Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA Středisko Ratolest v Praze 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10"

Transkript

1 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10

2

3 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok Hlavní náplní naší činnosti bylo poskytování výchovně vzdělávací, sociální i rehabilitační péče dětem, mladým lidem a dospělým. V roce 2007» nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách a nový Řád diakonické práce» zapojili jsme se do Dnů pro Charitu s Českou spořitelnou» pokračovali jsme v rekonstrukcích a úpravách naší budovy» zapojili jsme se opět do komunitního plánování v naší městské části účastí na realizaci projektu Integrace občanů s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin z Prahy 10 na trh práce» pokračovali jsme v zavádění standardů kvality a v postupném přechodu našich dospělých klientů do samostatného života» díky sponzorům a různým projektům se nám podařilo vybavit středisko i školu dalšími speciálními pomůckami» zapojili jsme se do různých výtvarných aktivit v naší městské části. Chtěla bych poděkovat všem, kteří podpořili naše středisko i školu, všem zaměstnancům, kteří se o ně s obětavostí a péčí starali, ale i těm, kteří nám pomohli finančně, podporou při řešení obtíží nebo rekonstrukcemi a v neposlední řadě i modlitbou. Mgr. Vlasta Beščecová ředitelka 1

4 Poslání a cíle Posláním střediska Ratolest je poskytování podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením k co největšímu rozvoji jejich schopností. Usilujeme o jejich sociální začlenění a připravujeme je k jejich maximálnímu osamostatnění se. Cílem naší služby je» rozvoj dovedností při zvládání péče o vlastní osobu a rozvoj soběstačnosti» rozvíjení základních pracovních návyků a dovedností při práci» zprostředkovávání kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit» ulehčit rodinám práci s péčí o člena rodiny s postižením a umožnit jim tak zapojení se do pracovního procesu» pomoc rodinám s postiženým dítětem raného věku. 2

5 Historie Středisko Ratolest bylo zřízeno Diakonií ČCE v roce 1990 jako stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho snahou bylo pomoci rodinám v péči o jejich děti, aniž by je vytrhlo z přirozeného rodinného prostředí. Prvním předsedou představenstva střediska se stal Prof. PhDr. Zdeněk Matějček. Při středisku byla v roce 1993 otevřena speciální škola pro žáky, kteří byli do té doby zbaveni povinné školní docházky. V roce 1996 získalo středisko od městské části prostory pro výtvarnou dílnu v nedaleké budově, a tak vznikla nová pracovní skupina mladých lidí. Od roku 2000 byl denní program klientů také ještě rozšířen o odpolední zájmové kroužky hudební, počítačový, výtvarný a komunikační. Od března 2003 začalo středisko Ratolest samostatně poskytovat i služby rané péče. V lednu 2004 byla speciální škola vyčleněna ze střediska a dostala nový název Speciální školy Diakonie ČCE Praha 10 Strašnice. Od té doby pracujeme ve dvou právně samostatných organizacích, přičemž středisko Ratolest poskytuje sociální služby a speciální škola zajišťuje vzdělávání. K dalším zásadním změnám dochází v roce 2005, kdy sedm z jedenácti žáků naší školy ukončilo povinnou školní docházku, někteří odešli do chráněného bydlení a pro zbývající byla vytvořena nová skupina v denním stacionáři. V září pak nastoupilo šest nových žáků, a tak vznikla třída přípravného stupně pomocné školy. Další změny nastaly v roce 2006, kdy došlo k transformaci školy z dosavadní právnické osoby na školskou právnickou osobu s novým názvem Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10. 3

6 Z naší činnosti Naše středisko poskytuje dvě sociální služby» služby denního stacionáře» služby rané péče a dále pak vzdělávání» v základní škole speciální 1) Stacionář Rok 2007 byl rokem, kdy nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách a také nový Řád diakonické práce. V květnu nám byly zaregistrovány dvě služby služby denního stacionáře a rané péče a v souvislosti s tím došlo i k dalším změnám. Se všemi klienty musely být uzavřeny nové smlouvy, změnil se i ceník služeb. Snažili jsme se také pomoci rodičům v problémech se zajišťováním příspěvků na péči. Další podstatnou změnou byla novela Řádu diakonické práce, účinná také od ledna Ta přinesla zásadní změnu v systému řízení. Představenstvu střediska odebrala roli statutárního orgánu a změnila ji na roli dozorčí kontrolní. Novým statutárním orgánem se pak stala správní rada střediska, složená z ředitele a dvou dalších zaměstnanců. V loňském roce se vystřídalo v našem stacionáři celkem šestnáct klientů ve věku od dvaceti do třiceti čtyř let. Někteří z klientů přešli do jiných zařízení nebo do chráněného bydlení. Náplní dne byly různé výchovné a aktivizační činnosti, které vedly k podpoře samostatnosti našich klientů a k rozvoji jejich komunikačních dovedností. Část klientů pracovala v naší výtvarné dílně. Hlavní jejich činností byla práce s papírem, textilem a keramikou. Při práci jsme volili takové výtvarné techniky, aby se na finálním výrobku mohli co nejvíce podílet sami klienti. S našimi výrobky se můžete seznámit na našich webových stránkách nebo Zúčastnili jsme se prodejních trhů Nadace Jedličkova ústavu na Vyšehradě, trhů Diakonie 4

7 ČCE na náměstí Míru v Praze 2, Mezi ploty a dalších prodejních akcí, které jsou zaměřeny na prodej výrobků z chráněných dílen, např. akce HVB banky, O2, nebo akcí v rámci Sboru bratrské jednoty baptistů v Praze. Výrobky jsou také celoročně prodávány v prodejnách Jeden svět, Dvojí svět a Vhled a při akcích našeho střediska a školy. Provoz střediska probíhal ve všedních dnech vždy od sedmi do šestnácti hodin. Součástí denního programu byly společné ranní bohoslužby a řada dalších aktivit, jako je plavání, canisterapie, jízdy na koních, tělesná výchova v tělocvičně Sokola a individuální rehabilitace. Pravidelně jsme navštěvovali divadla, koncerty, výstavy. Začátkem června jsme se zúčastnili také týdenního ozdravného pobytu na Šumavě - Špičáku. Díky sponzorům se nám podařilo zajistit pobyt v hotelu Stella. Naši žáci i klienti tak prožili několik dní v krásné šumavské přírodě. Jako každým rokem se také v červnu uskutečnilo společné setkání s rodiči a přáteli spojené s grilováním. Naši zaměstnanci připravili bohatý program plný soutěží nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Toto setkání doprovázelo kulturní vystoupení skupiny No a co vedené sestrou Apolonií. Denní chod stacionáře zajišťovalo celkem jedenáct zaměstnanců, z toho jedna vychovatelka a pět pracovníků sociální péče, rehabilitační pracovnice a zaměstnanci provozu. Tým byl doplněn účetními. V průběhu roku nám významně pomáhali dobrovolníci, mimo jiné také na ozdravném pobytu pro klienty. Po celý rok probíhaly ve středisku i odborné praxe studentů středních, vyšších i vysokých škol se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci. 5

8 2) Služby rané péče Druhou službu, kterou nabízíme, je služba rané péče. Naše středisko poskytuje služby rané péče rodičům a jejich dítěti, jestliže u dítěte bylo zjištěno mentální, pohybové nebo kombinované postižení nebo jeho vývoj je postižením ohrožen. Své služby nabízíme rodině od zjištění rizika ( ohrožení dítěte v době prenatálního věku) do věku 7 let. Chceme tak podporovat rodinu s dítětem se zdravotním postižením, aby mohla žít běžným způsobem v přirozeném prostředí. Služby jsme v tomto roce poskytli deseti rodinám z Prahy a Středočeského kraje. Dojíždíme do místa jejich bydliště, abychom mohli pracovat s rodinou v jejím přirozeném prostředí. Provázeli jsme a podporovali rodiny v době krize, kdy prožívaly pochybnosti ohledně vývoje svého dítěte nebo v době, kdy bylo diagnostikováno zdravotní postižení. Nabízeli jsme jim poradenství s praktickými návody, jak podporovat vývoj dítěte. Pomáhali jsme rodinám vyhledávat informace, aby se mohly lépe orientovat v nabízených službách, odborných pracovištích, předškolních zařízeních, v sociálně právní problematice a podporovali je při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Rozhodli jsme se uspořádat v předvánočním čase společné setkání všech těchto rodin v našem středisku na Vánočním posezení. Rodiče se svými dětmi tak měli možnost se vzájemně poznat a předat si své zkušenosti. Na přípravě pohoštění se podíleli i naši klienti. Organizovali jsme také rehabilitační konzultace s fyzioterapeutkou v našem středisku. Naše práce je týmová, externě jsme spolupracovali se speciálním pedagogem, psychologem a sociálním pracovníkem. 6

9 3) Škola V loňském roce při naší škole na základě rozhodnutí Ministerstva školství zahájila provoz školní družina. Od září byla otevřena jedna třída, kterou navštěvovalo celkem sedm žáků. Do základní školy speciální docházelo v loňském roce třináct žáků. Dva z nich byli zařazeni podle 41 školského zákona, šlo o domácí vzdělávání a výuky se zúčastňovali jednou měsíčně. Žáci byli vyučováni podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy čj /97-22 a podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy čj / s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých žáků. U žáků s autismem probíhalo strukturované vyučování, využívali jsme speciální výukové programy na počítači, alternativní a augmentativní komunikaci, metody bazální a zrakové stimulace. Výuka byla doplněna léčebnými jízdami na koních, plaváním, canisterapií, zdravotní tělesnou výchovou a individuální rehabilitací. V programech u nevidomých žáků jsme se snažili o posílení prvků prostorové orientace a samostatného pohybu. V průběhu roku dále probíhala spolupráce se speciálně pedagogickými centry, zaměřenými na práci s autisty, nevidomými a s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením. S pracovnicemi těchto center jsme konzultovali výchovně vzdělávací plány jednotlivých žáků a zařazení žáků z přípravného ročníku do školy. Pedagogičtí pracovníci pracovali na tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu, byl jmenován koordinátor a konaly se pravidelné schůzky pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor začal také pracovat na tvorbě školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Denní chod školy zajišťovaly tři učitelky, dvě asistentky pedagoga a vychovatelka. 7

10 Projekty... Projekt Výtvarná terapie pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením byl určen na podporu kulturních aktivit klientů denního stacionáře. Ministerstvo kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity zdravotně postiženým občanů tak přispělo na nákup materiálu pro výtvarné činnosti částkou ,- Kč. Projekty Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a Počítač nezbytná potřeba pro komuni kaci handicapovaných byly určeny jako příspěvky na dopravu klientů na ozdravný pobyt a na nákup počítače. Městská část Prahy 10 nás v obou těchto projektech podpořila částkou celkem ,- Kč. Ve škole jsme se snažili pomocí projektů zajistit lepší komunikaci našich žáků s těžkým kombinovaným postižením. Projekt Počítačový komunikátor nezbytná pomůcka pro komunikaci našich žáků byl určen na ná kup dvou počítačových komunikátorů, nadace Preciosa na ně přispěla částkou ,- Kč. Projekt Pomozte nám se vzdělávat byl určen na nákup pojízdné sedačky s pracovním stolem a další polohovací pomůcky. Firma Garris, a.s. tak přispěla částkou ,- Kč. Poslední projekt Učíme se očima i rukama od nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška byl využit na vybavení školy pro strukturované vyučování a k podpoře samostatné práce žáků. Nákup speciálních pomůcek byl nadací podpořen částkou ,- Kč. Magistrát hlavního města Prahy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Informa ní centrum neziskových ICNorganizací 8

11 Dozorčí rada, Rada školské právnické osoby a spolupráce s místním sborem Dozorčí rada pracovala v roce 2007 v tomto složení: Kateřina Potočková /předsedkyně/, Jan Balcar, Hana Pilátová, Linda Poklopová, Jakub Klinecký a Bohuslava Šteklová. Během roku se sešla celkem šestkrát a na svých poradách se zabývala plněním úkolů, vyplývajících z Řádu diakonické práce a naplňováním poslání střediska. Řešily se otázky, které se týkaly právních změn, úprav střediska, finančního a personálního zajištění, apod. Rada školské právnické osoby ve složení Kateřina Potočková, Jan Balcar a Jakub Klinecký se sešla v roce 2007 celkem čtyřikrát, na poradách řešila veškeré otázky týkající se chodu školy. Spolupráce s místním sborem Českobratrské církve evangelické je dána uzavřenou smlouvou o spolupráci. Místní sbor nevyjadřuje svou podporu jen slovy, ale i pomocí nemalých finančních příspěvků. Všichni mezi sebou rádi pravidelně vítáme faráře Pavla Klineckého a Pavla Hanycha na bohoslužbách v našem středisku. Za to jim všem patří náš velký dík. 9

12 Hospodaření střediska a školy Provoz střediska byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Prahy. Tyto zdroje byly doplněny příjmy z poplatků klientů, z veřejných sbírek, z nadací, z prodeje výrobků a z darů. Provoz školy byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dárci. V roce 2007 středisko hospodařilo s celkovým objemem ,- Kč ve výnosech a ,- Kč v nákladech. Hospodářský výsledek je vyrovnaný, rovná se nule. V roce 2007 škola hospodařila s celkovým objemem ,- Kč ve výnosech a ,- Kč v nákladech. Hospodářský výsledek je vyrovnaný, rovná se nule. Procentuální podíl jednotlivých zdrojů na celkových nákladech 2007: Středisko MPSV 73,6% Magistrát hlavního města Prahy raná péče 3,2% Granty (MČ Praha 10, MK ČR) 1,3% Ostatní výnosy (dary, vyúčtování fondů) 11,7% Příjmy hlavní činnost 8,5% Příjmy vedlejší činnost 1,7% CELKEM 100,0 % Škola MŠMT 91,6% Školné 4,2% Úroky 0,1% Vyúčtování fondů 2,8% Dary 0,6% Jiné ostatní výnosy 0,7% CELKEM 100,0 % 10

13 Účetní uzávěrka za rok 2007 Středisko Aktiva v tisících Pasiva v tisících DHM + DNM 375 Fondy 54 Oprávky k DHM a DNM -375 Nerozdělený zisk 254 Poskytnuté provozní zálohy 58 Vlastní jmění 591 Pokladna 118 Dodavatelé 48 Účty v bankách 865 Přijaté zálohy 3 Náklady příštích období 4 Výdaje příštích období 4 Dohadné účty pasivní 91 Celkem aktiva Celkem pasiva Škola Aktiva v tisících Pasiva v tisících Poskytnuté provozní zálohy 2 Fondy 104 Ostatní pohledávky 10 Nerozdělený zisk 25 Pokladna 37 Dodavatelé 11 Účty v bankách 96 Přijaté zálohy 3 Výdaje příštích období 2 Celkem aktiva 145 Celkem pasiva 145 Na hmotný investiční majetek jsme neměli žádné finanční prostředky, v roce 2007 byl nakoupen pouze drobný hmotný majetek, který byl účtován do nákladů. Původní investiční majetek je již odepsán. Byla provedena hloubková kontrola movitého majetku a na základě výsledku této inventury byla odúčtována hodnota majetku, který se již nevyužívá. Fondy v roce 2007 byly tvořeny pouze z darů a rozpouštěny na základě hospodaření stacionáře i školy. Dohadné účty pasivní byly tvořeny na základě odhadovaných nákladů z roku Jedná se hlavně o odhad spotřeby plynu a nevyúčtovaných energií za rok

14 Náklady v roce 2007 středisko škola Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné (včetně ozdravného pobytu) Pohoštění Poplatky spojů Ostatní služby (poštovné, ekonom, mzdová účetní apod.) Mzdy Zákonné pojištění Ostatní soc. pojištění (zák. poj. zam.) Kurzové ztráty Mimořádné náklady (zúčtování fondů) Jiné ostatní náklady (pojištění majetku) Ostatní daně a poplatky (členské příspěvky) Finanční náklady (bankovní poplatky) Příspěvky poskytnuté střediskem (ústředí) CELKEM NÁKLADY Výnosy v roce 2007 celkem denní stac. škola Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Úroky Ostatní výnosy (vyúčtování fondů, dary) Granty (MČ P10, MK ČR) Dotace MPSV Dotace MHMP raná péče Dotace MŠMT Jiné ostatní výnosy CELKEM VÝNOSY

15 Graf podílu jednotlivých zdrojů na celkových nákladech v roce 2007 Denní stacionář MPSV MHMP - raná péče Granty (MČ Praha 10, Mk ČR) Ostatní výnosy (dary, vyú. fondů) Příjmy hlavní činnosti Příjmy vedlejší činnosti 0 Škola MŠMT Školné Úroky Vyúčtování fondů Dary Jiné ostatní výnosy 0 Struktura příjmů v roce 2007 Denní stacionář a škola Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Úroky Ostatní výnosy (vyúčtování) Granty (MČ Praha 10, MK ČR) Dotace MPSV Dotace MHMP - raná péče Dotace MŠMT Jiné ostatní výnosy

16 Výrok auditora... 14

17 Poděkování dárcům Bez štědrosti našich dárců by středisko Ratolest nemohlo vůbec plnit své poslání. Jen díky jim můžeme účinně pomáhat všem našim klientům. Proto patří náš upřímný dík všem, kteří jste veřejně nebo anonymně, finančně, hmotnými dary či dobrovolnou prací přispěli ve prospěch našeho díla. Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud druhého člověka, a proto se rozhodli věnovat mu svou podporu. Naši činnost v roce 2007 podpořili tito dárci» sbor ČCE ve Strašnicích» sbor ECM Vilová» firma Europe R.P.s.r.o.» Firma Najbert» firma Telcel, spol. s r.o.» Balcarová» Černá» Dlouhý» Hálová» Holý» Klinecký» Kovařík» Knoblochová» Lauschmann» Navara» Navarová» Páleníková» Slavíková» Smolík» Váchalová» Žemlík» a mnozí další anonymní dárci. Všem děkujeme. 15

18 Ratolest Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Saratovská 159, Praha 10 Strašnice tel./fax č.účtu střediska /0800 č.účtu školy / /0300 /devizový/ Středisko Ratolest v Praze 10

19

20 Středisko Ratolest v Praze 10

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10 Výroční zpráva 2006 Ratolest Středisko Ratolest v Praze 10 Vážení přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2006. Hlavní náplní naší

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB t DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ (SZP)......... 6 PORADNA LIFE TOOL......................... 10 PROGRAM PRÁCE S

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 14 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 17 Úvodní

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 1 2 3 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 3 Úvodní slovo 4 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA25 Úvodem Rok 25 byl pro naši organizaci QUIP - Společnost pro změnu přelomovým. Z malého, na dobrovolné práci založeného sdružení, které si pronajímalo jen externí pracovníky, se v roce

Více

I. OBSAH: 2 II. ÚVODNÍ SLOVO 3 III. POSLÁNÍ 4 IV. KDO JSME 4 V. STŘÍPKY Z HISTORIE 5 VI. STRUKTURA ORGANIZACE 6 VII. KALENDÁRIUM V ROCE 2008 8

I. OBSAH: 2 II. ÚVODNÍ SLOVO 3 III. POSLÁNÍ 4 IV. KDO JSME 4 V. STŘÍPKY Z HISTORIE 5 VI. STRUKTURA ORGANIZACE 6 VII. KALENDÁRIUM V ROCE 2008 8 Výroční zpráva 2008 I. OBSAH: I. OBSAH: 2 II. ÚVODNÍ SLOVO 3 III. POSLÁNÍ 4 IV. KDO JSME 4 V. STŘÍPKY Z HISTORIE 5 VI. STRUKTURA ORGANIZACE 6 VII. KALENDÁRIUM V ROCE 2008 8 VIII. ZPRÁVY O ČINNOSTI STŘEDISKA

Více

Podpora 100 000 Kč a více:

Podpora 100 000 Kč a více: WW. OHODA- ELP CZ Podpora 100 000 Kč a více: VÝ RO ČNÍ ZPRÁ VA Obsah: Kdo je POHODA Naše programy a projekty ASISTENT POHODY - Centrum osobní asistence Chráněné komunitní bydlení POHODY Denní komunitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více