1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy"

Transkript

1 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné době, ve které fungovaly. Nelze srovnávat rozbory středověkých obchodníků prováděné bez jakýchkoli technických pomůcek s analýzami, sestavovanými za pomoci výkonných počítačů. Kolébkou moderních metod FA jsou Spojené státy, kde bylo napsáno nejvíce teoretických prací a nejdále došla i praktická aplikace jednotlivých metod. Byly zde rovněž sestaveny poprvé odvětvové přehledy sloužící jako měřítko pro porovnání jednotlivých podniků. Z angličtiny pochází i samotný pojem finanční analýza (financial analysis), zatímco v kontinentální Evropě a zejména v německy mluvících zemích se spíše setkáme s pojmem bilanční analýza ( Bilanzanalyse). V české odborné literatuře byl zpočátku používán termín přejatý z němčiny např. práce prof. Dr. Pazourka Bilance akciových společnosti z roku V době první republiky zveřejňovaly bilanční analýzy účetních závěrek firem některé hospodářské časopisy. V letech po II. světové válce a zejména po r byl tento pojem vystřídán angloamerickou finanční analýzou. Základy finanční analýzy Finanční analýza patří k základním dovednostem každého finančního managera. Tvoří každodenní součást jeho práce, neboť závěry a poznatky finanční analýzy slouží nejen pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování, ale i pro reporting vlastníkům, věřitelům a dalším zájemcům. Dříve, než jsou přijímána jakákoliv investiční a finanční rozhodnutí v podniku, musí být známa finanční kondice, finanční zdraví firmy. Nejde jen o momentální stav, ale především o: základní vývojové tendence v čase, stabilitu, resp. volatilitu výsledků porovnání se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo porovnání s konkurencí. Minulost a současnost informuje o kladech a záporech podniku, výkonnosti, o potenciálních rizicích, která plynou z dosavadního fungování. Shodný aparát, který používáme k analýze minulosti a současnosti, je využíván rovněž k analýze dopadů přijímaných rozhodnutí do budoucí finanční situace společnosti. Finanční analýza a její závěry tak značně ovlivňují finanční rozhodování. Finanční analýzu lze definovat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku. 1

2 Finanční analýzu zpracovává ekonomický úsek v podniku. Záleží především na velikosti firmy, na její struktuře. Výsledky finanční analýzy spolu s výroční zprávou zpravidla garantuje finanční ředitel. V menších společnostech pak splývá práce na úseku finančního účetnictví, nákladového účetnictví, interního auditu, v některých společnostech controllingu a financí. V praxi se lze často setkat s názorem, že finanční analýza není nutná. Obvykle se považují za postačující data z účetnictví pro finanční rozhodování, získaná prostřednictvím účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích, ty podnik shromažďuje, eviduje, třídí a dokumentuje veškeré údaje o současném i minulém hospodaření podniku. Pro rozhodování finančních manažerů však nemají tyto souhrnné údaje dostatečnou vypovídací schopnost. Nemohou poskytnou a ani neposkytují úplný a detailní obraz o hospodaření podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, příležitostech, o finančním zdraví podniku a o celkové kvalitě hospodaření. K tomuto účelu finanční manažeři využívají finanční analýzu jako formalizovanou metodu, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, jakož i umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž lze přijímat rozhodnutí různého typu. Jen velmi obtížně si lze představit manažera rozhodujícího se na základě zůstatků, či obratů jednotlivých účtů. Jednotlivá čísla z účetních výkazů dostávají praktický smysl a význam právě až při porovnání s ostatními číselnými údaji. V porovnání jednotlivých ukazatelů v čase a v prostoru spočívá hlavní přínos a význam finanční analýzy pro podnikové rozhodování manažerů. Využití finanční analýzy: Při řízení společnosti, vyhodnocování investic, plánování podniku, oceňování podniku, při získávání úvěrů od bank, leasingového financování získávání dalších investorů podnikatelský záměr apod Uživatelé finanční analýzy Externí uživatelé: Investoři Banky a jiní věřitelé Stát a jeho orgány Obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé) 2

3 Konkurence Auditorské společnost apod. Interní uživatelé: Manažeři v podniku Zaměstnanci Majitelé podniku Základní nástroje finanční analýzy FA můžeme členit podle zdrojů dat na: 1) Externí FA vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně dostupných finančních, zejména účetních informací obsažených ve finančních výkazech obsažených ve výročních zprávách společností. 2) Interní FA při tomto druhu analýzy jsou analytikovi k dispozici veškeré údaje z informačního systému podniku, tj. z celého finančního účetnictví, dále údaje z manažerského účetnictví, z podnikových plánů, kalkulací atd. Rozlišení těchto dvou úrovní FA je klíčové pro pochopení cílů, které se mají pomocí analýzy dosáhnout. Co je tedy cílem FA? Cílem FA je poznat finanční zdraví podniku (financial health), určit slabé stránky (již propuklé, nebo latentní choroby), které by mohly firmě v budoucnu způsobit problémy a naopak stanovit její silné stránky, o které by se mohla v budoucnu opřít. Jakým způsobem definujeme finanční zdraví a finanční tíseň podniku? O finančně zdravém podniku hovoříme tehdy, pokud podnik zhodnocuje vložený kapitál tj. je rentabilní a pokud nemá problémy se svou schopností včas uhrazovat splatné závazky tj. je-li likvidní. Pokud má podnik rostoucí problémy v peněžních tocích a zároveň klesá jeho hospodářský výsledek, nelze jeho finanční zdraví označit než jako chatrné, vedoucí k úpadku podniku. Finanční tíseň nastává tehdy, když podnik má velké potíže s likviditou a nemůže je vyřešit bez výrazných změn v činnosti podniku a ve způsobu jeho financování. 3

4 Jaký je postup FA? 1. Výběr a příprava dat, 2. Výběr metod FA 3. Výpočty na základě zvolených metod 4. Posouzení výpočtů nejprve rámcové, posléze podrobnější 5. Hlubší analýza příčin jevů 6. Návrhy na možná opatření, zhodnocení jejich rizik a předností Zjednodušený postup FA z hlediska časového: a) Zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku b) Určení příčin jejich zlepšení, nebo zhoršení c) Volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování finančního hospodaření a finanční situace podniku. Činnost finančního analytika lze srovnat s postupem lékaře, vyšetřujícího jemu neznámého pacienta. a) Pokud lékař nemá k dispozici dřívější zdravotní dokumentaci, musí provést anamnézu zjistit minulost pacienta. Stejně tak analytik zkoumá minulý vývoj firmy na základě dostupných informací zejména finančních výkazů minulých let. b) Dalším krokem lékaře je vyšetření pacienta a stanovení diagnózy. Analytik zkoumá nejaktuálnější informace a snaží se určit stav, ve kterém se firma nachází v současné době. Má také určit příčiny proč došlo ke zlepšení, nebo zhoršení firemního finančního zdraví v poslední době. c) Zde může analogie mezi lékařem a analytikem skončit. Úkolem lékaře je pacienta vyléčit, to však není vždy úkolem analytika. On pouze navrhne způsob jakým lze firmu léčit a zda to bude provedeno záleží na majitelích a managementu firmy Zdroje informací pro finanční analýzu Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka. V České republice upravuje tuto oblast především zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K byla uskutečněna změna zákona o účetnictví, jsou připravovány prováděcí vyhlášky a platí české účetní standardy, které si kladou za cíl harmonizovat postupy v této oblasti s EU. Očekává se, že zaváděním harmonizovaného účetnictví se podstatnou měrou zvýší přístup podniků na kapitálový trh, neboť rozdílnost účetních standardů v jednotlivých zemích 4

5 komplikuje až dosud práci analytiků. Lze očekávat, že postupující globalizace přinese další sjednocování tak, aby existoval jednotný a transparentní základ pro investory v globálním světě. Účetní závěrka včetně výroku auditora podléhají zveřejňovaní povinnosti, která je upravena zákonem o účetnictví. Příslušné informace musí podnik zveřejnit v: Obchodním věstníku kde se pouze zveřejňuje agregovaný tvar účetních výkazů uvádějící informace za dvě po sobě jdoucí účetní období spolu s výrokem auditora a to ve lhůtě do 1 měsíce po konání valné hromady, která účetní závěrku projednala. Uložením do obchodního rejstříku účetní závěrka spolu s výrokem auditora tvoří součást tzv. sbírky listin v obchodním rejstříku, zákon neupravuje lhůtu, ve které mají být listiny uloženy Komise pro cenné papíry a Středisko cenných papírů do 4 měsíců po skončení kalendářního roku, pro emitenty cenných papírů, kteří mají cenné papíry registrované na kapitálovém trhu, platí pololetní zveřejňovaní povinnost ve zkráceném tvaru. Kromě účetních závěrek může sloužit jako významný zdroj informací pro zpracování FA i výroční zpráva. Připravují ji ty účetní jednotky, které podle zákona o účetnictví podléhají auditu. Účetní závěrku tvoří: rozvaha, výkaz zisků a ztrát přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow), příloha k účetní závěrce Kvalitní podklady jsou alfou a omegou dobré FA. Sebelepší metoda, nebo technika analýzy nemůže poskytnou ze špatných podkladů správné výsledky o hospodaření firmy. Z jakých zdrojů FA vychází? V zásadě lze zdroje vstupních dat rozdělit do tří velkých skupin: druh zdroje příklad zdroje 1) Účetní data 2) Ostatní data Účetní výkazy finančního účetnictví Manažerské účetnictví Výroční zprávy Prospekty cenných papírů Podnikové statistiky Vnitřní směrnice Mzdové podklady Odborný tisk 5

6 3) Externí data Státní statistika Obchodní rejstřík Kvalitní podklady jsou alfou a omegou dobré FA. Sebelepší metoda, nebo technika analýzy nemůže poskytnou ze špatných podkladů správné výsledky o hospodaření firmy. Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Výkaz o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Výroční zpráva Zveřejněné údaje rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy, Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi datem, ke kterému jsou výkazy schváleny a datem konání valné hromady, která závěrku schvaluje. Dále výroční zpráva obsahuje výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji podnikání a k finanční situaci účetní jednotky. Zabývá se tedy i budoucí perspektivou podniku. Pozornost finančního analytika by se měla soustředit spíše na to, čemu se výroční zpráva vyhýbá, než tomu co zdůrazňuje. Opatření MF ČR ukládá podnikům umožnit každému zájemci nahlédnout do výroční zprávy v sídle účetní jednotky. Zveřejňovaní povinnost výsledků mají všechny akciové společnosti a dále všechny obchodní společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a družstva, která mají povinnost mít závěrku ověřenou auditorem tj. jejichž výše obratu činila více než 40 mil. Kč, výše obchodního jmění činí více než 20 mil. Kč nebo má společnosti více jak 25 zaměstnanců v předchozím kalendářním roce. Tuto povinnost bez ohledu na předchozí údaje nemají komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a fyzické osoby. Podniky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem jsou zároveň povinny zpracovat výroční zprávu a zveřejnit některé údaje z účetní závěrky. Takto zveřejňované údaje jsou pro většinu externích analytiků klíčovým zdrojem informací pro výpočet ukazatelů poměrové analýzy. Povinnost zveřejnit údaje z účetní závěrky je splněna zveřejněním v Obchodním věštníku. Prospekty cenných papírů Týká se pouze těch podniků, které mají své akcie, dluhopisy 6

7 nebo podílové listy obchodovány na Burze cenných papírů v Praze. Prospekt cenného papíru je upraven předpisem Burzy cenných papírů v Praze Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu. Je dosažitelný u emitenta, na burze a dále u všech obchodníků s cennými papíry, kteří obstarávají vydání tohoto cenného papíru. Co obsahuje prospekt cenného papíru? Organizační strukturu emitenta Postavení na domácím a zahraničním trhu Strategie hospodářské a obchodní politiky, celkové vyhlídky do 1 roku Provedené investice v posledních třech letech Rozdělení činnosti podle druhů, podíl jednotlivých trhů na obratu, způsob organizace prodeje Čtvrtletní hospodářské výsledky podložené rozvahou a výkazem zisku a ztrát Roční závěrky za poslední tři roky ověřené auditorem Přijaté bankovní úvěry a závazky s uvedením jejich splatností Veškerá zástavní práva váznoucí na majetku společnosti Veškeré závazky společnosti Celkový objem a časová struktura pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti ke dni zpracování žádosti. Úlohu prospektu cenného papíru plní: U podílových listů statut podílového fondu U dluhopisů - emisní podmínky dluhopisů Které ze zdrojů pro finanční analýzu jsou považovány za nejdůležitější? Na základě studie provedené Brainem v roce 1983, kteří na základě dotazníků zastaných investorům institucím a finančním analytikům ve třech zemích USA, Velké Británii a na Novém Zélandu zodpovídali na otázku: Které zdroje jsou pro investiční rozhodování nejdůležitější? Jako nejdůležitější zdroj zvítězila jednoznačně výroční zpráva společnosti. Z výroční zprávy má pro uživatele největší vypovídací schopnost Výkaz zisku a ztrát, potom Ekonomický vývoj za posledních 5-10 let, dále rozvaha a na posledních místech se umístily zpráva auditora a účetní metodika a postupy Jak členíme metody FA? Elementární - základní Vyšší 7

8 Jak třídíme ukazatele? 1. Matematický způsob výpočtu - absolutní převzaté z údajů účetnictví - rozdílové vzniklé rozdílem dvou jiných ukazatelů - poměrové vzniklé poměrem (podílem) dvou ukazatelů - procentní poměr vyjádřený v % 2. Čas (okamžik, nebo interval) - stavové - udávají stav k určitému okamžiku např.položky rozvahy - tokové - udávají vývoje v určitém časovém intervalu např. položky výsledovky, peněžní tok V souvislosti s tříděním ukazatelů se elementární metody FA obvykle člení: analýzu absolutních ukazatelů analýzu rozdílových a tokových ukazatelů např. ukazatel ČPK, EVA, MVA apod. přímou analýzu poměrových ukazatelů, ukazatele rentability, likvidity, kapitálové struktury, aktivity a kapitálového trhu analýzu soustav ukazatelů, Pyramidové soustavy ukazatelů, Bankrotní a bonitní modely 2) Vyšší metody FA Tyto metody vyžadují náročnější matematické úvahy a postupy. Členíme je: 1. Matematicko-statistické metody tj. Bodové a intervalové odhady ukazatelů Statistické testy odlehlých dat Empirické distribuční funkce Regresní a korelační analýza Autoregresní modelování Analýza rozptylu Vícerozměrné analýzy např. faktorová, diskriminační, shluková a analýza hlavních komponentů Robusní metody Je třeba upozornit, že ačkoliv jsou tyto metody náročnější a mohou postihovat více souvislostí mezi zkoumanými veličinami, není to samo o sobě zárukou větší úspěšnosti zkoumání. Základem úspěchu jsou vždy logické a racionální ekonomické úvahy, jakož i potřebná kvalita zkoumaných dat. V případě těchto metod pak hraje významnou roli i samotná kvalita zpracování a znalost podstaty metod. 2. Nestatistické metody 8

9 Rozvoj těchto metod byl motivován hranicemi použitelnosti metod statistických. Jejich zavádění do praxe je rychlé, je vedeno zejména snahou získat určité výhody na kapitálových trzích. Jde např. Metody založená na teorii matných množin Metody založené na alternativní teorii množin Metody formální matematické logiky Expertní systémy metody fraktální geometrie neuronové sítě metody založená na gnostické teorii neurčitých dat V našem kursu se budeme zabývat především elementárními metodami. Zmíníme se o některých vyšších metodách např. expertních systémech. 2. Absolutní, procentní a rozdílové ukazatele a) absolutní ukazatele obsaženy přímo ve finančních výkazech podniku. 1. V České republice uvádějí společnosti ve výroční zprávě finanční výkazy v úplné nebo v agregované podobě za daný rok a ve srovnání s rokem předchozím. 2. V zahraničí ve výročních zprávách uvádějí společnosti výkazy i za období delší než pět let, takže z nich lze již vyvozovat dlouhodobé trendy ve vývoj i společnosti. b) procentní ukazatele 2.1. Horizontální, trendová analýza /časová/ Sledujeme absolutní změnu ukazatele, jednak proti předcházejícímu období vyjádřené v %. (ukazatel 2007 ukazatel 2006 ) změna = ukazatel 2006 x 100 Tento ukazatel lze označit jako horizontální procentní změnu Horizontální proto, že porovnáváme stejný absolutní ukazatel v rámci jednoho řádku rozvahy nebo výsledovky. Horizontální analýzu lze provádět nejen v podobě změny údajů, ale také prostřednictví tzv. indexů, kdy se porovnávají absolutní hodnoty údajů z jednotlivých období a podle volby srovnávaného období zjišťovat: a) řetězové indexy ( ukazatel i + 1 : ukazatel i ) b) bazické indexy (ukazatel i + 1 : ukazatel i ) 9

10 které je možné opět vyjadřovat v procentech. Příklad horizontální analýzy AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Budovy, haly a stavby Stroje, Přístroje a zařízení Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky V ývo j vyb ran ých p o lo ž ek aktiv A K TIV A CE LK E M S tálá ak tiva B udovy, haly a s tavby S troje, P řís toje a z aříz ení O běž ná ak tiva Zás oby K rátk odobé pohledávk y 10

11 Tab. 2. Pohyb vybraných pasiv ( v tis. Kč) PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Hosp. výsledek bežného učet. obd Cizí zdroje V ývo j vyb ran ých p o lo ž ek p asiv P A S IV A CE LK E M V las tní jm ění Hos p. vý s ledek bež ného uč et. obd. Ciz í z droje 2.2. VERTIKÁLNÍ ANALÝZA (PROCENTNÍ) jednotlivé položky výkazů vztahujeme k jedné z těchto položek, možné i srovnávání mezi podniky navzájem, např.v rozvaze jednotlivé položky vyjadřují strukturu aktiv, nebo pasiv. Ve výsledovce se zpravidla porovnávají jednotlivé položky s celkovými tržbami. Ukázka Vertikální analýzy aktiv P roce ntní podíl aktiv v roce 2002 S tálá ak tiva 28% O běž ná ak tiva 68% O s tatní ak tiva 4% 11

12 Tab. 3. Vertikální analýza výnosů - Struktura výnosů v roce 2002 v mil. Kč Výnosy v roce 2002 v mil. Kč Tržby za prodej zboží 22 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 96 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 2 Aktivace 2 Zúčtování opravných položek do provozních výnosu 1 Ostatní provozní výnosy 5 Celkem výnosy 128 Graf 3. Struktura výnosů v mil. Kč r Tržb y za p ro d e j zb o ží Trž by z a prodej vlas tníc h vý robk ů a s luž eb Zm ěna s tavu vnitropodnik ový c h z ás ob v. vy r. A k tivac e Zúč tování oprav. polož ek do provoz. vý nos u 96 O s tatní provoz ní vý nos y % ro z b o r výn o sů ro ku 2002 Ukázka vertikální analýzy nákladů Tab. 3. Struktura nákladů v r v mil. Kč Náklady v roce 2002 v mil. Kč Náklady vynaložené na prodané zboží 21 Spotřeba materiálu a energie 93 Služby 7 Osobní náklady 7 mzdové náklady 6 Náklady na soc. zabezpečení 2 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 1 Zúčtování oprav. Položek do provoz. Nákladů 3 12

13 Ostatní provozní náklady 1 Nákladové úroky 1 Celkem náklady 142 1% 4% 5% 2% 1% 1% 1% 15% Nák lady vy nalož ené na prodané z bož í S potřeba m ateriálu a energie S luž by O s obní nák lady M z dové nák lady 5% Nák lady na s oc iální z abez peč ení O dpis y nehm. a hm ot inves t. M ajetk u Zúč tování oprav. polož ek do provoz. nák ladů O s tatní provoz ní nák lady 65% Nák ladové úrok y % ro z b o r n á kla d ů ro ku 2002 c) Rozdílové ukazatele - členíme: 1) Fondy finančních prostředků (rozdílové ukazatele likvidity) 2) Ukazatele vypočítané ze zisku a z přidané hodnoty 1) Fondy finančních prostředků (rozdílové ukazatele likvidity) a) Čistý pracovní kapitál (net working capital) b) Čisté pohotové prostředky c) Čisté peněžně-pohledávkové fondy Při financování oběžných aktiv musí podnik zvažovat dvě otázky: Určení podílu financování z vlastních a cizích zdrojů Určení podílu financování z krátkodobých a z dlouhodobých zdrojů. Provozním kapitálem se rozumí krátkodobá oběžná aktiva. 13

14 a) Čistý pracovní kapitál (ČPK) Je rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími pasivy. ČPK = oběžná aktiva krátkodobá cizí pasiva ČPK je tedy částí oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji (dlouhodobým kapitálem) vlastními i cizími. ČPK tvoří rozhodovací manévrovací prostor pro efektivní činnost finančního manažera, neboť jde o tu část oběžných aktiv, která není zatížena nutností brzkého splacení. Označuje se někdy jako ochranný polštář podniku. ČPK můžeme rovněž vypočítat následovně: ČPK = vlastní zdroje + cizí kapitál dlouhodobý stálá aktiva Tento pohled je bližší vlastníkovi podniku. SA VK SA VK ČPK OA Cizí dl. zdroje Cizí kr. zdroje OA ČPK c dl zdroje Cizí kr. zdroje Obrázek 14

15 Zásada opatrného financování dlouhodobá (stálá) aktiva by měla být financována ze zdrojů dlouhodobých, zatímco krátkodobá (oběžná) aktiva mohou být financována i krátkodobými zdroji. Při uplatňování tohoto přístupu uvádí finanční manažer do souladu dobu splatnosti neboli životnost aktiv a pasiv. Peněžní toky plynoucí z aktiv jsou tudíž k dispozici pro uhrazení svých zdrojů financování. b) Čisté pohotové prostředky (ČPP) Je modifikací ČPK a odstraňuje některé jeho nedostatky. Nedostatky ČPK Oběžná aktiva z nichž se odvozuje zahrnují i některé málo likvidní, nebo trvale nelikvidní položky. např. nedobytné pohledávky, neprodejný materiál Je ovlivněn použitými metodami oceňování, zejména majetku. Co zahrnujeme do pohotových peněžních prostředků? 1) peníze v hotovosti + peníze na BÚ 2) peníze v hotovosti + peníze na BÚ + šeky + směnky + krátkodobé vklady + krátkodobé CP, atd. ČPP = pohotové peněžní prostředky okamžitě splatné závazky Do peněžních prostředku se pro tyto účely zahrnuje pouze hotovost a peněžní prostředky na běžných účtech, popř. i velmi likvidní peněžní ekvivalenty např. směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry, krátkodobé termínované vklady. Čisté pohotové prostředky nám vyjadřují zda společnost má dostatek finančních zdrojů na úhradu okamžitě splatných závazků. c) Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy Ukazatel též označovaný jako čistý peněžní majetek představuje kompromis mezi ukazateli ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv tedy vylučuje nelikvidní oběžná aktiva např. nedobytné nebo dlouhodobé pohledávky, neprodejné zásoby popř. další aktiva s nízkým stupněm likvidity. ČPPFF = očištěná oběžná aktiva krátkodobá cizí pasiva 15

16 2) Ukazatele založené na různých modifikacích zisku a přidané hodnoty a) Zisk a jeho modifikace V našem českém účetnictví se nesledují modifikace zisku, běžně se však vyskytují v účetnictví amerických podniků a jsou velmi výhodné pro účely rozborů. Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) (Earnings After Taxes) + Daň z příjmu z běžné a mimořádné činnosti = Zisk před zdaněním (EBT) (Earnings Before Taxes) + Nákladové úroky = Zisk před úroky a zdaněním ( EBIT ) (Earnings Before Interest and Taxes) + Odpisy = Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) Zisk pro akcionáře (EAC) (Earnings Available for Common Stockholders) : EAC = EAT dividendy vyplacené Obchodní marže (GM) Gross Margin je jedním z ukazatelů obsažených ve výsledovce anglosaských zemí. GM = tržby za prodej zboží náklady na prodané zboží K rozborům se v soustavách ukazatelů nejčastěji využívá EAT, provozní hospodářský výsledek, EBT a EBIT, tj. zisk po zdanění a zisk po zdanění včetně úroků. Volba příslušného ziskového ukazatele by měla vycházet z účelu analýzy. EBITDA se např. používá k měření stability a plynulosti peněžního toku při vyhodnocování dlouhodobé solventnosti. EBIT jeho výhodou je, že není zkreslen vlivem daní, nebo vlivem metody financování podniku, používá se nejvíce při měření rentability tržeb, nebo rentability celkových aktiv. EAT je zase vhodnější pro posuzování rentability vlastního kapitálu. 16

17 b) Přidaná hodnota (VA) Value Added Definujeme jako hodnotu přidanou zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. Lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou vyrobených statků (tržbami) a náklady na nakupený materiál a na služby použité při jejich výrobě. VA Value added tvoří především mzdy, placené úroky a zisk. VA = výkony výkonová spotřeba + obchodní marže Podstatou jejího výpočtu ve výkazu zisků a ztrát jsou tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb po odečtení nákladů na prodej zboží a spotřeby materiálu, energie a služeb. Najdeme tuto hodnotu ve výkazu zisku a ztrát. c) Tržní přidaná hodnota (MVA) Market Value Added Je dlouhodobým cílem podnikání tj. maximalizace jmění akcionářů, Měří efektivnost manažerské práce vzhledem k rozšíření jmění akcionářů od doby vzniku společnosti. K maximalizaci vlastního kapitálu však dochází maximalizací rozdílu mezi tržní hodnotou vlastního kapitálu a výši vlastního kapitálu skutečně vloženého investory do podniku. Tento rozdíl se označuje jako tržní přidaná hodnota (MVA) Market value added. MVA = tržní hodnota vlastního kapitálu vlastní kapitál Tržní přidanou hodnotu MVA lze také definovat nejen pro vlastní kapitál, ale i vzhledem k celkovým zdrojům firmy jako rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a skutečným vloženým kapitálem. Tržní hodnotu vlastního kapitálu vypočteme jako: tržní hodnota akcie x počet emitovaných akcií d) Ekonomická přidaná hodnota (EVA) Economic Value Added Zatímco MVA měří efektivnost manažerské práce vzhledem k rozšíření kapitálu akcionářů od doby vzniku společnosti, soustřeďuje se EVA Economic value added na efektivnost manažerské práce během daného roku. Ukazatel EVA využijeme při stanovení ocenění podniku jaké jedné z metod, zjistíme jaká je hodnota podniku. 1) EVA = EAT re * VK EAT hospodářský výsledek po zdanění re náklady vlastního kapitálu, požadované zhodnocení vlastního kapitálu v % VK vlastní kapitál 17

18 re spočítáme např. jako: - dividendový výnos = dividenda / tržní cena akcie, - můžeme použít také průměrnou výši ROE (rentabilita vlastního kapitálu) - Pomocí modelu CAPM (Capital assets pricing model) r e - při stanovení nákladů vlastního kapitálu se využívá model CAPM (Capital Asset Pricing Model), jehož tvar je: r e = r f + β x E (R m r f ) r f - bezriziková míra výnosu je závislá na zhodnocení krátkodobých státních dluhopisů statistika uvádí dlouhodobou míru výnosu v rozpětí 2,75 4 % s tím, že střední hodnotou jsou 3,25 %. β - Beta koeficient zahrnující systematické riziko odvětví,přehled o rizikovosti odvětví zpracovávají raitingové agentury jako Standards and Poors, Moody s apod. E(R m r f ) očekávaná prémie za riziko stanovená ratingovými agenturami podle rizika státu 2)Výpočet ukazatele EVA na bázi provozního zisku a pomocí nákladů celkového kapitálu 2) EVA = NOPAT WACC x K NOPAT provozní výsledek hospodaření po zdanění (Net operating profit after taxes) NOPAT - provozní výsledek x (1 t) např. (1 0,24) WACC průměrné náklady kapitálu (Weighted average cost of capital) WACC = rd * (1 t) * CK / K + re * VK / K rd náklady cizího kapitálu tj. průměrná úroková míra bankovních úvěrů t - sazba daně z příjmu CK cizí kapitál K - celkový kapitál EVA Economic value added - představuje odhad skutečného ekonomického zisku podniku za rok a může se podstatně lišit od účetního zisku. Náklady kapitálu totiž přestavují alternativní (oportunitní) náklady celkového použitého kapitálu, zatímco účetní zisk nezohledňuje náklady vlastního kapitálu. Používá se pro rozbor efektivnosti manažerské práce jak celého podniku, tak i jeho součástí závodů, divizí. Bohatství investorů roste je-li ukazatel EVA kladný. Tudíž je-li zisk po zdanění vyšší než náklady kapitálu. 18

19 MVA je současnou hodnotou budoucích očekávaných EVA. Přestože je ukazatel EVA hitem 90. let min. století, podstata myšlenky není nikterak nová. Manažeři chtějí vždy dosáhnout většího zisku než jsou náklady kapitálu. Často však v praxi dochází k přílišné orientaci na účetní kritéria zejména účetní zisk a rentabilitu a tato myšlenka se ztrácí. Proto EVA je nový pohled na měření úspěšnosti podniku, kterým je růst bohatství investorů, protože v sobě soustřeďuje důležité stránky fungování podniku - velikost a strukturu kapitálu, náklady kapitálu a jeho využití neboli zisk. Ukazatele EVA a MVA se využívají i pro oceňování společností v případě jejich koupě a prodeje. 19

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více