PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D."

Transkript

1 PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem

2 Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Strana 1

3 Vážení kolegové, v tomto kurzu se budeme zabývat p edevším tím, jaké jsou sou asné trendy využití informa ních a komunika ních technologií ve vzd lávání. Jak rozvíjet s pomocí e-learningu individualizovaný p ístup k žák m a student m? Jak p ipravovat vhodné materiály pro on-line vzd lávání? Jak žáky s pomocí technologií správn testovat? Na tyto a mnohé další otázky budeme spole n hledat odpov. Lucie Rohlíková, autorka kurzu Strana 2

4 Úvod Po íta je zesilova. Umoc uje ty nejlepší výukové metody i ty nejhorší. Je zde reálné nebezpe í, že ty horší mohou p evážit a omezit tak schopnosti budoucích dosp lých. Alan Lesgold V úvodní kapitole si p edstavíme zp sob naší budoucí spolupráce. Prost ednictvím úvodní ankety a diskuse m žete sd lit, jaké jsou Vaše úvodní pocity, p edchozí zkušenosti s on-line vzd láváním i Vaše o ekávání od tohoto kurzu. Základní charakteristika kurzu aneb studijní návod Tento kurz obsahuje úvodní a záv re nou kapitolu a další t i kapitoly týkající se problematiky e-learningu se zam ením na základní školu. Vedle studijních lánk naleznete v kurzu r zné další aktivity (interaktivní slovník, úkoly, ankety, diskusní fóra). Aktivity jsou ve studijním plánu azeny za sebou tak, jak z autorského pohledu vnímáme optimální cestu kurzem, ale m žete volit i jiný zp sob práce v kurzu. Pokud ješt nemáte upravený sv j osobní profil v LMS Moodle, prosím, vložte tam svou fotografii a pár informací, které máte chu sd lit ostatním ú astník m kurzu. Podmínky úsp šného absolvování kurzu - vypracovat a odevzdat alespo jeden ze zadaných úkol Po celou dobu kurzu je Vám k dispozici autorka a tutorka kurzu Lucie Rohlíková, která zodpoví všechny Vaše dotazy, okomentuje a vyhodnotí všechny odevzdané úkoly. Využijte tedy v maximální možné mí e její asistence. Neostýchejte se prosím klást individuální dotazy zam ené do Vaší vlastní praxe. Úkoly nejsou hodnoceny body, je t eba je pouze vypracovat tak, aby byly p ijaty. Hodn úsp ch p i studiu! Strana 3

5 Co je e-learning? V kontextu základních a st edních škol se setkáváme s r znými podobami e-learningu. Pokud chceme o e-learningu mluvit, hodnotit jeho p ínosy nebo se dotazovat žák, student nebo ú astník kurz dalšího vzd lávání, jaký je jejich postoj k e-learningu, vždy je t eba nejd íve pe liv vydefinovat, k jaké konkrétní podob e-learningu se mají vyjad ovat. 1.1 Formy e-learningu Do které formy e-learningu spadá kurz, který práv studujete? Strana 4

6 Kterou z výše uvedených forem je práce s aplikací na tabletu? 1.2 Základní pojmy Dokážete tyto pojmy vysv tlit? 2 E-learning z pohledu pedagogických teorií Poj me se nyní zamyslet nad tím, jak e-learning ovliv ují pedagogické teorie. P e t te si následující popisy ty r zných typ e-learningu a pokuste se ur it, jestli se jedná o e-learning na bázi kognitivismu, behaviorismu, konstruktivismu nebo konektivismu. P ed kliknutím na ešení si poznamenejte svou odpov. P ÍKLAD 1 Student prochází texty a multimediální zdroje. Po každém krátkém úseku studia následuje kontrolní otázka nebo kontrolní test. Podle toho, jak úsp šný je student v testu, systém automaticky zvolí další cestu studijními materiály. V p ípad neúsp šn zodpov zených otázek v testu nabídne dovysv tlení problematiky, další procvi ování nebo opakování. P ÍKLAD 2 Student je veden k objevování. Studentovi není nejd íve p edložen studijní Strana 5

7 text nebo výkladový multimediální materiál, ale problém, zadání úkolu, otázka k zamyšlení. V kurzu jsou podporovány diskuse a aktivity pro týmovou spolupráci, kdyz se studenti u í navzájem. P ÍKLAD 3 Studenti jsou sou ástí sít, u ící se komunity. Mají odkazy na r znorodé zdroje, se kterými pracují, které navzájem sdílí a komentují. Každý student je zárove sám zdrojem znalostí, informací i zkušeností.obvykle studenti prost ednictvím sít eší n jaký problém. Nepracují s p ipravenou sadou studijních materiál, ale se vším, co sí nabízí. Každý student si buduje personalizované prost edí pro u ení. P ÍKLAD 4 Studentovi jsou pokládány otázky a za správné odpov di je odm ován, za špatné penalizován. U ení je ízeno po íta ovým programem - program volí postup otázek. Student v u ení postupuje vlastním tempem a v malých krocích. D raz je kladen na zpevn ní znalostí (procvi ování, drilování). 2.1 Specifika jednotlivých p ístup V sou asném e-learningu se v r zných typech výukových program, aplikací a kurz setkáváme v podstat se všemi ty mi p ístupy, které jsme zmínili v p edchozí kapitole. Je velmi zajímavé, že dril, který byl v posledních letech ve ejností i pedagogickými kruhy odmítán, se dnes díky technologiím dostává více do pop edí. Technologie mají totiž tu vzácnou vlastnost, že díky jejich atraktivit žáci mnohonásobné procvi ování tolik nevnímají, nevadí jim. U menších d tí bychom dokonce mohli íci, že dril milují - nap. pokud jim necháme volný prostor k opakovaným innostem s tabletem, všimneme si, že se s nadšením vrací ke stále stejným aplikacím, znovu a znovu absolvují stejná cvi ení a ta je napl ují radostí, protože jsou v nich úsp šné. Na druhou stranu se ukazuje, že neustálé procvi ování s automatickým vyhodnocením vede pouze k povrchní znalosti a tipování. Pro hloubkový p ístup k u ení proto využíváme konstruktivistických a konektivistických p ístup, které kladou d raz na aktivitu student, ešení problém a rozvoj tvo ivosti, komunikace a spolupráce. Zdroje: BRDI KA, Bo ivoj. Konektivismus - teorie vzd lávání v prost edí sociálních sítí. Metodický portál: lánky [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: Strana 6

8 <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10357/konektivismus---teorie- VZDELAVANI-V-PROSTREDI-SOCIALNICH-SITI.html>. ISSN BRDI KA, Bo ivoj. T i generace online pedagogiky. Metodický portál: lánky [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17737/tri-generace-online- PEDAGOGIKY.html>. ISSN T i generace on-line pedagogiky Bo ivoj Brdi ka na ve svém lánku na metodickém portále rvp.cz p edstavil t i generace on-line pedagogiky podle p ísp vku Terryho Andersona a Jona Drona Three Generations of Distance Education Pedagogy v asopise International Review of Research in Open and Distance Learning z b ezna Behaviorismus a kognitivismus jsou zde spojené pod spole ný název kognitivní behaviorismus, protože behaviorismus v izolované podob lze dnes již považovat za p ekonaný. Zdroj: Brdi ka, 2011 Strana 7

9 3 P íklady dobré praxe v e-learningu S e-learningem se to nesmí p ehán t. V tšina dnešních d tí tráví s po íta em, tabletem, televizí nebo mobilním telefonem mnohem více asu, než je žádoucí. Proto ani škola by to nem la s využitím r zných typ e- learningu p ehán t, ale m la by jej využívat jen tam, kde je zcela nenahraditelným pomocníkem. vyhledání nejaktuáln jších informací (nap. Jaké je po así práv te v r zných zemích sv ta? Jaká je aktuální politická situace v zemi, o které se práv u íme? Kolik jedinc tohoto chrán ného živo išného druhu aktuáln žije a ve kterých zemích?) vyhledání jinak nezjistitelných informací (údaje z elektronických databází, knihoven a dalších ist elektronických zdroj ) využití vizualiza ních a simula ních aplikací - nap. Google Earth, virtuální prohlídky kulturních památek, digitální knihovny starých tisk apod. využití komunika ních technologií (denní pro dlouhodob nemocného spolužáka, p ípadn i p enos webkamerou, rychlá a levná komunikace s partnerskou t ídou z jiné školy apod.) využití textových a grafických editor (zpracování výstup u ebních aktivit - kreativita, profesionalita zpracování, rozvoj ICT dovedností) zpracování multimédií (dokumentace projektové výuky, zpracování autentického materiálu, který studenti shromáždili atd.) Poj me se v dalším textu inspirovat nám ty zdroj a inností, kde jsou technologie nezbytným pomocníkem. Strana 8

10 3.1 Kreativní zpracování reálného materiálu Prvním p íkladem aktivit s využitím technologií, které kladou d raz na propojení technologie a reality je projekt využití po íta v hodinách matematiky a biologie na jednom z brn nských gymnázií. Skv lý p íklad rozvoje mezip edm tových vztah a vzd lávacích strategií, které podporují tvo ivost a motivaci d tí. Houby se dají sbírat nejen doopravdy, ale také ve fotopodob. P íkladem m že být na webu krásn zpracovaná mykologická expedice. V rámci projektu dob íšského gymnázia Biologie v praxi byl shromážd n materiál, který m že u itel skv le využít v dalších letech p i výuce ve t íd i t eba pro samostatnou domácí p ípravu student s využitím e-learningu. 3.2 Dotek reality Chvíle, kdy nemusíme váhat s využití technologií nastává v moment, kdy mohou zprost edkovat pohledy, které není jednoduché žák m b žn zajistit. Níže si prohlédn te n kolik p íklad. PROZKOUMEJTE 1) Vyprávíte žák m o Louvru a jeho nádherných sbírkách um leckých p edm t? Není nic snazšího, než se vydat na virtuální prohlídku. Virtuální prohlídky Musée du Louvre Rozcestník virtuálních prohlídek (zahrani ní) Virtuální prohlídky R Strana 9

11 2) Nestihli jste zorganizovat školní výlet na unikátní výstavu starých tisk? Díky projektu Národní knihovny možná nená problém žák m zprost edkovat dotek digitalizované verze vzácných d l. Server manuscriptorium.com Národní digitální knihovna Další digitální knihovny 3) A co t eba poznávání taj lidského t la a zkoumání rozli ných 3D objekt? Vyzkoušejte server Zygote Body (pro prohlížení je doporu ený Google Chrome). Zajímavých p íklad bychom mohli uvád t nepo ítan. Tak alespo ješt prozkoumejte knihovnu 3D objekt. 3.3 Vzdálené laborato e Dalším zajímavým fenoménem, kdy se v rámci školních vzd lávacích inností propojují aktivity reálné s virtuálními jsou tzv. vzdálené laborato e. N které univerzity poskytují za ízení pro reálné pokusy, které je možné ovládat na dálku prost ednictvím webového rozhraní. P es webovou kameru student vidí, jak pokus probíhá a jak se m ní, pokud na webovém rozhraní student nastaví jiné parametry. V tšinou se setkáme se vzdálenými laborato emi fyzikálními - v eské republice nap. na MFF UK v Praze. Existují také vzdálené meteorologické stanice - nap. ZŠ v Šumperku. 3.4 Využití webových služeb Za velice inspirativní považuji pracovní list zpracovaný formou powerpointové prezentace pro výuku o zem t esení. Autor pracuje s hypertextovými odkazy na stránky vizualizací aktuáln probíhajících zem t esení apod. Celý materiál je perfektn zpracován po stránce technické i metodické. Pracovní list nep edpokládá automatické vyhodnocení odpov dí student, ale jejich uložení a odevzdání u iteli v elektronické podob. Strana 10

12 3.5 E-learning na webových stránkách ada škol, vzd lávacích institucí, u itel, student u itelství, ale i všelijakých dalších nadšenc publikuje na internetu vzd lávací materiály, cvi ení a testy. V r zných grafických podobách, s r znými technickými možnosti, s r znou kvalitou obsahu i zpracování, s r znou využitelností ve výuce nebo pro samostudium. Výborné je, když je u itel ochoten vytvá en webové stránky pro t ídu, kterou u í a tam pak sdílet materiály odpovídající aktuáln probíraným témat m. Je velice náro né se tétoi innosti v novat kontinuáln t eba celý školní rok nebo n kolik let. Je však možné naplánovat také jen využití t ídních webových stránek pro podporu konkrétního projektu realizovaného v ur itém období. Strana 11

13 Trendy v e-learningu 1 E-learning dnes Nové technologie bou liv m ní tradi ní vzd lávací prost edky, metody i strategie. Kdo se pohybuje v oblasti e-learningu delší dobu a sleduje pr b žn aktuální trendy, uv domí si, že n kdy se jedná jednoduše o módu a v ur itém období oblíbený zp sob argumentace. Ob as je velmi t žké rozpoznat, zda se vyplatí investice do nákladné technologie - zda ji za chvíli "nep eválcuje n jaká jiná". V této kapitole se dotkneme p ehledu aktuálních trend ve využití technologií ve vzd lávání a seznámíme se s dnes nej ast ji sklo ovanými pojmy v e-learningu. V oblasti technologií je celkem t žké být stále "in", protože každou chvíli se objeví novinky u nás i v zahrani í. Abyste udrželi krok, je vhodné sledovat webové stránky, které o neustálých novinkách nebo být lenem pedagogických komunit, které diskutují a sdílí zkušenosti s novými technologiemi. Odkazy na n které z nich si p edstavíme. Praktickou vsuvkou v této kapitole jsou informace o LMS Moodle pro pokro ilejší uživatele, kde si ukážeme n kolik typ pro využití HTML p i tvorb studijních materiál. 1.1 Trendy v e-learningu Doc. Eger, který se na Západo eské univerzit v Plzni v nuje e-learningu už od devadesátých let, provádí každoro ní pr zkum trend v e-learningu tak, že se dotazuje expert a student, jaké trendy v sou asné dob vnímají jako zásadní. Zkuste si na úvod vyplnit dotazník doc. Egera pro rok 2013 a pak se m žete podívat i na vyhodnocení. Situace v e-learningu ve firmách je jiná než ve školách. Firmy v tšinou volí n jaké profesionální ešení. Kurzy jim zpracuje specializovaná firma. Nej ast ji se jedná o e-learning v podob p ijemn graficky zpracovaných text a na n navazujích test. Stále více jsou pro firemní školení využívané také webiná e. Strana 12

14 Nyní se m žete podívat na zajímavou prezentaci trend v e-learningu od firmy Rentel, která se e-learningem dlouhodob zabývá. 1.2 Webiná e Webiná je takové sou asné zaklínadlo. Pojem, o kterém jsem si p ed pár lety ani v nejmenším nemyslela, že by se mohl prosadit, se etablovat díky propaga ním aktivitám serveru webinare.cz. Webiná je zp sob synchronního e-learningu, kdy u itel a studenti se setkají v ur eném ase na síti, lektor vede výuku, p i které je snímán kamerou a pracuje s p ipravenou prezentací. Studenti mohou klást otázky prost ednictvím chatu. V závislosti na tom, jak pokro ilé rozhraní pro webiná je využíván, jsou na obou stranách k dispozici r zné pokro ilé technologie. U n kterého typu webiná e je možné navázat i se studenty vizuální kontakt - i studenti jsou snímáni webovou kamerou, u itel m že využívat r zných nástroj pro on-line hlasování a jeho vyhodnocování apod. Podívejte se na videoprezentaci, jak takový webiná m že probíhat. Pokud n kdy budete prost ednictvím webiná e u it, vzpome te si na následující zásady: - nep ipravujte webiná p íliš dlouhý (pozornost on-line student výrazn klesá už po cca deseti minutách) - dop edu si p ipravte otázky pro studenty, hlasování apod., které webiná oživí a pomohou student m udržet pozornost - poskytn te studujícím prezentaci, a si mohou v pr b hu webiná e p ímo k jednotlivým snímk m d lat poznámky (pokud prezentaci neposkytnete, n kte í studenti se nebudou soust edit, ale budou si v pr b hu vašeho výkladu archivovat PrintScreen obrazovek) - pokud vedete webiná ve dvojici skolegou, dejte pozor, aby jeden z vás nevykládal a druhý ve stejné chvíli ne ešil se studenty jiné otázky na chatu (je to velmi astá chyba) - po ítejte s tím, že mohou nastat technické problémy, proto m jte na ú astníky webiná e vždy alternativní kontakty (telefonní íslo, apod.) Strana 13

15 1.3 MOOC Tato zkratka je v R takovou novinkou, že v tšina odborník ješt neví, jak název správn vyslovit. Nej ast ji te slýchám z angli tiny p ejatou výslovnost [muk]. Jednoduše e eno jedná se o on-line kurzy poskytované renomovanými institucemi, které jsou otev ené najednou pro stovky a tisíce zájemc z celého sv ta. Kurz obvykle p ipraví erudovaný autor nebo tým. Zpracuje studijní texty, videotutoriály, animace a veškeré další zdroje. V pr b hu kurzu jsou vedeny diskuse ú astník mnoha r znými zp soby s využitím sociálních sítí. Ú astníci eší zadané úkoly a pokouší se o zvládnutí test. Kurz obvykle vede celý tým lektor, aby bylo možné zvládnout masivní nápor velkého po tu studujících. P íprava a realizace MOOC je prestižní záležitostí. eská republika zatím k dnešnímu dni ( ) žádný zpracovaný MOOC nemá. 1.4 Gamifikace Slovo gamifikace pochází z anglického slova "game" - hra. Pro nás všechny odchované Komenským není hra ve výuce nic moc objevného, i když gamifikace nevnímá využití hry v obecném slova smyslu, ale spíše jako aplikaci konkrétních herních prvk a princip ve výuce. Cílem je motivovat žáky alternativním zp sobem a p iblížit se tomu, co nejvíce milují - po íta ovým hrám. Místo známek využíváme skóre a žeb í ky úsp šnosti. Strana 14

16 1.5 Digitální odznaky Princip gamifikace je východiskem pro fenomén digitálních odznak. Ten je založen na odm ování lidí za díl í aktivity, innosti, prokázané znalosti a kompetence a po ítá s p irozenou sb ratelskou vášní v každém z nás. Ukázka digitální odznak vyhledáva e Mozilla Digitální odznaky v eské republice popularizovat p edevším Jakub Štogr. Ve spolupráci s dalšími partnery provozuje portál na kterém se m žete dozvíte, jak odznaky získávat, jak je ud lovat a ov ovat jejich pravost. Digitální odznaky jsou také tématem vizioná ské p ednášky Dalibora Naara: 1.6 Pedagogické weby a komunity U itelé jsou specifickou skupinou uživatel technologií a obecn internetu. Mají výhodu, že skoro všichni mají p ístup k technologiím, které jsou ve školách v relativním po ádku - funk ní a aktualizované. Celá ada u itel si v posledních letech zvykla využívat p i své p íprav i svém dalším vzd lávání internetové zdroje, prezentovat své názory v internetových diskusích a také sdílet vlastními silami vytvo ené materiály. N kte í u itelé se rovn ž sdružují v internetových komunitách dle svého zájmu. PROZKOUMEJTE Metodický portál: Spomocník pro využití moderních technologií ve výuce: Pepouš v nápadník: Strana 15

17 GEG U te se s námi: https://plus.google.com/u/0/communities/ ipad ve škole: isen: Android ve výuce: Pomoc u itel m: SMARTboard ve výuce: Kreativní inspirace: 2 LMS Moodle LMS Moodle je v eské republice nejpoužívan jším on-line systémem pro podporu výuky jak ve školách, tak i ve firmách. Jeho výhodou je snadná a všeobecná dostupnost díky tomu, že se jedná o open source. Systém si m žete zdarma stáhnout a nainstalovat a pokud máte šikovné programátory, m žete jej také upravovat, doplnit, zdokonalit. Kolem LMS Moodle je velká komunita uživatel u nás i ve sv t, což zjednodušuje ešení problém. Na diskusních fórech moodle.org v tšinou snadno najdete odpov di na otázky, které vás v souvislosti v LMS Moodle trápí. LMS Moodle se objevuje vždy každých p l roku v nové verzi - je dobré na stále nové a nové verze postupovat, abyste neztratili kompatibilitu s r znými dalšími systémy. V každé nové verzi jsou navíc zajímavé novinky, které stojí za to vyzkoušet. Lokalizaci LMS Moodle do eského jazyka zajiš uje firma PragoData Consulting. P i p echodu Moodle na verzi 2 vydali zajímavý p ehled základních v cí, které Moodle umí. Doporu uji k nahlédnutí. Strana 16

18 2.1 Moodle pro za áte níky Pokud s Moodle nemáte ješt prakticky žádné zkušenosti, možná oceníte odkaz na materiál Mgr. Bohumila Havla, který se už adu let snaží o osv tu pro uživatele Moodle a na slideshare poskytuje desítky prezentací. Jedna z t ch úvodních ur ená u itel m ze základních škol: A kdo má chu chvíli si osv žit angli tinu, m že se podívat na oficiální prezentaci LMS Moodle: 2.2 Moodle pro pokro ilé aneb užite né HTML P i pokro ilejší autorské práci v LMS Moodle m zeme využít p epnutí editoru do HTML rozhraní a doplnit tak do textu n které zvláštní objekty a funkce. Pokud jste dosud s HTML nepracovali, nemusíte mít obavu, úpln sta í ta nejzákladn jší znalost. Každý p íkaz v HTML píšeme mezi šipky a ukon ujeme s dopln ným obráceným lomítkem. Pokud chceme takový p íkaz vložit do HTML rozhraní, klikneme na tla ítko HTML na t etím ádku editoru. Vložíme p íkaz, klikneme na Aktualizovat, pak ješt potvrdíme kliknutím na Uložit zm ny. 2.3 Vložení prostoru pro poznámky Pokud chceme na v pr b hu textového výkladu vést studující k zamyšlení, m že se vložit tzv. textarea, do které je možné vpisovat. Vepsaný text se nikam neukládá, slouží jen k rychlým momentálním poznámkám - níže vidíte p íklad použití. Strana 17

19 Pro textareu využíváme tento kód: <p style="text-align:"><textarea class="post" style="width:500px;" tabindex="10" name="odpovedviceradkova1" rows="2" wrap="virtual" cols="40"></textarea></p> Zm nou ísel m žeme m nit ší ku, po et ádek apod. Níže zobrazenou textareu dostaneme, když zmenšíme ší ku style="width: 300px;" a zv tšíme po et ádek rows="4". 2.4 Vložení skrytého textu Pro skrytý text používáme následující kód: <script type="text/javascript"> function toggle(obj) { var obj=document.getelementbyid(obj); if (obj.style.display == "block") obj.style.display = "none"; else obj.style.display = "block"; } </script> <a href="javascript: void(0);" onclick="toggle('q1')">slovo, NA KTERÉ SE BUDE KLIKAT</a> <div id="q1" style="display:none;">skrytý TEXT</div> 2.5 Vložení podbarvení textu Podbarvení textu, které je p ipravenou všude u pokyn pro autora, bylo vytvo eno p vodn jako tabulka s jedním ádkem a jedním sloupcem. Z HTML editoru jsme si vzali kód této tabulky, abychom p i vytvá ení podbarvení p íšt ušet ili as a nemuseli znovu tvo it tabulku. Kód žlutého podbarvení vypadá takto: <table style="border-color: #ffffcc; border-width: 0px; background-color: #ffffcc; width: 100%; border-style: solid;" border="0"> <tbody> <tr> <td>zde VLOŽIT TEXT</td> </tr> </tbody> </table> Pokud p esn tento text nahrajeme do HTML rozhraní, zobrazí se nám: Strana 18

20 2.6 Vložení videa z youtube.com VKLÁDÁNÍ VIDEA POMOCÍ EMBED KÓDU: 1. Vyhledejte video na youtube. 2. Pod videem klikn te na Sdílet. 3. Pak na Vložit. 4. Zvolte velikost zobrazovaného okna. 5. Zobrazený kód si uložte pomocí Ctrl+C. 6. Editor webové stránky v Moodle p epn te na html zdroj. 7. Vložte kód pomocí Ctrl+V. 8. Pokud chcete video vyst edit, vložte ješt p ed kód zna ku <center> a na konec </center>. Náhled videa je v podstat jen jiným typem odkazu na video. Když na n j dvakrát kliknete, otev e se Vám stránka na youtube. Pokud vlastník videa na youtube.com video smaže nebo znep ístupní, video p estane fungovat a budete muset hledat náhradní odkaz. Strana 19

21 3 Tipy pro úsp šné on-line vzd lávání 1) Internet je jiný než ostatní média. Nem žete vzít knížku nebo nafilmovanou p ednášku, dát ji na internet a o ekávat, že se studenti podle ní budou u it. Nemají dost trpelivosti otá et stránky, poslouchat nebo sledovat dlouhé video. Cht jí velmi asto vid t, slyšet a sami zasáhnout do d je. A to vše najednou a kdekoliv najdou p ipojení k internetu. Necht jí na nic ekat. 2) Chci se u it to, co chci, kdy chci a kde chci. Možnost volby a dostupnost materiál kdykoliv a kdekoliv, to je pro úsp ch e-learningu zcela zásadní požadavek. M jte na pam ti, že n kte í studenti udrží pozornost jen krátkou dobu nebo se u í na poslední chvili. Nem žeme o ekávat, že se budou u it celé dlouhé téma lekce najednou. On-line studenti o ekávají, že se budou u it po kouskách, které budou mít 5-15 minut. 3) Jak mi to jde? Obsah je d ležitý, ale stejn tak je d ležitá zp tná vazba. Nejde jen o zve ejn ní informací. Studenti pot ebují ihned p esn v d t, jak si v u ení vedou. A nesta í pouhá informace, zda dob e i ne. Cht jí také v d t, jak se v u ení zlepšovat. 4) Nau ím se to svým vlastním zp sobem. N kterým student m sta í krátká rada, n kte í pot ebují obsáhlejší vysv tlení. N kdo chce vid t p íklady a pot ebuje si u ivo procvi it. Volba zp sobu u ení musí být na studentech. Pokud systém umož uje jen jeden zp sob u ení, a to ten, který konkrétnímu studentovi nevyhovuje, nastanou problémy. 5) Pokyny v tšinou ne tu. P esto, že k u ebním materiál m vypracujeme p esné pokyny, nem žeme si být jisti, že je studenti budou respektovat. Možná je pouze p elétnou o ima a v u ení budou postupovat podle svého. N kdo dává p ednost seznam m a rejst ík m, n kdo rád vyhledává. N kdo sleduje více odkaz najednou, jiný je prochází postupn. D ležité je pamatovat p i tvorb systému i studijních materiál na možnost r znorodých zp sob ešení. 6) Vytvo jednou, použij opakovan. Znovupoužitelnost materiál umož uje udržení nízkých náklad. Snažte se Strana 20

22 o dodržování standard, které zajiš ují p enositelnost výukových objekt (texty, obrázky, schémata, audio a video materiály, animace, celé výukové lekce a výukové programy apod.) mezi r znými systémy. 7) Krása je v jednoduchosti. Sledujte, jak studenti používají váš systém a kde d lají chyby. Pak vytvo te jednodušší zp sob pro interakci a poskytn te snadno dostupnou nápov du. A je u ení intuitivní. 8) V ci se m ní. Postupy stárnou, nové úkoly vyžadují nové dovednosti, chyby musí být opraveny. Pot ebujete jednoduchý zp sob, jak opravovat, upravovat, m nit a aktualizovat vše, co jste vytvo ili. 9) Sledujte a pomáhejte. Pouhé sledování a m ení pokroku v u ení není tak d ležité, jako jeho využití k nalad ní systému pro daného studenta. Poskytujte osobní zp tnou vazbu šitou na míru, dávejte rady a doporu ujte aktivity na základ pot eb, cíl a dovedností konkrétního studenta. 10) Bu te ve spojení. Komunikujte a snažte se vzbudit ve studentech pocit náležitosti ke studijní skupin (k u ící se komunit ). Informujte studenty, jak se jim ve studiu da í a poskytn te jim užite né informace k práv ešeným úkol m. Strana 21

23 Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií 1 Mobilní technologie ve výuce Sou asným hitem v oblasti vzd lávání jsou mobilní technologie - p edevším tablety. N které školy volí tablety ipad, n které dávají p ednost opra nímu systému Androir nebo Windows, ale to jist není to nejpodstatn jší. Tablety masivn pronikají do výuky p edevším díky následujícím výhodám: bezdrátovost (možnost využití nejen v po íta ové u ebn, ale kdekoliv v areálu školy i mimo n j) výdrž baterie (sta í na celý den výuky - nabíjení m že prob hnout p es noc) rychlé zapnutí (rychlý p ístup k informacím na internetu) intuitivní ovládání (odpadá složité vysv tlování práce s technologií) p itažlivost (d ti jsou tabletem fascinovány, na práci s tabletem se soust edí i problémoví žáci) Projekt Metodik v jehož rámci absolvujete tento kurz je jedním z mnoha iniciativ po celé eské republice, které uplatn ní mobolních za ízení ve výuce eší. PROZKOUMEJTE Pro pokro ilejší uživatele: Záznam webiná e Tablet v rukou u itele 1.1 T-N-T Pod tajemnou zkratkou T-N-T se skrývá úplná "bomba", a sice kompletní systém TABLET-NOTEBOOK-TABULE. Využití t chto t í technologií p edstavuje ideální prost edí pri uplatn ní ICT ve výuce na základní a st ední škole. Strana 22

24 TABLET = žákovské za ízení s p ipojením na internet umož uje, aby žáci s technologií pracovali samostatn nebo ve skupinách NOTEBOOK = umožnuje, aby u itel snadno vytvá el vlastní studijní texty a materiály a žák m je zp ístup oval nap. p es LMS Moodle, umož uje snadné vytvá ení zadání ukol, test i jejich pln ní a odevzdávání, umož uje archivaci pr b hu studia a studijních výsledk, poskytuje r zné typy sdíleného prostoru p i práci s technologíí (wiki, interaktivní slovník apod.) TABULE = umož uje prezentaci obsahu p ipraveného u itelem v etn interaktivní práce s ním, umož uje prezentaci práce jednotlivých žák nebo skupin žák 1.2 T-N-T v praxi T-N-T odstra uje nevýhody v použití interaktivní tabule, kdy na tabuli pracoval jeden nebo dva žáci a ostatní p ihlíželi. P i použití LMS Moodle bez tabletu zase bylo možné materiály využívat jen v po íta ové u ebn. T-N-T má ve všech t chto ohledech bonus navíc. Žáci si každé cvi ení, které u itel p ipravil na notebooku a nasdílel v LMS Moodle, mohou nejprve sami vypracovat jednotliv prost ednictvím tabletu a p es interaktivní tabuli je provedena kontrola. K materiál m, v LMS Moodle je možné p istupovat všude, kde je mobilní sí - t.j. po celé škole, p ípadn i mimo školu. Úkoly mohou zpracovávat žáci i z domova - op t p es tablet nebo i p es po íta. S prezentacemi, které máte p ipravené pro vaši výuku, mohou žáci s úsp chem pracovat p es tablet. Sta í jen do tabletu nainstalovat Strana 23

25 SMARTnotebook. Na tabletu sice nefunguji flashové toolkity, ale prezentace ud laná b žným zp sobem bez toolkit je funk ní. Žáci mohou p etahovat objekty, klikat na n, dopisovat texty, používat tužku a gumu apod. 2 Mobilní technologie a vyu ovací hodina U itelé používají technologie pro motivaci žák, procvi ování u iva a testování znalostí žák. Významným nástrojem u itele jsou technologie rozhodn také p i osvojování nového u iva p edevším pak p i problémových strategiích a innostním pojetí výuky. Technologie je možné využívat v jakékoli fázi vyu ovací hodiny. Je možné s nimi pracovat celou hodinu, ale také jen v rámci krátkého bloku. Mobilní za ízení jsou skv lá v tom, že je také možné je využít z celé hodiny t eba jen dv minuty. P ÍKLADY VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KRÁTKÁ VSUVKA 1-5 minut Bez složitého zapojování a rozbíhání po íta e m že u itel nechat žáky na mobilním za ízení rychle vyhledat krátkou informaci pro dopln ní nebo ov ení vykládané látky, krátkou aktualitu apod. Pro tento typ úkolu žáci s nadšením využijí i své vlastní chytré telefony (krátké omezení b žného zákazu používání telefon b hem vyu ování je rozhodn pot ší). Ov te správnost tohoto pojmu v aplikaci slovník. Zjist te, jaký je dnešní kurz koruny v i dolaru. Hlasujte pro téma slohové práce. ÁST VYU OVACÍ HODINY min Delší ást výuky s technologiemi m že probíhat s oporou o konkrétní výukovou aplikaci nebo n kolik aplikací. Je možné také využít materiál, který u itel vytvo il a žák m nasdílel nap. v LMS Moodle. Delší blok výuky s aplikací m že mít charakter poznávací, procvi ovací, ale také nap. kreativní. Vhodným dopln ním práce s tabletem je pracovní list, který m že být p ipraven v elektronické podob, ale klidn m že být i tišt ný (žáci s pomocí tabletu vyhledávají odpov di na otázky z tišt ného pracovního listu a odpov di zapisují). Strana 24

26 V hodin zem pisu: Ve dvojicích zjist te na internetu, jak se jmenuje hlavní m sto vylosovaného státu. Najd te n kolik fotografií z tohoto m sta a n jakou zajímavost. Z fotografií ud lejte koláž, kterou pak krátce p edstavíte ostatním. V hodin angli tiny: Vytvo te komiks, ve kterém prob hne rozhovor o tom, kam se chystáte na prázdniny. CELÁ VYU OVACÍ HODINA - 45 min Pracovat celou vyu ovací hodinu s tabletem má smysl pouze pokud žáci mají za úkol vytvo it n jaký kompexní materiál - nap. prezentaci, e-book, krátký film apod. Ur it není vhodné nap. celou vyu ovací hodinu procvi ovat sloví ka v jedné aplikaci. Ve dvojicích zjist te na internetu, jak se jmenuje hlavní m sto vylosovaného státu a vytvo te prezentaci, která toto m sto krátce p edstaví. Lokalizujte toto m sto na map. Zkuste najít popis cestovatelských zážitky ech, kte í v tomto m st byli, najd te znak m sta, fotografie a zajímavosti. Zajímavá výuka m že probíhat také tak, že se žáci v pr b hu hodiny st ídají na n kolika stanovištích, z nichž jedno je stanovišt s tablety. Tento styl výuky využijeme p edevším, pokud nemáme tablety pro všechny žáky a chceme, aby žáci s tabletem nepracovali ve skupinách nebo dvojicích, ale každý sám. DLOUHODOBÝ PROJEKT - dny, týdny... Tablet m žeme využívat také jako technickou podporu delších projekt. Žáci mohou prost ednictvím technologií projekt plánovat, vést agendu projektových aktivit, vyhledávat informace, zapisovat poznámky, provád t m ení, v terénu využívat mapy a záznamy cest, fotografovat, filmovat, zpracovávat, vyhodnocovat a publikovat výsledky projektu. Projekt Naše obec V pr b hu jednoho m síce se pokusíme shromáždit co nejvíce zajímavého materiálu z historie a sou asnosti našeho m sta. Budeme pracovat v n kolika týmech, které si rozd lí úkoly a oblast, která bude v centru jejich zájmu: historie obce významné stavby p íroda pr mysl a zem d lství kultura Strana 25

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Bakalářská práce Edukativní možnosti pom cek vyrobených z odpadních a p írodních materiál v environmentální výchov a vzd lávání

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia

Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 247 /2013 Školní vzd lávací

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Tvorba pracovních listij. Metodický materiál

Tvorba pracovních listij. Metodický materiál Tvorba pracovních listij Metodický materiál TVORůŮ PRŮCOVNÍCH LISTIJ Metodický materiál Lenka Mrázová Moravské zemské muzeum Brno, 2013 ISBN 978-80-7028-403-2 2 OBSAH Úvodem 4 Charakteristika pracovních

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více