Ratolest Výroční zpráva 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ratolest Výroční zpráva 2011"

Transkript

1 Ratolest Výroční zpráva 211

2 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy z předcházejícího roku, kdy jsme nedostali potřebnou dotaci. Přesto to byl rok velkých změn. V letních měsících proběhla dosud největší rekonstrukce hlavní budovy našeho střediska. Majitel objektu, Magistrát hlavního města Prahy, provedl mimo jiné nové rozvody elektroinstalace včetně nového osvětlení, nové topení, zabezpečovací zařízení, podlahy a další úpravy. Velký dík za pomoc při stěhování střediska patří zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, pomocníkům z partnerského sboru a dalším dobrovolníkům. Velké změny během roku také doznalo vybavení střediska díky pomoci různých firem a sponzorů jsme mohli zakoupit novou profesionální myčku nádobí, sporák, vybavení odpočinkové místnosti včetně masážního a relaxačního křesla a další vybavení počítačovou technikou. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně a děkuji i těm, kteří na nás mysleli a byli pro nás podporou. Mgr. Vlasta Beščecová, ředitelka Poslání a cíle Posláním střediska Ratolest je poskytování podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením k co největšímu rozvoji jejich schopností. Usilujeme o jejich sociální začlenění a připravujeme je k jejich maximálnímu osamostatnění se. Cílem naší služby je - rozvoj dovedností při zvládání péče o vlastní osobu a rozvoj soběstačnosti - rozvíjení základních pracovních návyků a dovedností při práci zprostředkovávání kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit - ulehčit rodinám práci s péčí o člena rodiny s postižením a umožnit jim tak zapojení se do pracovního procesu - pomoci rodinám s postiženým dítětem raného věku. 2

3 Z historie Středisko Ratolest bylo zřízeno Diakonií ČCE v roce 199 jako stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho snahou bylo pomoci rodinám v péči o jejich děti, aniž by je vytrhlo z přirozeného rodinného prostředí. Prvním předsedou představenstva střediska se stal Prof. PhDr. Zdeněk Matějček. V roce 1993 byla při středisku otevřena základní škola speciální, která byla až do roku 23 součástí střediska Ratolest. Měla vzdělávat žáky, kteří byli do té doby zbaveni povinné školní docházky. V roce 24 získala vlastní právní subjektivitu a byla vyčleněna ze střediska Ratolest. Protože narůstal počet klientů, bylo třeba hledat další vhodné prostory pro činnost stacionáře. V roce 1996 získalo středisko od městské části Prahy 1 prostory pro výtvarné aktivity klientů v nedaleké budově, kde byla zřízena malá výtvarná dílna. V březnu 23 pak začalo středisko samostatně poskytovat také druhou sociální službu ranou péči. K dalším zásadním změnám dochází v roce 25, kdy většina žáků školy ukončila školní docházku, někteří z nich odešli do chráněného bydlení a pro ostatní byla vytvořena nová skupina v denním stacionáři. Také pro školu bylo toto období velkou změnou. Nastoupilo šest nových žáků do přípravného stupně pomocné školy. V roce 26 došlo k transformaci školy z dosavadní právnické osoby na školskou právnickou osobu s novým názvem Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 1. Při škole zahájila na základě rozhodnutí MŠMT v září 27 provoz školní družina pro žáky naší speciální školy a v roce 28 byla vymazána mateřská škola ze školského rejstříku. Od té doby má škola nový název Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 1. Během roku 21 byla navýšena kapacita počtu klientů našeho stacionáře i kapacita služby rané péče. Do stacionáře byli zařazeni žáci naší školy v době mimo vyučování. V roce 21 se naše organizace stala členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a od roku 211 také členem Asociace pracovníků v rané péči. 3

4 Z naší činnosti Naše středisko poskytuje dvě sociální služby - službu denního stacionáře - službu rané péče a dále pak vzdělávání - v základní škole speciální. 1. Denní stacionář V denním stacionáři jsme zajišťovali našim klientům především výchovné a aktivizační činnosti, pomocí kterých podporujeme jejich samostatnost a rozvíjíme komunikační dovednosti. Klienti jsou rozděleni do dvou skupin, jedna skupina pracuje v naší výtvarné dílně. Jejich hlavní činností je práce s papírem, textilem a keramikou. Při práci volíme takové výtvarné techniky, aby se na výrobku mohli co nejvíce podílet sami klienti. S našimi výrobky se můžete seznámit na našich webových stránkách nebo Zúčastnili jsme se řady prodejních trhů a dalších akcí, které byly zaměřeny na prodej výrobků z chráněných dílen. (Např. Oriflaime, ČEZ, O2, trhy MČ Prahy 8, Trhy na Vyšehradě, na akcích Bratrské jednoty baptistů a další). Výrobky jsou také celoročně prodávány v prodejnách Jeden svět, Dvojí svět, Borůvka a Vhled a při všech akcích našeho střediska a školy. Součástí denních programů byly také pravidelné společné ranní bohoslužby, taneční odpoledne a společná bubnování. 4

5 Provoz střediska - probíhal v pracovních dnech vždy od 7 do 16 hodin Počet klientů - vystřídalo se celkem 25 klientů ve věku od 11 do 38 let ( z toho bylo do stacionáře zařazeno 11 žáků školy v době mimo vyučování) Personál - denní chod stacionáře zajišťovalo celkem 11 zaměstnanců: ředitelka, pět pracovnic sociální péče, sociální pracovnice,vychovatel, rehabilitační pracovnice a zaměstnanci provozu, tým byl doplněn účetními Stáže - zahájili jsme výměnné stáže pracovníků z obdobných zařízení Aktivity - jednou týdně plavání, léčebné jízdy na koních, tělesná výchova v tělocvičně Sokola, - canisterapie, individuální rehabilitace - návštěvy výstav, koncertů, divadel, účast na výtvarných soutěžích, výlety - týdenní pobyt jedné skupiny klientů v Domově Petra v Mačkově - týdenní ozdravný pobyt klientů v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí - akce pro rodiče a veřejnost - zahradní slavnost na ukončení školního roku za účasti folklorního souboru Rosenka - dny otevřených dveří spojené s prodejem výrobků našich klientů - vánoční besídka v Sokolovně - prezentace na různých akcích Benefiční koncerty Ve Farním sboru ČCE ve Střešovicích se během roku uskutečnily čtyři benefiční koncerty ve prospěch našeho střediska. Firemní dobrovolnictví proběhly dvě jednodenní akce dobrovolníků z České spořitelny - v květnu se Dne pro Charitu zúčastnily tři dobrovolnice na mytí oken - v září pak čtyři dobrovolnice pomohly s úklidem budovy po rekonstrukci 5

6 Praxe studentů - po celý rok opět probíhaly odborné praxe studentů středních, vyšších i vysokých škol se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci, praxi absolvovalo 15 studentů Reflexe praxe jedné ze studentek: V rámci svého středoškolského studia sociální péče musím absolvovat odbornou praxi. Rozhodla jsem se, že chci zkusit, zda by šlo najít zařízení, které by mi přišlo svým charakterem blízké. Kamarád mi domluvil praxi ve středisku Diakonie ČCE Ratolest, které bylo ochotno poskytnout mi praxi zdarma, což některá zařízení neposkytují. To jsem s radostí uvítala. Již první den praxe jsem pochopila, že nebudu jen pozorovatelem, jako tomu bylo již několikrát na jiných praxích, spoustu hodin jsem také promarnila, protože na praxi nebylo co dělat. Sem jsem však přišla a byla jsem zapojena hned, už jsem pro lidi okolo byla někdo, komu můžou říct o pomoc, a postupně se jen stávala tím, kdo by snad i někdy dokázal pomoci bez toho, aby mu to někdo řekl. Sama jsem si zkusila, co to vlastně znamená práce s handicapovanými. Ale také se mi ukázalo to, že důležité jsou i vztahy mezi lidmi na pracovišti. Zde jsem našla obrovskou silu hudby, silu modlitby a silu lásky. Nezbývá mi, než si přát, aby v Ratolesti zůstal optimismus, zpěv a láska i nadále. 2. Služby rané péče Narození dítěte s postižením nebo s rizikem postižení staví rodinu do situace, kdy se podstatně mění potřeby, role, hodnoty a zároveň se zvyšují nároky na její dobré fungování. Rodina nebyla připravena na novou situaci a může tak dojít ke snížení sebedůvěry rodičů při výchově jejich dítěte. Právě láskyplná stimulující interakce mezi rodiči a dítětem s rizikovým vývojem, je podstatným faktorem pro jeho další budoucnost. Společně hledáme možnosti, jak dítěti pomoci, jak odstranit nebo zmírnit překážky, které mu brání v běžných aktivitách přiměřených jeho věku. To znamená dobře spát, s chutí jíst, hrát si, komunikovat, poznávat svět kolem sebe, učit se novému Nabídka služeb rané péče vychází z konkrétních potřeb a očekávání rodiny. Služby podporují schopnost rodiny řešit situaci vlastními silami a snaží se tak předcházet trvalé závislosti klientů na institucích poskytujících pomoc. Je zřejmé, že základními pilíři rané péče jsou podpora rodiny a podpora vývoje dítěte, která je poskytována současně, ve vyváženém poměru. 6

7 Posláním služby rané péče je podporovat rodinu s dítětem raného věku se zdravotním postižením tak, aby mohla žít běžným způsobem v přirozeném prostředí. Služba rané péče je nabízena rodičům a jejich dítěti, jestliže u dítěte bylo zjištěno mentální, pohybové nebo kombinované postižení nebo je jeho vývoj postižením ohrožen. Službu rodině nabízíme od zjištění rizika (ohrožení dítěte v době prenatálního věku) nebo zjištění postižení dítěte, do věku sedmi let. Působíme na území hlavního města Prahy. Jsme jedním ze dvou středisek v Praze, které je zaměřeno na tuto cílovou skupinu. Služba je poskytována rodině bezplatně. Naše pracoviště je členem Asociace pracovníků v rané péči a byla mu potvrzena Garance kvality služeb rané péče. Návštěvy rodin - probíhaly po dva dny v týdnu, návštěva každé rodiny se uskutečnila přibližně jednou za 4-6 týdnů Počet klientských rodin - v loňském roce poradkyně navštěvovala celkem 15 rodin, u kterých jsou služby poskytovány pravidelně a 16-ti rodinám poskytla jednorázové konzultace Personál - poradkyně rané péče poskytovala službu na,5 úvazku. Spolupracovala s poradkyněmi rané péče Diakonie ČCE středisko ve Stodůlkách Aktivity - v červnu se opět uskutečnil společný pobyt rodin ve Střelských Hošticích, v první polovině roku probíhal kurz znakování svépomocné skupiny rodičů pod vedením Zuzany Sýkorové 7

8 3. Škola Žáci naší školy byli vzděláváni podle třech programů Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých žáků a podle vlastního školního vzdělávacího programu Spolu já vím. U žáků probíhalo strukturované vyučování, využívali jsme také speciální výukové programy na počítačích, alternativní a augmentativní komunikaci, metody bazální a zrakové stimulace. Při výuce jsme začali využívat novou interaktivní tabuli. Po celý rok probíhaly odborné praxe studentů. Začátkem března navštívil naši školu i stacionář ministr školství Mgr. Josef Dobeš a ředitel Diakonie ČCE Mgr. David Šourek. Z tiskové zprávy Ministerstva školství: Středisko Diakonie ČCE Ratolest v pražských Strašnicích, které funguje jako denní stacionář i základní škola speciální pro děti s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, přivítalo v pátek 11. března ministra školství Josefa Dobeše. Po zápisu do pamětní knihy a prohlídce školy, diskutoval ministr s ředitelkou Vlastou Beščecovou, ředitelem Diakonie ČCE D. Šourkem a dalšími zaměstnanci o problémech financování církevních škol, především o potřebě dostatečně financovat asistenty zdravotně postižených žáků. Potřeba a počet asistentů pedagoga totiž stoupá, finanční prostředky na asistenty však každoročně klesají. "Problém těchto škol s příspěvkem na asistenty je alarmující. Církevní speciální školy se starají přibližně o 3 žáků s nejtěžším postižením, se kterými pracuje cca 5 asistentů pedagoga. Je třeba s tím něco dělat," prohlásil na schůzce ministr. 8

9 Počet žáků - denní studium 11 žáků ve 2 třídách - domácí vzdělávání - 1 žák (z důvodu zdravotních problémů nemůže denně docházet do školy) vyžadujeme však návštěvu školy s rodičem na jedno dopolední vyučování měsíčně, aby se seznámili s různými metodami výuky, se způsoby možné komunikace a aby rodiče mohli s nimi pak v této práci pokračovat při domácí výuce - ve školní družině se v první polovině roku vystřídalo celkem 9 žáků Personál - výuku zajišťovali - dvě třídní učitelky, dvě asistentky pedagoga a jeden vychovatel Aktivity - jednou týdně plavání, léčebné jízdy na koních, tělesná výchova v tělocvičně Sokola, - canisterapie, individuální rehabilitace - návštěvy výstav, koncertů, divadel, účast na výtvarných soutěžích, výlety - oslava Dne dětí v domě UM - účast na soutěžích - týdenní ozdravný pobyt v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí - akce pro rodiče a veřejnost - zahradní slavnost na ukončení školního roku za účasti folklorního souboru Rosenka - dny otevřených dveří - vánoční besídka v Sokolovně Spolupráce - se Základní školou německo-českého porozumění z Prahy 8 návštěvami žáků a společnými akcemi - se speciálně pedagogickými centry, zaměřenými na práci s autisty, nevidomými a s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením - pravidelné návštěvy psychologa metodická podpora přímé práce se žáky Soutěže a výstavy výtvarných prací - Den Země v Domě Um účast na výstavě výtvarných prací - vánoční výstava v Domě UM výtvarné práce s vánoční tématikou - výtvarná soutěž škol Prahy 1 Svět kolem nás a vánoční čas, díla našich žáků byla prezentována na slavnostní vernisáži výstavy v Galerii městské části Prahy 1 9

10 Projekty Středisko: Městská část Prahy 1 Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ,- Nadace Charty 77Konto Bariéry Myčka na nádobí 1,- Výbor dobré vůle Myčka na nádobí 1,- Nadace ČEZ - Plníme přání Aby nás záda nebolela 3,- Raifeisen stavební spořitelna a.s. Modernizace prostor deního stacionáře 15,- Škola: Úřad městské části Praha 11 Pomozte nám lépe se vzdělávat WEIL GOTSHAL Chceme se dál vzdělávat GASCO spol. s r. o. Ozdravný pobyt pro žáky ze sociálně slabých rodin EL RANCHO, a. s. Finanční prostředky na provoz zkvalitnění výuky 5,3,7,2,- Na dalších pět vypracovaných projektů pro obě organizace jsme nezískali finanční prostředky. 1

11 Správní rada, dozorčí rada, rada školské právnické osoby a spolupráce s místním sborem Správní rada střediska statutární orgán organizace pracovala v tomto složení. Vlasta Beščecová, Renata Kunzmannová a Irena Kovaříková. Správní rada se sešla celkem osmkrát a řešila otázky chodu zařízení, změn i jeho financování. Dozorčí rada střediska je poradním a kontrolním orgánem střediska Ratolest, dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a uskutečňování veškeré jeho činnosti. V první polovině roku 211 pracovala v tomto složení: Kateřina Potočková /předsedkyně/, Jan Balcar, Hana Pilátová, Linda Poklopová, Jakub Klinecký a Bohuslava Šteklová. V červnu zvolilo staršovstvo Farního sboru ČCE ve Strašnicích novou dozorčí radu střediska: Kateřina Potočková (předsedkyně), Jan Balcar, Marie Horáčková, Martin Řeháček, Linda Suchá a Marcela Gregorová. Během roku se sešla celkem čtyřikrát a na svých poradách se zabývala plněním úkolů, které vyplývají z Řádu diakonické práce a naplňováním poslání střediska. Řešily se otázky, které se týkaly právních změn, úprav střediska a hlavně finančního a personálního zajištění. V roce 211 došlo ke změně členů Rady školské právnické osoby. Rada ve složení členů Mgr. Davida Šourka, Mgr. Pavla Kaluse a Mgr. Jana Soběslavského se sešla na jedné poradě s vedením školy a řešila veškeré otázky týkající se provozu školy, změn a hlavně financování. V říjnu 211 dochází v radě školské právnické osoby ke změně statutárního orgánu zřizovatele Mgr. Pavla Kaluse nahrazuje Ing. Tomáš Nejedlo a Ing. Hana Řezáčová. Spolupráce s místním sborem Českobratrské církve evangelické je dána uzavřenou smlouvou o spolupráci. Místní sbor nevyjadřuje svou podporu jen slovy, ale i pomocí nemalých finančních příspěvků. Všichni mezi sebou rádi pravidelně vítáme faráře Pavla Klineckého a Pavla Hanycha na bohoslužbách v našem středisku. Za to jim všem patří náš velký dík.

12 Hospodaření střediska a školy Provoz střediska byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Prahy. Tyto zdroje byly doplněny příjmy z poplatků klientů, z veřejných sbírek, z nadací, z prodeje výrobků a z darů. Provoz školy byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dárci. V roce 211 středisko Ratolest hospodařilo s celkovým objemem ,93 Kč ve výnosech a ,42 Kč v nákladech. Hospodářský výsledek je zisk ve výši ,51 Kč. Škola hospodařila s celkovým objemem ,97 Kč ve výnosech a ,3 Kč v nákladech. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 7 38,67 Kč. Procentuální podíl zdrojů na celkových nákladech v roce 211 Denní stacionář a raná péče MPSV Magistrát hlavního města Prahy Granty (MČ Praha, MK ČR) Ostatní výnosy (úroky, dary) Příjmy hlavní činnost Příjmy vedlejší činnost Celkem 72,98 % 4,14 % 1,53 % 1,71 % 18,25 % 1,39 % 1 % 3 173, 18, , , , 6 97, , 8,19 % 2,48 % 1,36 %,1 % 6,96 % 1 % , 55, 23 99, 6, , , Škola MŠMT Městské části Praha Příjmy hlavní činnost Ostatní výnosy (úroky) Dary, vyúčtování fondů CELKEM 12

13 Účetní závěrka z rok 211 Denní stacionář a raná péče Aktiva v tisících Pasiva v tisících DHM + DNM 863 Fondy 321 Oprávky k DHM a DNM -863 Nerozdělený zisk 168 Odběratelé 195 Vlastní jmění 591 Poskytnuté provozní zálohy, ostatní pohledávky Pokladna 2 Dodavatelé 54 Účty v bankách Přijaté zálohy, ostatní závazky 22 Náklady příštích období 2 Dohadné účty pasivní 175 Výnosy příštích období 7 Celkem aktiva Celkem pasiva Škola Aktiva v tisících Dlouhodobý hmotný majetek 589 Poskytnuté provozní zálohy, 24 Ostatní pohledávky Pokladna 3 Účty v bankách 316 Příjmy příštích období Celkem aktiva 14 Pasiva Fondy Nerozdělený zisk Vlastní jmění Dodavatelé, dohadné účty pasivní Výnosy příštích období 932 Celkem pasiva v tisících

14 Náklady v roce 211 (v tisících) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné (včetně ozdrav. Pobytu) Pohoštění Poplatky spojů, poštovné Ostatní služby (nájem, právní a Ekonom. Služby, školení, spotřeba DNM apod.) Mzdy Zákonné pojištění Ostatní soc. pojištění (zák. pojištění zaměstnanců) Náhrada dávek NP Správní poplatky Jiné ostatní náklady (poj. majetku) Ostatní daně a poplatky (členské příspěvky) Finanční náklady (bank. poplatky) Příspěvky poskytnuté střediskem (ústředí) CELKEM NÁKLADY celkem denní stacionář škola Výnosy v roce 211 (v tisících) Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Úroky, kurzové zisky Ostatní výnosy (zúčtování fondů) Granty (MČ P 1, MK ČR) Dotace MPSV Dotace MHMP Dotace MŠMT Jiné ostatní výnosy Dary, vyúčtování fondů CELKEM VÝNOSY 14 celkem denní stacionář škola

15 Graf podílu jednotlivých zdrojů na celkových nákladech v roce 211 Denní stacionář MPSV MHMP Granty (MČ Praha1, MKČR) Ostatní výnosy (dary, vyú. fondů) Příjmy hlavní činnost Příjmy vedlejší činnost Škola MŠMT MČ Praha Příjmy hlavní činnost Ostatní výnosy Dary

16 Výrok auditora - středisko 16

17 Výrok auditora - škola 17

18 Poděkování dárcům... Středisko Ratolest i speciální škola byly opět i v roce 211 finančně závislé na podpoře štědrých dárců. Každý dárce je pro nás nejen velkou pomocí, ale také povzbuzením a radostí do další práce. Jen díky jim můžeme účinně pomáhat všem našim klientům i žákům Proto patří náš upřímný dík všem, kteří jste nám, veřejně nebo anonymně, finančně, hmotnými dary či dobrovolnou prací přispěli. Děkujeme vám všem, kterým není lhostejný osud druhého člověka, a proto jste se rozhodli věnovat mu svou podporu. Díky vám se nám podařilo zachovat službu střediska i školy. Naši činnost v roce 211 podpořili: Soukromé osoby: Balcarová - Cachová - Černá - Farní sbor ČCE v Praze 1 Kralická - Farní sbor ČCE ve Střešovicích - Členové sboru ECM v Praze 1 Dlouhý - Doležalová - Hálová - Holý - Hýblová - Jackaničová - Klinecký Knoblochová - Lauschmann - Mesteková - Nacherová - Páleníková - Pořický Smolík - Váchalová - Žemlíkovi Firmy: ČEZ - ČSOB - El Rancho - FOC Services - Gasco - Autoškola Ing. Z. Hýbl - Lidl ČR - Nadace Charty 77 - Konto Bariéry - Kurýrní služba Najbert Městské části Praha 2, Praha 4, Praha 8, Praha 11, Praha 15, Praha - Újezd nad Lesy, Praha - Dubeč - Oriflaime - Reifeisen stavební spořitelna - TF Partners - VDV - nadace O. Havlové - Výbor Světového dne modliteb - WEIL GOTSHALL & MANGES Všem ze srdce děkujeme. 18

19 Praha Dubeč Městská část Praha 8 Městská část Praha 1 Městská část Praha 15 Městská část Praha 4 Městská část Praha 2 19

20 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 1 ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 1 Saratovská 159, 1 Praha 1 Strašnice Tel./fax: , č. účtu střediska: /8 č. účtu školy: /8

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RATOLEST V PRAZE 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA RATOLEST V PRAZE 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 DIAKONIE ČCE STŘEDISKO RATOLEST V PRAZE 1 Úvodem Vážení přátelé, dostáváte do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 25. Hlavní náplní naší

Více

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10 Výroční zpráva 2006 Ratolest Středisko Ratolest v Praze 10 Vážení přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2006. Hlavní náplní naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 100 00 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 Tel., fax: 274 821 297 e-mail: ratolest@centrum.cz www.ratolest.wz.cz I. Základní údaje

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Občanské sdružení Cesta slunce www.cestaslunce.wz.cz

Občanské sdružení Cesta slunce www.cestaslunce.wz.cz ARPZPD Občanské sdružení Cesta slunce www.cestaslunce.wz.cz Výroční zpráva 2010 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení za uplynulý rok 2010. Některé naše loňské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Představení organizace

Představení organizace Představení organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž činnost byla obnovená v roce 1989, provozuje více jak 100 sociálních služeb a 8 speciálních škol. V Jihomoravském kraji působí :

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 200/20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 V Zápolí 250/2, Praha 4, 4 00 e-mail: specialniskola@volny.cz www.tvojeskolicka.cz V ničem se nedejte ovládat ctižádostí

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Podpořte aktivity lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS MODRYKLIC na telefonní číslo

Podpořte aktivity lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS MODRYKLIC na telefonní číslo Podpořte aktivity lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, MODRÝ KLÍČ obdrží 27 Kč. Děkujeme. Více informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více