Naše Společnost poskytuje drobné půjčky fyzickým osobám nepodnikatelům, aby jim pomohla vyřešit jejich krátkodobě prázdnou peněženku a prázdný účet.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše Společnost poskytuje drobné půjčky fyzickým osobám nepodnikatelům, aby jim pomohla vyřešit jejich krátkodobě prázdnou peněženku a prázdný účet."

Transkript

1 1 ÚVODNÍ PŘEDSTAVENÍ A TROŠKA VYSVĚTLENÍ Je slušností se pořádně představit. Jsme společnost JKL Business & Credit Company s.r.o., nebojte se toho dlouhého označení, níže v textu už si budeme říkat jenom Společnost, nebo My, Nám apod. Jak Vám nadpis prozradil, právě čtete podmínky k půjčkám, které poskytuje naše společnost. Pořádně si je přečtěte, protože jsou nedílnou součástí smlouvy o půjčce, kterou se s námi chystáte uzavřít. Jednoduše řečeno pokud si od Nás vezmete půjčku, tak se vztahy mezi námi budou řídit těmito podmínkami. (Tyto podmínky budeme dále v textu překvapivě nazývat Podmínky ). Máme rádi, když jsou pravidla jasná a srozumitelná, tak jsme se rozhodli, napsat pro Vás tyto Podmínky tak, abyste jim rozuměli. Podmínky jsou závazné jak pro Nás, tak i pro Vás, tak je dočtěte až do konce. Naše Společnost poskytuje drobné půjčky fyzickým osobám nepodnikatelům, aby jim pomohla vyřešit jejich krátkodobě prázdnou peněženku a prázdný účet. S půjčováním peněz jako s každým podnikáním, jsou spojeny náklady a z něčeho žít musíme, takže si za poskytnutí půjčky necháme zaplatit drobný poplatek. Tento poplatek je však v Podmínkách jasně uveden a přesně víte jeho výši před tím, než si půjčku od Nás vezmete. Poplatek je z převážné části tvořen našimi náklady souvisejícími s poskytováním půjček. Nemáme tedy žádné skryté poplatky ani úroky. Půjčíte si konkrétní částku (Půjčku) a Vaší povinností bude konkrétní částku (Půjčku + Poplatek za poskytnutí půjčky) do konkrétního dne vrátit. Tyto Podmínky se pro Vás stávají závaznými uzavřením Smlouvy o Půjčce způsobem podle těchto Podmínek. Od uzavření Smlouvy o Půjčce se (řečí práva) naše Společnost stane Vaším věřitelem a Vy se stanete naším dlužníkem. Toto právní označení se nám nelíbí, a proto Vás budeme v Podmínkách označovat jako Klienta a sebe budeme dál nazývat Společnost. Označení Dlužník si necháme jen pro ty z Vás, kteří nesplní to, k čemu se zavázali a neuhradí dohodnutou částku v termínu. Smlouva o Půjčce je považována za uzavřenou až okamžikem, kdy Společnost poskytne Klientovi Půjčku v souladu s těmito Podmínkami. To znamená, že pokud od Nás Půjčku nedostanete, žádná smlouva uzavřena nebude, pokud od Nás Půjčku dostanete, je uzavřená Smlouva o Půjčce a platí tyto Podmínky, které ke smlouvě patří. K tomu, aby byla uzavřena nějaká smlouva je třeba, aby s obsahem smlouvy, souhlasily obě strany. V praxi to bude vypadat tak, že Společnosti pošlete žádost o půjčku ve formě uvedené v těchto Podmínkách (dále už o takové Vaší žádosti budeme mluvit jako o Žádosti o Půjčku ). Odeslání Žádosti o Půjčku bude Vaším projevem vůle, že chcete, aby Vám byla poskytnuta Půjčka dle těchto Podmínek. Zároveň tím samozřejmě potvrzujete, že jsou Vám Podmínky známy, že jste si je důkladně přečetly a souhlasíte s nimi

2 Odeslání Žádosti o Půjčku zároveň chápeme jako Váš souhlas s tím, abychom si Vás proklepli v registrech, že nejste zadlužení. Naše Půjčka Vám má pomoci a ne Vás ještě více zadlužit, proto zadluženým nepůjčujeme. Snažíme se půjčit jen těm, o kterých si myslíme, že mají dostatek finančních prostředků, aby své závazky vůči Nám mohli splnit. Se smlouvou o půjčce musíme souhlasit i My, nestačí tedy jen Vaše žádost. Půjčka není poskytnuta každému, kdo o její poskytnutí požádá. Společnost si Vás nejprve proklepne v registrech, a když Vás vyhodnotíme, že splácet budete, tak Vám Půjčku schválíme, dáme Vám to vědět a peníze Vám Poštou pošleme. Na poskytnutí Půjčku sice nemáte žádný nárok, je to naše rozhodnutí, zda Vám půjčíme nebo ne, ale věřte, že pokud o Vás nezjistíme nic, co by mohlo znamenat, že nám peníze nevrátíte, tak Vám rádi půjčíme. Smlouva o Půjčce zanikne řádným, včasným a úplným zaplacením Půjčky a Poplatku. Pokud tedy v dohodnutém termínu dostaneme dohodnutou částku na dohodnutý účet pod dohodnutým variabilním symbolem, smlouva zanikne. V případě prodlení pak zanikne až úhradou smluvních pokut, případných úroků z prodlení a jiných nákladů s prodlením spojených. 2 POUŽITÉ TERMÍNY A JEJICH DEFINICE Bankovní i nebankovní subjekty v České republice ve svých podmínkách týkajících se půjček a úvěrů běžně hned za úvodem definují určité termíny, které jsou v textu těchto podmínek použity. Pro ty z Vás, kteří si na tuto praxi zvykly, uvádíme na tomto místě definice termínů, které jsme použili v těchto Podmínkách. Pokud používáme termín: Společnost myslíme tím společnost JKL Business a Credit Company s.r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, Vinohrady, Praha 2, IČ: zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo V textu o sobě často budeme mluvit v první osobě a používat označení jako My, Nás apod. Půjčka Myslíme tím částku, kterou Vám půjčíme. Je to částka, která Vám bude vyplacena Poštou na základě poštovní poukázky v souladu se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami. Případně tím myslíme částku, kterou Vám půjčíme, zaslanou Vám na účet v souladu se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami. Smlouva o Půjčce myslíme tím smlouvu uzavřenou s Vámi postupem dle těchto Podmínek, která je dovršena tím, že Vám poskytneme požadovanou Půjčku. Její nedílnou součástí jsou Podmínky. Podmínky myslíme tím tyto smluvní podmínky včetně příloh. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce, kterou s námi uzavíráte, a jsou pro Vás od okamžiku převzetí Půjčky v celém obsahu závazné a jste povinni je dodržovat

3 Žádost o Půjčku myslíme tím žádost podanou postupem podle těchto Podmínek. Zároveň je tento Váš projev vůle potvrzením toho, že je Vám znám obsah Podmínek a máte zájem o poskytnutí Půjčky dle těchto Podmínek. Pošta myslíme tím Českou poštu, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, , IČ: zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Zasláním Půjčky poštou myslíme to, že Vám Půjčku zašleme poštovní poukázkou typu B, a bude Vám vyplacena pracovníkem Pošty oproti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Půjčky. Klient myslíme tím toho, kdo podal Žádost o Půjčce dle Podmínek. V textu Vás často budeme oslovovat Vy, a nebo se na Vás jinak obracet. Podmínky jsou psány tak, že se na Vás přímo obracejí. Slovy práva se jedná o spotřebitele, který s námi jako s podnikatelem uzavřel Smlouvu o Půjčce. Poplatek tak tento představuje rozdíl mezi částkou, kterou jsme Vám poskytly (Půjčkou) a částkou, kterou jste povinni nám v termínu zaplatit. Je tvořen z 90% našimi náklady souvisejícími s poskytnutím Půjčky a z 10% naší odměnou za poskytnutí Půjčky. Žádost o Prodloužení tak tím myslíme žádost podanou dle těchto Podmínek, kterou můžete žádat o prodloužení splatnosti o dalších 15 kalendářních dnů. Poplatek za Prodloužení tak tím myslíme v Podmínkách uvedenou částku, kterou jste povinni uhradit v případě, že Vaší Žádosti o Prodloužení bude vyhověno a budete chtít splatnost skutečně prodloužit. Příkaz k úhradě myslíme tím přípis, který Vám má zjednodušit život, a který Vám pro přehlednost zpravidla em zašleme, a na kterém bude přesně uvedeno, jakou částku máte uhradit, na jaké číslo účtu tak můžete učinit, jaký máte uvést variabilní symbol a do kdy tak musíte učinit (den splatnosti). Prodlení tím myslíme situace, kdy nedodržíte své závazky a Půjčku s Poplatkem nám v dohodnuté lhůtě nevrátíte. Dlužník tak tím označujeme Klienta, který nedodržel své závazky a je v Prodlení. Textová Zpráva SMS Myslíme tím textovou zprávu SMS s tímto textem JKL Souhlasim, kterou zašlete na naše telefonní číslo poté, co Vám byla zaslaná Žádost o Půjčku schválena postupem dle Podmínek. Vyjádříte tím svůj projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o Půjčce dle těchto Podmínek. Je to tedy Vaše žádost, aby Vám Půjčka byla dle Podmínek poskytnuta a zároveň je to Vaše prohlášení, že jsou Vám Podmínky známy a budete je bezvýhradně dodržovat. Převzetí Půjčky Myslíme tím okamžik, kdy skutečně obdržíte Půjčku, tj. kdy Vám bude Půjčka, zaslaná poštovní poukázkou typu B, vyplacena pracovníkem Pošty oproti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Půjčky. Můžeme tím myslet, ale i okamžik, kdy bude Půjčka připsána na Váš účet, který jste nám, dle Podmínek, pro tento účel sdělili (zaslání Půjčky na účet je možné jen při opakované půjčce). Internetové Stránky tím myslíme naše stránky na adrese - 3 -

4 3 ŽÁDOST O PŮJČKU Všechno začne tím, že nám zašlete Žádost o Půjčku. Touto žádostí dáváte najevo svůj zájem na uzavření Smlouvy o Půjčce s naší Společností dle těchto Podmínek. Zároveň tím potvrzujete, že jste tyto Podmínky četli, jejich obsah Vám je dobře znám a s tímto obsahem zcela souhlasíte. Pokud byste však chtěli v Podmínkách, něco změnit, vypustit či do nich něco přidat, není to problém. Naše Podmínky nejsou neměnné a na písemnou žádost zaslanou doporučeně před poskytnutím Půjčky na naši adresu, bychom se Vám pokusili vyhotovit podmínky na míru, které bychom Vám zaslali. Pokud nebudete žádat nesmysly, tak Vám jistě vyhovíme a Vámi navrhované změny do Podmínek zapracujeme. Pokud však k tomuto nedojde, platí pro Vás tyto Podmínky. Pokud máte zájem o změnu Podmínek, nezasílejte nám Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek, ale pošlete nám písemnou žádost o změnu Podmínek a uveďte, co byste v nich chtěli změnit, případně zašlete vlastní podmínky. Žádost zašlete na adresu našeho sídla. Uvědomujeme si, že půjčku potřebujete rychle a nemáte čas se zabývat administrativou, proto jako základní způsob sjednání Smlouvy o Půjčce nabízíme možnost tuto smlouvu sjednat prostřednictvím textových zpráv a elektronického formuláře umístěného na našich internetových stránkách. Pokud jste zaspali dobu a chtěli byste mít uzavřenou klasickou papírovou smlouvu o půjčce, je možné podat na naši adresu žádost o půjčku s Vaším úředně ověřeným podpisem a všemi údaji potřebnými pro uzavření. Pokud by taková půjčka byla schválena, bude Vám zasláno písemné znění smlouvy k podpisu. Odesláním Žádosti o Půjčku dle těchto Podmínek Nás však výslovně žádáte, abychom s Vámi sjednali Smlouvu o půjčce prostřednictvím výměny textových zpráv SMS. Dále tím žádáte o poskytnutí Půjčky až do výše částky uvedené v žádosti. Jak již jsme se výše zmínili, nechceme půjčovat někomu, kdo už nějaký dluh má. Chceme mít jistotu, že svoje peníze dostaneme zpátky. Odesláním Žádosti o Půjčku dle těchto podmínek nám tedy rovněž potvrzujete, že nejste v prodlení s úhradou jakéhokoliv dluhu, že nejste registrován jako dlužník v některém z dlužnických registrů, ale hlavně nám potvrzujete, že jste schopni nám Půjčku i s Poplatkem v dohodnuté lhůtě vrátit. Když víte, že půjčku nevrátíte, tak si nepůjčujte, jen se více zadlužíte. Nemáme zájem na vytváření pohledávek, s jejich vymáháním jsou spojeny jen starosti. Pokud se rozhodnete o Půjčku požádat, tak si pečlivě prostudujte jak podat Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek. Často se stává, že v Žádosti o Půjčku udělají Klienti chybu, a zbytečně jim je jejich žádost z těchto důvodů zamítnuta. Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek lze podat následovně: a) pomocí online formuláře umístěného na našem webu nazvaného,,žádost o půjčku ; b) formou textové zprávy SMS ve znění:,,jkl částka jméno prříjmeíi rodné_číslo číslo_op bankovní_účet ulice PSČ město zasláním na číslo ; Hrajeme s Vámi na rovinu a totéž očekáváme od Vás, proto od Vás chceme, abyste uvedli do Žádosti o Půjčku všechny údaje správně a pravdivě. Odpovídáte nám za pravdivost a správnost Vámi zadaných údajů, tak na to při vyplňování Žádosti o Půjčku myslete. Navíc dodáváme, že si soulad údajů uvedených - 4 -

5 v Žádosti o Půjčku sami ověříme ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů, finančních institucí a v registrech dlužníků. Podáním žádosti nám dáváte k takovému prověřování souhlas. Je asi dobré, abyste věděli, že prověřováním chráníme i Vás, protože zamlčení nebo uvedení nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů v Žádosti o Půjčku by mohlo mít v případě nevracení půjčky až trestněprávní důsledky. Pokud zjistíme, že máte jiné dluhy, kvůli kterým byste nemohli vrátit Půjčku a zamlčeli jste nám je, raději Vám nepůjčíme a tím zabráníme Vašemu případnému pozdějšímu trestnímu stíhání. V rámci ověřování skutečností důležitých pro vrácení Půjčky jsme oprávněni Vás kontaktovat na všech Vámi sdělených kontaktech, především jsme oprávněni Vás kontaktovat telefonicky a Vámi uvedené informace uvedené v Žádosti o Půjčku si ověřit

6 4 UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŮJČCE To, že Vaše Žádost o Půjčku byla schválena, se od Nás dozvíte formou textové zprávy SMS, kterou Vám zašleme na telefonní číslo, které jste uvedli v Žádosti o Půjčku. Textová zpráva SMS, kterou Vám schválíme Žádost o Půjčku, bude obsahovat následující údaje dle typu žádosti: 1. Žádost přes online formulář na našem webu a. Peníze poštou: Vase zadost o pujcku byla schvalena. Pujcka Vam bude dorucena postovni poukazkou na Vami uvedenou adresu. Hezky den Pujcka JKL ; b. Peníze na bankovní účet: Vase zadost o pujcku byla schvalena. Pujcka bude odeslana na Vami uvedeny bankovni ucet. Platebni symboly obdrzite v nasledujici SMS. Hezky den Pujcka JKL 2. Žádost formou SMS: Vase zadost o pujcku byla schvalena. Pokud souhlasite s nasimi obchodnimi podminkami, zaslete zpet SMS ve tvaru JKL SOUHLASIM na cislo Pujcka JKL ; V případě, že jste se rozhodli podat žádost přes online formulář na našem webu, tak si uvědomte, že tato Vaše Žádost o Půjčku je zároveň Návrhem na uzavření Smlouvy o Půjčce dle těchto Podmínek. Součástí formuláře je i udělení souhlasu se zněním Podmínek. Pokud nám nepotvdíte, že jste Podmínky četli a souhlasíte s nimi, nebude možné Žádost o Půjčku přes online formulář na našem webu podat. Kliknutím na dolní okénko ve formuláři (kde se možnost udělení souhlasu se zněním Podmínek nabízí) výslovně potvrzujete, že bezvýhradně souhlasíte s Podmínkami a že tento Váš projev vůle, je učiněn po dostatečném seznámení se s Podmínkami a že je učiněn svobodně, vážně a s rozmyslem bez jakéhokoliv nátlaku či tísně. Před kliknutím si tedy Podmínky pečlivě přečtěte, a pokud s jejich zněním nesouhlasíte, tak souhlas kliknutím v Žádosti o Půjčku nedávejte. (V takovém případě nám můžete následně navrhnout Vaše znění Podmínek, a to postupem uvedeným v těchto Podmínkách). Podáním Žádosti o Půjčku přes online formulář na našem webu, nám rovněž sdělujete, že žádáte o uzavření Smlouvy o Půjčce dle Podmínek na dálku bez fyzické přítomnosti s využitím prostředků komunikace na dálku. On line formulář je tady pro Vás, jeho cílem je zjednodušit Vám život a urychlit získání Půjčky, nebráníme se tedy písemným smlouvám a jsme připraveni uzavřít smlouvu o půjčce i formou klasické písemné smlouvy. To samo o sobě, ale k uzavření Smlouvy o Půjčce dle těchto Podmínek nepostačuje, je to jenom informace pro Vás, že jsme připraveni s Vámi Smlouvu o Půjčce uzavřít. Záleží však jen na Vás, jestli této možnosti využijete, a Smlouvu o Půjčce dle těchto Podmínek s námi uzavřete. Pokud budete mít zájem a budete souhlasit s uzavřením Smlouvy o Půjčce v souladu s Podmínkami, pošlete nám Textovou Zprávu SMS na telefonní číslo: s textem JKL SOUHLASIM. Tím nám sdělíte, že - 6 -

7 máte zájem uzavřít Smlouvu o Půjčce dle Podmínek na dálku bez fyzické přítomnosti s využitím prostředků komunikace na dálku. Odesláním Textové Zprávy SMS s uvedeným textem výslovně potvrzujete, že bezvýhradně souhlasíte s Podmínkami a že tento Váš projev vůle, je učiněn po dostatečném seznámení se s Podmínkami a že je učiněn svobodně, vážně a s rozmyslem bez jakéhokoliv nátlaku či tísně. Poskytnutím Půjčky dle těchto Podmínek pak dochází k uzavření Smlouvy o Půjčce s obsahem dle těchto Podmínek. 5 POSKYTNUTÍ PŮJČKY A PŘEDMĚT PŮJČKY Půjčku Vám poskytneme prostřednictvím Pošty na adresu trvalého nebo kontaktního bydliště, které jste uvedli v Žádosti o Půjčku. Převzetím Půjčky je také uzavřena Smlouva o Půjčce dle těchto Podmínek. Částku Půjčky Vám zašleme poštovní poukázkou typu B a bude Vám vyplacena pracovníkem Pošty oproti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Půjčky. Tím si definitivně potvrdíme, že Vy jste Vy, a nikdo se za Vás nevydává. Pokud už se budeme znát lépe, tak je zde možnost, nechat si zaslat Půjčku přímo na účet. Tato možnost výběru je však jen pro Klienty, kteří v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Půjčku včas a řádně splatili jinou půjčku, kterou jim naše Společnost poskytla. Zaslání na účet byste v takovém případě docílili tak, že byste do samotné Žádosti o Půjčku uvedli svůj bankovní účet. Jde o naše peníze, takže máme konečné slovo ohledně toho, komu a kolik půjčíme. Naše rozhodnutí nemusíme nijak odůvodňovat. Zpravidla Vám však poskytneme Půjčku v následujících částkách (s ohledem na obsah Vaší žádosti a níže uvedených podmínkách). Nevyžadujeme žádné zajištění, takže tomu odpovídá i výše Půjčky. Samozřejmě s každou další vrácenou Půjčkou poroste naše důvěra ve Vás, a proto se orientační částky uvedené v tabulce s dalšími půjčkami navyšují

8 5.1 Orientační výše Půjčky v závislosti na pořadí Půjčky Poskytnutí půjčky a předmět půjčky Pořadí půjčky První půjčka Druhá půjčka Třetí půjčka Čtvrtá půjčka Pátá půjčka Šestá půjčka Sedmá půjčka Osmá půjčka Devátá půjčka Desátá půjčka Částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Chováme se férově a říkáme věci na rovinu, takže znovu zdůrazňujeme, že se jedná pouze o orientační tabulku. Na Půjčku není právní nárok a nemáte ani nárok požadovat odůvodnění zamítnutí Vaší žádosti. Jen pro jistotu doplňujeme, že v jednom časovém okamžiku můžete mít od Nás jen jednu půjčku. Je tedy třeba jednu půjčku splatit, abyste dostali další. Je asi zbytečné to tady psát, ale pro jistotu to tady napíšeme, veškeré platby podle Smlouvy o Půjčce je možné provádět jen v Kč (korunách českých). 5.2 POPLATEK ZA POSKYTNUTÍ PŮJČKY Dnes Vám nikdo nic úplně zadarmo nedá, ani My nejsme jiní. Na rozdíl od ostatních Vám však můžeme slíbit, že za poskytnutí Půjčky budeme (v případě jejího řádného splacení v termínu) požadovat pouze předem jasně uvedený a konečný Poplatek. Nezaplatíte tedy ani o korunu více, než si s námi sjednáte. Poplatek účtovat musíme, protože s půjčováním peněz jsou spojeny jednak tradiční náklady od placení nájmu za kancelář, výplaty a hrazení telefonních poplatků, tak i specifické náklady související se zjišťováním Vaší schopnosti splácet, se zpracováním Žádosti o půjčku a s chodem speciální administrativy zajišťující půjčování peněz. Převážnou část Poplatku za Půjčku tak představují naše náklady. Na výši Poplatku má vliv to, kolik Vám půjčíme. Splatnost je u všech poskytovaných Půjček stejná a činí 21 kalendářních dní. Přehledně je to uvedeno níže: - 8 -

9 Poplatek za poskytnutí půjčky Částka Splatnost Poplatek Celkem k úhradě Kč 21 dnů 250 Kč Kč Kč 21 dnů 500 Kč Kč Kč 21 dnů 750 Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Kč 21 dnů Kč Kč Jak jsme již avizovali, Poplatek je to jediné, co za poskytnutí Půjčky zaplatíte. Žádné smluvní úroky po Vás tedy nepožadujeme. To se samozřejmě netýká situace, kdybyste nám včas Půjčku s Poplatkem nevrátili, pak bychom mohli chtít úroky z prodlení, smluvní pokuty a jiné náklady spojené s vymáháním, ale věříme, že k této situaci nedojde a že peníze uhradíte dle dohody. Pro úplnost je ještě fér doplnit, že si samozřejmě hradíte sami cenu za zaslání textových zpráv SMS, ale jedná se o klasickou cenu v souladu s Vaším individuálním tarifem, který máte sjednán s Vaším operátorem. Nemusíte se tedy bát, že byste byli při pohledu na vyúčtování od Vašeho operátora, nepříjemně překvapeni. Něco Vám, ale přece jenom zdarma dáme. Protože máme právo Vaši Žádosti o Půjčku nevyhovět, a to bez udání důvodu, rozhodli jsme se, že v případě, že Vaši Žádosti o Půjčku nevyhovíme, poneseme veškeré náklady na zpracování Žádosti o Půjčku a na prověřování Vaší schopnosti splácet sami. V praxi to pro Vás znamená, že Žádost o Půjčku můžete podat bez obavy, že byste v případě, že Vám nebude vyhověno, nesli nějaké náklady. 6 SPLATNOST PŮJČKY A MOŽNOST JEJÍHO PRODLOUŽENÍ Lhůta, ve které je třeba uhradit (neprodlouženou) Půjčku s Poplatkem je stanovena v těchto Podmínkách a činí vždy 21 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy Vám je Půjčka poskytnuta, tj. dnem kdy Vám je vyplacena pracovníkem Pošty nebo dnem, kdy je Vám odeslána z našeho účtu na Vámi sdělený účet (skutečný den připsání Půjčky na Vámi sdělený účet nemá na začátek této lhůty žádný vliv, protože jej neumíme ovlivnit). Pokud by konec lhůty připadl na víkend nebo státní svátek, tak je možné uhradit dluh ještě první následující pracovní den. Jenom upozorňujeme, že datem Vaší úhrady je den, kdy jsou prostředky připsány na náš účet. Rádi bychom Vás upozornili na důležitou věc, při úhradě Půjčky s Poplatkem musíte uvést variabilní symbol. Variabilním symbolem je vždy Vaše rodné číslo, takže si nemusíte pamatovat žádné číslo. Je to opravdu - 9 -

10 důležité, protože v případě, že tak neučiníte, nebudeme vědět, že nám platíte Vy. Účet, na který hradíte je stejný pro Všechny Klienty, a bez variabilního symbolu nezjistíme, ke komu platba patří. To platí i v případě, že budete peníze posílat ze svého účtu. Pokud neuvedete správný variabilní smybol, tak jste řádně svou Půjčku neuhradili a dostanete se zbytečně do Prodlení. Za provedenou by se pak taková úhrada považovala až okamžikem, kdybychom takovou platbu ztotožnili a zaúčtovali ve Váš prospěch. Mohli byste se takto zbytečně dostat do Prodlení a vznikla by Vám nově povinnost s Prodlením spojená. Půjčku včetně Poplatku musíte uhradit na tento účet: /0100 vedený u Komerční banka a.s. Znovu upozorňujeme, že dluh je uhrazen až připsáním částky na uvedený účet (nikoli tedy dnem, kdy je odeslán z jiného účtu). Pokud se rozhodnete uhradit dluh poslední den splatnosti, tak musíte příslušnou částku vložit přímo na uvedený účet. Abychom Vám zjednodušili život, tak Vám na ovou adresu uvedenou v Žádosti o Půjčku zašleme dokument nazvaný Příkaz k úhradě, kde bude přesně uvedeno, jakou částku máte uhradit, na jaké číslo účtu tak můžete učinit, jaký máte uvést variabilní symbol a do kdy tak musíte učinit (den splatnosti). Nedoručení nebo nezaslání tohoto dokumentu nemá žádný vliv na Vaši povinnost uhradit Půjčku a Poplatek, ani na jejich splatnost. Pokud by Vám opravdu dokument nebyl doručen, musíte nám to dát vědět, prostřednictvím kontaktů uvedených na našich Internetových stránkách. Pokud byste chtěli půjčku vrátit dříve, tak samozřejmě bez sankce můžete, ale nebude to mít žádný vliv na výši Poplatku. Chápeme, že ne vždy je možné dodržet, co člověk slíbil, proto Vám umožníme splatnost půjčky prodloužit, a to o celých dalších 15 kalendářních dnů. Prodloužit splatnost Půjčky můžete jednoduše tak, že ještě před tím než Vám uplyne termín pro vrácení Půjčky s Poplatkem, zašlete Žádost o Prodloužení v této formě: a) pomocí online formuláře umístěného na našem webu nazvaného,, Prodloužení splatnosti půjčky ; b) formou textové zprávy SMS s textem JKL rodné číslo na číslo ; Obratem po obdržení Žádosti o Prodloužení Vám potvrdíme, že jsme Vaši Žádost o Prodloužení přijali, a že jsme prodloužení splatnosti schválili. Vaší povinností je pak zaplatit příslušný Poplatek za Prodloužení splatnosti, a to do 2 dnů ode dne, kdy od Nás obdržíte informaci o schválení prodloužení splatnosti Půjčky. Pokud byste tuto povinnost nesplnili a do dvou dnů Poplatek neuhradili, k prodloužení splatnosti by nedošlo. Přece jenom je prodloužení splatnosti Půjčky poměrně významnou změnou naší původní dohody a mohlo by znamenat Vaši neochotu nebo neschopnost dodržet původní dohodu, takže se nám zdá fér, aby opět záleželo na Nás, zda Vám prodloužení splatnosti Půjčky umožníme. Stejně tak platí, že nemáte právo požadovat odůvodnění, proč Vám nebylo vyhověno. Pokud Vám tedy nedojde potvrzení, že jsme Vaší Žádosti o prodloužení vyhověli, platí dohodnutý (původní) termín splatnosti. V drtivé většině případů Vám však vyhovíme. Se samotnou Žádosti o Prodloužení, není opět spojen žádný poplatek. Poplatek za Prodloužení budete hradit jen tehdy, pokud Vám vyhovíme a Vy se rozhodnete prodloužení využít a Poplatek za Prodloužení sami uhradíte

11 Poplatek za prodloužení půjčky Částka Termín splatnosti Poplatek za prodloužení splatnosti půjčky Kč 15 dnů 150 Kč Kč 15 dnů 350 Kč Kč 15 dnů 500 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Kč 15 dnů 650 Kč Zaplacením Poplatku za Prodloužení (po schválení Žádosti o Prodloužení) dojde k prodloužení splatnosti o 15 kalendářních dní. Nová splatnost v takovém případě bude 15-tý kalendářní den po dni původní splatnosti. 7 PRODLENÍ Našim přáním je, aby tuto část Podmínek nebylo třeba vůbec v praxi aplikovat, a doufáme, že splníte, k čemu jste se zavázali. Pro Nás a snad i pro Vás je nejnepříjemnější situace, že nám Půjčku s Poplatkem v dohodnuté lhůtě nevrátíte. Doufáme, že k tomu nedojde, ale pro případ, že své závazky skutečně nedodržíte, jsou v tomto odstavci upraveny následky. Věřte, že pro Nás existence nezaplaceného dluhu, znamená pouze práci a starosti. Každé Vaše Prodlení Nás stojí peníze. Navíc není fér, když někdo nesplní to, k čemu se zavázal. Zdá se nám tedy spravedlivé, pro tento případ upravit smluvní pokuty, které budete muset v souvislosti s Prodlením zaplatit. Na druhou stranu chápeme, že někdy nelze při nejlepší vůli dodržet to, k čemu se člověk zavázal, proto jsme se rozhodli před tím, než Vaši pohledávku předáme na vymáhání advokátní kanceláři, dát Vám 3 možnosti vyřešit Váš dluh bez advokátů a soudů. V praxi to bude fungovat tak, že Vám přijdou 3 výzvy k úhradě dluhu. Za každou z těchto výzev, kterou Vám zašleme, bude účtována příslušná dohodnutá smluvní pokuta, o kterou naroste Váš dluh. První výzva a druhá výzva Vám bude zaslána em na ovou adresu, kterou jste nám sdělili při podání Žádosti o Půjčku. Třetí výzva Vám bude zaslána poštou na poštovní adresu, kterou jste uvedli při podání Žádosti o Půjčku. Pokud uvedete korespondenční adresu odlišnou od adresy trvalého bydliště, bude doručováno na tuto adresu. V opačném případě bude doručováno na adresu, kterou jste nám sdělili jako adresu trvalého bydliště. Mezi jednotlivými výzvami bude asi týdenní rozestup, abyste měli dostatek času svůj dluh uhradit, než přijde další výzva a měli možnost zabránit nárůstu výše dluhu o další smluvní pokutu

12 Smluvní pokuta pro případ Vašeho prodlení bude účtována vždy v souvislosti s každou výzvou, kterou Vám zašleme. Smluvní pokuta bude požadována v- závislosti na půjčené částce v této výši: Smluvní pokuty Smluvní pokuta První ová výzva Druhá ová výzva Třetí výzva zaslaná Poštou Poplatek 250 Kč 300 Kč 550 Kč Každá smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne zaslání výzvy. První den sedmidenní lhůty je den zaslání výzvy. Pokud v této lhůtě uhradíte Půjčku + Poplatek + smluvní pokutu (+případně předchozí smluvní pokutu), tak je celá věc vyřešena, dluh uhrazen, a Vy již nejste Dlužníkem. Takto máte možnost vyřešit věc do sedmi kalendářních dnů po každé výzvě. Pokud však svůj dluh neuhradíte, ani po třetí výzvě zaslané poštou, tak Nám nezbude nic jiného, než celou věc předat advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky. Tím vzniknou náklady za advokáta, které budete muset následně rovněž uhradit. Pro vymáhání svých pohledávek budeme využívat solidní advokátní kancelář, která si bude účtovat jen náklady dle advokátního tarifu. I tak se ale nejedná o malé peníze a vyjde Vás mnohem levněji dodržet své závazky. Podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS a Převzetím Půjčky souhlasíte s tím, že v případě Vašeho prodlení po Vás můžeme kromě Půjčky a Poplatku vymáhat veškeré smluvní pokuty, úroky z prodlení a náklady advokáta, a to v celé jejich výši a rovněž se zavazujete, je v celé výši uhradit. Vyhrazujeme si rovněž právo takovou pohledávku s veškerým příslušenstvím postoupit na třetí osobu, ale takový postup je nepravděpodobný, protože chceme mít jistotu, že vymáhání bude probíhat na úrovni. Pravděpodobně tedy bude pohledávka (v případě, že ani po třech našich výzvách neuhradíte svůj dluh) vymáhána advokátní kanceláří. Zpravidla bude postup takový, že od našeho advokáta dostanete výzvu k mimosoudnímu řešení věci a rovněž se dá předpokládat, že se Vás bude pokoušet před podáním žaloby kontaktovat em, telefonicky nebo oběma způsoby na Vámi sdělených kontaktech. Podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS dle Podmínek a Převzetím Půjčky, dáváte k takovému postupu souhlas. Rovněž si vyhrazujeme právo informovat o Vašem prodlení registry dlužníků, ale to až po 45 dnech ode dne, kdy se pohledávka stala splatná. Pokud dluh vyřešíte do 45 dnů od splatnosti, tak registry informovat nebudeme. Nejde o úvěr v řádech stotisíců, takže máme za to, že když tento relativně nízký dluh neuhradíte do 45 dnů ode dne, kdy jste se zavázali jej uhradit, mají jiní věřitelé právo vědět, že neplníte své závazky. Jen pro jistotu Vás informujeme, že po Vás můžeme dle právních předpisů České Republiky požadovat zákonný úrok z prodlení, a to ve stanovené výši. Nyní je úrok z prodlení upraven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení dle občanského zákoníku. Je jen na Nás, jestli po Vás budeme požadovat úrok z prodlení, smluvní pokuty nebo jiné náklady. Vyhrazujeme si právo se jich nebo jejich části vzdát, ale moc s tím nepočítejte, protože Nás vymáhání skutečně obtěžuje a Vaše prodlení bereme jako podraz na Nás. Samozřejmě ve výjimečných případech

13 (především při doložených zdravotních důvodech) může k takovému snížení z naší strany dojít. Rozhodnutí však spočívá pouze na Nás a nemusíme jej odůvodňovat. Výše uvedené sankce za Prodlení nevylučují naši možnost domáhat se náhrady škody, která Nám vznikla Vaším Prodlením, případně jiným porušením povinností dle těchto Podmínek. 8 DORUČOVÁNÍ První a druhá ová výzva, kterou Vám budeme zasílat v případě Vašeho prodlení, bude považována za doručenou dnem odeslání této výzvy. Třetí písemná výzva zasílaná poštou, bude považována za doručenou nejpozději 5-tý kalendářní den po jejím odeslání (pokud dojde k doručení dříve, budeme za den doručení považovat tento den). Ostatní přípisy, které Vám budeme em nebo písemně zasílat na Vámi sdělené adresy, budou považovány za doručené nejpozději 5-tý kalendářní den po jejich odeslání, pokud nedojde k doručení dříve (pak by bylo doručeno už dnem skutečného doručení). Podobně to bude platit i pro veškeré Vaše přípisy, které Nám zašlete Vy na naši adresu uvedenou na Internetových Stránkách, všechny budou považovány za doručené 5 den po jejich odeslání. Protože chceme mít jistotu, že přípisy co Nám budete psát, jsou skutečně psané Vámi, je třeba opatřit je úředně ověřeným podpisem. To je možné dnes už udělat na každé poště za pár korun a je to hlavně pojistka pro Vás, že se za Vás nebude nikdo moci vydávat a komunikovat s Námi Vaším jménem. K přípisům neopatřeným ověřeným podpisem tedy nebudeme přihlížet. Pravděpodobně se však budeme snažit Vás po obdržení takového přípisu (neopatřeného ověřeným podpisem), kontaktovat a pokusíme se Vás upozornit na to, že takový přípis od Vás evidujeme. Naše povinnost to však není. 9 OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Přestože se to některým z Vás v době facebooků a jiných sociálních sítí, může toto ustanovení zdát nadbytečné, je třeba dbát pravidel uvedených v zákoně číslo 101/2000 na ochranu osobních údajů. Je proto třeba Vás upozornit na to, že podáním Žádosti o Půjčku dle těchto Podmínek souhlasíte s tím, že se všemi osobními údaji, které Nám poskytnete, můžeme nakládat, jak je níž uvedeno. Takovými údaji jsou například Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občasného průkazu, ová adresa, adresa skutečného i trvalého bydliště. Také sem patří telefonní číslo a jiné skutečnosti, které Nám v Žádosti o Půjčku nebo jinak sdělíte. S těmito Vašimi údaji můžeme nakládat především tak, abychom ověřili Vaši totožnost, prověřili správnost osobních dokladů, posoudili Vaši schopnost splácet, prováděli správu půjčky, kontrolovali její plnění a kontrolovali plnění případného dluhu. Dále tyto osobní údaje můžeme použít a s nimi nakládat vždy, když bychom tím mohli chránit naše práva a oprávněné zájmy. Podáním Žádosti o půjčku rovněž souhlasíte s tím, aby osoby, které spravují Vaše osobní údaje, Nám tyto údaje na základě naší žádosti poskytly. Jedná se zejména o tyto subjekty, českou správu sociálního

14 zabezpečení, registr obyvatel, finanční instituce, banky a mimobankovní instituce a všechny subjekty, které vedou registry dlužníků. Tímto Vás informujeme, že máte právo být po ověření své totožnosti seznámeni se svými osobními údaji a jejich vedením, tj. máte právo se informovat na to, z jakých pramenů a jaké osobní údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou shromážděny, za jakým účelem jsou evidovány a komu jsou předávány. Rovněž máte právo požadovat provedení opravy nebo odstranění svých osobních údajů, máte také právo na pozastavení činností souvisejících s jejich správou pokud tyto nebudou spravovány v souladu s právními předpisy. Máte samozřejmě také právo zakázat, aby Vaše osobní údaje byly využívány za účelem přímého marketingu. Můžete se spolehnout, že budeme Vaše osobní údaje chránit a starat se o ně nad rámce požadavků stanovených zákonem. V tomto směru si (jak již bylo v těchto Podmínkách naznačeno) však ponecháváme právo předat Vaše osobní údaje společnostem, které spravují databáze registru dlužníků, subjektům poskytujících finanční služby, telekomunikačním společnostem a jiným osobám dle našeho výběru. K tomuto však přistoupíme pouze v případě Vašeho Prodlení. Jak již jsme zde uvedli, zdá se Nám fér informovat ostatní věřitele, že nedržíte své závazky. Rovněž podáním Žádosti o Půjčku souhlasíte i s tím, abychom tyto údaje použili při vymáhání dlužných částek. Vzhledem k tomu, že je možné, že budeme rozšiřovat své služby a nabízet nové produkty a chceme, abyste o tom byli informováni, dáváte Nám podáním Žádosti o Půjčku rovněž právo užít Vaše osobní údaje k nabídce služeb a produktů nebo k šíření obchodních sdělení. Souhlas s takovým užitím zahrnuje i souhlas se zpracováním a užíváním těchto osobních údajů Námi prověřenými subjekty, které jsou s Námi ve smluvním vztahu. Podáním Žádosti o Půjčku potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami, za jakých budou zpracovávány Vaše Osobní údaje, a rovněž prohlašujete, že jste si vědomi toho, že máte tyto práva: seznámit se s osobními údaji, které o Vás vedeme, kontrolovat jejich zpracování, požadovat jejich opravu, požadovat pozastavení zpracovávání osobních údajů a také, že máte právo nesouhlasit s tím, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu. Pokud byste měli jakékoliv pochybnosti o zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na Nás obrátit

15 10 PÁR SLOV KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Našim klientům poskytujeme půjčky v částkách od 1.000,-Kč do ,-Kč. Zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb, se vztahuje na situace, kdy Vám bude poskytnuta půjčka alespoň 5.000,-Kč. Pro úplnost je třeba dodat, že zákon upravuje i situace, kdy Vám bude v období 12-ti po sobě jdoucích měsíců poskytnuto z naší strany více půjček a jejich celková hodnota bude alespoň 5.000,-Kč. Pokud tedy dosáhnete oné magické hranice 5.000,-Kč, tak vězte, že se na Vás vztahuje zákon o spotřebitelském úvěru. Tato část Podmínek se tedy nebude vztahovat na půjčky, kde částka nedosáhne Kč, protože se na takové půjčky nevztahuje z. č. 145/2010. Pokud se tedy poskytována půjčka dle výše uvedeného bude řídit zákonem o spotřebitelském úvěru, máte právo na určité informace dle tohoto zákona. Tyto informace Vám, pro přehlednost, uceleně poskytujeme v příloze číslo 1 těchto Podmínek. To, že jste se s těmito informacemi seznámili, Nám potvrzujete podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS a nebo také Převzetím Půjčky podle těchto Podmínek. 11 NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH VĚT NA ZÁVĚR Tyto Podmínky jsou pravidly, která upravují náš vztah, je tedy třeba se jimi řídit. Jak již jsme výše zmínili, pokud Vám tyto Podmínky nevyhovují, nebráníme se jejich změnám. Nenutíme Vás přijmout je. Pokud je chcete změnit, napište Nám dle výše uvedeného a nepodávejte Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek. Pokud podáte Žádost o Půjčku dle těchto Podmínek, prohlašujete, že jsou Vám Podmínky známy a zavazujete se jimi řídit, což znamená, že je po poskytnutí Půjčky musíte dodržovat. Většina pravidel zakotvených v Podmínkách se nikdy neuplatní. Podstatou našeho smluvního vztahu je, že Vám půjčíme nějakou částku a budeme chtít, abyste o něco vyšší částku do určité doby vrátili. Doufáme, že převážná část z Vás k tomuto takto přistoupí, svůj závazek splní a danou částku ve lhůtě uhradí. Podmínky můžeme jednostranně měnit. Musíme však změněné podmínky zveřejnit na našich internetových stránkách nejméně 14 dní, před jejich účinností. Ke změnám Podmínek by však docházet nemělo. Změnu Podmínek od Nás můžete čekat spíše jen v případech změny právních předpisů, na základě vývoje judikatury, případně jako zohlednění dosavadní zkušenosti s našimi klienty. Rovněž můžeme změnit jednostranně výši poplatků a smluvních pokut, a to v závislosti na ekonomickém vývoji, postupu konkurence apod. Většinou by však mělo jít pouze o změny kosmetické. Navíc pro Vás je jistě nejdůležitější vědět, kolik máte vrátit a do kdy, a to se od podání Žádosti o Půjčku pro Vás měnit nebude. Mohou se změnit jen sankce za nedodržení Podmínek, ale ani to není příliš pravděpodobné, navíc My věříme, že Podmínky dodržíte. Pokud by mezi námi vznikl spor a nedojde k jeho mimosoudnímu vyřešení (k čemuž doufáme, nedojde), uplatní se právní řád ČR. Jinými slovy se můžeme Vy nebo My obrátit na příslušný soud, a bude se to řešit klasickou cestou před soudy. Podmínky nabývají účinnosti dnem

16 Součástí podmínek jsou dvě přílohy: PŘÍLOHA Č. 1 TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ DLE ZÁKONA Č. 145/2010 Sb. PŘÍLOHA Č. 2 OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O RPSN U VŠECH POSKYTOVANÝCH PŮJČEK A SPOTŘEBITTELSKÝCH ÚVĚRŮ 12 PŘÍLOHA ČÍSLO 1 PODMÍNEK Tady jsme si dovolili opustit náš dosavadní styl a vložili zde, vyplněný předepsaný formulář, který je přílohou zákona č. 145/2010. Tímto máme jistotu, že se dozvíte veškeré informace, které zákon předpokládá. Pro jistotu připomínáme, že se příloha týká pouze těch půjček, kde došlo k překročení hranice 5.000,-Kč, jak je výše vysvětleno. Jak je dále výše uvedeno, podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS nebo Převzetím Půjčky Nám potvrzujete, že jste se s Podmínkami a tím i s touto Přílohou číslo 1 Podmínek, seznámili, tak si tabulku pořádně přečtěte. V příloze číslo 1 Podmínek se budeme nazývat Věřitelem Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel JKL Business a Credit Company s.r.o., Adresa Kunětická 2534/2, Vinohrady, Praha 2 Telefonní číslo ová adresa (*) Adresa internetových stránek (*) Zprostředkovatel úvěru není

17 12.2 Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru Půjčka Celková výše spotřebitelského úvěru Podmínka čerpání Doba trvání spotřebitelského úvěru Splátky a případně způsob rozdělení splátek Na základě Smlouvy o Půjčce Věřitel poskytne Klientovi Půjčku v maximální hodnotě ,- Kč, jejíž výše tvoří spolu s Poplatkem částku ,- Kč Půjčku poskytne Věřitel Klientovi v souladu s Podmínkami, a to prostřednictvím Pošty na adresu trvalého bydliště Klienta uvedenou v Žádosti o Půjčku, nebo bankovním převodem na účet, jehož číslo Klient uvede v Žádosti o Půjčku, a to vždy obratem s ohledem na lhůty Pošty a bankovních institutů. 21 kalendářních dní Klient je povinen vrátit Půjčku včetně příslušného Poplatku jednorázově nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne vyplácení Půjčky pracovníkem Pošty na základě poštovní poukázky typu B nebo ode dne odeslání Půjčky z účtu Věřitele jejího obdržení převodem na účet Věřitele uvedený v Podmínkách v závislosti na době splatnosti Půjčky. Pokud by konec lhůty připadl na víkend nebo státní svátek, tak je Půjčka s Poplatkem splatná nejblíže následující pracovní den Náklady spotřebitelského úvěru a další důležité právní aspekty Poplatek Poplatek slouží z 90% k úhradě nákladů Věřitele se zpracováním Žádosti o Půjčku. 10% je odměna Věřitele. Roční procentní sazba nákladů ( RPSN) Celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru jsou specifikovány v příloze č. 2, jež je dostupná na internetových stránkách Věřitele. Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít - pojištění úvěru nebo Ne

18 - smlouvu o jiné doplňkové službě Ne Související náklady Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Náklady v případě opožděných plateb Předčasné splacení Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi V případě Žádosti o Půjčku prostřednictvím SMS cena SMS dle tarifu telefonního operátora spotřebitele. Nad rámec nákladů výslovně uvedených v Podmínkách včetně příloh Klient nenese další náklady. Náklady, které je Klient povinen na základě Prodlení uhradit jsou specifikovány v Podmínkách. Klient má právo splatit Půjčku kdykoliv během doby splatnosti, a to zcela nebo zčásti. V případě předčasného splacení Půjčky je Klient povinen vždy uhradit náhradu nákladů Věřiteli, ve výši Poplatku, jehož výše je odvislá od výše požadované Půjčky. 99% výše Poplatku jsou náklady spojené s poskytnutím Půjčky. 1% je zvýšená úhrada nákladů souvisejících s předčasným splacením. Klient má nárok na bezplatné vystavení kopie návrhu Smlouvy o Půjčce (Nabídka) Tyto informace platí od okamžiku odeslání Žádosti o Půjčku do ukončení Smlouvy o Půjčce 12.4 Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku a) o věřiteli Orgán dozoru Veškeré informace o věřiteli jsou sděleny výše v této příloze Česká obchodní inspekce b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

19 Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Příslušnost soudů Užívání Jazyků c) o prostředcích nápravy Mechanismus mimosoudního urovnávání sporů Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to na základě písemného oznámení zaslaného na adresu Věřitele uvedenou na Internetových stránkách Věřitele. Smlouva o půjčce se řídí výhradně českým právním řádem Pro řešení sporů jsou příslušné české soudy Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty výhradně v českém jazyce. Smluvní strany se mohou za účelem mimosoudního řešení sporů obrátit na finančního arbitra ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění 13 PŘÍLOHA ČÍSLO 2 PODMÍNEK Jak je bylo výše uvedeno, podáním Žádosti o Půjčku, zasláním Textové Zprávy SMS nebo Převzetím Půjčky Nám potvrzujete, že jste se s Podmínkami a tím i s touto Přílohou číslo 2 Podmínek, seznámili, tak si Přílohu číslo 2 pořádně přečtěte. Kalkulace RPSN Částka Splatnost Poplatek Celkem RPSN Kč 21 dnů 250 Kč Kč 4735% Kč 21 dnů 500 Kč Kč 4735% Kč 21 dnů 750 Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 4735% Kč 21 dnů Kč Kč 9460%

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela OBSAH 1. Základní ustanovení......................................................... 4 2. Čerpání úvěru..............................................................

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. pro domácnosti se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ: 00562262,

Více