OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností SIM PŮJČKA s.r.o. jako Věřitelem a fyzickou osobou jako Klientem. 1.2 Věřitel se může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy o Půjčce ze strany Klienta a po poskytnutí Půjčky Klientovi se stane věřitelem ze Smlouvy o Půjčce. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy o Půjčce a po poskytnutí Půjčky Věřitelem se stává dlužníkem ze Smlouvy o Půjčce. Uzavřením Smlouvy o Půjčce přenechává Věřitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Půjčky a Klient se zavazuje Věřiteli za podmínek Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek poskytnutou Půjčku vrátit a zaplatit příslušný Poplatek. 1.3 Smlouva o Půjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy Věřitel poskytne Klientovi Půjčku v souladu s článkem 5. Věřitel Klientovi Půjčku v souladu s článkem 5 poskytne za podmínky, že: a) Klient Věřiteli učiní Žádost o Půjčku podle článku 3.4, a b) Věřitel na základě Žádosti o Půjčku poskytnutí Půjčky interně schválí a oznámí tuto skutečnost Klientovi způsobem podle článku Smlouva o Půjčce zaniká ke dni úplného splacení Půjčky, Poplatků a případně úroků z prodlení či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle článku 0. 2 Definice a pojmy 2.1 Pro účely Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam: Internetové stránky znamenají internetové stránky Věřitele na adrese Klient znamená spotřebitele ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; Online formulář znamená počítačovou aplikaci provozovanou Věřitelem prostřednictvím internetu, v rámci které dochází ze strany Klienta k podání Žádosti o Půjčku; Podmínky znamenají tyto smluvní podmínky pro Půjčky poskytované Věřitelem; Poplatek znamená poplatek na úhradu nákladů Věřitele se zpracováním Žádosti o Půjčku a s poskytnutím Půjčky, stanovený podle článku 6, případně se zpracováním žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky dle článku 7.7; Pošta znamená Českou poštu, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ , zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565; Půjčka znamená částku peněžních prostředků poskytnutých Klientovi Věřitelem ve formě půjčky v souladu těmito Podmínkami; Schválení Půjčky znamená projev vůle Věřitele vůči Klientovi, kterým Věřitel potvrzuje schválení Žádosti o Půjčku a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Půjčce v souladu s těmito Podmínkami; Smlouva o Půjčce znamená jakoukoliv smlouvu uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem podle těchto Podmínek; 1

2 3 Žádost o půjčku Strana znamená Věřitele nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Věřitele a Klienta společně; Věřitel znamená společnost SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; Žádost o Půjčku znamená projev vůle Klienta zažádat a přijmout od Věřitele Půjčku v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě dle článku 3.4 těchto Podmínek. 3.1 Má-li Klient zájem o poskytnutí Půjčky, učiní vůči Věřiteli Žádost o Půjčku. 3.2 Učiněním Žádosti o Půjčku Klient výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva o Půjčku byla sjednána prostřednictvím výměny textových zpráv SMS, popř. Online formuláře na Internetových stránkách, a aby mu byla poskytnuta Půjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti. Učiněním Žádosti o Půjčku Klient dále potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejich přílohami a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součástí těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetových stránkách, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. V případě, že bude Žádost o Půjčku učiněná pomocí SMS, může dojít k ukončení procesu uzavření Smlouvy o Půjčce pomocí u, poštovních služeb, případně jiným kontaktem s Klientem. 3.3 Učiněním Žádosti o Půjčku podle článku 3.2 Klient rovněž potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Půjčku. 3.4 Klient učiní Věřiteli Žádost o Půjčku formou: a) textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo Klient v Žádosti o Půjčku, zasílané ve formě textové zprávy SMS nepřesahující 160 znaků, uvede následující údaje (bez diakritiky, v pořadí, jak jsou uvedeny níže, oddělené mezerami): SIM [částka Půjčky v Kč] [křestní jméno] [příjmení] [rodné číslo] [číslo občanského průkazu] [číslo bankovního účtu] [název ulice trvalého bydliště] [číslo] [obec] [směrovací číslo]. Jestliže Klient žádá o Půjčku dle článku 5.2 těchto Podmínek a zvolil jako způsob výplaty Půjčky převod na bankovní účet, je forma textové zprávy SMS následující: SIM [částka Půjčky v Kč] [křestní jméno] [příjmení] [rodné číslo] [číslo občanského průkazu] [číslo bankovního účtu] [název ulice trvalého bydliště] [číslo] [obec] [směrovací číslo], případně SIM [částka Půjčky v Kč]; nebo b) Online formuláře umístěného na Internetových stránkách. Klient v Žádosti o Půjčku, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své jméno a příjmení, číslo svého mobilního telefonu, požadovanou částku Půjčky, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, a případně i číslo bankovního účtu; nebo c) na základě telefonické žádosti učiněné prostřednictvím pracovníka Věřitele, kdy bude Žádost o Půjčku interně zanesena do počítačového systému pomocí Online formuláře Věřitele s uvedením jména a příjmení, čísla mobilního telefonu, požadované částky Půjčky, rodného čísla, čísla občanského průkazu, adresy trvalého bydliště, a případně i čísla bankovního účtu. 3.5 Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Půjčku. Klient bezvýhradně souhlasí s tím, že Věřitel může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Půjčku dle článku 3.4 a jejich soulad s těmito Podmínkami ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků. 2

3 3.6 Klient prohlašuje, že si je vědom, že zamlčení nebo uvedení nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů při sjednávání Půjčky může mít trestněprávní důsledky v souladu s trestním zákonem. 3.7 Věřitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Půjčku zaslal nebo které uvedl v Žádosti o Půjčku zaslané formou SMS brány, nebo ve formě Online formuláře umístěného na Internetových stránkách a ověřit si údaje uvedené v Žádosti o Půjčku. 4 Uzavření smlouvy o půjčce 4.1 Věřitel informuje Klienta o Schválení Půjčky formou textové zprávy SMS na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Půjčku zaslal či které uvedl pracovníkovi Věřitele v souladu s článkem 3.4 písm. c), pomocí SMS brány. Schválení Půjčky bude obsahovat následující údaje: Vaše žádost o půjčku byla schválena. Souhlasí-li klient s přijetím Půjčky na základě Žádosti o Půjčku a s uzavřením Smlouvy o Půjčce v souladu s Podmínkami, zašle Věřiteli textovou SMS zprávu na číslo s textem: SIM ANO. Odesláním textové SMS zprávy s uvedeným textem Klient výslovně potvrzuje, že souhlasí s Podmínkami Věřitele včetně dohody o způsobu řešení sporů (dohodou o pravomoci rozhodce) a tento jeho projev vůle je učiněn svobodně, bez jakéhokoliv nátlaku či tísně. 4.2 Věřitel po obdržení Žádosti o Půjčku rovněž Klientovi zašle na ovou adresu udanou v Žádosti o Půjčku tyto Podmínky a návrh Smlouvy o Půjčce, přičemž Klient je povinen zaslat podepsaný návrh Smlouvy o Půjčce zpět Věřiteli, a to neprodleně po obdržení návrhu Smlouvy o Půjčce. Bez ohledu na skutečnost, jestli Klient zašle zpět Věřiteli podepsaný návrh Smlouvy o Půjčce, nabývá Smlouva o Půjčce platnosti a účinnosti ke dni podpisu potvrzení o převzetí Půjčky jak je definováno v článku 5.1 níže. Smluvní Strany se dohodly, že podpis na potvrzení o převzetí Půjčky, jak je definováno v článku 5.1 níže, se považuje za podpis samotného návrhu Smlouvy o Půjčce se stejnými právními účinky a vztahuje se rovněž na případy opakovaných Půjček dle článku 5.2 níže. 4.3 Poskytnutím Půjčky dle článku 5.1, resp. článku 5.2 dochází k uzavření Smlouvy o Půjčce. 4.4 Klient jako dlužník tímto v souladu s 558 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, výslovně činí nesporný a uznává svůj dluh co do důvodu a výše vůči Věřiteli vzniklý v souvislosti se Smlouvou o Půjčce, a to do výše částky stanovené ve Smlouvě o půjčce včetně všech případných Poplatků dle článku 6, článku 7.7 a smluvních pokut dle článku 8.3 těchto Podmínek a včetně případného úroku z prodlení. Tento dluh se Klient jako Dlužník zavazuje zaplatit Věřiteli nejpozději do 9 dnů ode dne udělení 3 smluvní pokuty Věřitelem, přičemž Věřitel si vyhrazuje právo změnit tento termín splatnosti. 5 Poskytnutí půjčky a předmět půjčky 5.1 Věřitel poskytne Půjčku pouze prostřednictvím Pošty na adresu trvalého nebo kontaktního bydliště Klienta uvedenou v Žádosti o Půjčku. Částka Půjčky bude takovému Klientovi zaslána poštovní poukázkou typu B nebo C a bude Klientovi vyplacena pracovníkem Pošty proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Půjčky. 5.2 Klientovi, který v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Půjčku přijal od Věřitele a Věřiteli včas a řádně splatil jinou Půjčku, Věřitel zašle další Půjčku dle výběru Klienta na bankovní účet uvede-li jej v Žádosti o Půjčku nebo poštovní poukázkou dle článku Bankovní účet, který Klient ve své Žádosti o Půjčku uvede, se považuje za bankovní účet Klienta, i kdyby byl registrován na jinou osobu. S tímto Klient výslovně souhlasí. 5.4 Věřitel je oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout o částce, kterou na základě Žádosti o Půjčku Klientovi půjčí, na základě jedné Smlouvy o Půjčce pak může být Klientovi poskytnuta Půjčka zpravidla v následujících částkách (v závislosti na přání Klienta a níže uvedených podmínkách): Pořadí půjčky První půjčka Částka Kč 3

4 Druhá půjčka Třetí půjčka Čtvrtá půjčka Pátá půjčka Šestá půjčka Sedmá půjčka Osmá půjčka Devátá půjčka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Věřitel si vyhrazuje právo pořadí půjčky libovolně změnit dle svého uvážení. Na poskytnutí půjčky není právní nárok a Žádost o Půjčku může být ze strany Věřitele zamítnuta bez uvedení důvodu. 5.5 Klient může v jednom časovém okamžiku využívat pouze jednu Půjčku. Klient může požádat Věřitele o poskytnutí další Půjčky až po úplném splacení předchozí Půjčky a řádném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o Půjčce. Klienty, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, může být v jednom časovém okamžiku využívána pouze jedna Půjčka (pokud nerozhodne Věřitel jinak). 5.6 Veškeré platby podle Smlouvy o Půjčce musí být prováděny v Kč (korunách českých). 6 Poplatek za zpracování žádosti o půjčku a za poskytnutí půjčky Částka 6.1 Výše Poplatku odráží náklady Věřitele na zpracování Žádosti o Půjčku a poskytnutí Půjčky a závisí na výši částky Půjčky a na tom, kolik Půjček daný Klient Věřiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 6.2 Výše Poplatku v závislosti na výši poskytnuté Půjčky a době splatnosti(platné od ) jsou zpravidla následující: Poplatky v závislosti na době splatnosti Celkem k úhradě v závislosti na době splatnosti 7 dnů 15 dnů 21 dnů 30 dnů 7 dnů 15 dnů 21 dnů 30 dnů Kč 200 Kč 400 Kč 500 Kč 700 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 250 Kč 500 Kč 700 Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 300 Kč 600 Kč 750 Kč 1000 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 350 Kč 650 Kč 850 Kč 1150 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 400 Kč 750 Kč 1000 Kč 1350 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 450 Kč 800 Kč 1100 Kč 1500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 500 Kč 900 Kč 1250 Kč 1650 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 550 Kč 1000 Kč 1350 Kč 1850 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 600 Kč 1100 Kč 1450 Kč 2000 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 650 Kč 1200 Kč 1550 Kč 2150 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 700 Kč 1250 Kč 1700 Kč 2300 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 750 Kč 1350 Kč 1800 Kč 2500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 800 Kč 1450 Kč 2000 Kč 2650 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 850 Kč 1550 Kč 2050 Kč 2800 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 900 Kč 1650 Kč 2200 Kč 3000 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 950 Kč 1700 Kč 2300 Kč 3150 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1000 Kč 1800 Kč 2400 Kč 3300 Kč Kč Kč Kč Kč 6.3 Věřitel za poskytnutí Půjčky neúčtuje smluvní úrok. Tím není dotčeno právo Věřitele účtovat úrok z prodlení podle článku Klient je povinen Věřiteli uhradit Poplatek spolu se splacením Půjčky ke dni splatnosti Půjčky. 4

5 6.5 Dalšími náklady přijetí Půjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na poštovné, na zaslání textových zpráv SMS a případné náklady na bankovní poplatky při splacení Půjčky bezhotovostním bankovním převodem. Náklady na zaslání jedné textové zprávy SMS Klientem Věřiteli jsou v souladu s individuálním tarifem každého Klienta u svého telefonního operátora. 7 Splatnost půjčky 7.1 Období splatnosti Půjčky začíná běžet v den, kdy je Půjčka Klientovi v souladu s článkem 5.1 či článkem 5.2 poskytnuta. V případě vyplacení Půjčky poštovní poukázkou se za den poskytnutí Půjčky považuje den vyplacení poštovní poukázky Klientovi. V případě vyplacení Půjčky formou bankovního převodu se za den poskytnutí Půjčky považuje den odeslání částky Půjčky. Splatnosti Půjčky činí od 7 do 30 dnů. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Půjčka splatná v nejbližší následující bankovní den v České republice. 7.2 Věřitel zašle Klientovi fakturu ohledně Půjčky a Poplatku na adresu trvalého a/nebo kontaktního bydliště uvedenou v Žádosti o Půjčku nebo, pokud o to Klient požádá, na Klientovu ovou adresu. Zároveň bude odeslána faktura za pomocí SMS brány. 7.3 Při zadání platby na úhradu splátky Půjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol rodné číslo doručené mu dle předchozího článku. Obdrží-li Věřitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou, dokud není identifikována, a Věřitel je oprávněn požadovat úhradu úroků z prodlení za takto opožděnou platbu. 7.4 Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na některý z bankovních účtů Věřitele uvedených níže s řádně uvedeným variabilním symbolem podle článku /0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., /0300 vedený u Československá obchodní banka, a.s., /5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., /0600 vedený u GE Money Bank, a.s. 7.5 Neobdržení faktury nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Půjčky a Poplatek při splatnosti podle článku 7.1. Pokud Klient neobdrží fakturu do 5 dnů po přijetí Půjčky, je povinen o tom Věřitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky na čísle uvedeném na Internetových stránkách. 7.6 Klient je oprávněn Půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit přede datem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Půjčky nesnižuje ani nevrací. 7.7 V případě, že bude mít Klient zájem na prodloužení splatnosti Půjčky o dalších 15 dnů, zašle ve lhůtě splatnosti Půjčky Věřiteli svoji žádost o takovéto prodloužení splatnosti Půjčky formou: a) textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo Klient v žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky dle tohoto článku, zasílané ve formě textové zprávy SMS nepřesahující 160 znaků, uvede následující údaje: SIM [rodné číslo bez lomítka]; nebo b) elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách. Klient v žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a své rodné číslo; nebo c) na základě telefonické žádosti učiněné u pracovníka Věřitele, kdy bude žádost o prodloužení interně zanesena do počítačového systému pomocí Online formuláře Věřitele s uvedením jména a příjmení, čísla mobilního telefonu a rodného čísla. Obratem po obdržení žádosti dle předchozího článku zašle Věřitel Klientovi informaci, zda mu bylo prodloužení splatnosti Půjčky schváleno. Do 1 dne ode dne obdržení informace o schválení prodloužení splatnosti Půjčky musí Klient uhradit příslušný Poplatek za prodloužení splatnosti Půjčky, jinak nebude splatnost Půjčky prodloužena. Prodloužení začíná běžet dnem schválení žádosti 5

6 o prodloužení Půjčky. Výše Poplatků za prodloužení splatnosti Půjčky v závislosti na výši poskytnuté Půjčky a době její původní splatnosti jsou následující: Půjčka Poplatek za prodloužení splatnosti Půjčky Kč 400 Kč Kč 500 Kč Kč 600 Kč Kč 650 Kč Kč 750 Kč Kč 800 Kč Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 8 Úrok z prodlení a další náklady související s opožděnou platbou 8.1 Pro případ, že Půjčka či její část nebude splacena včas, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat zaplacení úroků z prodlení z dlužné částky Půjčky za dobu ode dne splatnosti Půjčky až do dne skutečného uhrazení splatné částky Věřiteli. 8.2 Výše úroků z prodlení odpovídá zákonné výši úroků z prodlení. 8.3 Pro případ, že Půjčka či její část nebude splacena včas, je Věřitel současně oprávněn po Klientovi požadovat smluvní pokuty, a to opětovně až třikrát za sebou v níže uvedené výši a Klient se tyto smluvní pokuty zavazuje zaplatit Věřiteli, tzn. Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli 1. smluvní pokutu v níže uvedené výši, jestliže je v prodlení 1 den ode dne data splatnosti Půjčky; Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli 2. smluvní pokutu v níže uvedené výši, jestliže je v prodlení 7 dnů ode dne data splatnosti Půjčky; a Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli 3. smluvní pokutu v níže uvedené výši, jestliže je v prodlení 14 dnů ode dne data splatnosti Půjčky. Půjčka Kč 250 Kč Kč 300 Kč Kč 340 Kč Kč 370 Kč Kč 410 Kč Kč 450 Kč Kč 500 Kč Kč 550 Kč Kč 600 Kč Smluvní pokuta 6

7 6 500 Kč 650 Kč Kč 700 Kč Kč 750 Kč Kč 800 Kč Kč 850 Kč Kč 900 Kč Kč 950 Kč Kč Kč Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do 7 dnů od vzniku práva na její zaplacení, tedy ode dne, ke kterému nastalo prodlení se splacením Půjčky, respektive ode dne, kdy započal další týden prodlení v případě opakovaného udělení smluvní pokuty. 8.4 Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Věřitele na náhradu případné škody. V případě, že Věřitel bude smluvní pokutu dle tohoto článku po Klientovi požadovat, je Klient povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že nezavinil porušení smluvní povinnosti. Věřitel se může nároku na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát, a to i po doručení případné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Klientovi. 8.5 Je-li Klient povinen splácet Věřiteli na základě Smlouvy o Půjčce několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Věřiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na vymáhání dlužné částky, za druhé na úhradu splatného Poplatku, za třetí na úhradu splatné Půjčky, za čtvrté na úhradu úroků z prodlení a až následně na úhradu jakýchkoli dalších částek dlužných Klientem Věřiteli. 8.6 Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy o Půjčce ani po uplynutí 45 dnů od data splatnosti takové částky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků, do jejichž databází má Věřitel přístup. 8.7 Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Půjčce. 8.8 V případě, že bude Klient v prodlení se splacením Smlouvy o Půjčce či její časti, o více jak 30 dnů či méně je Věřitel oprávněn převést či svěřit pohledávku externí společnosti k vymáhání do inkasního řízení. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vymáháním nezaplacené dlužné částky ponese výhradně Klient. Tyto náklady budou vyjádřeny paušálně jako níže uvedené administrativní poplatky (dále jen Administrativní poplatek či poplatky ). Náklady spojené s vymáháním nezaplacené dlužné částky budou spočívat zejména ve vytvoření upomínek, v zaslání upomínek ve formě dopisu prostřednictvím poštovního doručovatele; v zasílání ových a SMS zpráv s výzvou k úhradě, v telefonních hovorech za účelem upomínání Klienta a dále budou tvořeny souvisejícími kancelářskými a personálními náklady. Smluvní strany se dohodly, že náklady inkasního řízení budou stanoveny paušálně při odeslání 1. upomínky ve výši 300,- Kč (1. Administrativní poplatek); při odeslání 2. upomínky ve výši 600,- Kč (2. Administrativní poplatek); při odeslání 3. upomínky ve výši 900,- Kč (3. Administrativní poplatek); přičemž Věřitel je oprávněn poslat Klientovi maximálně 1 upomínku v průběhu 15 dnů a celkově maximálně 3 upomínky. Tyto Administrativní poplatky jsou splatné do 15 dnů po odeslání příslušné upomínky. 8.9 Neúspěch inkasního procesu povede k podání žaloby na zaplacení dlužné částky podané Věřitelem proti Klientovi, kdy budou Věřitelem po Klientovi požadovány i výše uvedené Administrativní poplatky. S tímto postupem Klient výslovně souhlasí. 9 Odstoupení od Smlouvy o půjčce 9.1 Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o Půjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly 7

8 předány informace v souladu s 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy o Půjčce. 9.2 Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o Půjčce, jestliže Věřitel poskytl Klientovi na výslovnou žádost o Půjčku a Klient ji již před výkonem práva na odstoupení Věřiteli s Poplatkem splatil. 9.3 Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení formu doporučené poštovní zásilky na adresu sídla. 9.4 Odstoupení od Smlouvy o Půjčce je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli. 9.5 Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést: a) jméno a datum narození Klienta; b) oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Půjčce a úmyslu vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem; c) datum oznámení o odstoupení; a d) podpis Klienta. 9.6 V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o Půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet uvedený v článku 7.4 spolu s úhradou nákladů dle článku 9.7 ve lhůtě 3 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. 9.7 Jestliže Klient od Smlouvy odstoupil, je povinen uhradit Věřiteli úrok z prodlení ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Půjčka poskytnuta, do dne, kdy je jistina Půjčky splacena. 10 Odpovědnost 10.1 Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Půjčce Klientem Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele, které Věřitel nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit. Věřitel není odpovědný za způsobení případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Půjčce. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou. 11 Oznámení 11.1 Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami musí být písemná, v českém jazyce a zaslána Poštou nebo em na adresu, která byla druhou Stranou oznámena. Při dodržení správnosti adresy podle předchozí věty se veškerá oznámení považují za přijatá po uplynutí 5 dnů ode dne jejich odeslání Jakékoliv upomínky Klientovi ohledně prodlení s plněním závazku splatit Půjčku podle článku 8.3 budou zaslány obyčejnou a/nebo doporučenou poštou. 8

9 12 Ochrana osobních údajů Klienta 12.1 Zasláním Žádosti o Půjčku dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování jeho osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o Půjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen jak k účelům jednání o uzavření Smlouvy o Půjčce, za účelem poskytnutí Půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Půjčky, tak za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas Klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem Klient zasláním Žádosti o Půjčku dává souhlas Věřiteli k předání osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím s Věřitelem při realizaci Smlouvy a při vymáhání plnění z této Smlouvy, zejména subjektům tvořícím s Věřitelem koncern, společnosti WLS inkaso s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ , IČ Klient uděluje tímto Věřiteli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Věřiteli poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a Věřitelem poskytne, a to pro účely poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání Věřitele, zejména pak k plnění povinností dle této Smlouvy a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům Klient uděluje tímto Věřiteli či Zprostředkovateli souhlas s nakládáním a využíváním rodného čísla dle zákona č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), dále s kopírováním a scanováním dokladů totožnosti, zejména občanského průkazu nebo cestovního dokladu dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákona 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) tak, aby Věřitel či Zprostředkovatel neomezeně zpracovával takto nabyté osobní údaje pro účely jednoznačné identifikace zájemce o Půjčku a pro účely časově neomezené archivace z důvodu možných řízení vyvolaných na základě Smlouvy o půjčce nebo v souvislosti s ní Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Věřitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Klient uděluje tímto Věřiteli výslovný souhlas s tím, že v případě prodlení s úhradou Půjčky, je Věřitel oprávněn zpracovávat osobní údaje jak Klienta, tak osobní údaje osob, které Klient uvedl při sjednávání Půjčky. Věřitel je rovněž tyto osoby oprávněn neomezeně kontaktovat jakýmikoliv prostředky ( , telefon, SMS, pošta, sociální sítě včetně sítě facebook) V případě prodlení Klienta s úhradou jakéhokoliv splatného peněžitého závazku má Věřitel jako správce údajů právo zveřejnit osobní údaje Klienta se skutečností o existenci jejich závazku po splatnosti za účelem vymáhání svých splatných nároků, za účelem upozornění Klienta na existenci pohledávky po splatnosti a za účelem kontaktování se s daným Klientem, k čemuž Klient dává svůj výslovný a neodvolatelný souhlas Osobní údaje Klienta budou zveřejňovány formou vylepení písemné kontaktní výzvy Věřitelem, zprostředkovatelem či za pomocí smluvního pracovníka zajišťujícího vymáhání pohledávek za Klientem. Tato kontaktní výzva může být vylepena v místě bydliště (trvalého či přechodného) Klienta či na jakémkoliv jiném místě, kde se daný Klient zdržuje. Kontaktní výzva může být vylepena na domovních dveřích daného Klienta, na jiné části nemovitosti, ve které se nachází Klient či se Klient zdržuje, případně v místě výkonu práce Klienta. S tímto postupem Klient výslovně souhlasí Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že kontaktní výzva (včetně osobních údajů obsažených v této kontaktní výzvě) bude přístupna jakékoliv jiné osobě, když veškeré osoby se budou moci seznámit 9

10 s obsahem této kontaktní výzvy. Tento souhlas se zveřejněním osobních údajů je Klientem udělován na dobu trvání závazkového vztahu mezi Klientem a Věřitelem a na dobu trvání prodlení Klienta s hrazením jakýchkoliv pohledávek na základě Smlouvy o půjčce. Klient bere na vědomí, že udělení tohoto souhlasu se zveřejněním osobních údajů za účelem jejich zveřejnění je dobrovolné nikoliv povinné. Klient potvrzuje, že byli ze strany Věřitele informováni o jejich právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 13 Závěrečná ustanovení 13.1 Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o Půjčce neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o Půjčku Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu Smlouva o Půjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravujícími smluvní typ smlouvy o půjčce a o finančních službách uzavíraných na dálku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění Veškeré spory mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou o Půjčce budou přednostně urovnány jednáním Stran za účelem dosažení smírného řešení sporu, přičemž je možné veškeré spory řešit prostřednictvím finančního arbitra ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění V případě, že okamžité dohody Stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného odkladu Veškeré spory mezi Stranami budou řešeny důvěrně. Strany nesmějí činit jakákoli prohlášení či komentáře adresované veřejnosti nebo médiím v průběhu ani po vyřešení sporu Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzniklé z nebo v souvislosti se Smlouvou o Půjčce nebo těmito Podmínkami budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení nebo věcně a místně příslušnými soudy. V souladu s 3 odst. 4 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, Věřitel Klienta jakožto spotřebitele poučuje, že rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení těch majetkových sporů, v nichž je možno před soudem uzavřít smír. Rozhodčí řízení je plnohodnotnou alternativou ke klasickému soudnímu řízení, ale je rychlejší a pro účastníky zpravidla levnější, probíhá podle pravidel, na nichž se účastníci dohodnou v rozhodčí smlouvě. Rozhodčí řízení končí rozhodčím nálezem, případně doručením usnesení v případech, kdy se rozhodčí nález nevydává. Věc projednává rozhodce, který je občanem ČR, je zletilý, bezúhonný, způsobilý k právním úkonům a je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR Podmínky mohou být Věřitelem kdykoliv jednostranně změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněného nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Půjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění. Změněné Podmínky Věřitel uveřejní na Internetových stránkách Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. září Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou rovněž níže uvedené přílohy. 10

11 Příloha 1 obchodních Podmínek SIM PŮJČKA s.r.o. Údaje dle přílohy č. 2 a č. 6 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (formulář slouží rovněž pro informování spotřebitele dle 5 odst. 4. písm. a) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Obchodní firma: SIM PŮJČKA s.r.o. Sídlo: Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Telefonní číslo: ová adresa: Adresa Internetových stránek: Zprostředkovatel úvěru Společnost SIM PŮJČKA s.r.o. nevyužívá zprostředkovatele úvěrů. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru Neúčelová nebankovní Půjčka, která umožňuje financovat jakékoliv potřeby Klienta. Půjčka je poskytována pouze osobám, které jsou občany ČR a ve věku od 18 do 65 let. Toto omezení je Věřitel oprávněn libovolně změnit dle své úvahy. Celková výše spotřebitelského úvěru Na základě Smlouvy o Půjčce Věřitel poskytne Klientovi Půjčku v maximální hodnotě Kč, jejíž výše tvoří spolu s Poplatkem částku Kč. Podmínka čerpání Půjčku poskytne Věřitel Klientovi v souladu s článkem 5 Podmínek, a to prostřednictvím Pošty na adresu trvalého bydliště Klienta uvedenou v Žádosti o Půjčku, nebo bankovním převodem na účet, jehož číslo Klient uvede v Žádosti o Půjčku, a to vždy obratem s ohledem na lhůty Pošty a bankovních institutů. Doba trvání spotřebitelského úvěru 7, 15, 21 nebo 30 dnů dle typu a výše Půjčky. Splátky a případně způsob rozdělení splátek Klient je povinen vrátit Půjčku jednorázově včetně příslušného Poplatku nejpozději do 7, 15, 21 nebo 30 dnů od jejího obdržení převodem na účet Věřitele uvedený v Podmínkách v závislosti na době splatnosti Půjčky. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, je Půjčka splatná nejbližší následující bankovní den v České republice. Celková částka, kterou je třeba zaplatit Půjčka se sestává z vypůjčené jistiny a Poplatku konečná výše Půjčky je vždy výslovně uvedena ve Schválení Půjčky. Poskytování spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo vázání na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby Toto pole není vyplněno s ohledem na to, že tento typ spotřebitelských úvěrů / půjček není Věřitelem v současné době realizován. 11

12 Informace o požadovaném zajištění V souvislosti s Půjčkou není jakékoliv zajištění vyžadováno vyjma uznání dluhu v souladu s 558 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Splatnost půjčky Informace ke splacení půjčky a splatnosti jsou uvedeny ve článku 7 Podmínek. 3. Náklady spotřebitelského úvěru Poplatek Poplatek slouží k úhradě nákladů Věřitele se zpracováním Žádosti o Půjčku. Přehled poplatků je stanoven v článku 6 (Poplatek za zpracování Žádosti o půjčku), v článku 7.7 (Poplatek za prodloužení splatnosti půjčky) a v článku 8.3 (Smluvní pokuty pro případ prodlení). Mimo poplatky vyjmenované v předchozí větě je Věřitel oprávněn účtovat úrok z prodlení. Povinnost zaplatit notářské poplatky v souvislosti s Půjčkou od Věřitele Vám nevzniká. Úroková sazba Půjčka je poskytována Klientovi jako bezúročná. Roční procentuální sazba nákladů Částka 7 dnů 15 dnů Poplatek Celkem RPSN Poplatek Celkem RPSN Kč 200 Kč Kč % 400 Kč Kč % Kč 250 Kč Kč % 500 Kč Kč % Kč 300 Kč Kč % 600 Kč Kč % Kč 350 Kč Kč % 650 Kč Kč % Kč 400 Kč Kč % 750 Kč Kč % Kč 450 Kč Kč % 800 Kč Kč % Kč 500 Kč Kč % 900 Kč Kč % Kč 550 Kč Kč % 1000 Kč Kč % Kč 600 Kč Kč % 1100 Kč Kč % Kč 650 Kč Kč % 1200 Kč Kč % Kč 700 Kč Kč % 1250 Kč Kč % Kč 750 Kč Kč % 1350 Kč Kč % Kč 800 Kč Kč % 1450 Kč Kč % Kč 850 Kč Kč % 1550 Kč Kč % Kč 900 Kč Kč % 1650 Kč Kč % Kč 950 Kč Kč % 1700 Kč Kč % Kč 1000 Kč Kč % 1800 Kč Kč % Částka 21 dnů 30 dnů Poplatek Celkem RPSN Poplatek Celkem RPSN Kč 500 Kč Kč % 700 Kč Kč % Kč 700 Kč Kč % 900 Kč Kč % Kč 750 Kč Kč % 1000 Kč Kč % Kč 850 Kč Kč % 1150 Kč Kč % Kč 1000 Kč Kč % 1350 Kč Kč % Kč 1100 Kč Kč % 1500 Kč Kč % Kč 1250 Kč Kč % 1650 Kč Kč % Kč 1350 Kč Kč % 1850 Kč Kč % Kč 1450 Kč Kč % 2000 Kč Kč % Kč 1550 Kč Kč % 2150 Kč Kč % 12

13 7 000 Kč 1700 Kč Kč % 2300 Kč Kč % Kč 1800 Kč Kč % 2500 Kč Kč % Kč 2000 Kč Kč % 2650 Kč Kč % Kč 2050 Kč Kč % 2800 Kč Kč % Kč 2200 Kč Kč % 3000 Kč Kč % Kč 2300 Kč Kč % 3150 Kč Kč % Kč 2400 Kč Kč % 3300 Kč Kč % Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít pojištění úvěru nebo smlouvu o jiné doplňkové službě Ne, není to třeba. Související náklady V případě žádosti o Půjčku prostřednictvím SMS cena SMS dle tarifu telefonního operátora Klienta, případně bankovní poplatek v případě vrácení Půjčky formou bezhotovostního převodu. Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Nad rámec nákladů výslovně uvedených v Podmínkách včetně příloh Klient nenese další náklady. Náklady v případě opožděných plateb Náklady, které je Klient povinen na základě prodlení plateb Věřiteli uhradit, jsou uvedeny v článku 0 těchto Podmínek. 4. Další důležité právní aspekty Právo na odstoupení od Smlouvy o Půjčce Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. Předčasné splacení Klient má právo splatit Půjčku kdykoliv během doby splatnosti, a to zcela nebo zčásti. V případě předčasného splacení Půjčky je Klient povinen vždy uhradit náhradu nákladů Věřiteli, která se sestává z Poplatku na zpracování Žádosti o Půjčku, jehož výše je odvislá od výše požadované Půjčky. Vyhledávání v databázi V tomto poli Vás Věřitel informuje o Vašem právu být informován o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení Vaší úvěruschopnosti jakožto zájemce o Půjčku, v případě, že je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí Vaší žádosti o poskytnutí Půjčky. Důvody zamítnutí nejsou sdělovány Klientovi prostřednictvím telefonního operátora. Věřitel je povinen ověřovat a posuzovat Vaši schopnost splácet Půjčku. K tomuto účelu slouží nejen informace, které Věřiteli předáte, ale i záznamy v databázích evidujících závazky jednotlivých osob a případně závazky osob po splatnosti. Na základě Vašeho souhlasu je Věřitel oprávněn nahlédnout do takových databází. Věřitel informuje zájemce o Půjčku o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti zájemce o Půjčku. Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Klient má nárok na bezplatné vystavení kopie návrhu Smlouvy o Půjčce. Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi Tyto informace platí od okamžiku odeslání Žádosti o Půjčku do ukončení Smlouvy o Půjčce. 5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku a) o věřiteli Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě 13

14 SIM PŮJČKA s.r.o. Sídlo Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Identifikační číslo Telefonní číslo ová adresa Adresa Internetových stránek Orgán dozoru Česká obchodní inspekce b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to na základě písemného oznámení v souladu s těmito Obchodními podmínkami zaslaného na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví těchto informací. V případě neuplatnění tohoto práva je Klient odstoupit od Smlouvy o Půjčce pouze z důvodů prodlení na straně Věřitele s poskytnutím Půjčky delším než 15 dnů. Volba práva Smlouva o půjčce se řídí výhradně českým právním řádem. Příslušnost soudů či rozhodce Spory jsou rozhodovány v rozhodčím řízení či příslušnými soudy. Jazyk Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty výhradně v českém jazyce. c) o prostředcích nápravy Mechanismus mimosoudního urovnávání sporů Smluvní strany se mohou za účelem mimosoudního řešení sporů obrátit na finančního arbitra, se sídlem Praha 1, Legerova 69, PSČ , ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. V souladu s 3 odst. 4 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, Věřitel Klienta jakožto spotřebitele poučuje, že rozhodčí řízení je rovněž mimosoudní způsob řešení těch majetkových sporů, v nichž je možno před soudem uzavřít smír. Rozhodčí řízení je plnohodnotnou alternativou ke klasickému soudnímu řízení, ale je rychlejší a pro účastníky zpravidla levnější, probíhá podle pravidel, na nichž se účastníci dohodnou v rozhodčí smlouvě. Rozhodčí řízení končí rozhodčím nálezem, případně doručením usnesení v případech, kdy se rozhodčí nález nevydává. Věc projednává rozhodce, který je občanem ČR, je zletilý, bezúhonný, způsobilý k právním úkonům a je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. 14

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věřitel, obchodní společnost Lucky Sveen s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU4000080892 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o podnikatelské zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 09/2016

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o podnikatelské zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 09/2016 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o podnikatelské zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 09/2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatelské smlouvy o zápůjčce společnosti

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Obchodní podmínky společnosti Ferratum Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen VOP") tvoří nedílnou součást smlouvy a vymezují vztahy mezi věřitelem

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Formulář pro standardní informace. Doba trvání spotřebitelského úvěru. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní informace. Doba trvání spotřebitelského úvěru. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více