Programovanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programovanie"

Transkript

1 Programovanie Prednáška - STL Ing. František Gyárfáš, PhD.

2 template<typename T> class POLE {... public: bool vloz(const T &vstup);... Cvičenie 8. template<typename T> class MNOZINA: public POLE<T> {... public: bool vloz(const T &vstup);... Umožňuje viacnásobné zadanie tej istej hodnoty. Neumožňuje viacnásobné zadanie tej istej hodnoty. Podobná situácia, ako pri vtákoch a pinguinoch.

3 Kopa dát

4 Kopa dát rovnakého typu

5 Ako ich uložiť? Čo s nimi budem robiť? Priamy prístup [i] Kontrola indexov Zaberanie miesta Ľahké a lacné vkladanie Usporiadanie Vyhľadávanie LIFO, FIFO, Protekcia Prechádzanie Duplicita Vyhadzovanie

6 Výhody a nevýhody pola double *pole = new double[size]; Výhody: jednoduchosť, pochopiteľnosť rýchly priamy prístup ku všetkým položkám úplná kontrola nad všetkými činnosťami Nevýhody: hrôzostrašné nebezpečenstvo prekročenia limitov pola veľká cena zmeny veľkosti veľká cena vsúvania dát do vnútra úplná kontrola nad všetkými činnosťami

7 STL C++ ponúka šablónové riešenie pre manipuláciu s dátami rovnakého typu: knižnicu STL (Standard Template Library). Sekvenčné kontajnery lineárne organizované kontajnery (vector, list, deque, bitset). Asociatívne kontajnery sami si určujú spôsob uloženia. Umožňujú prístup prostredníctvom kľúčov (set, multiset, map, multimap).

8 Sekvenčné kontajnery Sekvenčné kontajnery lineárne organizované kontajnery, u ktorých má zmysel hovoriť o poradí uložených dát. Dynamicky menia svoju veľkosť podľa potreby. vector je lineárna postupnosť objektov. deque je to fronta s dvoma koncami. list je to obojstranný zreťazený zoznam.

9 Kontajner - vector vector pripomína C++ pole. Ukladá objekty do súvislého pola objektov. Je optimalizovaný pre náhodný výber Umožňuje náhodný prístup k ľubovoľnej položke pomocou preťaženého operátora[] alebo metódy at(). Nové objekty sa štandardne vkladajú na koniec. v.push_back(8.12); Vsúvanie objektu inde, ako na koniec, je možné, ale je drahé.

10 Konštruktory kontajnera vector vector<type> name; vector<type> name(size, value); vector<type> name(size); vector<type> name(sourcevect); vector<type> name(prvy, posl); Vytvorí prázdny vektor. Vytvorí vektor veľkosti size. Nastaví všetky položky na value. Vytvorí vektor veľkosti size s preddefinovanými hodnotami. Vytvorí kópiu vektora sourcevect rovnakého typu. Skopíruje elementy zdrojového vektora od iterátora prvy po iterátor posl.

11 Alokovanie pamäti pre vector vector pri svojom vzniku alokuje toľko priestoru, koľko si myslí, že budete potrebovať. Veľkosť môžete zadať priamo v konštruktore alebo použitím metódy reserve(int). vector<typ> v(100); v.reserve(1000); Alokuje 100 prvkov Alokuje 1000 prvkov vector alokuje vždy súvislý kus pamäti. Ak sa alokovaný priestor vyčerpá a vkladá sa ďalší objekt: 1. alokuje sa väčší priestor 2. skopírujú sa všetky objekty do nového priestoru (pomocou kopírovacích konštruktorov) 3. zrušia sa všetky staré objekty (pomocou ich deštruktorov) 4. uvoľní sa stará pamäť

12 Metódy kontajnera vector intvector.size(); intvector.capacity(); Počet uložených údajov vo vektore Kapacita aktuálnej veľkosti vektora intvector[i]; Vracia referenciu i-ej položky (od 0) intvector.at(i); intvector.push_back(int); intvector.insert(pos,v); Vracia referenciu a vyhodí výnimku v prípade zlého indexu Pridá na koniec novú položku Vsunie novú položku na určenú pozíciu intvector.pop_back(); intvector.erase(pos); Zruší poslednú položku Zruší položku(y) určenú iterátorom intvector.clear(); intvector.empty(); Zruší všetky položky vektora. Vracia true, ak je vektor prázdny

13 Vkladanie položiek Pri vkladaní položiek do kontajnerov sa privoláva ich kopírovací konštruktor. class POLOZKA { string value; public: POLOZKA(string val = "") : value(val) { cout << "Normálny konstruktor = " << " " << value << endl; ; POLOZKA(const POLOZKA &p): value(p.value) { cout << "Kopirovaci konstruktor = " << " " << value << endl; ; string getvalue() { return value; ; ; int main() { POLOZKA a("prva"), b("druha"), c("tretia"); vector<polozka> polozky; polozky.push_back(c); polozky.insert(polozky.begin(), b); polozky.push_back(a); cout << "Polozky: "; for (unsigned int i = 0; i < polozky.size(); i++){ cout << polozky[i].getvalue() << " "; Záhada na premýšľanie: Prečo sa dvakrát volá kopírovací konštruktor pre Tretia

14 Zlý index #include <iostream> #include <vector> using namespace std; int main() { vector<int> v(10, 11); cout << "v[3] = " << v[3] << endl; cout << "v[33] = " << v[33] << endl; cout << "v[-1] = " << v[-1] << endl; cout << "v[-2] = " << v[-2] << endl; v[-2] = 99; v[-12] = 12; cout << "v[-200] = " << v[-200] << endl; cout << "v[-2] = " << v[-2] << endl; cout << "v[-12] = " << v[-12] << endl; cout << "v.at(-12) = "; cout << v.at(-12) << endl;

15 Kontajner deque deque je sekvenčný kontajner predstavujúci obojstrannú frontu. Umožňuje rýchly náhodný prístup k ľubovoľnej položke pomocou preťaženého operátora[]. Je optimalizovaný pre vkladanie a odoberanie objektov z oboch koncov. dq.push_front(i); dq.push_back(i); Zdroj: Wikipedia

16 Príklad pre deque #include <iostream> #include <deque> using namespace std; int main() { deque<int> dq; for (int i = 0; i < 6; i++){ dq.push_front(i); dq.push_back(i); for (int j = 0; j < dq.size(); j++) { cout << dq[j] << " ";

17 Porovnanie efektivity Porovnanie efektivity pri spracovaní 1.7 MB textového súboru. Vpisovanie do kontajneru vector: Vpisovanie do kontajneru deque: 92% - rýchlejší Používanie iterátoru pre vector: Používanie iterátoru pre deque : 105% - pomalšie Niekedy je výhodnejšie použiť pri načítavaní dát kontajner deque a potom ho prekopírovať do kontajnera vector.

18 Kontajner - list list je obojsmerný zreťazený zoznam. Vhodný pre rýchle vkladanie objektu kdekoľvek, čo sú pre vector aj deque drahé operácie. Je drahé sa v ňom náhodne pohybovať. Zdroj: Wikipedia Neumožňuje náhodný prístup pomocou operator[].

19 Vstavané metódy pre list charlist.reverse(); charlist.sort(); charlist.unique(); charlist.remove('f'); charlist.merge(charlist2); Vymení poradie položiek v zozname Usporiada položky Odstráni duplikáty, ak sú vedľa seba Odstráni všetky prvky 'f' Spojí dva zoznamy. Ak sú rovnako utriedené, vytvorí utriedený zoznam z oboch.

20 Príklad pre list #include <iostream> #include <list> using namespace std; int main() { list<char> charlist; for (int i=0; i < 5; i++){ charlist.push_back('e' + i); charlist.push_front('e' - i); list<char>::iterator iter; for (iter=charlist.begin(); iter!= charlist.end(); iter++){ cout << *iter; charlist.reverse(); cout << endl << "Opacne poradie: "; for (iter=charlist.begin(); iter!= charlist.end(); iter++){ cout << *iter; charlist.remove('f'); cout << endl << "Odstranene 'f': "; for (iter=charlist.begin(); iter!= charlist.end(); iter++){ cout << *iter; charlist.unique(); cout << endl << "Odstranene duplicity: "; for (iter=charlist.begin(); iter!= charlist.end(); iter++){ cout << *iter; charlist.sort(); cout << endl << "Usporiadanie: "; for (iter=charlist.begin(); iter!= charlist.end(); iter++){ cout << *iter; list<char> charlist1(charlist); charlist.merge(charlist1); cout << endl << "Spojenie: "; for (iter=charlist.begin(); iter!= charlist.end(); iter++){ cout << *iter;

21 Spoločné metódy Kontajnery sa snažia mať podobné rozhrania (pokiaľ to ich typ povoľuje). Všetky sekvenčné kontajnery vector, deque, list majú metódu: push_back(t); Vloží nový objekt T na koniec Kontajnery deque, list majú metódu na vkladanie na začiatok: push_front(t); Vloží nový objekt T na začiatok Kontajnery vector, deque majú metódu na priamy prístup : operator[i] Priamy prístup

22 Výber najvhodnejšieho kontajnera Pravidlo správneho nástroja Výber správneho kontajnera sa riadi jeho účelom, nie sympatiou. Pravidlo jednoduchosti Ak nemáte špeciálny dôvod na výber kontajneru, použite vector. Vector: Je najintuitívnejšie pochopiteľný zo všetkých kontajnerov. Objekty, ktoré sú vedľa seba v kontajneri, sú vedľa seba aj v pamäti. Poskytuje najrýchlejší prístup ku všetkým elementom kontajneru. Má najmenšiu réžiu.

23 Adaptéry Adaptéry stack, queue, priority_queue nie sú samostatné kontajnery, ale upravujú si (adaptujú) existujúce kontajnery vector, list a deque. Nemôžete v nich použiť metódy kontajnerov, ktoré adaptujú. Používajú svoje vlastné metódy. Adaptér stack sa správa ako zásobník LIFO (last in, first out). Adaptér queue sa správa ako fronta FIFO (first in, first out). Adaptér priority_queue sa správa ako usporiadaný zásobník.

24 Metódy adaptéra stack Konštruktory: stack<type> zasob; stack<type, vector<type> >zasob; stack<type, list<type> > zasob; Vytvorí prázdny stack z deque Vytvorí prázdny stack z vector Vytvorí prázdny stack z list Metódy (pre int): const int & top(); void push(const int &); void pop(); bool empty(); int size(); Referencia na posledný element. Vloží na koniec nový element. Zruší posledný element. Vracia true, ak je adaptér prázdny Veľkosť adaptéra.

25 Príklad pre adaptér stack #include <iostream> #include <list> #include <stack> using namespace std; int main(){ stack<int, list<int> > intstack; cout << "Vkladanie:" << endl; for (int x = 0; x < 5; x++) { intstack.push((x + 1)*100); cout << intstack.top() << endl; cout << "Vyber:" << endl; while(intstack.size()){ cout << intstack.top() << endl; intstack.pop();

26 Konštruktory: Metódy adaptéra queue Adaptér queue sa správa ako fronta FIFO (first in, first out). Nemôže sa preto vytvoriť z kontajnera vector. queue<type> fronta; queue<type, list<type> > fronta; Vytvorí prázdny queue z deque Vytvorí prázdny queue z list Metódy (pre int): const int & front(); void push(const int &); void pop(); bool empty(); int size(); Referencia na prvý element. Vloží na koniec nový element. Zruší prvý element. Vracia true, ak je adaptér prázdny Veľkosť adaptéra.

27 Príklad pre adaptér queue #include <iostream> #include <queue> using namespace std; int main(){ queue<int> intqueue; cout << "Vkladanie:" << endl; for (int x = 0; x < 5; x++) { intqueue.push((x + 1)*100); cout << (x + 1)*100 << endl; cout << "Vyber:" << endl; while(intqueue.size()){ cout << intqueue.front() << endl; intqueue.pop();

28 Adaptér priority_queue Adaptér priority_queue sa správa ako usporiadaný zásobník. Čítať možno iba najvyšší element, ale metóda push nevkladá nový element na koniec, ale ho uloží podľa usporiadajúcej funkcie. Implicitná šablóna je less, ale je možné si definovať aj svoju vlastnú. Pre adaptér priority_queue je preddefinovaný kontajner vector.

29 Metódy priority_queue Konštruktory: priority_queue<int> pqueue; priority_queue<int, deque<int>, greater<int> > pqueue; Metódy (pre int): const int & top(); void push(const int &); void pop(); bool empty(); int size(); Usporiadaná fronta int. Kontajner je vector. Predikát je less. Usporiadaná fronta int. Kontajner je deque. Predikát je greater. Referencia na najvyšší element. Vloží podľa usporiadania element. Zruší najvyšší element. Vracia true, ak je adaptér prázdny Veľkosť adaptéra.

30 Predikát pre priority_queue template<class T> class compare { public: bool operator()(t x, T y) { return x < y; ; priority_queue<int, vector<int>, compare<int> > pqueue; V šablónovej triede compare definujete preťažený operator(), ktorý vracia true, ak je podmienka predikátu splnená. Predikát je compare

31 Priority queue príklad #include <iostream> #include <queue> using namespace std; template<class T> class Greater{ Predikát Greater public: bool operator()(t x, T y) { return x < y; ; int main(){ priority_queue<int, deque<int>, Greater<int> > priorqeueu; priorqeueu.push(30); priorqeueu.push(10); priorqeueu.push(40); priorqeueu.push(35); priorqeueu.push(22); cout << "Usporiadana fronta:" << endl; int size = priorqeueu.size(); for (int x = 0; x < size; x++) { cout << priorqeueu.top() << endl; priorqeueu.pop();

32 Iterátory iterator niečo ako špecializovaný smerník na položky daného kontajnera. Umožňuje programu pohybovať sa v kontajneri pomocou iterátorovej aritmetiky, pristupovať k jednotlivým položkám a manipulovať nimi. Je niekoľko typov iterátorov: <typ_kontajneru>::iterator <typ_kontajneru>::reverse_iterator <typ_kontajneru>::const_iterator <typ_kontajneru>::istream_iterator <typ_kontajneru>::ostream_iterator Štandardný iterátor Cúvajúci iterátor Konštantný iterátor, neumožňuje meniť položky, na ktoré ukazuje Načítavajúci iterátor, umožňujúci iba jeden prechod Zapisujúci iterátor, umožňujúci iba jeden prechod

33 Použitie iterátorov deque<int>::iterator iq; *iq (*iq).f() iq->f() Objekt, na ktorý iterátor ukazuje Metóda objektu, na ktorý iterátor ukazuje Metóda objektu, na ktorý iterátor ukazuje

34 Metódy, ktoré vracajú iterátory iter = vector.begin(); iter = vector.end(); iter = vector.rbegin(); iter = vector.rend(); iter = vector.insert(poz,v); Vracia iterátor na začiatok kontajnera Vracia iterátor na koniec kontajnera Vracia iterátor na reverzný začiatok Vracia iterátor na reverzný koniec Vracia iterátor na vložený prvok

35 Príklad na iterátory #include <iostream> #include <vector> using namespace std; int main() { vector<int> intvector(5); vector<int>::iterator iter = intvector.begin(); *iter++ = 7; *iter++ = 2; *iter++ = 10; *iter++ = -6; *iter++ = 20; cout << "Polozky vektora: " << endl; for (iter = intvector.begin(); iter < intvector.end(); iter++){ cout << *iter << " ";

36 Chyby: pretečenie iterátora #include <iostream> #include <vector> using namespace std; const int MAX = 5; int main() { vector<int> intvector(max); vector<int>::iterator out = intvector.begin(); for(int i = 0; i < MAX + 1; i++, out++){ *out = i * 10; cout << "Polozky vektora: " << endl; vector<int>::iterator it = intvector.begin(); while (it!= intvector.end()){ cout << *it++ << endl; Pretečenie Iterátora.

37 Chyby: zmena kapacity #include <iostream> #include <vector> using namespace std; const int MAX = 5; int main() { vector<int> intvector(max); vector<int>::iterator prvy = intvector.begin(); for(unsigned int i = 0; i < MAX + 1; i++){ intvector[i] = i * 10; cout << *prvy << endl; Po zmene kapacity vektora prestáva platiť nastavenie iterátora prvy.

38 Chyby: neplatná hodnota #include <iostream> #include <vector> using namespace std; int main() { vector<int> intvector(5, 1); cout << "Polozky vektora: " << endl; vector<int>::iterator it = intvector.begin(); for (int i = 0; i < intvector.size(); i++){ intvector.insert(it, 55); cout << *it++ << endl; Program padne, pretože po insert stratil iterátor it správnu hodnotu. it = intvector.insert(it,55); Správna verzia:

39 Chyby: zlý rozsah od do for_each(intvector.end(), intvector.begin(), nieco); Vymenené poradie iterátorov for_each(intvector.begin(), intvector2.end(), nieco); Iterátory ukazujú do rôznych kontajnerov.

Šablony, kontejnery a iterátory

Šablony, kontejnery a iterátory 7. října 2010, Brno Připravil: David Procházka Šablony, kontejnery a iterátory Programovací jazyk C++ Šablony Strana 2 / 21 Šablona funkce/metody Šablona je obecný popis (třídy, funkce) bez toho, že by

Více

Šablony, kontejnery a iterátory

Šablony, kontejnery a iterátory 11. března 2015, Brno Připravil: David Procházka Šablony, kontejnery a iterátory Programovací jazyk C++ Šablony Strana 2 / 31 Obsah přednášky 1 Šablony 2 Abstraktní datové struktury 3 Iterátory 4 Array

Více

Abstraktní datové typy

Abstraktní datové typy Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Abstraktní datové typy BI-PA2, 2011, Přednáška 10 1/27 Abstraktní datové typy Ing. Josef Vogel, CSc Katedra softwarového inženýrství Katedra teoretické informatiky,

Více

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0;

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0; Iterátory v C++. Iterátor v C++ je vlastně taková obdoba ukazatelů pro kontejnery. Dříve, než se dostaneme k bližšímu vysvětlení pojmu iterátor, ukážeme si jednoduchý příklad, jak pracovat s obyčejným

Více

Množina v C++ (set, multiset).

Množina v C++ (set, multiset). Množina v C++ (set, multiset). Množina je datová struktura, ve které jsou uloženy nějaké prvky. V množině nesmí být dva stejné prvky. Naopak multimnožina může obsahovat i stejné prvky. Nad množinou lze

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 3

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 3 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 3 Kontejnery Iterátory Algoritmy Nikola Beneš 4. října 2016 PB161 přednáška 3: kontejnery, iterátory, algoritmy 4. října 2016 1 / 25 Standardní knihovna C++ Už

Více

Vector datový kontejner v C++.

Vector datový kontejner v C++. Vector datový kontejner v C++. Jedná se o datový kontejner z knihovny STL jazyka C++. Vektor je šablona jednorozměrného pole. Na rozdíl od "klasického" pole má vector, mnoho užitečných vlastností a služeb.

Více

map, multimap - Asociativní pole v C++.

map, multimap - Asociativní pole v C++. map, multimap - Asociativní pole v C++. Jedná se o asociativní pole. V asociativním poli jsou uloženy hodnoty ve tvaru (klíč,hodnota), kde klíč je vlastně "index" prvku. Klíčem může být libovolný objekt,

Více

Jazyk C++ II. STL knihovna kontejnery část 1

Jazyk C++ II. STL knihovna kontejnery část 1 Jazyk C++ II STL knihovna kontejnery část 1 AR 2013/2014 Jazyk C++ II STL kontejnery Kontejnery jsou třídy, jejichž instance slouží k uskladňování dat. Každý druh kontejneru má své výhody a nevýhody. Kontejnery

Více

Jazyk C++ II. STL knihovna kontejnery část 2

Jazyk C++ II. STL knihovna kontejnery část 2 Jazyk C++ II STL knihovna kontejnery část 2 AR 2013/2014 Jazyk C++ II Asociativní kontejnery Slovníky u kterých pořadí dat nemá smysl. Kontejner si sám určuje, kam který údaj uloží. Údaje mají tvar klíč/hodnota.

Více

Príklad ponuky: Riešenie: vrch. hodnota 3 hodnota 2 hodnota 1

Príklad ponuky: Riešenie: vrch. hodnota 3 hodnota 2 hodnota 1 Zásobník je abstraktný dátový typ, na ktorom sú dovolené len operácie: vytvoriť prázdny zásobník pridať prvok na vrch zásobníka odobrať prvok z vrchu zásobníka zistiť, či je zásobník prázdny Nie je možné

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 6

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 6 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 6 Kontejnery Iterátory Algoritmy Nikola Beneš 26. října 2015 PB161 přednáška 6: kontejnery, iterátory, algoritmy 26. října 2015 1 / 37 Standardní knihovna C++

Více

Funkční objekty v C++.

Funkční objekty v C++. Funkční objekty v C++. Funkční objekt je instance třídy, která má jako svou veřejnou metodu operátor (), tedy operátor pro volání funkce. V dnešním článku si ukážeme jak zobecnit funkci, jak používat funkční

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

Množina čísel int stl-set-int.cpp

Množina čísel int stl-set-int.cpp Řetězce, pole a STL V C++ je výhodné pro práci s řetězci použít třídu string, funkce C jsou stále k dispozici cstring, ukazatele a pole lze stále používat stejně, jako v C, použití iterátorů a dalších

Více

PB161 Programování v jazyku C++

PB161 Programování v jazyku C++ PB161 Programování v jazyku C++ Textové řetězce (2. část) Vstupy a výstupy STL Základ (0. část) Manipulátory Kontejnery Iterátory Algoritmy Řetězce ve stylu C++ Používá se třída string. Řetězec ve stylu

Více

Kolekce, cyklus foreach

Kolekce, cyklus foreach Kolekce, cyklus foreach Jen informativně Kolekce = seskupení prvků (objektů) Jednu již známe pole (Array) Kolekce v C# = třída, která implementuje IEnumerable (ICollection) Cyklus foreach ArrayList pro

Více

Standardní algoritmy vyhledávací.

Standardní algoritmy vyhledávací. Standardní algoritmy vyhledávací. Vyhledávací algoritmy v C++ nám umožňují vyhledávat prvky v datových kontejnerech podle různých kritérií. Také se podíváme na vyhledávání metodou půlením intervalu (binární

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

MATLAB (1) - úvod do programovania vedeckých problémov. LS 2017, 8.predn.

MATLAB (1) - úvod do programovania vedeckých problémov. LS 2017, 8.predn. MATLAB (1) - úvod do programovania vedeckých problémov LS 2017, 8.predn. Program predmetu: 1. týždeň: úvod, základné info o Matlabe, pracovné prostredie Matlabu, interaktívny režim, prvé info o písaní

Více

Standardní algoritmy v C++.

Standardní algoritmy v C++. Standardní algoritmy v C++. Standardní algoritmy jsou součástí STL. Jedná se o spoustu užitečných šablon funkcí, které za nás naprogramoval někdo jiný. Na nás je jen, abychom je používali. Také si ukážeme

Více

Více o konstruktorech a destruktorech

Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a o přiřazení... inicializovat objekt lze i pomocí jiného objektu lze provést přiřazení mezi objekty v původním C nebylo možné provést přiřazení

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

Programovanie v jazyku C - pole treba poorat...

Programovanie v jazyku C - pole treba poorat... CVIČENIE 3/13 (SW2) Programovanie v jazyku C - pole treba poorat... PrednaskaB: Operátory, pravidla vyhodnocování PrednaskaZ: Číselné typy, operátory, typové konstrukce, pole a struktury About zadefinovanie

Více

Jazyk C++ I. Šablony 2

Jazyk C++ I. Šablony 2 Jazyk C++ I Šablony 2 AR 2013/2014 Jazyk C++ I Třídy template class TVektor { T *a; int n; static int PocInstanci; public: TVektor(int _n = 0) : n(_n) { a = new T[n]; PocInstanci++; } ~TVektor()

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Jazyk C++ I. Šablony

Jazyk C++ I. Šablony Jazyk C++ I Šablony AR 2013/2014 Jazyk C++ I Úvod Zatím známe programovací styly: Strukturované programování, Objektově orientované programovaní. AR 2013/2014 Jazyk C++ I 2 Příklady void Print(const int&

Více

PB161 6. přednáška (26. října 2015)

PB161 6. přednáška (26. října 2015) PB161 6. přednáška (26. října 2015) Standardní knihovna C++ obsahuje řadu částí, některé už jsme viděli (strings, I/O streams) mimo jiné obsahuje i knihovní funkce ze standardní knihovny jazyka C jiné

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

Základy algoritmizácie a programovania

Základy algoritmizácie a programovania Základy algoritmizácie a programovania Pojem algoritmu Algoritmus základný elementárny pojem informatiky, je prepis, návod, realizáciou ktorého získame zo zadaných vstupných údajov požadované výsledky.

Více

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method)

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) na riešenie úloh celočíselného lineárneho programovania Úloha plánovania výroby s nedeliteľnosťami Podnikateľ vyrába a predáva zemiakové lupienky a hranolčeky

Více

MS PowerPoint - Úvod.

MS PowerPoint - Úvod. 8. MS PowerPoint -prezentačný program - základná úloha - prehľadne prezentovať informácie vo forme: premietania na obrazovku PC premietania na plátno alebo stenu prostr. dataprojektoru premietania vytlačených

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Lineární datové struktury

Lineární datové struktury Lineární datové struktury doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. března 2017 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Lineární datové

Více

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu.

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu. PODPROGRAMY Podprogram je relatívne samostatný čiastočný algoritmus (čiže časť programu, ktorý má vlastnosti malého programu a hlavný program ho môže volať) Spravidla ide o postup, ktorý bude v programe

Více

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 Procesor Procesorem je objekt, který vykonává algoritmem popisovanou

Více

Základy - prihlásenie

Základy - prihlásenie Základy - prihlásenie Plnohodnotná práca s aplikáciou WK ereader je možná po prihásení užívateľa. Prihlasovacie meno a heslo si vyberáte sami pri registrácii na www.wolterskluwer.sk (ak Vám nebolo pridelené

Více

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez . OBSAH

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez  . OBSAH Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez e-mail. OBSAH Úvod... 2 Základné podmienky:... 2 Kde nájdem inštalačný program pre PDF tlačiarne?... 2 Pre aký operačný systém ho môžem použiť?... 2 Inštalácia PDF

Více

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF www.informatizacia.sk Zhotoviteľ Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vypracované pre potreby Ministerstva financií SR. Ministerstvo financií Slovenskej

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Objektovo orientované programovanie v C# ERIK KUČERA METÓDY VÝPOČTOVEJ INTELIGENCIE PREDNÁŠKA 3

Objektovo orientované programovanie v C# ERIK KUČERA METÓDY VÝPOČTOVEJ INTELIGENCIE PREDNÁŠKA 3 Objektovo orientované programovanie v C# ERIK KUČERA METÓDY VÝPOČTOVEJ INTELIGENCIE PREDNÁŠKA 3 Statické členy Statické členy nie sú takým pilierom OOP ako dedičnosť alebo polymorfizmus, ale sú užitočným

Více

přetížení operátorů (o)

přetížení operátorů (o) přetížení operátorů (o) - pro vlastní typy je možné přetížit i operátory (tj. definovat vlastní) - pro definici slouží klíčové slovo operator následované typem/znakem operátoru - operátor je speciální

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Seznamy a iterátory. Kolekce obecně. Rozhraní kolekce. Procházení kolekcí

Seznamy a iterátory. Kolekce obecně. Rozhraní kolekce. Procházení kolekcí Kolekce obecně Seznamy a iterátory doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Kolekce ::= homogenní sada prvků

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Microsoft POWERPOINT XP

Microsoft POWERPOINT XP Európsky vodičský preukaz na počítače Študijné materiály MS POWER POINT XP Autori: Stanislav Kozenko Banská Bystrica, 2006 Microsoft POWERPOINT XP Ms PowerPoint plní funkciu aplikácie na vytváranie prezentácií.

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava MAIS Verejný portál - kalendárny rozvrh Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS APZ Bratislava Rozvrhy nájdete pod URL: https://89.173.153.100/maisportal/ Na úvodnej obrazovke kliknite

Více

Mělká a hluboká kopie

Mělká a hluboká kopie Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Mělká a hluboká kopie BI-PA2, 2011, Přednáška 5 1/28 Mělká a hluboká kopie Ing. Josef Vogel, CSc Katedra softwarového inženýrství Katedra teoretické informatiky, Fakulta

Více

Import cenových akcií FRESH

Import cenových akcií FRESH Návod obsahuje podrobný popis nastavenia a použitia importu cenových akcií reťazca FRESH, druhá časť popisuje ako využiť elektronické faktúry firmy Labaš pre automatické vytvorenie príjemky. Import cenových

Více

přetížení operátorů (o)

přetížení operátorů (o) přetížení operátorů (o) - pro vlastní typy je možné přetížit i operátory (tj. definovat vlastní) - pro definici slouží klíčové slovo operator následované typem/znakem operátoru - deklarace pomocí funkčního

Více

Dynamické datové struktury IV.

Dynamické datové struktury IV. Dynamické datové struktury IV. Prioritní fronta. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra

Více

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM Dizajn manuál Logo UCM Logo univerzity UCM je navrhnuté jednotne pre všetky súčasti UCM. Jeho používanie je záväzné pre všetkých (fakulty, inštitúty, katedry, ako aj iné súčasti univerzity). Iné varianty

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Ukladanie údajov a databázové systémy. Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc PhDr. Marek Psota, PhD

Ukladanie údajov a databázové systémy. Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc PhDr. Marek Psota, PhD Ukladanie údajov a databázové systémy { Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc PhDr. Marek Psota, PhD Ñ Úvod Ñ Programy pre prácu s údajmi databázové systémy Ñ Dostupnosť databázových

Více

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry SKLADOVÁ INVENTÚRA Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné

Více

C++ přetěžování funkcí a operátorů. Jan Hnilica Počítačové modelování 19

C++ přetěžování funkcí a operátorů. Jan Hnilica Počítačové modelování 19 C++ přetěžování funkcí a operátorů 1 Přetěžování funkcí jazyk C++ umožňuje napsat více funkcí se stejným názvem, těmto funkcím říkáme přetížené přetížené funkce se musí odlišovat typem nebo počtem parametrů,

Více

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ 64 1 TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ OBLASŤ PRIJATIA A ZAMIETNUTIA HYPOTÉZY PRI TESTOVANÍ CHYBY I. A II. DRUHU Chyba I. druhu sa vyskytne vtedy, ak je hypotéza správna, ale napriek tomu je zamietnutá,

Více

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Povinnosti študenta pri odovzdávaní záverečne práce do AIS: Študenti vkladajú záverečné práce do AIS sami a vypĺňajú aj Doplňujúce informácie ZP, vypĺňajú návrh

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Total Commander. Základné nastavenia

Total Commander. Základné nastavenia je program, ktorý patrí k nadstavbovým programom OS. Jeho použitie je podobné ako u prieskumníka. Používa sa na jednoduchú prácu s adresármi (zložka, priečinok, folder) a súbormi. prezerať priečinky vyrobiť

Více

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov - Pripojenie funguje aj cez niektoré smartfóny, na strane 12 Windows 7: - Skontrolujte, či je zapnutá WiFi karta v notebooku/pc a či nie je

Více

Jazyk C++ II. Šablony a implementace

Jazyk C++ II. Šablony a implementace Jazyk C++ II Šablony a implementace AR 2013/2014 Jazyk C++ II Úvod Dědičnost a kompozice nejsou vždy tou správnou odpovědí na požadavky znovupoužitelnosti kódu. Proto máme možnost definování určité třídy

Více

MS Dynamics NAV 2017 Čo je nové?

MS Dynamics NAV 2017 Čo je nové? MS Dynamics NAV 2017 Čo je nové? Podnikové riešenie od spoločnosti Microsoft, ktoré sa neustále vyvíja a zlepšuje a čoraz rýchlejšie a pružnejšie implementuje. Je jednoduchý na používanie a má dostatočný

Více

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium. Adresovanie pamäte

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium. Adresovanie pamäte Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium Pamäťový operand Adresovanie pamäte Priama nepriama a indexovaná adresa Práca s jednorozmerným poľom Praktické programovanie assemblerových funkcií Autor:

Více

Objektov orientované programování. C++ Akademie SH. 7. Objektov orientované programování. Michal Kvasni ka. Za áte níci C++ 2.

Objektov orientované programování. C++ Akademie SH. 7. Objektov orientované programování. Michal Kvasni ka. Za áte níci C++ 2. C++ Akademie SH Za áte níci C++ 2. kv tna 2011 Obsah 1 Objektov orientované programování Obsah Objektov orientované programování 1 Objektov orientované programování P et ºování Jev, díky kterému m ºeme

Více

Obchodná akadémia Ružomberok Ing. Igor Rosa

Obchodná akadémia Ružomberok Ing. Igor Rosa 1 Komunikácia: vyvinulo sa z lat. communicare = deliť sa, zverovať, vo všeobecnosti znamená komunikácia rozhovor, v sociálnej komunikácii poznáme tri druhy komunikácie: verbálna, neverbálna, komunikácia

Více

7.1 Návrhové zobrazenie dotazu

7.1 Návrhové zobrazenie dotazu 7.1 Návrhové zobrazenie dotazu Ovládanie návrhového zobrazenia, ktoré je jedným z možností zobrazenia dotazu, je nevyhnutné pri tvorbe zložitejších dotazov, pretože v ňom môžeme definovať akýkoľvek dotaz

Více

7. Relácia ekvivalencie a rozklad množiny

7. Relácia ekvivalencie a rozklad množiny 7 Relácia ekvivalencie a rozklad množiny V tejto časti sa budeme venovať špeciálnemu typu binárnych relácií na množine - reláciám ekvivalencie a ich súvisu s rozkladom množiny Relácia ekvivalencie na množine

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. V prípade, že sa rozhodnete použiť ako úložisko kvalifikovaného certifikátu čipovú kartu StarCos2.3, musíte si žiadosť

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Od myšlienky po realizáciu stavby - presné vymedzenie predmetu obstarávania. Juraj Nagy

Od myšlienky po realizáciu stavby - presné vymedzenie predmetu obstarávania. Juraj Nagy Od myšlienky po realizáciu stavby - presné vymedzenie predmetu obstarávania Juraj Nagy ÚVOD Cena v stavebníctve sa uzatvára dohodou z myšlienky pretvorenej do formy projektu. Obsahuje projekt všetky informácie,

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

28 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

28 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund 28 PRÍSLUŠENSTVO 378 siegmund 28 Vozík na náradie / Vozík na náradie compact 380 Panel na náradie / Modulárna stena na náradie 382 Strana Ochranná stena / Uzemnenie 384 Kefka / Držiak horáku 386 Imbusový

Více

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ Chcela som urobiť rozumný tútoriál, netuším či to niekomu pomože, pevne verím že aspoň jeden taký sa nájde pretože keď tomu rozumiem ja tak musí aj total magor tomu rozumieť! Začínam so zadaním z 9.11.2010

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia:

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia: Obsah: Rozdelenie škôl Zariadenia dodané v rámci projektu Typy zapojenia zariadení Služby poskytovane na ASA Školská sieť EDU Rozdelenie škôl Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: 1. 2. školy ktoré

Více

Popis: Symbol meny v ktorej sú finančné čiastky. Default je miestne nastavenie (Euro).

Popis: Symbol meny v ktorej sú finančné čiastky. Default je miestne nastavenie (Euro). SP súpis prác Obsahuje objektovú skladbu stavby a položkový súpis prác na objektoch a krycí list objektov. Ide o rozpočet, ktorý je spravidla vyhotovený vo fázy projektovej prípravy stavby a je prílohou

Více

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Bratislava, január 2015 1 OBSAH A. PRODUKTY... 3 POLOŽKA 1 - Normy STN... 3 Základný sadzobník noriem... 3 Sadzobník elektronických verzií noriem...

Více

Program "Inventúra program.xlsm"

Program Inventúra program.xlsm 1 / 14 Program "Inventúra program.xlsm" Program pracuje s reportami, ktoré majú ako zdroj dát tabuľku inventárnych dát. Program je uložený ako VBA projekt v Excel súbore "Inventúra Program.xlsm". Program

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Spojová implementace lineárních datových struktur

Spojová implementace lineárních datových struktur Spojová implementace lineárních datových struktur doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. března 2017 Jiří Dvorský (VŠB

Více

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD DVDStyler DVDStyler je program určený na vytváranie DVD z domácich filmov a prezentácií. Pomocou tohto programu môžete jednoduchým spôsobom vytvoriť úvodnú snímku a tiež ďalšie snímky s jednotlivými titulmi

Více

DOBROPISY. Dobropisy je potrebné rozlišovať podľa základného rozlíšenia: 1. dodavateľské 2. odberateľské

DOBROPISY. Dobropisy je potrebné rozlišovať podľa základného rozlíšenia: 1. dodavateľské 2. odberateľské DOBROPISY Dobropisy je potrebné rozlišovať podľa základného rozlíšenia: 1. dodavateľské 2. odberateľské 1. DODAVATEĽSKÉ to znamená, že dostanem dobropis od dodávateľa na reklamovaný, alebo nedodaný tovar.

Více

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013 Pokus (Lapitková et al., 2010, s. 30) Úloha: Zisti a porovnaj správanie vzduchu a vody v injekčných striekačkách, ak v nich zväčšíme priestor. Pomôcky: 2 injekčné striekačky s objemom 200 ml, hadička na

Více

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia: 7 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2016 Popis: Tento dokument je určený

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Objektově Orientované Programování

PB161 Programování v jazyce C++ Objektově Orientované Programování Programování v jazyce C++ Objektově Orientované Programování Manipulátory proudů, Úvod do Standard Template Library, Kontejnery, Iterátory 1 Organizační Vnitrosemestrální test (27.10.) již příští týden

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

Programovanie v jazyku C - funkcie a makra

Programovanie v jazyku C - funkcie a makra CVIČENIE 4/13 (S7) Programovanie v jazyku C - funkcie a makra About co je to funkcia a procedura, rekurzivne funkcie, co je to makro TODO: ŘETĚZCE řetězec je pole znaků zakončené 0 ( \0 má ASCI-kód 0,

Více