Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví"

Transkript

1 Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004

2 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali v samém závěru roku 2003 zásadní změnu (novelu) zákona o účetnictví, která mimo jiné ruší dosavadní tzv. jednoduché účetnictví. Toto jednoduché účetnictví byly dosud povinny vést všechny základní organizace a další složky ČSOP s právní subjektivitou V podmínkách Českého svazu ochránců přírody to tedy znamená mimo jiné povinný přechod jednotlivých základek na (podvojné) účetnictví. Na účtování v soustavě podvojného účetnictví musíme podle výše uvedené novely zákona o účetnictví přejít nejpozději od ! V rámci tzv. Akčního plánu pomoci základkám, který projednalo Předsednictvo ÚVR ČSOP a schválila Ústřední výkonná rada bylo průběžně nabízeno základní školení, určené nejen pro hospodáře, ale i pro další činovníky ZO. Účelem těchto školení bylo seznámení se základy podvojného účetnictví. Zájemci s řad účetních se dále mohli a mohou účastnit dalších stupňů odborných školení, ústředí a jednotliví činovníci ČSOP se snaží zajišťovat průběžný informační servis a zabývali se i otázkou přístupu k hodnocení účetních programů. Aktivity jsou vyvíjeny i Regionálními centry ČSOP V rukou nyní jako další výstup Akčního plánu držíte odbornou příručku která si klade zcela skromný cíl aby se po jejím přečtení žádná základka nebála účetnictví, které opravdu není větším problémem, než ty, které všichni ve své dobrovolné a záslužné činnosti často úspěšně překonávají. Příručka byla připravena základě průběhu odborných školení jakož i dotazů na těchto školeních. Značnou inspirací se staly také další obdobné příručky, připravené pro obdobné organizace, jako je ČSOP (opravdu v tom nejsme sami ). Při psaní jsme se snažili řešit dilema mezi příliš odborným jazykem příručky (kdy nám naši konzultanti z řad členů ČSOP doporučovali v takových případech použít standardní publikace (viz přehled literatury) a mezi zjednodušujícím vysvětlujícím výkladem. Snad se nám potřebný kompromis podařilo nalézt, pozornosti čtenářů doporučujeme zcela přehledný a praktický příklad účtování běžného roku v malé základní organizaci. Podle nejnovějších informací nás opět překvapila naše Poslanecká sněmovna Parlamentu, když v pátek , při projednávání novely zákona o daních z příjmů přijala jako jeden pozměňovacích návrhů odklad povinnosti vedení podvojného účetnictví (tedy "účetnictví") pro "občanská sdružení a církve" až k počátku roku 2007!!! Přeji všem hezké a užitečné počtení.

3 Obsah PŘEDMLUVA MUSÍME VÉST ÚČETNICTVÍ? CO JE (PODVOJNÉ) ÚČETNICTVÍ? Platná právní úprava pro vedení účetnictví ÚČETNÍ DOKLADY CO JE TO ÚČET? ÚČTOVÁ OSNOVA...6 Účtová osnova pro nevýdělečné organizace ANALYTICKÉ ÚČTY ÚČTOVÉ ROZVRHY JAK SE ÚČTUJE ANEB SOUVZTAŽNOSTI ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ DOKUMENTY - ÚČETNÍ KNIHY...12 Účetní deník...12 Hlavní kniha...12 Knihy faktur...13 Pokladní kniha...13 Kniha majetku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ VÝKAZY...13 Rozvaha Výsledovka - výkaz zisku a ztráty...13 Příloha k účetní závěrce...14 Přiznání k dani z příjmu právnických osob...14 Přiznání k dani z nemovitostí DOKUMENTACE ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘECHOD Z JEDNODUCHÉHO NA (PODVOJNÉ) ÚČETNICTVÍ PRAKTICKÝ PŘÍKLAD ÚČTOVÁNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU AMERICKÝ DENÍK...19 VIZ PŘÍLOHA Č POUŽITÁ A DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA ZÁVĚR Musíme vést účetnictví? Podle par.4 odstavce 1 Zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, (tedy již od roku 1992) jsou všechny účetní jednotky (všechny právnické osoby, mezi které patří i občanská sdružení, tedy i základní organizace a další složky ČSOP s právní subjektivitou) povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku. Z této povinnosti

4 neexistovala a neexistuje žádná výjimka ani úleva! A to ani v případě, že základní organizace neprovádí prakticky žádnou aktivitu. Mezi nejzásadnější změny novely výše uvedeného zákona o účetnictví č.437/2003 Sb.patří zrušení tzv. jednoduchého účetnictví. Právnickým osobám, mezi které patří i občanská sdružení, takto vznikla povinnost vést účetnictví (dříve nazývané podvojné). Pro neziskové organizace (tedy i pro ZO ČSOP) ze zmíněné novely vyplývají nově dvě úlevy : 1. Účetnictví musí povinně vést až od Do té doby mohou ještě vést jednoduché účetnictví tak, jak byli dosud zvyklí. Pokud bude schválena novela zákona (viz rámeček v úvodu příručky (do konce roku 2004), bude povinnost vést účetnictví posunuta na rok Na základě par. 9 zákona o účetnictví budou moci vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud se nerozhodnou pro plný rozsah vedení účetnictví. Je pravdou, že dnešní jednoduché účetnictví není příliš přehledné a klade na jeho zpracovatele velké nároky. Jde zejména o častou možnost chybování a následného obtížného vyhledávání těchto omylů. Podvojné účetnictví je při správné volbě používaných účtů snáze kontrolovatelné a vnáší do účetní evidence řád. Je zřejmé, že účetní, hospodář nebo ten, kdo se této povinnosti ujme, si bude muset osvojit základy vedení účetnictví (odrazovým můstkem by mu mohla být tato příručka, dále účast na seminářích, odborná literatura, aj.). Lze předpokládat, že čím obsáhlejší a složitější jednoduché účetnictví organizace měla, tím větší zkušenosti s účetními doklady takový člověk nasbíral a přechod pro něho nebude již tak obtížný. A naopak největší problémy s přechodem na (podvojné) účetnictví mají a budou mít ti, kteří vedli s obtížemi či prakticky vůbec již účetnictví jednoduché. Účetnictví vyžaduje prakticky jediné systematičnost a pečlivost, což by přírodovědně vzdělaným a nadaným lidem nemělo činit větší potíže. V dalším textu si názorně ukážeme, že pro účetnictví platí podobné zákonitosti a pravidla, jako pro určování druhů a tříd v přírodě. Další skutečností je, že v zemích Evropské unie se prostě neuznává pro právnické osoby jiné než podvojné účetnictví. Nemusí nás to opravdu mrzet, protože u nás dosud praktikované jednoduché účetnictví se doplňkovými knihami a přehledy stává složitější než podvojné a má menší vypovídací schopnost. V dalších částech příručky potvrdíme, že opravdu není třeba se účetnictví předem obávat. Pro usnadnění účetní práce je vhodné, zejména u účetnictví základních organizací většího rozsahu, použít některý z řady na trhu nabízených počítačových programů. Není třeba zavrhovat ani ruční zpracování, zejména u vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, případně použití některého tabulkového procesoru (např. MS EXCELL apod.).

5 2. Co je (podvojné) účetnictví? Podvojné účetnictví jako způsob přehledného vyjádření stavu a změn hospodaření je známo už ze středověku. Vzniklo zřejmě ze základního principu obchodních vztahů, kde jeden dává a druhý dostává : přijímající vydávající MÁ D Á T I D A L D E B E T K R E D I T Každý hospodářský jev, každá účetní operace se podle této zásady účtuje dvakrát: na účet DAL a na účet Má dáti. Co z jednoho účtu ubude, to na druhý účet přidáme. 2.1 Platná právní úprava pro vedení účetnictví Základní předpisy, které je dobré mít při ruce (některé platily i pro jednoduché účetnictví) v platném znění: Zákon 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění Vyhláška č. 504/2002 Sb., České účetní standardy pro účetní jednotky, jejichž hlavní činností není podnikání Souvztažnosti k účtové osnově, nejlépe pro nevýdělečné organizace Daňové zákony, zejména pak: Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění

6 3. Účetní doklady Na účetní doklady se vztahují stejná pravidla jako v jednoduchém účetnictví. Jedná se o originální doklady, které splňují náležitosti podle zákona o účetnictví, zejména: označení účetního dokladu obsah účetního případu a jeho účastníky peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství okamžik vyhotovení účetního dokladu okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle předchozího bodu podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Jinak platí stejné zásady, jako již v dnes vedeném účetnictví, zejména je třeba připomenout základní pravidlo, že účtovat lze pouze na základě účetních dokladů (a ne na základě toho, že to hlavas Pepa řekl ). Novým typem dokladu v (podvojném) účetnictví je tzv. interní doklad, který slouží k správnému zaúčtování mezd, odpisů, opravě chyb v předchozích zápisech a jiných operací. 4. Co je to účet? Jak jistě potvrdí pozorný čtenář předchozího textu, účet je základním prvkem systému účetnictví. Jde o speciální záznam, který má (jako mnoho částí přírody) své dvě přirozené stránky : - stránku plus (přírůstek) - stránku mínus (úbytek) Účetní latinou, objasněnou již v kapitole 1 (principy podvojného účetnictví) se pak první (levá ) strana účtu nazývá má dáti (MD), pravá strana Dal (D) Definice: Účet tvoří náplň (část) účtové osnovy. Lze si jej představit jako soupis přírůstků a úbytků veličiny, která je určena názvem účtu. Jeho hodnota se zvyšuje nebo snižuje spolu s pohybem konkrétního druhu majetku, pohledávky nebo závazku. Nyní je tedy nutné si vysvětlit co je účtová osnova: 5. Účtová osnova Účtová osnova uspořádává soustavu účtů, a to tzv. syntetických účtů. Použitá systematika je velmi obdobná, jako při určování fauny či flory, což může potěšit srdce přírodovědce a hospodáře v jedné osobě. Čísla a druh použití účtů jsou závazně dána účetní osnovou, stanovenou Opatřením ministerstva financí. Čísla účtů účtové osnovy tvoří tři číslice: První označuje účtovou třídu: 0 Dlouhodobý majetek 1 Zásoby 2 Finanční účty 3 Zúčtovací vztahy 4 5 Náklady 6 Výnosy Jmění, fondy atd. Třídy účtů se dělí na - skupiny účtů (první dvě místa č.účtu)

7 Skupiny se dělí na - SÚ = syntetický účet (1.-3.místo č.účtu) Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Základní organizace ČSOP musí používat výhradně k tomu určenou účtovou osnovu účtovou osnovu pro nevýdělečné organizace (Opatření MF čj. Účtová třída 0 - D l o u h o d o b ý m a j e t e k 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 02 - Dlouhodobý hmotný majetek-odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 03 -Dlouhodobý hmotný majetek-neodpisovaný Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný.majetek 06 - Dlouhodobý finanční majetek 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách 062 Podíly v osobách pod podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k stavbám Oprávky k samostatným moviným věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Účtová třída 1 - Z á s o b y 11 - Materiál Pořízení materiálu

8 112 - Materiál na skladě Materiál na cestě 12 - Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata 13 - Zboží Pořízované zboží Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Účtová třída 2 - F i n a n č n í ú č t y 21 - Peníze Pokladna Ceniny 22 - Účty v bankách Bankovní účty 23 - Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry 24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci Emitované krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry 259 Pořízovaný krátkodobý finanční majetek 26 - Převody mezi finančními účty Peníze na cestě Účtová třída 3 - Z ú č t o v a c í v z t a h y 31 - Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytovnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby Ostatní pohledávky 32 - Závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků

9 35 - Pohledávky za sdružením Pohledávky za účastníky sdružení 36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení 37 - Jiné pohledávky a závazky 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky Jiné závazky 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv Náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování Opravná položka k pohledávkám Vnitřní zúčtování Spojovací účet při sdružení Účtová třída 5 - N á k l a d y 50 - Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ost.neskladovatelných dodávek Prodané zboží 51 - Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na representaci Ostatní služby 52 - Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 53 - Daně a poplatky Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 54 - Ostatní náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady 55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

10 553 - Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 58 - Poskytnuté příspěvky Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky 59 - Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Účtová třída 6 - V ý n o s y 60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 62 - Aktivace Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehm.majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 64 - Ostatní výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů JIné ostatní výnosy 65 - Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek 68 - Přijaté příspěvky Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky 69 - Provozní dotace Provozní dotace Účtová třída 9 Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty 90 - Vlastní jmění Vlastní jmění 91 - Fondy 911 Fondy 92 Oceňovací rozdíly 921 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

11 93 - Hospodářský výsledek 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 - Rezervy Rezervy 95 - Dlouhodobé bank. úvěry a závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu 955 Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky 96 - Závěrkové účty Počáteční účet rozvažný Konečný účet rozvažný Účet výsledku hospodaření Podrozvahové účty Podrozvahové účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Základní členění druhů účtů účtové osnovy (účetních hodnot): Rozvahové účty (třída 0 3) - aktiva = majetek MD - pasiva = zdroje a korekce DAL Výsledkové účty (třída 5 6) - náklady MD - výnosy DAL Závěrkové a podrozvahové účty (třída 9) 6. Analytické účty V naší bohaté praxi se může často stát, že budeme potřebovat odlišit některé položky stejné povahy, například spotřebu materiálu pro dětský oddíl, letní tábor, brigádu či administrativu základy a materiálu ostatního. Proto nám pravidla vedení účetnictví umožňují, že každý syntetický účet můžeme rozdělit přidáním jedné až tří číslic za číslo účtu (tzv. analytika). Př: Materiál oddíl.účet č Mateiál ostatní...účet č Číslice na místě si volíme libovolně, lze zvolit i následující označení Př: Materiál oddíl.účet č Mateiál ostatní...účet č Přesto je účelné zvolit analytiku tak, aby byla přehledná. Pokud si zvolíme u některého účtu členění na analytiku, nemůžeme používat syntetický účet (např. 501). 7. Účtové rozvrhy Povinné syntetické účty a dobrovolně vytvořené analytické účty si každá právnická osoba, tedy i základní organizace ČSOP uspořádává do tzv. účtového rozvrhu. Účetní jednotka si na počátku účetního období stanoví účtový rozvrh, to znamená, že z účtové osnovy vybere ty účty, o nichž předpokládá, že je v průběhu roku použije. Dále si stanoví analytické členění syntetických účtů podle potřeby organizace. Pokud v půběhu roku zjistí, že musí použít další účet, do rozvrhu jej doplní. Pokud v průběhu roku musí rozdělit syntetický účet na analytiku, bude postupovat např. takto:

12 Př.: na účtu 221 (Bankovní účty) je zůstatek 2500,-Kč. V únoru je založen ještě podúčet k běžnému účtu. Zvolíme analytické členění a Zápis v deníku bude vypadat takto: IDxxx(interní doklad) datum Převod na analytiku /221 Účet použijeme pro pohyby na podúčtu, pro hlavní bankovní účet budeme používat označení Jak se účtuje aneb souvztažnosti Jedná se o způsob přiřazování účtu použitého při zaúčtování určitého účetního případu na straně má dáti ke konkrétnímu účtu na straně dal. V některých případech je způsob účtování zřejmý: Př.: nákup hřebíků. Pokladna peníze vydala, úbytek peněz se na tomto účtu octne na staně dal. Na straně má dáti bude nákladový účet. Zápis v deníku vypadá následovně: VDxxx (výdajový doklad) datum Nákup hřebíků 80,-Kč 501/211 Ale u některých účtů není strana účtu jasně dána, například u zúčtovacích vztahů. Pokud si nejsme jisti nahlédneme do soupisu souvztažností (je vydáván knižně; některé počítačové programy jej mají v nabídce,ministerstvo financí dává k disposici seznamy souvztažností podle účtů. Dobré je si do účtového rozvrhu zařadit účet 395xxx a označit jej názvem Nevím. Pak můžeme spornou operaci zaúčtovat s tímto číslem účtu a později ji interním dokladem opravit na správný údaj. Př.: Půjčka od zaměstnance do pokladny. Na straně má dáti je účet pokladny, na straně dal Nevím.Když zjistíme správné číslo účtu (333), provedeme další zápis pomocí interního dokladu. Pxxx 31.1.xxxx Půjčka od zaměstnance 1000,-Kč 211x/395xxx IDxxx 16.2.xxxx Opravný zápis k Pxxx 1000,- Kč 395xxx/333 Účet Nevím je tímto vynulován. 9. Základní účetní dokumenty - Účetní knihy Účetní deník Základní účetní knihou je ú č e t n í d e n í k, kam se zapisují veškeré účetní položky z dokladů, včetně počátečních stavů. Počítačové programy používají různé formy účetních vět (řádků). V účetní větě jsou kromě účtů buď jen základní údaje - datum hosp.jevu - účetní období - druh a č.dokladu, příp.číselná řada - hodnota Kč (nebo v jiné měně) - vysvětlující text (nemusí vždy být vyplněn) Hlavní kniha Další účetní knihou je h l a v n í k n i h a Pod tímto pojmem se zpravidla uvádí položkový nebo součtový výčet stavu účtů, kde je u každého účtu uveden - počáteční stav ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha - obrat MD alespoň za kalendářní měsíc - obrat DAL alespoň za kalendářní měsíc - zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka V některých hlavních knihách jsou uvedeny i pohyby na účtech v jednotlivých měsících. Pokud tomu tak není je třeba ještě vést knihy analytických a syntetických účtů, kde jsou tyto pohyby zaneseny.

13 Knihy faktur Používají se zpravidla dvě knihy kniha došlých faktur a kniha vydaných faktur. Vedení těchto knih je povinné. Kniha došlých faktur. Pomocí této knihy se (podobně jako v jednoduchém účetnictví) evidují došlé faktury v pořadí doručení. Zápisy v ní jsou stejné, jako v jednoduchém účetnictví. Uvádí se datum přijetí, datum splatnosti, název dodavatele, částka a datum splatnosti. Obdobně se vede kniha faktur vydaných. Pokladní kniha u každé jednotlivé pokladny umožňuje pokladníkovi zápisem všech dokladů v pořadí vystavení kontrolovat zůstatek peněz v pokladně a případně dohledat chyby. Kniha majetku se pro všeobecnou potřebu prodává ve dvou variantách : - Inventární kniha dlouhodobého hmotného majetku (DHM) - Inventární kniha drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM). Řádky knih jsou opět číslovány a použijí se jako inventární čísla předmětů (souborů). Účetní knihy se otevírají na každý rok a přikládají k dokumentaci roční závěrky. Při vedení na volných listech se pak na úvodní stránku uvádí rok a počet stran. 10. Účetní a daňové výkazy Rozvaha je uspořádaný souhrn zůstatků účtů aktiv a pasiv s jednou položkou za výsledkové účty (hospodářský výsledek). U textů jednotlivých základních řádků rozvahy je vždy uvedeno číslo účtu, jehož hodnota zůstatku patří do druhého sloupce hodnot po zaokrouhlení na tisíce Kč. Teprve po vyplnění základních řádků vyplníme řádky součtové opět podle pokynů ve sloupci textů. Do kontrolních součtů se sečítají všechny hodnoty sloupce s ohledem na příp.znaménko mínus. Do prvního hodnotového sloupce si v 2. a dalších letech existence účetní jednotky vyplníme hodnoty podle 2.sloupce loňské rozvahy. Před sčítáním kontrolních součtů si zkontrolujeme, zda nám souhlasí hodnoty součet aktiv (ř.83) = součet pasiv (ř.129)! Opatrnost při vyplňování hodnot vyžadují účty, které mohou měnit svoji povahu mezi sférou aktiv a pasiv. Jejich hodnotu musíme uvést na tu stranu, která převažuje + =aktiva, - = pasiva. Stává se to u účtů daní (např. DPH), sociálního nebo zdravotního pojištění. Obdobná situace může nastat i u dodavatelů, protože celý rok platíme zálohy na služby a roční faktury mohou být nižší než zálohy (dodavatel nám bude vracet přeplatek). Výsledovka - výkaz zisku a ztráty vyhodnocuje náklady a výnosy a vyčísluje účetní hospodářský výsledek. Pro daňové přiznání se pak účetní hosp.výsledek upravuje o "daňově neuznané hodnoty nákladů", které mají být evidovány na samostatných účtech. Jedná se např.o - náklady minulých let, účtované v běžném roce(549) - nesplacené (nezajištěné) škody a manka k úhradě (548) - nesmluvní penále a pokuty, zejména od státních a veřejných orgánů (542)

14 - a další dle zákona o dani z příjmu. Vyplňování je obdobné jako u rozvahy. Čísla účtů pro základní řádky jsou v 1.sloupci. Hodnotově vyplňujeme sloupce 5 a 8 shodnými hodnotami v tis.kč, pokud neprovádíme hospodářskou - výdělečnou činnost (nebo jinou, která by v pokynech pro vyplnění byla deklarována do sloupce 7). Výsledovka pro nevýdělečné organizace je podstatně jednodušší než pro podnikatele zejména v součtových řádcích. Má také menší vypovídací schopnost. Čtyři součtové řádky a jeden řádek kontrolních součtů mají obdobná pravidla, jako u rozvahy. Příloha k účetní závěrce Tiskopis je srozumitelný, ale k příloze se přikládá další příloha k příloze, jejíž obsah stanovuje Ministerstvo financí. Jedná se o přesnější údaje o organizaci. Pracovníci finančních úřadů ji dosud neposuzovali přísně, přesto doporučujeme se s předepsaným obsahem seznámit. Formuláře těchto výkazů vydává vydavatelství Bilance, lze je koupit ve větších prodejnách s ekonomickou literaturou, případně stáhnout s www stránek Ministerstva financí (www.mfcr.cz). Přiznání k dani z příjmu právnických osob se podává zpravidla do za minulý rok na formulářích z finančního úřadu s návodem na vyplnění. Formuláře se dost často mění i o téměř neznatelné změny. Na druhé straně do řádku 10 uvedeme účetní hospodářský výsledek v celých Kč. Na první stranu přílohy č.1 k II.oddílu do tabulky A sestavíme případné daňově neuznávané náklady podle účtových skupin a součet z řádku 13 uvedeme na druhou stranu přiznání do řádku 40. Posoudíme podle pokynů pro vyplnění přiznání, zda nemáme údaje pro řádky 20 až 62 a do řádku 70 provedeme součet upraveného hosp.výsledku. Do řádku 100 patří především úroky, což bude asi ve většině případů také jediný příjem, který zůstane v hospodářském výsledku. Ostatní příjmy jsou zpravidla účelové, využité nebo určené k vrácení, tedy ve sféře rozvahy, nikoliv výsledovky. I další sloupce 101 až 162 je nutno posoudit podle pokynů pro vyplnění. Do řádku 170 pak sečteme částky, snižující daňový hospodářský výsledek. Ověříme, zda máme hodnoty pro oddíl B přílohy č.1 o odpisech a pro oddíl Ca), Cd) a Ce). Další oddíly D, F, G, H, I vyplníme, pokud máme pro ně náplň. Do oddílu K vyplníme čistý obrat (výnosy). Od řádku 200 se již jen vyhodnocují předchozí oddíly. Do řádku 251 vyplníme snížení případného základu daně podle zákona o daních z příjmů. Do řádku 340 by nám zpravidla měla vyjít nula. Důležitý je V.oddíl na poslední straně, kde můžeme zapsat naši přiloženou žádost o vrácení daně z úroků, jestliže máme např. spořící účet, kde již byla daň sražena bankou. Podle 36 odst.6 zákona o dani z příjmu můžeme o vrácení daně požádat. Stačí forma dopisu finančnímu úřadu, kde uvedeme požadovanou částku, zjištěnou z výpisů banky (finanční úřad požaduje kopie výpisů). Uveďte i číslo bankovního účtu, na který má být částka zaslána. Znovu je nutno upozornit na možnost změn formuláře v dalších letech, takže je třeba si vyzvednout aktuální formulář i návod na vyplnění, případně požádat o kontrolu odborníka. Je nutné všechny formuláře výkazů vyplnit 2x nebo je okopírovat a jedno vyhotovení si nechat potvrdit příjemcem, zpravidla podatelnou finančního úřadu. Originál formuláře je možno spolu s rozvahou výsledovkou a přílohami poslat doporučeně poštou. Pokud bude výsledná daň z příjmu nenulová, je nutno v den podání přiznání daň zaplatit, a to buď v pokladně finančního úřadu nebo složenkou nebo ním příkazem. Přiznání k dani z nemovitostí

15 Toto daňové přiznání se řídí zákonem 338/1992 Sb.a jeho novelami. Poslední úplné znění zákona je 65/2000 Sb. Důležité jsou pokyny k vyplnění přiznání. které se také mohou rok od roku měnit, stejně jako formuláře. Přiznání se podle uvedených zákonů podává jen při změnách, ovlivňujících výši daně. Změny jména nebo adresy plátce se rovněž musí finančnímu úřadu hlásit - do třiceti dnů. Pro změny v hodnotách jsou opravná a dodatečná přiznání, tedy 2 různé formuláře. Opravné přiznání se podává, pokud chceme opravit údaj v již podaném řádném přiznání, a to do konce lhůty pro podání řádného přiznání. Pokud opravujeme již po uplynutí příslušné lhůty (po 31.1.), podáváme dodatečné přiznání. Přiznání se podává do konce ledna a do konce května se daň platí. V průběhu roku se přiznání změny daně nepodává. 11. Dokumentace roční účetní závěrky Tato dokumentace slouží nejen pro vlastní potřebu účetního a vnitřního kontrolního orgánu střediska, ale po zákonnou lhůtu (viz. zákon o účetnictví) i pro kontrolní orgány finančního úřadu, případně nadřízené složky. Proto se do vhodného pořadače (pořadačů) ukládají : a) kopie přiznání k dani z příjmu s přílohami b) rozvaha, výsledovka a příloha s příp.dalšími přílohami c) hlavní kniha. d) účetní deník e) knihy syntetických a analytických účtů, pokud jednotlivé pohyby na účtech nejsou součástí hlavní knihy f) Zůstatky účtů jednotlivých dodavatelů a odběratelů (střadatelů), příp.i saldokontní výpis, pořízený před knihováním dokladů nového roku. Rozlišuje jednotlivé dosud neuhrazené faktury. g) inventurní protokoly h) doklady i) účtový rozvrh j) seznamy uložení důležitých dokumentů, ovlivňujících podstatné hodnoty účtů, pokud nejsou v dokladech a jejich přílohách. k) seznam číselných řad dokladů a seznam odpovědných osob (včetně pokladníků). 12. Přechod z jednoduchého na (podvojné) účetnictví Nezbytným předpokladem je inventura majetku. To znamená, že: zjistíme stav na pokladně a účtech, stav pohledávek a závazků (částku nesplacených faktur, nevyúčtovaných záloh apod.), provedeme inventarizaci majetku v pořizovacích cenách, částku již uplatněných odpisů, provedeme inventarizaci evidovaného drobného dlouhodobého majetku pozor, nezaměníme s materiálem případně provedeme inventarizaci zásob Výsledky z jednotlivých položek inventury budou k 1.1. zaúčtovány. 13. Praktický příklad účtování Nyní si předvedeme praktický příklad účtování prvního roku po přechodu základní organizace na (podvojné) účetnictví. Je třeba říci, že pro velmi malé organizace může tento příklad představovat určitý vzor pro vedení účetnictví, završený vzorově vyplněnou účetní závěrkou (oficiálními formuláři). Základní organizace provedla předepsaným způsobem inventuru a zjistila následující: zůstatek na pokladně 4.500,- Kč zůstatek na běžném účtu ,- Kč neuhraženou přijatou fakturu za služby za 1.500,- Kč Nejprve sestavíme zahajovací rozvahu. K tomu účelu slouží počáteční účet rozvažný č Protože peněžní zůstatky jsou aktivem, na účtech pokladny a banky stojí na straně má dáti.

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně Ing. František Louša Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více