IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě"

Transkript

1 HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je věnován harmonizaci základu daně z příjmů právnických osob v Evropské unii. V současné době platí v Evropské unii 27 různých způsobů pro výpočet základu daně z příjmů právnických osob. Evropská unie se proto snaží o vytvoření a přijetí směrnice pro jednotný výpočet a konsolidaci společného základu daně pro společnosti podnikající v rámci Evropské unie. Systém společného konsolidovaného základu daně (CCCTB) by měl podle návrhu vycházet z Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS), jejichž dodržování je od povinné pro společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry v Evropské unii. Cílem příspěvku je porovnat efektivní daňové zatížení ve 12 vybraných zemích (Belgie, Česká republika, Francie, Holandsko, Irsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovenská republika a Velká Británie) před a po zavedení CCCTB, tj. podle stávajících pravidel a podle pravidel IAS/IFRS. Příspěvek také analyzuje, zda se sníží rozdíly ve výši daňového zatížení mezi jednotlivými zeměmi. Klíčová slova Daň z příjmů právnických osob, základ daně, společný konsolidovaný základ daně, daňové zatížení, daňová harmonizace. Abstract Paper is focused on corporate tax base harmonization in the European Union. Nowadays twenty seven different systems exist for calculation of corporate tax base in the European Union. Therefore EU tries to create and ratify a directive for a Common Consolidated Corporate Tax Base in European Union. System CCCTB should be based on International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) which are obliged for all companies listed on EU stock exchanges from Paper analyzes and compares tax burden before and after application of Common Consolidated Corporate Tax Base in 12 selected EU countries. Key words Income Corporate tax, tax base, Common Consolidated Corporate Tax Base, tax burden, tax harmonization. JEL Classification: F2, F15, H25, H21 ÚVOD V současné době platí v Evropské unii (EU) celkem 27 různých způsobů pro výpočet základu daně z příjmů právnických osob. To mnohým společnostem působícím ve více než jednom členském státu Evropské unie značně komplikuje podnikání. Na rozdíl od nepřímých daní, kde již harmonizace významně pokročila, v oblasti daní přímých zatím jednota neexistuje. Zásada volného pohybu osob, služeb, kapitálu a zboží se promítá ale i do daňové oblasti, 1 Tento článek vznikl za podpory grantu - GAČR 402/08/0067 Finanční integrace nových členských zemí EU s eurozónou.

2 a proto tlak na harmonizaci i v této oblasti postupně vzrůstá. Cílem je proto vytvoření jednotné právní úpravy v rámci Evropské unie pro výpočet a konsolidaci společného základu daně u subjektů, které podnikají v několika členských zemích a tvoří jednu vlastnickou skupinu. Spolu s tím má být zaveden systém, podle nějž by docházelo k rozdělení konsolidovaného společného základu daněčlenským státům, ve kterých tyto daňové subjekty podnikají. Na přidělený základ daně by se v každém státu Unie aplikovala sazba národní daně. Předpokládá se tedy, že by rozdíly mezi zeměmi ve výši firemních daní zůstaly zachovány. Systém společného konsolidovaného základu daně by měl vycházet z Mezinárodních účetních standardů 2 (IAS/IFRS), které jsou v současné době jediným pojítkem mezi daňovými systémy jednotlivých členských zemí. Jejich dodržování je však zatím povinné pouze pro společnosti kotované na evropských burzách, neboť podle Nařízení Rady č. 1606/2002 mají společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry v Evropské unii od 1. ledna 2005 povinnost sestavovat účetní závěrku dle pravidel IAS/ FRS. Evropský komisař pro daně a celní unii László Kovács již v minulosti připustil, že některé země jsou vůči jeho záměrům "skeptické". Souhlasí 12 zemí, včetně Rumunska a Bulharska, osm má podle něj různé výhrady, zatímco sedm dává najevo "obavy či opozici". Podle něj jde o Británii, Irsko, Litvu, Lotyšsko, Slovensko, Maltu a Kypr. Také proto Evropská komise dne 8. srpna 2008 odsunula na neurčito nový legislativní návrh vedoucí ke vzniku společného konsolidovaného daňového základu (Common Consolidated Corporate Tax Base CCCTB) směrodatný pro velké společnosti EU, k jehož předložení mělo dojít v září Budoucnost dohody o CCCTB je značně nejistá, protože v daňových otázkách je třeba souhlas všech 27 členských států. Jak bývá prezentováno, jeho případné přijetí by na jedné straně znamenalo snížení administrativní náročnosti pro firmy, snížení daňových úniků, na straně druhé by vedlo ke snížení daňové konkurence mezi jednotlivými členskými státy. Jak tedy ovlivní harmonizace základu daně z příjmů právnických osob výši daňového zatížení v jednotlivých zemích? Sníží se rozdíly v jeho výši mezi členskými zeměmi? Cílem příspěvku je s využitím dat studie ZEW 3 porovnat efektivní daňové zatížení ve 12 vybraných zemích Evropské unie 4 podle stávajících pravidel a podle pravidel Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. 1. Daň z příjmů právnických osob a podnikání v Evropské unii Smlouva o založení Evropského společenství upravuje v článku 94 sbližování právních a správních předpisůčlenských států, které mají vliv na fungování společného trhu. OECD v roce 1990 uvedla, že 60 % světového obchodu probíhá v rámci obchodních skupin. Existence rozdílných základů v systémech zdanění společností vytváří překážky přeshraniční činnosti těchto společností a má za následek administrativní a ekonomickou neefektivnost a negativní dopad na hospodářský růst a konkurenceschopnost podniků jak na vnitřním, tak i na mezinárodním trhu. Evropský parlament tedy ve svém Usnesení o zdanění podniků v Evropské unii o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob 2005/2120 konstatoval, že evropské společnosti působící na vnitřním trhu jsou při svých investicích nebo působení v jiném členském státě omezovány daňovými překážkami, problémy dvojího zdanění a vysokými náklady na dosažení shody. Evropský parlament je přesvědčen o tom, že je zapotřebí užší spolupráce mezi členskými státy v oblasti základů 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards) je soubor standardů vydávaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), upravující sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky. Cílem standardů je dosažení vysoké míry srovnatelnosti a transparentnosti účetních závěrek v celosvětovém rozsahu. 3 Centre for European Economic Research (ZEW) 4 Belgie, Česká republika, Francie, Holandsko, Irsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovenská republika a Velká Británie.

3 daně z příjmů právnických osob, aby byly odstraněny daňové překážky spojené s konkrétními otázkami, jako jsou: převodní ceny pro daňové účely fúze a akvizice přeshraniční restrukturalizace a výplata dividend mezi přidruženými společnostmi 5. Cíle vytvoření společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na úrovni Evropské unie podle výše uvedeného usnesení zahrnují: odstranění překážek vytvořených různými vnitrostátními daňovými systémy administrativní zjednodušení a snížení byrokratické zátěže a nákladů na dosažení shody vytvoření společných podmínek rovného zacházení pro společnosti, které jsou usazené v různých členských státech odstranění zrcadlových problémů dvojího zdanění a daňových úniků. Rámec společných norem prostřednictvím regulace by se měl opírat se o dva klíčové prvky: vytvoření společného základu daně v souladu s evropskými pravidly a vypracování metody konsolidace, jakož i metody rozdělení základu daně mezi příslušné členské státy, díky nimž budou společnosti moci vyrovnávat a konsolidovat zisky a ztráty v rámci celé Evropské unie. Proto právní předpisy Evropské unie, které mají zavést společný konsolidovaný základ daně, musí stanovit alespoň: společné daňové zásady používané jako referenční bod na evropské úrovni všechna pravidla a mechanismy potřebné pro vymezení společného evropského základu daně pravidla týkající se postupů k provádění konsolidace pro skupiny společností spojení mezi právními a daňově účetními operacemi společností, tj. účetní zásady, které slouží jako základ pro určení zdanitelných příjmů pro daňové účely mechanismy pro poměrné rozdělení daňového výnosu odvozeného od společného konsolidovaného základu daně, který si skupiny společností zvolí, mezi dotčené členské státy, které se musí řídit zásadou transparentnosti a řádné správy. Již v únoru 2006 prezentoval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) své stanovisko k vytvoření společného konsolidovaného základu pro daň z příjmu právnických osob v EU. Mimo jiné uvedl, že diskuse se bude zabývat pouze daní z příjmu právnických osob, nikoliv všemi typy zdanění firem. Existuje mnoho typů společností, např. dobrovolné organizace a sdružení, a tyto se liší v jednotlivých členských státech. EHSV doporučil, aby bylo prioritně nalezeno řešení pro společný daňový základ daně z příjmu právnických osob a aby se nejednalo o sazbách daně 6. Společný základ pro daň z příjmu právnických osob by mohl zmírnit či dokonce odstranit existující překážky přeshraniční činnosti v Evropské unii. Problémy se týkají zejména: dvojího zdanění vnitřního stanovování cen přeshraničních transakcí různých přístupů k marketingu, jestliže dojde k fúzi společností z různých zemí rozdělení kapitálových zisků nebo ztrát při přeshraniční restrukturalizaci společností náhrad škody za ztráty, působí-li společnost v několika zemích různých pravidel zdanění investic. 5 Usnesení Evropského parlamentu o zdanění podniků v Evropské unii: společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob 2005/2120. Úřední věstník C 286 E/229, Zdanění v Evropské unii - společné zásady, konvergence daňových systémů a možnost hlasování kvalifikovanou většinou. Stanovisko EHSV Úřední věstník C 80/33, , s. 139.

4 Přestože je zdanění firem důležité pro vytvoření příznivého prostředí, nutno podotknout, že existuje mnoho dalších rozhodujících činitelů, a to jak z hlediska přeshraničního obchodu, tak z hlediska místa, v němž je daná činnost prováděna 7. Problém nespočívá pouze v rozdílech daňového základu, nýbrž existuje rovněž množství praktických regulačních rozdílů, které se například týkají vybírání daní, účetních ujednání a řízení o urovnání sporů. Některé z těchto problémů by mohlo zmírnit provádění praktických norem. Největší praktickou výhodou společného daňového základu by pro společnosti pravděpodobně byla skutečnost, že by musely být obeznámeny pouze s jediným souborem právních norem a způsobem jejich provádění. Bylo by možné využívat kombinovaného vedení účetnictví namísto odděleného vedení účetnictví pro různé části společnosti. Kromě toho, že by se vytvořily stejné podmínky pro všechny, poskytoval by společný daňový základ účinnější zisky nejen společnostem, ale také daňovým úřadům 8. EHSV již dříve uvedl, že není možné, aby byl společný daňový základ dobrovolný, tj. nelze nabídnout možnost volby mezi vnitrostátním daňovým systémem a zvláštním systémem pro společnosti s přeshraniční činností. Zavedení společného daňového základu pro zdanění firem, proto musí být povinné 9. Evropský hospodářský a sociální výbor rovněž prosazuje koordinaci pravidel společného daňového základu s Mezinárodními účetními standardy v co největší míře. Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IAS/IFRS) lze považovat za výchozí bod mezinárodního účetnictví v rámci pravidel společného konsolidovaného základu. Společná rozhodnutí, jež byla dosud přijata ohledně daně z příjmu právnických osob Dosud byly v oblasti daně z příjmu právnických osob přijaty tři důležité směrnice 10. Směrnice Rady 90/435/EHS o společném systému zdanění v případech mateřských a dceřiných společností členských států stanoví, že dividendy dceřiné společnosti v jedné zemi budou osvobozeny od daně v členské zemi mateřské společnosti. Status osvobození od daně však může být nahrazen pravidlem, jež umožňuje, aby byla daň, kterou zaplatila dceřiná společnost ve své zemi, odečtena od daně, která má být zaplacena v zemi mateřské společnosti. Směrnice Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění v případech fúzí, rozdělení, převodu majetku a výměny obchodních podílů na majetku společností členských států upravuje zdanění při reorganizaci společností. Ačkoli neexistuje žádná občanskoprávní úprava, která by se týkala přeshraničních fúzí a rozdělení společností, neupravuje je ani směrnice, která se týká především odprodejů. Třetí směrnice Směrnice Rady 2003/49/ES pojednává o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami. Směrnice ruší zdaňování přeshraničních převodů. Dále od roku 1997 existuje kodex chování o zdanění příjmů právnických osob, podle něhož nesmí členské státy lákat investory na základě poškozujících opatření v oblasti daní. Kodex požaduje, aby se země zavázaly, že nebudou zavádět nové poškozující daně a že přezkoumají existující ustanovení. Kodex doplňuje seznam 66 daňových opatření, která jsou považována za poškozující. V současné době dochází k odstraňování těchto opatření. Aby bylo možné zavést konsolidovaný základ daně tam, kde se zisk počítá za celou skupinu podniků, bude nutné vytvořit její definici. Alternativy pro takovou definici jsou: procentový 7 Daňová soutěž a její vliv na obchodní soutěž. Stanovisko EHSV, Úřední věstník C 149/16, , s Přímé zdanění firem. Stanovisko EHSV, Úřední věstník C 241/14, , s Přímé zdanění firem. Stanovisko EHSV, Úřední věstník C 241/14, , s Podrobně se harmonizací a koordinací v oblasti přímých daní věnuje např. Široký, J. Daně v Evropské unii, ss

5 podíl na vlastnictví v každé části podniku, nebo nutnost propojit činnost v každé části podniku s činností mateřské společnosti. Zdá se nevyhnutelné zvolit kombinaci obou definic, protože neexistuje důvod pro vytvoření konsolidovaného daňového základu pro společně vlastněné společnosti, pokud existují, v různých odvětvích. Základ daně jednotlivých společností by měl být stanoven jako rozdíl mezi příjmy a náklady, výdaji a ostatními odčitatelnými položkami. Příjem by měl být definován velmi široce. Osvobozeným příjmem by měly být dotace určené na pořízení, výstavbu či zhodnocení odpisovaného majetku, dividendy, příjem stálé provozovny a kapitálové zisky při splnění určitých kritérií). Daňově odčitatelným nákladem by měly být všechny náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů včetně nákladů na vědu a výzkum či na zajištění kapitálu a úvěru pro podnikatelské účely. Za daňově neuznatelné by byly považovány náklady ve formě distribuovaného zisku, splátek kapitálu či úvěru, výplaty vlastníkům či náklady, z kterých profitují vlastníci, osoby s nimi spojené. Náklady na zaměstnance včetně členů statutárních orgánů by měly být daňově uznatelnými náklady za předpokladu, že podle národní legislativy podléhají dani z příjmů fyzických osob. Jakmile bude dosaženo dohody o základu daně pro výpočet daně z příjmu právnických osob, zbývá vyřešit problém konsolidace: jakým způsobem by měly být zisky společností působící v několika zemích rozděleny mezi jednotlivými zeměmi? K tomu, aby nebyly daňové systémy zneužívány k přesunování zisků, nestačí vytvořit společný daňový základ, musí rovněž existovat jednoduchý, logický systém pro rozdělování zisků mezi členskými státy (a v důsledku toho mezi zeměmi s různými sazbami daní). Dojde-li ke sloučení zisků tímto způsobem mezi jednotlivými částmi společnosti v různých zemích, bude se muset rovněž zvýšit spolupráce daňových úřadů. 2. Daňové zatížení právnických osob v Evropské unii Navrhovaný systém společného konsolidovaného základu daně by měl vycházet z Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS, jejich dodržování je od 1. ledna 2005 povinné pro společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry v Evropské unii. Nicméně existují mnohé faktory, které ovlivňují výši daně z příjmů právnických osob. Metody uplatňované v jednotlivých členských státech Evropské unie se značně liší, a proto je mezinárodní srovnávání této daně velmi problematické 11. Takové porovnání však provedl německý institut Centre for European Economic Research (ZEW), který na výpočet efektivního daňového zatížení použil model nazývaný European Tax Analyzer (ETA) 12. Tento model vyčísluje výši daňového břemene společnosti v různých zemích za období 10 let. Model zohledňuje všechny podstatné faktory ovlivňující základ daně 13 a daňové sazby. Základním prvkem modelu je společnost, která se vyznačuje určitým objemem fixních aktív a měnícím se podnikatelským záměrem (ročně se mění objem výkonů, tržeb, počet zaměstnanců, mzdové náklady, velikost investic, financování). Společnost využívá vlastní i cizí zdroje financování a svůj zisk smí vyplatit akcionářům nebo si ho ponechat jako nerozdělený výsledek hospodaření. Dále se v tomto modelu zohledňují rozdílné úrokové sazby a míry inflace v jednotlivých státech. Z důvodu srovnatelnosti se pro analýzu různých daňových zatížení předpokládá, že společnost v každém státě vykazuje stejné podnikatelské údaje před každým zdaněním. Poté se 11 Szarowská, I. Faktory ovlivňující daň z příjmů právnických osob v Evropské unii, ss Jacobs, O. H., a kol. Taxation in Case of a Common Tax Base (A Computer-based Calculation and Comparison Using the Enhanced Model of the European Tax Analyzer), Manheim, ZEW Institute, Např. volba vhodné metody oceňování zásob, využití různých odpisů, rozdílných podmínek pro uznávání nákladů na výzkum a vývoj atd..

6 porovnávají kumulované údaje před a po zdanění na konci 10. roku a vyčíslí se výše efektivního daňového zatížení. Tabulka 1 zachycuje jednotlivé typy daní, které byly zohledněny při simulaci daňového režimu v ETA. V každém státě je to daň z příjmů právnických osob a daň z nemovitostí (nebo jejich obdoba). V mnohých státech však existují další formy zdaňování podnikatelských subjektů. Země Belgie Česká republika Francie Holandsko Irsko Lotyšsko Maďarsko Německo Polsko Rakousko Tabulka 1: Jednotlivé typy daní zahrnuté v modelu European Tax Analyzer Daně Précompte immobilier (pevná srážková daň), ISOC (daň z příjmů), Contribution complémentaire de crise (přirážka) Daň z nemovitostí, Daň z příjmů právnických osôb Taxe foncière (daň z nemovitosti), Taxe professionnelle (živnostenská daň), Taxes et participations assises sur les salaires (zaměstnavatelská přirážka), Impôt sur les sociétés (daň z příjmů právnických osob) Onroerendezaakbelasting (daň z nemovitostí), Vennootschapsbelasting (daň z příjmů právnických osob) Rates (sazby), Corporation tax (daň z příjmů právnických osob) Zemes nodoklis (daň z nemovitosti), Uznemumu ienakuma nodoklis (daň z příjmů právnických osob) Telekadó/Vagyonadó (daň z nemovitostí), Helyi iparűzési adó (podnikatelská daň), Társasági adó és osztalékado (daň z příjmů právnických osob) Grundsteuer (daň z nemovitostí), Gewerbeertragsteuer (obchodní daň ze zisku), Körperschaftsteuer (daň z příjmů právnických osob), Solidaritätszuschlag (solidární odvod) Podatek gruntowy (daň z nemovitostí), Podatek dochodowy od osób prawnych (daň z příjmů právnických osob) Grundsteuer (daň z nemovitostí), Kommunalsteuer (daň z objemu mezd), Körperschaftsteuer (daň z příjmů právnických osob) Slovenská republika Daň z nehnuteľností (daň z nemovitosti), Daň z príjmov právnických osôb (daň z příjmů právnických osob) Velká Británie Business rates (podnikatelské sazby), Corporation tax (daň z příjmů právnických osob) Zdroj: vlastní zpracování podle Jacobs, O. H. et al. EU Company Taxation in Case of a Common Tax Base, s. 8 Aby bylo možné porovnat dopad harmonizovaného daňového základu založeného na pravidlech IAS/IFRS, je nutné nejprve zjistit současné efektivní daňové zatížení ve vybraných členských zemích EU. Ve srovnávaných zemích tvoří podstatnou část daňového zatížení daň z příjmů právnických osob. Její statutární sazba se pohybuje v rozmezí od 12,5 % v Irsku do 33,33 % ve Francii 14. Další formy zdanění kromě daně z příjmů a majetkových daní se 14 Otázkou je, na základě jakých sazeb či veličin porovnávat daňové zatížení korporací. Nejjednodušší variantou je porovnání statutárních korporátních sazeb daní z příjmů. Toto porovnávání je často používané pro svoji jednoduchost a snadnou dostupnost údajů. Avšak statutární daňové sazby mohou v sobě zahrnovat kromě vlastní tzv. nominální daňové sazby také dočasné či stálé doplňkové sazby či úlevy a navíc ve velké části zemí je podniková daň vybírána na více úrovních vlád. Jejich konstrukce je tedy v různých zemích odlišná. Možnost objektivního porovnávání daňového zatížení podniků v různých zemích podle statutárních sazeb daní z příjmů je také významným způsobem omezena v důsledku nestejných pravidel pro stanovení výše základu daně z příjmů korporací, která vyplývají z daňové legislativy platné v těchto zemích. Statutární daňové sazby tak nemohou plnit úlohu objektivního ukazatele pro účely vzájemného mezinárodního srovnávání. Vhodným měřítkem pro porovnání efektivního zdaňování korporací se jeví implicitní / efektivní korporátní daňové sazby, což jsou daňové sazby, které berou v úvahu nejen velikost statutárních daňových sazeb z příjmů korporací, ale rovněž i

7 vyskytují zejména ve Francii, Maďarsku, Německu a Rakousku. Výsledné daňové zatížení v jednotlivých zemích sumarizuje Tabulka 2. Tabulka 2: Jednotlivé daně podílející se na celkovém daňovém zatížení Daň z příjmu právnických osob Přirážky Daň z nemovitos tí Daň z objemu mezd Podnikatelská daň Živnostenská daň Obchodní daň Celkové daňové zatížení Irsko Lotyšsko Slovensko Polsko Velká Británie Česká republika Maďarsko Holandsko Rakousko Belgie Německo Francie Zdroj: vlastní zpracování podle Jacobs, O. H. et al. EU Company Taxation in Case of a Common Tax Base, s. 15 Je zřejmé, že efektivní daňové zatížení výrobní společnosti za období 10 let vykazuje značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a pohybuje se od v Irsku do ve Francii. Obecně lze konstatovat, že daňové zatížení je nízké v Irsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku. Ve středním pásmu se nachází Česká republika, Maďarsko, Holandsko a Velká Británie. K zemím s nejvyšším daňovým břemenem pro podnikatelské subjekty patří Rakousko, Belgie, Německo a Francie. Důležitý a zajímavý je rovněž podíl jednotlivých daní na celkovém daňovém zatížení, jak ho znázorňuje Graf 1. Obecně je hlavním determinantem daňového zatížení daň z příjmů právnických osob. Její podíl je přibližně 90 % daňového břemene ve většině srovnávaných zemí. Nejvyšší zatížení z titulu daně z příjmů právnických osob je v Belgii, Holandsku a Francii. Naopak nejnižší sazby (pod hranicí 18 %) mají země jako Maďarsko, Irsko a Lotyšsko. Výsledné hodnoty celkového daňového zatížení podnikatelských subjektů v každé zemi ovlivňuje zejména výše sazeb daně z příjmů právnických osob. Graf také ukazuje, že daňové zatížení v Rakousku, Německu, Maďarsku a ve Francii výrazně ovlivněno jinými druhy daní. jiné aspekty daňových systémů určující celkovou částku efektivně placených daní. Berou v úvahu daňový základ a také způsob (existuje-li nějaký), pomocí kterého jsou integrovány systémy korporátní a osobní daně z příjmů. Podrobně Szarowská, I. Praktické aspekty daňové konkurence v oblasti korporátní daně z příjmů v Evropské unii, 2008.

8 Zdroj: vlastní zpracování Graf 1: Srovnání efektivního daňového zatížení v jednotlivých zemích Je potřeba zdůraznit, že výsledky analyzují velikost daňového zatížení středně velkého podnikatelského subjektu působícího ve výrobním sektoru. Vypočítané rozdíly jsou ve velké míře dány předpoklady, se kterými model ETA pracuje (zejména shodné hospodářské ukazovatele a finanční výsledky společností před zdaněním). Proto není možné výsledky generalizovat na všechny podnikatelské subjekty. V podnikání se daňové břemeno výrazně liší také v závislosti na odvětví. Tento jev je možné vysledovat zejména v odvětvích s výrazně odlišnými podmínkami od ostatních. Typickým příkladem je stavebnictví. Toto odvětví se vyznačuje vysokým podílem zásob a vysokými mzdovými výdaji. Jednotlivé ukazatele typické pro odvětví ovlivňující výši daňového zatížení je možné shrnout následovně: pokud je kapitálová náročnost nízká (vysoká), vliv zrychlených odpisů na daňové břemeno je nízký (vysoký) pokud je podíl zásob na majetku vysoký (nízký), vliv příznivých metod oceňování zásob je vysoký (nízký) pokud je ziskovost odvětví vysoká (nízká), vliv daní vyčíslených z jiných ukazatelů než ze zisku je nízký (vysoký) pokud je zaměstnanost v odvětví vysoká (nízká), vliv daní z objemu mezd je vysoký (nízký). 3. Komparace daňového zatížení při použití harmonizovaného daňového základu založeného na IAS/IFRS Předpokladem pro srovnání daňového zatížení je zavedení standardů IAS / IFRS při výpočtu základu daně z příjmů právnických osob ve všech zemích. Jak již bylo zmíněno, tyto standardy jsou od povinné pouze pro společnosti kotované na evropských burzách. Níže uvedené efektivní daňové zatížení je vyčísleno za následujících předpokladů:

9 všechny druhy majetku sa odpisují rovnoměrně výrobní budovy se odpisují 40 let, administrativní budovy 50 let produkční náklady jsou uznávány v plné výši oceňování zásob se uskutečňuje metodou FIFO. Výsledné porovnání daňového zatížení před a po zavedení harmonizace podle pravidel IAS/IFRS v jednotlivých zemích zachycuje Graf 2. Graf 2: Komparace současného efektivního daňového zatížení a po zavedení CCCTB Zdroj: vlastní zpracování Výsledky ukazují, že po zavedení harmonizovaného daňového základu založeného na IAS/IFRS by ve všech sledovaných zemích kromě Irska došlo k růstu daňového zatížení. Nejméně by se zvýšilo v Rakousku (o 3,28 %), nejvíce by vzrostlo v Lotyšsku (o 10,11 %). Výsledek ovlivňuje především eliminace daňově příznivých metod oceňování zásob a odpisy. Dopady změn v odpisech jsou patrné například ve zvýšení daňového zatížení v Lotyšsku a na Slovensku a jeho snížení v Irsku. Tabulka 3: Efektivní daňové zatížení podle současných pravidel a po zavedení CCCTB Daňové zatížení podle Daňové zatížení podle pravidel Země současných pravidel ISA/IFRS (po zavedení CCCTB) Rozdíl Zatížení ( ) Pořadí Zatížení ( ) Pořadí Irsko ,56% Lotyšsko ,11% Slovensko ,70% Polsko ,48% Velká Británie ,31% Česká republika ,29% Maďarsko ,33% Holandsko ,00% Rakousko ,28% Belgie ,96% Německo ,04% Francie ,19%

10 Průměr Zdroj: vlastní propočty, data z Jacobs, O. H. et al. EU Company Taxation in Case of a Common Tax Base, s. 22 Z údajů v Tabulce 3 vyplývá, že společný základ daně má pouze malý dopad na změnu daňového zatížení v porovnání s ostatními zeměmi. Výsledky ukazují, že změna nastala pouze ve změně pořadí mezi dvěma zeměmi - Českou republikou a Maďarskem, které si navzájem vyměnily pozici. Pořadí ostatních zemí z hlediska výše daňového zatížení zůstalo nezměněno, pouze se důsledkem zavedení IAS/IFRS zvýšilo u všech zemí (vyjma Irska) daňové zatížení. Z tohoto pohledu je dopad zavedení jednotného konsolidovaného základu daně na daňové zatížení dosti limitovaný. Průměrné daňové zatížení se po aplikaci CCCTB zvýšilo o Tabulka 4 zachycuje změny v odchylkách od průměrného efektivního daňového zatížení. Odchylka od průměrného zatížení zjednodušeně vyjadřuje daňovou atraktivitu země v porovnání s ostatními sledovanými zeměmi. Jak vyplývá z výsledků, při zavedení pravidel CCCTB nedojde k výrazným změnám v daňové konkurenci při hodnocení pomocí odchylky od průměrného efektivního zatížení. Tabulka 4: Odchylka od průměrného efektivního daňové zatížení Daňové zatížení podle současných Daňové zatížení s CCCTB pravidel % % Irsko Lotyšsko Slovensko Polsko Velká Británie Česká republika Maďarsko Holandsko Rakousko Belgie Německo Francie Průměr Zdroj: vlastní propočty Nejvyšší rozdíl v odchylce od průměrného efektivního daňového zatížení před a po zavedení CCCTB (4 %) lze nalézt u Irska, kdy jeho efektivní daňové zatížení bude podle nových pravidel dosahovat pouze 50 % průměrného efektivního daňové zatížení. Pouze u Belgie je odchylka od průměrného efektivního daňového zatížení před a po zavedení CCCTB shodná, a to 10 %. U ostatních zemí se rozdíl v odchylce před a po zavedení CCCTB pohybuje od 1 do 3 %. Výsledky sumarizuje Graf 3, který zobrazuje odchylky od průměrného efektivního daňového zatížení před a po zavedení CCCTB.

11 Graf 3: Odchylka od průměrného efektivního daňového zatížení před a po zavedení CCCTB Zdroj: vlastní propočty a zpracování Výši daňového zatížení ovlivňuje daňová sazba a daňový základ. Jelikož byl základ daně z příjmů ve všech zemích stejný a taktéž pravidla pro výpočet jsou shodná, rozdíly ve výsledném daňovém zatížení jsou výsledkem existence rozdílných daňových sazeb a dodatečných druhů daní, které jsou v daňových systémech jednotlivých zemí uplatňovány. Nominální sazby jsou tedy nejvýznamnějším faktorem mající vliv na efektivní daňové zatížení v případě daně z příjmů právnických osob. Jelikož je použit shodný algoritmus výpočtu daňového základu, nebude ve výsledku existovat rozdíl mezi nominální a efektivní sazbou daně. Lze také jednoduše identifikovat daňové zatížení v jednotlivých zemích, a to zvyšuje transparentnost daňového systému, a jak uvádí Nerudová 15 v oblasti daňových sazeb se otevírá prostor pro spravedlivou daňovou soutěž 16. Přínosem by na základě těchto výsledků byla možnost snížení nominálních daňových sazeb v jednotlivých zemích bez snížení celkového efektivního daňového zatížení (v případě, že by ke snížení sazeb došlo, neboť stanovení sazeb je v dnešní době chápáno jako jeden ze symbolů národní suverenity zemí), což by mohlo vést k zatraktivnění těchto zemí. Již dřívější empirické výzkumy totiž dokázaly, že výška nominálních daňových sazeb je jedním z nejdůležitějších kritérií při rozhodování nadnárodních společností o své lokalizaci 17. ZÁVĚR V současné době platí v Evropské unii 27 různých způsobů pro výpočet základu daně z příjmů právnických osob. Evropská unie se proto snaží o vytvoření a přijetí směrnice pro jednotný výpočet a konsolidaci společného základu daně pro společnosti podnikající v rámci Evropské unie. Systém společného konsolidovaného základu daně by měl podle návrhu vycházet z Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS, jejichž dodržování je od povinné pro společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry v Evropské unii. Při analýze efektivního daňového zatížení u výrobní společnosti za období 10 let ve 12 vybraných zemích Evropské unie podle stávajících pravidel a podle pravidel IAS/IFRS, tedy po teoretickém zavedení CCCTB, lze identifikovat značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Výše 15 Nerudová, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s Pojem spravedlivá daňová soutěž je chápán jako rovný přístup všech daňových subjektů k informaci o výši skutečného daňového zatížení v jednotlivých zemích. 17 Devereux a Griffith (The Impact of Corporate Taxation on the Location of Capital: A Review, ss ) použili firemní data amerických nadnárodních firem, které investovaly v Evropě (zejména ve Velké Británii, Německu a Francii), a zjistili, že výběr lokality je při rozhodnutí investovat či exportovat významně ovlivněn zdaněním a jinými nákladovými charakteristikami.

12 daňového zatížení podle stávajících pravidel se pohybuje od v Irsku do ve Francii. Obecně lze konstatovat, že daňové zatížení je nízké v Irsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku. Ve středním pásmu se nachází Česká republika, Maďarsko, Holandsko a Velká Británie. K zemím s nejvyšším daňovým břemenem pro podnikatelské subjekty patří Rakousko, Belgie, Německo a Francie. Po uplatnění jednotného algoritmu výpočtu daňového základu výsledky ukazují, že po zavedení harmonizovaného daňového základu založeného na IAS/IFRS by ve všech sledovaných zemích kromě Irska došlo k růstu daňového zatížení. Nejméně by se zvýšilo v Rakousku (o 3,28 %), nejvíce by vzrostlo v Lotyšsku (o 10,11 %). Výsledek ovlivňuje především eliminace daňově příznivých metod oceňování zásob a odpisy. Průměrné daňové zatížení se po aplikaci CCCTB zvýšilo o Odchylka od průměrného zatížení zjednodušeně vyjadřuje daňovou atraktivitu země v porovnání s ostatními sledovanými zeměmi. Nejvyšší rozdíl v odchylce od průměrného efektivního daňového zatížení před a po zavedení CCCTB (4 %) lze nalézt u Irska, kdy jeho efektivní daňové zatížení podle nových pravidel dosahuje pouze 50 % průměrného efektivního daňové zatížení. Pouze u Belgie je odchylka od průměrného efektivního daňového zatížení před a po zavedení CCCTB shodná, a to 10 %. U ostatních zemí se rozdíl v odchylce před a po zavedení CCCTB pohybuje od 1 % do 3 %. Z tohoto pohledy jsou obavy zemí kvůli snížení daňové atraktivity a omezení daňové konkurence neopodstatněné. Jelikož byl základ daně z příjmů ve všech zemích stejný a taktéž pravidla pro výpočet jsou shodná, rozdíly ve výsledném daňovém zatížení jsou výsledkem existence rozdílných daňových sazeb a dodatečných druhů daní, které jsou v daňových systémech jednotlivých zemí uplatňovány. Lze proto konstatovat, že nominální sazby jsou nejvýznamnějším faktorem mající vliv na efektivní daňové zatížení v případě daně z příjmů právnických osob. Mezi přínosy zavedení CCCTB však lze zařadit, že nebude ve výsledku existovat rozdíl mezi nominální a efektivní sazbou daně, zvýší se transparentnost daňového systému a přispěje k otevření prostoru pro spravedlivou daňovou soutěž. Literatura [1] DEVEREUX, M. P., GRIFFITH, R. "The Impact of Corporate Taxation on the Location of Capital: A Review" Economic Analysis and Policy. Queensland University of Technology, School of Economics and Finance, 2003, vol. 33(2), s Dostupný z WWW: [cit ]. [2] BLECHOVÁ, B. Kvalitativní analýza systému daně z příjmů korporací v EU. In Acta academica karviniensia 2006, I. Karviná: SU OPF, 2006, s ISSN X. [3] JACOBS, O. H. et al. EU Company Taxation in Case of a Common Tax Base (A Computer-based Calculation and Comparison Using the Enhanced Model of the European Tax Analyzer). Discussion Paper No Manheim, ZEW Institute, Dostupný na www: [cit ]. [4] NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Aspi, 2008, s ISBN [5] Přímé zdanění firem. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru. Úřední věstník C 241/14, [6] Směrnice Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění v případech fúzí, rozdělení, převodu majetku a výměny obchodních podílů na majetku společností členských států. [7] Směrnice Rady 90/435/EHS o společném systému zdanění v případech mateřských a dceřiných společností členských států. [8] Směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami.

13 [9] SZAROWSKÁ, I. Daňové zatížení v České republice a Evropské unii. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE v Praze, ISBN [10] SZAROWSKÁ, I., JANOUŠKOVÁ, J. Daně ze zisku firem - korporátní zdanění v Evropské unii. In Růčková, P. a kol. Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, s ISBN [11] ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, s. ISBN [12] Taxation trends in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ISBN Url: [13] Usnesení Evropského parlamentu o zdanění podniků v Evropské unii: společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob 2005/2120. Úřední věstník C 286 E/229, url: [cit ]. [14] Vytvoření společného konsolidovaného základu pro daň z příjmu právnických osob v EU. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru. Úřední věstník C 88/48, [15] Zdanění v Evropské unii. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru. Úřední věstník C 80/33,

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU

TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU HARMONIZOVANÝ ZÁKLAD DANĚ V EU KONEC DAŇOVÉ KONKURENCE V EU TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU JAN KOPŘIVA Právnická fakulta, Masarykova univerzita A bstra kt Autor se v článku

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů corporate TaX Of THe UnIOn MeMBeR STaTeS from PeRSPecTIVe Of corporate InVeSTORS Ivana Valentová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

KOMPARACE FIXNÍCH AKTIV DLE ČESKÉ PRÁVNÍ NORMY A DLE SMĚRNICE O CCCTB

KOMPARACE FIXNÍCH AKTIV DLE ČESKÉ PRÁVNÍ NORMY A DLE SMĚRNICE O CCCTB KOMPARACE FIXNÍCH AKTIV DLE ČESKÉ PRÁVNÍ NORMY A DLE SMĚRNICE O CCCTB IVANA KUCHAŘOVÁ, DANIELA PFEIFEROVÁ Abstrakt Narůstající přeshraniční pohyb kapitálu, zboží a služeb v rámci nadnárodních společností

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Bc. Jana Hrabalová, Mendelova univerzita v Brně, hrabalova.j@email.cz Abstrakt Tento příspěvek je věnován problematice Mezinárodních standardů

Více

HARMONIZACE KORPORÁTNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A JEJÍ VLIV NA ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1

HARMONIZACE KORPORÁTNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A JEJÍ VLIV NA ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1 HARMONIZACE KORPORÁTNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A JEJÍ VLIV NA ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1 Irena SZAROWSKÁ Slezská univerzitav Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné szarowska@opf.slu.cz Abstrakt Současná

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

ZPŮSOBY ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND JAKO DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ INVESTORŮ

ZPŮSOBY ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND JAKO DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ INVESTORŮ ZPŮSOBY ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND JAKO DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ INVESTORŮ Ivana Valentová, Jan Široký Klíčová slova: Korporátní daň (CIT), osobní důchodová daň (PIT), vnitřní (ekonomické) dvojí zdanění,

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON Hana Bohušová Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání účetní závěrky sestavené podle Českých účetních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Daňová harmonizace z hlediska alternativních zdrojů rozpočtu EU Tax harmonization and alternative sources of EU budget Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Abstrakt Příspěvek se zabývá možností alternativních zdrojů

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 21 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Část I Úvod do účetních souvztažností US_2010_01.indd 1 9.4.2010 9:35:07 US_2010_01.indd 2 9.4.2010 9:35:07 úvod do účetních souvztažností 1000 1017 Obsah kapitola 1 Předmět a význam účetnictví... 1000

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor MSp, MPSV, MF, MŽP, LRV, resorty Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika

Více

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Hana Březinová, Fakulta financí a účetnictví, ŠE v Praze,, Centrum finančních a účetních studií (CEFIUS) Regulace účetnictví v České republice se

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY Abstrakt GABRIELA DLASKOVÁ Příspěvek se zabývá změnou bonity reprezentovanou změnou hodnot bankrotního modelu ZETA v důsledku aplikace dat z účetních výkazů

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více