ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM SMLOUVA O ÚVÌRU KÁRNÁ ODPOVÌDNOST EXEKUTORSKÉHO KANDIDÁTA A KONCIPIENTA. èasopis soudních exekutorù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM SMLOUVA O ÚVÌRU KÁRNÁ ODPOVÌDNOST EXEKUTORSKÉHO KANDIDÁTA A KONCIPIENTA. èasopis soudních exekutorù"

Transkript

1 èasopis soudních exekutorù III/ roèník ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM SMLOUVA O ÚVÌRU KÁRNÁ ODPOVÌDNOST EXEKUTORSKÉHO KANDIDÁTA A KONCIPIENTA vydává Exekutorská komora Èeské republiky

2

3 OBRANA NEPOTŘEBNÉHO JUDr. Stanislav Pazderka èlen prezidia Exekutorské komory ÈR, soudní exekutor Exekutorského úøadu Písek Zdá se, že letošní léto přálo knihám. Prázdniny bývají dobou, kdy člověk častěji vytahuje z knihoven nepřečtené svazky. Útlá knížka vzpomínek bývalého soudce Ústavního soudu Antonína Procházky V boji za ústavnost je čtení na dva tři večery. Strhujícího čtení! JUDr. Procházka byl statečný muž, za vysokoškolských studií odsouzen v roce 1949 na 14 let žaláře za špionáž a velezradu. Po revoluci krátce byl soudcem federálního ústavního soudu a od roku 2003 soudcem ústavního soudu českého. Uvědomil jsem, jaké obdivuhodné seskupení lidí se tehdy v budově na Joštově ulici sešlo a k jakým výkonům se tehdy odhodlalo. Obranné nálezy, jak je trefně Procházka nazýval, měnily a mění chápání práva a legitimity, chápání jedince jako svrchovaného subjektu ve vztahu ke státní moci a jejím orgánům. Byl to právě tento ústavní soudce, kdo se od samotného počátku hlásil k principům přirozených práv. Tyhle ušlechtilé myšlenky jako by narážely na denní praxi, na ono souzení in concreto. Na co narážím? Ústavní soud za dobu svojí existence vydal více než 11 tisíc rozhodnutí, které se tu meritorně, tu okrajově věnují nákladům řízení. Troufnu si tvrdit, že nákladová agenda představuje v judikatorní praxi tohoto soudu bezpochyby nejobsáhlejší množinu případů. Některé ústavní systémy jinde v Evropě, aby zabránily téhle in laci, dokonce vylučují ústavní přezkum rozhodnutí o nákladech. A tak se lze setkat v takových rozhodnutích s názory brilantními, názory poněkud schematickými, větami, které byly vysloveny jen obiter dictum, ze kterých si ale praxe vyrubala onu nosnou myšlenku; s názory hluboce seriózními, stejně jako s myšlenkami ambiciózních nebo užvaněných asistentů. Prostě pestrá směsice. Zadáte-li do NALUSu odkaz na náklady v exekučním řízení, zjistíte s podivem, že převažujícími stěžovateli, jde-li o 89 EŘ, jsou sami exekutoři. Jedná se o více než tři stovky takových podání. Většina těch stížností končí odmítnutím. Umanutost některých podavatelů pak vede k tomu, že stěžovatel jakožto soudní exekutor ( ) sám neprojevuje respekt k rozhodnutím soudní moci ( ), přestože si s ohledem na všechny okolnosti musí být vědom, že jeho opakované stížnosti budou odmítány. Takovýmto svévolným konáním maří (a to nikoliv v zanedbatelné míře) inanční prostředky i lidské zdroje Ústavního soudu. A tak se souzení slovy Procházkovými u soudu posledního odvolání stává spíše handrkováním o mince, namísto rozhodování o problémech celospolečenských, které se dotýkají každého jedince. Vystavujeme sami sebe vážnému riziku, že až opravdu půjde o podstatu věci, nedovoláme se u těch správných dveří, protože naše stížnost skončí v šuplíku zjevně neopodstatněná. Nemůžeme přeci předpokládat, že když budeme vhazovat takovéhle mince do jukeboxu, že uslyšíme jen ty správné melodie lahodící našemu uchu. A nemůžeme se už vůbec divit tomu, že když těch falešných mincí vhodíme přespříliš, že se ozve jen příšerná kakofonie. Přálo-li léto knihám, uvidíme, zda podzim dopřeje novelám III/2012 3

4 OBSAH ROZHOVOR 6 Systém kárného trestání exekutorù si zatím sedá rozhovor s Františkem Korbelem, námìstkem ministra spravedlnosti ÈLÁNKY 10 Smlouva o úvìru prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Mgr. Vladimíra Medková 20 Kárná odpovìdnost exekutorského kandidáta a koncipienta èást první Mgr. et Bc. Antonín Toman JUDIKATURA 27 Kárná judikatura rubriku pøipravil Mgr. et Bc. Antonín Toman METODIKA 33 Stanovení nákladù exekuce pøed rozvrhovým jednáním JUDr. Stanislav Pazderka 35 Elektronické dražby nemovitostí pohled z praxe Ing. Petr Šimek 37 Soudy zasílají platební rozkazy Hybridní poštou Petra Vicková ZE ZAHRANIÈÍ 39 STOBRA JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. ZPRÁVY Z KOMORY 42 Profesní profil nového exekutora JUDr. Josef Lavièka 43 Novela exekuèního øádu v Seèi Mgr. David Hozman 44 Aktuální události rubriku pøipravila Mgr. Petra Báèová Fotografie na titulní stranì: archiv Mgr. Františka Korbela, Ph.D. 4 komorní listy

5 ABSTRAKTY prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Mgr. Vladimíra Medková Smlouva o úvìru Text se věnuje smlouvě o úvěru. Nejprve úpravě obchodněprávní, kde pojednává o základním ustanovení smlouvy, zásadách úvěrování, úplatě, úrocích, vracení částky a dalších otázkách. Ve druhé části pak uvádí úpravu v novém občanském zákoníku. Poslední část textu se zabývá dopady úpravy na praxi soudních exekutorů s ohledem na stávající i připravovanou právní úpravu. Mgr. et Bc. Antonín Toman Kárná odpovìdnost exekutorského kandidáta a koncipienta èást první Není nic dokonalého na tomto světě; existenci tohoto pravidla nezdůrazňuje jeho vyvrácením ani oblast disciplinárního trestání členů exekutorského stavu. Bylo by pochopitelně licoměrné zůstat u tohoto tvrzení a současně nenabídnout čtenáři detailnější pohled do zákulisí právního dramatu jménem Kárná odpovědnost exekutorských kandidátů a exekutorských koncipientů. Tento příspěvek se zabývá hmotněprávním vymezením kárné odpovědnosti a jejími jednotlivými komponenty na pozadí účinné právní úpravy. Autor nemá ambice traktovat o tématu v celé své šíři, ale spíše upozornit na problematické body, které s sebou život s kárnými spisy v zádech přináší. Čtenář má možnost se dozvědět o jednotlivých pojmových znacích kárného deliktu, detailech zákonného vymezení skutkové podstaty kárného provinění nebo mezích analogie trestního a kárného práva. REDAKCE KOMORNÍCH LISTÙ, ÈASOPISU SOUDNÍCH EXEKUTORÙ, VYHLAŠUJE SOUTÌŽ ODBORNÝCH PRACÍ NA TÉMA VELKÁ NOVELA Do soutěže lze zaslat práce zabývající se problematikou poslední novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Obsahem práce může být jakýkoliv nový institut upravující exekuční řízení či právní úprava podléhající novelizaci. Přihlášené práce musejí být původní a v předložené podobě dosud nepublikované. Účastenství v soutěži není nijak omezeno. Všechny zaslané práce budou posuzovány redakční radou na základě hodnocení dosaženého v nezávislém recenzním řízení. Autoři nejlépe hodnocených prací budou inančně odměněni autor vítězné práce částkou 8.000,- Kč, autor druhé a třetí práce v pořadí částkou 1.000,- Kč. Vítězné práce budou publikovány v následujícím vydání časopisu. Nad rámec této kategorie bude též vyhlášena nejlepší práce z řad exekutorských koncipientů, kteří působí v libovolném exekutorském úřadu v České republice. Autor nejlépe hodnocené koncipientské práce bude poctěn zvláštním oceněním prezidenta Exekutorské komory Mgr. Ing. Jiřího Proška. Soutěžní práce zasílejte em na adresu a to ve formátu Microsoft Word (DOC). Doporučený rozsah textu je cca znaků bez mezer. Bližší pokyny pro autory jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Komorní listy. Nejzazší termín pro odevzdání soutěžních prací je 1. únor Zasláním práce dává autor souhlas s jejím hodnocením a zveřejněním. Podmínky zveřejnění příspěvků se řídí Statutem redakční rady časopisu Komorní listy. Redakční rada Komorních listů III/2012 5

6 rozhovor SYSTÉM KÁRNÉHO TRESTÁNÍ EXEKUTORŮ SI ZATÍM SEDÁ ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM, NÁMÌSTKEM MINISTRA SPRAVEDLNOSTI Rodák z Tábora, vysokoškolský uèitel, advokát, místopøedseda Legislativní rady vlády tím vším je Mgr. František Korbel, Ph.D. Komorní listy ho však tentokrát oslovily coby námìstka ministra spravedlnosti pro sekci legislativnìprávní. Jaké jsou aktuální priority s ohledem na Vaši agendu v sekci legislativně-právní? Jedním z mých stěžejních úkolů na ministerstvu spravedlnosti je připravit doprovodnou legislativu pro nový občanský zákoník. S datem 1. ledna 2014 jsou spojena velká očekávání, rekodi ikace soukromého práva je bezesporu největší změna v našem právním řádu a s účinností nového občanského zákoníku se pojí i novelizace řady dalších předpisů, které je třeba připravit a v následujícím roce schválit v Parlamentu. Připravuje se zejména změna procesních předpisů, nový rejstříkový zákon, velký doprovodný zákon atp. pøipravila Petra Báèová tisková mluvèí Exekutorské komory Zákonodárci schválili velkou novelu občanského soudního a exekučního řádu. Jaký je Váš názor na tento návrh zákona? Myslím, že tento návrh může být velkým přínosem pro všechny zúčastněné, a to zejména tím, že modernizuje řadu ustanovení výkonu rozhodnutí a přináší do způsobů jeho provádění nové možnosti. Výkon rozhodnutí, resp. exekuce má být efektivnější, nicméně nelikvidační. To znamená, že například namísto jediné možnosti prodat nemovitost bude v budoucnu možné zřídit i správu nemovitosti tak, aby dlužník zaplatil své dluhy i za současného zachování vlastnictví a provozu nemovitosti. Novela posiluje trendy elektronické komunikace například tím, že zavádí možnosti elektronické dražby movitých věcí a tak bych mohl pokračovat dále. Novela obsahuje přes dvě stě novelizač- 6 komorní listy

7 Mgr. František Korbel, Ph.D. ních bodů, jedná se o množství praktických změn a doplňků ke stávajícím postupům, které vzešly z požadavků praxe. Jaká největší pozitiva či negativa v novele nejen směrem k činnosti soudních exekutorů spatřujete? Nad rámec pozitiv, která jsem již uvedl, bych mohl ještě zmínit například nový institut předražku, který umožňuje dalším zájemcům předražit ve lhůtě 15 dnů vydražitele, čímž se umožňuje zvýšit výtěžnost exekuce. Celkově dochází k posílení institutu dražby jako transparentního a nejvíce výtěžného zpeněžení věcí a hodnot. Návrh nově zavádí např. možnost dražby pohledávky či dražby podílu v obchodní společnosti či členských práv a povinností v bytovém družstvu, což je dnes velký problém, neboť v exekuci lze získat pouze vypořádací podíl, který je o řád či dva nižší než tržní hodnota členských práv a povinností. Obecně je velmi pozitivní, že se podaří částečně odbřemenit soudy od zbytečné administrativní agendy i od části výkonů rozhodnutí, byť původní vládní návrh novely byl v tomto ještě ambicióznější, neboť chtěl zrušit dvojkolejnost obecně. Nynější text vylučuje z působnosti soudu ty exekuce, kde může probíhat daňová či správní exekuce. Možnost exekuovat takové exekuční tituly soudním exekutorem zůstává samozřejmě zachována. Jako určité negativum mohou zejména exekutoři vnímat zrušení exekutorských zápisů s doložkou vykonatelnosti. Je pravda, že k tomuto kroku jsem měl rezervovaný postoj, nicméně ve inále bylo zrušení exekutorských zápisů obsaženo v poslanecké i senátní verzi návrhu, a tím pádem bylo přijato. Původně se uvažovalo o tom, že bude zrušena dvojkolejnost výkonu rozhodnutí. Nakonec k tomu došlo jen částečně. Proč vlastně? Je takto zvolený systém efektivní? Povede podle Vás alespoň k částečnému odbřemenění a k inančním úsporám na straně soudů? Je pravda, že se původně uvažovalo, že na soudech zůstanou jen ty exekuce, u nichž je to s ohledem na charakter věci žádoucí, například výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí či vyklizení bytu s rozhodováním o bytové náhradě. Zbytek měli dělat exekutoři i s ohledem na to, že ministerstvo bylo toho názoru, že není praktické, aby dlouhodobě tutéž kompetenci vykonávaly dva různé orgány. V Parlamentu nicméně převážil názor, že v zájmu zajištění větší právní jistoty a širšího okruhu možností obyčejných občanů se budou moci tito i v budoucnu obrátit na soud v jakékoliv věci. Přístup k soudu tak mají mít omezeny pouze úřady, které si mohou daňovou či správní exekuci vykonat samy. U nich doposud existovala vlastně trojkolejnost. Novela má mimo jiné zpřísňovat kárná opatření aplikovaná na soudní exekutory. Vnímáte to jako krok správným směrem? To je citlivá otázka. V obecné rovině si myslím, že všechny samosprávné profesní organizace, ať už notáři či advokáti nebo i exekutoři, by měly být právním řádem regulovány srovnatelným způsobem. Situace u exekutorů se nicméně vychýlila směrem k přísnější regulaci již před nějakou dobou a byla způsobena určitými speci ickými událostmi uvnitř Exekutorské komory. Na druhou stranu souhlasím, že možnosti kárného trestání se někdy přeceňují a mohou být bohužel ovlivněny i celkovou atmosférou ve společnosti ve vztahu k exekutorům. Systém kárného trestání u Nejvyššího správního soudu si doposud sedá a můžeme v něm již dnes pozorovat určité nedostatky. Zejména pociťuji zpětně jako chybu, že v řízení nejsou opravné prostředky. Chybí tím pádem mechanismus sjednocování kárných rozhodnutí mezi senáty. Nicméně kárnou agendu nemám na ministerstvu na starosti, jde o působnost sekce justiční, kterou nově zastává 1. náměstek ministra JUDr. Daniel Volák. Nyní se rozvinula politická debata o zavedení teritoriality soudních exekutorů. Máte k této otázce jasný postoj? Těžko chtít konkrétní jasný postoj, když ani exekutoři sami nejsou v této otázce jednotní. Myslím, že se o této možnosti dá diskutovat, nicméně před samotnou realizací je třeba ji nejprve velmi pečlivě analyzovat. Může mít totiž jednak velmi závažné dopady na právní jistotu a legitimní očekávání exekutorů, v konečném důsledku pak například i na konkurenceschopnost exekutorů. Zavedení teritoriality by se tak mohlo odrazit například ve zdražování nebo snižování nabídky a kvality doprovodných služeb. Proto je velmi nevhodné měnit podmínky výkonu činnosti exekutorů formou pozměňovacího návrhu Senátu, kdy samotná legisvakance bude pouze pár měsíců a nebude dost času se na tak převratnou změnu připravit. Teritorialita není v zájmu oprávněných a je otázkou, zda je vůbec v zájmu povinných, neboť problém s neúměrnými náklady exekucích vykonávaných ze vzdálených míst vyřešila již tato novela jejich limitací na úroveň cest v rámci jednoho kraje. Od března platí novelizované znění advokátského a exekutorského tarifu. Už ministerstvo vyhodnotilo reálný dopad těchto změn? Měly vliv např. na kupčení s pohledávkami v předexekuční fázi? Tak přesná data zatím nemáme. Soudy jsme sice již oslovovali s dotazem na jejich praxi při rozhodování o náhradě nákladů zda aplikují novelizované znění vyhlášek či ústavní nález, který ještě dále omezuje náhradu nákladů u bagatelních pohledávek. Ukazuje se však, že praxe je velmi různorodá, III/2012 7

8 rozhovor a k tomu, abychom měli nějaká relevantnější data, je třeba delší časový úsek. Obecně jsme zatím dospěli ke zjištění, že někteří věřitelé upustili od vymáhání těch nejmenších pohledávek do tisícikoruny, ale z tohoto nelze zatím dělat žádné hlubší závěry. V každém případě bych rád uklidnil veřejnost, že v této oblasti se již nechystají žádné další překotné změny. Výjimkou bylo nebezpečí přijetí populistického senátního návrhu J. Dienstbiera, aby se v bagatelních věcech neplatila náhrada nákladů vůbec, nicméně ten byl opakovaně Poslaneckou sněmovnou odmítnut. Soudní exekutoři se již delší čas musejí potýkat s tím, že veřejnost zaměňuje jejich činnost s prapodivnými a mnohdy nelegálními aktivitami vymahačských irem či některých inkasních agentur. Některé z nich se dokonce nazývají exekutorské kanceláře. Je možnost legislativně zabránit této nejen pojmové neuspořádanosti? Parazitování na exekutorské značce některými podnikateli je nešťastné. O tomto problému nicméně víme a snažíme se jej řešit novelou exekučního řádu, která byla právě schválena v Poslanecké sněmovně. Říká se tam, že označení soudní exekutor nebo exekutorský úřad a od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněna používat jiná osoba než sám exekutor. Ani ten, kdo sice vymáhá pohledávky, ale neprovádí nucený výkon exekučních titulů na základě zákona, není oprávněn označovat svoji činnost jako výkon rozhodnutí, exekuci nebo exekuční činnost. Kdo by navzdory zákonnému zákazu přece jen označoval svoji činnost jako exekutorskou, přestože se nebude jednat o exekutora ve smyslu exekučního řádu, se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu až do Kč. Doufáme, že se nám navrženou novelizací podaří počet těchto případů minimalizovat. Exekutorům bývá přičítána společenská odpovědnost za řadu negativních projevů hospodářské krize či nízké inanční a právní gramotnosti obyvatel. Mimo jiné se setkávají s kritikou týkající se exekucí vedených proti nezletilým či seniorům. Byť může jít o morálně křehkou rovinu, kde tento problém pramení? Měli by se z něj opravdu zpovídat exekutoři? Je jasné, že exekutoři nemohou za příčiny celospolečenského problému, kterým je dluhová past. Exekutoři působí jako kolečko v soukolí systému, jsou až na konci řetězce. Je jejich povinností nastoupit tam, kde dlužníci neplní svoje povinnosti. Předcházet by měla prevence, výuka inanční gramotnosti atp. Když už nicméně dojde případ až do stádia nucené exekuce, tak by exekutoři měli svoji práci dělat citlivě. Měli by zvažovat každý jednotlivý případ, zda jsou nějaká neinvazivní opatření, která mohou vůči dlužníkovi uplatnit, například zda by šlo spojit exekuce v jedinou a minimalizovat tak náklady. Takto mohou pomoci předcházet řetězení dluhů, zlepšit platební morálku a nepřispívat k mediálně vytvářené atmosféře proti průchodu práva. Loni výrazně vzrostl počet exekucí. Čím si to vysvětlujete a jaký vývoj očekáváte? Ekonomická krize obecně ztížila inanční možnosti lidí. Ti se ale zjevně nechtějí vzdát některých výdobytků, nabídky nejrůznějších institucí poskytujících úvěry jsou v současné době nepřeberné. Lidé si půjčují, aniž by dohlédli důsledky. V tomto směru je třeba zlepšit osvětu, snažit se o větší inanční gramotnost, aby se počet exekucí nadále nezvyšoval. Exekutorská komora má nové prezidium. Sledujete jeho kroky? Dal byste novému vedení nějaká doporučení či rady? Primárně přeji novému vedení hodně úspěchů ve funkci a doufám v úzkou spolupráci. Tato bude třeba zejména při zavádění nové legislativy do praxe, včetně technických řešení v oblasti IT. Kroky vedení jednotlivých profesních komor bedlivě sleduji. Věřím, že pokud budeme jednat korektně, navzájem se informovat o úspěších, kterých jsme dosáhli, i o problémech, tak bude převládat oboustranná spokojenost. Takže moje doporučení je neuzavírat se a komunikovat. Ale z toho nemám žádné obavy, spolupracujeme takto s komorou, alespoň v mé legislativní sekci, dlouhodobě a bylo tomu tak i s předchozími vedeními komory. Co by se podle Vás mělo na činnosti exekutorských úřadů změnit, aby byly lépe vnímány veřejností? A je taková idea vůbec realizovatelná? Je pravda, že exekutor nemůže být příliš oblíben již z principu. Ale může být minimálně respektován. K tomu je potřeba, aby exekutoři přistupovali, jak jsem již uvedl, k případům jednotlivě, citlivě, přizpůsobili způsob exekuce konkrétní situaci a vedli k tomu i své zaměstnance. Pak věřím, že dojde k určitému narovnání ve vnímání této profese veřejností. Děkuji za poskytnutí rozhovoru a za čas, který jste odpovědím věnoval. 8 komorní listy

9 komerèní sdìlení III/2012 9

10 èlánky SMLOUVA O ÚVĚRU prof. JUDr. Karel Marek, CSc. èlen pøedsednictva Rozhodèího soudu pøi Hospodáøské komoøe ÈR a Agrární komoøe ÈR se sídlem v Praze (èást I. a II.) Mgr. Vladimíra Medková exekutorská kandidátka Exekutorského úøadu Liberec JUDr. Soni Karasové (èást III.) a I. K úpravě obchodněprávní Účelem poskytování úvěru je zajištění úrokového výnosu z úvěrové sumy. Tím se tento úvěr, označovaný někdy jako umísťovací, liší od úvěru obchodního. Nezbytnost úvěrování je dána tím, kromě případů zahajování činnosti podnikatelů s možnými nadějnými podnikatelskými záměry, že při oběhu peněžních prostředků dochází k nerovnoměrnostem a časovému nesouladu jejich pohybu. Pokud půjde o bankovní úvěr, pak bude začasté obsah smlouvy určen odkazem na bankovní podmínky, a to v souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku. Tyto podmínky však musí být stranám známé nebo k návrhu přiložené. Podmínky zásadně připravuje věřitel (banka). Je přitom v zájmu klienta, aby se s těmito podmínkami (tak jako to platí i pro jiné druhy smluv) řádně seznámil a event. se pokusil některé otázky dohodnout ve smlouvě jinak. Průběh bankovní úvěrové operace se zpravidla skládá z následujících etap: ústní informativní jednání mezi bankou a žadatelem o úvěr (zjišťují se možnosti poskytnutí úvěru, jeho příp. druh, čerpání, splatnost, majetkové poměry a popř. podnikatelský záměr žadatele, hospodářské výsledky), podání písemné žádosti o poskytnutí úvěru podávané většinou na tiskopisech banky (žádost zpravidla obsahuje základní údaje a další údaje o žadateli, které umožňují ověřit jeho tzv. bonitu, údaje o požadovaném druhu úvěru a údaje o závazcích klienta, přílohu žádosti pak tvoří výpisy z katastru nemovitostí, znalecké posudky, inanční výkazy apod.), posouzení žádosti bankou, uzavření úvěrové smlouvy, kontrola plnění úvěrových podmínek, splnění závazků ze smlouvy, případné uplatnění sankčních a zajišťovacích prostředků. Z obecného hlediska je možno úvěry, respektive příslušné obchody, třídit na: získávané (banka si opatřuje peníze, zejména nakupuje různé druhy vkladů) poskytované (banka úvěry poskytuje prodává ). 10 komorní listy

11 prof. JUDr. Karel Marek, CSc. a Mgr. Vladimíra Medková Za získávané se považují mj. uvedené následně: Vklady na požádání jsou peníze, které si ukládá vkladatel na svůj běžný účet u peněžního ústavu a běžně je využívá ke svému hospodaření. U úsporných vkladů se na rozdíl od vkladů na požádání vyplácí vyšší úrok. Vklad se provádí na delší období, může však být kdykoli vybrán. Při termínovaných vkladech se sjednává pevný termín výplaty vkladu anebo výpovědní lhůta. Jako prostředek k získání peněžních částek slouží přitom někdy i depozitní certi ikáty, které vydává banka při nákupu vkladu. Mívají kratší lhůtu splatnosti. Bankovní obligace (dluhopisy) slouží pak k opatření dlouhodobějších zdrojů. Jde o cenný papír, který banka prodává. Má delší dobu splatnosti. Nákupy vkladů a uzavírání úvěrových smluv s ostatními bankami jsou též významnými zdroji inancování. Peněžní prostředky pak získají banky i od centrální banky. Poskytované úvěrové obchody lze členit na: krátkodobé (například kontokorentní úvěr, směnečné úvěry, ručitelské úvěry, účelové úvěry), střednědobé a dlouhodobé úvěry (například emisní, úvěrový úpis, hypotekární) a odkup pohledávek (factoring, forfaiting). U factoringu jde zpravidla o odkup krátkodobých pohledávek (vč. předání faktur, vyúčtování apod.). U forfaitingu zásadně jsou nakupovány střednědobé a dlouhodobé pohledávky. Kontokorentní úvěr je umožněn při zřízení kontokorentního účtu. Při nedostatku peněžních prostředků se přechází do debetu (záporných hodnot) a banka tímto způsobem poskytuje úvěr. Směnečný eskontní úvěr je úvěr, kdy banka odkupuje směnky před lhůtou splatnosti. Při odkupu je odpočítáván úrok (diskont) za dobu, která zbývá do splatnosti. Ručitelským úvěrem se banka zavazuje za svého klienta uhradit případně jeho závazek vůči třetímu subjektu. Tzv. úvěry účelové mohou být na provozní potřeby (na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti apod.), úvěry účelové investiční (například na nákup strojně-technologického zařízení), popřípadě i úvěr překlenovací (na přechodný nedostatek prostředků) a další. Hypotekární úvěry jsou poskytovány při zástavě nemovitostmi. Vycházíme-li z jiných kritérií, můžeme rozlišovat úvěry podle stupně zajištěnosti, podle účelu apod. V bankovnictví se pak obchody, u kterých je banka věřitelem, označují za aktivní a ty obchody, u nichž je dlužníkem, se označují za pasivní. Při této terminologii, z tohoto úhlu pohledu, se pak hovoří i o neutrálních obchodech (např. provádění platebního styku, poradenské činnosti atd.). Při poskytování úvěrů se vychází z následujících zásad: přímosti, účelovosti, termínovanosti, zajištěnosti, zúročitelnosti. Vzhledem k tomu, že právní úprava smlouvy o úvěru (ustanovení 497 až 507 obchodního zákoníku) je kromě kogentního základního ustanovení (viz 263 odst. 2 obchodního zákoníku) a jednoho dalšího kogentního ustanovení uvedeného v 263 odst. 1 (tj. ustanovení 499, jehož text dále označíme) dispozitivní, neplatí tyto zásady bezvýjimečně. Kogentní jsou přitom obecně i ustanovení, která předepisují písemnou formu právního úkonu (viz 263 odst. 2 obchodního zákoníku). Podle zásady účelovosti by měly být úvěrové prostředky použity pouze k určitým účelům, ke kterým byly poskytnuty, ovšem jen je-li to dohodnuto ve smlouvě. Účel však ve smlouvě nemusí být vždy stanoven. Úvěry tedy obecně lze, i když to nebude obvyklé (zejména to nebude obvyklé tam, kde je poskytují banky), poskytovat pro jakékoliv krytí nedostatku peněžních prostředků. Obdobně se lze vyjádřit i k zásadě přímosti. Je-li ve smlouvě uveden konkrétní účel, k němuž má podnikatel prostředky pro sebe použít, lze je použít k tomuto účelu, tedy přímo pro potřeby podnikatele. Pokud by tomu tak nebylo, není vyloučeno, aby subjekt, který úvěrové prostředky obdrží, použil částku - zejména na základě uzavření další smlouvy o úvěru - pro subjekt další. Může být ovšem i takové smluvní ujednání, které sice neuvádí účel, ale stanoví, že dlužník musí použít peněžní prostředky výhradně pro svoji osobu. Úvěr je splatný ve lhůtě stanovené ve smlouvě, tím se naplňuje zásada termínovanosti úvěru. Věřitel poskytuje úvěry zpra- III/

12 èlánky vidla jen na určitou dobu a dlužník je povinen vrátit úvěrové prostředky ve lhůtě splatnosti. To se týká jak celkové částky, tak i jednotlivých plateb (stanovených splátek). Za podmínek stanovených ve smlouvě mohou být případně dohodnuty boni ikace za dřívější splacení úvěru a pochopitelně i sankce za placení opožděné. Základní ustanovení úvěrové smlouvy nehovoří o zajištění úvěru. Zejména bankovní instituce však neposkytují úvěr nezajištěný - in bianco. Věřitel zpravidla pečlivě dbá o to, aby byl úvěr zajištěn, a realizuje tak zásadu zajištěnosti úvěru. Jde o to zajistit návratnost úvěru a limitovat případy ztrát prostředků. Zpravidla se používá zástava materiálními hodnotami, tzv. zajišťovací převody, ručení jiného subjektu apod. Zejména v bankovnictví by mělo být pravidlem dosažení co nejmenšího rizika. Často se používají zajišťovací prostředky i kumulovaně. Jsou-li na věřitelské straně bankéři, poskytují zásadně úvěr in bianco (nezajištěný) velice vzácně a jen klientům o vysoké bonitě. Banky v praxi obecně poskytují úvěry za předpokladu sjednání zajišťovacích prostředků. Jejich význam se plně projevuje v situaci, kdy dlužník neplní svoje peněžité závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru. Cena zajištění je stanovena v závislosti na druhu zajišťovacího prostředku buď kvali ikovaným soudním znalcem (zejména u nemovitostí, které jsou předmětem zástavní smlouvy), nebo pracovníkem banky, a to obvykle dle vnitřního předpisu banky (např. ohodnocení záruk dle jejich výstavce), popř. se cena zajištění rovná účetní hodnotě předmětu zajištění (např. zásobám, které jsou předmětem smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva). Od ceny zajištění je třeba odlišovat jistící hodnotu, což je cena zajištění snížená o určitý koe icient, který zohledňuje míru možného snížení ceny v případě realizace zajišťovacího prostředku bankou za situace neplnění závazků dlužníkem. Tento koe icient je obvykle stanoven vnitřními předpisy banky a závisí na druhu zajišťovacího prostředku, jeho kvalitě, bonitě klienta apod. Z úvěru platí dlužník úroky. Úrokové sazby bývají odstupňovány podle různých kritérií, např. podle: osoby dlužníka druhu úvěru objektu úvěrování charakteru a délky transakce (delší období přináší vyšší rizika) druhu použitého zajištění atd. Ve smluvených případech mohou být i úroky dodatečně zvyšovány (respektive snižovány) podle toho, jak dlužník plní úvěrové podmínky. V našem právním řádu je v občanském zákoníku upravena i smlouva o půjčce, která se od smlouvy o úvěru odlišuje. Právní úprava smlouvy o úvěru je obsažena v ustanoveních 497 až 507 obchodního zákoníku. Aby se mohla použít tato ustanovení smlouvy o úvěru, musí konkrétní smlouva zahrnovat podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení. Podle základního ustanovení se smlouvou o úvěru zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Toto ustanovení má pouze jediný odstavec. Případný druhý odstavec, který by určoval písemnou formu této smlouvy, není zařazen. To znamená, že smlouva o úvěru může mít i ústní formu. V praxi tomu však tak nebývá. Speciální podmínky jsou stanoveny pro smlouvy, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr; je to i písemná forma. Současně platí podle ustanovení 262 odst. 4, že ve vztazích podle 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku. Smlouva o úvěru se od smlouvy o půjčce liší. U smlouvy o půjčce není podstatnou náležitostí smlouvy sjednání úroků. Smlouva o půjčce není konsensuální povahy, ale je reálným kontraktem. To znamená, že vznik smlouvy o půjčce předpokládá nejen dohodu stran, ale i skutečné odevzdání předmětu půjčky. Předmětem půjčky pak nemusí být jen peněžní prostředky, ale i jiné věci určené druhově. Podstatnými částmi smlouvy o úvěru jsou: určení věřitele a dlužníka, určení částky nebo limitu úvěru ve stanovené měně, závazek věřitele poskytnout peněžní prostředky, závazek dlužníka k vrácení částky úvěru a zaplacení úroku. Předmětem jsou peněžní prostředky ve stanovené měně. Smlouva je uzavřena dohodou o poskytnutí peněžních prostředků, a nikoli faktickým poskytnutím těchto prostředků. Při restriktivním výkladu bychom mohli požadovat jejich poskytnutí jenom jako předání (dare). Lze však jistě připustit extenzivní výklad, podle něhož poskytnutí může mít i podobu převodu na účet nebo zaplacení faktury za dlužníka. 12 komorní listy

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 337/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012

USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 105 USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012 Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, Brno, IČO V Brně dne Číslo jednací: 006 EX 1540/ USNESENÍ

Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, Brno, IČO V Brně dne Číslo jednací: 006 EX 1540/ USNESENÍ E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13. června 2001 k vládnímu návrhu zákona o některých podmínkách sjednávání

Více

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Základní charakteristika výprosy, výpůjčky, půjčky 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2099 164 ZÁKON ze dne 17. června 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 77 10. funkční období 77 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno III Šumavská 31, 663 49 Brno Č.j.: 1869550/16/3003-80542-712011 Vyřizuje: Bc. Aleš Korbička Odbor vymáhací, Oddělení

Více