Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

2 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická 22, Praha 2 V roce 2006 došlo k transformaci na školskou právnickou osobu. Ředitelka: Mgr. Vlasta Beščecová Kontakty tel.: , fax: fax: Členové rady školské právnické osoby : Kateřina Potočková, Mgr. Jan Balcar, Jakub Klinecký Členové školské rady: Mgr. Olga Charvátová,Bc., JUDr. Olga Loulová, Jakub Klinecký Ţáci ve školním roce 2007/2008 Školu navštěvovalo celkem 13 ţáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Z toho dva ţáci byli zařazeni do výuky podle 41 školského zákona. Byli doma vzděláváni a navštěvovali školu jednou měsíčně. Při výuce ţáků s těţším postiţením jsme vyuţívali různé metody alternativní formy komunikace /strukturovaný rozvrh, obrázky, piktogramy, počítačové komunikátory, Makaton, apod./, globální čtení, sociální čtení, vyuţívali jsme různé rehabilitační pomůcky, apod. Důraz jsme také kladli na získání pohybových, sebeobsluţných a pracovních dovedností. Různé krouţky umoţňovaly dále ţákům rozvíjet jejich dovednosti podle zájmu. U ţáků se zrakovým postiţením probíhala zraková stimulace.

3 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Zřizovatel Obec Kraj Soukromý Právní subjekty v tom: MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře Církev MŠ a ZŠ spec. Diakonie ČCE Praha 10 x 1 x x MŠMT x x x x x Celkem Dojíţdějící ţáci K r a j Počty dojíţdějících ţáků Celkem 2 Z toho: nově přijatí 0

4 ŠVP situace v jejich naplňování a tvorbě Výuka probíhala na základě Učebního plánu vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schváleného MŠMT ČR čj / a Učebního plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy schváleného MŠMT ČR čj / Tvorba školního vzdělávacího programu probíhá v Základní škole speciální Diakonie ČCE od června roku 2006, kdy jsme začali pracovat na základě první verze rámcového vzdělávacího programu. Od prosince téhoţ roku pracujeme podle pilotní verze rámcového vzdělávacího programu pro ţáky se středně těţkým a těţkým mentálním postiţením. Ve školním roce 2007/2008 byla při naší škole zřízena školní druţina, a tak se na tvorbě vzdělávacího programu pro druţinu podílelo celkem šest pedagogických pracovníků školy. Především díky dobré týmové spolupráci a nápaditosti pedagogů se nám podařilo vytvořit během jednoho školního roku program pro druţinu, který je podnětným a zároveň návodným podkladem pro přímou práci se ţáky naší školy. Tvorbu školního vzdělávací programu pro základní školu speciální jsme přerušili, ale zároveň jsme jiţ vycházeli z vytvořených klíčových kompetencí pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením a ţáky s těţkým mentálním postiţením. Také jsme vyuţili stanovených cílů pro ţáky naší školy tak, aby utvořený program pro druţinu navazoval na program pro školu, na kterém dále pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální, který byl vydán v červenci Tvorba probíhala na pravidelných týmových setkáních, která se konala nejméně jednou měsíčně, dále pak kaţdý z pracovníků samostatně či ve spolupráci s ostatními vypracovával jednotlivé části programu. Pravidelně jsme ověřovali naše nápady v praxi a mohli tak průběţně zpřesňovat náplň pro aktivity v druţině, pedagogové se také dále vzdělávali podle doporučených materiálů / metodické pokyny, knihy s nápady pro činnosti s dětmi, články se zkušenostmi jiných zařízení, vyhlášky a zákony, atd./. Vytvořený vzdělávací program pro druţinu tak zcela odpovídá potřebám našich ţáků i našich pedagogů a je ţivým dokumentem tak, jak jsme si představovali. Zároveň je dokumentem veřejným, který slouţí i rodinám našich ţáků. Na tvorbě ŠVP se aktivně účastní všichni pedagogičtí pracovníci, snaţíme se vyuţívat jejich individuálních předpokladů a zájmů tak, aby je práce na tvorbě ŠVP těšila. Abychom dosáhli celostního rozvoje ţáka, nadále aktivně spolupracujeme s rodinou, práce se ţákem vychází z přání a potřeb rodiny, spolupracujeme na vytváření domácích podmínek vyhovujících celé rodině i vzdělávání ţáka. Při vzdělávání vyuţíváme kromě AAK také různých pomůcek: ortopedické a rehabilitační kompenzační pomůcky (ortézy, ţidle Aris), dlaňové objímky na nácvik úchopu, světelné panely, upravené učební pomůcky, v rámci individuálního rozvrhu uţíváme zástupných předmětů pro lepší orientaci v době učení atd. Dále škola zajišťuje svým pedagogům odborný růst, aby mohli plně porozumět individuálním potřebám svých ţáků a mohli se tak lépe věnovat ţákům i rodičům. Spolupracujeme s logopedy, psychology, lékaři různých oborů a speciálně pedagogickými poradnami a centry.

5 Školní inspekce Ve školním roce 2007/2008 proběhla v naší škole kontrola ČSI.. Týkala se efektivního vyuţívání finančních prostředků ze státního rozpočtu a to v oblastech personálních, materiálních a finančních, zejména u osobních nákladů a ostatních neinvestičních výdajů za rok Ve sledovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů viz Protokol čj. ČŠI-228/ Integrace ţáků a začleňování cizinců Naši školu navštěvují pouze ţáci s těţším mentálním a kombinovaným postiţením, ţádné děti cizinců v naší škole nemáme. Aktivity a prezentace školy Škola nabízela také rehabilitaci, canisterapii, léčebné jízdy na koních, plavání, jednou týdně společnou hodinu v tělocvičně Sokola, pravidelné návštěvy divadel a koncertů, společné výlety a jednou ročně týdenní ozdravný pobyt.

6 Škola má k dispozici ke kaţdé třídě ještě jednu menší místnost pro individuální výuku, kaţdý třída má svůj vlastní počítač se speciálními výukovými programy. Dále škola vyuţívá prostory rehabilitace a jídelnu. Kolem budovy je zahrada pro pohybové a ostatní aktivity. Prostředí školy je uvnitř příjemné, třídy jsou vyzdobené a dobře vybavené speciálními didaktickými i rehabilitačními pomůckami. Ţáci naší školy se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěţí, pořádaných v naší městské části Praha 10. Zúčastnili se oslav Dne Země, kterou pořádá Dům dětí a mládeţe UM ve Strašnicích. Výtvarné práce našich ţáků jednotlivců i kolektivu, se staly součástí výstavy, jejíţ vernisáţe se všichni zúčastnili. Druhou výtvarnou akcí byla soutěţ škol Prahy 10, kterou vyhlásil odbor školství a kultury městské části. Práce všech ţáků byly vystaveny v budově úřadu městské části v její Galerii; výstava byla zahájena slavnostní vernisáţí koncem listopadu. Předání diplomů pak proběhlo v prosinci na vánočních trzích před nákupním centrem Eden. Jedna z našich ţákyň získala speciální uznání, které převzala z rukou starosty Prahy 10 Mgr. V.Lipovského.

7 Kurzy pro získání základního vzdělání při naší škole nejsou. Nadané ţáky ani přípravné třídy ZŠ nemáme. V roce 2007/2008 navštěvoval jeden ţák přípravný stupeň pomocné školy. Asistent pedagoga V kaţdé třídě pracuje se speciálními pedagogy i asistent pedagoga. Ve školním roce 2007/2008 pracovaly tři učitelky a dvě asistentky pedagoga. Dvě učitelky mají vysokoškolské vzdělání - speciální pedagogiku, třetí studuje. Obě asistentky mají VOŠ se zaměřením na pedagogiku. Dále je ve škole zaměstnána na částečný úvazek pracovnice ve stravování a v administrativě. Školu řídí ředitelka /VŠ speciální pedagogika/ na poloviční úvazek. Ve školní druţině pracuje vychovatelka, která si doplňuje pedagogické vzdělání. Ostatní provozní pracovníci jsou zaměstnanci střediska, jehoţ sluţeb škola vyuţívá. Zápis dětí do 1.ročníku Škola je vzhledem k prostorovým moţnostem naplněna, proto ve školním roce neproběhl zápis do školy. Pedagogičtí pracovníci a další vzdělávání Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků komentář k tabulce Odborná kvalifikace Odborná kvalifikace v % MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře X 83 X X Učitelka VŠ speciální pedagogika Učitelka VŠ speciální pedagogika Učitelka VOŠ sociálně právní, VŠ teologie, VŠ vychovatelství /tříleté/ Ředitelka VŠ speciální pedagogika Asistent pedagoga Střední pedagogická škola a VOŠ pedagogická Asistent pedagoga VOŠ sociálně pedagogická a teologická a Evangelická teologická fakulta UK - bakalářské studium pastorační a soc. práce DVPP Vysokoškolské studium speciální pedagogiky učitelství a vychovatelství Kurzy a semináře: Komunikační systémy pro těţce mentálně a tělesně postiţené Techniky práce s agresivním klientem Úvod do problematiky sexuality osob s mentálním postiţením Arteterapie jako zdroj zakotvení a rozvíjení tvořivosti Bazální stimulace pro pedagogické pracovníky ve speciálním školství

8 Doktor Rytmus Alternativní a augmentativní komunikace v praxi základní školy speciální Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem. ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŢINA S účinností od byla do školského rejstříku zapsána školní druţina při naší speciální škole s kapacitou 12 ţáků. Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo druţinu celkem 7 ţáků. Během školního roku byl vytvářen školní vzdělávací program, pedagogičtí pracovníci vycházeli z vytvořených klíčových kompetencí a stanovených cílů pro ţáky naší školy. Nápady ověřovali v praxi, a tak průběţně zpřesňovali náplň pro aktivity ve školní druţině. Během června byl ŠVP pro druţinu definitivně zpracován. ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA VÝDEJNA Kapacita zařízení: 24 Počet přihlášených strávníků ve školním roce : 9 Ve školním roce 2007/2008 naše škola odebírala obědy od Střední školy, základní školy mateřské školy v Chotouňské 476/1 Praha 10 Malešice IZO Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady dne V Praze dne Ředitel školy: Mgr.Vlasta Beščecová

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10 Výroční zpráva 2006 Ratolest Středisko Ratolest v Praze 10 Vážení přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2006. Hlavní náplní naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-115/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-115/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-115/09-14 Název školy: Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava Adresa: U Cementárny 23, 703 00 Ostrava-Vítkovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-224/11-H Název právnické osoby Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov vykonávající činnost školy: Sídlo: Horská 160,

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-477/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-477/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-477/13-T Název právnické osoby Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava vykonávající činnost školy: Sídlo: U Cementárny

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-455/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Sídlo: 439

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-358/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s. Sídlo: Mlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Výroční zpráva školy 2011/2012

Výroční zpráva školy 2011/2012 Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav Výroční zpráva školy 2011/2012 Gabriela Solničková, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více