Naše Společnost poskytuje drobné půjčky fyzickým osobám nepodnikatelům, aby jim pomohla vyřešit jejich krátkodobě prázdnou peněženku a prázdný účet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše Společnost poskytuje drobné půjčky fyzickým osobám nepodnikatelům, aby jim pomohla vyřešit jejich krátkodobě prázdnou peněženku a prázdný účet."

Transkript

1 1 ÚVODNÍ PŘEDSTAVENÍ A TROŠKA VYSVĚTLENÍ Je slušností se pořádně představit. Jsme společnost JKL Business & Credit Company s.r.o., nebojte se toho dlouhého označení, níže v textu už si budeme říkat jenom Společnost, nebo My, Nám apod. Jak Vám nadpis prozradil, právě čtete podmínky k půjčkám, které poskytuje naše společnost. Pořádně si je přečtěte, protože jsou nedílnou součástí smlouvy o půjčce, kterou se s námi chystáte uzavřít. Jednoduše řečeno pokud si od Nás vezmete půjčku, tak se vztahy mezi námi budou řídit těmito podmínkami. (Tyto podmínky budeme dále v textu překvapivě nazývat Podmínky ). Máme rádi, když jsou pravidla jasná a srozumitelná, tak jsme se rozhodli, napsat pro Vás tyto Podmínky tak, abyste jim rozuměli. Podmínky jsou závazné jak pro Nás, tak i pro Vás, tak je dočtěte až do konce. Naše Společnost poskytuje drobné půjčky fyzickým osobám nepodnikatelům, aby jim pomohla vyřešit jejich krátkodobě prázdnou peněženku a prázdný účet. S půjčováním peněz jako s každým podnikáním, jsou spojeny náklady a z něčeho žít musíme, takže si za poskytnutí půjčky necháme zaplatit drobný poplatek. Tento poplatek je však v Podmínkách jasně uveden a přesně víte jeho výši před tím, než si půjčku od Nás vezmete. Poplatek je z převážné části tvořen našimi náklady souvisejícími s poskytováním půjček. Nemáme tedy žádné skryté poplatky ani úroky. Půjčíte si konkrétní částku (Půjčku) a Vaší povinností bude konkrétní částku (Půjčku + Poplatek za poskytnutí půjčky) do konkrétního dne vrátit. Tyto Podmínky se pro Vás stávají závaznými uzavřením Smlouvy o Půjčce způsobem podle těchto Podmínek. Od uzavření Smlouvy o Půjčce se (řečí práva) naše Společnost stane Vaším věřitelem a Vy se stanete naším dlužníkem. Toto právní označení se nám nelíbí, a proto Vás budeme v Podmínkách označovat jako Klienta a sebe budeme dál nazývat Společnost. Označení Dlužník si necháme jen pro ty z Vás, kteří nesplní to, k čemu se zavázali a neuhradí dohodnutou částku v termínu. Smlouva o Půjčce je považována za uzavřenou až okamžikem, kdy Společnost poskytne Klientovi Půjčku v souladu s těmito Podmínkami. To znamená, že pokud od Nás Půjčku nedostanete, žádná smlouva uzavřena nebude, pokud od Nás Půjčku dostanete, je uzavřená Smlouva o Půjčce a platí tyto Podmínky, které ke smlouvě patří. K tomu, aby byla uzavřena nějaká smlouva je třeba, aby s obsahem smlouvy, souhlasily obě strany. V praxi to bude vypadat tak, že Společnosti pošlete žádost o půjčku ve formě uvedené v těchto Podmínkách (dále už o takové Vaší žádosti budeme mluvit jako o Žádosti o Půjčku ). Odeslání Žádosti o Půjčku bude Vaším projevem vůle, že chcete, aby Vám byla poskytnuta Půjčka dle těchto Podmínek. Zároveň tím samozřejmě potvrzujete, že jsou Vám Podmínky známy, že jste si je důkladně přečetly a souhlasíte s nimi

2 Odeslání Žádosti o Půjčku zároveň chápeme jako Váš souhlas s tím, abychom si Vás proklepli v registrech, že nejste zadlužení. Naše Půjčka Vám má pomoci a ne Vás ještě více zadlužit, proto zadluženým nepůjčujeme. Snažíme se půjčit jen těm, o kterých si myslíme, že mají dostatek finančních prostředků, aby své závazky vůči Nám mohli splnit. Se smlouvou o půjčce musíme souhlasit i My, nestačí tedy jen Vaše žádost. Půjčka není poskytnuta každému, kdo o její poskytnutí požádá. Společnost si Vás nejprve proklepne v registrech, a když Vás vyhodnotíme, že splácet budete, tak Vám Půjčku schválíme, dáme Vám to vědět a peníze Vám Poštou pošleme. Na poskytnutí Půjčku sice nemáte žádný nárok, je to naše rozhodnutí, zda Vám půjčíme nebo ne, ale věřte, že pokud o Vás nezjistíme nic, co by mohlo znamenat, že nám peníze nevrátíte, tak Vám rádi půjčíme. Smlouva o Půjčce zanikne řádným, včasným a úplným zaplacením Půjčky a Poplatku. Pokud tedy v dohodnutém termínu dostaneme dohodnutou částku na dohodnutý účet pod dohodnutým variabilním symbolem, smlouva zanikne. V případě prodlení pak zanikne až úhradou smluvních pokut, případných úroků z prodlení a jiných nákladů s prodlením spojených. 2 POUŽITÉ TERMÍNY A JEJICH DEFINICE Bankovní i nebankovní subjekty v České republice ve svých podmínkách týkajících se půjček a úvěrů běžně hned za úvodem definují určité termíny, které jsou v textu těchto podmínek použity. Pro ty z Vás, kteří si na tuto praxi zvykly, uvádíme na tomto místě definice termínů, které jsme použili v těchto Podmínkách. Pokud používáme termín: Společnost myslíme tím společnost JKL Business a Credit Company s.r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, Vinohrady, Praha 2, IČ: zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo V textu o sobě často budeme mluvit v první osobě a používat označení jako My, Nás apod. Půjčka Myslíme tím částku, kterou Vám půjčíme. Je to částka, která Vám bude vyplacena Poštou na základě poštovní poukázky v souladu se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami. Případně tím myslíme částku, kterou Vám půjčíme, zaslanou Vám na účet v souladu se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami. Smlouva o Půjčce myslíme tím smlouvu uzavřenou s Vámi postupem dle těchto Podmínek, která je dovršena tím, že Vám poskytneme požadovanou Půjčku. Její nedílnou součástí jsou Podmínky. Podmínky myslíme tím tyto smluvní podmínky včetně příloh. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce, kterou s námi uzavíráte, a jsou pro Vás od okamžiku převzetí Půjčky v celém obsahu závazné a jste povinni je dodržovat

3 Žádost o Půjčku myslíme tím žádost podanou postupem podle těchto Podmínek. Zároveň je tento Váš projev vůle potvrzením toho, že je Vám znám obsah Podmínek a máte zájem o poskytnutí Půjčky dle těchto Podmínek. Pošta myslíme tím Českou poštu, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, , IČ: zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Zasláním Půjčky poštou myslíme to, že Vám Půjčku zašleme poštovní poukázkou typu B, a bude Vám vyplacena pracovníkem Pošty oproti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Půjčky. Klient myslíme tím toho, kdo podal Žádost o Půjčce dle Podmínek. V textu Vás často budeme oslovovat Vy, a nebo se na Vás jinak obracet. Podmínky jsou psány tak, že se na Vás přímo obracejí. Slovy práva se jedná o spotřebitele, který s námi jako s podnikatelem uzavřel Smlouvu o Půjčce. Poplatek tak tento představuje rozdíl mezi částkou, kterou jsme Vám poskytly (Půjčkou) a částkou, kterou jste povinni nám v termínu zaplatit. Je tvořen z 90% našimi náklady souvisejícími s poskytnutím Půjčky a z 10% naší odměnou za poskytnutí Půjčky. Žádost o Prodloužení tak tím myslíme žádost podanou dle těchto Podmínek, kterou můžete žádat o prodloužení splatnosti o dalších 15 kalendářních dnů. Poplatek za Prodloužení tak tím myslíme v Podmínkách uvedenou částku, kterou jste povinni uhradit v případě, že Vaší Žádosti o Prodloužení bude vyhověno a budete chtít splatnost skutečně prodloužit. Příkaz k úhradě myslíme tím přípis, který Vám má zjednodušit život, a který Vám pro přehlednost zpravidla em zašleme, a na kterém bude přesně uvedeno, jakou částku máte uhradit, na jaké číslo účtu tak můžete učinit, jaký máte uvést variabilní symbol a do kdy tak musíte učinit (den splatnosti). Prodlení tím myslíme situace, kdy nedodržíte své závazky a Půjčku s Poplatkem nám v dohodnuté lhůtě nevrátíte. Dlužník tak tím označujeme Klienta, který nedodržel své závazky a je v Prodlení. Textová Zpráva SMS Myslíme tím textovou zprávu SMS s tímto textem JKL Souhlasim, kterou zašlete na naše telefonní číslo poté, co Vám byla zaslaná Žádost o Půjčku schválena postupem dle Podmínek. Vyjádříte tím svůj projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o Půjčce dle těchto Podmínek. Je to tedy Vaše žádost, aby Vám Půjčka byla dle Podmínek poskytnuta a zároveň je to Vaše prohlášení, že jsou Vám Podmínky známy a budete je bezvýhradně dodržovat. Převzetí Půjčky Myslíme tím okamžik, kdy skutečně obdržíte Půjčku, tj. kdy Vám bude Půjčka, zaslaná poštovní poukázkou typu B, vyplacena pracovníkem Pošty oproti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Půjčky. Můžeme tím myslet, ale i okamžik, kdy bude Půjčka připsána na Váš účet, který jste nám, dle Podmínek, pro tento účel sdělili (zaslání Půjčky na účet je možné jen při opakované půjčce). Internetové Stránky tím myslíme naše stránky na adrese - 3 -

4 3 ŽÁDOST O PŮJČKU Všechno začne tím, že nám zašlete Žádost o Půjčku. Touto žádostí dáváte najevo svůj zájem na uzavření Smlouvy o Půjčce s naší Společností dle těchto Podmínek. Zároveň tím potvrzujete, že jste tyto Podmínky četli, jejich obsah Vám je dobře znám a s tímto obsahem zcela souhlasíte. Pokud byste však chtěli v Podmínkách, něco změnit, vypustit či do nich něco přidat, není to problém. Naše Podmínky nejsou neměnné a na písemnou žádost zaslanou doporučeně před poskytnutím Půjčky na naši adresu, bychom se Vám pokusili vyhotovit podmínky na míru, které bychom Vám zaslali. Pokud nebudete žádat nesmysly, tak Vám jistě vyhovíme a Vámi navrhované změny do Podmínek zapracujeme. Pokud však k tomuto nedojde, platí pro Vás tyto Podmínky. Pokud máte zájem o změnu Podmínek, nezasílejte nám Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek, ale pošlete nám písemnou žádost o změnu Podmínek a uveďte, co byste v nich chtěli změnit, případně zašlete vlastní podmínky. Žádost zašlete na adresu našeho sídla. Uvědomujeme si, že půjčku potřebujete rychle a nemáte čas se zabývat administrativou, proto jako základní způsob sjednání Smlouvy o Půjčce nabízíme možnost tuto smlouvu sjednat prostřednictvím textových zpráv a elektronického formuláře umístěného na našich internetových stránkách. Pokud jste zaspali dobu a chtěli byste mít uzavřenou klasickou papírovou smlouvu o půjčce, je možné podat na naši adresu žádost o půjčku s Vaším úředně ověřeným podpisem a všemi údaji potřebnými pro uzavření. Pokud by taková půjčka byla schválena, bude Vám zasláno písemné znění smlouvy k podpisu. Odesláním Žádosti o Půjčku dle těchto Podmínek Nás však výslovně žádáte, abychom s Vámi sjednali Smlouvu o půjčce prostřednictvím výměny textových zpráv SMS. Dále tím žádáte o poskytnutí Půjčky až do výše částky uvedené v žádosti. Jak již jsme se výše zmínili, nechceme půjčovat někomu, kdo už nějaký dluh má. Chceme mít jistotu, že svoje peníze dostaneme zpátky. Odesláním Žádosti o Půjčku dle těchto podmínek nám tedy rovněž potvrzujete, že nejste v prodlení s úhradou jakéhokoliv dluhu, že nejste registrován jako dlužník v některém z dlužnických registrů, ale hlavně nám potvrzujete, že jste schopni nám Půjčku i s Poplatkem v dohodnuté lhůtě vrátit. Když víte, že půjčku nevrátíte, tak si nepůjčujte, jen se více zadlužíte. Nemáme zájem na vytváření pohledávek, s jejich vymáháním jsou spojeny jen starosti. Pokud se rozhodnete o Půjčku požádat, tak si pečlivě prostudujte jak podat Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek. Často se stává, že v Žádosti o Půjčku udělají Klienti chybu, a zbytečně jim je jejich žádost z těchto důvodů zamítnuta. Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek lze podat následovně: a) pomocí online formuláře umístěného na našem webu nazvaného,,žádost o půjčku ; b) formou textové zprávy SMS ve znění:,,jkl částka jméno prříjmeíi rodné_číslo číslo_op bankovní_účet ulice PSČ město zasláním na číslo ; Hrajeme s Vámi na rovinu a totéž očekáváme od Vás, proto od Vás chceme, abyste uvedli do Žádosti o Půjčku všechny údaje správně a pravdivě. Odpovídáte nám za pravdivost a správnost Vámi zadaných údajů, tak na to při vyplňování Žádosti o Půjčku myslete. Navíc dodáváme, že si soulad údajů uvedených - 4 -

5 v Žádosti o Půjčku sami ověříme ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů, finančních institucí a v registrech dlužníků. Podáním žádosti nám dáváte k takovému prověřování souhlas. Je asi dobré, abyste věděli, že prověřováním chráníme i Vás, protože zamlčení nebo uvedení nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů v Žádosti o Půjčku by mohlo mít v případě nevracení půjčky až trestněprávní důsledky. Pokud zjistíme, že máte jiné dluhy, kvůli kterým byste nemohli vrátit Půjčku a zamlčeli jste nám je, raději Vám nepůjčíme a tím zabráníme Vašemu případnému pozdějšímu trestnímu stíhání. V rámci ověřování skutečností důležitých pro vrácení Půjčky jsme oprávněni Vás kontaktovat na všech Vámi sdělených kontaktech, především jsme oprávněni Vás kontaktovat telefonicky a Vámi uvedené informace uvedené v Žádosti o Půjčku si ověřit

6 4 UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŮJČCE To, že Vaše Žádost o Půjčku byla schválena, se od Nás dozvíte formou textové zprávy SMS, kterou Vám zašleme na telefonní číslo, které jste uvedli v Žádosti o Půjčku. Textová zpráva SMS, kterou Vám schválíme Žádost o Půjčku, bude obsahovat následující údaje dle typu žádosti: 1. Žádost přes online formulář na našem webu a. Peníze poštou: Vase zadost o pujcku byla schvalena. Pujcka Vam bude dorucena postovni poukazkou na Vami uvedenou adresu. Hezky den Pujcka JKL ; b. Peníze na bankovní účet: Vase zadost o pujcku byla schvalena. Pujcka bude odeslana na Vami uvedeny bankovni ucet. Platebni symboly obdrzite v nasledujici SMS. Hezky den Pujcka JKL 2. Žádost formou SMS: Vase zadost o pujcku byla schvalena. Pokud souhlasite s nasimi obchodnimi podminkami, zaslete zpet SMS ve tvaru JKL SOUHLASIM na cislo Pujcka JKL ; V případě, že jste se rozhodli podat žádost přes online formulář na našem webu, tak si uvědomte, že tato Vaše Žádost o Půjčku je zároveň Návrhem na uzavření Smlouvy o Půjčce dle těchto Podmínek. Součástí formuláře je i udělení souhlasu se zněním Podmínek. Pokud nám nepotvdíte, že jste Podmínky četli a souhlasíte s nimi, nebude možné Žádost o Půjčku přes online formulář na našem webu podat. Kliknutím na dolní okénko ve formuláři (kde se možnost udělení souhlasu se zněním Podmínek nabízí) výslovně potvrzujete, že bezvýhradně souhlasíte s Podmínkami a že tento Váš projev vůle, je učiněn po dostatečném seznámení se s Podmínkami a že je učiněn svobodně, vážně a s rozmyslem bez jakéhokoliv nátlaku či tísně. Před kliknutím si tedy Podmínky pečlivě přečtěte, a pokud s jejich zněním nesouhlasíte, tak souhlas kliknutím v Žádosti o Půjčku nedávejte. (V takovém případě nám můžete následně navrhnout Vaše znění Podmínek, a to postupem uvedeným v těchto Podmínkách). Podáním Žádosti o Půjčku přes online formulář na našem webu, nám rovněž sdělujete, že žádáte o uzavření Smlouvy o Půjčce dle Podmínek na dálku bez fyzické přítomnosti s využitím prostředků komunikace na dálku. On line formulář je tady pro Vás, jeho cílem je zjednodušit Vám život a urychlit získání Půjčky, nebráníme se tedy písemným smlouvám a jsme připraveni uzavřít smlouvu o půjčce i formou klasické písemné smlouvy. To samo o sobě, ale k uzavření Smlouvy o Půjčce dle těchto Podmínek nepostačuje, je to jenom informace pro Vás, že jsme připraveni s Vámi Smlouvu o Půjčce uzavřít. Záleží však jen na Vás, jestli této možnosti využijete, a Smlouvu o Půjčce dle těchto Podmínek s námi uzavřete. Pokud budete mít zájem a budete souhlasit s uzavřením Smlouvy o Půjčce v souladu s Podmínkami, pošlete nám Textovou Zprávu SMS na telefonní číslo: s textem JKL SOUHLASIM. Tím nám sdělíte, že - 6 -

7 máte zájem uzavřít Smlouvu o Půjčce dle Podmínek na dálku bez fyzické přítomnosti s využitím prostředků komunikace na dálku. Odesláním Textové Zprávy SMS s uvedeným textem výslovně potvrzujete, že bezvýhradně souhlasíte s Podmínkami a že tento Váš projev vůle, je učiněn po dostatečném seznámení se s Podmínkami a že je učiněn svobodně, vážně a s rozmyslem bez jakéhokoliv nátlaku či tísně. Poskytnutím Půjčky dle těchto Podmínek pak dochází k uzavření Smlouvy o Půjčce s obsahem dle těchto Podmínek. 5 POSKYTNUTÍ PŮJČKY A PŘEDMĚT PŮJČKY Půjčku Vám poskytneme prostřednictvím Pošty na adresu trvalého nebo kontaktního bydliště, které jste uvedli v Žádosti o Půjčku. Převzetím Půjčky je také uzavřena Smlouva o Půjčce dle těchto Podmínek. Částku Půjčky Vám zašleme poštovní poukázkou typu B a bude Vám vyplacena pracovníkem Pošty oproti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Půjčky. Tím si definitivně potvrdíme, že Vy jste Vy, a nikdo se za Vás nevydává. Pokud už se budeme znát lépe, tak je zde možnost, nechat si zaslat Půjčku přímo na účet. Tato možnost výběru je však jen pro Klienty, kteří v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Půjčku včas a řádně splatili jinou půjčku, kterou jim naše Společnost poskytla. Zaslání na účet byste v takovém případě docílili tak, že byste do samotné Žádosti o Půjčku uvedli svůj bankovní účet. Jde o naše peníze, takže máme konečné slovo ohledně toho, komu a kolik půjčíme. Naše rozhodnutí nemusíme nijak odůvodňovat. Zpravidla Vám však poskytneme Půjčku v následujících částkách (s ohledem na obsah Vaší žádosti a níže uvedených podmínkách). Nevyžadujeme žádné zajištění, takže tomu odpovídá i výše Půjčky. Samozřejmě s každou další vrácenou Půjčkou poroste naše důvěra ve Vás, a proto se orientační částky uvedené v tabulce s dalšími půjčkami navyšují

8 5.1 Orientační výše Půjčky v závislosti na pořadí Půjčky Poskytnutí půjčky a předmět půjčky Pořadí půjčky První půjčka Druhá půjčka Třetí půjčka Čtvrtá půjčka Pátá půjčka Šestá půjčka Sedmá půjčka Osmá půjčka Devátá půjčka Desátá půjčka Částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Chováme se férově a říkáme věci na rovinu, takže znovu zdůrazňujeme, že se jedná pouze o orientační tabulku. Na Půjčku není právní nárok a nemáte ani nárok požadovat odůvodnění zamítnutí Vaší žádosti. Jen pro jistotu doplňujeme, že v jednom časovém okamžiku můžete mít od Nás jen jednu půjčku. Je tedy třeba jednu půjčku splatit, abyste dostali další. Je asi zbytečné to tady psát, ale pro jistotu to tady napíšeme, veškeré platby podle Smlouvy o Půjčce je možné provádět jen v Kč (korunách českých). 5.2 POPLATEK ZA POSKYTNUTÍ PŮJČKY Dnes Vám nikdo nic úplně zadarmo nedá, ani My nejsme jiní. Na rozdíl od ostatních Vám však můžeme slíbit, že za poskytnutí Půjčky budeme (v případě jejího řádného splacení v termínu) požadovat pouze předem jasně uvedený a konečný Poplatek. Nezaplatíte tedy ani o korunu více, než si s námi sjednáte. Poplatek účtovat musíme, protože s půjčováním peněz jsou spojeny jednak tradiční náklady od placení nájmu za kancelář, výplaty a hrazení telefonních poplatků, tak i specifické náklady související se zjišťováním Vaší schopnosti splácet, se zpracováním Žádosti o půjčku a s chodem speciální administrativy zajišťující půjčování peněz. Převážnou část Poplatku za Půjčku tak představují naše náklady. Na výši Poplatku má vliv to, kolik Vám půjčíme. Splatnost je u všech poskytovaných Půjček stejná a činí 21 kalendářních dní. Přehledně je to uvedeno níže: - 8 -

9 Poplatek za poskytnutí půjčky Částka Splatnost Poplatek Celkem k úhradě Kč 21 dnů 250 Kč Kč Kč 21 dnů 500 Kč Kč Kč 21 dnů 750 Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Jak jsme již avizovali, Poplatek je to jediné, co za poskytnutí Půjčky zaplatíte. Žádné smluvní úroky po Vás tedy nepožadujeme. To se samozřejmě netýká situace, kdybyste nám včas Půjčku s Poplatkem nevrátili, pak bychom mohli chtít úroky z prodlení, smluvní pokuty a jiné náklady spojené s vymáháním, ale věříme, že k této situaci nedojde a že peníze uhradíte dle dohody. Pro úplnost je ještě fér doplnit, že si samozřejmě hradíte sami cenu za zaslání textových zpráv SMS, ale jedná se o klasickou cenu v souladu s Vaším individuálním tarifem, který máte sjednán s Vaším operátorem. Nemusíte se tedy bát, že byste byli při pohledu na vyúčtování od Vašeho operátora, nepříjemně překvapeni. Něco Vám, ale přece jenom zdarma dáme. Protože máme právo Vaši Žádosti o Půjčku nevyhovět, a to bez udání důvodu, rozhodli jsme se, že v případě, že Vaši Žádosti o Půjčku nevyhovíme, poneseme veškeré náklady na zpracování Žádosti o Půjčku a na prověřování Vaší schopnosti splácet sami. V praxi to pro Vás znamená, že Žádost o Půjčku můžete podat bez obavy, že byste v případě, že Vám nebude vyhověno, nesli nějaké náklady. 6 SPLATNOST PŮJČKY A MOŽNOST JEJÍHO PRODLOUŽENÍ Lhůta, ve které je třeba uhradit (neprodlouženou) Půjčku s Poplatkem je stanovena v těchto Podmínkách a činí vždy 21 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy Vám je Půjčka poskytnuta, tj. dnem kdy Vám je vyplacena pracovníkem Pošty nebo dnem, kdy je Vám odeslána z našeho účtu na Vámi sdělený účet (skutečný den připsání Půjčky na Vámi sdělený účet nemá na začátek této lhůty žádný vliv, protože jej neumíme ovlivnit). Pokud by konec lhůty připadl na víkend nebo státní svátek, tak je možné uhradit dluh ještě první následující pracovní den. Jenom upozorňujeme, že datem Vaší úhrady je den, kdy jsou prostředky připsány na náš účet. Rádi bychom Vás upozornili na důležitou věc, při úhradě Půjčky s Poplatkem musíte uvést variabilní symbol. Variabilním symbolem je vždy Vaše rodné číslo, takže si nemusíte pamatovat žádné číslo. Je to opravdu - 9 -

10 důležité, protože v případě, že tak neučiníte, nebudeme vědět, že nám platíte Vy. Účet, na který hradíte je stejný pro Všechny Klienty, a bez variabilního symbolu nezjistíme, ke komu platba patří. To platí i v případě, že budete peníze posílat ze svého účtu. Pokud neuvedete správný variabilní smybol, tak jste řádně svou Půjčku neuhradili a dostanete se zbytečně do Prodlení. Za provedenou by se pak taková úhrada považovala až okamžikem, kdybychom takovou platbu ztotožnili a zaúčtovali ve Váš prospěch. Mohli byste se takto zbytečně dostat do Prodlení a vznikla by Vám nově povinnost s Prodlením spojená. Půjčku včetně Poplatku musíte uhradit na tento účet: /0100 vedený u Komerční banka a.s. Znovu upozorňujeme, že dluh je uhrazen až připsáním částky na uvedený účet (nikoli tedy dnem, kdy je odeslán z jiného účtu). Pokud se rozhodnete uhradit dluh poslední den splatnosti, tak musíte příslušnou částku vložit přímo na uvedený účet. Abychom Vám zjednodušili život, tak Vám na ovou adresu uvedenou v Žádosti o Půjčku zašleme dokument nazvaný Příkaz k úhradě, kde bude přesně uvedeno, jakou částku máte uhradit, na jaké číslo účtu tak můžete učinit, jaký máte uvést variabilní symbol a do kdy tak musíte učinit (den splatnosti). Nedoručení nebo nezaslání tohoto dokumentu nemá žádný vliv na Vaši povinnost uhradit Půjčku a Poplatek, ani na jejich splatnost. Pokud by Vám opravdu dokument nebyl doručen, musíte nám to dát vědět, prostřednictvím kontaktů uvedených na našich Internetových stránkách. Pokud byste chtěli půjčku vrátit dříve, tak samozřejmě bez sankce můžete, ale nebude to mít žádný vliv na výši Poplatku. Chápeme, že ne vždy je možné dodržet, co člověk slíbil, proto Vám umožníme splatnost půjčky prodloužit, a to o celých dalších 15 kalendářních dnů. Prodloužit splatnost Půjčky můžete jednoduše tak, že ještě před tím než Vám uplyne termín pro vrácení Půjčky s Poplatkem, zašlete Žádost o Prodloužení v této formě: a) pomocí online formuláře umístěného na našem webu nazvaného,, Prodloužení splatnosti půjčky ; b) formou textové zprávy SMS s textem JKL rodné číslo na číslo ; Obratem po obdržení Žádosti o Prodloužení Vám potvrdíme, že jsme Vaši Žádost o Prodloužení přijali, a že jsme prodloužení splatnosti schválili. Vaší povinností je pak zaplatit příslušný Poplatek za Prodloužení splatnosti, a to do 2 dnů ode dne, kdy od Nás obdržíte informaci o schválení prodloužení splatnosti Půjčky. Pokud byste tuto povinnost nesplnili a do dvou dnů Poplatek neuhradili, k prodloužení splatnosti by nedošlo. Přece jenom je prodloužení splatnosti Půjčky poměrně významnou změnou naší původní dohody a mohlo by znamenat Vaši neochotu nebo neschopnost dodržet původní dohodu, takže se nám zdá fér, aby opět záleželo na Nás, zda Vám prodloužení splatnosti Půjčky umožníme. Stejně tak platí, že nemáte právo požadovat odůvodnění, proč Vám nebylo vyhověno. Pokud Vám tedy nedojde potvrzení, že jsme Vaší Žádosti o prodloužení vyhověli, platí dohodnutý (původní) termín splatnosti. V drtivé většině případů Vám však vyhovíme. Se samotnou Žádosti o Prodloužení, není opět spojen žádný poplatek. Poplatek za Prodloužení budete hradit jen tehdy, pokud Vám vyhovíme a Vy se rozhodnete prodloužení využít a Poplatek za Prodloužení sami uhradíte

11 Poplatek za prodloužení půjčky Částka Termín splatnosti Poplatek za prodloužení splatnosti půjčky Kč 15 dnů 150 Kč Kč 15 dnů 350 Kč Kč 15 dnů 500 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Zaplacením Poplatku za Prodloužení (po schválení Žádosti o Prodloužení) dojde k prodloužení splatnosti o 15 kalendářních dní. Nová splatnost v takovém případě bude 15-tý kalendářní den po dni původní splatnosti. 7 PRODLENÍ Našim přáním je, aby tuto část Podmínek nebylo třeba vůbec v praxi aplikovat, a doufáme, že splníte, k čemu jste se zavázali. Pro Nás a snad i pro Vás je nejnepříjemnější situace, že nám Půjčku s Poplatkem v dohodnuté lhůtě nevrátíte. Doufáme, že k tomu nedojde, ale pro případ, že své závazky skutečně nedodržíte, jsou v tomto odstavci upraveny následky. Věřte, že pro Nás existence nezaplaceného dluhu, znamená pouze práci a starosti. Každé Vaše Prodlení Nás stojí peníze. Navíc není fér, když někdo nesplní to, k čemu se zavázal. Zdá se nám tedy spravedlivé, pro tento případ upravit smluvní pokuty, které budete muset v souvislosti s Prodlením zaplatit. Na druhou stranu chápeme, že někdy nelze při nejlepší vůli dodržet to, k čemu se člověk zavázal, proto jsme se rozhodli před tím, než Vaši pohledávku předáme na vymáhání advokátní kanceláři, dát Vám 3 možnosti vyřešit Váš dluh bez advokátů a soudů. V praxi to bude fungovat tak, že Vám přijdou 3 výzvy k úhradě dluhu. Za každou z těchto výzev, kterou Vám zašleme, bude účtována příslušná dohodnutá smluvní pokuta, o kterou naroste Váš dluh. První výzva a druhá výzva Vám bude zaslána em na ovou adresu, kterou jste nám sdělili při podání Žádosti o Půjčku. Třetí výzva Vám bude zaslána poštou na poštovní adresu, kterou jste uvedli při podání Žádosti o Půjčku. Pokud uvedete korespondenční adresu odlišnou od adresy trvalého bydliště, bude doručováno na tuto adresu. V opačném případě bude doručováno na adresu, kterou jste nám sdělili jako adresu trvalého bydliště. Mezi jednotlivými výzvami bude asi týdenní rozestup, abyste měli dostatek času svůj dluh uhradit, než přijde další výzva a měli možnost zabránit nárůstu výše dluhu o další smluvní pokutu

12 Smluvní pokuta pro případ Vašeho prodlení bude účtována vždy v souvislosti s každou výzvou, kterou Vám zašleme. Smluvní pokuta bude požadována v- závislosti na půjčené částce v této výši: Smluvní pokuty Smluvní pokuta První ová výzva Druhá ová výzva Třetí výzva zaslaná Poštou Poplatek 250 Kč 300 Kč 550 Kč Každá smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne zaslání výzvy. První den sedmidenní lhůty je den zaslání výzvy. Pokud v této lhůtě uhradíte Půjčku + Poplatek + smluvní pokutu (+případně předchozí smluvní pokutu), tak je celá věc vyřešena, dluh uhrazen, a Vy již nejste Dlužníkem. Takto máte možnost vyřešit věc do sedmi kalendářních dnů po každé výzvě. Pokud však svůj dluh neuhradíte, ani po třetí výzvě zaslané poštou, tak Nám nezbude nic jiného, než celou věc předat advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky. Tím vzniknou náklady za advokáta, které budete muset následně rovněž uhradit. Pro vymáhání svých pohledávek budeme využívat solidní advokátní kancelář, která si bude účtovat jen náklady dle advokátního tarifu. I tak se ale nejedná o malé peníze a vyjde Vás mnohem levněji dodržet své závazky. Podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS a Převzetím Půjčky souhlasíte s tím, že v případě Vašeho prodlení po Vás můžeme kromě Půjčky a Poplatku vymáhat veškeré smluvní pokuty, úroky z prodlení a náklady advokáta, a to v celé jejich výši a rovněž se zavazujete, je v celé výši uhradit. Vyhrazujeme si rovněž právo takovou pohledávku s veškerým příslušenstvím postoupit na třetí osobu, ale takový postup je nepravděpodobný, protože chceme mít jistotu, že vymáhání bude probíhat na úrovni. Pravděpodobně tedy bude pohledávka (v případě, že ani po třech našich výzvách neuhradíte svůj dluh) vymáhána advokátní kanceláří. Zpravidla bude postup takový, že od našeho advokáta dostanete výzvu k mimosoudnímu řešení věci a rovněž se dá předpokládat, že se Vás bude pokoušet před podáním žaloby kontaktovat em, telefonicky nebo oběma způsoby na Vámi sdělených kontaktech. Podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS dle Podmínek a Převzetím Půjčky, dáváte k takovému postupu souhlas. Rovněž si vyhrazujeme právo informovat o Vašem prodlení registry dlužníků, ale to až po 45 dnech ode dne, kdy se pohledávka stala splatná. Pokud dluh vyřešíte do 45 dnů od splatnosti, tak registry informovat nebudeme. Nejde o úvěr v řádech stotisíců, takže máme za to, že když tento relativně nízký dluh neuhradíte do 45 dnů ode dne, kdy jste se zavázali jej uhradit, mají jiní věřitelé právo vědět, že neplníte své závazky. Jen pro jistotu Vás informujeme, že po Vás můžeme dle právních předpisů České Republiky požadovat zákonný úrok z prodlení, a to ve stanovené výši. Nyní je úrok z prodlení upraven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení dle občanského zákoníku. Je jen na Nás, jestli po Vás budeme požadovat úrok z prodlení, smluvní pokuty nebo jiné náklady. Vyhrazujeme si právo se jich nebo jejich části vzdát, ale moc s tím nepočítejte, protože Nás vymáhání skutečně obtěžuje a Vaše prodlení bereme jako podraz na Nás. Samozřejmě ve výjimečných případech

13 (především při doložených zdravotních důvodech) může k takovému snížení z naší strany dojít. Rozhodnutí však spočívá pouze na Nás a nemusíme jej odůvodňovat. Výše uvedené sankce za Prodlení nevylučují naši možnost domáhat se náhrady škody, která Nám vznikla Vaším Prodlením, případně jiným porušením povinností dle těchto Podmínek. 8 DORUČOVÁNÍ První a druhá ová výzva, kterou Vám budeme zasílat v případě Vašeho prodlení, bude považována za doručenou dnem odeslání této výzvy. Třetí písemná výzva zasílaná poštou, bude považována za doručenou nejpozději 5-tý kalendářní den po jejím odeslání (pokud dojde k doručení dříve, budeme za den doručení považovat tento den). Ostatní přípisy, které Vám budeme em nebo písemně zasílat na Vámi sdělené adresy, budou považovány za doručené nejpozději 5-tý kalendářní den po jejich odeslání, pokud nedojde k doručení dříve (pak by bylo doručeno už dnem skutečného doručení). Podobně to bude platit i pro veškeré Vaše přípisy, které Nám zašlete Vy na naši adresu uvedenou na Internetových Stránkách, všechny budou považovány za doručené 5 den po jejich odeslání. Protože chceme mít jistotu, že přípisy co Nám budete psát, jsou skutečně psané Vámi, je třeba opatřit je úředně ověřeným podpisem. To je možné dnes už udělat na každé poště za pár korun a je to hlavně pojistka pro Vás, že se za Vás nebude nikdo moci vydávat a komunikovat s Námi Vaším jménem. K přípisům neopatřeným ověřeným podpisem tedy nebudeme přihlížet. Pravděpodobně se však budeme snažit Vás po obdržení takového přípisu (neopatřeného ověřeným podpisem), kontaktovat a pokusíme se Vás upozornit na to, že takový přípis od Vás evidujeme. Naše povinnost to však není. 9 OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Přestože se to některým z Vás v době facebooků a jiných sociálních sítí, může toto ustanovení zdát nadbytečné, je třeba dbát pravidel uvedených v zákoně číslo 101/2000 na ochranu osobních údajů. Je proto třeba Vás upozornit na to, že podáním Žádosti o Půjčku dle těchto Podmínek souhlasíte s tím, že se všemi osobními údaji, které Nám poskytnete, můžeme nakládat, jak je níž uvedeno. Takovými údaji jsou například Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občasného průkazu, ová adresa, adresa skutečného i trvalého bydliště. Také sem patří telefonní číslo a jiné skutečnosti, které Nám v Žádosti o Půjčku nebo jinak sdělíte. S těmito Vašimi údaji můžeme nakládat především tak, abychom ověřili Vaši totožnost, prověřili správnost osobních dokladů, posoudili Vaši schopnost splácet, prováděli správu půjčky, kontrolovali její plnění a kontrolovali plnění případného dluhu. Dále tyto osobní údaje můžeme použít a s nimi nakládat vždy, když bychom tím mohli chránit naše práva a oprávněné zájmy. Podáním Žádosti o půjčku rovněž souhlasíte s tím, aby osoby, které spravují Vaše osobní údaje, Nám tyto údaje na základě naší žádosti poskytly. Jedná se zejména o tyto subjekty, českou správu sociálního

14 zabezpečení, registr obyvatel, finanční instituce, banky a mimobankovní instituce a všechny subjekty, které vedou registry dlužníků. Tímto Vás informujeme, že máte právo být po ověření své totožnosti seznámeni se svými osobními údaji a jejich vedením, tj. máte právo se informovat na to, z jakých pramenů a jaké osobní údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou shromážděny, za jakým účelem jsou evidovány a komu jsou předávány. Rovněž máte právo požadovat provedení opravy nebo odstranění svých osobních údajů, máte také právo na pozastavení činností souvisejících s jejich správou pokud tyto nebudou spravovány v souladu s právními předpisy. Máte samozřejmě také právo zakázat, aby Vaše osobní údaje byly využívány za účelem přímého marketingu. Můžete se spolehnout, že budeme Vaše osobní údaje chránit a starat se o ně nad rámce požadavků stanovených zákonem. V tomto směru si (jak již bylo v těchto Podmínkách naznačeno) však ponecháváme právo předat Vaše osobní údaje společnostem, které spravují databáze registru dlužníků, subjektům poskytujících finanční služby, telekomunikačním společnostem a jiným osobám dle našeho výběru. K tomuto však přistoupíme pouze v případě Vašeho Prodlení. Jak již jsme zde uvedli, zdá se Nám fér informovat ostatní věřitele, že nedržíte své závazky. Rovněž podáním Žádosti o Půjčku souhlasíte i s tím, abychom tyto údaje použili při vymáhání dlužných částek. Vzhledem k tomu, že je možné, že budeme rozšiřovat své služby a nabízet nové produkty a chceme, abyste o tom byli informováni, dáváte Nám podáním Žádosti o Půjčku rovněž právo užít Vaše osobní údaje k nabídce služeb a produktů nebo k šíření obchodních sdělení. Souhlas s takovým užitím zahrnuje i souhlas se zpracováním a užíváním těchto osobních údajů Námi prověřenými subjekty, které jsou s Námi ve smluvním vztahu. Podáním Žádosti o Půjčku potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami, za jakých budou zpracovávány Vaše Osobní údaje, a rovněž prohlašujete, že jste si vědomi toho, že máte tyto práva: seznámit se s osobními údaji, které o Vás vedeme, kontrolovat jejich zpracování, požadovat jejich opravu, požadovat pozastavení zpracovávání osobních údajů a také, že máte právo nesouhlasit s tím, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu. Pokud byste měli jakékoliv pochybnosti o zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na Nás obrátit

15 10 PÁR SLOV KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Našim klientům poskytujeme půjčky v částkách od 1.000,-Kč do ,-Kč. Zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb, se vztahuje na situace, kdy Vám bude poskytnuta půjčka alespoň 5.000,-Kč. Pro úplnost je třeba dodat, že zákon upravuje i situace, kdy Vám bude v období 12-ti po sobě jdoucích měsíců poskytnuto z naší strany více půjček a jejich celková hodnota bude alespoň 5.000,-Kč. Pokud tedy dosáhnete oné magické hranice 5.000,-Kč, tak vězte, že se na Vás vztahuje zákon o spotřebitelském úvěru. Tato část Podmínek se tedy nebude vztahovat na půjčky, kde částka nedosáhne Kč, protože se na takové půjčky nevztahuje z. č. 145/2010. Pokud se tedy poskytována půjčka dle výše uvedeného bude řídit zákonem o spotřebitelském úvěru, máte právo na určité informace dle tohoto zákona. Tyto informace Vám, pro přehlednost, uceleně poskytujeme v příloze číslo 1 těchto Podmínek. To, že jste se s těmito informacemi seznámili, Nám potvrzujete podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS a nebo také Převzetím Půjčky podle těchto Podmínek. 11 NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH VĚT NA ZÁVĚR Tyto Podmínky jsou pravidly, která upravují náš vztah, je tedy třeba se jimi řídit. Jak již jsme výše zmínili, pokud Vám tyto Podmínky nevyhovují, nebráníme se jejich změnám. Nenutíme Vás přijmout je. Pokud je chcete změnit, napište Nám dle výše uvedeného a nepodávejte Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek. Pokud podáte Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek, prohlašujete, že jsou Vám Podmínky známy a zavazujete se jimi řídit, což znamená, že je po poskytnutí Půjčky musíte dodržovat. Většina pravidel zakotvených v Podmínkách se nikdy neuplatní. Podstatou našeho smluvního vztahu je, že Vám půjčíme nějakou částku a budeme chtít, abyste o něco vyšší částku do určité doby vrátili. Doufáme, že převážná část z Vás k tomuto takto přistoupí, svůj závazek splní a danou částku ve lhůtě uhradí. Podmínky můžeme jednostranně měnit. Musíme však změněné podmínky zveřejnit na našich internetových stránkách nejméně 14 dní, před jejich účinností. Ke změnám Podmínek by však docházet nemělo. Změnu Podmínek od Nás můžete čekat spíše jen v případech změny právních předpisů, na základě vývoje judikatury, případně jako zohlednění dosavadní zkušenosti s našimi klienty. Rovněž můžeme změnit jednostranně výši poplatků a smluvních pokut, a to v závislosti na ekonomickém vývoji, postupu konkurence apod. Většinou by však mělo jít pouze o změny kosmetické. Navíc pro Vás je jistě nejdůležitější vědět, kolik máte vrátit a do kdy, a to se od podání Žádosti o Půjčku pro Vás měnit nebude. Mohou se změnit jen sankce za nedodržení Podmínek, ale ani to není příliš pravděpodobné, navíc My věříme, že Podmínky dodržíte. Pokud by mezi námi vznikl spor a nedojde k jeho mimosoudnímu vyřešení (k čemuž doufáme, nedojde), uplatní se právní řád ČR. Jinými slovy se můžeme Vy nebo My obrátit na příslušný soud, a bude se to řešit klasickou cestou před soudy. Podmínky nabývají účinnosti dnem

16 Součástí podmínek jsou dvě přílohy: PŘÍLOHA Č. 1 TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ DLE ZÁKONA Č. 145/2010 Sb. PŘÍLOHA Č. 2 OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O RPSN U VŠECH POSKYTOVANÝCH PŮJČEK A SPOTŘEBITTELSKÝCH ÚVĚRŮ 12 PŘÍLOHA ČÍSLO 1 PODMÍNEK Tady jsme si dovolili opustit náš dosavadní styl a vložili zde, vyplněný předepsaný formulář, který je přílohou zákona č. 145/2010. Tímto máme jistotu, že se dozvíte veškeré informace, které zákon předpokládá. Pro jistotu připomínáme, že se příloha týká pouze těch půjček, kde došlo k překročení hranice 5.000,-Kč, jak je výše vysvětleno. Jak je dále výše uvedeno, podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS nebo Převzetím Půjčky Nám potvrzujete, že jste se s Podmínkami a tím i s touto Přílohou číslo 1 Podmínek, seznámili, tak si tabulku pořádně přečtěte. V příloze číslo 1 Podmínek se budeme nazývat Věřitelem Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel JKL Business a Credit Company s.r.o., Adresa Kunětická 2534/2, Vinohrady, Praha 2 Telefonní číslo ová adresa (*) Adresa internetových stránek (*) Zprostředkovatel úvěru není

17 12.2 Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru Půjčka Celková výše spotřebitelského úvěru Podmínka čerpání Doba trvání spotřebitelského úvěru Splátky a případně způsob rozdělení splátek Na základě Smlouvy o Půjčce Věřitel poskytne Klientovi Půjčku v maximální hodnotě ,- Kč, jejíž výše tvoří spolu s Poplatkem částku ,- Kč Půjčku poskytne Věřitel Klientovi v souladu s Podmínkami, a to prostřednictvím Pošty na adresu trvalého bydliště Klienta uvedenou v Žádosti o Půjčku, nebo bankovním převodem na účet, jehož číslo Klient uvede v Žádosti o Půjčku, a to vždy obratem s ohledem na lhůty Pošty a bankovních institutů. 21 kalendářních dní Klient je povinen vrátit Půjčku včetně příslušného Poplatku jednorázově nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne vyplácení Půjčky pracovníkem Pošty na základě poštovní poukázky typu B nebo ode dne odeslání Půjčky z účtu Věřitele jejího obdržení převodem na účet Věřitele uvedený v Podmínkách v závislosti na době splatnosti Půjčky. Pokud by konec lhůty připadl na víkend nebo státní svátek, tak je Půjčka s Poplatkem splatná nejblíže následující pracovní den Náklady spotřebitelského úvěru a další důležité právní aspekty Poplatek Poplatek slouží z 90% k úhradě nákladů Věřitele se zpracováním Žádosti o Půjčku. 10% je odměna Věřitele. Roční procentní sazba nákladů ( RPSN) Celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru jsou specifikovány v příloze č. 2, jež je dostupná na internetových stránkách Věřitele. Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít - pojištění úvěru nebo Ne

18 - smlouvu o jiné doplňkové službě Ne Související náklady Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Náklady v případě opožděných plateb Předčasné splacení Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi V případě Žádosti o Půjčku prostřednictvím SMS cena SMS dle tarifu telefonního operátora spotřebitele. Nad rámec nákladů výslovně uvedených v Podmínkách včetně příloh Klient nenese další náklady. Náklady, které je Klient povinen na základě Prodlení uhradit jsou specifikovány v Podmínkách. Klient má právo splatit Půjčku kdykoliv během doby splatnosti, a to zcela nebo zčásti. V případě předčasného splacení Půjčky je Klient povinen vždy uhradit náhradu nákladů Věřiteli, ve výši Poplatku, jehož výše je odvislá od výše požadované Půjčky. 99% výše Poplatku jsou náklady spojené s poskytnutím Půjčky. 1% je zvýšená úhrada nákladů souvisejících s předčasným splacením. Klient má nárok na bezplatné vystavení kopie návrhu Smlouvy o Půjčce (Nabídka) Tyto informace platí od okamžiku odeslání Žádosti o Půjčku do ukončení Smlouvy o Půjčce 12.4 Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku a) o věřiteli Orgán dozoru Veškeré informace o věřiteli jsou sděleny výše v této příloze Česká obchodní inspekce b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

19 Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Příslušnost soudů Užívání Jazyků c) o prostředcích nápravy Mechanismus mimosoudního urovnávání sporů Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to na základě písemného oznámení zaslaného na adresu Věřitele uvedenou na Internetových stránkách Věřitele. Smlouva o půjčce se řídí výhradně českým právním řádem Pro řešení sporů jsou příslušné české soudy Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty výhradně v českém jazyce. Smluvní strany se mohou za účelem mimosoudního řešení sporů obrátit na finančního arbitra ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění 13 PŘÍLOHA ČÍSLO 2 PODMÍNEK Jak je bylo výše uvedeno, podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS nebo Převzetím Půjčky Nám potvrzujete, že jste se s Podmínkami a tím i s touto Přílohou číslo 2 Podmínek, seznámili, tak si Přílohu číslo 2 pořádně přečtěte. Kalkulace RPSN Částka Splatnost Poplatek Celkem RPSN Kč 21 dnů 250 Kč Kč 4735% Kč 21 dnů 500 Kč Kč 4735% Kč 21 dnů 750 Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 9460%

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o hotovostním úvěru

Smlouva o hotovostním úvěru Smlouva o hotovostním úvěru 1. SMLUVNÍ STRANY Different money s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 03570967 Bankovní spojení: 2020010045/6000 Společnost je zapsaná v obchodním

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více