asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb."

Transkript

1 MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: Autor: odbor Odpovdi na asto kladené otázky týkající se zákona. 406/2006 Sb. o hospodaení energií. 1) Otázka: 1. Jaké náležitosti musí mít prkaz vyhotovený od do ? Musím jej poté uvést do souladu s Prkazem ENB? 2. Platnost vyhotovení Prkazu ENB od platí pro smluvní vztah uzavený se zhotovitelem dokumentace uzavený po ? 3. Veejné budovy musí vyvšovat Prkaz ENB po ? 4. Prkaz ENB musím vyhotovovat v pípad (i) výstavy nové budovy, (ii) pi vtších zmnách dokonených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000m 2 a (iii) pi prodeji nebo nájmu budov? Tj. Pi jakémkoliv prodeji nebo pronajmutí budovy po (uzavení smluvního vztahu po ) musím vyhotovit Prkaz ENB? 1. a 2. Pi obsahu dokumentace je nutno rozlišovat termín podání žádosti o stavební povolení. a) V pípad, že žádost o stavební povolení je podána do dokumentace musí být vypracována v souladu s vyhláškou. 148/2007 Sb. dokumentace nemusí obsahovat PENB b) V pípad, že žádost o stavební povolení podána od dokumentace musí být vypracována v souladu s vyhláškou. 148/2007 Sb. dokumentace musí obsahovat PENB 3. Vlastníci tzv. veejných budov mají povinnost vyvsit prkaz energetické náronosti budovy na viditelném míst pouze v pípad, že se na tyto budovy vztahuje povinnost jeho vypracování podle ustanovení 6a odst. 2 zákona. 406/2000 Sb. 4. Dle 6a odst. (2) písm. c) zákona. 406/2000 Sb. je prkaz souástí dokumentace (projektové resp. stavební) pi prodeji nebo pronájmu budov v pípadech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat prkaz podle písmene a) nebo b) tj., pi výstavb nových budov nebo pi vtších zmnách dokonených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2. 2) Otázka: Vztahuje se na stanici metra povinnost vypracování Prkazu energetické náronosti budovy, pípadn, jakým zpsobem má být stanovena referenní budova. Stanice metra, a je typu nadzemního nebo typu podzemního, je chápána jako stavba dopravní, pípadn stavba dopravní podzemní. Podle ustanovení 2 odst. 1 stavebního zákona. 183/2006 Sb. je tento typ stavby chápán jako stavba dopravní infrastruktury.

2 MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 2 z 6 Z tohoto dvodu se na tento typ stavby nevztahují požadavky, které jsou kladeny na pozemní stavby podle provádcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, které upravuje požadavky na nutnost doplnní projektové dokumentace o hodnocení ENB. Vyhláška 499/2006 Sb., v ustanovení 1 odst. 2, uvádí, že se nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby letecké, stavby drah a na dráze vetn zaízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veejn pístupných úelových komunikací podle 194 písm. c) stavebního zákona. Pro tyto stavby definuje podmínky Ministerstvo dopravy a hodnocení ENB budovy není souástí dokumentace pro tyto typy staveb. Stanice metra do tohoto typu spadá. Zákonu. 406/2000 Sb. v platném znní, resp. ustanovení 6a odst. 8 tohoto zákona, podléhají ve smyslu požadavk na energetickou náronost budov pouze zákaznická stediska odvtví dopravy. V pípad integrace stanice metra do budovy s rznými úely užívání, bude budova hodnocena jako budova polyfunkní. Na vstupní ást této stavby se vztahují požadavky jako na specifickou stavbu dopravní infrastruktury. Pokud jsou nad stavbou samostatné obchodní, nebo administrativní ásti budovy, pak jsou hodnoceny pouze tyto samostatné ásti, kdy se pedpokládá jako tzv. systémové hranice zóny z pohledu oddlení zóny vstup do tchto samostatných ástí. Souástí této hodnocené ásti budovy nebude vstupní ást stanice metra, které slouží jako prchozí ást pro pohyb osob. 3) Otázka: Bude po úinnosti ustanovení zákona o PENB nadále paraleln existovat i Energetický štítek obálky budovy, anebo bude i tento štítek zrušen a nahrazen PENB? 1. Energetický štítek obálky budovy, který je souástí platné normy SN , vycházel z dnes již neplatné vyhlášky. 291/2001 Sb. Tento štítek nesploval požadavky podle smrnice 2002/91/ES o energetické náronosti budov a posléze implementované do eské legislativy ve form nové vyhlášky. 148/2007 Sb. o energetické náronosti budov, která pvodní vyhlášku. 291/2001 Sb. nahradila. Grafické ztvárnní štítku obálky budovy je podobné prkazu energetické náronosti budovy podle vyhlášky. 148/2007 Sb., nikoliv však totožné. 2. Energetický štítek obálky budovy se zpracovává podle pílohy C uvedené normy a vztahuje se k splnní požadovaných hodnot porovnávacích ukazatel tepeln technických vlastností budov a jejich konstrukcí. V souasné dob má energetický štítek obálky budovy pouze informativní charakter a jeho vypracování není povinné a z dvodu uvedených v odstavci 1 a 3 této odpovdi, ani úelné. 3. Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky. 148/2007 Sb., obsahuje další údaje (které neobsahuje Energetický štítek obálky budovy) vztahující se k energetickým systémm budovy, celkové energetické bilanci a mrné roní spoteb energie. Prkaz energetické náronosti budovy je (v pípadech popsaných v zákon. 406/2000 Sb.) od povinný jako souást projektové dokumentace a spluje všechny požadavky podle zmínné smrnice 2002/91/ES. 4) Otázka: Prosím o stanovisko, zda novostavby a rekonstrukce chat spadají mezi objekty, kterých se týká povinnost vypracování energetické náronosti budov. Požadavky na energetickou náronost budov nemusí být, podle ustanovení 6a odst. 8 zákona. 406/2000 Sb. o hospodaení energií v platném znní,mimo jiné splnny u : budov s obasným používáním, obytných budov, které jsou ureny k užívání kratšímu než 4 msíce v roce, samostatn stojících budov o celkové podlahové ploše menší než 50 m2 Z výše uvedeného vyplývá, že na objekty sloužící k rekreaci (nap. chaty) se nevztahují požadavky na energetickou náronost budov dané 6a odst. 1 zákona. 406/2000 sb. 5) Otázka:

3 MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 3 z 6 Od 1. ledna 2009 musí obsahovat dokladová ást projektové dokumentace pikládané k ohlášení stavby nebo k žádosti o stavební povolení prkaz energetické náronosti budovy (dále jen "PENB"). Prosím o odpov na následující dotazy. 1. Jak má vypadat PENB, aby z nj bylo patrné, že byl vypracován oprávnnou osobou? 2. Vztahuje se tato povinnost na všechny budovy (tedy i na rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci, apod.) nebo jenom na nkteré od urité výše celkové roní spoteby energie )? 3. Je Státní energetická inspekce doteným orgánem v ízeních podle stavebního zákona vždy nebo jen v pípadech, kdy se vydává závazné stanovisko podle 2 vyhl.. 195/2007 Sb.? 1. Prkaz energetické náronosti budovy tvoí Protokol prokazující energetickou náronost budovy a Grafické znázornní energetické náronosti budovy 1. Protokol mimo jiné obsahuje: jméno a íslo osvdení osoby oprávnné vypracovat prkaz. Vzor tohoto protokolu je uveden v píloze. 4 vyhlášky. 148/2007 Sb. o energetické náronosti budov. 2. Grafické znázornní mimo jiné obsahuje: Jméno osoby, která PENB vypracovala, identifikaní íslo osvdení. Vzor tohoto grafického znázornní je uveden v píloze. 4 vyhlášky. 148/2007 Sb. o energetické náronosti budov. 2. Prkaz energetické náronosti budov je souástí dokumentace pi: 1. Výstavb nových budov 2. Pi vtší zmnách dokonených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 3. Pi prodeji nebo nájmu budov v pípadech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat PENB podle bodu a) nebo b). Budovy a objekty u nichž nemusí být splnny požadavky na energetickou náronost budov, ze které vychází Prkaz energetické náronosti, jsou uvedeny v ustanovení 6a odst. 8 zákona. 406/2000 Sb. 1. Dle 94 odst. 2 zákona. 458/2000 Sb. Státní energetická inspekce jako dotený správní orgán, uplatuje stanoviska k územnímu plánu a regulanímu plánu a závazná stanoviska v územním ízení a stavebním ízení podle zákon. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). Stanoviska k územnímu a regulanímu plánu se vydávají podle vyhlášky. 195/2007 Sb. Tato vyhláška stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územn plánovací dokumentaci, závazných stanovisek pi ochran zájm chránných zákonem. 406/2000 Sb., o hospodaení energií, ve znní pozdjších pedpis, a podmínky pro urení energetických zaízení 6) Otázka: Jaké jsou termíny píslušných pravidelných a jednorázových kontrol kotl provedeny s ohledem na stanovení podmínek v 4 vyhlášky. 276/2007 Sb. Provádí se pravidelná a jednorázová kontrola kotl na všech kotlích sloužících pro vytápní budov bez omezení zda jsou umístny v budovách nebo mimo n? 1. Termíny pravidelných kontrol: 1. kotle do výkonu 200 kw spalující uhlí a kapalná paliva: do kotle do výkonu 200 kw spalující plyn: do kotle s výkonem nad 200 kw: každoron od nabytí úinnosti vyhlášky. 276/2007 Sb. ( ) 2. Termíny jednorázových kontrol: 1. první jednorázová kontrola: do Zdroje tepla uvnit a vn budovy: 1. kontroly (ravidelné a jednorázové) se vztahují na kotle umístné uvnit a vn budov 2. zdvodnní:pravidelné kontroly (v ustanovení 1 písm. a) vyhlášky je uvedeno: "...kotle...sloužící pro vytápní budov a umístných v tchto budovách".pojem "...sloužící pro vytápní budov..." zahrnuje veškeré kotle, tedy i kotle umístné mimo vytápnou budovu) 3. zdvodnní:jednorázové kontroly (v ustanovení 1 písm. b) vyhlášky je uvedeno: "...kotle...na vytápní budov..." Pojem "kotle na vytápní budov" zahrnuje veškeré kotle, tedy i kotle umístné mimo vytápnou budovu) 7) Otázka: V zákonu. 406/2006Sb. 6a odst. 11, písmeno a) se nemusí tento prkaz energetické náronosti budovy zpracovávat

4 MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 4 z 6 pro objekty, kde vytápní, chlazení, ohev TUV atd. slouží výhradn pro osobní spotebu. Je výklad zákona správný, když si myslím, že dle citovaného paragrafu nemusí být prkaz doložen pro stavby RODINNÝCH DOM? Dle ustanovení 6a odst. 2 zákona. 406/2000 Sb. se prkazy energetické náronosti budov (jako doklad o splnní požadavk na energetickou náronost budovy) povinn dokládají jako souást projektové (stavební) dokumentace vyhotovené po (resp. pro žádosti o stavební povolení podané po ) pi: 1. výstavb nových budov, 2. pi vtších zmnách dokonených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivují jejich energetickou náronost, 3. pi prodeji nebo nájmu budov nebo jejich ástí v pípadech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat prkaz podle písmene a) nebo b). Dle výše uvedeného se povinnost dokládání Prkazu energetické náronosti budov, vyhotoveného dle vyhlášky. 148/2007 Sb. o energetické náronosti budov, do projektové dokumentace od vztahuje také na výstavbu nových rodinných dom (bez ohledu na velikost celkové podlahové plochy). Ustanovení 6a odst. 11 písm a) zákona. 406/2000 Sb. se netýká problematiky prkaz energetické náronosti budov ale pravidel pro vytápní a chlazení a dodávku teplé vody ve vztahu na provádcí vyhlášku. 194/2007 Sb. Touto vyhláškou se stanoví pravidla pro vytápní a dodávku teplé vody, mrné ukazatele spoteby tepelné energie pro vytápní a pro pípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitních tepelných zaízení budov pístroji regulujícími dodávku tepelné energie koneným spotebitelm. 8) Otázka: Obec prodává bytové jednotky bytových panelových dom dle zákona. 72/1994 Sb. o vlastnictví byt v platném znní, do osobního vlastnictví oprávnným nájemcm. Výstavba pedmtných dom byla v r. 1990, u nkterých dom probhla výmna oken nebo bylo provedeno zateplení, nkteré domy jsou bez tchto úprav. Má obec, jako vlastník panelových dom, povinnost objednat si ped prodejem bytových jednotek vypracování energetického auditu, nebo staí vypracovat protokol o energetické náronosti budovy. Dle ustanovení 6a odst. (2) písm. c) zákona. 406/2000 Sb. je prkaz energetické náronosti budovy souástí projektové dokumentace pi prodeji budovy v pípadech, že se jedná o vtší zmnu dokonených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 (popsaný pípad) a to pouze v situaci, pokud byla pro tyto zmny podána žádost o stavební povolení po Z Vašeho dotazu vyplývá, že se tato povinnost na Vás vztahovat nebude (rekonstrukce probhla ped ). 9) Otázka: Co znamená pojem "vnitní technologický zdroj tepla" uvedený v ustanovení 6a odst. 8 zákona. 406/2000 Sb. Vnitní technologický zdroj tepla je takový zdroj, který neslouží k vytápní budovy (primárn). Tepelná energie, kterou zdroj generuje je urena k technologické úprav uritého výrobku. Muže se jednat nap. o sušárny, pekárny a podobné technologické procesy. 10) Otázka: Jaká je výpotová teplota vnitního vzduchu v obchodní budov (prodejn textilu).

5 MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 5 z 6 Dle 3 odst. (5) vyhlášky. 194/2007 Sb., (kterou se stanoví pravidla pro vytápní a dodávku teplé vody, mrné ukazatele spoteby tepelné energie pro vytápní a pro pípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitních tepelných zaízení budov pístroji regulujícími dodávku tepelné energie koneným spotebitelm) jsou výpotové teploty vnitního vzduchu v otopném období ve vytápných místnostech stanoveny v píloze. 1 k této vyhlášce. Zmínná píloha. 1 k vyhlášce. 194/2007 Sb. obsahuje pehled výpotové vnitní teploty v otopném období pro nkteré (vybrané) druhy místností. V závru této tabulky je uvedeno, že vnitní výpotová teplota se stanovuje podle technických norem SN EN 7730 (norma zrušena), SN EN 12831, SN EN 7726 nebo SN Kompletní a ucelený pehled výpotové vnitní teploty vzduchu podle druhu budovy (místnosti) uvádí technická norma SN EN 12831, ze které vyhláška v tomto smru vycházela. Pro obchodní budovy uvádí technická norma následující hodnoty výpotové vnitní teploty: Prodejní místnosti všeobecn 20 o C Vytápné vedlejší místnosti (chodby, klozety aj.) 15 o C Vytápná schodišt 10 o C Kanceláské místnosti 20 o C 11) Otázka: Rád bych se informovala, zda existují seznamy fyzických i právnických osob, které jsou oprávnny vypracovat Prkazy energetické náronosti budovy, jak to vyžaduje vyhl.. 148/2007 Sb.? Ano, Seznam energetických expert naleznete na adrese: seznam energetických expert 12) Otázka: Je nutné k expertním zkouškám osob zpracovávající energetické audity budov doložit doklady požadované MPO. V pípad zvolení elektronické cesty, je možné doklady po ovení "naskenovat" a zaslat? Uvedené pílohy je nejlepší zaslat v listinné form, protože Žádost, vetn požadovaných píloh bude následn zaarchivována a uschována pro pípadné kontroly. Navíc žádosti jsou posuzovány odbornou posudkovou komisí MPO a pedávat jí projekty nebo audity v elektronické podob není možné. Dalším dvodem, pro zasílat žádosti v listinné podob je kolek, který elektronicky zaslat nelze 13) Otázka: Podle jakého zákona se vykonávají zkoušky energetický expert? Jaké požadavky musí adept splovat? Kdo poádá pípravné kurzy? Podle zákona. 406/2000 Sb. o hospodaení energií, ve znní pozdjších pedpis, piemž požadavky jsou specifikovány ve Zkušebním ádu MPO, který je uveejnn na internetových stránkách MPO. Pípravné kurzy MPO nepoádá, doporuujeme Vám obrátit se napíklad na Asociaci energetických auditor (http://www.aea.cz/). 14) Otázka: Jaké jsou podmínky pro získání oprávnní zpracovávat Prkazy energetické náronosti budov dle novely zákona 406/2006 Sb. Co je poteba a jaké zkoušky musí mít projektanti k tomu, aby mohli zpracovávat prkazy energetické náronosti budov, které musí být souástí dokumentace od 1. ledna 2009? Kde získám informace a pihlášku ke zkoušce?

6 MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 6 z 6 Požadavky jsou specifikovány ve Zkušebním ádu MPO, který je uveejnn v píloze na internetových stránkách MPO. Na základ Vámi podané žádosti pijaté MPO budete následn pozván ke zkoušce zvacím dopisem min. 10 dní ped termínem zkoušky.

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002, 355 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. ervence 2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší emitujících tkavé organické

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002, 356 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. ervence 2002, kterou se stanoví seznam zneišujících látek, obecné emisní limity, zpsob pedávání zpráv a informací, zjišování množství vypouštných

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám Pouţité zkratky a upozornění: PENB průkaz energetické náročnosti budovy, SVJ Společenství vlastníků

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

JAK JE TO TEDY S TĚMI ŠTÍTKY? DOTAČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PANEL 2013+ ZMĚNY SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

JAK JE TO TEDY S TĚMI ŠTÍTKY? DOTAČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PANEL 2013+ ZMĚNY SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ newsletter 2013-01 JAK JE TO TEDY S TĚMI ŠTÍTKY? DOTAČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PANEL 2013+ ZMĚNY SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Termovizní sezona v plném proudu Potřebujete

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.4 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel: 222 866 150-1 fax: 222 866 190 Email: info@eidentity.cz Copyright 2005 e-identity

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více