Podniková ekonomika :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková ekonomika :"

Transkript

1 Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil

2 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky existují proto, aby vyráběly a distribuovaly výrobky a poskytovaly služby zákazníkům a "sloužily" všem ostatním, kteří jsou s vývojem podniku spjatí. To je jejich hlavní poslání. Podniky však byly někým založeny, někomu patří. Jejich vlastníci je vytvořili proto, aby "vyráběly" peníze. Podniky stejně jako jednotlivci ve svém chování sledují určitý cíl. Co je primárním cílem (cílovou funkcí) podniku, odvozuje tzv. teorie firmy. 1 Ta ve své původní verzi za primární cíl firmy považovala maximalizaci zisku, a to v krátkodobém pohledu, tj. bez časové dimenze a bez vlivu rizika. Základními ukazateli byl celkový zisk, později ukazatele výnosnosti (rentability), např. ukazatel ROl (Retum on Investment - výnosnost investic) vyvinutý v roce 1919 firmou DuPont, ukazatel ROE (Return on Equity - výnosnost vlastního jmění) aj. Tyto ukazatele vycházely z historických hodnot zisku, obvykle z účetního zisku, nepracovaly s rizikem a byly statickými veličinami. R. C. Higgins [3] např. uvádí, že není správné odvozovat, že "vyšší ROE je vždy lepší než jeho nižší hodnota" a že,je jen zřídka neproblematickou mírou výkonnosti". ROE a podobné ukazatele sehrály důležitou úlohu v řízení podniků a pro řadu účelů se používají dosud. Byly rozpracovány do ucelených soustav ukazatelů. Obecný cíl podnikání bylo nutno dovést do použitelného nástroje řízení podniku, tj. do víceméně exaktně vyjádřeného kritéria rozhodování (hovoříme o operabilním nástroji řízení). V hospodářské praxi se primární cíl podniku maximalizace zisku transformoval do již uvedeného ukazatele výnosnosti vlastního jmění ROE a do zisku připadajícího na jednu akcii (EPS Earnings Per Share). Manažeři, kteří sledují zájmy vlastníků, by měli být spíše zainteresováni na výši zisku (výnosů, výdělků), připadající na 1 akcii, než na celkovém zisku podniku. Manažeři se musí vedle prvého úkolu dále zaměřit na růst bohatství v čase vyjádřené růstem ceny 1 akcie Další činitel, který ovlivňuje rozhodování manažerů je vliv rizika; riziko je závislé na způsobu financování; financování podniku může být zajištěno vedle vlastního kapitálu i cizím kapitálem, tj. dluhem. 2

3 A platí, že čím vyšší je dluh, tím vyšší je i nebezpečí bankrotu a tím je vyšší i riziko podnikání. Vyšší použití dluhu může zvýšit očekávaný zisk na 1 akcii (později budeme hovořit o tzv. finanční páce a daňovém štítu), současně však zvýší rizikovost budoucích zisků. Způsob financování je tedy dalším důležitým faktorem ovlivňujícím primární cíl podniku. Zatím jsme pohlíželi na vyprodukovaný zisk jako na jednu částku, která patří akcionářům, a nepřihlíželi jsme k tomu, zda je jim vyplacen ve formě peněz - tak zvaných dividend, nebo zda je "zadržen" a použit na investice (je reinvestován). Akcionáři chtějí jak trvalý proud dividend, tak i růst tržní ceny svých akcií (za tržní ceny mohou své akcie prodat na burze). Rozhodnutí o tom, kolik z běžných výnosů (zisků) bude vyplaceno ve formě dividend a kolik bude zadrženo a reinvestováno, je označováno jako dividendová politika. Měla by být optimální, tj. taková, aby plnila primární cíl podniku vyjádřený jako růst ceny akcií. Růst ceny akcie závisí (podle E. F. Brighama [2]) na těchto faktorech: projektovaném výnosu (zisku) na akcii, časovém rozložení toku výnosů, rizikovosti projektovaných výnosů, míře použití dluhů, dividendové politice. To jsou faktory, pod jejichž zorným úhlem by manažeři měli hodnotit každé významné rozhodnutí v podniku, pokud je jejich cílem maximalizace tržní ceny akcií. V praxi však manažeři zůstávají u ukazatele ROE. Jak uvádí Higgins, teoretikové kritizují ROE a za korektní míru finanční výkonnosti firmy považují cenu akcií, praktici, i když kritiku ROE uznávají, se z hlediska praktické aplikovatelnosti přiklánějí k ROE. Řešením tohoto rozporu by měly být ukazatele MVA a EVA. Shrneme-li dosavadní pojednání o primárním cíli podniku, můžeme konstatovat, že od statické maximalizace celkového zisku se postupně přecházelo k poměrovým ukazatelům (ROE aj.), k maximalizaci zisku na jednu akcii, k tržní ceně akcie, k zahrnutí rizika do rozhodování a k určité dynamizaci. Dynamizace se projevila především v hodnocení investičních projektů nebo při stanovení hodnoty firmy (metoda kapitalizace zisku a metoda diskontovaného volného cash flow - DFCF). V běžném manažerském rozhodování se zůstalo u zisku a na něm založených ukazatelích (ROA, ROl, EPS); především u ukazatele ROE, přestože je účetní mírou spojující historická data s běžným trhem a že nerozlišuje různé riziko u jednotlivých společností". Později (80. léta) byly vytvořeny složitější modely pro řízení podniků, které za cíl chování podniku považují maximalizaci jeho hodnoty. Takto pojatý cíl podnikání převládá v teorii i hospodářské praxi dosud a je v podstatě základem i nejnovějších modelů považujících za cíl podnikání maximalizaci hodnoty jmění akcionářů, tzv. shareholder value. 3

4 Jaké jsou prioritní funkce podniku? Otázku si rozdělíme na dvě části: 1. Jaké cíle jsou pro podnikatele prioritní před a při uvedení záměru projektu podniku do praxe? 2. Jaké cíle jsou pro podnikatele prioritní v již fungujícím podniku, tj. v projektu podniku, který již existuje? ad1) zjištění reálných potřeb vytvoření optimální pozice minimální náklady vyhledávání segmentů s rentabilními klienty starost o zaměření projektu efektivní plánování dosažení rentability projektu 4

5 ad2) vůle ctižádost dosáhnout plánované cíle a záměry samofinancování podniku pronikání na trhy orientovat všechny činnosti směrem k trhu rentabilita činností kontrola nákladů podrobit všechny záležitosti a problémy procesu dotazování vyhnout se tomu, aby dnešní rozhodnutí zakládala zítřejší problémy střednědobá vize podněcovat týmové nadšení pracovat tvrdě informovat se, analyzovat a přijímat rozhodnutí vždy si uvědomovat, co je prioritní prohlubovat vlohy podniku profesionalizovat se. 5.2 PRIMÁRNÍ CÍL - MAXIMALIZACE HODNOTY PODNIKU A TZV. SHAREHOLDER VALUE Nejdříve musíme vysvětlit co rozumíme hodnotou podniku. Rozlišuje se několik pojetí "hodnoty" podniku. V jiných přednáškách budeme hovořit o účetní hodnotě, tržní hodnotě, likvidační hodnotě, hodnotě pokračujícího podniku (going-concern value) apod. V souvislosti s cílem podniku rozumíme jeho hodnotou současnou hodnotu očekávaných budoucích čistých cash flow (peněžních toků). Zatím pro další výklad postačí, když za cash flow budeme považovat zisk (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady). Potom současná hodnota podniku je hodnota očekávaných budoucích zisků diskontovaných k současnosti pomocí vhodné diskontní míry. Diskontováním rozumíme přepočet budoucích hodnot na hodnoty současné. Můžeme psát: hodnota podniku = současná hodnota očekávaných budoucích zisků Z 1 Z 2 Zn n Z t = = (1+ i) 1 (1 +i) 2 (1 +i) n t=1 (1 +i) t Ve vzorci písmenem Z je označen očekávaný budoucí zisk v roce t, i = diskontní míra, = součet 5

6 hodnot zisku Z od 1. do n-té hodnoty. Takto vyjádřený primární cíl (motiv chování, účel) podniku můžeme považovat za obecný cíl podnikání, ať už jde o velkou nebo malou, soukromou nebo veřejnou firmu, podnik jednotlivce nebo akciovou společnost. Konkrétní podobu takto stanovený cíl podniku získal v tzv. metodě diskontovaných cash flows (DCF - Discounted Cash Flows). Od maximalizace hodnoty firmy je malý krůček k maximalizaci "shareholder value", tj. maximalizace jmění akcionářů, a k ukazatelům MVA a EVA. Hospodářská praxe především posledních dvou desetiletí ukázala, že díky profesní činnosti managementu je jeho informovanost lepší než informovanost vlastníků a ostatních zájmových skupin, přičemž však hlavní riziko špatných rozhodnutí managementu nesou vlastníci. Proběhla i vlna převzetí podniků managementem (tzv. MBO - Management Buy Out), která tlak na posílení přístupu "shareholder value" k cíli podniků posílila. S globalizací a internacionalizací ekonomiky a kapitálových trhů vzrostl i význam mezinárodních investorů, kteří jsou vystaveni většímu tlaku na výkonnost firem než soukromí investoři. To se projevilo v posílení tlaku na "shareholder value", jehož výsledkem byl vznik nových ukazatelů - MVA a EVA, které zájmy akcionářů i ostatních zájmových skupin lépe postihují. Ukazatele MVA a EVA vznikly v konzultační firmě Stem Stewart Management Services v New Yorku v roce 1993 a rychle se rozšířily jak v USA, tak v západní Evropě. Jsou přiblížením teoreticky správného vyjádření podnikatelského cíle jako "shareholder value" běžné hospodářské praxi. Očekává se od nich, že přemění tvorbu hodnoty (value creating) z pouhého sloganu v účinný nástroj řízení. Ukazatel MVA (Market Value Added - tržní přidaná hodnota) je přírůstek tržní hodnoty firmy, tj. rozdíl mezi částkou, kterou by akcionáři a ostatní investoři získali prodejem svých akcií, a hodnotou, kterou do firmy vložili (hodnotou obchodního jmění). MVA = tržní hodnota podniku - obchodní jmění PE TRŽNÍ HODNOTA PODNIKU MVA OBCHODNÍ JMĚNÍ (KAPITÁL) MVL TRŽNÍ HODNOTA PODNIKU Obr. 1 Tržní přidaná hodnota MVA MVA může být jak kladná, tak záporná (záporná je na obr. 1 označena MVL = tržní hodnota ztracená, angl. lost). Cílem manažerů je její maximalizace. Oproti dříve formulovanému cíli "maximalizace ceny akcií" vyjadřuje změny hodnoty akcií a je proto lepším nástrojem řízení podniku. Ukazuje, kolik peněz investoři do podniku vložili a kolik peněz mohou získat zpět prodejem svých akcií na burze. Je-li MVA kladná, manažeři pracují dobře a vytvářejí novou hodnotu, je-li záporná, pracují špatně, neboť investovanou hodnotu snižují. Nevýhodou ukazatele MVA je to, že se dá zjistit jen u podniků, jejichž akcie jsou obchodovány na burze. Ukazatel EVA (Economic Value Added - ekonomická přidaná hodnota) je rozdíl mezi čistým ziskem podniku a jeho kapitálovými náklady: 6

7 EVA = EBIT x (1 - t) - C x WACC EVA = NOPAT - C x WACC kde: EBIT = provozní zisk před úroky a zdaněním t = míra zdanění zisku (např. 40 % = 0,4) C = dlouhodobě investovaný kapitál NOPAT = čistý provozní zisk po zdanění WACC = náklady na kapitál vyjádřené diskontní mírou (např. 12 %) NOPAT Čistý provozní zisk po zdanění EVA Náklady na kapitál Obr. 2 Ekonomická přidaná hodnota EVA Vysvětlením jednotlivých symbolů se budeme zabývat později. Z konstrukce ukazatele je zřejmé, že provozní zisk po zdanění musí být vyšší nebo alespoň stejně velký, jako jsou náklady na kapitál (ty tvoří úroky placené vnějším investorům a výnosy požadované akcionáři), aby podnikání mělo nějaký smysl. Cílem podnikání je tedy vytváření EVA, tj. ekonomické přidané hodnoty.19 Tomu je podřízeno vše - hodnoceníinvestic, nových výrobků, vnitropodnikových útvarů (divizí, závodů, podnikatelských jednotek - tzv. business units), nadpodnikových celků - korporací (zde se hovoří o tzv. corporate value). EVA je základem i hmotné zainteresovanosti, na ní je založen i prémiový systém. Hlavním příspěvkem ukazatele EVA je to, že vynesl na světlo ten fakt, že i vlastní kapitál něco stojí (že má své náklady), což je u cizího kapitálu zřejmé, a že nestačí, aby podnik vykázal zisk nebo určitou výši zisku na akcii (EPS), ale že musí přinést kladnou hodnotu EVA. 5.3 DRUHY CÍLŮ Pro řízení podniku nevystačíme s primárním cílem. Uvedli jsme, že ve skutečnosti musí manažeři sledovat celý svazek cílů, z nichž řada je rozpracovávána do cílů dílčích, do cílů organizačních částí podniku atd. Vyvstává tak úloha cíle podniku třídit, klasifikovat. Cíle podniku můžeme třídit podle různých kritérií. Za hlavní můžeme považovat třídění cílů podle: pořadí jejich významu (hierarchie), velikosti (rozsahu) cíle, časového hlediska, vztahu mezi cíli, 7

8 podle obsahu cíle. Podle významu můžeme cíle rozčlenit na vrcholové (primární) a podřazené (dílčí). Wöhe mezi obě skupiny zařazuje ještě tzv. mezicíle, které jsou prostředkem k dosažení primárního cíle, k dosažení mezicílů pak slouží cíle podřazené. Všechny cíle by měly být operabilní, tj. aby za jejich plnění byli odpovědni konkrétní pracovníci a stupeň jejich dosahování byl měřitelný. Dříve jsme uvedli, že za primární cíl můžeme považovat maximalizaci hodnoty podniku, resp. jmění akcionářů, měřenou např. pomocí tržní ceny akcií. K tomu můžeme použít různé ukazatele, např. již EPS (Earnigs Per Share - výnosy na akcii) nebo ukazatele, jako je např. ukazatel ROE (výnosnost vlastního jmění), ROA (výnosnost aktiv), ROl (výnosnost investic) aj. V této souvislosti neopomeňme nové ukazatele MVA a EVA. Právě naposled uvedený ukazatel EVA je řadou teoretiků i praktiků považován za cílového ukazatele veškerého podnikání, který lze dovést snad do všech oblastí podniku. Mezicíli, resp. podřazenými cíli mohou být např. zvýšení obratu prodejem nového výrobku nebo proniknutím na nové trhy, provedení reengineeringu celého podniku za účelem snížení nákladů, finanční restrukturalizace podniku za účelem zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu aj. Pro stanovení podřazených cílů můžeme využít i matematického rozkladu vrcholového ukazatele. Vyjdeme-li např. ze vzorce pro výpočet hodnoty podniku jako sumy očekávaných budoucích zisků (vzorec uvádíme ve zjednodušeném zápisu bez diskontování), můžeme ukazatel zisku Z rozložit na Z = V - N, tj. na rozdíl výnosů V a nákladů N, výnosy V na součin ceny "p" a objemu prodeje "q", tj. V = P. q, náklady na jejich složky (materiál, mzdy atd.) a určit konkrétním útvarům podniku nebo jednotlivým pracovníkům úkoly v zajišťování jejich žádoucí úrovně. V americké praxi se k tomuto účelu používá např. Du Pontův vzorec nebo-li pyramidová analýza. Podle kritéria velikosti (rozsahu) cíle můžeme rozlišit cíle neomezené a cíle omezené (Wöhe), z nichž u prvních jde o dosažení maximální hodnoty, u druhých hodnoty předem dané. Z tohoto hlediska Kupkovič [4] označuje cíle za maximalistické a minimalistické. V teorii existuje několik modelů řešící tento problém (jde v podstatě o to, zda "manažer firmy skutečně hledá nejostřejší jehlu v kupce sena (maximalizace), nebo skončí hledání, když najde jehlu tak ostrou, aby se s ní dalo šít (uspokojující úroveň)" (Pappas - Hirschey [5]). Modely, které jsme uvedli, jsou v podstatě založeny na "maximalizaci za omezujících podmínek" s tím, že existují cíle zájmových skupin, ke kterým manažeři musí rovněž přihlížet. Podle časového hlediska se cíle člení na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, někdy jen krátkodobé (časový horizont obvykle do 1, někdy do 3 roků) a dlouhodobé (delší než 1, resp. 3 roky). Dlouhodobé cíle vyplývají z přijaté strategie podniku, jsou většinou komplexnější a za jejich dosažení jsou odpovědni vrcholoví manažeři. Krátkodobé cíle by měly zajistit dosažení dlouhodobých cílů, jsou více operativní a za jejich dosažení jsou odpovědni i manažeři nižších stupňů řízení. Z hlediska časové dimenze Wöhe ještě rozlišuje cíle vztažené k určitému okamžiku, tj. stavové cíle (např. k 1. březnu mít v pokladně hotovost Kč), a cíle vztažené k určitému období, tj. intervalové cíle (např. na bankovním účtě udržovat minimální zůstatek tolik a tolik Kč), dále cíle statické a dynamické (podle toho, zda berou v úvahu průběh ukazatele v čase), a cíle trvalé a přechodné (trvalým cílem je primární cíl podniku, přechodným např. zvýšení pokladní hotovosti). Podle vztahů mezi cíli můžeme rozlišit cíle komplementární (dosahování jednoho cíle vede k dosahování cíle druhého - např. snižování nákladů obvykle vede ke zvyšování zisku), konkurenční cíle (vyšší plnění jednoho cíle vede k nižšímu plnění druhého cíle - např. intenzívnější reklama zvyšuje náklady), protikladné cíle (dosažení jednoho cíle vylučuje dosažení druhého cíle - je to extrémní případ cílů konkurenčních), indiferentní cíle (plnění jednoho cíle nemá vliv na plnění ostatních cílů). Cíle podle jejich obsahu (podle toho, čeho se týkají - viz Kupkovič [4]) lze členit na cíle ekonomické, technické a sociální. Ekonomické cíle lze dále členit na cíle výkonové (obrat, podíl na trhu, objem výroby, výrobní kapacita, zásoby aj.), cíle finanční (celkový kapitál, vlastní kapitál, cizí kapitál, finanční investice, likvidita, výše pohledávek aj.), cíle výsledkové (výnosy, náklady, zisk, cash 8

9 flow, rentabilita, produktivita aj.). Technické cíle se zaměřují na vývoj a zavedení nových výrobků, na technickou stránku vyráběných výrobků, na rozvoj technologií, výrobní kapacity atd. Sociální cíle jsou orientovány na okolí podniku (vytváření pracovních příležitostí v obci a regionu, ochrana životního prostředí, placení daní vč. daní místních, sponzoring), především však na zaměstnance (výše mezd, pracovní a sociální podmínky, stabilita zaměstnanosti, možnosti pracovního postupu, vzdělávání atd.). Cíle v podniku (máme na mysli především podniky střední a větší velikosti) tedy tvoří soustavu, která má podobu určité hierarchické pyramidy: na jejím vrcholu je primární cíl podniku, za jehož prosazení a plnění je odpovědno vedení podniku (např. představenstvo). Primární cíl je konkretizován v podřazených cílech nebo i mezicílech, v podnicích organizovaných podle funkcí (výroba, zásobování, odbyt, finance aj.) do cílů funkčních oblastí, v podnicích organizovaných podle výrobkových divizí na cíle divizí, ty jsou dovedeny až na jednotlivá oddělení a ve výrobě až na dílny. Dílčí cíle nesmí být v rozporu s cíli nadřazenými (musí vést k jejich plnění) a musí spolu s nimi a cílem primárním tvořit kompatibilní soustavu. Z takto pojaté soustavy cílů musí vycházet i systém hmotné zainteresovanosti všech pracovníků, především však řídících pracovníků podniku. Takto pojatý systém řízení podniku je označován jako tzv. management podle cílů - MBO (Management by Objektives). Zahrnuje stanovení cílů na vrcholové úrovni podniku a určení manažerů, kteří jsou za jejich splnění odpovědni, postupné rozpracování cílů pro liniové manažery i ostatní podniky, podněcování pracovníků ke ztotožnění se s cíli, motivování pracovníků k jejich plnění, především k permanentnímu zvyšování výkonnosti a efektivnosti firmy. 5.4 FUNKCE (ČINNOSTI) PODNIKU Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Ta se liší podle charakteru podniku (výrobní podniky, podniky poskytující služby - např. obchodní, bankovní podniky atd.), podle odvětví (např. průmyslové, zemědělské, stavební, obchodní), podle velikosti (malé, střední, velké), podle vlastnictví (soukromé, veřejné, smíšené), podle právní formy (podnik jednotlivce, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva, veřejné společnosti); o dalších klasifikacích podniků pojednáme v následující kapitole. Protože každý podnik si můžeme představit jako určitý systém se vstupy a výstupy, jehož základní funkcí je přeměnit vstupy na výstupy (u výrobního podniku přeměnit suroviny, energii, práci za pomocí strojů na výrobky, u banky přeměnit volné peníze v kapitál atd.), hovoříme o funkcích podniku. V tomto odstavci se stručně zaměříme pouze na výrobní podnik, o ostatních podnicích (bankovních, dopravních, spojových, obchodních, podnicích s mezinárodní účastí) viz kap. 19 až 23. Existuje celá řada pojetí (především, pokud jde o šíři funkcí) a klasifikací podnikových činností (funkcí). Vzpomeňme např. zahrnutí veškerých podnikových funkcí do "výroby". My vezmeme za základ typickou organizaci průmyslového podniku a z ní odvodíme hlavní podnikové funkce. Výrobní podniky zajišťují tyto podnikové funkce: prodejní (odbytovou), zásobovací (nákup, doprava, skladování), výrobní (provozní), personální, investiční, finanční, vědeckotechnickou a správu. První tři funkce (prodejní, zásobovací a výrobní) jsou považovány za primární funkce, zbývající za funkce podpůrné (někdy též zvané průřezové). V poslední době se hovoří o dalších činnostech, které se 9

10 považují za samostatné podnikové funkce (např. controlling, interní audit aj.). Každá funkce má své vstupy a výstupy a zahrnuje řadu dalších dílčích činností. Funkce jsou vzájemně propojeny, překrývající se a vzniká proto nutnost je koordinovat. Na tomto místě uveďme pouze stručnou charakteristiku uvedených funkcí podniku. Prodejní funkce Jejím úkolem je realizovat (prodat) na trhu výrobky, resp. služby. Zahrnuje řadu činností, jako je výzkum trhu (potřeb, poptávky), stanovení nabízeného sortimentu výrobků (výrobková politika), stanovení cen, platebních podmínek, slev (cenová politika), volba odbytových cest, vlastní prodej, propagace a reklama, servis, poradenská činnost, public relations. Někdy všechny tyto činnosti označujeme jako marketing. Výrobní funkce V nejširším pojetí se do výrobní funkce zahrnují všechny podnikové funkce, tedy zásobování vč. obstarání personálu, investičního majetku, kapitálu, odbyt, správa atd. V nejužším pojetí zahrnuje výroba pouze zhotovování výrobků. D nevýrobních podniků tuto funkci označujeme jako provozní funkci. Zásobovací funkce V širším pojetí do zásobování zahrnujeme pořízení surovin, materiálů, hmotného investičního majetku, peněžního kapitálu, pracovních sil, služeb. V užším pojetí (tak se obvykle chápe i v praxi) do zásobovací funkce zahrnujeme pouze pořízení surovin, materiálů, součástí vč. jejich dopravy, příjmu, skladování a předávání do výroby. Pořizování ostatních výrobních faktorů zahrnujeme do samostatných funkcí. Personální funkce Jejím úkolem je zajistit rozhodující výrobní faktor - pracovníky. Zahrnuje řadu činností, jako je nábor pracovníků a jejich výběr, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních pracovních podmínek, vytváření účinného systému zainteresovanosti, sociální a kulturní péče o pracovníky atd. Investiční funkce Úkolem investiční funkce je zajistit pro podnik všechen potřebný investiční majetek, tj. pozemky, budovy, stroje a zařízení, dopravní prostředky, nehmotný investiční majetek. To vše se děje v úzké souvislosti s finanční funkcí, která pro ni zajišťuje potřebný kapitál. V menší míře (v průmyslových podnicích) zajišťuje investování do finančního majetku nákupem akcií a jiných cenných papírů. Formou pořízení investičního majetku je i leasing. Finanční funkce Úkolem finanční funkce je obstarání finančních prostředků (kapitálu). V širším slova smyslu do financování zahrnujeme i mimořádné financování při založení podniku, zvyšování kapitálu, fúzi, přeměně právní formy, sanaci a likvidaci podniku. Finanční funkce má zajistit finanční rovnováhu podniku vč. optimální kapitálové struktury. Vědeckotechnická funkce 10

11 V průmyslových podnicích je zaměřena především na aplikovaný výzkum, vývoj a realizaci nových nebo inovovaných výrobků a technologií. Zabývá se i běžným zdokonalováním výroby. Ve strojírenství je hlavním představitelem vědeckotechnické funkce technická příprava výroby (TPV), zahrnující konstrukční, technologickou a organizační přípravu výroby. Správa Někdy nazývaná všeobecná správa nebo všeobecná administrativa. Zahrnuje rozmanité činnosti převážné administrativní, které zajišťují chod celého podniku. Patří sem organizace, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení, controlling, vnitřní audit aj. SHRNUTÍ Posláním podniku je uspokojovat potřeby zákazníků (trhu) a všech, kteří jsou s podnikem životně spjatí. Protože podnikání současné znamená vynakládání kapitálu s cílem jej zvětšit, je obecným cílem podnikání dosahování zisku. Pojetí cílů podniku (podnikání) prošlo historickým vývojem. Obvykle byl primární cíl podniku formulován jako dosahování maximálního zisku. Ten byl vyjadřován v absolutní výši a později v řadě poměrových ukazatelů jako je výnosnost vlastního jmění (ROE), výnosnost investovaného kapitálu (ROl) aj. V systému Du Pont byly základní ukazatele provázány matematickými vazbami, což umožnilo jejich rozpracování do dílčích cílů. Později (80. léta) byl primární cíl podnikání formulován jako maximalizace hodnoty podniku, kterou se rozumí suma diskontovaných očekávaných budoucích zisků (cash flow). Tím se do cíle dostala i časová dimenze a vliv rizika. Teorie cíl podnikání vyjádřila jako maximalizaci tržní ceny akcií, praxe však většinou zůstala u zisku a ukazatelů na něm založených (např. ROE). Po změnách na kapitálových trzích (vlna převzetí podniků managementem, liberalizace, internacionalizace a globalizace, vliv mezinárodních investorů atd.) zesiluje přístup "shareholder value", což začátkem 90. let vedlo ke vzniku ukazatelů MVA (Market Value Added - tržní přidaná hodnota) a EVA (Economic Value Added ekonomická přidaná hodnota), které při vhodné aplikaci nejlépe zajišťují i cíle ostatních zájmových skupin (stakeholderů). Primární cíl je v podniku konkretizován v celém systému cílů, který zahrnuje dílčí cíle (mezicíle, podřazené cíle), cíle technické, ekonomické, finanční, sociální, dlouhodobé (strategické), krátkodobé (operativní) atd. Jejich dosahování se děje za vlivu okolí, ve kterém důležitou úlohu má stát a různé zájmové skupiny (stakeholders), jako jsou zaměstnanci, vlastníci, management, nositelé technických znalosti a inovací, investoři, nejdůležitější zákazníci a dodavatelé. Význam jednotlivých skupin je dán jejich mocenským postavením v podniku; obvykle nejsilnější postavení má management. Jedním z cílů by mělo být i dodržování podnikatelské etiky a sociální odpovědnosti jak dovnitř podniku, tak k jeho okolí. V současné době řízení podniků podle cílů proniklo do všech zemí pod označením MBO. Podnik vykonává řadu funkcí, které obvykle sestávají z mnoha činností. Jejich úkolem je splnit podnikové cíle. Za primární podnikové funkce jsou považovány odbytová, zásobovací a výrobní funkce, za podpůrné (průřezové) všechny ostatní. 11

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE Primární cíl podniku Co je primárním cílem podniku? Na tuto otázku odpovídá Teorie firmy. Původně: Primární cíl podniku = maximalizace

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. PODNIK A PODNIKÁNÍ

1. PODNIK A PODNIKÁNÍ 1. PODNIK A PODNIKÁNÍ 1.1. Podnik jako institucionalizované podnikání 1.2. Cíle a funkce podniku 1.3. Členění podniků 1.1. PODNIK JAKO INSTITUCIONALIZOVANÉ PODNIKÁNÍ Výroba zboží nebo poskytování služeb

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisůvmodel a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Každé podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky: budovy, stroje, zařízení, materiál, dopravní prostředky, atd., které souhrnně označujeme jako majetek

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více