PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D."

Transkript

1 PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem

2 Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Strana 1

3 Vážení kolegové, v tomto kurzu se budeme zabývat p edevším tím, jaké jsou sou asné trendy využití informa ních a komunika ních technologií ve vzd lávání. Jak rozvíjet s pomocí e-learningu individualizovaný p ístup k žák m a student m? Jak p ipravovat vhodné materiály pro on-line vzd lávání? Jak žáky s pomocí technologií správn testovat? Na tyto a mnohé další otázky budeme spole n hledat odpov. Lucie Rohlíková, autorka kurzu Strana 2

4 Úvod Po íta je zesilova. Umoc uje ty nejlepší výukové metody i ty nejhorší. Je zde reálné nebezpe í, že ty horší mohou p evážit a omezit tak schopnosti budoucích dosp lých. Alan Lesgold V úvodní kapitole si p edstavíme zp sob naší budoucí spolupráce. Prost ednictvím úvodní ankety a diskuse m žete sd lit, jaké jsou Vaše úvodní pocity, p edchozí zkušenosti s on-line vzd láváním i Vaše o ekávání od tohoto kurzu. Základní charakteristika kurzu aneb studijní návod Tento kurz obsahuje úvodní a záv re nou kapitolu a další t i kapitoly týkající se problematiky e-learningu se zam ením na základní školu. Vedle studijních lánk naleznete v kurzu r zné další aktivity (interaktivní slovník, úkoly, ankety, diskusní fóra). Aktivity jsou ve studijním plánu azeny za sebou tak, jak z autorského pohledu vnímáme optimální cestu kurzem, ale m žete volit i jiný zp sob práce v kurzu. Pokud ješt nemáte upravený sv j osobní profil v LMS Moodle, prosím, vložte tam svou fotografii a pár informací, které máte chu sd lit ostatním ú astník m kurzu. Podmínky úsp šného absolvování kurzu - vypracovat a odevzdat alespo jeden ze zadaných úkol Po celou dobu kurzu je Vám k dispozici autorka a tutorka kurzu Lucie Rohlíková, která zodpoví všechny Vaše dotazy, okomentuje a vyhodnotí všechny odevzdané úkoly. Využijte tedy v maximální možné mí e její asistence. Neostýchejte se prosím klást individuální dotazy zam ené do Vaší vlastní praxe. Úkoly nejsou hodnoceny body, je t eba je pouze vypracovat tak, aby byly p ijaty. Hodn úsp ch p i studiu! Strana 3

5 Co je e-learning? V kontextu základních a st edních škol se setkáváme s r znými podobami e-learningu. Pokud chceme o e-learningu mluvit, hodnotit jeho p ínosy nebo se dotazovat žák, student nebo ú astník kurz dalšího vzd lávání, jaký je jejich postoj k e-learningu, vždy je t eba nejd íve pe liv vydefinovat, k jaké konkrétní podob e-learningu se mají vyjad ovat. 1.1 Formy e-learningu Do které formy e-learningu spadá kurz, který práv studujete? Strana 4

6 Kterou z výše uvedených forem je práce s aplikací na tabletu? 1.2 Základní pojmy Dokážete tyto pojmy vysv tlit? 2 E-learning z pohledu pedagogických teorií Poj me se nyní zamyslet nad tím, jak e-learning ovliv ují pedagogické teorie. P e t te si následující popisy ty r zných typ e-learningu a pokuste se ur it, jestli se jedná o e-learning na bázi kognitivismu, behaviorismu, konstruktivismu nebo konektivismu. P ed kliknutím na ešení si poznamenejte svou odpov. P ÍKLAD 1 Student prochází texty a multimediální zdroje. Po každém krátkém úseku studia následuje kontrolní otázka nebo kontrolní test. Podle toho, jak úsp šný je student v testu, systém automaticky zvolí další cestu studijními materiály. V p ípad neúsp šn zodpov zených otázek v testu nabídne dovysv tlení problematiky, další procvi ování nebo opakování. P ÍKLAD 2 Student je veden k objevování. Studentovi není nejd íve p edložen studijní Strana 5

7 text nebo výkladový multimediální materiál, ale problém, zadání úkolu, otázka k zamyšlení. V kurzu jsou podporovány diskuse a aktivity pro týmovou spolupráci, kdyz se studenti u í navzájem. P ÍKLAD 3 Studenti jsou sou ástí sít, u ící se komunity. Mají odkazy na r znorodé zdroje, se kterými pracují, které navzájem sdílí a komentují. Každý student je zárove sám zdrojem znalostí, informací i zkušeností.obvykle studenti prost ednictvím sít eší n jaký problém. Nepracují s p ipravenou sadou studijních materiál, ale se vším, co sí nabízí. Každý student si buduje personalizované prost edí pro u ení. P ÍKLAD 4 Studentovi jsou pokládány otázky a za správné odpov di je odm ován, za špatné penalizován. U ení je ízeno po íta ovým programem - program volí postup otázek. Student v u ení postupuje vlastním tempem a v malých krocích. D raz je kladen na zpevn ní znalostí (procvi ování, drilování). 2.1 Specifika jednotlivých p ístup V sou asném e-learningu se v r zných typech výukových program, aplikací a kurz setkáváme v podstat se všemi ty mi p ístupy, které jsme zmínili v p edchozí kapitole. Je velmi zajímavé, že dril, který byl v posledních letech ve ejností i pedagogickými kruhy odmítán, se dnes díky technologiím dostává více do pop edí. Technologie mají totiž tu vzácnou vlastnost, že díky jejich atraktivit žáci mnohonásobné procvi ování tolik nevnímají, nevadí jim. U menších d tí bychom dokonce mohli íci, že dril milují - nap. pokud jim necháme volný prostor k opakovaným innostem s tabletem, všimneme si, že se s nadšením vrací ke stále stejným aplikacím, znovu a znovu absolvují stejná cvi ení a ta je napl ují radostí, protože jsou v nich úsp šné. Na druhou stranu se ukazuje, že neustálé procvi ování s automatickým vyhodnocením vede pouze k povrchní znalosti a tipování. Pro hloubkový p ístup k u ení proto využíváme konstruktivistických a konektivistických p ístup, které kladou d raz na aktivitu student, ešení problém a rozvoj tvo ivosti, komunikace a spolupráce. Zdroje: BRDI KA, Bo ivoj. Konektivismus - teorie vzd lávání v prost edí sociálních sítí. Metodický portál: lánky [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: Strana 6

8 <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10357/konektivismus---teorie- VZDELAVANI-V-PROSTREDI-SOCIALNICH-SITI.html>. ISSN BRDI KA, Bo ivoj. T i generace online pedagogiky. Metodický portál: lánky [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17737/tri-generace-online- PEDAGOGIKY.html>. ISSN T i generace on-line pedagogiky Bo ivoj Brdi ka na ve svém lánku na metodickém portále rvp.cz p edstavil t i generace on-line pedagogiky podle p ísp vku Terryho Andersona a Jona Drona Three Generations of Distance Education Pedagogy v asopise International Review of Research in Open and Distance Learning z b ezna Behaviorismus a kognitivismus jsou zde spojené pod spole ný název kognitivní behaviorismus, protože behaviorismus v izolované podob lze dnes již považovat za p ekonaný. Zdroj: Brdi ka, 2011 Strana 7

9 3 P íklady dobré praxe v e-learningu S e-learningem se to nesmí p ehán t. V tšina dnešních d tí tráví s po íta em, tabletem, televizí nebo mobilním telefonem mnohem více asu, než je žádoucí. Proto ani škola by to nem la s využitím r zných typ e- learningu p ehán t, ale m la by jej využívat jen tam, kde je zcela nenahraditelným pomocníkem. vyhledání nejaktuáln jších informací (nap. Jaké je po así práv te v r zných zemích sv ta? Jaká je aktuální politická situace v zemi, o které se práv u íme? Kolik jedinc tohoto chrán ného živo išného druhu aktuáln žije a ve kterých zemích?) vyhledání jinak nezjistitelných informací (údaje z elektronických databází, knihoven a dalších ist elektronických zdroj ) využití vizualiza ních a simula ních aplikací - nap. Google Earth, virtuální prohlídky kulturních památek, digitální knihovny starých tisk apod. využití komunika ních technologií (denní pro dlouhodob nemocného spolužáka, p ípadn i p enos webkamerou, rychlá a levná komunikace s partnerskou t ídou z jiné školy apod.) využití textových a grafických editor (zpracování výstup u ebních aktivit - kreativita, profesionalita zpracování, rozvoj ICT dovedností) zpracování multimédií (dokumentace projektové výuky, zpracování autentického materiálu, který studenti shromáždili atd.) Poj me se v dalším textu inspirovat nám ty zdroj a inností, kde jsou technologie nezbytným pomocníkem. Strana 8

10 3.1 Kreativní zpracování reálného materiálu Prvním p íkladem aktivit s využitím technologií, které kladou d raz na propojení technologie a reality je projekt využití po íta v hodinách matematiky a biologie na jednom z brn nských gymnázií. Skv lý p íklad rozvoje mezip edm tových vztah a vzd lávacích strategií, které podporují tvo ivost a motivaci d tí. Houby se dají sbírat nejen doopravdy, ale také ve fotopodob. P íkladem m že být na webu krásn zpracovaná mykologická expedice. V rámci projektu dob íšského gymnázia Biologie v praxi byl shromážd n materiál, který m že u itel skv le využít v dalších letech p i výuce ve t íd i t eba pro samostatnou domácí p ípravu student s využitím e-learningu. 3.2 Dotek reality Chvíle, kdy nemusíme váhat s využití technologií nastává v moment, kdy mohou zprost edkovat pohledy, které není jednoduché žák m b žn zajistit. Níže si prohlédn te n kolik p íklad. PROZKOUMEJTE 1) Vyprávíte žák m o Louvru a jeho nádherných sbírkách um leckých p edm t? Není nic snazšího, než se vydat na virtuální prohlídku. Virtuální prohlídky Musée du Louvre Rozcestník virtuálních prohlídek (zahrani ní) Virtuální prohlídky R Strana 9

11 2) Nestihli jste zorganizovat školní výlet na unikátní výstavu starých tisk? Díky projektu Národní knihovny možná nená problém žák m zprost edkovat dotek digitalizované verze vzácných d l. Server manuscriptorium.com Národní digitální knihovna Další digitální knihovny 3) A co t eba poznávání taj lidského t la a zkoumání rozli ných 3D objekt? Vyzkoušejte server Zygote Body (pro prohlížení je doporu ený Google Chrome). Zajímavých p íklad bychom mohli uvád t nepo ítan. Tak alespo ješt prozkoumejte knihovnu 3D objekt. 3.3 Vzdálené laborato e Dalším zajímavým fenoménem, kdy se v rámci školních vzd lávacích inností propojují aktivity reálné s virtuálními jsou tzv. vzdálené laborato e. N které univerzity poskytují za ízení pro reálné pokusy, které je možné ovládat na dálku prost ednictvím webového rozhraní. P es webovou kameru student vidí, jak pokus probíhá a jak se m ní, pokud na webovém rozhraní student nastaví jiné parametry. V tšinou se setkáme se vzdálenými laborato emi fyzikálními - v eské republice nap. na MFF UK v Praze. Existují také vzdálené meteorologické stanice - nap. ZŠ v Šumperku. 3.4 Využití webových služeb Za velice inspirativní považuji pracovní list zpracovaný formou powerpointové prezentace pro výuku o zem t esení. Autor pracuje s hypertextovými odkazy na stránky vizualizací aktuáln probíhajících zem t esení apod. Celý materiál je perfektn zpracován po stránce technické i metodické. Pracovní list nep edpokládá automatické vyhodnocení odpov dí student, ale jejich uložení a odevzdání u iteli v elektronické podob. Strana 10

12 3.5 E-learning na webových stránkách ada škol, vzd lávacích institucí, u itel, student u itelství, ale i všelijakých dalších nadšenc publikuje na internetu vzd lávací materiály, cvi ení a testy. V r zných grafických podobách, s r znými technickými možnosti, s r znou kvalitou obsahu i zpracování, s r znou využitelností ve výuce nebo pro samostudium. Výborné je, když je u itel ochoten vytvá en webové stránky pro t ídu, kterou u í a tam pak sdílet materiály odpovídající aktuáln probíraným témat m. Je velice náro né se tétoi innosti v novat kontinuáln t eba celý školní rok nebo n kolik let. Je však možné naplánovat také jen využití t ídních webových stránek pro podporu konkrétního projektu realizovaného v ur itém období. Strana 11

13 Trendy v e-learningu 1 E-learning dnes Nové technologie bou liv m ní tradi ní vzd lávací prost edky, metody i strategie. Kdo se pohybuje v oblasti e-learningu delší dobu a sleduje pr b žn aktuální trendy, uv domí si, že n kdy se jedná jednoduše o módu a v ur itém období oblíbený zp sob argumentace. Ob as je velmi t žké rozpoznat, zda se vyplatí investice do nákladné technologie - zda ji za chvíli "nep eválcuje n jaká jiná". V této kapitole se dotkneme p ehledu aktuálních trend ve využití technologií ve vzd lávání a seznámíme se s dnes nej ast ji sklo ovanými pojmy v e-learningu. V oblasti technologií je celkem t žké být stále "in", protože každou chvíli se objeví novinky u nás i v zahrani í. Abyste udrželi krok, je vhodné sledovat webové stránky, které o neustálých novinkách nebo být lenem pedagogických komunit, které diskutují a sdílí zkušenosti s novými technologiemi. Odkazy na n které z nich si p edstavíme. Praktickou vsuvkou v této kapitole jsou informace o LMS Moodle pro pokro ilejší uživatele, kde si ukážeme n kolik typ pro využití HTML p i tvorb studijních materiál. 1.1 Trendy v e-learningu Doc. Eger, který se na Západo eské univerzit v Plzni v nuje e-learningu už od devadesátých let, provádí každoro ní pr zkum trend v e-learningu tak, že se dotazuje expert a student, jaké trendy v sou asné dob vnímají jako zásadní. Zkuste si na úvod vyplnit dotazník doc. Egera pro rok 2013 a pak se m žete podívat i na vyhodnocení. Situace v e-learningu ve firmách je jiná než ve školách. Firmy v tšinou volí n jaké profesionální ešení. Kurzy jim zpracuje specializovaná firma. Nej ast ji se jedná o e-learning v podob p ijemn graficky zpracovaných text a na n navazujích test. Stále více jsou pro firemní školení využívané také webiná e. Strana 12

14 Nyní se m žete podívat na zajímavou prezentaci trend v e-learningu od firmy Rentel, která se e-learningem dlouhodob zabývá. 1.2 Webiná e Webiná je takové sou asné zaklínadlo. Pojem, o kterém jsem si p ed pár lety ani v nejmenším nemyslela, že by se mohl prosadit, se etablovat díky propaga ním aktivitám serveru webinare.cz. Webiná je zp sob synchronního e-learningu, kdy u itel a studenti se setkají v ur eném ase na síti, lektor vede výuku, p i které je snímán kamerou a pracuje s p ipravenou prezentací. Studenti mohou klást otázky prost ednictvím chatu. V závislosti na tom, jak pokro ilé rozhraní pro webiná je využíván, jsou na obou stranách k dispozici r zné pokro ilé technologie. U n kterého typu webiná e je možné navázat i se studenty vizuální kontakt - i studenti jsou snímáni webovou kamerou, u itel m že využívat r zných nástroj pro on-line hlasování a jeho vyhodnocování apod. Podívejte se na videoprezentaci, jak takový webiná m že probíhat. Pokud n kdy budete prost ednictvím webiná e u it, vzpome te si na následující zásady: - nep ipravujte webiná p íliš dlouhý (pozornost on-line student výrazn klesá už po cca deseti minutách) - dop edu si p ipravte otázky pro studenty, hlasování apod., které webiná oživí a pomohou student m udržet pozornost - poskytn te studujícím prezentaci, a si mohou v pr b hu webiná e p ímo k jednotlivým snímk m d lat poznámky (pokud prezentaci neposkytnete, n kte í studenti se nebudou soust edit, ale budou si v pr b hu vašeho výkladu archivovat PrintScreen obrazovek) - pokud vedete webiná ve dvojici skolegou, dejte pozor, aby jeden z vás nevykládal a druhý ve stejné chvíli ne ešil se studenty jiné otázky na chatu (je to velmi astá chyba) - po ítejte s tím, že mohou nastat technické problémy, proto m jte na ú astníky webiná e vždy alternativní kontakty (telefonní íslo, apod.) Strana 13

15 1.3 MOOC Tato zkratka je v R takovou novinkou, že v tšina odborník ješt neví, jak název správn vyslovit. Nej ast ji te slýchám z angli tiny p ejatou výslovnost [muk]. Jednoduše e eno jedná se o on-line kurzy poskytované renomovanými institucemi, které jsou otev ené najednou pro stovky a tisíce zájemc z celého sv ta. Kurz obvykle p ipraví erudovaný autor nebo tým. Zpracuje studijní texty, videotutoriály, animace a veškeré další zdroje. V pr b hu kurzu jsou vedeny diskuse ú astník mnoha r znými zp soby s využitím sociálních sítí. Ú astníci eší zadané úkoly a pokouší se o zvládnutí test. Kurz obvykle vede celý tým lektor, aby bylo možné zvládnout masivní nápor velkého po tu studujících. P íprava a realizace MOOC je prestižní záležitostí. eská republika zatím k dnešnímu dni ( ) žádný zpracovaný MOOC nemá. 1.4 Gamifikace Slovo gamifikace pochází z anglického slova "game" - hra. Pro nás všechny odchované Komenským není hra ve výuce nic moc objevného, i když gamifikace nevnímá využití hry v obecném slova smyslu, ale spíše jako aplikaci konkrétních herních prvk a princip ve výuce. Cílem je motivovat žáky alternativním zp sobem a p iblížit se tomu, co nejvíce milují - po íta ovým hrám. Místo známek využíváme skóre a žeb í ky úsp šnosti. Strana 14

16 1.5 Digitální odznaky Princip gamifikace je východiskem pro fenomén digitálních odznak. Ten je založen na odm ování lidí za díl í aktivity, innosti, prokázané znalosti a kompetence a po ítá s p irozenou sb ratelskou vášní v každém z nás. Ukázka digitální odznak vyhledáva e Mozilla Digitální odznaky v eské republice popularizovat p edevším Jakub Štogr. Ve spolupráci s dalšími partnery provozuje portál na kterém se m žete dozvíte, jak odznaky získávat, jak je ud lovat a ov ovat jejich pravost. Digitální odznaky jsou také tématem vizioná ské p ednášky Dalibora Naara: 1.6 Pedagogické weby a komunity U itelé jsou specifickou skupinou uživatel technologií a obecn internetu. Mají výhodu, že skoro všichni mají p ístup k technologiím, které jsou ve školách v relativním po ádku - funk ní a aktualizované. Celá ada u itel si v posledních letech zvykla využívat p i své p íprav i svém dalším vzd lávání internetové zdroje, prezentovat své názory v internetových diskusích a také sdílet vlastními silami vytvo ené materiály. N kte í u itelé se rovn ž sdružují v internetových komunitách dle svého zájmu. PROZKOUMEJTE Metodický portál: Spomocník pro využití moderních technologií ve výuce: Pepouš v nápadník: Strana 15

17 GEG U te se s námi: https://plus.google.com/u/0/communities/ ipad ve škole: isen: Android ve výuce: Pomoc u itel m: SMARTboard ve výuce: Kreativní inspirace: 2 LMS Moodle LMS Moodle je v eské republice nejpoužívan jším on-line systémem pro podporu výuky jak ve školách, tak i ve firmách. Jeho výhodou je snadná a všeobecná dostupnost díky tomu, že se jedná o open source. Systém si m žete zdarma stáhnout a nainstalovat a pokud máte šikovné programátory, m žete jej také upravovat, doplnit, zdokonalit. Kolem LMS Moodle je velká komunita uživatel u nás i ve sv t, což zjednodušuje ešení problém. Na diskusních fórech moodle.org v tšinou snadno najdete odpov di na otázky, které vás v souvislosti v LMS Moodle trápí. LMS Moodle se objevuje vždy každých p l roku v nové verzi - je dobré na stále nové a nové verze postupovat, abyste neztratili kompatibilitu s r znými dalšími systémy. V každé nové verzi jsou navíc zajímavé novinky, které stojí za to vyzkoušet. Lokalizaci LMS Moodle do eského jazyka zajiš uje firma PragoData Consulting. P i p echodu Moodle na verzi 2 vydali zajímavý p ehled základních v cí, které Moodle umí. Doporu uji k nahlédnutí. Strana 16

18 2.1 Moodle pro za áte níky Pokud s Moodle nemáte ješt prakticky žádné zkušenosti, možná oceníte odkaz na materiál Mgr. Bohumila Havla, který se už adu let snaží o osv tu pro uživatele Moodle a na slideshare poskytuje desítky prezentací. Jedna z t ch úvodních ur ená u itel m ze základních škol: A kdo má chu chvíli si osv žit angli tinu, m že se podívat na oficiální prezentaci LMS Moodle: 2.2 Moodle pro pokro ilé aneb užite né HTML P i pokro ilejší autorské práci v LMS Moodle m zeme využít p epnutí editoru do HTML rozhraní a doplnit tak do textu n které zvláštní objekty a funkce. Pokud jste dosud s HTML nepracovali, nemusíte mít obavu, úpln sta í ta nejzákladn jší znalost. Každý p íkaz v HTML píšeme mezi šipky a ukon ujeme s dopln ným obráceným lomítkem. Pokud chceme takový p íkaz vložit do HTML rozhraní, klikneme na tla ítko HTML na t etím ádku editoru. Vložíme p íkaz, klikneme na Aktualizovat, pak ješt potvrdíme kliknutím na Uložit zm ny. 2.3 Vložení prostoru pro poznámky Pokud chceme na v pr b hu textového výkladu vést studující k zamyšlení, m že se vložit tzv. textarea, do které je možné vpisovat. Vepsaný text se nikam neukládá, slouží jen k rychlým momentálním poznámkám - níže vidíte p íklad použití. Strana 17

19 Pro textareu využíváme tento kód: <p style="text-align:"><textarea class="post" style="width:500px;" tabindex="10" name="odpovedviceradkova1" rows="2" wrap="virtual" cols="40"></textarea></p> Zm nou ísel m žeme m nit ší ku, po et ádek apod. Níže zobrazenou textareu dostaneme, když zmenšíme ší ku style="width: 300px;" a zv tšíme po et ádek rows="4". 2.4 Vložení skrytého textu Pro skrytý text používáme následující kód: <script type="text/javascript"> function toggle(obj) { var obj=document.getelementbyid(obj); if (obj.style.display == "block") obj.style.display = "none"; else obj.style.display = "block"; } </script> <a href="javascript: void(0);" onclick="toggle('q1')">slovo, NA KTERÉ SE BUDE KLIKAT</a> <div id="q1" style="display:none;">skrytý TEXT</div> 2.5 Vložení podbarvení textu Podbarvení textu, které je p ipravenou všude u pokyn pro autora, bylo vytvo eno p vodn jako tabulka s jedním ádkem a jedním sloupcem. Z HTML editoru jsme si vzali kód této tabulky, abychom p i vytvá ení podbarvení p íšt ušet ili as a nemuseli znovu tvo it tabulku. Kód žlutého podbarvení vypadá takto: <table style="border-color: #ffffcc; border-width: 0px; background-color: #ffffcc; width: 100%; border-style: solid;" border="0"> <tbody> <tr> <td>zde VLOŽIT TEXT</td> </tr> </tbody> </table> Pokud p esn tento text nahrajeme do HTML rozhraní, zobrazí se nám: Strana 18

20 2.6 Vložení videa z youtube.com VKLÁDÁNÍ VIDEA POMOCÍ EMBED KÓDU: 1. Vyhledejte video na youtube. 2. Pod videem klikn te na Sdílet. 3. Pak na Vložit. 4. Zvolte velikost zobrazovaného okna. 5. Zobrazený kód si uložte pomocí Ctrl+C. 6. Editor webové stránky v Moodle p epn te na html zdroj. 7. Vložte kód pomocí Ctrl+V. 8. Pokud chcete video vyst edit, vložte ješt p ed kód zna ku <center> a na konec </center>. Náhled videa je v podstat jen jiným typem odkazu na video. Když na n j dvakrát kliknete, otev e se Vám stránka na youtube. Pokud vlastník videa na youtube.com video smaže nebo znep ístupní, video p estane fungovat a budete muset hledat náhradní odkaz. Strana 19

21 3 Tipy pro úsp šné on-line vzd lávání 1) Internet je jiný než ostatní média. Nem žete vzít knížku nebo nafilmovanou p ednášku, dát ji na internet a o ekávat, že se studenti podle ní budou u it. Nemají dost trpelivosti otá et stránky, poslouchat nebo sledovat dlouhé video. Cht jí velmi asto vid t, slyšet a sami zasáhnout do d je. A to vše najednou a kdekoliv najdou p ipojení k internetu. Necht jí na nic ekat. 2) Chci se u it to, co chci, kdy chci a kde chci. Možnost volby a dostupnost materiál kdykoliv a kdekoliv, to je pro úsp ch e-learningu zcela zásadní požadavek. M jte na pam ti, že n kte í studenti udrží pozornost jen krátkou dobu nebo se u í na poslední chvili. Nem žeme o ekávat, že se budou u it celé dlouhé téma lekce najednou. On-line studenti o ekávají, že se budou u it po kouskách, které budou mít 5-15 minut. 3) Jak mi to jde? Obsah je d ležitý, ale stejn tak je d ležitá zp tná vazba. Nejde jen o zve ejn ní informací. Studenti pot ebují ihned p esn v d t, jak si v u ení vedou. A nesta í pouhá informace, zda dob e i ne. Cht jí také v d t, jak se v u ení zlepšovat. 4) Nau ím se to svým vlastním zp sobem. N kterým student m sta í krátká rada, n kte í pot ebují obsáhlejší vysv tlení. N kdo chce vid t p íklady a pot ebuje si u ivo procvi it. Volba zp sobu u ení musí být na studentech. Pokud systém umož uje jen jeden zp sob u ení, a to ten, který konkrétnímu studentovi nevyhovuje, nastanou problémy. 5) Pokyny v tšinou ne tu. P esto, že k u ebním materiál m vypracujeme p esné pokyny, nem žeme si být jisti, že je studenti budou respektovat. Možná je pouze p elétnou o ima a v u ení budou postupovat podle svého. N kdo dává p ednost seznam m a rejst ík m, n kdo rád vyhledává. N kdo sleduje více odkaz najednou, jiný je prochází postupn. D ležité je pamatovat p i tvorb systému i studijních materiál na možnost r znorodých zp sob ešení. 6) Vytvo jednou, použij opakovan. Znovupoužitelnost materiál umož uje udržení nízkých náklad. Snažte se Strana 20

22 o dodržování standard, které zajiš ují p enositelnost výukových objekt (texty, obrázky, schémata, audio a video materiály, animace, celé výukové lekce a výukové programy apod.) mezi r znými systémy. 7) Krása je v jednoduchosti. Sledujte, jak studenti používají váš systém a kde d lají chyby. Pak vytvo te jednodušší zp sob pro interakci a poskytn te snadno dostupnou nápov du. A je u ení intuitivní. 8) V ci se m ní. Postupy stárnou, nové úkoly vyžadují nové dovednosti, chyby musí být opraveny. Pot ebujete jednoduchý zp sob, jak opravovat, upravovat, m nit a aktualizovat vše, co jste vytvo ili. 9) Sledujte a pomáhejte. Pouhé sledování a m ení pokroku v u ení není tak d ležité, jako jeho využití k nalad ní systému pro daného studenta. Poskytujte osobní zp tnou vazbu šitou na míru, dávejte rady a doporu ujte aktivity na základ pot eb, cíl a dovedností konkrétního studenta. 10) Bu te ve spojení. Komunikujte a snažte se vzbudit ve studentech pocit náležitosti ke studijní skupin (k u ící se komunit ). Informujte studenty, jak se jim ve studiu da í a poskytn te jim užite né informace k práv ešeným úkol m. Strana 21

23 Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií 1 Mobilní technologie ve výuce Sou asným hitem v oblasti vzd lávání jsou mobilní technologie - p edevším tablety. N které školy volí tablety ipad, n které dávají p ednost opra nímu systému Androir nebo Windows, ale to jist není to nejpodstatn jší. Tablety masivn pronikají do výuky p edevším díky následujícím výhodám: bezdrátovost (možnost využití nejen v po íta ové u ebn, ale kdekoliv v areálu školy i mimo n j) výdrž baterie (sta í na celý den výuky - nabíjení m že prob hnout p es noc) rychlé zapnutí (rychlý p ístup k informacím na internetu) intuitivní ovládání (odpadá složité vysv tlování práce s technologií) p itažlivost (d ti jsou tabletem fascinovány, na práci s tabletem se soust edí i problémoví žáci) Projekt Metodik v jehož rámci absolvujete tento kurz je jedním z mnoha iniciativ po celé eské republice, které uplatn ní mobolních za ízení ve výuce eší. PROZKOUMEJTE Pro pokro ilejší uživatele: Záznam webiná e Tablet v rukou u itele 1.1 T-N-T Pod tajemnou zkratkou T-N-T se skrývá úplná "bomba", a sice kompletní systém TABLET-NOTEBOOK-TABULE. Využití t chto t í technologií p edstavuje ideální prost edí pri uplatn ní ICT ve výuce na základní a st ední škole. Strana 22

24 TABLET = žákovské za ízení s p ipojením na internet umož uje, aby žáci s technologií pracovali samostatn nebo ve skupinách NOTEBOOK = umožnuje, aby u itel snadno vytvá el vlastní studijní texty a materiály a žák m je zp ístup oval nap. p es LMS Moodle, umož uje snadné vytvá ení zadání ukol, test i jejich pln ní a odevzdávání, umož uje archivaci pr b hu studia a studijních výsledk, poskytuje r zné typy sdíleného prostoru p i práci s technologíí (wiki, interaktivní slovník apod.) TABULE = umož uje prezentaci obsahu p ipraveného u itelem v etn interaktivní práce s ním, umož uje prezentaci práce jednotlivých žák nebo skupin žák 1.2 T-N-T v praxi T-N-T odstra uje nevýhody v použití interaktivní tabule, kdy na tabuli pracoval jeden nebo dva žáci a ostatní p ihlíželi. P i použití LMS Moodle bez tabletu zase bylo možné materiály využívat jen v po íta ové u ebn. T-N-T má ve všech t chto ohledech bonus navíc. Žáci si každé cvi ení, které u itel p ipravil na notebooku a nasdílel v LMS Moodle, mohou nejprve sami vypracovat jednotliv prost ednictvím tabletu a p es interaktivní tabuli je provedena kontrola. K materiál m, v LMS Moodle je možné p istupovat všude, kde je mobilní sí - t.j. po celé škole, p ípadn i mimo školu. Úkoly mohou zpracovávat žáci i z domova - op t p es tablet nebo i p es po íta. S prezentacemi, které máte p ipravené pro vaši výuku, mohou žáci s úsp chem pracovat p es tablet. Sta í jen do tabletu nainstalovat Strana 23

25 SMARTnotebook. Na tabletu sice nefunguji flashové toolkity, ale prezentace ud laná b žným zp sobem bez toolkit je funk ní. Žáci mohou p etahovat objekty, klikat na n, dopisovat texty, používat tužku a gumu apod. 2 Mobilní technologie a vyu ovací hodina U itelé používají technologie pro motivaci žák, procvi ování u iva a testování znalostí žák. Významným nástrojem u itele jsou technologie rozhodn také p i osvojování nového u iva p edevším pak p i problémových strategiích a innostním pojetí výuky. Technologie je možné využívat v jakékoli fázi vyu ovací hodiny. Je možné s nimi pracovat celou hodinu, ale také jen v rámci krátkého bloku. Mobilní za ízení jsou skv lá v tom, že je také možné je využít z celé hodiny t eba jen dv minuty. P ÍKLADY VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KRÁTKÁ VSUVKA 1-5 minut Bez složitého zapojování a rozbíhání po íta e m že u itel nechat žáky na mobilním za ízení rychle vyhledat krátkou informaci pro dopln ní nebo ov ení vykládané látky, krátkou aktualitu apod. Pro tento typ úkolu žáci s nadšením využijí i své vlastní chytré telefony (krátké omezení b žného zákazu používání telefon b hem vyu ování je rozhodn pot ší). Ov te správnost tohoto pojmu v aplikaci slovník. Zjist te, jaký je dnešní kurz koruny v i dolaru. Hlasujte pro téma slohové práce. ÁST VYU OVACÍ HODINY min Delší ást výuky s technologiemi m že probíhat s oporou o konkrétní výukovou aplikaci nebo n kolik aplikací. Je možné také využít materiál, který u itel vytvo il a žák m nasdílel nap. v LMS Moodle. Delší blok výuky s aplikací m že mít charakter poznávací, procvi ovací, ale také nap. kreativní. Vhodným dopln ním práce s tabletem je pracovní list, který m že být p ipraven v elektronické podob, ale klidn m že být i tišt ný (žáci s pomocí tabletu vyhledávají odpov di na otázky z tišt ného pracovního listu a odpov di zapisují). Strana 24

26 V hodin zem pisu: Ve dvojicích zjist te na internetu, jak se jmenuje hlavní m sto vylosovaného státu. Najd te n kolik fotografií z tohoto m sta a n jakou zajímavost. Z fotografií ud lejte koláž, kterou pak krátce p edstavíte ostatním. V hodin angli tiny: Vytvo te komiks, ve kterém prob hne rozhovor o tom, kam se chystáte na prázdniny. CELÁ VYU OVACÍ HODINA - 45 min Pracovat celou vyu ovací hodinu s tabletem má smysl pouze pokud žáci mají za úkol vytvo it n jaký kompexní materiál - nap. prezentaci, e-book, krátký film apod. Ur it není vhodné nap. celou vyu ovací hodinu procvi ovat sloví ka v jedné aplikaci. Ve dvojicích zjist te na internetu, jak se jmenuje hlavní m sto vylosovaného státu a vytvo te prezentaci, která toto m sto krátce p edstaví. Lokalizujte toto m sto na map. Zkuste najít popis cestovatelských zážitky ech, kte í v tomto m st byli, najd te znak m sta, fotografie a zajímavosti. Zajímavá výuka m že probíhat také tak, že se žáci v pr b hu hodiny st ídají na n kolika stanovištích, z nichž jedno je stanovišt s tablety. Tento styl výuky využijeme p edevším, pokud nemáme tablety pro všechny žáky a chceme, aby žáci s tabletem nepracovali ve skupinách nebo dvojicích, ale každý sám. DLOUHODOBÝ PROJEKT - dny, týdny... Tablet m žeme využívat také jako technickou podporu delších projekt. Žáci mohou prost ednictvím technologií projekt plánovat, vést agendu projektových aktivit, vyhledávat informace, zapisovat poznámky, provád t m ení, v terénu využívat mapy a záznamy cest, fotografovat, filmovat, zpracovávat, vyhodnocovat a publikovat výsledky projektu. Projekt Naše obec V pr b hu jednoho m síce se pokusíme shromáždit co nejvíce zajímavého materiálu z historie a sou asnosti našeho m sta. Budeme pracovat v n kolika týmech, které si rozd lí úkoly a oblast, která bude v centru jejich zájmu: historie obce významné stavby p íroda pr mysl a zem d lství kultura Strana 25

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ Tatjana Stadler Wirtschaftsuniversität Wien tatjana.stadler@wu.ac.at

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Experimenty se systémem firmy Vernier

Experimenty se systémem firmy Vernier Experimenty se systémem firmy Vernier JAROSLAV REICHL St ední pr myslová škola sd lovací techniky Panská, Praha Experiment a jeho vyhodnocení jsou nedílnou sou ástí výuky fyziky. V p ípad zkoumání n kterých

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích KURZ ÍZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Záv re ná písemná práce Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích Rok: 2001 Jana Beranová Vedoucí práce: PhDr. Ji í Tošner Orienta ní seznam použité literatury Pavol

Více