt. Žáci mohou prost ednictvím technologií projekt plánovat, vést agendu projektových aktivit, vyhledávat informace, zapisovat poznámky, provád t m ení, v terénu využívat mapy a záznamy cest, fotografovat, filmovat, zpracovávat, vyhodnocovat a publikovat výsledky projektu. Projekt Naše obec V pr b hu jednoho m síce se pokusíme shromáždit co nejvíce zajímavého materiálu z historie a sou asnosti našeho m sta. Budeme pracovat v n kolika týmech, které si rozd lí úkoly a oblast, která bude v centru jejich zájmu: historie obce významné stavby p íroda pr mysl a zem d lství kultura Strana 25

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Chemické výpočty Aleš Kajzar Martin Honka Opava 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 3. Chemie Chemické výpočty Autoři: Škola: Konzultant: Aleš Kajzar Martin Honka

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Pohádkové počítání,sčítání a odčítání do 20-typ příkladů 10+4, 14-4, reedukační pracovní listy Autor: Mgr.

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie NÁZEV/TÉMA: Evropská unie Vyučovací předmět: Společenskovědní základ Učitel: Mgr. Petra Janovská Škola: OA a SZdŠ Blansko Třída: E2 (2. ročník oboru EL) Časová jednotka: 1 vyučovací hodina (45 minut) Metody:

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Kdy (ne)testovat web oční kamerou

Kdy (ne)testovat web oční kamerou Kdy (ne)testovat web oční kamerou VYDÁNO DNE: 8. 6. 2010 Propracované moderní technické zařízení a úžasně vypadající výstupy to jsou, dle mého názoru, dva nejčastější důvody, proč se firmy rozhodnou do

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2015/2016 Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 1 Náš EU Projekt Číslo/název GG: CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0040 Název projektu: Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-023,

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Informačnígramotnost a informačnívýchova

Informačnígramotnost a informačnívýchova Informačnígramotnost a informačnívýchova Nový pohled na informačnívýchovu v knihovnách Motto: Můžeme vám pomoci Výsledky průzkumu IVU v ČR 2010 Dotazník byl prostřednictvím krajských knihoven rozeslán

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

METODICKÉ LISTY. Zpracovala : PaedDr.. Ilona Baarová

METODICKÉ LISTY. Zpracovala : PaedDr.. Ilona Baarová METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech) reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: ČJ KV Název metodického

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování Globální výchovy s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Varování

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky 146 vrbových proutků, ze kterých jsme postavili živou stavbu - bunkr

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-6-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 6. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Zpracování on-line interaktivního vzdělávacího systému

Zpracování on-line interaktivního vzdělávacího systému Zpracování on-line interaktivního vzdělávacího systému Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávací program minimalizace odpadů Opatření: 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - Rozvoj dalšího

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Semestrální práce Testování uživatelského rozhraní

Semestrální práce Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce Testování uživatelského rozhraní Koudelka Lukáš A2 testování bez uživatele Stránka 1 Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy... 3 Kontingentní průchod... 4

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více