Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r."

Transkript

1 EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: Vsetín, Smetanova 1484, 6.patro, Tel , Konzultaní dny MEPS Vsetín jsou pondlí a steda od do hod, Adresa pro elektronické dotazy: Zjednodušený výtah povinností ukládaných Zákonem o hospodaení energií íslo 406/2000 Sb. v platném znní Hlava IV Nkterá opatení pro zvyšování hospodárnosti užití energie. Zákon byl zveejnn v ástce 115 s úinností od a nyní je vlivem novel již znan nepehledný. Text v pojednání o kotelnách je doplnn o povinnosti vyplývající ze zákona o ochran ovzduší íslo 201/2012, který nabyl úinnosti s výjimkou. Upozornní: Tento text nenahrazuje plné znní citovaných pedpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na závr. Souástí tohoto výtahu jsou novely zákona. 406/2000 Sb. s úinností od: 359/2003 Sb. ( ) 694/2004 Sb. ( ) 180/2005 Sb. ( ) 177/2006 Sb. ( ) 186/2006 Sb. ( ) 393/2007 Sb. ( ) 61/2008 Sb. ( ) úplné znní 124/2008 Sb. ( ) 223/2009 Sb. ( ) 299/2011 Sb. ( ) 53/2012 Sb. ( ) 165/2012 Sb. ( , ) 318/2012 Sb. ( , , ) K zákonu patí dále uvedené provádcí pedpisy s úinností od: 195/2001 Sb. Naízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce ( ) provádí 4, odst. 7 zákona 213/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva prmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ( ) s novelou íslo 425/ /2004 Sb. Vyhláška, kterou se mní vyhláška. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ( ) 63/2002 Sb. Naízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpotu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj ( ) s novelou íslo 428/2006 Sb. 428/2006 Sb. Naízení vlády, kterým se mní naízení vlády. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpotu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj ( ) 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náronosti budov ( ) 193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti úinnosti užití energie pi rozvodu tepelné energie a vnitním rozvodu tepelné energie a chladu ( ) 194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápní a dodávku teplé vody, mrné ukazatele spoteby tepelné energie pro vytápní a pro pípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitních tepelných zaízení budov pístroji regulujícími dodávku tepelné energie koneným spotebitelm ( ) Stránka 1 z 8

2 195/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územn plánovací dokumentaci, závazných stanovisek pi ochran zájm chránných zákonem. 406/2000 Sb., o hospodaení energií, ve znní pozdjších pedpis, a podmínky pro urení energetických zaízení ( ) podle 14 odst. 5 k provedení 13 odst. 2, 3 a 4 276/2007 Sb. Vyhláška o kontrole úinnosti kotl ( ) 277/2007 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizaních systém ( ) podle 14odst. 5 k provedení 6 odst. 7 a 8 349/2010 Sb. Vyhláška o stanovení minimální úinnosti užití energie pi výrob elektiny a tepelné energie ( ) 337/2011 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobk spojených se spotebou energie ( ) KOTLE, VNITNÍ ROZVODY TEPELNÉ ENERGIE, KLIMATIZACE 1. Povinnosti vztahující se na vlastníky nebo provozovatele kotl a vnitních rozvod tepelné energie vyjma zaízení umístných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci Výrobce elektiny nebo tepelné energie je povinen u nov zizovaných zaízení, nebo u zaízení u nichž se provádí zmna dokonené stavby podle Stavebního zákona, pro výrobu elektiny nebo tepelné energie zajistit úinnost užití energie v souladu podle vyhlášky íslo 148/2007 Sb. O energetické náronosti budov U provozovaných kotl spalujících uhlí a kapalná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kw je vlastník nebo provozovatel zajistit kontrolu úinnosti podle vyhlášky.276/2007 Sb. 1 x za 2 roky (úinnost od ) U provozovaných kotl spalujících plyn se jmenovitým výkonem do 200 kw je vlastník nebo provozovatel zajistit jejich kontrolu úinnosti podle vyhlášky.276/2007 Sb. 1 x za 4 roky (úinnost od ) U zaízení sloužícího pro ústední vytápní se jmenovitým výkonem nad 20 kw a staršího 15 let od data uvedení do provozu je povinnost zajistit jednorázovou kontrolu kotl a vnitních rozvod tepelné energie do 3 let od , to znamená, že do mla být již tato kontrola provedena. U klimatizaních systém o jmenovitém výkonu vyšším než 12 kw je povinnost zajistit kontrolu 1 x za 4 roky. Podle zákona o ochran ovzduší 201/2012 Sb. má provozovatel stacionárního zdroje mimo jiné povinnost: provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném píkonu od 10 do 300 kw vetn, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústedního vytápní, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v píloze. 11 k zákonu provádt 1 x za 2 roky prostednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od nj udlené oprávnní k jeho instalaci, provozu a údržb (dále jen odborn zpsobilá osoba ), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném píkonu od 10 do 300 kw vetn, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústedního vytápní, a pedkládat na vyžádání obecnímu úadu obce s rozšíenou psobností doklad o provedení této kontroly vystavený odborn zpsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem Stránka 2 z 8

3 2. Pro vlastníky nebo provozovatele kotl a vnitních rozvod umístných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci Pro vlastníky nebo provozovatele kotl a vnitních rozvod umístných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci se poskytuje poradenství napíklad systém poradenských stedisek EKIS. Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veejnost, která slouží k podpoe zavádní energetických úspor a obnovitelných zdroj energie. Urena je obanm, veejné správ, podnikm a podnikatelm. Odborné konzultace poskytují Energetická konzultaní a informaní stediska - EKIS, která jsou zastoupena ve všech krajích R. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetití poradci s finanní podporou Ministerstva prmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdroj energie Podle zákona o ochran ovzduší 201/2012 Sb. má provozovatel stacionárního zdroje mimo jiné povinnost: Povinnost uvedená v bod 1. se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístného v rodinném dom, v byt nebo ve stavb pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou innost SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOV A. NOVOSTAVBY Stavebník je povinen plnit požadavky na energetickou náronost nových budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. (novela se pipravuje ke schválení do konce roku 2012) a pi podání žádosti na stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit: a) kladným závazným stanoviskem SEI (státní energetické inspekce) splnní požadavk na energetickou náronost budovy na nákladov optimální úrovni od 1. ledna 2013, b) kladným závazným stanoviskem SEI splnní požadavk na energetickou náronost budovy s tém nulovou spotebou energie, a to v pípad budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veejné moci nebo subjekt zízený orgánem veejné moci (dále jen orgán veejné moci ) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude a. vtší než m 2, a to od 1. ledna 2016, b. vtší než 350 m 2, a to od 1. ledna 2017, c. menší než 350 m 2, a to od 1. ledna 2018, c) kladným závazným stanoviskem SEI splnní požadavk na energetickou náronost budovy s tém nulovou spotebou energie, a to v pípad budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou a. vtší než m 2 od 1. ledna 2018, b. vtší než 350 m 2 od 1. ledna 2019 a c. menší než 350 m 2 od 1. ledna 2020, d) prkazem energetické náronosti budovy posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém dodávek energie. Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnjší pdorysná plocha všech prostor s upravovaným vnitním prostedím v celé budov, vymezená vnjšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Stránka 3 z 8

4 B. VTŠÍ ZMNA DOKONENÉ STAVBY Vtší zmnou dokonené budovy zmna dokonené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Obálkou budovy je soubor všech teplosmnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny pilehlému prostedí, jež tvoí venkovní vzduch, pilehlá zemina, vnitní vzduch v pilehlém nevytápném prostoru, sousední nevytápné budov nebo sousední zón budovy vytápné na nižší vnitní návrhovou teplotu. Povinnost platí i pro stavby nepodléhající stavebnímu povolení, i ohlášení. Stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek jsou povinni plnit požadavky vyhlášky.148/2007 Sb. (novela se pipravuje), což doloží Prkazem energetické náronosti budovy (dále PENB), který bude obsahovat: a) splnní požadavk na energetickou náronost budovy na nákladov optimální úrovni pro budovu nebo pro mnné stavební prvky obálky budovy a mnné technické systémy podle provádcího právního pedpisu (vyhlášky.148/2007), b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém dodávek energie podle provádcího právního pedpisu, c) stanovení doporuených opatení pro snížení energetické náronosti budovy podle provádcího právního pedpisu. V pípad jiné než vtší zmny dokonené budovy nebo vtší zmny dokonené budovy, pi které se dokládají požadavky na snížení energetické náronosti pro mnné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení prkazu energetické náronosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náronost budovy podle provádcího právního pedpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náronost pro mnné stavební prvky obálky budovy nebo mnné technické systémy podle provádcího právního pedpisu; to doloží kopií doklad, které se vztahují k mnným stavebním prvkm obálky budovy nebo mnným technickým systémm a které jsou povinni uchovávat 5 let. Stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitní tepelná zaízení budov pístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie koneným uživatelm v rozsahu stanoveném vyhláškou íslo 194/2007 Sb.); konený uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu tchto pístroj (nevztahuje se na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci) b) zajistit v pípad instalace vybraných zaízení vyrábjících energii z obnovitelných zdroj v budov, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle 10d; zajištní se prokazuje pedložením kopie daových doklad týkajících se píslušné instalace a kopie oprávnní podle 10f, c) zajistit pi užívání budov nepekroení mrných ukazatel spoteby tepla pro vytápní, chlazení a pro pípravu teplé vody stanovených vyhláškou 194/2007 Sb. (nevztahuje se na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci), d) ídit se pravidly pro vytápní, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými vyhláškou 194/2007 Sb., e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než m 2 zaadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spoteby energie uveejnného na internetových stránkách ministerstva. Stránka 4 z 8

5 C. POŽADAVKY NA ENERGETICKOU NÁRONOST NEMUSÍ BÝT SPLNNY a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m 2 (nemusí být vypracovaný PENB) b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zón (podle zákona.20/1987 Sb. o státní památkové péi), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové pée splnní nkterých požadavk na energetickou náronost tchto budov výrazn zmnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutenost stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové pée, c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské úely (nemusí být vypracovaný PENB) d) u staveb pro rodinnou rekreaci (podle vyhlášky.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, nemusí být vypracovaný PENB)) e) u prmyslových a výrobních provoz, dílenských provozoven a zemdlských budov se spotebou energie do 700 GJ za rok (nemusí být vypracovaný PENB) f) pi vtší zmn dokonené budovy v pípad, že stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní úely. Pravidla pro vytápní, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskuteované a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci, b) pro nebytové prostory za podmínky nepekroení limit stanovených vyhláškou.194/2007 Sb. a neohrožení zdraví a majetku; nepekroení limit se prokazuje energetickým posudkem, c) pro byty ve vlastnictví spoleenství vlastník jednotek, pokud spoleenství vlastník jednotek vyjádí souhlas (podle zákona.72/1994 Sb. zákon o vlastnictví byt) s odlišnými pravidly, za podmínky nepekroení limit stanovených vyhláškou íslo 194/2007 Sb. a neohrožení zdraví a majetku; nepekroení limit se prokazuje energetickým posudkem. D. PRKAZ ENERGETICKÁ NÁRONOSTI ( 7a) Stavebník, vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek je povinen a) zajistit zpracování prkazu energetické náronosti (PENB) pi výstavb nových budov nebo pi vtších zmnách dokonených budov, b) zajistit zpracování prkazu u budovy užívané orgánem veejné moci od 1. ervence 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než 500 m 2 a od 1. ervence 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než 250 m 2, c) zajistit zpracování prkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy 1. s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než m 2 do 1. ledna 2015, 2. s celkovou energeticky vztažnou plochou vtší než m 2 do 1. ledna 2017, 3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než m 2 do 1. ledna 2019, d) oznámit ministerstvu zpracování prkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a pedložit ministerstvu kopii oprávnní osoby pro vykonávání této innosti podle právního pedpisu jiného lenského státu Unie, e) u budovy užívané orgánem veejné moci v pípad, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování prkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit prkaz v budov podle provádcího právního pedpisu, f) pedkládat na vyžádání prkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci. Stránka 5 z 8

6 Vlastník budovy nebo spoleenství vlastník jednotek jsou povinni a) zajistit zpracování prkazu 1. pi prodeji budovy nebo ucelené ásti budovy, 2. pi pronájmu budovy, 3. od 1. ledna 2016 pi pronájmu ucelené ásti budovy, b) pedložit prkaz nebo jeho ovenou kopii 1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené ásti budovy ped uzavením smluv týkajících se koup budovy nebo ucelené ásti budovy, 2. možnému nájemci budovy nebo ucelené ásti budovy ped uzavením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené ásti budovy, c) pedat prkaz nebo jeho ovenou kopii 1. kupujícímu budovy nebo ucelené ásti budovy nejpozdji pi podpisu kupní smlouvy, 2. nájemci budovy nebo ucelené ásti budovy nejpozdji pi podpisu nájemní smlouvy, d) zajistit uvedení ukazatel energetické náronosti uvedených v prkazu v informaních a reklamních materiálech pi 1. prodeji budovy nebo ucelené ásti budovy, 2. pronájmu budovy nebo ucelené ásti budovy. Vlastník jednotky je povinen a) pedložit prkaz nebo jeho ovenou kopii 1. možnému kupujícímu jednotky ped uzavením smluv týkajících se koup jednotky, 2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky ped uzavením smluv týkajících se nájmu jednotky, b) pedat prkaz nebo jeho ovenou kopii 1. kupujícímu jednotky nejpozdji pi podpisu kupní smlouvy, 2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozdji pi podpisu nájemní smlouvy, c) Zajistit uvedení ukazatel energetické náronosti uvedených v prkazu v informaních a reklamních materiálech pi 1. prodeji jednotky, 2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky. E. ENERGETICKÝ AUDIT ( 9) Stavebník, spoleenství vlastník jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodáství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodáství energetický audit v pípad, že a) budova nebo energetické hospodáství mají celkovou prmrnou roní spotebu energie za poslední dva kalendání roky vyšší, než je hodnota spoteby energie stanovená provádcím pedpisem vyhláškou 148/2007 Sb., b) u vtší zmny dokonené budovy nejsou splnny požadavky na energetickou náronost budovy podle 7 odst. 5 písm. f). energetickým auditem se prokazuje, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní úely Energetický audit platí do provedení vtší zmny dokonené budovy nebo energetického hospodáství, pro které byl zpracován Hodnota, od níž vzniká pro organizaní složky státu, organizaní složky kraj a obcí a píspvkové organizace povinnost podrobit své budovy i zaízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 1500 GJ celkové roní spoteby energie. Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v 10 odst. 1 povinnost podrobit své budovy i zaízení energetickému auditu, se stanoví ve výši GJ celkové roní spoteby energie. Stránka 6 z 8

7 Jsou-li splnny hodnoty podle odstavce 1 nebo 2, pak hodnota, od níž vzniká podle odstavce 1 nebo 2 povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se u budov a areál samostatn zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ celkové roní spoteby energie. Celkovou roní spotebou energie nakoupené pro vlastní spotebu se rozumí souet všech forem energie ve všech odbrných místech provozovaných pod jedním identifikaním íslem. Pro pepoty se používají následující vztahy: a) elektrická energie 1 MWh 3,6 GJ, b) plyn 1000 m 3 n 34,05 GJ, 1 MWh 2,34 GJ c) tuhá i kapalná paliva se pepoítávají údajem výhevnosti udávaným dodavatelem. Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na a) stávající energetické hospodáství v pípad, že zaízení na výrobu elektiny a tepelné energie, na penos elektiny a distribuci elektiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkm na úinnost užití energie podle provádcího právního pedpisu, b) dokonené budovy, jejichž mrná spoteba tepla pi vytápní odpovídá požadavkm stanoveným provádcím právním pedpisem. F. ENERGETICKÝ POSUDEK ( 9a) Stavebník, spoleenství vlastník jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodáství zajistí energetický posudek pro a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém dodávek energie pi výstavb nových budov nebo pi vtší zmn dokonené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kw; energetický posudek je souástí PENB b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektiny u energetického hospodáství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je pedložena dokumentace stavby podle Stavebního zákona 183/2006 Sb. vyhlášky 499/2006 Sb., pro budování nového zdroje energie nebo pro zmnu dokonených staveb u zdroj energie již vybudovaných, c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodáství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je pedložena dokumentace stavby podle 183/2006 Sb., 499/2006 Sb. pro budování nového zdroje energie nebo pro zmnu dokonených staveb u zdroj energie již vybudovaných; u energetického hospodáství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motor se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW, d) posouzení proveditelnosti projekt týkajících se snižování energetické náronosti budov, zvyšování úinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdroj zneištní nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdroj nebo kombinované výroby elektiny a tepla financovaných z program podpory ze státních, evropských finanních prostedk nebo finanních prostedk pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plyn, e) vyhodnocení plnní parametr projekt realizovaných v rámci program podle písmene d) Stavebník, spoleenství vlastník jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodáství mže na základ vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém dodávek energie pi výstavb nových budov nebo pi vtší zmn dokonené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kw; v pípad, že je energetický posudek zpracován, je souástí prkazu, Stránka 7 z 8

8 b) doporuená opatení pro snížení energetické náronosti budovy pi vtší zmn dokonené budovy; v pípad, že je energetický posudek zpracován, je souástí prkazu, c) podklad pro veejné zakázky v oblasti zvyšování úinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdroj zneištní nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdroj nebo kombinované výroby elektiny a tepla, d) vyhodnocení provedených opatení navržených v energetickém auditu, e) posouzení dosahování limit pi jiných pravidlech pro vytápní, chlazení a dodávku teplé vody podle 7 odst. 6 písm. b) a c) (pro nebytové prostory a pro byty, pokud spoleenství vlastník vyjádí souhlas) Tento materiál je vypracovaný na základ žádostí o zjednodušený výklad nových povinností, vyplývajících z novely zákona o hospodaení energií.318/2012, která nabývá úinnosti s výjimkami. Je poteba zdraznit, že doposud nebyla vydána novela provádcích pedpis, zejména vyhlášky íslo 148/2007 Sb., která je plánována na listopad Text je upraven podle legislativy platné ke dni uvedenému níže. Vsetín, Vypracoval Ing. Jaromír Holub Stránka 8 z 8

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

Vládní návrh ZÁKON 318/2012

Vládní návrh ZÁKON 318/2012 Vládní návrh ZÁKON 318/2012 ze dne 19.července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami.

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami. Zákon č. 103/2015 Sb., ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. byla 16. 4. 2015 podepsána prezidentem republiky

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona. 46/2 Sb., o hospodaení energií, a vyhlášky. 78/213 Sb., o energetické náronosti budov Ulice, íslo: Pražská, parc.. 234/13 PS, místo: 12, Praha 1 Typ budovy: Bytový dm Plocha obálky

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ČÍSLO REVIEW 3/2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti

Více

Prkaz ENB podle vyhlášky.78/2013 Sb. Prkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 018070 - Jan Anýž - Ústí n.l., Žár n.s. Datum tisku: 4.8.2015 Zakázka: 2015.06.D.EA.A.ODP.A.S.01.1.0-UO0021-Výpoet.STV PROTOKOL

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NÁROČNOST BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NÁROČNOST BUDOVY ČÍSLO REVIEW 2/2012 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ENERGETICKÉ

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Právní předpis č. 406/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2001. Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Strana 6450 Sbírka zákonů č. 480 / 2012 480 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb.,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ

ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 406/2000 Sb., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ VČETNĚ NOVELY PLATNÉ OD 1. 7. 2015 Vypracoval Ing. Jiří Cihlář, konzultant AES, DEA Energetická agentura, s.r.o.

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku 480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Konverze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií do zákona 318/2012.

Konverze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií do zákona 318/2012. Dokončení implementace EPBD I (2002/91/EC) a implementace EPBD II (2010/31/EC). Konverze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií do zákona 318/2012. Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět zákona Systém ASPI - stav k 2.6.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií - stav k 7. 7.2015 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti k EA, EP a PEN řeší právní předpis č. 318/2012 Sb. (zákon č. 406/2000 Sb.). 7a průkaz energetické náročnosti 9 energetický audit 9a

Více

Souhrnná informace k PENB Průkazům energetické náročnosti budovy Strana 1

Souhrnná informace k PENB Průkazům energetické náročnosti budovy Strana 1 Souhrnná informace k PENB Průkazům energetické náročnosti budovy Strana 1 Pravidla k PENB jsou dána Zákonem o hospodaření energií číslo 406/2000 Sb., v platném znění, případně prováděcími vyhláškami. Následující

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚEK

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚEK ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚEK ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO M Ě STA PRAHY (2013 2033) P Ř ÍLOHA Č. 6 Legislativa

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Zákon č.318/2012 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 318/2012 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb.

Zákon č.318/2012 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 318/2012 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ZÁKON 318/2012 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Pozn. : Toto úplné znění zákona č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn, zejména pak ve znění zákona č.318/2012

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. SBD Ocelář Kladno 14. 2. 2013

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. SBD Ocelář Kladno 14. 2. 2013 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií SBD Ocelář Kladno 14. 2. 2013 1 Směrnice 2010/31/ES, o energetické náročnosti budov V roce 2010 schválila Evropská rada na půdě Evropského parlamentu

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 1 z 36 8.3.2013 15:55 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb.,

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011

Více

ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) Předmět zákona

ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) Předmět zákona změněno s účinností od poznámka zákonem č. 310/2013 Sb. 2.10.2013 zákonem č. 318/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 165/2012 Sb. 30.5.2012 406 ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 25. října o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 25. října o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011

Více

Platné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON. č. 406/2000 Sb.

Platné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON. č. 406/2000 Sb. Platné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č.

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č.

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Zpracování energetický průkazů a auditů. www.energeticky prukaz.com, obchod@cs as.cz, 270 005 547

Zpracování energetický průkazů a auditů. www.energeticky prukaz.com, obchod@cs as.cz, 270 005 547 Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn. 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října o hospodaření energií

Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn. 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října o hospodaření energií Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument sestávající z podrobného protokolu o výpočtu a grafického znázornění zatřídění budovy do třídy energetické náročnosti

Více

Zákon č.103/2015 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb.

Zákon č.103/2015 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Pozn. : Toto úplné znění zákona č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn, zejména pak ve znění zákona č.103/2015

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

318/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

318/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 318/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Změna: 310/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb. (část), 186/2006 Sb. Změna: 393/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Strana 1 Ustanovení (část,,odst., písm. a pod.) Část první 1 2 Základní pojmy Navrhovaný předpis ČR Odpovídající předpis ES Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst., apod) Tento zákon zapracovává

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Hospodaření energií. zákon č. 406/2000 Sb.

Hospodaření energií. zákon č. 406/2000 Sb. Hospodaření energií zákon č. 406/2000 Sb. Kompetence SEI v nových podmínkách energetického zákona Zdeněk Kondler Zlín Státní energetická inspekce 6. 3. 2013 Státní energetická inspekce a její kompetence

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Zákon o hospodaření energií platnost v roce 2013

Zákon o hospodaření energií platnost v roce 2013 platnost v roce 2013 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Zákon o hospodaření energie v roce 2013 Základní informace k zákonu a) Práce na zákona započali

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 318/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 318/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Ze dne 19.07.2012 Částka 117/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-318

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 318. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

Účinnost užití energie

Účinnost užití energie Účinnost užití energie 6 úplného znění zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií jak vyplývá ze změny provedené zákonem č. 177/2006 Sb. Odstavce č. 2,3,4,5 Kontrola kotlů 9. listopadu 2006 1 6 odst.2

Více

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Úel budovy: RD.46 p.. 1740/65, k.ú. Brandýs Nad Labem Rodinný

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Odpovídající předpis ES Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah Změna zákona o hospodaření

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Vyhláška o energetických specialistech č. 118/2013 Sb. Písemný test a tematické okruhy příloha č.4 1. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

Nové požadavky zákona 406/2000 Sb o hospodaření energií

Nové požadavky zákona 406/2000 Sb o hospodaření energií www.tuv-sud.cz Nové požadavky zákona 406/2000 Sb o hospodaření energií Seminář je uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne 28.12.2005 Usnesení.758/05 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná splnná usnesení.534/05, 569/05, 671/05. 2. Inventarizace Mstský úad Jirkov projednala

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií (vč. změn) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií (vč. změn) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií (vč. změn) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zákon 406/2000 (vč. změn) se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb.,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 406/2000 Sb.,

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více