Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r."

Transkript

1 EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: Vsetín, Smetanova 1484, 6.patro, Tel , Konzultaní dny MEPS Vsetín jsou pondlí a steda od do hod, Adresa pro elektronické dotazy: Zjednodušený výtah povinností ukládaných Zákonem o hospodaení energií íslo 406/2000 Sb. v platném znní Hlava IV Nkterá opatení pro zvyšování hospodárnosti užití energie. Zákon byl zveejnn v ástce 115 s úinností od a nyní je vlivem novel již znan nepehledný. Text v pojednání o kotelnách je doplnn o povinnosti vyplývající ze zákona o ochran ovzduší íslo 201/2012, který nabyl úinnosti s výjimkou. Upozornní: Tento text nenahrazuje plné znní citovaných pedpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na závr. Souástí tohoto výtahu jsou novely zákona. 406/2000 Sb. s úinností od: 359/2003 Sb. ( ) 694/2004 Sb. ( ) 180/2005 Sb. ( ) 177/2006 Sb. ( ) 186/2006 Sb. ( ) 393/2007 Sb. ( ) 61/2008 Sb. ( ) úplné znní 124/2008 Sb. ( ) 223/2009 Sb. ( ) 299/2011 Sb. ( ) 53/2012 Sb. ( ) 165/2012 Sb. ( , ) 318/2012 Sb. ( , , ) K zákonu patí dále uvedené provádcí pedpisy s úinností od: 195/2001 Sb. Naízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce ( ) provádí 4, odst. 7 zákona 213/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva prmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ( ) s novelou íslo 425/ /2004 Sb. Vyhláška, kterou se mní vyhláška. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ( ) 63/2002 Sb. Naízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpotu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj ( ) s novelou íslo 428/2006 Sb. 428/2006 Sb. Naízení vlády, kterým se mní naízení vlády. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpotu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj ( ) 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náronosti budov ( ) 193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti úinnosti užití energie pi rozvodu tepelné energie a vnitním rozvodu tepelné energie a chladu ( ) 194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápní a dodávku teplé vody, mrné ukazatele spoteby tepelné energie pro vytápní a pro pípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitních tepelných zaízení budov pístroji regulujícími dodávku tepelné energie koneným spotebitelm ( ) Stránka 1 z 8

2 195/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územn plánovací dokumentaci, závazných stanovisek pi ochran zájm chránných zákonem. 406/2000 Sb., o hospodaení energií, ve znní pozdjších pedpis, a podmínky pro urení energetických zaízení ( ) podle 14 odst. 5 k provedení 13 odst. 2, 3 a 4 276/2007 Sb. Vyhláška o kontrole úinnosti kotl ( ) 277/2007 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizaních systém ( ) podle 14odst. 5 k provedení 6 odst. 7 a 8 349/2010 Sb. Vyhláška o stanovení minimální úinnosti užití energie pi výrob elektiny a tepelné energie ( ) 337/2011 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobk spojených se spotebou energie ( ) KOTLE, VNITNÍ ROZVODY TEPELNÉ ENERGIE, KLIMATIZACE 1. Povinnosti vztahující se na vlastníky nebo provozovatele kotl a vnitních rozvod tepelné energie vyjma zaízení umístných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci Výrobce elektiny nebo tepelné energie je povinen u nov zizovaných zaízení, nebo u zaízení u nichž se provádí zmna dokonené stavby podle Stavebního zákona, pro výrobu elektiny nebo tepelné energie zajistit úinnost užití energie v souladu podle vyhlášky íslo 148/2007 Sb. O energetické náronosti budov U provozovaných kotl spalujících uhlí a kapalná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kw je vlastník nebo provozovatel zajistit kontrolu úinnosti podle vyhlášky.276/2007 Sb. 1 x za 2 roky (úinnost od ) U provozovaných kotl spalujících plyn se jmenovitým výkonem do 200 kw je vlastník nebo provozovatel zajistit jejich kontrolu úinnosti podle vyhlášky.276/2007 Sb. 1 x za 4 roky (úinnost od ) U zaízení sloužícího pro ústední vytápní se jmenovitým výkonem nad 20 kw a staršího 15 let od data uvedení do provozu je povinnost zajistit jednorázovou kontrolu kotl a vnitních rozvod tepelné energie do 3 let od , to znamená, že do mla být již tato kontrola provedena. U klimatizaních systém o jmenovitém výkonu vyšším než 12 kw je povinnost zajistit kontrolu 1 x za 4 roky. Podle zákona o ochran ovzduší 201/2012 Sb. má provozovatel stacionárního zdroje mimo jiné povinnost: provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném píkonu od 10 do 300 kw vetn, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústedního vytápní, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v píloze. 11 k zákonu provádt 1 x za 2 roky prostednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od nj udlené oprávnní k jeho instalaci, provozu a údržb (dále jen odborn zpsobilá osoba ), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném píkonu od 10 do 300 kw vetn, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústedního vytápní, a pedkládat na vyžádání obecnímu úadu obce s rozšíenou psobností doklad o provedení této kontroly vystavený odborn zpsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem Stránka 2 z 8

3 2. Pro vlastníky nebo provozovatele kotl a vnitních rozvod umístných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci Pro vlastníky nebo provozovatele kotl a vnitních rozvod umístných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci se poskytuje poradenství napíklad systém poradenských stedisek EKIS. Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veejnost, která slouží k podpoe zavádní energetických úspor a obnovitelných zdroj energie. Urena je obanm, veejné správ, podnikm a podnikatelm. Odborné konzultace poskytují Energetická konzultaní a informaní stediska - EKIS, která jsou zastoupena ve všech krajích R. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetití poradci s finanní podporou Ministerstva prmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdroj energie Podle zákona o ochran ovzduší 201/2012 Sb. má provozovatel stacionárního zdroje mimo jiné povinnost: Povinnost uvedená v bod 1. se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístného v rodinném dom, v byt nebo ve stavb pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou innost SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOV A. NOVOSTAVBY Stavebník je povinen plnit požadavky na energetickou náronost nových budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. (novela se pipravuje ke schválení do konce roku 2012) a pi podání žádosti na stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit: a) kladným závazným stanoviskem SEI (státní energetické inspekce) splnní požadavk na energetickou náronost budovy na nákladov optimální úrovni od 1. ledna 2013, b) kladným závazným stanoviskem SEI splnní požadavk na energetickou náronost budovy s tém nulovou spotebou energie, a to v pípad budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veejné moci nebo subjekt zízený orgánem veejné moci (dále jen orgán veejné moci ) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude a. vtší než m 2, a to od 1. ledna 2016, b. vtší než 350 m 2, a to od 1. ledna 2017, c. menší než 350 m 2, a to od 1. ledna 2018, c) kladným závazným stanoviskem SEI splnní požadavk na energetickou náronost budovy s tém nulovou spotebou energie, a to v pípad budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou a. vtší než m 2 od 1. ledna 2018, b. vtší než 350 m 2 od 1. ledna 2019 a c. menší než 350 m 2 od 1. ledna 2020, d) prkazem energetické náronosti budovy posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém dodávek energie. Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnjší pdorysná plocha všech prostor s upravovaným vnitním prostedím v celé budov, vymezená vnjšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Stránka 3 z 8

4 B. VTŠÍ ZMNA DOKONENÉ STAVBY Vtší zmnou dokonené budovy zmna dokonené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Obálkou budovy je soubor všech teplosmnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny pilehlému prostedí, jež tvoí venkovní vzduch, pilehlá zemina, vnitní vzduch v pilehlém nevytápném prostoru, sousední nevytápné budov nebo sousední zón budovy vytápné na nižší vnitní návrhovou teplotu. Povinnost platí i pro stavby nepodléhající stavebnímu povolení, i ohlášení. Stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek jsou povinni plnit požadavky vyhlášky.148/2007 Sb. (novela se pipravuje), což doloží Prkazem energetické náronosti budovy (dále PENB), který bude obsahovat: a) splnní požadavk na energetickou náronost budovy na nákladov optimální úrovni pro budovu nebo pro mnné stavební prvky obálky budovy a mnné technické systémy podle provádcího právního pedpisu (vyhlášky.148/2007), b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém dodávek energie podle provádcího právního pedpisu, c) stanovení doporuených opatení pro snížení energetické náronosti budovy podle provádcího právního pedpisu. V pípad jiné než vtší zmny dokonené budovy nebo vtší zmny dokonené budovy, pi které se dokládají požadavky na snížení energetické náronosti pro mnné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení prkazu energetické náronosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náronost budovy podle provádcího právního pedpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náronost pro mnné stavební prvky obálky budovy nebo mnné technické systémy podle provádcího právního pedpisu; to doloží kopií doklad, které se vztahují k mnným stavebním prvkm obálky budovy nebo mnným technickým systémm a které jsou povinni uchovávat 5 let. Stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitní tepelná zaízení budov pístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie koneným uživatelm v rozsahu stanoveném vyhláškou íslo 194/2007 Sb.); konený uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu tchto pístroj (nevztahuje se na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci) b) zajistit v pípad instalace vybraných zaízení vyrábjících energii z obnovitelných zdroj v budov, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle 10d; zajištní se prokazuje pedložením kopie daových doklad týkajících se píslušné instalace a kopie oprávnní podle 10f, c) zajistit pi užívání budov nepekroení mrných ukazatel spoteby tepla pro vytápní, chlazení a pro pípravu teplé vody stanovených vyhláškou 194/2007 Sb. (nevztahuje se na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci), d) ídit se pravidly pro vytápní, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými vyhláškou 194/2007 Sb., e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než m 2 zaadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spoteby energie uveejnného na internetových stránkách ministerstva. Stránka 4 z 8

5 C. POŽADAVKY NA ENERGETICKOU NÁRONOST NEMUSÍ BÝT SPLNNY a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m 2 (nemusí být vypracovaný PENB) b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zón (podle zákona.20/1987 Sb. o státní památkové péi), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové pée splnní nkterých požadavk na energetickou náronost tchto budov výrazn zmnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutenost stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové pée, c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské úely (nemusí být vypracovaný PENB) d) u staveb pro rodinnou rekreaci (podle vyhlášky.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, nemusí být vypracovaný PENB)) e) u prmyslových a výrobních provoz, dílenských provozoven a zemdlských budov se spotebou energie do 700 GJ za rok (nemusí být vypracovaný PENB) f) pi vtší zmn dokonené budovy v pípad, že stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní úely. Pravidla pro vytápní, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskuteované a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci, b) pro nebytové prostory za podmínky nepekroení limit stanovených vyhláškou.194/2007 Sb. a neohrožení zdraví a majetku; nepekroení limit se prokazuje energetickým posudkem, c) pro byty ve vlastnictví spoleenství vlastník jednotek, pokud spoleenství vlastník jednotek vyjádí souhlas (podle zákona.72/1994 Sb. zákon o vlastnictví byt) s odlišnými pravidly, za podmínky nepekroení limit stanovených vyhláškou íslo 194/2007 Sb. a neohrožení zdraví a majetku; nepekroení limit se prokazuje energetickým posudkem. D. PRKAZ ENERGETICKÁ NÁRONOSTI ( 7a) Stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek je povinen a) zajistit zpracování prkazu energetické náronosti (PENB) pi výstavb nových budov nebo pi vtších zmnách dokonených budov, b) zajistit zpracování prkazu u budovy užívané orgánem veejné moci od 1. ervence 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než 500 m 2 a od 1. ervence 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než 250 m 2, c) zajistit zpracování prkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy 1. s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než m 2 do 1. ledna 2015, 2. s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než m 2 do 1. ledna 2017, 3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než m 2 do 1. ledna 2019, d) oznámit ministerstvu zpracování prkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a pedložit ministerstvu kopii oprávnní osoby pro vykonávání této innosti podle právního pedpisu jiného lenského státu Unie, e) u budovy užívané orgánem veejné moci v pípad, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování prkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit prkaz v budov podle provádcího právního pedpisu, f) pedkládat na vyžádání prkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci. Stránka 5 z 8

6 Vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek jsou povinni a) zajistit zpracování prkazu 1. pi prodeji budovy nebo ucelené ásti budovy, 2. pi pronájmu budovy, 3. od 1. ledna 2016 pi pronájmu ucelené ásti budovy, b) pedložit prkaz nebo jeho ovenou kopii 1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené ásti budovy ped uzavením smluv týkajících se koup budovy nebo ucelené ásti budovy, 2. možnému nájemci budovy nebo ucelené ásti budovy ped uzavením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené ásti budovy, c) pedat prkaz nebo jeho ovenou kopii 1. kupujícímu budovy nebo ucelené ásti budovy nejpozdji pi podpisu kupní smlouvy, 2. nájemci budovy nebo ucelené ásti budovy nejpozdji pi podpisu nájemní smlouvy, d) zajistit uvedení ukazatel energetické náronosti uvedených v prkazu v informaních a reklamních materiálech pi 1. prodeji budovy nebo ucelené ásti budovy, 2. pronájmu budovy nebo ucelené ásti budovy. Vlastník jednotky je povinen a) pedložit prkaz nebo jeho ovenou kopii 1. možnému kupujícímu jednotky ped uzavením smluv týkajících se koup jednotky, 2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky ped uzavením smluv týkajících se nájmu jednotky, b) pedat prkaz nebo jeho ovenou kopii 1. kupujícímu jednotky nejpozdji pi podpisu kupní smlouvy, 2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozdji pi podpisu nájemní smlouvy, c) Zajistit uvedení ukazatel energetické náronosti uvedených v prkazu v informaních a reklamních materiálech pi 1. prodeji jednotky, 2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky. E. ENERGETICKÝ AUDIT ( 9) Stavebník, spoleenství vlastník jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodáství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodáství energetický audit v pípad, že a) budova nebo energetické hospodáství mají celkovou prmrnou roní spotebu energie za poslední dva kalendání roky vyšší, než je hodnota spoteby energie stanovená provádcím pedpisem vyhláškou 148/2007 Sb., b) u vtší zmny dokonené budovy nejsou splnny požadavky na energetickou náronost budovy podle 7 odst. 5 písm. f). energetickým auditem se prokazuje, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní úely Energetický audit platí do provedení vtší zmny dokonené budovy nebo energetického hospodáství, pro které byl zpracován Hodnota, od níž vzniká pro organizaní složky státu, organizaní složky kraj a obcí a píspvkové organizace povinnost podrobit své budovy i zaízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 1500 GJ celkové roní spoteby energie. Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v 10 odst. 1 povinnost podrobit své budovy i zaízení energetickému auditu, se stanoví ve výši GJ celkové roní spoteby energie. Stránka 6 z 8

7 Jsou-li splnny hodnoty podle odstavce 1 nebo 2, pak hodnota, od níž vzniká podle odstavce 1 nebo 2 povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se u budov a areál samostatn zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ celkové roní spoteby energie. Celkovou roní spotebou energie nakoupené pro vlastní spotebu se rozumí souet všech forem energie ve všech odbrných místech provozovaných pod jedním identifikaním íslem. Pro pepoty se používají následující vztahy: a) elektrická energie 1 MWh 3,6 GJ, b) plyn 1000 m 3 n 34,05 GJ, 1 MWh 2,34 GJ c) tuhá i kapalná paliva se pepoítávají údajem výhevnosti udávaným dodavatelem. Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na a) stávající energetické hospodáství v pípad, že zaízení na výrobu elektiny a tepelné energie, na penos elektiny a distribuci elektiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkm na úinnost užití energie podle provádcího právního pedpisu, b) dokonené budovy, jejichž mrná spoteba tepla pi vytápní odpovídá požadavkm stanoveným provádcím právním pedpisem. F. ENERGETICKÝ POSUDEK ( 9a) Stavebník, spoleenství vlastník jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodáství zajistí energetický posudek pro a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém dodávek energie pi výstavb nových budov nebo pi vtší zmn dokonené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kw; energetický posudek je souástí PENB b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektiny u energetického hospodáství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je pedložena dokumentace stavby podle Stavebního zákona 183/2006 Sb. vyhlášky 499/2006 Sb., pro budování nového zdroje energie nebo pro zmnu dokonených staveb u zdroj energie již vybudovaných, c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodáství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je pedložena dokumentace stavby podle 183/2006 Sb., 499/2006 Sb. pro budování nového zdroje energie nebo pro zmnu dokonených staveb u zdroj energie již vybudovaných; u energetického hospodáství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motor se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW, d) posouzení proveditelnosti projekt týkajících se snižování energetické náronosti budov, zvyšování úinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdroj zneištní nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdroj nebo kombinované výroby elektiny a tepla financovaných z program podpory ze státních, evropských finanních prostedk nebo finanních prostedk pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plyn, e) vyhodnocení plnní parametr projekt realizovaných v rámci program podle písmene d) Stavebník, spoleenství vlastník jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodáství mže na základ vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém dodávek energie pi výstavb nových budov nebo pi vtší zmn dokonené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kw; v pípad, že je energetický posudek zpracován, je souástí prkazu, Stránka 7 z 8

8 b) doporuená opatení pro snížení energetické náronosti budovy pi vtší zmn dokonené budovy; v pípad, že je energetický posudek zpracován, je souástí prkazu, c) podklad pro veejné zakázky v oblasti zvyšování úinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdroj zneištní nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdroj nebo kombinované výroby elektiny a tepla, d) vyhodnocení provedených opatení navržených v energetickém auditu, e) posouzení dosahování limit pi jiných pravidlech pro vytápní, chlazení a dodávku teplé vody podle 7 odst. 6 písm. b) a c) (pro nebytové prostory a pro byty, pokud spoleenství vlastník vyjádí souhlas) Tento materiál je vypracovaný na základ žádostí o zjednodušený výklad nových povinností, vyplývajících z novely zákona o hospodaení energií.318/2012, která nabývá úinnosti s výjimkami. Je poteba zdraznit, že doposud nebyla vydána novela provádcích pedpis, zejména vyhlášky íslo 148/2007 Sb., která je plánována na listopad Text je upraven podle legislativy platné ke dni uvedenému níže. Vsetín, Vypracoval Ing. Jaromír Holub Stránka 8 z 8

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ

ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 406/2000 Sb., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ VČETNĚ NOVELY PLATNÉ OD 1. 7. 2015 Vypracoval Ing. Jiří Cihlář, konzultant AES, DEA Energetická agentura, s.r.o.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zákon č.103/2015 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb.

Zákon č.103/2015 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Pozn. : Toto úplné znění zákona č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn, zejména pak ve znění zákona č.103/2015

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 406/2000 Sb.,

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE Ing. Lucie Stuchlíková PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

JAK JE TO TEDY S TĚMI ŠTÍTKY? DOTAČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PANEL 2013+ ZMĚNY SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

JAK JE TO TEDY S TĚMI ŠTÍTKY? DOTAČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PANEL 2013+ ZMĚNY SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ newsletter 2013-01 JAK JE TO TEDY S TĚMI ŠTÍTKY? DOTAČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PANEL 2013+ ZMĚNY SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Termovizní sezona v plném proudu Potřebujete

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více