Ratolest Výroční zpráva 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ratolest Výroční zpráva 2011"

Transkript

1 Ratolest Výroční zpráva 211

2 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy z předcházejícího roku, kdy jsme nedostali potřebnou dotaci. Přesto to byl rok velkých změn. V letních měsících proběhla dosud největší rekonstrukce hlavní budovy našeho střediska. Majitel objektu, Magistrát hlavního města Prahy, provedl mimo jiné nové rozvody elektroinstalace včetně nového osvětlení, nové topení, zabezpečovací zařízení, podlahy a další úpravy. Velký dík za pomoc při stěhování střediska patří zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, pomocníkům z partnerského sboru a dalším dobrovolníkům. Velké změny během roku také doznalo vybavení střediska díky pomoci různých firem a sponzorů jsme mohli zakoupit novou profesionální myčku nádobí, sporák, vybavení odpočinkové místnosti včetně masážního a relaxačního křesla a další vybavení počítačovou technikou. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně a děkuji i těm, kteří na nás mysleli a byli pro nás podporou. Mgr. Vlasta Beščecová, ředitelka Poslání a cíle Posláním střediska Ratolest je poskytování podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením k co největšímu rozvoji jejich schopností. Usilujeme o jejich sociální začlenění a připravujeme je k jejich maximálnímu osamostatnění se. Cílem naší služby je - rozvoj dovedností při zvládání péče o vlastní osobu a rozvoj soběstačnosti - rozvíjení základních pracovních návyků a dovedností při práci zprostředkovávání kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit - ulehčit rodinám práci s péčí o člena rodiny s postižením a umožnit jim tak zapojení se do pracovního procesu - pomoci rodinám s postiženým dítětem raného věku. 2

3 Z historie Středisko Ratolest bylo zřízeno Diakonií ČCE v roce 199 jako stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho snahou bylo pomoci rodinám v péči o jejich děti, aniž by je vytrhlo z přirozeného rodinného prostředí. Prvním předsedou představenstva střediska se stal Prof. PhDr. Zdeněk Matějček. V roce 1993 byla při středisku otevřena základní škola speciální, která byla až do roku 23 součástí střediska Ratolest. Měla vzdělávat žáky, kteří byli do té doby zbaveni povinné školní docházky. V roce 24 získala vlastní právní subjektivitu a byla vyčleněna ze střediska Ratolest. Protože narůstal počet klientů, bylo třeba hledat další vhodné prostory pro činnost stacionáře. V roce 1996 získalo středisko od městské části Prahy 1 prostory pro výtvarné aktivity klientů v nedaleké budově, kde byla zřízena malá výtvarná dílna. V březnu 23 pak začalo středisko samostatně poskytovat také druhou sociální službu ranou péči. K dalším zásadním změnám dochází v roce 25, kdy většina žáků školy ukončila školní docházku, někteří z nich odešli do chráněného bydlení a pro ostatní byla vytvořena nová skupina v denním stacionáři. Také pro školu bylo toto období velkou změnou. Nastoupilo šest nových žáků do přípravného stupně pomocné školy. V roce 26 došlo k transformaci školy z dosavadní právnické osoby na školskou právnickou osobu s novým názvem Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 1. Při škole zahájila na základě rozhodnutí MŠMT v září 27 provoz školní družina pro žáky naší speciální školy a v roce 28 byla vymazána mateřská škola ze školského rejstříku. Od té doby má škola nový název Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 1. Během roku 21 byla navýšena kapacita počtu klientů našeho stacionáře i kapacita služby rané péče. Do stacionáře byli zařazeni žáci naší školy v době mimo vyučování. V roce 21 se naše organizace stala členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a od roku 211 také členem Asociace pracovníků v rané péči. 3

4 Z naší činnosti Naše středisko poskytuje dvě sociální služby - službu denního stacionáře - službu rané péče a dále pak vzdělávání - v základní škole speciální. 1. Denní stacionář V denním stacionáři jsme zajišťovali našim klientům především výchovné a aktivizační činnosti, pomocí kterých podporujeme jejich samostatnost a rozvíjíme komunikační dovednosti. Klienti jsou rozděleni do dvou skupin, jedna skupina pracuje v naší výtvarné dílně. Jejich hlavní činností je práce s papírem, textilem a keramikou. Při práci volíme takové výtvarné techniky, aby se na výrobku mohli co nejvíce podílet sami klienti. S našimi výrobky se můžete seznámit na našich webových stránkách nebo Zúčastnili jsme se řady prodejních trhů a dalších akcí, které byly zaměřeny na prodej výrobků z chráněných dílen. (Např. Oriflaime, ČEZ, O2, trhy MČ Prahy 8, Trhy na Vyšehradě, na akcích Bratrské jednoty baptistů a další). Výrobky jsou také celoročně prodávány v prodejnách Jeden svět, Dvojí svět, Borůvka a Vhled a při všech akcích našeho střediska a školy. Součástí denních programů byly také pravidelné společné ranní bohoslužby, taneční odpoledne a společná bubnování. 4

5 Provoz střediska - probíhal v pracovních dnech vždy od 7 do 16 hodin Počet klientů - vystřídalo se celkem 25 klientů ve věku od 11 do 38 let ( z toho bylo do stacionáře zařazeno 11 žáků školy v době mimo vyučování) Personál - denní chod stacionáře zajišťovalo celkem 11 zaměstnanců: ředitelka, pět pracovnic sociální péče, sociální pracovnice,vychovatel, rehabilitační pracovnice a zaměstnanci provozu, tým byl doplněn účetními Stáže - zahájili jsme výměnné stáže pracovníků z obdobných zařízení Aktivity - jednou týdně plavání, léčebné jízdy na koních, tělesná výchova v tělocvičně Sokola, - canisterapie, individuální rehabilitace - návštěvy výstav, koncertů, divadel, účast na výtvarných soutěžích, výlety - týdenní pobyt jedné skupiny klientů v Domově Petra v Mačkově - týdenní ozdravný pobyt klientů v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí - akce pro rodiče a veřejnost - zahradní slavnost na ukončení školního roku za účasti folklorního souboru Rosenka - dny otevřených dveří spojené s prodejem výrobků našich klientů - vánoční besídka v Sokolovně - prezentace na různých akcích Benefiční koncerty Ve Farním sboru ČCE ve Střešovicích se během roku uskutečnily čtyři benefiční koncerty ve prospěch našeho střediska. Firemní dobrovolnictví proběhly dvě jednodenní akce dobrovolníků z České spořitelny - v květnu se Dne pro Charitu zúčastnily tři dobrovolnice na mytí oken - v září pak čtyři dobrovolnice pomohly s úklidem budovy po rekonstrukci 5

6 Praxe studentů - po celý rok opět probíhaly odborné praxe studentů středních, vyšších i vysokých škol se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci, praxi absolvovalo 15 studentů Reflexe praxe jedné ze studentek: V rámci svého středoškolského studia sociální péče musím absolvovat odbornou praxi. Rozhodla jsem se, že chci zkusit, zda by šlo najít zařízení, které by mi přišlo svým charakterem blízké. Kamarád mi domluvil praxi ve středisku Diakonie ČCE Ratolest, které bylo ochotno poskytnout mi praxi zdarma, což některá zařízení neposkytují. To jsem s radostí uvítala. Již první den praxe jsem pochopila, že nebudu jen pozorovatelem, jako tomu bylo již několikrát na jiných praxích, spoustu hodin jsem také promarnila, protože na praxi nebylo co dělat. Sem jsem však přišla a byla jsem zapojena hned, už jsem pro lidi okolo byla někdo, komu můžou říct o pomoc, a postupně se jen stávala tím, kdo by snad i někdy dokázal pomoci bez toho, aby mu to někdo řekl. Sama jsem si zkusila, co to vlastně znamená práce s handicapovanými. Ale také se mi ukázalo to, že důležité jsou i vztahy mezi lidmi na pracovišti. Zde jsem našla obrovskou silu hudby, silu modlitby a silu lásky. Nezbývá mi, než si přát, aby v Ratolesti zůstal optimismus, zpěv a láska i nadále. 2. Služby rané péče Narození dítěte s postižením nebo s rizikem postižení staví rodinu do situace, kdy se podstatně mění potřeby, role, hodnoty a zároveň se zvyšují nároky na její dobré fungování. Rodina nebyla připravena na novou situaci a může tak dojít ke snížení sebedůvěry rodičů při výchově jejich dítěte. Právě láskyplná stimulující interakce mezi rodiči a dítětem s rizikovým vývojem, je podstatným faktorem pro jeho další budoucnost. Společně hledáme možnosti, jak dítěti pomoci, jak odstranit nebo zmírnit překážky, které mu brání v běžných aktivitách přiměřených jeho věku. To znamená dobře spát, s chutí jíst, hrát si, komunikovat, poznávat svět kolem sebe, učit se novému Nabídka služeb rané péče vychází z konkrétních potřeb a očekávání rodiny. Služby podporují schopnost rodiny řešit situaci vlastními silami a snaží se tak předcházet trvalé závislosti klientů na institucích poskytujících pomoc. Je zřejmé, že základními pilíři rané péče jsou podpora rodiny a podpora vývoje dítěte, která je poskytována současně, ve vyváženém poměru. 6

7 Posláním služby rané péče je podporovat rodinu s dítětem raného věku se zdravotním postižením tak, aby mohla žít běžným způsobem v přirozeném prostředí. Služba rané péče je nabízena rodičům a jejich dítěti, jestliže u dítěte bylo zjištěno mentální, pohybové nebo kombinované postižení nebo je jeho vývoj postižením ohrožen. Službu rodině nabízíme od zjištění rizika (ohrožení dítěte v době prenatálního věku) nebo zjištění postižení dítěte, do věku sedmi let. Působíme na území hlavního města Prahy. Jsme jedním ze dvou středisek v Praze, které je zaměřeno na tuto cílovou skupinu. Služba je poskytována rodině bezplatně. Naše pracoviště je členem Asociace pracovníků v rané péči a byla mu potvrzena Garance kvality služeb rané péče. Návštěvy rodin - probíhaly po dva dny v týdnu, návštěva každé rodiny se uskutečnila přibližně jednou za 4-6 týdnů Počet klientských rodin - v loňském roce poradkyně navštěvovala celkem 15 rodin, u kterých jsou služby poskytovány pravidelně a 16-ti rodinám poskytla jednorázové konzultace Personál - poradkyně rané péče poskytovala službu na,5 úvazku. Spolupracovala s poradkyněmi rané péče Diakonie ČCE středisko ve Stodůlkách Aktivity - v červnu se opět uskutečnil společný pobyt rodin ve Střelských Hošticích, v první polovině roku probíhal kurz znakování svépomocné skupiny rodičů pod vedením Zuzany Sýkorové 7

8 3. Škola Žáci naší školy byli vzděláváni podle třech programů Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých žáků a podle vlastního školního vzdělávacího programu Spolu já vím. U žáků probíhalo strukturované vyučování, využívali jsme také speciální výukové programy na počítačích, alternativní a augmentativní komunikaci, metody bazální a zrakové stimulace. Při výuce jsme začali využívat novou interaktivní tabuli. Po celý rok probíhaly odborné praxe studentů. Začátkem března navštívil naši školu i stacionář ministr školství Mgr. Josef Dobeš a ředitel Diakonie ČCE Mgr. David Šourek. Z tiskové zprávy Ministerstva školství: Středisko Diakonie ČCE Ratolest v pražských Strašnicích, které funguje jako denní stacionář i základní škola speciální pro děti s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, přivítalo v pátek 11. března ministra školství Josefa Dobeše. Po zápisu do pamětní knihy a prohlídce školy, diskutoval ministr s ředitelkou Vlastou Beščecovou, ředitelem Diakonie ČCE D. Šourkem a dalšími zaměstnanci o problémech financování církevních škol, především o potřebě dostatečně financovat asistenty zdravotně postižených žáků. Potřeba a počet asistentů pedagoga totiž stoupá, finanční prostředky na asistenty však každoročně klesají. "Problém těchto škol s příspěvkem na asistenty je alarmující. Církevní speciální školy se starají přibližně o 3 žáků s nejtěžším postižením, se kterými pracuje cca 5 asistentů pedagoga. Je třeba s tím něco dělat," prohlásil na schůzce ministr. 8

9 Počet žáků - denní studium 11 žáků ve 2 třídách - domácí vzdělávání - 1 žák (z důvodu zdravotních problémů nemůže denně docházet do školy) vyžadujeme však návštěvu školy s rodičem na jedno dopolední vyučování měsíčně, aby se seznámili s různými metodami výuky, se způsoby možné komunikace a aby rodiče mohli s nimi pak v této práci pokračovat při domácí výuce - ve školní družině se v první polovině roku vystřídalo celkem 9 žáků Personál - výuku zajišťovali - dvě třídní učitelky, dvě asistentky pedagoga a jeden vychovatel Aktivity - jednou týdně plavání, léčebné jízdy na koních, tělesná výchova v tělocvičně Sokola, - canisterapie, individuální rehabilitace - návštěvy výstav, koncertů, divadel, účast na výtvarných soutěžích, výlety - oslava Dne dětí v domě UM - účast na soutěžích - týdenní ozdravný pobyt v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí - akce pro rodiče a veřejnost - zahradní slavnost na ukončení školního roku za účasti folklorního souboru Rosenka - dny otevřených dveří - vánoční besídka v Sokolovně Spolupráce - se Základní školou německo-českého porozumění z Prahy 8 návštěvami žáků a společnými akcemi - se speciálně pedagogickými centry, zaměřenými na práci s autisty, nevidomými a s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením - pravidelné návštěvy psychologa metodická podpora přímé práce se žáky Soutěže a výstavy výtvarných prací - Den Země v Domě Um účast na výstavě výtvarných prací - vánoční výstava v Domě UM výtvarné práce s vánoční tématikou - výtvarná soutěž škol Prahy 1 Svět kolem nás a vánoční čas, díla našich žáků byla prezentována na slavnostní vernisáži výstavy v Galerii městské části Prahy 1 9

10 Projekty Středisko: Městská část Prahy 1 Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ,- Nadace Charty 77Konto Bariéry Myčka na nádobí 1,- Výbor dobré vůle Myčka na nádobí 1,- Nadace ČEZ - Plníme přání Aby nás záda nebolela 3,- Raifeisen stavební spořitelna a.s. Modernizace prostor deního stacionáře 15,- Škola: Úřad městské části Praha 11 Pomozte nám lépe se vzdělávat WEIL GOTSHAL Chceme se dál vzdělávat GASCO spol. s r. o. Ozdravný pobyt pro žáky ze sociálně slabých rodin EL RANCHO, a. s. Finanční prostředky na provoz zkvalitnění výuky 5,3,7,2,- Na dalších pět vypracovaných projektů pro obě organizace jsme nezískali finanční prostředky. 1

11 Správní rada, dozorčí rada, rada školské právnické osoby a spolupráce s místním sborem Správní rada střediska statutární orgán organizace pracovala v tomto složení. Vlasta Beščecová, Renata Kunzmannová a Irena Kovaříková. Správní rada se sešla celkem osmkrát a řešila otázky chodu zařízení, změn i jeho financování. Dozorčí rada střediska je poradním a kontrolním orgánem střediska Ratolest, dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a uskutečňování veškeré jeho činnosti. V první polovině roku 211 pracovala v tomto složení: Kateřina Potočková /předsedkyně/, Jan Balcar, Hana Pilátová, Linda Poklopová, Jakub Klinecký a Bohuslava Šteklová. V červnu zvolilo staršovstvo Farního sboru ČCE ve Strašnicích novou dozorčí radu střediska: Kateřina Potočková (předsedkyně), Jan Balcar, Marie Horáčková, Martin Řeháček, Linda Suchá a Marcela Gregorová. Během roku se sešla celkem čtyřikrát a na svých poradách se zabývala plněním úkolů, které vyplývají z Řádu diakonické práce a naplňováním poslání střediska. Řešily se otázky, které se týkaly právních změn, úprav střediska a hlavně finančního a personálního zajištění. V roce 211 došlo ke změně členů Rady školské právnické osoby. Rada ve složení členů Mgr. Davida Šourka, Mgr. Pavla Kaluse a Mgr. Jana Soběslavského se sešla na jedné poradě s vedením školy a řešila veškeré otázky týkající se provozu školy, změn a hlavně financování. V říjnu 211 dochází v radě školské právnické osoby ke změně statutárního orgánu zřizovatele Mgr. Pavla Kaluse nahrazuje Ing. Tomáš Nejedlo a Ing. Hana Řezáčová. Spolupráce s místním sborem Českobratrské církve evangelické je dána uzavřenou smlouvou o spolupráci. Místní sbor nevyjadřuje svou podporu jen slovy, ale i pomocí nemalých finančních příspěvků. Všichni mezi sebou rádi pravidelně vítáme faráře Pavla Klineckého a Pavla Hanycha na bohoslužbách v našem středisku. Za to jim všem patří náš velký dík.

12 Hospodaření střediska a školy Provoz střediska byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Prahy. Tyto zdroje byly doplněny příjmy z poplatků klientů, z veřejných sbírek, z nadací, z prodeje výrobků a z darů. Provoz školy byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dárci. V roce 211 středisko Ratolest hospodařilo s celkovým objemem ,93 Kč ve výnosech a ,42 Kč v nákladech. Hospodářský výsledek je zisk ve výši ,51 Kč. Škola hospodařila s celkovým objemem ,97 Kč ve výnosech a ,3 Kč v nákladech. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 7 38,67 Kč. Procentuální podíl zdrojů na celkových nákladech v roce 211 Denní stacionář a raná péče MPSV Magistrát hlavního města Prahy Granty (MČ Praha, MK ČR) Ostatní výnosy (úroky, dary) Příjmy hlavní činnost Příjmy vedlejší činnost Celkem 72,98 % 4,14 % 1,53 % 1,71 % 18,25 % 1,39 % 1 % 3 173, 18, , , , 6 97, , 8,19 % 2,48 % 1,36 %,1 % 6,96 % 1 % , 55, 23 99, 6, , , Škola MŠMT Městské části Praha Příjmy hlavní činnost Ostatní výnosy (úroky) Dary, vyúčtování fondů CELKEM 12

13 Účetní závěrka z rok 211 Denní stacionář a raná péče Aktiva v tisících Pasiva v tisících DHM + DNM 863 Fondy 321 Oprávky k DHM a DNM -863 Nerozdělený zisk 168 Odběratelé 195 Vlastní jmění 591 Poskytnuté provozní zálohy, ostatní pohledávky Pokladna 2 Dodavatelé 54 Účty v bankách Přijaté zálohy, ostatní závazky 22 Náklady příštích období 2 Dohadné účty pasivní 175 Výnosy příštích období 7 Celkem aktiva Celkem pasiva Škola Aktiva v tisících Dlouhodobý hmotný majetek 589 Poskytnuté provozní zálohy, 24 Ostatní pohledávky Pokladna 3 Účty v bankách 316 Příjmy příštích období Celkem aktiva 14 Pasiva Fondy Nerozdělený zisk Vlastní jmění Dodavatelé, dohadné účty pasivní Výnosy příštích období 932 Celkem pasiva v tisících

14 Náklady v roce 211 (v tisících) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné (včetně ozdrav. Pobytu) Pohoštění Poplatky spojů, poštovné Ostatní služby (nájem, právní a Ekonom. Služby, školení, spotřeba DNM apod.) Mzdy Zákonné pojištění Ostatní soc. pojištění (zák. pojištění zaměstnanců) Náhrada dávek NP Správní poplatky Jiné ostatní náklady (poj. majetku) Ostatní daně a poplatky (členské příspěvky) Finanční náklady (bank. poplatky) Příspěvky poskytnuté střediskem (ústředí) CELKEM NÁKLADY celkem denní stacionář škola Výnosy v roce 211 (v tisících) Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Úroky, kurzové zisky Ostatní výnosy (zúčtování fondů) Granty (MČ P 1, MK ČR) Dotace MPSV Dotace MHMP Dotace MŠMT Jiné ostatní výnosy Dary, vyúčtování fondů CELKEM VÝNOSY 14 celkem denní stacionář škola

15 Graf podílu jednotlivých zdrojů na celkových nákladech v roce 211 Denní stacionář MPSV MHMP Granty (MČ Praha1, MKČR) Ostatní výnosy (dary, vyú. fondů) Příjmy hlavní činnost Příjmy vedlejší činnost Škola MŠMT MČ Praha Příjmy hlavní činnost Ostatní výnosy Dary

16 Výrok auditora - středisko 16

17 Výrok auditora - škola 17

18 Poděkování dárcům... Středisko Ratolest i speciální škola byly opět i v roce 211 finančně závislé na podpoře štědrých dárců. Každý dárce je pro nás nejen velkou pomocí, ale také povzbuzením a radostí do další práce. Jen díky jim můžeme účinně pomáhat všem našim klientům i žákům Proto patří náš upřímný dík všem, kteří jste nám, veřejně nebo anonymně, finančně, hmotnými dary či dobrovolnou prací přispěli. Děkujeme vám všem, kterým není lhostejný osud druhého člověka, a proto jste se rozhodli věnovat mu svou podporu. Díky vám se nám podařilo zachovat službu střediska i školy. Naši činnost v roce 211 podpořili: Soukromé osoby: Balcarová - Cachová - Černá - Farní sbor ČCE v Praze 1 Kralická - Farní sbor ČCE ve Střešovicích - Členové sboru ECM v Praze 1 Dlouhý - Doležalová - Hálová - Holý - Hýblová - Jackaničová - Klinecký Knoblochová - Lauschmann - Mesteková - Nacherová - Páleníková - Pořický Smolík - Váchalová - Žemlíkovi Firmy: ČEZ - ČSOB - El Rancho - FOC Services - Gasco - Autoškola Ing. Z. Hýbl - Lidl ČR - Nadace Charty 77 - Konto Bariéry - Kurýrní služba Najbert Městské části Praha 2, Praha 4, Praha 8, Praha 11, Praha 15, Praha - Újezd nad Lesy, Praha - Dubeč - Oriflaime - Reifeisen stavební spořitelna - TF Partners - VDV - nadace O. Havlové - Výbor Světového dne modliteb - WEIL GOTSHALL & MANGES Všem ze srdce děkujeme. 18

19 Praha Dubeč Městská část Praha 8 Městská část Praha 1 Městská část Praha 15 Městská část Praha 4 Městská část Praha 2 19

20 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 1 ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 1 Saratovská 159, 1 Praha 1 Strašnice Tel./fax: , č. účtu střediska: /8 č. účtu školy: /8

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více