Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

2 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická 22, Praha 2 Od roku 2006 dochází k transformaci na školskou právnickou osobu. Ředitel: Mgr. Vlasta Beščecová tel.: ŠVP zaměření a zhodnocení přípravy Výuka probíhala na základě Učebního plánu vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schváleného MŠMT ČR čj / a Učebního plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy schváleného MŠMT ČR čj / Tvorba školního vzdělávacího programu probíhá v Základní škole speciální Diakonie ČCE od června roku 2006, kdy jsme začali pracovat na základě první verze rámcového vzdělávacího programu. Od prosince téhož roku pracujeme podle pilotní verze rámcového vzdělávacího programu pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Naší povinností je začít vytvářet ŠVP pro ZŠS od roku 2008, přesto jsme již začali, jednak se nám podařilo vytvořit tvůrčí tým pedagogických pracovníků, pro které je tvorba vlastního ŠVP výzvou (přestože se jedná o činnost náročnou nejenom časově), ale také jsme tento způsob zvolili na základě zkušeností lektorů NIDV, kteří mají s tvorbou ŠVP několikaleté zkušenosti. Práce na tvorbě ŠVP probíhá podle předem stanoveného harmonogramu, který je všem dostupný a který vznikl na základě týmové diskuse. Celkem proběhlo 12 týmových porad, probíhali pravidelné individuální konzultace při vypracovávání jednotlivých úkolů tvorby ŠVP. Průběžně se věnujeme hodnocení tvorby ŠVP. Koordinátor využívá různé aktivity pro zpětnou vazbu (pro zjišťování porozumění průběhu tvorby, srozumitelnosti jednotlivých kroků, pro podporu motivace členů týmu atp.). Činnost jsme zahájili SWOT analýzou, abychom objektivně zjistili, na kterých oblastech můžeme v naší práci stavět, zároveň jsme ale také začali intenzivně pracovat na odstraňování nedostatků. Po vyhodnocení SWOT analýzy jsme vytvořili přehledný harmonogram s úkoly, za jejichž splnění v určitém termínu byla zodpovědná konkrétní osoba. Takto se nám např. podařilo zlepšit výzdobu školy, zaměřili jsme se na posilování vzájemné komunikace mezi zaměstnanci, kdy jsme organizovali pravidelná mimoškolní setkání a teambuildingové aktivity (sportovního rázu), probíhá jednání se supervizorem atd.. Zároveň jsme posilovali i naše silné stránky mezi než rozhodně patří velmi dobrá spolupráce s rodinami našich žáků. Ve školním roce 2006/2007 proběhlo dotazníkové šetření mezi rodinami našich žáků s cílem zjistit jejich názory a míru spokojenosti se školou. Rodiče byli seznámeni s výsledky šetření v rámci individuálních konzultací, výsledky byly předneseny i Radě školy. (Z dotazníku vyplynulo, že rodiče jsou se školou spokojeni, mají zájem o canisterapii, zřejmě by rádi ve škole vedli nějaké kroužky následně nepotvrzeno spíše jsou ochotni vypomáhat, dále je více budeme upozorňovat na schránku důvěry, kam se mohou obrátit v případě potřeby, lépe budeme prezentovat činnost školní rady a službu zrakové stimulace.) V současné době je vypracována prvotní verze charakteristiky školy a jejích priorit, dále charakteristika ŠVP a jeho cílů pro žáky se středně těžkým mentálním postižením i těžkým mentálním postižením, rozklíčovali jsme jednotlivé klíčové kompetence, věnovali jme se také profilu absolventa.

3 Z charakteristiky ŠVP:"Naše škola je zaměřena zejména na vzdělávání žáků se středně těžkou a těžkou mentální retardací a žáků s kombinovaným postižením. Cílem našeho školního vzdělávacího programu je celkový osobnostní rozvoj žáků podle jejich individuálních schopností, dovedností a předpokladů. Pro naši školu je důležité naučit žáky žít a komunikovat s vrstevníky i dospělými; aby dovedli vyjádřit své přání a potřeby. Všichni pracovníci školy intenzivně využívají alternativní a augmentativní komunikaci (AAK, jedná se o všechny formy dorozumívání, které doplňují nebo nahrazují řeč, ať už přechodně nebo trvale, tzn. využívání přirozených gest a gest Makatonu, zástupných předmětů, fotografií, schematických obrázků, symbolů, globálních nápisů atd.). Snažíme se podporovat samostatnost žáka a vedeme jej k aktivní účasti na dění v okolí. Uvědomujeme si důležitost motivace žáka k vyšším cílům, podporujeme jeho zájmy a záliby, přání; zároveň se snažíme pomáhat mu překonat chvilkovou nespokojenost či ulpívavé chování. Velmi důležité je naučit žáka mít se rád a přijmout sama sebe, ale i pomáhat svému okolí podle svých možností. Abychom dosáhli celostního rozvoje žáka aktivně spolupracujeme s rodinou, práce se žákem vychází z přání a potřeb rodiny, spolupracujeme na vytváření domácích podmínek vyhovujících celé rodině i vzdělávání žáka. Při vzdělávání využíváme kromě AAK také různých pomůcek: ortopedické a rehabilitační kompenzační pomůcky (ortézy, židle Aris), dlaňové objímky na nácvik úchopu, světelné panely, upravené učební pomůcky, v rámci individuálního rozvrhu užíváme zástupných předmětů pro lepší orientaci v době učení atd. Dále škola zajišťuje svým pedagogům odborný růst, aby mohli plně porozumět individuálním potřebám svých žáků a mohli se tak lépe věnovat žákům i rodičům. Spolupracujeme s logopedy, psychology, lékaři různých oborů a speciálně pedagogickými poradnami a centry. " Na tvorbě ŠVP se aktivně účastní všichni pedagogičtí pracovníci, snažíme se využívat jejich individuálních předpokladů a zájmů tak, aby je práce na tvorbě ŠVP těšila. V současné době pracujeme na harmonogramu tvorby pro další školní rok. Školní inspekce Ve školním roce 2006/2007 neproběhla v naší škole žádná kontrola ČSI. Integrace žáků a začleňování cizinců Naši školu navštěvují pouze žáci s těžším mentálním a kombinovaným postižením, žádné děti cizinců v naší škole nemáme. Aktivity a prezentace školy Školu navštěvovalo ve školním roce 13 žáků, byli rozděleni do dvou tříd. Z toho 3 žáci byli zařazeni do výuky podle 41 školského zákona. Byli doma vzděláváni a navštěvovali školu jednou měsíčně. Při výuce žáků s těžším postižením jsme využívali různé metody alternativní formy komunikace /strukturovaný rozvrh, obrázky, piktogramy, počítačové komunikátory, Makaton, apod./, globální čtení, sociální čtení, využívali jsme různé rehabilitační pomůcky, apod. Důraz jsme také kladli na získání pohybových, sebeobslužných a pracovních dovedností. Různé kroužky umožňovaly dále žákům rozvíjet jejich dovednosti podle zájmu.

4 Škola nabízela také rehabilitaci, canisterapii, léčebné jízdy na koních, plavání, jednou týdně společnou hodinu v tělocvičně Sokola, pravidelné návštěvy divadel a koncertů, společné výlety a jednou ročně týdenní ozdravný pobyt. Škola má k dispozici ke každé třídě ještě jednu menší místnost pro individuální výuku, každý třída má svůj vlastní počítač se speciálními výukovými programy. Dále škola využívá prostory rehabilitace a jídelnu. Kolem budovy je zahrada pro pohybové a ostatní aktivity. Prostředí školy je uvnitř příjemné, třídy jsou vyzdobené a dobře vybavené speciálními didaktickými i rehabilitačními pomůckami.

5 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Kurzy pro získání základního vzdělání při naší škole nejsou. Nadané žáky ani přípravné třídy ZŠ nemáme. V roce 2006/2007 navštěvovaly tři žáci přípravný stupeň pomocné školy. Asistent pedagoga V každé třídě pracuje se speciálními pedagogy i asistent pedagoga. Ve školním roce 2006/2007 pracovaly tři učitelky a dvě asistentky pedagoga. Dvě učitelky mají vysokoškolské vzdělání - speciální pedagogiku, třetí nyní studuje. Obě asistentky mají VOŠ se zaměřením na pedagogiku. Dále je ve škole zaměstnána na částečný úvazek pracovnice ve stravování a v administrativě. Školu řídí ředitelka na poloviční úvazek. Ostatní provozní pracovníci jsou zaměstnanci střediska, jehož služeb škola využívá. Poradenské služby škol - nemáme Zápis dětí do1.ročníku Škola je vzhledem k prostorovým možnostem naplněna, proto ve školním roce neproběhl zápis do školy. Dojíždějící žáci K r a j Počty dojíždějících dětí Celkem 2 Z toho: nově přijatí 0 Pedagogičtí pracovníci a další vzdělávání Odborná kvalifikace v % MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře VOŠ Učitelka VŠ speciální pedagogika Učitelka VŠ speciální pedagogika Učitelka VOŠ sociálně právní, VŠ teologie, VŠ vychovatelství /tříleté/ Ředitelka VŠ speciální pedagogika Asistent pedagoga Střední pedagogická škola a VOŠ pedagogická Asistent pedagoga VOŠ sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta UK - bakalářské studium pastorační a sociální práce

6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků studium VŠ /speciální pedagogika učitelství/, počítačové kurzy, kurzy: Bazální stimulace Makaton, Polohování žáků, Chirofonetika, Pozitivní působení doteku, Tvořivá práce s hudbou a zvukem, Speciální přístupy v péči o děti s kombinovaným postižením. ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA VÝDEJNA Kapacita zařízení: k k Počet přihlášených strávníků: k K Počet vydaných jídel v měsíci září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

7 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady dne V Praze dne Ředitel školy: