FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU V rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení CZ.1.07/1.3.09/ Ing. Tomáš Kantor Doc. Dan Marek, Ph.D. Velké Karlovice září 2011 Obsah Finanční analýza projektu: základní informace Kalkulace bodu zvratu Cash Flow projektu Výpočet kriteriálních ukazatelů Současná hodnota Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Index rentability Citlivostní analýza 2 1

2 Finanční analýza projektu: základní informace Finanční analýza se provádí u investičních projektů. Cílem finanční analýzy je stanovit, zda projekt bude generovat takový tok peněžních prostředků v dlouhém období, který zajistí jeho dostatečnou rentabilitu. V rámci finanční analýzy se uvažují pouze peněžní toky, tj. skutečná částka peněz, která se v rámci projektu získá nebo vyplatí. Každý projekt vyžaduje pečlivé a podrobné finanční plánování založené na kvalitních vstupních datech. Finanční analýzy projektů jsou většinou zadávány externě, neboť se jedná o velmi složitou problematiku. Navíc je tímto způsobem zajištěna objektivita dané studie. Nejprve je třeba porovnat nabídky různých zpracovatelů a ověřit si na základě referencí jiných žadatelů, jak byli s jejich prací a přístupem spokojeni. 3 Finanční analýza projektu: základní informace Rozdíl mezi finanční a ekonomickou analýzou Ekonomická analýza bere v úvahu veškeré přímé i nepřímé přínosy a náklady všech subjektů, které jsou do projektu zapojeny. Soustředí se tak na odlišné prvky než analýza finanční a bere v potaz takové celospolečenské dopady jako např. snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí, eliminaci škodlivých účinků hluku, zvýšení průměrné délky života, růst zaměstnanosti apod. Klíčovým faktorem není jen zisk, ale důraz je kladen i na tzv. společenský užitek. Finanční analýza pracuje pouze s finančními náklady a s finančními příjmy; nejsou do ní zahrnuty náklady obětované příležitosti a případné externality. 4 2

3 Kalkulace bodu zvratu Bod zvratu = takový objem produkce výrobků (počtu poskytnutých služeb), při kterém se výše zisku rovná nule. Bod zvratu se též označuje jako kritický bod rentability nebo mrtvý bod. Díky kalkulaci bodu zvratu můžeme zjistit, za jakých podmínek se projekt vyplatí realizovat, resp. kdy nebude ztrátový. Jedná se o oblíbenou metodu -umožňuje snadné posouzení různých alternativ a vztahy mezi tržbami, náklady a ziskem jsou při ní přehledně uspořádány. Pro tuto analýzu je nezbytné členění nákladů na náklady fixní a variabilní. Nutná je i znalost jednotkové ceny produkce. : Qbz FN p b 5 Cash Flow projektu Hotovostní tok (Cash Flow): tok ve finančním vyjádření, který může nabývat podobu příjmu (přírůstek peněz) či výdaje (úbytek peněz). Příjem: kladný tok peněz, doprovázen zvýšením stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na některém z účtů. Vlastní zdroje. Úvěr. Dotace. Příjmy generované projektem. Výdaj: záporný tok peněz, doprovázen snížením stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na některém z účtů. Nákup pozemků, budov, stavební práce apod. Splacení úvěru. Výdaje nutné k zabezpečení výdajů projektu. Čistý hotovostní tok (Net Cash Flow): saldo (rozdíl) kladných a záporných hotovostních toků, tedy rozdíl příjmů a výdajů. 6 3

4 Cash Flow projektu Pro řízení projektu je vhodné členění nákladů projektu na fixní a variabilní. Fixní náklady: náklady neměnící se s objemem produkce (např. nájmy, režie). Variabilní náklady: náklady závisící na produkci (např. spotřeba materiálu). Rozdíl mezi nominálním a reálným vyjádřením hotovostních toků. Nominální vyjádření: včetně vlivu inflace. Reálné vyjádření: ve stálých cenách, tedy bez vlivu inflace. Někdy je vhodné cash flow dělit podle povahy kalkulovaných hotovostních toků na cash flow z investiční, provozní či finanční činnosti. 7 Cash Flow projektu Dobrý plán průběhu Cash Flow je nezbytný pro hladký průběh projektu. Toky příjmů a nákladů projektu je nutné naplánovat takovým způsobem, aby ve všech fázích projektu bylo zabezpečeno jeho financování. Součet všech hotovostních toků po dobu trvání projektu (počet roků je n) nám udává součet všech příjmů (oceněných přínosů ) a výdajů (oceněných újem ). Je-li kladný, znamená to, že projekt více přinese než vezme. CF 1 CF 2... CFn CFi neboli n i1 8 4

5 Výpočet kriteriálních ukazatelů Tato kritéria vypovídají o efektivnosti či neefektivnosti investice a pomáhají určit, zda je projekt smysluplný či nikoli. Využití nacházejí mj. v analýze nákladů a přínosů. Současná hodnota (Present Value, PV) Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) Doba návratnosti (DN) Index rentability (NPV/I) Podíl čistého výnosu k investičním nákladům Podle hodnot kriteriálních ukazatelů lze projekty mezi sebou porovnávat. 9 Výpočet kriteriálních ukazatelů Současná hodnota Součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Převod na současnou hodnotu se provádí takzvaným diskontováním budoucích toků. Diskontování znamená očištění budoucích toků o alternativní náklady kapitálu, které jsou vyjádřeny diskontní sazbou. Diskontní sazba (úroková míra, r) vyjadřuje současnou hodnotu předpokládaných budoucích hotovostních toků. Poskytuje odpověď na otázku, kolik bychom měli být maximálně ochotni zaplatit dnes za určitou částku, kterou získáme v budoucnu. 10 5

6 Výpočet kriteriálních ukazatelů PV n t1 CF (1 r) Projekt je přijatelný, pokud je ukazatel vyšší než investiční výdaje. Pokud je ukazatel nižší, projekt za přijatelný považovat nelze t t 11 Výpočet kriteriálních ukazatelů Čistá současná hodnota Rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice (jako je očekávaný zisk po zdanění, odpisy a ostatní příjmy) a kapitálovým výdajem investice NPV t0 CFt t (1 r) Pokud je ukazatel větší než nula, je daný projekt přijatelný a přinese čistý zisk. Jak je patrné ze vzorce, pro určení NPV jsou rozhodující tyto dva faktory: výběr časového horizontu (t) a výběr úrokové sazby. Na rozdíl od PV se NPV ideálně hodí nejen k posouzení přijatelnosti daného projektu, ale také k porovnávání projektů mezi sebou. NPV totiž vypovídá o velikosti čistého výnosu v penězích, zatímco PV vyjadřuje výnos relativně, tedy v procentech z investované částky n 12 6

7 Výpočet kriteriálních ukazatelů Vnitřní výnosové procento Taková výše diskontní sazby, při níž bude NPV toků plynoucích z investice rovna nule. 0 Pokud je IRR větší než předpokládanář á diskontní sazba, je projekt přijatelný. Platí, že čím vyšší je IRR, tím vyšší je efektivita nákladů na projekt vynaložených a tím výhodnější je pro realizátora projekt z finančního hlediska. Pokud porovnáváme více projektů, zvolíme si ten, jehož IRR je nejvyšší. n t0 CFt t (1 IRR) 13 Výpočet kriteriálních ukazatelů Doba návratnosti Počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní t toky vyrovnaly počáteční č íinvestici. i m - CF 0 CF t neboli CF 0 CF t 0 t1 m t1 Projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel nižší, než je doba životnosti projektu, přičemž čím je jeho hodnota nižší, tím lepší je z tohoto hlediska projekt. Při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota doby návratnosti je nižší. 14 7

8 Výpočet kriteriálních ukazatelů Index rentability Podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku nultého období bí (na investičních výdajích). Je to v podstatě procento ziskovosti investice měřené čistou současnou hodnotou. Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu. n CFt t NPV t0 (1 r) NPV/I ( CF0 ) ( CF0 ) Projekt lze považovat za přijatelný pokud je ukazatel kladný, přičemž čím je jeho hodnota vyšší, tím lepší je projekt (za jinak stejných předpokladů). Při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota NPV/I je vyšší. 15 Citlivostní analýza Citlivostní analýza (Sensitivity Analysis) = metoda analyzování, při níž se zjišťuje, jak se daný výstup projektu (ať už pozitivní či negativní) může změnit následkem změny proměnných, na kterých je založen. Tento postup zkoumá změny hodnot vstupních parametrů, katalogizuje tyto parametry podle jejich význačnosti a kvantifikuje jejich vliv na kriteriální ukazatele projektu. V podstatě tedy analyzuje, nakolik je projekt náchylný k neúspěchu vpřípadě neočekávaných výkyvů v odhadech cash flow. 16 8

9 Citlivostní analýza Cílem citlivostní analýzy je: určit hlavní proměnné, které ovlivňují náklady a výnosy; analyzovat následky změn těchto proměnných; stanovit nejvíce a nejméně citlivý faktor; zhodnotit, do jaké míry je pravděpodobné, že tyto změny ovlivní rozhodování v projektu; doporučit aktivity, které by mohly negativní dopady na projekt snížit. Citlivostní analýza tak zjišťuje krajní hodnoty, při jakých je ještě projekt efektivní. 17 Citlivostní analýza Stěžejní význam citlivostní analýzy spočívá v tom, že nutí zpracovatele projektu identifikovat zásadní předpoklady a proměnné, ukazuje, kde by byla užitečná dodatečná (upřesňující) informace a pomáhá odhalit spolehlivost prognózy. Největší pozornost musí být logicky věnována těm předpokladům, jejichž změna vyvolá největší následky. Jaké proměnné budou pro citlivostní analýzu zvoleny, záleží na specifikách daného projektu. Obecně se doporučuje vybrat takové proměnné, jejichž změna o 1 % změní IRR o 1 % a NPV o 5 %. 18 9

10 Přehled financování projektu: případová studie Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS Přerov Přehled financování projektu Náklady projektu v Kč Celkové výdaje projektu ,00 Celkové způsobilé investiční výdaje ,00 Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 0,00 Příjmy projektu (Kč) 0,00 Příjmy způsobilé 0,00 Příjmy nezpůsobilé 0,00 Způsobilé výdaje bez příjmů ,00 Vlastní podíl žadatel Veřejné prostředky ,00 15,00 Soukromé prostředky 0,00 0,00 Dotace projektu Dotace z rozpočtu RR ,00 85,00 z toho EU ,40 80,33 Celkové veřejné prostředky ,00 100,00 Celkové prostředky na krytí 0,00 nezpůsobilých výdajů Žadatel ,00 Úvěry bank Ostatní zdroje Přímé výnosy Vlastní zdroje ,00 Procenta z celkových nákladů 19 Finanční plán a krytí realizace projektu: případová studie Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS Přerov Finanční plán projektu Pořadí Datum předložení Předpokládaná Z toho Z toho investiční žádosti o žádosti o platbu požadovaná částka k neinvestiční (Kč platbu proplacení dotace RR (Kč) (Kč) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Finanční krytí realizace projektu Žadatel zajistí financování projektu plně z vlastních zdrojů, resp. z příspěvku zřizovatele. Žadatel disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků pro financování jednotlivých etap realizace projektu i pro financování nezpůsobilých výdajů. Tyto prostředky jsou zajištěny z účelového příspěvku zřizovatele

11 Finanční shrnutí analýzy: případová studie Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS Přerov Finanční shrnutí analýzy (v tis. Kč) symbol hodnota rozměrě Celkové investiční náklady TI tis.kč z toho způsobilé náklady EC tis.kč Zbytková hodnota investice ZH tis.kč Diskontované investiční náklady DIC tis.kč Diskontovaný čistý příjem DNR tis.kč Způsobilé výdaje EE tis.kč Míra spolufinancování (max 85%) CRpc 22 % UDRŽITELNOST PROJEKT NENÍ FINANČNĚ UDRŽITELNÝ Míra mezery ve financování R 386 % Rozhodná částka DA tis.kč Stanovená výše dotace ROP Dotace ROP tis.kč 21 Doporučená literatura ALEXY, Július. Finančná a ekonomická analýza. IRIS FRIEDLOB, Thomas SCHLEIFER, Lydia Lancaster Folger: Essentials of Financial Analysis. John Wiley and Sons Harrington, Diana R.: Financial Analysis: Practical Tools for Making Effective Financial Decisions in Business. Thomson Learning HELFERT, Erich A.: Financial Analysis: Tools and Techniques : a Guide for Managers. McGraw-Hill GILL, James O. - CHATTON, Moira: Financial Analysis: the Next Step. Crisp Publications KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Nakladatelství C H Beck KNÁPKOVÁ, Adriana PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. Grada Publishing MÁČE, Miroslav: Finanční analýza investičních projektů. Grada Publishing MAREK, Dan a kol.: Příprava na strukturální politiku Evropské unie. Repronis MAREK, Dan KANTOR, Tomáš: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Barrister & Principal POTLUKA, Oto a kol.: Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. IREAS RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Grada SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Computer Press VANCE, David E.: Financial Analysis and Decision Making. McGraw-Hill

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lenka Výstupová Klíčová slova: Alokace nákladů, zdroje, finanční řízení, celkové náklady, přímé náklady, nepřímé náklady,

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

D7 Zahájení projektu

D7 Zahájení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D7 Zahájení projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu zahájení, inicializace projektu tak,

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 Studie 4/2012 Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 4.10. 2012 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA Shrnutí Český důchodový systém v letech 2011 a 2012 prochází

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více