1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy"

Transkript

1 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné době, ve které fungovaly. Nelze srovnávat rozbory středověkých obchodníků prováděné bez jakýchkoli technických pomůcek s analýzami, sestavovanými za pomoci výkonných počítačů. Kolébkou moderních metod FA jsou Spojené státy, kde bylo napsáno nejvíce teoretických prací a nejdále došla i praktická aplikace jednotlivých metod. Byly zde rovněž sestaveny poprvé odvětvové přehledy sloužící jako měřítko pro porovnání jednotlivých podniků. Z angličtiny pochází i samotný pojem finanční analýza (financial analysis), zatímco v kontinentální Evropě a zejména v německy mluvících zemích se spíše setkáme s pojmem bilanční analýza ( Bilanzanalyse). V české odborné literatuře byl zpočátku používán termín přejatý z němčiny např. práce prof. Dr. Pazourka Bilance akciových společnosti z roku V době první republiky zveřejňovaly bilanční analýzy účetních závěrek firem některé hospodářské časopisy. V letech po II. světové válce a zejména po r byl tento pojem vystřídán angloamerickou finanční analýzou. Základy finanční analýzy Finanční analýza patří k základním dovednostem každého finančního managera. Tvoří každodenní součást jeho práce, neboť závěry a poznatky finanční analýzy slouží nejen pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování, ale i pro reporting vlastníkům, věřitelům a dalším zájemcům. Dříve, než jsou přijímána jakákoliv investiční a finanční rozhodnutí v podniku, musí být známa finanční kondice, finanční zdraví firmy. Nejde jen o momentální stav, ale především o: základní vývojové tendence v čase, stabilitu, resp. volatilitu výsledků porovnání se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo porovnání s konkurencí. Minulost a současnost informuje o kladech a záporech podniku, výkonnosti, o potenciálních rizicích, která plynou z dosavadního fungování. Shodný aparát, který používáme k analýze minulosti a současnosti, je využíván rovněž k analýze dopadů přijímaných rozhodnutí do budoucí finanční situace společnosti. Finanční analýza a její závěry tak značně ovlivňují finanční rozhodování. Finanční analýzu lze definovat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku. 1

2 Finanční analýzu zpracovává ekonomický úsek v podniku. Záleží především na velikosti firmy, na její struktuře. Výsledky finanční analýzy spolu s výroční zprávou zpravidla garantuje finanční ředitel. V menších společnostech pak splývá práce na úseku finančního účetnictví, nákladového účetnictví, interního auditu, v některých společnostech controllingu a financí. V praxi se lze často setkat s názorem, že finanční analýza není nutná. Obvykle se považují za postačující data z účetnictví pro finanční rozhodování, získaná prostřednictvím účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích, ty podnik shromažďuje, eviduje, třídí a dokumentuje veškeré údaje o současném i minulém hospodaření podniku. Pro rozhodování finančních manažerů však nemají tyto souhrnné údaje dostatečnou vypovídací schopnost. Nemohou poskytnou a ani neposkytují úplný a detailní obraz o hospodaření podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, příležitostech, o finančním zdraví podniku a o celkové kvalitě hospodaření. K tomuto účelu finanční manažeři využívají finanční analýzu jako formalizovanou metodu, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, jakož i umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž lze přijímat rozhodnutí různého typu. Jen velmi obtížně si lze představit manažera rozhodujícího se na základě zůstatků, či obratů jednotlivých účtů. Jednotlivá čísla z účetních výkazů dostávají praktický smysl a význam právě až při porovnání s ostatními číselnými údaji. V porovnání jednotlivých ukazatelů v čase a v prostoru spočívá hlavní přínos a význam finanční analýzy pro podnikové rozhodování manažerů. Využití finanční analýzy: Při řízení společnosti, vyhodnocování investic, plánování podniku, oceňování podniku, při získávání úvěrů od bank, leasingového financování získávání dalších investorů podnikatelský záměr apod Uživatelé finanční analýzy Externí uživatelé: Investoři Banky a jiní věřitelé Stát a jeho orgány Obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé) 2

3 Konkurence Auditorské společnost apod. Interní uživatelé: Manažeři v podniku Zaměstnanci Majitelé podniku Základní nástroje finanční analýzy FA můžeme členit podle zdrojů dat na: 1) Externí FA vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně dostupných finančních, zejména účetních informací obsažených ve finančních výkazech obsažených ve výročních zprávách společností. 2) Interní FA při tomto druhu analýzy jsou analytikovi k dispozici veškeré údaje z informačního systému podniku, tj. z celého finančního účetnictví, dále údaje z manažerského účetnictví, z podnikových plánů, kalkulací atd. Rozlišení těchto dvou úrovní FA je klíčové pro pochopení cílů, které se mají pomocí analýzy dosáhnout. Co je tedy cílem FA? Cílem FA je poznat finanční zdraví podniku (financial health), určit slabé stránky (již propuklé, nebo latentní choroby), které by mohly firmě v budoucnu způsobit problémy a naopak stanovit její silné stránky, o které by se mohla v budoucnu opřít. Jakým způsobem definujeme finanční zdraví a finanční tíseň podniku? O finančně zdravém podniku hovoříme tehdy, pokud podnik zhodnocuje vložený kapitál tj. je rentabilní a pokud nemá problémy se svou schopností včas uhrazovat splatné závazky tj. je-li likvidní. Pokud má podnik rostoucí problémy v peněžních tocích a zároveň klesá jeho hospodářský výsledek, nelze jeho finanční zdraví označit než jako chatrné, vedoucí k úpadku podniku. Finanční tíseň nastává tehdy, když podnik má velké potíže s likviditou a nemůže je vyřešit bez výrazných změn v činnosti podniku a ve způsobu jeho financování. 3

4 Jaký je postup FA? 1. Výběr a příprava dat, 2. Výběr metod FA 3. Výpočty na základě zvolených metod 4. Posouzení výpočtů nejprve rámcové, posléze podrobnější 5. Hlubší analýza příčin jevů 6. Návrhy na možná opatření, zhodnocení jejich rizik a předností Zjednodušený postup FA z hlediska časového: a) Zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku b) Určení příčin jejich zlepšení, nebo zhoršení c) Volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování finančního hospodaření a finanční situace podniku. Činnost finančního analytika lze srovnat s postupem lékaře, vyšetřujícího jemu neznámého pacienta. a) Pokud lékař nemá k dispozici dřívější zdravotní dokumentaci, musí provést anamnézu zjistit minulost pacienta. Stejně tak analytik zkoumá minulý vývoj firmy na základě dostupných informací zejména finančních výkazů minulých let. b) Dalším krokem lékaře je vyšetření pacienta a stanovení diagnózy. Analytik zkoumá nejaktuálnější informace a snaží se určit stav, ve kterém se firma nachází v současné době. Má také určit příčiny proč došlo ke zlepšení, nebo zhoršení firemního finančního zdraví v poslední době. c) Zde může analogie mezi lékařem a analytikem skončit. Úkolem lékaře je pacienta vyléčit, to však není vždy úkolem analytika. On pouze navrhne způsob jakým lze firmu léčit a zda to bude provedeno záleží na majitelích a managementu firmy Zdroje informací pro finanční analýzu Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka. V České republice upravuje tuto oblast především zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K byla uskutečněna změna zákona o účetnictví, jsou připravovány prováděcí vyhlášky a platí české účetní standardy, které si kladou za cíl harmonizovat postupy v této oblasti s EU. Očekává se, že zaváděním harmonizovaného účetnictví se podstatnou měrou zvýší přístup podniků na kapitálový trh, neboť rozdílnost účetních standardů v jednotlivých zemích 4

5 komplikuje až dosud práci analytiků. Lze očekávat, že postupující globalizace přinese další sjednocování tak, aby existoval jednotný a transparentní základ pro investory v globálním světě. Účetní závěrka včetně výroku auditora podléhají zveřejňovaní povinnosti, která je upravena zákonem o účetnictví. Příslušné informace musí podnik zveřejnit v: Obchodním věstníku kde se pouze zveřejňuje agregovaný tvar účetních výkazů uvádějící informace za dvě po sobě jdoucí účetní období spolu s výrokem auditora a to ve lhůtě do 1 měsíce po konání valné hromady, která účetní závěrku projednala. Uložením do obchodního rejstříku účetní závěrka spolu s výrokem auditora tvoří součást tzv. sbírky listin v obchodním rejstříku, zákon neupravuje lhůtu, ve které mají být listiny uloženy Komise pro cenné papíry a Středisko cenných papírů do 4 měsíců po skončení kalendářního roku, pro emitenty cenných papírů, kteří mají cenné papíry registrované na kapitálovém trhu, platí pololetní zveřejňovaní povinnost ve zkráceném tvaru. Kromě účetních závěrek může sloužit jako významný zdroj informací pro zpracování FA i výroční zpráva. Připravují ji ty účetní jednotky, které podle zákona o účetnictví podléhají auditu. Účetní závěrku tvoří: rozvaha, výkaz zisků a ztrát přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow), příloha k účetní závěrce Kvalitní podklady jsou alfou a omegou dobré FA. Sebelepší metoda, nebo technika analýzy nemůže poskytnou ze špatných podkladů správné výsledky o hospodaření firmy. Z jakých zdrojů FA vychází? V zásadě lze zdroje vstupních dat rozdělit do tří velkých skupin: druh zdroje příklad zdroje 1) Účetní data 2) Ostatní data Účetní výkazy finančního účetnictví Manažerské účetnictví Výroční zprávy Prospekty cenných papírů Podnikové statistiky Vnitřní směrnice Mzdové podklady Odborný tisk 5

6 3) Externí data Státní statistika Obchodní rejstřík Kvalitní podklady jsou alfou a omegou dobré FA. Sebelepší metoda, nebo technika analýzy nemůže poskytnou ze špatných podkladů správné výsledky o hospodaření firmy. Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Výkaz o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Výroční zpráva Zveřejněné údaje rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy, Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi datem, ke kterému jsou výkazy schváleny a datem konání valné hromady, která závěrku schvaluje. Dále výroční zpráva obsahuje výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji podnikání a k finanční situaci účetní jednotky. Zabývá se tedy i budoucí perspektivou podniku. Pozornost finančního analytika by se měla soustředit spíše na to, čemu se výroční zpráva vyhýbá, než tomu co zdůrazňuje. Opatření MF ČR ukládá podnikům umožnit každému zájemci nahlédnout do výroční zprávy v sídle účetní jednotky. Zveřejňovaní povinnost výsledků mají všechny akciové společnosti a dále všechny obchodní společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a družstva, která mají povinnost mít závěrku ověřenou auditorem tj. jejichž výše obratu činila více než 40 mil. Kč, výše obchodního jmění činí více než 20 mil. Kč nebo má společnosti více jak 25 zaměstnanců v předchozím kalendářním roce. Tuto povinnost bez ohledu na předchozí údaje nemají komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a fyzické osoby. Podniky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem jsou zároveň povinny zpracovat výroční zprávu a zveřejnit některé údaje z účetní závěrky. Takto zveřejňované údaje jsou pro většinu externích analytiků klíčovým zdrojem informací pro výpočet ukazatelů poměrové analýzy. Povinnost zveřejnit údaje z účetní závěrky je splněna zveřejněním v Obchodním věštníku. Prospekty cenných papírů Týká se pouze těch podniků, které mají své akcie, dluhopisy 6

7 nebo podílové listy obchodovány na Burze cenných papírů v Praze. Prospekt cenného papíru je upraven předpisem Burzy cenných papírů v Praze Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu. Je dosažitelný u emitenta, na burze a dále u všech obchodníků s cennými papíry, kteří obstarávají vydání tohoto cenného papíru. Co obsahuje prospekt cenného papíru? Organizační strukturu emitenta Postavení na domácím a zahraničním trhu Strategie hospodářské a obchodní politiky, celkové vyhlídky do 1 roku Provedené investice v posledních třech letech Rozdělení činnosti podle druhů, podíl jednotlivých trhů na obratu, způsob organizace prodeje Čtvrtletní hospodářské výsledky podložené rozvahou a výkazem zisku a ztrát Roční závěrky za poslední tři roky ověřené auditorem Přijaté bankovní úvěry a závazky s uvedením jejich splatností Veškerá zástavní práva váznoucí na majetku společnosti Veškeré závazky společnosti Celkový objem a časová struktura pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti ke dni zpracování žádosti. Úlohu prospektu cenného papíru plní: U podílových listů statut podílového fondu U dluhopisů - emisní podmínky dluhopisů Které ze zdrojů pro finanční analýzu jsou považovány za nejdůležitější? Na základě studie provedené Brainem v roce 1983, kteří na základě dotazníků zastaných investorům institucím a finančním analytikům ve třech zemích USA, Velké Británii a na Novém Zélandu zodpovídali na otázku: Které zdroje jsou pro investiční rozhodování nejdůležitější? Jako nejdůležitější zdroj zvítězila jednoznačně výroční zpráva společnosti. Z výroční zprávy má pro uživatele největší vypovídací schopnost Výkaz zisku a ztrát, potom Ekonomický vývoj za posledních 5-10 let, dále rozvaha a na posledních místech se umístily zpráva auditora a účetní metodika a postupy Jak členíme metody FA? Elementární - základní Vyšší 7

8 Jak třídíme ukazatele? 1. Matematický způsob výpočtu - absolutní převzaté z údajů účetnictví - rozdílové vzniklé rozdílem dvou jiných ukazatelů - poměrové vzniklé poměrem (podílem) dvou ukazatelů - procentní poměr vyjádřený v % 2. Čas (okamžik, nebo interval) - stavové - udávají stav k určitému okamžiku např.položky rozvahy - tokové - udávají vývoje v určitém časovém intervalu např. položky výsledovky, peněžní tok V souvislosti s tříděním ukazatelů se elementární metody FA obvykle člení: analýzu absolutních ukazatelů analýzu rozdílových a tokových ukazatelů např. ukazatel ČPK, EVA, MVA apod. přímou analýzu poměrových ukazatelů, ukazatele rentability, likvidity, kapitálové struktury, aktivity a kapitálového trhu analýzu soustav ukazatelů, Pyramidové soustavy ukazatelů, Bankrotní a bonitní modely 2) Vyšší metody FA Tyto metody vyžadují náročnější matematické úvahy a postupy. Členíme je: 1. Matematicko-statistické metody tj. Bodové a intervalové odhady ukazatelů Statistické testy odlehlých dat Empirické distribuční funkce Regresní a korelační analýza Autoregresní modelování Analýza rozptylu Vícerozměrné analýzy např. faktorová, diskriminační, shluková a analýza hlavních komponentů Robusní metody Je třeba upozornit, že ačkoliv jsou tyto metody náročnější a mohou postihovat více souvislostí mezi zkoumanými veličinami, není to samo o sobě zárukou větší úspěšnosti zkoumání. Základem úspěchu jsou vždy logické a racionální ekonomické úvahy, jakož i potřebná kvalita zkoumaných dat. V případě těchto metod pak hraje významnou roli i samotná kvalita zpracování a znalost podstaty metod. 2. Nestatistické metody 8

9 Rozvoj těchto metod byl motivován hranicemi použitelnosti metod statistických. Jejich zavádění do praxe je rychlé, je vedeno zejména snahou získat určité výhody na kapitálových trzích. Jde např. Metody založená na teorii matných množin Metody založené na alternativní teorii množin Metody formální matematické logiky Expertní systémy metody fraktální geometrie neuronové sítě metody založená na gnostické teorii neurčitých dat V našem kursu se budeme zabývat především elementárními metodami. Zmíníme se o některých vyšších metodách např. expertních systémech. 2. Absolutní, procentní a rozdílové ukazatele a) absolutní ukazatele obsaženy přímo ve finančních výkazech podniku. 1. V České republice uvádějí společnosti ve výroční zprávě finanční výkazy v úplné nebo v agregované podobě za daný rok a ve srovnání s rokem předchozím. 2. V zahraničí ve výročních zprávách uvádějí společnosti výkazy i za období delší než pět let, takže z nich lze již vyvozovat dlouhodobé trendy ve vývoj i společnosti. b) procentní ukazatele 2.1. Horizontální, trendová analýza /časová/ Sledujeme absolutní změnu ukazatele, jednak proti předcházejícímu období vyjádřené v %. (ukazatel 2007 ukazatel 2006 ) změna = ukazatel 2006 x 100 Tento ukazatel lze označit jako horizontální procentní změnu Horizontální proto, že porovnáváme stejný absolutní ukazatel v rámci jednoho řádku rozvahy nebo výsledovky. Horizontální analýzu lze provádět nejen v podobě změny údajů, ale také prostřednictví tzv. indexů, kdy se porovnávají absolutní hodnoty údajů z jednotlivých období a podle volby srovnávaného období zjišťovat: a) řetězové indexy ( ukazatel i + 1 : ukazatel i ) b) bazické indexy (ukazatel i + 1 : ukazatel i ) 9

10 které je možné opět vyjadřovat v procentech. Příklad horizontální analýzy AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Budovy, haly a stavby Stroje, Přístroje a zařízení Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky V ývo j vyb ran ých p o lo ž ek aktiv A K TIV A CE LK E M S tálá ak tiva B udovy, haly a s tavby S troje, P řís toje a z aříz ení O běž ná ak tiva Zás oby K rátk odobé pohledávk y 10

11 Tab. 2. Pohyb vybraných pasiv ( v tis. Kč) PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Hosp. výsledek bežného učet. obd Cizí zdroje V ývo j vyb ran ých p o lo ž ek p asiv P A S IV A CE LK E M V las tní jm ění Hos p. vý s ledek bež ného uč et. obd. Ciz í z droje 2.2. VERTIKÁLNÍ ANALÝZA (PROCENTNÍ) jednotlivé položky výkazů vztahujeme k jedné z těchto položek, možné i srovnávání mezi podniky navzájem, např.v rozvaze jednotlivé položky vyjadřují strukturu aktiv, nebo pasiv. Ve výsledovce se zpravidla porovnávají jednotlivé položky s celkovými tržbami. Ukázka Vertikální analýzy aktiv P roce ntní podíl aktiv v roce 2002 S tálá ak tiva 28% O běž ná ak tiva 68% O s tatní ak tiva 4% 11

12 Tab. 3. Vertikální analýza výnosů - Struktura výnosů v roce 2002 v mil. Kč Výnosy v roce 2002 v mil. Kč Tržby za prodej zboží 22 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 96 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 2 Aktivace 2 Zúčtování opravných položek do provozních výnosu 1 Ostatní provozní výnosy 5 Celkem výnosy 128 Graf 3. Struktura výnosů v mil. Kč r Tržb y za p ro d e j zb o ží Trž by z a prodej vlas tníc h vý robk ů a s luž eb Zm ěna s tavu vnitropodnik ový c h z ás ob v. vy r. A k tivac e Zúč tování oprav. polož ek do provoz. vý nos u 96 O s tatní provoz ní vý nos y % ro z b o r výn o sů ro ku 2002 Ukázka vertikální analýzy nákladů Tab. 3. Struktura nákladů v r v mil. Kč Náklady v roce 2002 v mil. Kč Náklady vynaložené na prodané zboží 21 Spotřeba materiálu a energie 93 Služby 7 Osobní náklady 7 mzdové náklady 6 Náklady na soc. zabezpečení 2 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 1 Zúčtování oprav. Položek do provoz. Nákladů 3 12

13 Ostatní provozní náklady 1 Nákladové úroky 1 Celkem náklady 142 1% 4% 5% 2% 1% 1% 1% 15% Nák lady vy nalož ené na prodané z bož í S potřeba m ateriálu a energie S luž by O s obní nák lady M z dové nák lady 5% Nák lady na s oc iální z abez peč ení O dpis y nehm. a hm ot inves t. M ajetk u Zúč tování oprav. polož ek do provoz. nák ladů O s tatní provoz ní nák lady 65% Nák ladové úrok y % ro z b o r n á kla d ů ro ku 2002 c) Rozdílové ukazatele - členíme: 1) Fondy finančních prostředků (rozdílové ukazatele likvidity) 2) Ukazatele vypočítané ze zisku a z přidané hodnoty 1) Fondy finančních prostředků (rozdílové ukazatele likvidity) a) Čistý pracovní kapitál (net working capital) b) Čisté pohotové prostředky c) Čisté peněžně-pohledávkové fondy Při financování oběžných aktiv musí podnik zvažovat dvě otázky: Určení podílu financování z vlastních a cizích zdrojů Určení podílu financování z krátkodobých a z dlouhodobých zdrojů. Provozním kapitálem se rozumí krátkodobá oběžná aktiva. 13

14 a) Čistý pracovní kapitál (ČPK) Je rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími pasivy. ČPK = oběžná aktiva krátkodobá cizí pasiva ČPK je tedy částí oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji (dlouhodobým kapitálem) vlastními i cizími. ČPK tvoří rozhodovací manévrovací prostor pro efektivní činnost finančního manažera, neboť jde o tu část oběžných aktiv, která není zatížena nutností brzkého splacení. Označuje se někdy jako ochranný polštář podniku. ČPK můžeme rovněž vypočítat následovně: ČPK = vlastní zdroje + cizí kapitál dlouhodobý stálá aktiva Tento pohled je bližší vlastníkovi podniku. SA VK SA VK ČPK OA Cizí dl. zdroje Cizí kr. zdroje OA ČPK c dl zdroje Cizí kr. zdroje Obrázek 14

15 Zásada opatrného financování dlouhodobá (stálá) aktiva by měla být financována ze zdrojů dlouhodobých, zatímco krátkodobá (oběžná) aktiva mohou být financována i krátkodobými zdroji. Při uplatňování tohoto přístupu uvádí finanční manažer do souladu dobu splatnosti neboli životnost aktiv a pasiv. Peněžní toky plynoucí z aktiv jsou tudíž k dispozici pro uhrazení svých zdrojů financování. b) Čisté pohotové prostředky (ČPP) Je modifikací ČPK a odstraňuje některé jeho nedostatky. Nedostatky ČPK Oběžná aktiva z nichž se odvozuje zahrnují i některé málo likvidní, nebo trvale nelikvidní položky. např. nedobytné pohledávky, neprodejný materiál Je ovlivněn použitými metodami oceňování, zejména majetku. Co zahrnujeme do pohotových peněžních prostředků? 1) peníze v hotovosti + peníze na BÚ 2) peníze v hotovosti + peníze na BÚ + šeky + směnky + krátkodobé vklady + krátkodobé CP, atd. ČPP = pohotové peněžní prostředky okamžitě splatné závazky Do peněžních prostředku se pro tyto účely zahrnuje pouze hotovost a peněžní prostředky na běžných účtech, popř. i velmi likvidní peněžní ekvivalenty např. směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry, krátkodobé termínované vklady. Čisté pohotové prostředky nám vyjadřují zda společnost má dostatek finančních zdrojů na úhradu okamžitě splatných závazků. c) Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy Ukazatel též označovaný jako čistý peněžní majetek představuje kompromis mezi ukazateli ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv tedy vylučuje nelikvidní oběžná aktiva např. nedobytné nebo dlouhodobé pohledávky, neprodejné zásoby popř. další aktiva s nízkým stupněm likvidity. ČPPFF = očištěná oběžná aktiva krátkodobá cizí pasiva 15

16 2) Ukazatele založené na různých modifikacích zisku a přidané hodnoty a) Zisk a jeho modifikace V našem českém účetnictví se nesledují modifikace zisku, běžně se však vyskytují v účetnictví amerických podniků a jsou velmi výhodné pro účely rozborů. Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) (Earnings After Taxes) + Daň z příjmu z běžné a mimořádné činnosti = Zisk před zdaněním (EBT) (Earnings Before Taxes) + Nákladové úroky = Zisk před úroky a zdaněním ( EBIT ) (Earnings Before Interest and Taxes) + Odpisy = Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) Zisk pro akcionáře (EAC) (Earnings Available for Common Stockholders) : EAC = EAT dividendy vyplacené Obchodní marže (GM) Gross Margin je jedním z ukazatelů obsažených ve výsledovce anglosaských zemí. GM = tržby za prodej zboží náklady na prodané zboží K rozborům se v soustavách ukazatelů nejčastěji využívá EAT, provozní hospodářský výsledek, EBT a EBIT, tj. zisk po zdanění a zisk po zdanění včetně úroků. Volba příslušného ziskového ukazatele by měla vycházet z účelu analýzy. EBITDA se např. používá k měření stability a plynulosti peněžního toku při vyhodnocování dlouhodobé solventnosti. EBIT jeho výhodou je, že není zkreslen vlivem daní, nebo vlivem metody financování podniku, používá se nejvíce při měření rentability tržeb, nebo rentability celkových aktiv. EAT je zase vhodnější pro posuzování rentability vlastního kapitálu. 16

17 b) Přidaná hodnota (VA) Value Added Definujeme jako hodnotu přidanou zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. Lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou vyrobených statků (tržbami) a náklady na nakupený materiál a na služby použité při jejich výrobě. VA Value added tvoří především mzdy, placené úroky a zisk. VA = výkony výkonová spotřeba + obchodní marže Podstatou jejího výpočtu ve výkazu zisků a ztrát jsou tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb po odečtení nákladů na prodej zboží a spotřeby materiálu, energie a služeb. Najdeme tuto hodnotu ve výkazu zisku a ztrát. c) Tržní přidaná hodnota (MVA) Market Value Added Je dlouhodobým cílem podnikání tj. maximalizace jmění akcionářů, Měří efektivnost manažerské práce vzhledem k rozšíření jmění akcionářů od doby vzniku společnosti. K maximalizaci vlastního kapitálu však dochází maximalizací rozdílu mezi tržní hodnotou vlastního kapitálu a výši vlastního kapitálu skutečně vloženého investory do podniku. Tento rozdíl se označuje jako tržní přidaná hodnota (MVA) Market value added. MVA = tržní hodnota vlastního kapitálu vlastní kapitál Tržní přidanou hodnotu MVA lze také definovat nejen pro vlastní kapitál, ale i vzhledem k celkovým zdrojům firmy jako rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a skutečným vloženým kapitálem. Tržní hodnotu vlastního kapitálu vypočteme jako: tržní hodnota akcie x počet emitovaných akcií d) Ekonomická přidaná hodnota (EVA) Economic Value Added Zatímco MVA měří efektivnost manažerské práce vzhledem k rozšíření kapitálu akcionářů od doby vzniku společnosti, soustřeďuje se EVA Economic value added na efektivnost manažerské práce během daného roku. Ukazatel EVA využijeme při stanovení ocenění podniku jaké jedné z metod, zjistíme jaká je hodnota podniku. 1) EVA = EAT re * VK EAT hospodářský výsledek po zdanění re náklady vlastního kapitálu, požadované zhodnocení vlastního kapitálu v % VK vlastní kapitál 17

18 re spočítáme např. jako: - dividendový výnos = dividenda / tržní cena akcie, - můžeme použít také průměrnou výši ROE (rentabilita vlastního kapitálu) - Pomocí modelu CAPM (Capital assets pricing model) r e - při stanovení nákladů vlastního kapitálu se využívá model CAPM (Capital Asset Pricing Model), jehož tvar je: r e = r f + β x E (R m r f ) r f - bezriziková míra výnosu je závislá na zhodnocení krátkodobých státních dluhopisů statistika uvádí dlouhodobou míru výnosu v rozpětí 2,75 4 % s tím, že střední hodnotou jsou 3,25 %. β - Beta koeficient zahrnující systematické riziko odvětví,přehled o rizikovosti odvětví zpracovávají raitingové agentury jako Standards and Poors, Moody s apod. E(R m r f ) očekávaná prémie za riziko stanovená ratingovými agenturami podle rizika státu 2)Výpočet ukazatele EVA na bázi provozního zisku a pomocí nákladů celkového kapitálu 2) EVA = NOPAT WACC x K NOPAT provozní výsledek hospodaření po zdanění (Net operating profit after taxes) NOPAT - provozní výsledek x (1 t) např. (1 0,24) WACC průměrné náklady kapitálu (Weighted average cost of capital) WACC = rd * (1 t) * CK / K + re * VK / K rd náklady cizího kapitálu tj. průměrná úroková míra bankovních úvěrů t - sazba daně z příjmu CK cizí kapitál K - celkový kapitál EVA Economic value added - představuje odhad skutečného ekonomického zisku podniku za rok a může se podstatně lišit od účetního zisku. Náklady kapitálu totiž přestavují alternativní (oportunitní) náklady celkového použitého kapitálu, zatímco účetní zisk nezohledňuje náklady vlastního kapitálu. Používá se pro rozbor efektivnosti manažerské práce jak celého podniku, tak i jeho součástí závodů, divizí. Bohatství investorů roste je-li ukazatel EVA kladný. Tudíž je-li zisk po zdanění vyšší než náklady kapitálu. 18

19 MVA je současnou hodnotou budoucích očekávaných EVA. Přestože je ukazatel EVA hitem 90. let min. století, podstata myšlenky není nikterak nová. Manažeři chtějí vždy dosáhnout většího zisku než jsou náklady kapitálu. Často však v praxi dochází k přílišné orientaci na účetní kritéria zejména účetní zisk a rentabilitu a tato myšlenka se ztrácí. Proto EVA je nový pohled na měření úspěšnosti podniku, kterým je růst bohatství investorů, protože v sobě soustřeďuje důležité stránky fungování podniku - velikost a strukturu kapitálu, náklady kapitálu a jeho využití neboli zisk. Ukazatele EVA a MVA se využívají i pro oceňování společností v případě jejich koupě a prodeje. 19

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA 1.2. Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly

Více

a) Čistý provozní (pracovní) kapitál (net working capital) b) Čisté pohotové prostředky c) Čisté peněžně-pohledávkové fondy

a) Čistý provozní (pracovní) kapitál (net working capital) b) Čisté pohotové prostředky c) Čisté peněžně-pohledávkové fondy 2. přednáška 1. část Rozdílové ukazatele Z minulé přednášky : Elementární metody FA: 1. Analýza absolutních ukazatelů a) Absolutní ukazatele b) procentní ukazatele 1. horizontální analýza /trendová/ (indexy

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Finanční analýza podniku

Finanční analýza podniku Finanční analýza podniku Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů d) analýza soustav

Více

Finanční účetnictví a finanční analýza 2. přednáška

Finanční účetnictví a finanční analýza 2. přednáška Finanční účetnictví a finanční analýza 2. přednáška Osnova: 1. omezení dat účetních výkazů 2. metody finanční analýzy a jejich klasifikace 3. analýza absolutních dat horizontální a vertikální analýza 4.

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Podniková ekonomika, 6. týden

Podniková ekonomika, 6. týden Podniková ekonomika, 6. týden Jsou peněžním vyjádřením výstupů podniku Z pohledu účetnictví se výnosy dělí takto: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Rozbor, podstata a funkce v řízení podniku

Rozbor, podstata a funkce v řízení podniku PE 301 Eva Kislingerová Rozbor, podstata a funkce v řízení podniku Folie Eva Kislingerová Přednáška 6 10-2 Struktura přednášky Podstata rozboru. Ukazatel. Teoreticko-metodologická východiska práce rozborů

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více