VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH"

Transkript

1 VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lenka Výstupová Klíčová slova: Alokace nákladů, zdroje, finanční řízení, celkové náklady, přímé náklady, nepřímé náklady, rozvrhová základna Key words: Cost allocation, sources, financial management, total costs, direct costs, indirect costs, cost driver Abstrakt Článek se zabývá výzkumem v oblasti alokace nákladů na jednotlivé aktivity a zdroje na vysokých školách, neboť současné změny financování vysokých škol a pravidla pro užití veřejných zdrojů daných poskytovatelem těchto veřejných zdrojů nutí vysoké školy ke změnám v oblasti finančního řízení. Článek se v prvé části zabývá vysvětlením základního předpokladu kvalitního finančního řízení, což je znalost nákladů na jednotlivé aktivity, tzn. co je při řízení nákladů pro soukromý sektor samozřejmostí, není pro vysoké školy bezesporu jednoduchý úkol. Další část je věnována samotnému výzkumu alokace celkových nákladů, tj. přímých i nepřímých, pomocí vhodné rozvrhové zákadny na vysokých školách v České republice a vybraných zahraničních univerzitách. Výstupem výzkumu je pak navržení možných přístupů k alokaci nákladů, které pak otevírá značný prostor pro další zkoumání. Abstract This article is dealing with the scientific research in the section of the cost allocation for single activities and sources at the universities because current changes of the universities funding and the rules for using public sources given by the provider of these public sources pressurize universities into changes in the section of the financial management. In the first part this article is dealing with the explanation of the basic assumption of the quality financial management which is good knowledge of the expenses for the single activities, it means what is matter of course for the private section in the sphere of cost management, it is not indisputably easy business for the universities. Next part is devoted to the research itself dealing with total cost, it means direct or indirect, with help of the suitable cost drivers at the universities in the Czech Republic and sophisticated foreign universities. The ascent of this research is afterwards devising of the possible access to the cost allocation which can open an extensive scope for the next investigation. Úvod Během posledních dvaceti let lze sledovat výrazný vývoj a změny ve finančním řízení. Ačkoli se tyto změny týkaly především soukromého sektoru, lze je považovat za zdroj a východiska pro změny, kterými nyní prochází sektor veřejný. Nástrojů finančního controllingu je celá řada, ale ne všechny lze v rámci finančního řízení ve veřejném sektoru účelně využít. Aby bylo možné provádět analýzu nástrojů finančního řízení ve veřejném sektoru, je nezbytné provést především rozbor nákladů, neboť analýza nákladů je základem veškerého finančního řízení. 666

2 1. Analýza přístupů k nákladům vysokých škol z pohledu manažerské pojetí Ve všech literaturách zaměřených na finanční řízení se dočítáme o tom, že hlavním cílem organizační jednotky je dosažení zisku. Je to i logické, neboť je zřejmé, že organizační jednotka vstupuje na trh, aby dosáhla zisk, který v lepším případě dále reinvestují zpět do organizační jednotky za účelem dalšího rozvoje nebo v horším případě rozdělí mezi své účastníky. Nejběžnější je ovšem kominovaná forma rozdělení zisku. Nicméně ne každá organizační jednotka je založena za účelem dosažení zisku. Hlavní náplní organizačních jednotek, které nejsou založeny za účelem dosahování zisku, je poskytování veřejných statků, v případě vysokých škol jde především o zajištění vzdělávání. Jde o tzv. neziskové subjekty, které mohou být založeny jako veřejné či neveřejné subjekty. Ačkoli hlavním úkolem těchto neziskových subjektů není dosahování zisku, snaží se i tyto neziskové subjekty mimo svou hlavní činnost realizovat i tzv. doplňkovou činnost, ze které by určitého zisku dosáhly. Ať už se vysoké školy zabývájí svou hlavní nebo doplňkovou činností, vždy platí, že musí sledovat své náklady. Tím se tedy od ostatních organizačních jednotek, byť založených za jiným účelem, neliší. Obecně lze tedy říci, že pro zabezpečení procesů finančního řízení, musí každá organizační jednotka, a to včetně vysokých škol, sledovat a řídit své náklady. Dle internetového slovníku účetních pojmů jsou náklady definovány jako spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření. [2] Obecně můžeme říci, že jde o různorodé vstupy do organizační jednotky, která díky těmto vstupům vytváří své výstupy ať již hmotné nebo nehmotné povahy. V případě vysokých škol se bude jednat především o výstupy nehmotné povahy, ale ani výstupy hmotné povahy nejsou jistě zanedbatelné. Náklady lze samozřejmě členit hned z nekolika hledisek, pro potřeby finančního řízení (moderně označovaného pojmem controlling ) na vysokých školách se však využije nejlépe členění: 1. z pohledu kalkulace a. Přímé náklady náklady, které lze přímo alokovat k dané aktivitě b. Nepřímé náklady náklady, které nelze přímo alokovat na kokrétní aktivitu, nicméne vznikají v důsledků více společných aktivit, přičemž není zřejmé, která aktivita vyvolala jakou část těchto nákladů 2. podle vztahu k objemu výkonů a. Variabilní náklady náklady, jejichž výše roste s roustoucí aktivitou b. Fixní náklady náklady, jejichž výše se s omezeným růstem aktivit nezvyšuje, tyto náklady rostou tzv. skokově s výraznou změnou rozsahu aktivit 3. z pohledu místa vzniku a. Externí vznikají mimo vysokou školu b. Interní vznikají v rámci vysoké školy Mimo výše uvedené členění nákladů, je při finančním řízení velmi důležité zohlednit také rozdíl mezi účetním a ekonomickým pojetím nákladů. Z pohledu účetního hlediska jde o náklady explicitní, tzn. náklady, které skutečně vznikly, jsou opatřeny účetním zápisem a jsou zaúčtovány v účetních knihách. 667

3 Ekonomické pojetí nákladů zahrnuje nejen pohled účetního hlediska, tj. náklady explicitní, ale i náklady implicitní, které sice pro organizační jednotku neznamenají skutečné finanční výdaje tj. nejsou spojeny s reálným úbytkem zdrojů, ale zatěžují organizační jednotku formou alternativních nákladů tzv. náklady obětované příležitosti. Pro komplexnost informací ještě doplním, že literatura uvádí mimo explicitní a implicitní pojetí také tzv. zapuštěné náklady, což jsou náklady, které mají jedinečný důvod svého vydání a organizační jednotka z nich nemůže získat žádným způsobem jiný výnos. V tomto případě jsou pak alternativní náklady na úrovni nulové hodnoty. [1] 1.1. Důležitost, význam a omezení analýzy nákladů vysokých škol Veřejné vysoké školy (dále jen VVŠ) jsou zřízeny zákonem a jejich hlavní činností je stručně řečeno zabezpečení terciálního vzdělávání, tvůrčích aktivit a mají klíčové postavení ve vědě, výzkumu a inovacích. Každá VVŠ má povinnost sestavovat výroční zprávu, ve které uvádí své náklady, které člení dle toho, zda tyto náklady souvisely s hlavní nebo doplňkovou činností VVŠ. VVŠ je financována převedevším z veřejných zdrojů, kde největší podíl činí příspěvek Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy (dále jen MŠMT). Tento příspěvek je možné použít jak na zabezpečení vzdělávání studentů v akreditovaných studijních programech, tak na realizaci tvůrčích činností a financování vědy, výzkumu a inovací. Jelikož akademický pracovník v rámci svého úvazku realizuje jak činnosti do vzdělávání, tak se podílí na realizaci VaVaI, je na první pohled bez detailního časového rozpisu akademického pracovníka jen velmi těžko zjistitelné, jaká část nákladů vyvolaná činností daného akademického pracovníka souvisela se zabezpečením vzdělávání a jaká část nákladů se týkala VaVaI a tudíž je i výše nákladů vztahující se k těmto dvěma činnostem těžko řiditelná. Byť uvedená překážka vypadá jako neřešitelná, lze řešení nalést i v tomto případě, ale k uvedené problematice se vrátíme později, a to až v rámci výzkumné části. Pokud by se tedy vysoká škola zaměřila na snížení nákladů či na nákladovou optimalizaci, muselo by tomuto kroku bezesporu předcházet nejprve poznání vazeb mezi náklady, činnostmi, které organizační jednotka provádí, a účelem jejich vynaložení. [3] Jinými slovy vysoká škola může zkoumat náklady fixní a variabilní, zkoumat jejich celkové, průměrné a mezní hodnoty, nicméně její zkoumání nebude správné, pokud nedovede tyto plné náklady přiřadit k dané konkrétní činnosti a zdroji financování. Z uvedeného je tak zřejmé, že současnému finančnímu řízení na vysokých školách již nestačí pouhé vydefinování plných nákladů organizační jednotky celkem, ale je nezbytné provést také rozdělení a přiřazení těchto plných nebo-li celkových nákladů na jednotivé aktivity vysoké školy při respektování vícezdrojového financování. Souslovím plné náklady se rozumí přiřazení veškerých nákladů dané aktivitě, a to dle kalkulačního členění tj. přímých i nepřímých nákladů. Jak již bylo řečeno dříve, přímé náklady jsou takové náklady, kteřé přímo souvisejí s danou aktivitou. Naproti tomu nepřímé náklady nelze jednoznačně vztáhnout k dané aktivitě, neboť není přímá vazba mezi nákladem a danou aktivitou. I přesto, že tato vazba neexistuje, je prokazatelné, že realizace určité aktivity další tj. kromě přímých i tyto nepřímé náklady vyvolává. Otázkou je, jak tyto náklady přiřadit na kalkulační jednici. Ačkoli v soukromém sektoru u organizačních jednotek založených za účelem dosažení zisku není nijak složité, neboť je přesně dána kalkulační jednice, je u vysokých škol, které nejsou založeny za účelem 668

4 podnikání, vymezení této kalkulační jednice komplikovanější, a to jak již bylo několikrát zmiňováno, především z důvodu vícezdrojového financování Analýza fixních a variabilních nákladů vysokých škol Připomeňme si, že vysoké školy jsou založeny za účelem, kterým je především poskytování služeb. Vždy se však objem výstupů odvíjí od cen vstupů, tj. od výše nákladů. Z pohledu času tj. při porovnání z krátkodobého a dlouhodobého hlediska se vývoj objemu nákladů v členění na variabilní a fixní náklady samozřejmě mění. Tyto rozdíly mají výrazný vliv při rozhodování ve finančním řízení a přijetí určité finanční strategie, proto je důležité věnovat při analýze nákladů také pozornost, zda je prováděna analýza nákladů z krátkodobého či dlouhodobého hlediska. Při rozboru nákladů z krátkodobého hlediska bylo zjištěno, že z celkových veřejných nákladů za všechny VVŠ, které dosáhly v roce 2008 (poslední aktuálně dostupný údaj [1]) hodnoty mil. Kč, je částka mil. Kč za spotřebu materiálu a 714 mil. Kč za cestovné, tj. za náklady, které lze z krátkodobého hlediska považovat při určitém zjednodušení za náklady variabilní, a dále, že v průměru všechny VVŠ dosahují z krátkodobého hlediska fixní náklady výše až cca 90 % svých celkových nákladů (tj. náklady za osobní náklady, nájem, odpisy apod.). Srovnání nákladů za veřejné vyoké školy uvádí graf. č. 1. V rámci analýzy nákladů je tedy nutné si vydefinovat konkrétní skupiny fixních nákladů a zaměřit se na jejich optimalizaci. Je zcela zřejmé, že největší podíl na fixních nákladech mají osobní náklady, které činily ve zmíněném roce mil. Kč, což je téměř 58 % fixních nákladů. Nicméně i tyto náklady lze do určité míry z dlouhodobého hlediska optimalizovat. Pro naše potřeby plyne z provedené analýzy ještě jeden důležitý závěr, a to, že nepřímé náklady, které bude potřeba přiřadit jednotlivým aktivitám, bude z pohledu krátkého období představovat především fixní část nákladů, tzn. půjde zejména o přiřazení osobních nákladů technicko-hospodářských pracovníků vysokých škol a odpisy, které představují největší procento nákladů z pohledu nepřímých nákladů. 669

5 Graf č. 1: Podíl variabilní a fixní nákladů veřejných vysokých škol v roce Variabilní náklady Fixní náklady Náklady (v mil. Kč) Univerzita Karlova v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Masarykova univerzita Univerzita Palackého v Olomouci Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ostravská univerzita v Ostravě Univerzita Hradec Králové Slezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Západočeská univerzita v Plzni Technická univerzita v Liberci Univerzita Pardubice Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola ekonomická v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Akademie múzických umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích VVŠ Zdroj dat pro výzkum: 670

6 2. Výzkum v oblasti zavádění metodiky alokace nákladů na jednotlivé aktivity a zdroje na vysokých školách Zde je velmi důležité poznamenat, že vysoké školy v České republice v současné době pacují na zavedení metodik, pomocí kterých by zajistily přiřazení veškerých nákladů na jednotlivé aktivity s ohledem na podmínku vícezdrojového financování. O tom, jaké jsou jejich důvody a v jaké fázi se nacházejí, hovoří výsledky výzkumu. Z dotazníkového výzkumu provedeného na veřejných vysokých školách, kterého se aktivně zúčastnilo 33 % veřejných vysokých škol, je patrné, že většina těchto veřejných vysokých škol ještě nemá zpracovánu definitivní alokační metodu nákladů. Na veřejných vysokých školách jsou hlavním důvodem zavádění metodiky plných nákladů podmínky poskytovatelů vědecko-výzkumných projektů, a to především projektů MŠMT Operační program věda, výzkum a inovace. Pouze dvě univerzity uvedly na prvním místě přínos pro finanční řízení a nezbytný předpoklad pro realizaci strategických rozhodnutí. Dalším přínosem výzkumu je zjištění, že veřejné vysoké školy chtějí začít používat metodu plných nákladů nejpozdějí v průběhu roku 2013, přičemž ne všechny univerzity, které na dotazník odpověděly mají zájem aplikovat metodiku plných nákladů i do jiných aktivit než do vědecko výzkumných projektů. Z výzkumu také vyplývá, že některé univerzity již nyní rozpočítávají část nepřímých nákladů konkrétně pak náklady za energie - do svých aktivit, a to dle zjištěné ceny za 1 m 2. Certifikovanou metodiku plných nákladů má v současné době pouze jediná univerzita, přičemž tato metodika je založena na rozpočítávání nákladů v závisoti na výši výnosů. Dále je potřeba dodat, že z veřejných univerzit, které se dotazníkového šetření aktivně zúčastnily, je pouze jedna, která vůbec neplánuje zavedení metodiky plných nákladů. Z provedeného šetření je dále velmi důležité, že se české univerzity nechávají při implementaci metodiky plných nákladů inspirovat zahraničími univerzitami, kde je již uvedená metodika používána. Mezi nejvíce navštěvované univerzity patří univerzity v Nizozemí a Velké Británii. Při výzkumu provedeném na zahraničních univerzitách, a to v Nizozemí (výzkum provedený na dvou univerzitách), v Belgii, ve Velké Británii (výzkum provedený na dvou univerzitách), v Irsku (výzkum provedený na třech univerzitách) a ve Finsku, se potvrdila hypotéza, že se univerzity ve svém důsledku snaží (tedy až na jednu vyjímku) o co nejméně propočtově náročný model (myšleno z pohledu počtu rozrvhových základen, jejichž počet se snaží minimalizovat) co se týče přiřazování nákladů na jendotlivé aktivity a jejich využití při plánování. Byť není zajištěna stoprocentní kauzalita mezi nákladem a aktivitou, existoval ve všech případech odůvodnitelný vztah mezi rozúčtovaným nákladem a zvolenou rozvrhovou základnou. Další výhodou byla přehlednost výpočtu a vstupních dat, a dále také přehledná databáze pro údaje sloužící jako rozvrhová základna. Vesněs všechny zahraniční univerzity, které byly podrobeny výzkumu využívají pro akademické, věděcké pracovníky a lektory evidenci alokace pracovní činnosti (také nazývané Time Allocation Schedule tzv. TAS), která je základem rozdělení osobních nákladů na aktivity vzdělávání, výzkum a ostatní. Někdy je možné se ještě setkat s aktivitou označovanou jako tzv. podpůrné aktivity, ale ta je ve svém důsledku nakonec stejně přerozdělena na aktivity vzdělávání a výzkum. Zde ještě doplním, že tzv. ostatní pracovníci (někdy také označováni jako technicko-hospodářští pracovníci) alokaci pracovní činnosti nevyplňují, neboť představují nepřímé náklady, které jsou právě na základě TAS akademických, vědeckých pracovníků a lektorů rozpočítávány. 671

7 3. Návrh přístupů k alokační metodě nákladů Nejprve se pokusíme vyřešit otázkou, zda je opravdu nutné pro samotné rozpočtívání nákladů vést tabulky alokace pracovní činnosti, kdy je vyplňují jednotliví akademičtí, vědečtí pracovníci a lektoři na nejčastěji týdenní či měsíční bázi, tak jako je tomu běžné na zahraničních univerzitách. Pokud to poskytovatel přímo nevyžaduje, neboť na rozdíl od situace v zahraniční jsou mzdové náklady jednotlivých akademických a vědeckých pracovníků českých veřejných vysokých škol přímo vázány na zdroj úhrady ve vazbě na jednotlivé aktivity, a to maximálně v té míře, v jaké za daný jednotlivý měsíc na dané aktivitě resp. projektu pracovali. Není tedy možné, aby byl v daný konkrétní měsíc konkrétní pracovník hrazen ze zdroje aktivity resp. projektu, a to z vyšší části, než v jaké v daném měsíci daným úvazkem na dané aktivitě resp. projektu pracoval. Na základě této analýzy je pak postaven závěr, že v případě, že pro každého jednotlivého pracovníka bude měsíčně aktualizován jeho úvazek na jednotlivých aktivitách resp. projektech v informačním systému, na jehož základě jsou proúčtovány osobní náklady, nebude nutné, aby uvedení pracovníci neustále vyplňovali další tabulky (samozřejmě mimo aktivity resp. projekty, které přímo rozpis pracovní doby vyžadují), ale budou pouze na příslušené, tj. nejčastěji personální oddělení vysoké školy hlášeny případné měsíční změny. Výše uvazků zjištěná z účetního systému, který je podkladem pro rozúčtování osobních nákladů, pak bude plně dostačující pro prokázání vazby osobních nákladů a odpracovaného času na projektu. Problém by tak mohl nastat pouze v případě zmiňovaném v bodě 1.1, tj. v případech, že je akademický a vědecký pracovník financován z příspěvku na vzdělávání vzdělávání studentů v akreditovaných studijních programech, tak na realizaci tvůrčích činností a financování vědy, výzkumu a inovací. Toto omezení je řešitelné tím, že by se daný zdroj rozdělil na dva podzdroje, a to příspěvek na vzdělávání a příspěvek na vědu, výzkum a inovace. Vědecký pracovník by byl hrazen jen z části příspěvku na vědu, výzkum a inovace, na rozdíl od akademického pracovníka, který má v rámci svého úvazku vykonávat jak vzdělávání tak výzkum. U tohoto pracovníka by muselo být vždy pro daný rok řečeno, kolik procent z jeho úvazku má být věnovanáno na vzdělávání (zejména na základě rozvrhu na daný rok) a tomu by pak byl přiřazen adekvátní zdroj a kolik procent úvazku má být věnováno vědě, výzkumu a inovacím. Opět by byly případné změny např při zrušení výuky, zahájení přípravné fázi na vědeckém projektu změněny zadáním příslušné informace na příslušné oddělení zodpovědné za zpracování personální agendy. Na základě rozboru a analýzy požadavků různých poskytovatelů na metodiku celkových nákladů, a dále pak na základě výzkumu provedeného na zahraničních univerzitách, je možné stanovit tyto minimální požadavky, které musí metodiky celkových nákladů splňovat: 1. Celkové náklady musí zahrnovat náklady přímé i nepřímé - zde pozor na záměnu: 1.1. s členěním nákladů na jednicové a režijní, kdy režijními náklady mohou být jak náklady přímé, tak nepřímé 1.2. s členěním nákladů na způsobilé a nezpůsobilé, kdy v rámci určitého projektu nemusí být nepřímé náklady způsobilé, přesto s daným projektem souvisí 2. Náklady musí být aktuální, tzn. musí vzniknout v daném období. 3. Náklady musí být skutečné, odhady nejsou povoleny. 4. Náklady nesouvisející s vědou, výzkumem a inovacemi nemohou být do projektů vědy výzkumu a inovací rozpočítány. 5. Metoda, která se aplikuje na rozpočítávání plných nákladů: 5.1. musí být jednotná za celou vysokou školu 5.2. nesmí se v průběhu roku měnit 5.3. musí být písemně popsána 672

8 6. Rozvrhová základna může být podložena hodnotami z posledního uzavřeného účetního období. Na základě provedeného výzkumu lze tedy shrnout možný přístup k alokaci nákladů následovně: 1. Přímé náklady je nutno směřovat na danou aktivitu, projekt přímo. Tzn. i osobní náklady je nutné vždy na daný finanční zdroj směřovat u pracovníků, kteří se přímo podílejí na realizaci dané aktivity, přímo. Tím je pak známo, jaký podíl pracovní doby a který pracovník na dané aktivitě odpracoval. 2. Vydefinovat si skupinu nepřímých nákladů s rozdělením na náklady týkající se: a) výhradně vzdělávání b) výhradně vědy, výzkumu a inovací c) vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací 3. Doporučuji pro přehlednost rozdělit nepřímé náklady na centrání úroveň a úroveň nižších organizačních jednotek, tj.: a) nepřímé náklady na centrální úrovni, které představují skupinu společných nákladů např. náklady na provoz rektorátu, centrálně hrazené potřeby. Přičemž platí, že jde o náklady, které jsou společné pro více aktivit, se rozpočítají nejprve na nižší organizační jednotky dle zvolené rozvrhové základy b) nepřímé náklady na nižší organizační úrovni, které představují skupinu společných nákladů např. náklady na provoz fakulty či jiné organizační jednotky vysoké školy. Přičemž opět platí, že jde o náklady, které jsou společné pro více aktivit. Tyto náklady se následně spolu s náklady dle kroku ad) 2.1 rozpočítají na zákaldě rovzrhové záklany na jendotlivé aktivity resp projekty 4. Nejvíce vhodné se jeví tyto rozvrhové základny: a) pro rozúčtování nákladů na energie a provoz objektů dle m 2 zde doporučuji využít informací k 1.1. daného aktuálního období z pasportizací či jiných informačních databázích. Pokud tyto informace nejsou známy, je možné využití pouze jednu rozvrhovou základu, a to ad4b). b) pro rozúčtování ostatních nákladů využít počet odpracovaných hodin resp. výše úvazku připadající na akademického, vědeckého pracovníka, lektora či pracovníka, jehož náplní práce je realizace výuky, výzkumu a inovací či jiných hrazených aktivit stav zjištěný za poslední uzavřené účetní období 5. Nepřímé náklady na centrální úrovni se rozpočítají na jednu hodinu produktivní práce jednoho akademického, vědeckého pracovníka, lektora či pracovníka, jehož náplní práce je realizace výuky, výzkumu a inovací či jiných hrazených aktivit. Dle povahy centrálního nákladu je pak možné pro určité náklady respektovat koeficienty ekonomické náročnosti jednotlivých studijních programů, dle nichž jsou veřejné vysoké školy financovány, neboť určité potřeby centrálního charakteru jsou finančně náročnější pro uspokojení potřeb v návaznosti na studijní programy s vyšším koeficientem ekonomické náročnosti. Při rozpočítávání je však vždy výpočet uskutečnit v členění ad 2a), 2b) a 2c). Tímto postupem se nepřímé náklady centrální úrovně realokují na nižší organizační jednotky vysoké školy. Před samotnou realokací je ještě možné provést několikaterou iteraci, kterou by se nejprve přeřozdělily náklady centrální úrovně mezi jednotlivými útvary (středisky) centrální úrovně, a to na základě produktivních hodin veškerého přepočteného počtu pracovníků centrální úrovně. Tyto iterace se opakují tak dlouhou až každá další iterace znamená již jen minimální změny ve výši nákladů jednotlivých útvarů (středisek) centrální úrovně. To má význam zejména za předpokladu rozdílných rozvrhových 673

9 základen pro jednotlivé druhy nepřímých nákladů centrální úrovně. Dozajista je možné iterace také provádět i za předpokladu jedné rozvrhové základny, neboť by tyto výpočty mírně ovlivnily i výši nákladů rozpočítávaných dle bodu ad2). Nicméně neprovedení této iterace z hlediska objemu nepřímých nákladů může mít jen minimální vliv na vypočtené hodnoty, proto v případech, kdy by byla změna jen minimální, není nutné iteraci provádět. 6. Nepřímé náklady na nižší organizační úrovni vysoké školy, které již obsahují nepřímé náklady centrální úrovně, se vyčíslí opět na jednu hodinu produktivní práce viz ad 5). Výše uvedeným postupem je známa sazba na jednu hodinu produktivní práce jednoho akademického, vědeckého pracovníka, lektora či pracovníka, jehož náplní práce je realizace výuky, výzkumu a inovací či jiných hrazených aktivit, a to v členění ad 2a), 2b) a 2c). Do projektu vědy, výzkumu a inovací je pak možné rozúčtovat dle počtu odpracovaných hodin pouze část zjištěnou v souladu s ad2b) a ad2c). Zde ovšem pozor na skutečnost, že náklady zjištěné uvedeným postupem mohou být vyšší, než je část, kterou třetí strana resp. daný zdroj kryje, proto tak u dané aktivity mohou vznikat náklady, které bude muset univerzita z jiných zdrojů dokrýt. Náklady na energie a provoz objektů by byl rozdělen dle hodnoty nákladů přidající na 1 m 2 a využití daného m 2. Pokud není k dispozici databáze o využití m 2, je možné přiřadit náklady na energie a provoz objektů do centrání rovně nebo do úrovně nižších organizačních jednotek vysoké školy a postupovat dle bodu ad 5) a ad 6). Do nákladů dané aktivity by se tak měly započíst náklady na provoz centrálních servisích jednotek, odpisy za prostory, v nichž je daná aktivita realizována, odpisy za majetek, který je při dané aktivitě využíván (pokud není součástí výdajů na danou akci pořizovací cena majektu) a jiné mandatorní výdaje, které mohou být zařazeny do různé úrovně nepřímých nákladů tj. ad 3a) nebo ad 3b). Navržený postup rozpočítávání nákladů je možné shrnout do konstatování, že samotnou alokaci nepřímých nákladů je možno označit pouze za matematickou úlohu, kdy ve své podstatě vždy jen záleží na odůvodnění použití dané rozvrhové základny. Z uvedeného tedy vyplývá, že v podstatě neexistuje správný či špatný přístup k alokaci nepřímých nákladů.[5] Tento závěr koneckonců potvrdily i závěry konference Full cost Výzva nebo hrozba?, která se konala na Masarykově univerzitě 11. října 2012, kde se sešli zástupci veřejných vysokých škol a poskytovatelů veřejných zdrojů a snažili se vyhodnotit snahy veřejných vysokých škol o zavedení metodiky plných nákladů. Závěr Náklady nelze vyhodnocovat bez znalosti širších souvislostí. Ačkoli je analýza nákladů velmi důležitá, není ani pro vysoké školy samospásná. Jedině pokud budou pracovníci vysokých škol znát podrobně své náklady a budou jim rozumět, mohou realizovat kroky vedoucí k dosahování svých strategických cílů, uplatňovat řádně nástroje finančního řízení a využívat své zdroje v co nejlepší míře. Jak již bylo nastíněno výše, přítupů k alokaci nákladů existuje nespočetně mnoho, vždy je však důležité nalést určitý kompromis mezi složitostí a náklady na zavedení metodiky alokace nákladů, ale také přínosů ze zavedení této metodiky. Proto nastíněné jedno z možných mnoha řešení metody alokace nákladů otevírá pole pro další rozšiřující nebo navazující výzkum. 674

10 Literatura: [1] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Tabulková příloha Vysokoškolský výzkum a vývoj. Český statistický úřad [online]. [cit ]. Dostupné z: j/$file/studie_tabulky.xls#'t50'!a1 [2] KRÁL, Bohumil et al. Manažerské účetnictví. 2.vyd. Praha: Management Press, ISBN [3] POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. Grada Publishing a. s., 2009; 233 str. ISBN [4] SOUKUPOVAÁ, Jana et al. Mikroekonomie. 2.vyd. Praha: Management Press, str. ISBN [5] TESTY ÚČETNICTVÍ. Slovníček účetních pojmů. In: ParCon & Partner, v. o. s. [online]. [cit ]. Dostupné z: Ing. Lenka Výstupová Ústav podnikové ekonomiky Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139, Zlín 675

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Odborný seminář pro vedoucí kateder, tajemnice, administrátory projektů, pracovníky

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Zkušenosti s tvorbou metodiky full cost v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Brno

Zkušenosti s tvorbou metodiky full cost v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Brno Zkušenosti s tvorbou metodiky full cost v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Brno Ing. Jiří Kudláček ředitel pro ekonomiku a správu Konference Budoucnost full cost modelu ve výzkumu v ČR 30. března 2009,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu V prosinci roku 200 Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP

Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP Problematice vykazování nepřímých nákladů v projektech 7.RP byla věnována pozornost již v ECHU č. 6/2006 v článku nazvaném Financování projektů 7.RP.

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla

Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla Listopad 2010, Praha a Brno FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7.RP PRAVIDLA A PŘÍKLADY Lenka Chvojková (Lepičová) 1 Simplifikace a situace v Evropě veřejná konzultace

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ekonomika a management finančních institucí zimní semestr 2010 Manažerské účetnictví Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci č.j. MV-19321-2/VZ-2014 SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona č.

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Národní agentura pro zemědělský výzkum Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2.kolo soutěže

Národní agentura pro zemědělský výzkum Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2.kolo soutěže Národní agentura pro zemědělský výzkum Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2.kolo soutěže Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Seminář k Hodnocení VO

Seminář k Hodnocení VO Seminář k Hodnocení VO MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 (Mgr. Arnold Santus, MŠMT) 11. 3. 2014 13:00 hod. Změny údajů v CEP14 oproti roku 2013 Jsou přidána nová povinná pole: Údaje o financování

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit předkládá: Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více