Výroční zpráva Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006 Ratolest Středisko Ratolest v Praze 10

2

3 Vážení přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok Hlavní náplní naší činnosti bylo poskytování výchovně vzdělávací, sociální i rehabilitační péče dětem a mladým lidem. Byl to rok ve znamení mnoha událostí: uskutečnil se benefiční koncert ve Smetanově síni Obecního domu v Praze Magistrát hl. města Prahy zrekonstruoval část hlavní budovy byly vyměněny rozvody vody, kanalizace a celé sociální příslušenství pokračovali jsme v zavádění standardů kvality a v postupném přechodu našich dospívajících klientů do samostatného života zapojili jsme se opět do komunitního plánování v naší městské části účastí na prezentacích střediska a při realizaci projektu Integrace občanů s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin z Prahy 10 na trh práce dále jsme se zúčastnili několika projektů, např. Nadace Pomozte dětem-kuře, Ratolest-Lebenshilfe a Wallmark. Chtěla bych poděkovat všem, kteří jakkoliv podpořili naše středisko a jeho klienty, nejen zaměstnancům, kteří se o ně s obětavostí a péčí starali, ale i těm, kteří nám pomohli finančně, podporou při řešení obtíží nebo rekonstrukcemi a v neposlední řadě i modlitbou. Mgr. Vlasta Beščecová ředitelka 1

4 Poslání a cíle Posláním střediska Ratolest je poskytování podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením k co největšímu rozvoji jejich schopností. Usilujeme o jejich sociální začlenění a připravujeme je k jejich maximálnímu osamostatnění se. Cílem naší služby je: rozvoj dovedností při zvládání péče o vlastní osobu a rozvoj soběstačnosti rozvíjení základních pracovních návyků a dovedností při práci zprostředkovávání kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit ulehčit rodinám práci s péčí o člena rodiny s postižením a umožnit jim tak zapojení se do pracovního procesu pomoc rodinám s postiženým dítětem v předškolním věku. 2

5 Historie Středisko Ratolest bylo zřízeno Diakonií ČCE v roce 1990 jako stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho snahou bylo pomoci rodinám v péči o jejich děti, aniž by je vytrhlo z přirozeného rodinného prostředí. Prvním předsedou představenstva střediska se stal Prof. PhDr. Zdeněk Matějček. Při středisku byla v roce 1993 otevřena speciální škola pro žáky, kteří byli do té doby zbaveni povinné školní docházky. V roce 1996 získalo středisko od městské části prostory pro výtvarnou dílnu v nedaleké budově, a tak vznikla nová pracovní skupina mladých lidí. Od roku 2000 byl denní program klientů také ještě rozšířen o odpolední zájmové kroužky hudební, počítačový, výtvarný a komunikační. Od března 2003 začalo středisko Ratolest poskytovat i služby rané péče. V lednu 2004 byla speciální škola vyčleněna ze střediska a dostala nový název Speciální školy Diakonie ČCE Praha 10-Strašnice. Od té doby pracujeme ve dvou právně samostatných organizacích, přičemž středisko Ratolest poskytuje sociální služby a rehabilitaci a speciální škola zajišťuje vzdělávání. K dalším zásadním změnám dochází v roce 2005, kdy sedm z jedenácti žáků naší školy ukončilo povinnou školní docházku, někteří odešli do chráněného bydlení a pro zbývající byla vytvořena nová skupina v denním stacionáři. V září pak nastoupilo šest nových žáků, a tak vznikla třída přípravného stupně pomocné školy. Další změny nastaly v roce 2006, kdy došlo k transformaci školy z dosavadní právnické osoby na školskou právnickou osobu. 3

6 Z naší činnosti Naše středisko poskytuje dvě sociální služby: služby denního stacionáře služby rané péče a dále pak vzdělávání: v základní škole speciální 1. Denní stacionář V roce 2006 navštěvovalo náš stacionář celkem šestnáct klientů ve věku od osmnácti do třiceti tří let. Náplní dne jsou různé pracovní činnosti, které vedou k podpoře samostatnosti našich klientů a k rozvoji jejich komunikačních dovedností. Část klientů pracuje v naší výtvarné dílně. Hlavní jejich činností je práce s papírem, textilem a keramikou. Při práci volíme takové výtvarné techniky, aby se na finálním výrobku mohli co nejvíce podílet sami klienti. S našimi výrobky se můžete seznámit na našich webových stránkách nebo Zúčastňujeme se prodejních trhů Nadace Jedličkova ústavu na Vyšehradě, trhů Diakonie ČCE na náměstí Míru v Praze 2 a dalších prodejních akcí, které jsou zaměřeny na prodej výrobků 4

7 z chráněných dílen. Výrobky jsou celoročně prodávány v prodejnách Kontaktu, Jeden svět, Dvojí svět a Vhled. Provoz střediska probíhá ve všedních dnech vždy od sedmi do šestnácti hodin. Součástí denního programu jsou společné ranní bohoslužby a řada dalších aktivit, jako je plavání, canisterapie, léčebná jízda na koních, tělesná výchova v tělocvičně Sokola a individuální rehabilitace. Pravidelně navštěvujeme divadla, koncerty, výstavy. Začátkem června jsme se zúčastnili týdenního ozdravného pobytu v rekreačním zařízení v Dolu u Blatné. Jako každým rokem se také uskutečnilo společné setkání s rodiči spojené s grilováním. Denní chod stacionáře zajišťovalo celkem dvanáct zaměstnanců, z toho jedna vychovatelka a šest pracovníků sociální péče, rehabilitační pracovnice a zaměstnanci provozu. Tým byl doplněn účetními. V průběhu roku nám významně pomáhali dobrovolníci, mj. také na ozdravném pobytu pro klienty. Po celý rok probíhaly ve středisku i odborné praxe studentů středních, vyšších i vysokých škol se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci. 5

8 2. Služby rané péče Druhou službou, kterou nabízíme, je služba rané péče. Naše středisko poskytuje služby rané péče rodinám s dítětem s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a ohroženým vývojem. Jde o soustavu programů a služeb, které nabízíme rodinám s postiženým dítětem nebo rodinám, které narození postiženého dítěte očekávají. Tuto službu poskytujeme dětem od narození až po nástup do předškolního nebo školního zařízení, nejdéle do sedmi let věku. Služba probíhá přímo v rodinách. Poradkyně rané péče navštěvovala osm rodin v Praze a ve Středočeském kraji. Návštěvy probíhají vždy jednou měsíčně v každé rodině. Raná péče jako sociální služba se uskutečňuje na základě dvou programů jde o podporu vlastní rodiny a o program podpory vývoje dítěte. Naším úkolem je pomáhat rodině nacházet vlastní zdroje sil a co nejvíc minimalizovat její závislost na institucích. Poradkyně pravidelně hodnotí změny u dítěte, pokrok ve vývoji, společně s rodiči hledá další možnosti rozvoje jeho schopností, zjišťuje aktuální potřeby rodiny v souvislosti s péčí o dítě. Tým poradců tvořil speciální pedagog, fyzioterapeut, psycholog a sociální pracovník 6

9 3. Škola Významnou změnou byla transformace naší školy jako právnické osoby na školskou právnickou osobu. Byl změněn i název školy na MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10. Naši speciální školu navštěvovalo celkem třináct žáků ve dvou třídách. Výuka probíhala podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy čj /97-22 a podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy čj / s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých žáků. U žáků s autismem probíhalo strukturované vyučování, využívali jsme speciální výukové programy na počítači, v programech u nevidomých žáků jsme se snažili o posílení prvků prostorové orientace a samostatného pohybu. Tři žáci byli zařazeni do individuálního vzdělávání v rodině, školu navštěvovali jednou měsíčně. V průběhu roku dále probíhala spolupráce se speciálně pedagogickými centry, zaměřenými na práci s autisty, nevidomými a s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením. S pracovnicemi těchto center jsme konzultovali výchovně vzdělávací plány jednotlivých žáků a zařazení žáků z přípravného ročníku do školy. Škola se připravuje na tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu, byl jmenován koordinátor a konají se pravidelné schůzky pedagogických pracovníků. Denní chod školy zajišťovaly tři učitelky a dvě asistentky pedagoga. 97

10 Projekty.. Projekt Nadace Pomozte dětem probíhal v našem středisku již od podzimu Vzhledem ke změnám v našem zařízení bylo potřeba vybavit naše středisko speciálními pomůckami pro malé děti. Projekt s názvem Děti s kombinovaným postižením přicházejí na místo dospělých nám umožnil nákup speciálních pomůcek a počítače s vybavením v celkové částce ,- Kč. Druhý projekt Ratolest-Lebenshilfe byl podporován z prostředků Nadace Roberta Bosche prostřednictvím ICN, o.p.s a Českoněmeckého fondu budoucnosti. Cílem tohoto projektu bylo setkání pracovníků organizací pečujících o osoby s kombinovaným postižením ze střediska Ratolest a z Lebenshilfe z Berlína za účelem výměny zkušeností. Uskutečnily se dvě návštěvy a poslední návštěva byla zakončena v Praze seminářem. Seminář s názvem Právo na důstojný život s mentálním postižením se konal v Goethe institutu a byl uspořádán nejen pro zaměstnance těchto organizací, ale i pro pracovníky pražských organizací, které se věnují péči o osoby s postižením. Třetím projektem byla spolupráce s firmou Wallmark. Jednalo se o charitativní projekt pod názvem Most mezi generacemi nechceme být sami aneb grilování v Ratolesti. Cílem projektu bylo mezigenerační sblížení dětí a mládeže z našeho střediska se seniory z Domova důchodců v Malešicích. Koncem června se uskutečnilo setkání seniorů s našimi klienty na zahradě střediska spojené s grilováním. Pozvání přijala také radní Mgr. Halová a zástupce Městské části Prahy 10. I po skončení tohoto projektu jsme pokračovali ve spolupráci se seniory. V listopadu jsme se aktivně zúčastnili projektu v Domově důchodců pod názvem Jaké jsou naše cesty? a to účastí na výstavě výtvarných děl. Benefiční koncert.. Občanské sdružení Spektrum ve spolupráci s naším střediskem a s Nadací pro ochranu zvířat uspořádalo kulturní benefiční akci v rámci spolupráce mezi městy Praha-Vídeň. Záštitu přijal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém a Karel Schwarzenberg. Koncert významného rakouského hudebního skladatele Toniho Strickra 8

11 spolu s projekcí obrazů malíře Zdeňka Hajného se konal 21.června ve Smetanově síni Obecního domu. Úvodní slovo pronesl prof. Radovan Lukavský, výtěžek z benefiční akce pro naše středisko v částce ,- Kč převzala herečka Táňa Fischerová. Reklamní plakáty zhotovil asistent ateliéru reklamní design Vysoké školy umělecko průmyslové a reklamní plochy v centru Prahy nám zdarma poskytl Magistrát hlavního města Prahy. Představenstvo spolupráce s místním sborem Představenstvo střediska pracovalo v roce 2006 v tomto složení: Kateřina Potočková /předsedkyně/, Jan Balcar, Hana Pilátová, Jana Černá, Jakub Klinecký, Bohumila Šteklová a Vlasta Beščecová. Během roku se sešlo celkem čtyřikrát a na svých poradách se zabývalo plněním úkolů vyplývajících z Řádu diakonické práce a naplňováním poslání střediska a školy. Řešily se otázky, které se týkaly právních změn školy, úprav střediska, finančního a personálního zajištění, apod. Spolupráce s místním sborem Českobratrské církve evangelické je dána uzavřenou smlouvou o spolupráci. Místní sbor nevyjadřuje svou podporu jen slovy, ale i pomocí nemalých finančních příspěvků. Všichni mezi sebou také rádi vítáme faráře Pavla Klineckého a Pavla Hanycha na středečních bohoslužbách v našem středisku. Za to jim všem patří náš velký dík. 9

12 Hospodaření střediska a školy Provoz střediska byl financován Magistrátem hlavního města Prahy. Tyto zdroje byly doplněny příjmy z poplatků klientů, z veřejných sbírek, z nadací, z prodeje výrobků a z darů. Provoz školy byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dárci. Procentuální podíl jednotlivých zdrojů na celkových nákladech v roce 2006: Magistrát hlavního města Prahy 50,0 % Magistrát hlavního města Prahy raná péče 1,5 % Ministerstvo školství 29,4 % Nadace 1,0 % Dary 5,0 % Příjmy hlavní činnost 7,7 % Příjmy vedlejší činnost 1,4 % Ostatní 4,0 % CELKEM 100,0 % Náklady v roce 2006 denní stacionář škola Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné (včetně ozdravného pobytu) Pohoštění Poplatky spojů Ostatní služby Mzdy Zákonné pojištění Ostatní soc. pojištění (zák.poj.zam.) Kurzové ztráty Dary 0 0 Jiné ostatní náklady (pojištění majetku) Ostatní daně a poplatky (členské příspěvky) Finanční náklady (bankovní poplatky) Příspěvky poskytnuté střediskem (ústředí) CELKEM NÁKLADY

13 Výnosy v roce 2006 celkem denní stac. škola Příjmy z vedlejší činnosti Úroky Ostatní výnosy (vyúčtování fondů) Nadace Dot. Magistrátu hlavního města Prahy Dotace MHMP - raná péče Dotace MŠMT Jiné ostatní výnosy Dary CELKEM VÝNOSY Graf podílu jednotlivých zdrojů na celkových nákladech v roce MHMP MHMP-raná péče MŠMT Nadace Dary a ostatní příjmy Příjmy hlavni a vedlejší činnost Struktura příjmů Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Úroky Ostatní výnosy (vyúčtování fondů) Nadace Dotace MHMP Dotace MHMP-raná péče Dotace MŠMT Jiné ostatní výnosy Dary 11

14 Poděkování dárcům Naše středisko je závislé na štědrosti dárců, kteří jsou ochotni naši činnost podporovat. A tak děkujeme všem, kteří veřejně nebo anonymně, finančně či dobrovolnou prací přispěli ve prospěch našeho díla. Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud druhého člověka, a proto se rozhodli věnovat mu svou podporu. Naši činnost v roce 2006 podpořili: Nadace Pomozte dětem * ICN * ČNFB * Wallmark * sbor ČCE ve Strašnicích * sbor ECM Vilová * Navara * Navarová * Frolík * Frolíková * Firma Najbert * firma Telcel * Balcarová * Černá * Dlouhý * Hálová * Klinecký * Kovařík * Knoblochová * Lauschmann * Páleníková * Smolík * Váchalová * firma Gold Stella s.r.o., * firma Europe R.P. s.r.o. a mnozí další anonymní dárci. 12

15

16 Ratolest Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Saratovská 159, Praha 10 Strašnice tel./fax č.účtu střediska /0800 č.účtu školy / /0300 /devizový/ Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola TOLERANCE

Základní škola TOLERANCE 1 Výroční zpráva 2011-2012 Základní škola TOLERANCE 2 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení Vážení přátelé, Právě otvíráte Výroční zprávu našeho Občanského sdružení za rok 2012. Čas je mnohdy rychlejší než naše uvažování, skutky, plány a vzpomínky na všechno to, čím jsme v loňském roce prošli.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více