ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM SMLOUVA O ÚVÌRU KÁRNÁ ODPOVÌDNOST EXEKUTORSKÉHO KANDIDÁTA A KONCIPIENTA. èasopis soudních exekutorù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM SMLOUVA O ÚVÌRU KÁRNÁ ODPOVÌDNOST EXEKUTORSKÉHO KANDIDÁTA A KONCIPIENTA. èasopis soudních exekutorù"

Transkript

1 èasopis soudních exekutorù III/ roèník ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM SMLOUVA O ÚVÌRU KÁRNÁ ODPOVÌDNOST EXEKUTORSKÉHO KANDIDÁTA A KONCIPIENTA vydává Exekutorská komora Èeské republiky

2

3 OBRANA NEPOTŘEBNÉHO JUDr. Stanislav Pazderka èlen prezidia Exekutorské komory ÈR, soudní exekutor Exekutorského úøadu Písek Zdá se, že letošní léto přálo knihám. Prázdniny bývají dobou, kdy člověk častěji vytahuje z knihoven nepřečtené svazky. Útlá knížka vzpomínek bývalého soudce Ústavního soudu Antonína Procházky V boji za ústavnost je čtení na dva tři večery. Strhujícího čtení! JUDr. Procházka byl statečný muž, za vysokoškolských studií odsouzen v roce 1949 na 14 let žaláře za špionáž a velezradu. Po revoluci krátce byl soudcem federálního ústavního soudu a od roku 2003 soudcem ústavního soudu českého. Uvědomil jsem, jaké obdivuhodné seskupení lidí se tehdy v budově na Joštově ulici sešlo a k jakým výkonům se tehdy odhodlalo. Obranné nálezy, jak je trefně Procházka nazýval, měnily a mění chápání práva a legitimity, chápání jedince jako svrchovaného subjektu ve vztahu ke státní moci a jejím orgánům. Byl to právě tento ústavní soudce, kdo se od samotného počátku hlásil k principům přirozených práv. Tyhle ušlechtilé myšlenky jako by narážely na denní praxi, na ono souzení in concreto. Na co narážím? Ústavní soud za dobu svojí existence vydal více než 11 tisíc rozhodnutí, které se tu meritorně, tu okrajově věnují nákladům řízení. Troufnu si tvrdit, že nákladová agenda představuje v judikatorní praxi tohoto soudu bezpochyby nejobsáhlejší množinu případů. Některé ústavní systémy jinde v Evropě, aby zabránily téhle in laci, dokonce vylučují ústavní přezkum rozhodnutí o nákladech. A tak se lze setkat v takových rozhodnutích s názory brilantními, názory poněkud schematickými, větami, které byly vysloveny jen obiter dictum, ze kterých si ale praxe vyrubala onu nosnou myšlenku; s názory hluboce seriózními, stejně jako s myšlenkami ambiciózních nebo užvaněných asistentů. Prostě pestrá směsice. Zadáte-li do NALUSu odkaz na náklady v exekučním řízení, zjistíte s podivem, že převažujícími stěžovateli, jde-li o 89 EŘ, jsou sami exekutoři. Jedná se o více než tři stovky takových podání. Většina těch stížností končí odmítnutím. Umanutost některých podavatelů pak vede k tomu, že stěžovatel jakožto soudní exekutor ( ) sám neprojevuje respekt k rozhodnutím soudní moci ( ), přestože si s ohledem na všechny okolnosti musí být vědom, že jeho opakované stížnosti budou odmítány. Takovýmto svévolným konáním maří (a to nikoliv v zanedbatelné míře) inanční prostředky i lidské zdroje Ústavního soudu. A tak se souzení slovy Procházkovými u soudu posledního odvolání stává spíše handrkováním o mince, namísto rozhodování o problémech celospolečenských, které se dotýkají každého jedince. Vystavujeme sami sebe vážnému riziku, že až opravdu půjde o podstatu věci, nedovoláme se u těch správných dveří, protože naše stížnost skončí v šuplíku zjevně neopodstatněná. Nemůžeme přeci předpokládat, že když budeme vhazovat takovéhle mince do jukeboxu, že uslyšíme jen ty správné melodie lahodící našemu uchu. A nemůžeme se už vůbec divit tomu, že když těch falešných mincí vhodíme přespříliš, že se ozve jen příšerná kakofonie. Přálo-li léto knihám, uvidíme, zda podzim dopřeje novelám III/2012 3

4 OBSAH ROZHOVOR 6 Systém kárného trestání exekutorù si zatím sedá rozhovor s Františkem Korbelem, námìstkem ministra spravedlnosti ÈLÁNKY 10 Smlouva o úvìru prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Mgr. Vladimíra Medková 20 Kárná odpovìdnost exekutorského kandidáta a koncipienta èást první Mgr. et Bc. Antonín Toman JUDIKATURA 27 Kárná judikatura rubriku pøipravil Mgr. et Bc. Antonín Toman METODIKA 33 Stanovení nákladù exekuce pøed rozvrhovým jednáním JUDr. Stanislav Pazderka 35 Elektronické dražby nemovitostí pohled z praxe Ing. Petr Šimek 37 Soudy zasílají platební rozkazy Hybridní poštou Petra Vicková ZE ZAHRANIÈÍ 39 STOBRA JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. ZPRÁVY Z KOMORY 42 Profesní profil nového exekutora JUDr. Josef Lavièka 43 Novela exekuèního øádu v Seèi Mgr. David Hozman 44 Aktuální události rubriku pøipravila Mgr. Petra Báèová Fotografie na titulní stranì: archiv Mgr. Františka Korbela, Ph.D. 4 komorní listy

5 ABSTRAKTY prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Mgr. Vladimíra Medková Smlouva o úvìru Text se věnuje smlouvě o úvěru. Nejprve úpravě obchodněprávní, kde pojednává o základním ustanovení smlouvy, zásadách úvěrování, úplatě, úrocích, vracení částky a dalších otázkách. Ve druhé části pak uvádí úpravu v novém občanském zákoníku. Poslední část textu se zabývá dopady úpravy na praxi soudních exekutorů s ohledem na stávající i připravovanou právní úpravu. Mgr. et Bc. Antonín Toman Kárná odpovìdnost exekutorského kandidáta a koncipienta èást první Není nic dokonalého na tomto světě; existenci tohoto pravidla nezdůrazňuje jeho vyvrácením ani oblast disciplinárního trestání členů exekutorského stavu. Bylo by pochopitelně licoměrné zůstat u tohoto tvrzení a současně nenabídnout čtenáři detailnější pohled do zákulisí právního dramatu jménem Kárná odpovědnost exekutorských kandidátů a exekutorských koncipientů. Tento příspěvek se zabývá hmotněprávním vymezením kárné odpovědnosti a jejími jednotlivými komponenty na pozadí účinné právní úpravy. Autor nemá ambice traktovat o tématu v celé své šíři, ale spíše upozornit na problematické body, které s sebou život s kárnými spisy v zádech přináší. Čtenář má možnost se dozvědět o jednotlivých pojmových znacích kárného deliktu, detailech zákonného vymezení skutkové podstaty kárného provinění nebo mezích analogie trestního a kárného práva. REDAKCE KOMORNÍCH LISTÙ, ÈASOPISU SOUDNÍCH EXEKUTORÙ, VYHLAŠUJE SOUTÌŽ ODBORNÝCH PRACÍ NA TÉMA VELKÁ NOVELA Do soutěže lze zaslat práce zabývající se problematikou poslední novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Obsahem práce může být jakýkoliv nový institut upravující exekuční řízení či právní úprava podléhající novelizaci. Přihlášené práce musejí být původní a v předložené podobě dosud nepublikované. Účastenství v soutěži není nijak omezeno. Všechny zaslané práce budou posuzovány redakční radou na základě hodnocení dosaženého v nezávislém recenzním řízení. Autoři nejlépe hodnocených prací budou inančně odměněni autor vítězné práce částkou 8.000,- Kč, autor druhé a třetí práce v pořadí částkou 1.000,- Kč. Vítězné práce budou publikovány v následujícím vydání časopisu. Nad rámec této kategorie bude též vyhlášena nejlepší práce z řad exekutorských koncipientů, kteří působí v libovolném exekutorském úřadu v České republice. Autor nejlépe hodnocené koncipientské práce bude poctěn zvláštním oceněním prezidenta Exekutorské komory Mgr. Ing. Jiřího Proška. Soutěžní práce zasílejte em na adresu a to ve formátu Microsoft Word (DOC). Doporučený rozsah textu je cca znaků bez mezer. Bližší pokyny pro autory jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Komorní listy. Nejzazší termín pro odevzdání soutěžních prací je 1. únor Zasláním práce dává autor souhlas s jejím hodnocením a zveřejněním. Podmínky zveřejnění příspěvků se řídí Statutem redakční rady časopisu Komorní listy. Redakční rada Komorních listů III/2012 5

6 rozhovor SYSTÉM KÁRNÉHO TRESTÁNÍ EXEKUTORŮ SI ZATÍM SEDÁ ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM, NÁMÌSTKEM MINISTRA SPRAVEDLNOSTI Rodák z Tábora, vysokoškolský uèitel, advokát, místopøedseda Legislativní rady vlády tím vším je Mgr. František Korbel, Ph.D. Komorní listy ho však tentokrát oslovily coby námìstka ministra spravedlnosti pro sekci legislativnìprávní. Jaké jsou aktuální priority s ohledem na Vaši agendu v sekci legislativně-právní? Jedním z mých stěžejních úkolů na ministerstvu spravedlnosti je připravit doprovodnou legislativu pro nový občanský zákoník. S datem 1. ledna 2014 jsou spojena velká očekávání, rekodi ikace soukromého práva je bezesporu největší změna v našem právním řádu a s účinností nového občanského zákoníku se pojí i novelizace řady dalších předpisů, které je třeba připravit a v následujícím roce schválit v Parlamentu. Připravuje se zejména změna procesních předpisů, nový rejstříkový zákon, velký doprovodný zákon atp. pøipravila Petra Báèová tisková mluvèí Exekutorské komory Zákonodárci schválili velkou novelu občanského soudního a exekučního řádu. Jaký je Váš názor na tento návrh zákona? Myslím, že tento návrh může být velkým přínosem pro všechny zúčastněné, a to zejména tím, že modernizuje řadu ustanovení výkonu rozhodnutí a přináší do způsobů jeho provádění nové možnosti. Výkon rozhodnutí, resp. exekuce má být efektivnější, nicméně nelikvidační. To znamená, že například namísto jediné možnosti prodat nemovitost bude v budoucnu možné zřídit i správu nemovitosti tak, aby dlužník zaplatil své dluhy i za současného zachování vlastnictví a provozu nemovitosti. Novela posiluje trendy elektronické komunikace například tím, že zavádí možnosti elektronické dražby movitých věcí a tak bych mohl pokračovat dále. Novela obsahuje přes dvě stě novelizač- 6 komorní listy

7 Mgr. František Korbel, Ph.D. ních bodů, jedná se o množství praktických změn a doplňků ke stávajícím postupům, které vzešly z požadavků praxe. Jaká největší pozitiva či negativa v novele nejen směrem k činnosti soudních exekutorů spatřujete? Nad rámec pozitiv, která jsem již uvedl, bych mohl ještě zmínit například nový institut předražku, který umožňuje dalším zájemcům předražit ve lhůtě 15 dnů vydražitele, čímž se umožňuje zvýšit výtěžnost exekuce. Celkově dochází k posílení institutu dražby jako transparentního a nejvíce výtěžného zpeněžení věcí a hodnot. Návrh nově zavádí např. možnost dražby pohledávky či dražby podílu v obchodní společnosti či členských práv a povinností v bytovém družstvu, což je dnes velký problém, neboť v exekuci lze získat pouze vypořádací podíl, který je o řád či dva nižší než tržní hodnota členských práv a povinností. Obecně je velmi pozitivní, že se podaří částečně odbřemenit soudy od zbytečné administrativní agendy i od části výkonů rozhodnutí, byť původní vládní návrh novely byl v tomto ještě ambicióznější, neboť chtěl zrušit dvojkolejnost obecně. Nynější text vylučuje z působnosti soudu ty exekuce, kde může probíhat daňová či správní exekuce. Možnost exekuovat takové exekuční tituly soudním exekutorem zůstává samozřejmě zachována. Jako určité negativum mohou zejména exekutoři vnímat zrušení exekutorských zápisů s doložkou vykonatelnosti. Je pravda, že k tomuto kroku jsem měl rezervovaný postoj, nicméně ve inále bylo zrušení exekutorských zápisů obsaženo v poslanecké i senátní verzi návrhu, a tím pádem bylo přijato. Původně se uvažovalo o tom, že bude zrušena dvojkolejnost výkonu rozhodnutí. Nakonec k tomu došlo jen částečně. Proč vlastně? Je takto zvolený systém efektivní? Povede podle Vás alespoň k částečnému odbřemenění a k inančním úsporám na straně soudů? Je pravda, že se původně uvažovalo, že na soudech zůstanou jen ty exekuce, u nichž je to s ohledem na charakter věci žádoucí, například výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí či vyklizení bytu s rozhodováním o bytové náhradě. Zbytek měli dělat exekutoři i s ohledem na to, že ministerstvo bylo toho názoru, že není praktické, aby dlouhodobě tutéž kompetenci vykonávaly dva různé orgány. V Parlamentu nicméně převážil názor, že v zájmu zajištění větší právní jistoty a širšího okruhu možností obyčejných občanů se budou moci tito i v budoucnu obrátit na soud v jakékoliv věci. Přístup k soudu tak mají mít omezeny pouze úřady, které si mohou daňovou či správní exekuci vykonat samy. U nich doposud existovala vlastně trojkolejnost. Novela má mimo jiné zpřísňovat kárná opatření aplikovaná na soudní exekutory. Vnímáte to jako krok správným směrem? To je citlivá otázka. V obecné rovině si myslím, že všechny samosprávné profesní organizace, ať už notáři či advokáti nebo i exekutoři, by měly být právním řádem regulovány srovnatelným způsobem. Situace u exekutorů se nicméně vychýlila směrem k přísnější regulaci již před nějakou dobou a byla způsobena určitými speci ickými událostmi uvnitř Exekutorské komory. Na druhou stranu souhlasím, že možnosti kárného trestání se někdy přeceňují a mohou být bohužel ovlivněny i celkovou atmosférou ve společnosti ve vztahu k exekutorům. Systém kárného trestání u Nejvyššího správního soudu si doposud sedá a můžeme v něm již dnes pozorovat určité nedostatky. Zejména pociťuji zpětně jako chybu, že v řízení nejsou opravné prostředky. Chybí tím pádem mechanismus sjednocování kárných rozhodnutí mezi senáty. Nicméně kárnou agendu nemám na ministerstvu na starosti, jde o působnost sekce justiční, kterou nově zastává 1. náměstek ministra JUDr. Daniel Volák. Nyní se rozvinula politická debata o zavedení teritoriality soudních exekutorů. Máte k této otázce jasný postoj? Těžko chtít konkrétní jasný postoj, když ani exekutoři sami nejsou v této otázce jednotní. Myslím, že se o této možnosti dá diskutovat, nicméně před samotnou realizací je třeba ji nejprve velmi pečlivě analyzovat. Může mít totiž jednak velmi závažné dopady na právní jistotu a legitimní očekávání exekutorů, v konečném důsledku pak například i na konkurenceschopnost exekutorů. Zavedení teritoriality by se tak mohlo odrazit například ve zdražování nebo snižování nabídky a kvality doprovodných služeb. Proto je velmi nevhodné měnit podmínky výkonu činnosti exekutorů formou pozměňovacího návrhu Senátu, kdy samotná legisvakance bude pouze pár měsíců a nebude dost času se na tak převratnou změnu připravit. Teritorialita není v zájmu oprávněných a je otázkou, zda je vůbec v zájmu povinných, neboť problém s neúměrnými náklady exekucích vykonávaných ze vzdálených míst vyřešila již tato novela jejich limitací na úroveň cest v rámci jednoho kraje. Od března platí novelizované znění advokátského a exekutorského tarifu. Už ministerstvo vyhodnotilo reálný dopad těchto změn? Měly vliv např. na kupčení s pohledávkami v předexekuční fázi? Tak přesná data zatím nemáme. Soudy jsme sice již oslovovali s dotazem na jejich praxi při rozhodování o náhradě nákladů zda aplikují novelizované znění vyhlášek či ústavní nález, který ještě dále omezuje náhradu nákladů u bagatelních pohledávek. Ukazuje se však, že praxe je velmi různorodá, III/2012 7

8 rozhovor a k tomu, abychom měli nějaká relevantnější data, je třeba delší časový úsek. Obecně jsme zatím dospěli ke zjištění, že někteří věřitelé upustili od vymáhání těch nejmenších pohledávek do tisícikoruny, ale z tohoto nelze zatím dělat žádné hlubší závěry. V každém případě bych rád uklidnil veřejnost, že v této oblasti se již nechystají žádné další překotné změny. Výjimkou bylo nebezpečí přijetí populistického senátního návrhu J. Dienstbiera, aby se v bagatelních věcech neplatila náhrada nákladů vůbec, nicméně ten byl opakovaně Poslaneckou sněmovnou odmítnut. Soudní exekutoři se již delší čas musejí potýkat s tím, že veřejnost zaměňuje jejich činnost s prapodivnými a mnohdy nelegálními aktivitami vymahačských irem či některých inkasních agentur. Některé z nich se dokonce nazývají exekutorské kanceláře. Je možnost legislativně zabránit této nejen pojmové neuspořádanosti? Parazitování na exekutorské značce některými podnikateli je nešťastné. O tomto problému nicméně víme a snažíme se jej řešit novelou exekučního řádu, která byla právě schválena v Poslanecké sněmovně. Říká se tam, že označení soudní exekutor nebo exekutorský úřad a od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněna používat jiná osoba než sám exekutor. Ani ten, kdo sice vymáhá pohledávky, ale neprovádí nucený výkon exekučních titulů na základě zákona, není oprávněn označovat svoji činnost jako výkon rozhodnutí, exekuci nebo exekuční činnost. Kdo by navzdory zákonnému zákazu přece jen označoval svoji činnost jako exekutorskou, přestože se nebude jednat o exekutora ve smyslu exekučního řádu, se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu až do Kč. Doufáme, že se nám navrženou novelizací podaří počet těchto případů minimalizovat. Exekutorům bývá přičítána společenská odpovědnost za řadu negativních projevů hospodářské krize či nízké inanční a právní gramotnosti obyvatel. Mimo jiné se setkávají s kritikou týkající se exekucí vedených proti nezletilým či seniorům. Byť může jít o morálně křehkou rovinu, kde tento problém pramení? Měli by se z něj opravdu zpovídat exekutoři? Je jasné, že exekutoři nemohou za příčiny celospolečenského problému, kterým je dluhová past. Exekutoři působí jako kolečko v soukolí systému, jsou až na konci řetězce. Je jejich povinností nastoupit tam, kde dlužníci neplní svoje povinnosti. Předcházet by měla prevence, výuka inanční gramotnosti atp. Když už nicméně dojde případ až do stádia nucené exekuce, tak by exekutoři měli svoji práci dělat citlivě. Měli by zvažovat každý jednotlivý případ, zda jsou nějaká neinvazivní opatření, která mohou vůči dlužníkovi uplatnit, například zda by šlo spojit exekuce v jedinou a minimalizovat tak náklady. Takto mohou pomoci předcházet řetězení dluhů, zlepšit platební morálku a nepřispívat k mediálně vytvářené atmosféře proti průchodu práva. Loni výrazně vzrostl počet exekucí. Čím si to vysvětlujete a jaký vývoj očekáváte? Ekonomická krize obecně ztížila inanční možnosti lidí. Ti se ale zjevně nechtějí vzdát některých výdobytků, nabídky nejrůznějších institucí poskytujících úvěry jsou v současné době nepřeberné. Lidé si půjčují, aniž by dohlédli důsledky. V tomto směru je třeba zlepšit osvětu, snažit se o větší inanční gramotnost, aby se počet exekucí nadále nezvyšoval. Exekutorská komora má nové prezidium. Sledujete jeho kroky? Dal byste novému vedení nějaká doporučení či rady? Primárně přeji novému vedení hodně úspěchů ve funkci a doufám v úzkou spolupráci. Tato bude třeba zejména při zavádění nové legislativy do praxe, včetně technických řešení v oblasti IT. Kroky vedení jednotlivých profesních komor bedlivě sleduji. Věřím, že pokud budeme jednat korektně, navzájem se informovat o úspěších, kterých jsme dosáhli, i o problémech, tak bude převládat oboustranná spokojenost. Takže moje doporučení je neuzavírat se a komunikovat. Ale z toho nemám žádné obavy, spolupracujeme takto s komorou, alespoň v mé legislativní sekci, dlouhodobě a bylo tomu tak i s předchozími vedeními komory. Co by se podle Vás mělo na činnosti exekutorských úřadů změnit, aby byly lépe vnímány veřejností? A je taková idea vůbec realizovatelná? Je pravda, že exekutor nemůže být příliš oblíben již z principu. Ale může být minimálně respektován. K tomu je potřeba, aby exekutoři přistupovali, jak jsem již uvedl, k případům jednotlivě, citlivě, přizpůsobili způsob exekuce konkrétní situaci a vedli k tomu i své zaměstnance. Pak věřím, že dojde k určitému narovnání ve vnímání této profese veřejností. Děkuji za poskytnutí rozhovoru a za čas, který jste odpovědím věnoval. 8 komorní listy

9 komerèní sdìlení III/2012 9

10 èlánky SMLOUVA O ÚVĚRU prof. JUDr. Karel Marek, CSc. èlen pøedsednictva Rozhodèího soudu pøi Hospodáøské komoøe ÈR a Agrární komoøe ÈR se sídlem v Praze (èást I. a II.) Mgr. Vladimíra Medková exekutorská kandidátka Exekutorského úøadu Liberec JUDr. Soni Karasové (èást III.) a I. K úpravě obchodněprávní Účelem poskytování úvěru je zajištění úrokového výnosu z úvěrové sumy. Tím se tento úvěr, označovaný někdy jako umísťovací, liší od úvěru obchodního. Nezbytnost úvěrování je dána tím, kromě případů zahajování činnosti podnikatelů s možnými nadějnými podnikatelskými záměry, že při oběhu peněžních prostředků dochází k nerovnoměrnostem a časovému nesouladu jejich pohybu. Pokud půjde o bankovní úvěr, pak bude začasté obsah smlouvy určen odkazem na bankovní podmínky, a to v souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku. Tyto podmínky však musí být stranám známé nebo k návrhu přiložené. Podmínky zásadně připravuje věřitel (banka). Je přitom v zájmu klienta, aby se s těmito podmínkami (tak jako to platí i pro jiné druhy smluv) řádně seznámil a event. se pokusil některé otázky dohodnout ve smlouvě jinak. Průběh bankovní úvěrové operace se zpravidla skládá z následujících etap: ústní informativní jednání mezi bankou a žadatelem o úvěr (zjišťují se možnosti poskytnutí úvěru, jeho příp. druh, čerpání, splatnost, majetkové poměry a popř. podnikatelský záměr žadatele, hospodářské výsledky), podání písemné žádosti o poskytnutí úvěru podávané většinou na tiskopisech banky (žádost zpravidla obsahuje základní údaje a další údaje o žadateli, které umožňují ověřit jeho tzv. bonitu, údaje o požadovaném druhu úvěru a údaje o závazcích klienta, přílohu žádosti pak tvoří výpisy z katastru nemovitostí, znalecké posudky, inanční výkazy apod.), posouzení žádosti bankou, uzavření úvěrové smlouvy, kontrola plnění úvěrových podmínek, splnění závazků ze smlouvy, případné uplatnění sankčních a zajišťovacích prostředků. Z obecného hlediska je možno úvěry, respektive příslušné obchody, třídit na: získávané (banka si opatřuje peníze, zejména nakupuje různé druhy vkladů) poskytované (banka úvěry poskytuje prodává ). 10 komorní listy

11 prof. JUDr. Karel Marek, CSc. a Mgr. Vladimíra Medková Za získávané se považují mj. uvedené následně: Vklady na požádání jsou peníze, které si ukládá vkladatel na svůj běžný účet u peněžního ústavu a běžně je využívá ke svému hospodaření. U úsporných vkladů se na rozdíl od vkladů na požádání vyplácí vyšší úrok. Vklad se provádí na delší období, může však být kdykoli vybrán. Při termínovaných vkladech se sjednává pevný termín výplaty vkladu anebo výpovědní lhůta. Jako prostředek k získání peněžních částek slouží přitom někdy i depozitní certi ikáty, které vydává banka při nákupu vkladu. Mívají kratší lhůtu splatnosti. Bankovní obligace (dluhopisy) slouží pak k opatření dlouhodobějších zdrojů. Jde o cenný papír, který banka prodává. Má delší dobu splatnosti. Nákupy vkladů a uzavírání úvěrových smluv s ostatními bankami jsou též významnými zdroji inancování. Peněžní prostředky pak získají banky i od centrální banky. Poskytované úvěrové obchody lze členit na: krátkodobé (například kontokorentní úvěr, směnečné úvěry, ručitelské úvěry, účelové úvěry), střednědobé a dlouhodobé úvěry (například emisní, úvěrový úpis, hypotekární) a odkup pohledávek (factoring, forfaiting). U factoringu jde zpravidla o odkup krátkodobých pohledávek (vč. předání faktur, vyúčtování apod.). U forfaitingu zásadně jsou nakupovány střednědobé a dlouhodobé pohledávky. Kontokorentní úvěr je umožněn při zřízení kontokorentního účtu. Při nedostatku peněžních prostředků se přechází do debetu (záporných hodnot) a banka tímto způsobem poskytuje úvěr. Směnečný eskontní úvěr je úvěr, kdy banka odkupuje směnky před lhůtou splatnosti. Při odkupu je odpočítáván úrok (diskont) za dobu, která zbývá do splatnosti. Ručitelským úvěrem se banka zavazuje za svého klienta uhradit případně jeho závazek vůči třetímu subjektu. Tzv. úvěry účelové mohou být na provozní potřeby (na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti apod.), úvěry účelové investiční (například na nákup strojně-technologického zařízení), popřípadě i úvěr překlenovací (na přechodný nedostatek prostředků) a další. Hypotekární úvěry jsou poskytovány při zástavě nemovitostmi. Vycházíme-li z jiných kritérií, můžeme rozlišovat úvěry podle stupně zajištěnosti, podle účelu apod. V bankovnictví se pak obchody, u kterých je banka věřitelem, označují za aktivní a ty obchody, u nichž je dlužníkem, se označují za pasivní. Při této terminologii, z tohoto úhlu pohledu, se pak hovoří i o neutrálních obchodech (např. provádění platebního styku, poradenské činnosti atd.). Při poskytování úvěrů se vychází z následujících zásad: přímosti, účelovosti, termínovanosti, zajištěnosti, zúročitelnosti. Vzhledem k tomu, že právní úprava smlouvy o úvěru (ustanovení 497 až 507 obchodního zákoníku) je kromě kogentního základního ustanovení (viz 263 odst. 2 obchodního zákoníku) a jednoho dalšího kogentního ustanovení uvedeného v 263 odst. 1 (tj. ustanovení 499, jehož text dále označíme) dispozitivní, neplatí tyto zásady bezvýjimečně. Kogentní jsou přitom obecně i ustanovení, která předepisují písemnou formu právního úkonu (viz 263 odst. 2 obchodního zákoníku). Podle zásady účelovosti by měly být úvěrové prostředky použity pouze k určitým účelům, ke kterým byly poskytnuty, ovšem jen je-li to dohodnuto ve smlouvě. Účel však ve smlouvě nemusí být vždy stanoven. Úvěry tedy obecně lze, i když to nebude obvyklé (zejména to nebude obvyklé tam, kde je poskytují banky), poskytovat pro jakékoliv krytí nedostatku peněžních prostředků. Obdobně se lze vyjádřit i k zásadě přímosti. Je-li ve smlouvě uveden konkrétní účel, k němuž má podnikatel prostředky pro sebe použít, lze je použít k tomuto účelu, tedy přímo pro potřeby podnikatele. Pokud by tomu tak nebylo, není vyloučeno, aby subjekt, který úvěrové prostředky obdrží, použil částku - zejména na základě uzavření další smlouvy o úvěru - pro subjekt další. Může být ovšem i takové smluvní ujednání, které sice neuvádí účel, ale stanoví, že dlužník musí použít peněžní prostředky výhradně pro svoji osobu. Úvěr je splatný ve lhůtě stanovené ve smlouvě, tím se naplňuje zásada termínovanosti úvěru. Věřitel poskytuje úvěry zpra- III/

12 èlánky vidla jen na určitou dobu a dlužník je povinen vrátit úvěrové prostředky ve lhůtě splatnosti. To se týká jak celkové částky, tak i jednotlivých plateb (stanovených splátek). Za podmínek stanovených ve smlouvě mohou být případně dohodnuty boni ikace za dřívější splacení úvěru a pochopitelně i sankce za placení opožděné. Základní ustanovení úvěrové smlouvy nehovoří o zajištění úvěru. Zejména bankovní instituce však neposkytují úvěr nezajištěný - in bianco. Věřitel zpravidla pečlivě dbá o to, aby byl úvěr zajištěn, a realizuje tak zásadu zajištěnosti úvěru. Jde o to zajistit návratnost úvěru a limitovat případy ztrát prostředků. Zpravidla se používá zástava materiálními hodnotami, tzv. zajišťovací převody, ručení jiného subjektu apod. Zejména v bankovnictví by mělo být pravidlem dosažení co nejmenšího rizika. Často se používají zajišťovací prostředky i kumulovaně. Jsou-li na věřitelské straně bankéři, poskytují zásadně úvěr in bianco (nezajištěný) velice vzácně a jen klientům o vysoké bonitě. Banky v praxi obecně poskytují úvěry za předpokladu sjednání zajišťovacích prostředků. Jejich význam se plně projevuje v situaci, kdy dlužník neplní svoje peněžité závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru. Cena zajištění je stanovena v závislosti na druhu zajišťovacího prostředku buď kvali ikovaným soudním znalcem (zejména u nemovitostí, které jsou předmětem zástavní smlouvy), nebo pracovníkem banky, a to obvykle dle vnitřního předpisu banky (např. ohodnocení záruk dle jejich výstavce), popř. se cena zajištění rovná účetní hodnotě předmětu zajištění (např. zásobám, které jsou předmětem smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva). Od ceny zajištění je třeba odlišovat jistící hodnotu, což je cena zajištění snížená o určitý koe icient, který zohledňuje míru možného snížení ceny v případě realizace zajišťovacího prostředku bankou za situace neplnění závazků dlužníkem. Tento koe icient je obvykle stanoven vnitřními předpisy banky a závisí na druhu zajišťovacího prostředku, jeho kvalitě, bonitě klienta apod. Z úvěru platí dlužník úroky. Úrokové sazby bývají odstupňovány podle různých kritérií, např. podle: osoby dlužníka druhu úvěru objektu úvěrování charakteru a délky transakce (delší období přináší vyšší rizika) druhu použitého zajištění atd. Ve smluvených případech mohou být i úroky dodatečně zvyšovány (respektive snižovány) podle toho, jak dlužník plní úvěrové podmínky. V našem právním řádu je v občanském zákoníku upravena i smlouva o půjčce, která se od smlouvy o úvěru odlišuje. Právní úprava smlouvy o úvěru je obsažena v ustanoveních 497 až 507 obchodního zákoníku. Aby se mohla použít tato ustanovení smlouvy o úvěru, musí konkrétní smlouva zahrnovat podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení. Podle základního ustanovení se smlouvou o úvěru zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Toto ustanovení má pouze jediný odstavec. Případný druhý odstavec, který by určoval písemnou formu této smlouvy, není zařazen. To znamená, že smlouva o úvěru může mít i ústní formu. V praxi tomu však tak nebývá. Speciální podmínky jsou stanoveny pro smlouvy, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr; je to i písemná forma. Současně platí podle ustanovení 262 odst. 4, že ve vztazích podle 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku. Smlouva o úvěru se od smlouvy o půjčce liší. U smlouvy o půjčce není podstatnou náležitostí smlouvy sjednání úroků. Smlouva o půjčce není konsensuální povahy, ale je reálným kontraktem. To znamená, že vznik smlouvy o půjčce předpokládá nejen dohodu stran, ale i skutečné odevzdání předmětu půjčky. Předmětem půjčky pak nemusí být jen peněžní prostředky, ale i jiné věci určené druhově. Podstatnými částmi smlouvy o úvěru jsou: určení věřitele a dlužníka, určení částky nebo limitu úvěru ve stanovené měně, závazek věřitele poskytnout peněžní prostředky, závazek dlužníka k vrácení částky úvěru a zaplacení úroku. Předmětem jsou peněžní prostředky ve stanovené měně. Smlouva je uzavřena dohodou o poskytnutí peněžních prostředků, a nikoli faktickým poskytnutím těchto prostředků. Při restriktivním výkladu bychom mohli požadovat jejich poskytnutí jenom jako předání (dare). Lze však jistě připustit extenzivní výklad, podle něhož poskytnutí může mít i podobu převodu na účet nebo zaplacení faktury za dlužníka. 12 komorní listy

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Justice nejen nezávislá, ale též i vstřícná 2/2007 ČESKY/ ENGLISH ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM EKONOMICKÉ SEKCE MSP ČR MGR. ING. FRANTIŠKEM STEINEREM, PH.D.

Justice nejen nezávislá, ale též i vstřícná 2/2007 ČESKY/ ENGLISH ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM EKONOMICKÉ SEKCE MSP ČR MGR. ING. FRANTIŠKEM STEINEREM, PH.D. 2/2007 ČESKY/ ENGLISH ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM EKONOMICKÉ SEKCE MSP ČR MGR. ING. FRANTIŠKEM STEINEREM, PH.D. DEVELOPERSKÉ PROJEKTY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ HAVEL & HOLÁSEK Justice nejen nezávislá, ale též i vstřícná

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 17. dubna 2013 v plénu, složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera,

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více