VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH"

Transkript

1 VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lenka Výstupová Klíčová slova: Alokace nákladů, zdroje, finanční řízení, celkové náklady, přímé náklady, nepřímé náklady, rozvrhová základna Key words: Cost allocation, sources, financial management, total costs, direct costs, indirect costs, cost driver Abstrakt Článek se zabývá výzkumem v oblasti alokace nákladů na jednotlivé aktivity a zdroje na vysokých školách, neboť současné změny financování vysokých škol a pravidla pro užití veřejných zdrojů daných poskytovatelem těchto veřejných zdrojů nutí vysoké školy ke změnám v oblasti finančního řízení. Článek se v prvé části zabývá vysvětlením základního předpokladu kvalitního finančního řízení, což je znalost nákladů na jednotlivé aktivity, tzn. co je při řízení nákladů pro soukromý sektor samozřejmostí, není pro vysoké školy bezesporu jednoduchý úkol. Další část je věnována samotnému výzkumu alokace celkových nákladů, tj. přímých i nepřímých, pomocí vhodné rozvrhové zákadny na vysokých školách v České republice a vybraných zahraničních univerzitách. Výstupem výzkumu je pak navržení možných přístupů k alokaci nákladů, které pak otevírá značný prostor pro další zkoumání. Abstract This article is dealing with the scientific research in the section of the cost allocation for single activities and sources at the universities because current changes of the universities funding and the rules for using public sources given by the provider of these public sources pressurize universities into changes in the section of the financial management. In the first part this article is dealing with the explanation of the basic assumption of the quality financial management which is good knowledge of the expenses for the single activities, it means what is matter of course for the private section in the sphere of cost management, it is not indisputably easy business for the universities. Next part is devoted to the research itself dealing with total cost, it means direct or indirect, with help of the suitable cost drivers at the universities in the Czech Republic and sophisticated foreign universities. The ascent of this research is afterwards devising of the possible access to the cost allocation which can open an extensive scope for the next investigation. Úvod Během posledních dvaceti let lze sledovat výrazný vývoj a změny ve finančním řízení. Ačkoli se tyto změny týkaly především soukromého sektoru, lze je považovat za zdroj a východiska pro změny, kterými nyní prochází sektor veřejný. Nástrojů finančního controllingu je celá řada, ale ne všechny lze v rámci finančního řízení ve veřejném sektoru účelně využít. Aby bylo možné provádět analýzu nástrojů finančního řízení ve veřejném sektoru, je nezbytné provést především rozbor nákladů, neboť analýza nákladů je základem veškerého finančního řízení. 666

2 1. Analýza přístupů k nákladům vysokých škol z pohledu manažerské pojetí Ve všech literaturách zaměřených na finanční řízení se dočítáme o tom, že hlavním cílem organizační jednotky je dosažení zisku. Je to i logické, neboť je zřejmé, že organizační jednotka vstupuje na trh, aby dosáhla zisk, který v lepším případě dále reinvestují zpět do organizační jednotky za účelem dalšího rozvoje nebo v horším případě rozdělí mezi své účastníky. Nejběžnější je ovšem kominovaná forma rozdělení zisku. Nicméně ne každá organizační jednotka je založena za účelem dosažení zisku. Hlavní náplní organizačních jednotek, které nejsou založeny za účelem dosahování zisku, je poskytování veřejných statků, v případě vysokých škol jde především o zajištění vzdělávání. Jde o tzv. neziskové subjekty, které mohou být založeny jako veřejné či neveřejné subjekty. Ačkoli hlavním úkolem těchto neziskových subjektů není dosahování zisku, snaží se i tyto neziskové subjekty mimo svou hlavní činnost realizovat i tzv. doplňkovou činnost, ze které by určitého zisku dosáhly. Ať už se vysoké školy zabývájí svou hlavní nebo doplňkovou činností, vždy platí, že musí sledovat své náklady. Tím se tedy od ostatních organizačních jednotek, byť založených za jiným účelem, neliší. Obecně lze tedy říci, že pro zabezpečení procesů finančního řízení, musí každá organizační jednotka, a to včetně vysokých škol, sledovat a řídit své náklady. Dle internetového slovníku účetních pojmů jsou náklady definovány jako spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření. [2] Obecně můžeme říci, že jde o různorodé vstupy do organizační jednotky, která díky těmto vstupům vytváří své výstupy ať již hmotné nebo nehmotné povahy. V případě vysokých škol se bude jednat především o výstupy nehmotné povahy, ale ani výstupy hmotné povahy nejsou jistě zanedbatelné. Náklady lze samozřejmě členit hned z nekolika hledisek, pro potřeby finančního řízení (moderně označovaného pojmem controlling ) na vysokých školách se však využije nejlépe členění: 1. z pohledu kalkulace a. Přímé náklady náklady, které lze přímo alokovat k dané aktivitě b. Nepřímé náklady náklady, které nelze přímo alokovat na kokrétní aktivitu, nicméne vznikají v důsledků více společných aktivit, přičemž není zřejmé, která aktivita vyvolala jakou část těchto nákladů 2. podle vztahu k objemu výkonů a. Variabilní náklady náklady, jejichž výše roste s roustoucí aktivitou b. Fixní náklady náklady, jejichž výše se s omezeným růstem aktivit nezvyšuje, tyto náklady rostou tzv. skokově s výraznou změnou rozsahu aktivit 3. z pohledu místa vzniku a. Externí vznikají mimo vysokou školu b. Interní vznikají v rámci vysoké školy Mimo výše uvedené členění nákladů, je při finančním řízení velmi důležité zohlednit také rozdíl mezi účetním a ekonomickým pojetím nákladů. Z pohledu účetního hlediska jde o náklady explicitní, tzn. náklady, které skutečně vznikly, jsou opatřeny účetním zápisem a jsou zaúčtovány v účetních knihách. 667

3 Ekonomické pojetí nákladů zahrnuje nejen pohled účetního hlediska, tj. náklady explicitní, ale i náklady implicitní, které sice pro organizační jednotku neznamenají skutečné finanční výdaje tj. nejsou spojeny s reálným úbytkem zdrojů, ale zatěžují organizační jednotku formou alternativních nákladů tzv. náklady obětované příležitosti. Pro komplexnost informací ještě doplním, že literatura uvádí mimo explicitní a implicitní pojetí také tzv. zapuštěné náklady, což jsou náklady, které mají jedinečný důvod svého vydání a organizační jednotka z nich nemůže získat žádným způsobem jiný výnos. V tomto případě jsou pak alternativní náklady na úrovni nulové hodnoty. [1] 1.1. Důležitost, význam a omezení analýzy nákladů vysokých škol Veřejné vysoké školy (dále jen VVŠ) jsou zřízeny zákonem a jejich hlavní činností je stručně řečeno zabezpečení terciálního vzdělávání, tvůrčích aktivit a mají klíčové postavení ve vědě, výzkumu a inovacích. Každá VVŠ má povinnost sestavovat výroční zprávu, ve které uvádí své náklady, které člení dle toho, zda tyto náklady souvisely s hlavní nebo doplňkovou činností VVŠ. VVŠ je financována převedevším z veřejných zdrojů, kde největší podíl činí příspěvek Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy (dále jen MŠMT). Tento příspěvek je možné použít jak na zabezpečení vzdělávání studentů v akreditovaných studijních programech, tak na realizaci tvůrčích činností a financování vědy, výzkumu a inovací. Jelikož akademický pracovník v rámci svého úvazku realizuje jak činnosti do vzdělávání, tak se podílí na realizaci VaVaI, je na první pohled bez detailního časového rozpisu akademického pracovníka jen velmi těžko zjistitelné, jaká část nákladů vyvolaná činností daného akademického pracovníka souvisela se zabezpečením vzdělávání a jaká část nákladů se týkala VaVaI a tudíž je i výše nákladů vztahující se k těmto dvěma činnostem těžko řiditelná. Byť uvedená překážka vypadá jako neřešitelná, lze řešení nalést i v tomto případě, ale k uvedené problematice se vrátíme později, a to až v rámci výzkumné části. Pokud by se tedy vysoká škola zaměřila na snížení nákladů či na nákladovou optimalizaci, muselo by tomuto kroku bezesporu předcházet nejprve poznání vazeb mezi náklady, činnostmi, které organizační jednotka provádí, a účelem jejich vynaložení. [3] Jinými slovy vysoká škola může zkoumat náklady fixní a variabilní, zkoumat jejich celkové, průměrné a mezní hodnoty, nicméně její zkoumání nebude správné, pokud nedovede tyto plné náklady přiřadit k dané konkrétní činnosti a zdroji financování. Z uvedeného je tak zřejmé, že současnému finančnímu řízení na vysokých školách již nestačí pouhé vydefinování plných nákladů organizační jednotky celkem, ale je nezbytné provést také rozdělení a přiřazení těchto plných nebo-li celkových nákladů na jednotivé aktivity vysoké školy při respektování vícezdrojového financování. Souslovím plné náklady se rozumí přiřazení veškerých nákladů dané aktivitě, a to dle kalkulačního členění tj. přímých i nepřímých nákladů. Jak již bylo řečeno dříve, přímé náklady jsou takové náklady, kteřé přímo souvisejí s danou aktivitou. Naproti tomu nepřímé náklady nelze jednoznačně vztáhnout k dané aktivitě, neboť není přímá vazba mezi nákladem a danou aktivitou. I přesto, že tato vazba neexistuje, je prokazatelné, že realizace určité aktivity další tj. kromě přímých i tyto nepřímé náklady vyvolává. Otázkou je, jak tyto náklady přiřadit na kalkulační jednici. Ačkoli v soukromém sektoru u organizačních jednotek založených za účelem dosažení zisku není nijak složité, neboť je přesně dána kalkulační jednice, je u vysokých škol, které nejsou založeny za účelem 668

4 podnikání, vymezení této kalkulační jednice komplikovanější, a to jak již bylo několikrát zmiňováno, především z důvodu vícezdrojového financování Analýza fixních a variabilních nákladů vysokých škol Připomeňme si, že vysoké školy jsou založeny za účelem, kterým je především poskytování služeb. Vždy se však objem výstupů odvíjí od cen vstupů, tj. od výše nákladů. Z pohledu času tj. při porovnání z krátkodobého a dlouhodobého hlediska se vývoj objemu nákladů v členění na variabilní a fixní náklady samozřejmě mění. Tyto rozdíly mají výrazný vliv při rozhodování ve finančním řízení a přijetí určité finanční strategie, proto je důležité věnovat při analýze nákladů také pozornost, zda je prováděna analýza nákladů z krátkodobého či dlouhodobého hlediska. Při rozboru nákladů z krátkodobého hlediska bylo zjištěno, že z celkových veřejných nákladů za všechny VVŠ, které dosáhly v roce 2008 (poslední aktuálně dostupný údaj [1]) hodnoty mil. Kč, je částka mil. Kč za spotřebu materiálu a 714 mil. Kč za cestovné, tj. za náklady, které lze z krátkodobého hlediska považovat při určitém zjednodušení za náklady variabilní, a dále, že v průměru všechny VVŠ dosahují z krátkodobého hlediska fixní náklady výše až cca 90 % svých celkových nákladů (tj. náklady za osobní náklady, nájem, odpisy apod.). Srovnání nákladů za veřejné vyoké školy uvádí graf. č. 1. V rámci analýzy nákladů je tedy nutné si vydefinovat konkrétní skupiny fixních nákladů a zaměřit se na jejich optimalizaci. Je zcela zřejmé, že největší podíl na fixních nákladech mají osobní náklady, které činily ve zmíněném roce mil. Kč, což je téměř 58 % fixních nákladů. Nicméně i tyto náklady lze do určité míry z dlouhodobého hlediska optimalizovat. Pro naše potřeby plyne z provedené analýzy ještě jeden důležitý závěr, a to, že nepřímé náklady, které bude potřeba přiřadit jednotlivým aktivitám, bude z pohledu krátkého období představovat především fixní část nákladů, tzn. půjde zejména o přiřazení osobních nákladů technicko-hospodářských pracovníků vysokých škol a odpisy, které představují největší procento nákladů z pohledu nepřímých nákladů. 669

5 Graf č. 1: Podíl variabilní a fixní nákladů veřejných vysokých škol v roce Variabilní náklady Fixní náklady Náklady (v mil. Kč) Univerzita Karlova v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Masarykova univerzita Univerzita Palackého v Olomouci Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ostravská univerzita v Ostravě Univerzita Hradec Králové Slezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Západočeská univerzita v Plzni Technická univerzita v Liberci Univerzita Pardubice Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola ekonomická v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Akademie múzických umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích VVŠ Zdroj dat pro výzkum: 670

6 2. Výzkum v oblasti zavádění metodiky alokace nákladů na jednotlivé aktivity a zdroje na vysokých školách Zde je velmi důležité poznamenat, že vysoké školy v České republice v současné době pacují na zavedení metodik, pomocí kterých by zajistily přiřazení veškerých nákladů na jednotlivé aktivity s ohledem na podmínku vícezdrojového financování. O tom, jaké jsou jejich důvody a v jaké fázi se nacházejí, hovoří výsledky výzkumu. Z dotazníkového výzkumu provedeného na veřejných vysokých školách, kterého se aktivně zúčastnilo 33 % veřejných vysokých škol, je patrné, že většina těchto veřejných vysokých škol ještě nemá zpracovánu definitivní alokační metodu nákladů. Na veřejných vysokých školách jsou hlavním důvodem zavádění metodiky plných nákladů podmínky poskytovatelů vědecko-výzkumných projektů, a to především projektů MŠMT Operační program věda, výzkum a inovace. Pouze dvě univerzity uvedly na prvním místě přínos pro finanční řízení a nezbytný předpoklad pro realizaci strategických rozhodnutí. Dalším přínosem výzkumu je zjištění, že veřejné vysoké školy chtějí začít používat metodu plných nákladů nejpozdějí v průběhu roku 2013, přičemž ne všechny univerzity, které na dotazník odpověděly mají zájem aplikovat metodiku plných nákladů i do jiných aktivit než do vědecko výzkumných projektů. Z výzkumu také vyplývá, že některé univerzity již nyní rozpočítávají část nepřímých nákladů konkrétně pak náklady za energie - do svých aktivit, a to dle zjištěné ceny za 1 m 2. Certifikovanou metodiku plných nákladů má v současné době pouze jediná univerzita, přičemž tato metodika je založena na rozpočítávání nákladů v závisoti na výši výnosů. Dále je potřeba dodat, že z veřejných univerzit, které se dotazníkového šetření aktivně zúčastnily, je pouze jedna, která vůbec neplánuje zavedení metodiky plných nákladů. Z provedeného šetření je dále velmi důležité, že se české univerzity nechávají při implementaci metodiky plných nákladů inspirovat zahraničími univerzitami, kde je již uvedená metodika používána. Mezi nejvíce navštěvované univerzity patří univerzity v Nizozemí a Velké Británii. Při výzkumu provedeném na zahraničních univerzitách, a to v Nizozemí (výzkum provedený na dvou univerzitách), v Belgii, ve Velké Británii (výzkum provedený na dvou univerzitách), v Irsku (výzkum provedený na třech univerzitách) a ve Finsku, se potvrdila hypotéza, že se univerzity ve svém důsledku snaží (tedy až na jednu vyjímku) o co nejméně propočtově náročný model (myšleno z pohledu počtu rozrvhových základen, jejichž počet se snaží minimalizovat) co se týče přiřazování nákladů na jendotlivé aktivity a jejich využití při plánování. Byť není zajištěna stoprocentní kauzalita mezi nákladem a aktivitou, existoval ve všech případech odůvodnitelný vztah mezi rozúčtovaným nákladem a zvolenou rozvrhovou základnou. Další výhodou byla přehlednost výpočtu a vstupních dat, a dále také přehledná databáze pro údaje sloužící jako rozvrhová základna. Vesněs všechny zahraniční univerzity, které byly podrobeny výzkumu využívají pro akademické, věděcké pracovníky a lektory evidenci alokace pracovní činnosti (také nazývané Time Allocation Schedule tzv. TAS), která je základem rozdělení osobních nákladů na aktivity vzdělávání, výzkum a ostatní. Někdy je možné se ještě setkat s aktivitou označovanou jako tzv. podpůrné aktivity, ale ta je ve svém důsledku nakonec stejně přerozdělena na aktivity vzdělávání a výzkum. Zde ještě doplním, že tzv. ostatní pracovníci (někdy také označováni jako technicko-hospodářští pracovníci) alokaci pracovní činnosti nevyplňují, neboť představují nepřímé náklady, které jsou právě na základě TAS akademických, vědeckých pracovníků a lektorů rozpočítávány. 671

7 3. Návrh přístupů k alokační metodě nákladů Nejprve se pokusíme vyřešit otázkou, zda je opravdu nutné pro samotné rozpočtívání nákladů vést tabulky alokace pracovní činnosti, kdy je vyplňují jednotliví akademičtí, vědečtí pracovníci a lektoři na nejčastěji týdenní či měsíční bázi, tak jako je tomu běžné na zahraničních univerzitách. Pokud to poskytovatel přímo nevyžaduje, neboť na rozdíl od situace v zahraniční jsou mzdové náklady jednotlivých akademických a vědeckých pracovníků českých veřejných vysokých škol přímo vázány na zdroj úhrady ve vazbě na jednotlivé aktivity, a to maximálně v té míře, v jaké za daný jednotlivý měsíc na dané aktivitě resp. projektu pracovali. Není tedy možné, aby byl v daný konkrétní měsíc konkrétní pracovník hrazen ze zdroje aktivity resp. projektu, a to z vyšší části, než v jaké v daném měsíci daným úvazkem na dané aktivitě resp. projektu pracoval. Na základě této analýzy je pak postaven závěr, že v případě, že pro každého jednotlivého pracovníka bude měsíčně aktualizován jeho úvazek na jednotlivých aktivitách resp. projektech v informačním systému, na jehož základě jsou proúčtovány osobní náklady, nebude nutné, aby uvedení pracovníci neustále vyplňovali další tabulky (samozřejmě mimo aktivity resp. projekty, které přímo rozpis pracovní doby vyžadují), ale budou pouze na příslušené, tj. nejčastěji personální oddělení vysoké školy hlášeny případné měsíční změny. Výše uvazků zjištěná z účetního systému, který je podkladem pro rozúčtování osobních nákladů, pak bude plně dostačující pro prokázání vazby osobních nákladů a odpracovaného času na projektu. Problém by tak mohl nastat pouze v případě zmiňovaném v bodě 1.1, tj. v případech, že je akademický a vědecký pracovník financován z příspěvku na vzdělávání vzdělávání studentů v akreditovaných studijních programech, tak na realizaci tvůrčích činností a financování vědy, výzkumu a inovací. Toto omezení je řešitelné tím, že by se daný zdroj rozdělil na dva podzdroje, a to příspěvek na vzdělávání a příspěvek na vědu, výzkum a inovace. Vědecký pracovník by byl hrazen jen z části příspěvku na vědu, výzkum a inovace, na rozdíl od akademického pracovníka, který má v rámci svého úvazku vykonávat jak vzdělávání tak výzkum. U tohoto pracovníka by muselo být vždy pro daný rok řečeno, kolik procent z jeho úvazku má být věnovanáno na vzdělávání (zejména na základě rozvrhu na daný rok) a tomu by pak byl přiřazen adekvátní zdroj a kolik procent úvazku má být věnováno vědě, výzkumu a inovacím. Opět by byly případné změny např při zrušení výuky, zahájení přípravné fázi na vědeckém projektu změněny zadáním příslušné informace na příslušné oddělení zodpovědné za zpracování personální agendy. Na základě rozboru a analýzy požadavků různých poskytovatelů na metodiku celkových nákladů, a dále pak na základě výzkumu provedeného na zahraničních univerzitách, je možné stanovit tyto minimální požadavky, které musí metodiky celkových nákladů splňovat: 1. Celkové náklady musí zahrnovat náklady přímé i nepřímé - zde pozor na záměnu: 1.1. s členěním nákladů na jednicové a režijní, kdy režijními náklady mohou být jak náklady přímé, tak nepřímé 1.2. s členěním nákladů na způsobilé a nezpůsobilé, kdy v rámci určitého projektu nemusí být nepřímé náklady způsobilé, přesto s daným projektem souvisí 2. Náklady musí být aktuální, tzn. musí vzniknout v daném období. 3. Náklady musí být skutečné, odhady nejsou povoleny. 4. Náklady nesouvisející s vědou, výzkumem a inovacemi nemohou být do projektů vědy výzkumu a inovací rozpočítány. 5. Metoda, která se aplikuje na rozpočítávání plných nákladů: 5.1. musí být jednotná za celou vysokou školu 5.2. nesmí se v průběhu roku měnit 5.3. musí být písemně popsána 672

8 6. Rozvrhová základna může být podložena hodnotami z posledního uzavřeného účetního období. Na základě provedeného výzkumu lze tedy shrnout možný přístup k alokaci nákladů následovně: 1. Přímé náklady je nutno směřovat na danou aktivitu, projekt přímo. Tzn. i osobní náklady je nutné vždy na daný finanční zdroj směřovat u pracovníků, kteří se přímo podílejí na realizaci dané aktivity, přímo. Tím je pak známo, jaký podíl pracovní doby a který pracovník na dané aktivitě odpracoval. 2. Vydefinovat si skupinu nepřímých nákladů s rozdělením na náklady týkající se: a) výhradně vzdělávání b) výhradně vědy, výzkumu a inovací c) vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací 3. Doporučuji pro přehlednost rozdělit nepřímé náklady na centrání úroveň a úroveň nižších organizačních jednotek, tj.: a) nepřímé náklady na centrální úrovni, které představují skupinu společných nákladů např. náklady na provoz rektorátu, centrálně hrazené potřeby. Přičemž platí, že jde o náklady, které jsou společné pro více aktivit, se rozpočítají nejprve na nižší organizační jednotky dle zvolené rozvrhové základy b) nepřímé náklady na nižší organizační úrovni, které představují skupinu společných nákladů např. náklady na provoz fakulty či jiné organizační jednotky vysoké školy. Přičemž opět platí, že jde o náklady, které jsou společné pro více aktivit. Tyto náklady se následně spolu s náklady dle kroku ad) 2.1 rozpočítají na zákaldě rovzrhové záklany na jendotlivé aktivity resp projekty 4. Nejvíce vhodné se jeví tyto rozvrhové základny: a) pro rozúčtování nákladů na energie a provoz objektů dle m 2 zde doporučuji využít informací k 1.1. daného aktuálního období z pasportizací či jiných informačních databázích. Pokud tyto informace nejsou známy, je možné využití pouze jednu rozvrhovou základu, a to ad4b). b) pro rozúčtování ostatních nákladů využít počet odpracovaných hodin resp. výše úvazku připadající na akademického, vědeckého pracovníka, lektora či pracovníka, jehož náplní práce je realizace výuky, výzkumu a inovací či jiných hrazených aktivit stav zjištěný za poslední uzavřené účetní období 5. Nepřímé náklady na centrální úrovni se rozpočítají na jednu hodinu produktivní práce jednoho akademického, vědeckého pracovníka, lektora či pracovníka, jehož náplní práce je realizace výuky, výzkumu a inovací či jiných hrazených aktivit. Dle povahy centrálního nákladu je pak možné pro určité náklady respektovat koeficienty ekonomické náročnosti jednotlivých studijních programů, dle nichž jsou veřejné vysoké školy financovány, neboť určité potřeby centrálního charakteru jsou finančně náročnější pro uspokojení potřeb v návaznosti na studijní programy s vyšším koeficientem ekonomické náročnosti. Při rozpočítávání je však vždy výpočet uskutečnit v členění ad 2a), 2b) a 2c). Tímto postupem se nepřímé náklady centrální úrovně realokují na nižší organizační jednotky vysoké školy. Před samotnou realokací je ještě možné provést několikaterou iteraci, kterou by se nejprve přeřozdělily náklady centrální úrovně mezi jednotlivými útvary (středisky) centrální úrovně, a to na základě produktivních hodin veškerého přepočteného počtu pracovníků centrální úrovně. Tyto iterace se opakují tak dlouhou až každá další iterace znamená již jen minimální změny ve výši nákladů jednotlivých útvarů (středisek) centrální úrovně. To má význam zejména za předpokladu rozdílných rozvrhových 673

9 základen pro jednotlivé druhy nepřímých nákladů centrální úrovně. Dozajista je možné iterace také provádět i za předpokladu jedné rozvrhové základny, neboť by tyto výpočty mírně ovlivnily i výši nákladů rozpočítávaných dle bodu ad2). Nicméně neprovedení této iterace z hlediska objemu nepřímých nákladů může mít jen minimální vliv na vypočtené hodnoty, proto v případech, kdy by byla změna jen minimální, není nutné iteraci provádět. 6. Nepřímé náklady na nižší organizační úrovni vysoké školy, které již obsahují nepřímé náklady centrální úrovně, se vyčíslí opět na jednu hodinu produktivní práce viz ad 5). Výše uvedeným postupem je známa sazba na jednu hodinu produktivní práce jednoho akademického, vědeckého pracovníka, lektora či pracovníka, jehož náplní práce je realizace výuky, výzkumu a inovací či jiných hrazených aktivit, a to v členění ad 2a), 2b) a 2c). Do projektu vědy, výzkumu a inovací je pak možné rozúčtovat dle počtu odpracovaných hodin pouze část zjištěnou v souladu s ad2b) a ad2c). Zde ovšem pozor na skutečnost, že náklady zjištěné uvedeným postupem mohou být vyšší, než je část, kterou třetí strana resp. daný zdroj kryje, proto tak u dané aktivity mohou vznikat náklady, které bude muset univerzita z jiných zdrojů dokrýt. Náklady na energie a provoz objektů by byl rozdělen dle hodnoty nákladů přidající na 1 m 2 a využití daného m 2. Pokud není k dispozici databáze o využití m 2, je možné přiřadit náklady na energie a provoz objektů do centrání rovně nebo do úrovně nižších organizačních jednotek vysoké školy a postupovat dle bodu ad 5) a ad 6). Do nákladů dané aktivity by se tak měly započíst náklady na provoz centrálních servisích jednotek, odpisy za prostory, v nichž je daná aktivita realizována, odpisy za majetek, který je při dané aktivitě využíván (pokud není součástí výdajů na danou akci pořizovací cena majektu) a jiné mandatorní výdaje, které mohou být zařazeny do různé úrovně nepřímých nákladů tj. ad 3a) nebo ad 3b). Navržený postup rozpočítávání nákladů je možné shrnout do konstatování, že samotnou alokaci nepřímých nákladů je možno označit pouze za matematickou úlohu, kdy ve své podstatě vždy jen záleží na odůvodnění použití dané rozvrhové základny. Z uvedeného tedy vyplývá, že v podstatě neexistuje správný či špatný přístup k alokaci nepřímých nákladů.[5] Tento závěr koneckonců potvrdily i závěry konference Full cost Výzva nebo hrozba?, která se konala na Masarykově univerzitě 11. října 2012, kde se sešli zástupci veřejných vysokých škol a poskytovatelů veřejných zdrojů a snažili se vyhodnotit snahy veřejných vysokých škol o zavedení metodiky plných nákladů. Závěr Náklady nelze vyhodnocovat bez znalosti širších souvislostí. Ačkoli je analýza nákladů velmi důležitá, není ani pro vysoké školy samospásná. Jedině pokud budou pracovníci vysokých škol znát podrobně své náklady a budou jim rozumět, mohou realizovat kroky vedoucí k dosahování svých strategických cílů, uplatňovat řádně nástroje finančního řízení a využívat své zdroje v co nejlepší míře. Jak již bylo nastíněno výše, přítupů k alokaci nákladů existuje nespočetně mnoho, vždy je však důležité nalést určitý kompromis mezi složitostí a náklady na zavedení metodiky alokace nákladů, ale také přínosů ze zavedení této metodiky. Proto nastíněné jedno z možných mnoha řešení metody alokace nákladů otevírá pole pro další rozšiřující nebo navazující výzkum. 674

10 Literatura: [1] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Tabulková příloha Vysokoškolský výzkum a vývoj. Český statistický úřad [online]. [cit ]. Dostupné z: j/$file/studie_tabulky.xls#'t50'!a1 [2] KRÁL, Bohumil et al. Manažerské účetnictví. 2.vyd. Praha: Management Press, ISBN [3] POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. Grada Publishing a. s., 2009; 233 str. ISBN [4] SOUKUPOVAÁ, Jana et al. Mikroekonomie. 2.vyd. Praha: Management Press, str. ISBN [5] TESTY ÚČETNICTVÍ. Slovníček účetních pojmů. In: ParCon & Partner, v. o. s. [online]. [cit ]. Dostupné z: Ing. Lenka Výstupová Ústav podnikové ekonomiky Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139, Zlín 675

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Příloha č. 3. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Metodický výklad výzvy 2.4 Partnerství a sítě

Příloha č. 3. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Metodický výklad výzvy 2.4 Partnerství a sítě Č. j.: 27010/2009-41 Příloha č. 3 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Metodický výklad výzvy 2.4 Partnerství a sítě 1. Cíl oblasti podpory Záměrem této výzvy, která je součástí oblasti

Více

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času,

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Průzkum ICT na VŠ v ČR. RNDr. Josef Milota Centrum informačních technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Průzkum ICT na VŠ v ČR. RNDr. Josef Milota Centrum informačních technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Průzkum ICT na VŠ v ČR RNDr. Josef Milota Centrum informačních technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích milota@jcu.cz Základní údaje o průzkumu od 10/2015 do 03/2017 respondenti: 18 veřejných

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.1 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit

Více

Zkušenosti s tvorbou metodiky full cost v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Brno

Zkušenosti s tvorbou metodiky full cost v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Brno Zkušenosti s tvorbou metodiky full cost v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Brno Ing. Jiří Kudláček ředitel pro ekonomiku a správu Konference Budoucnost full cost modelu ve výzkumu v ČR 30. března 2009,

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. NÁKLADY Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

1. Metoda ABC (Activity Based Costing)

1. Metoda ABC (Activity Based Costing) 1. Metoda ABC (Activity Based Costing) Klasická kalkulace ÚVN nezjišťuje příčinu vzniku nákladů, neumožňuje účinně snižovat náklady, všechny složky režijních nákladů chápe tak, že vznikají v přímé souvislosti

Více

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze V Praze 5.3.2003 Sekr.2261/2003 Směrnice kvestorky č. 2/2003 o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze S platností od 1.3. 2003

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Odborný seminář pro vedoucí kateder, tajemnice, administrátory projektů, pracovníky

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

9 PROJEKT BENCHMARKING NÁKLADŮ NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

9 PROJEKT BENCHMARKING NÁKLADŮ NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 9 PROJEKT BENCHMARKING NÁKLADŮ NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 9.1 Cíle a charakteristika projektu Projekt Benchmarking nákladů na výkon státní správy obcí s rozšířenou působností (dále

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze 6.1. Přílohové tabulky Univerzita Karlova v Praze 1959 9 094 4 037 6 904 3 547 261 1 929 1967 18 512 9 928 12 342 7 037 432 5 738 1973 18 559 9 360 14 184 7 693 462 3 913 1978 21 194 11 507 15 100 8 586

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti Příprava projektu Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace V rámci ČVUT - administrativní náležitosti - Informovat o záměru podat návrh projektu a výsledku veřejné soutěže příslušné Oddělení pro

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla

Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla Listopad 2010, Praha a Brno FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7.RP PRAVIDLA A PŘÍKLADY Lenka Chvojková (Lepičová) 1 Simplifikace a situace v Evropě veřejná konzultace

Více

Zakázka objednávka, smlouva

Zakázka objednávka, smlouva Druh: PD/ 13 /2016 Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti Název: na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky Organizační závaznost: Fakulta

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Zavedení metodiky stanovení skutečných nepřímých nákladů na Technické univerzitě v Liberci

Zavedení metodiky stanovení skutečných nepřímých nákladů na Technické univerzitě v Liberci Zavedení metodiky stanovení skutečných nepřímých nákladů na Technické univerzitě v Liberci Autor metodiky: Ing. Vladimír Stach, kvestor TUL, Ing. Markéta Dubová, Ph.D. Důvody zavedení metodiky na TUL Interní

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě. Ing. Luděk Gulázsi

Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě. Ing. Luděk Gulázsi Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě Ing. Luděk Gulázsi Obecně Průběžné monitorování řešených projektů bude realizováno poskytovatelem

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Novela standardů VKIS

Novela standardů VKIS Novela standardů VKIS 5.11.2010 OSTRAVA Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven Plnění a problémy stávajícího

Více

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 1. Základní údaje o žádosti Název projektu: 2. Údaje o žadateli 2.1.1. Základní údaje Obchodní firma: Právní forma: IČ: Počet zaměstnanců: DIČ: 2.1.2.

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Režijní náklady. Ing. Martina Froschová, Liberec 13.10.2011

Režijní náklady. Ing. Martina Froschová, Liberec 13.10.2011 Režijní náklady Ing. Martina Froschová, Liberec 13.10.2011 Struktura režijních nákladových středisek a pracovišť řídí se pokynem č. 02/2011 o ekonomické struktuře TUL, zavedení režijních nákladových středisek

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 7. volební období

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 7. volební období P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2015 7. volební období Pozměňovací návrh poslance Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr. h. c., k vládnímu návrhu zákona,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 35 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Výuka: Termín Téma Poč. hod.

Výuka: Termín Téma Poč. hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma Název předmětu : EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Rozvrhová zkratka : MNG/ORK16 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek, 4 hodiny

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více