Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009"

Transkript

1 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2

3 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně odešly během roku na mateřskou dovolenou. Díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy jsme mohli jednak zajistit provoz stacionáře po celý rok a také byly provedeny velké úpravy jedné z budov výměna střechy, plotu a její zateplení. Změny jsme zvládly, základem naší úspěšné práce byla kvalitní a obětavá práce všech zaměstnanců. Vysoce oceňuji namáhavou službu všech našich pracovníků v péči o klienty i žáky školy. Velký dík tedy patří všem, kteří nás vloni podpořili všem zaměstnancům, kteří se obětavě starali o naše žáky a klienty, dárcům, kteří nás podpořili finančně a děkuji i těm, kdo na nás mysleli a byli pro nás podporou. Mgr. Vlasta Beščecová, ředitelka Posláním střediska Ratolest je poskytování podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením k co největšímu rozvoji jejich schopností. Usilujeme o jejich sociální začlenění a připravujeme je k jejich maximálnímu osamostatnění se. Cílem naší služby je» rozvoj dovedností při zvládání péče o vlastní osobu a rozvoj soběstačnosti» rozvíjení základních pracovních návyků a dovedností při práci» zprostředkovávání kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit» ulehčit rodinám práci s péčí o člena rodiny s postižením a umožnit jim tak zapojení se do pracovního procesu» pomoc rodinám s postiženým dítětem raného věku

4 Středisko Ratolest bylo zřízeno Diakonií ČCE v roce 1990 jako stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným po sti žením. Jeho snahou bylo po mo ci rodinám v péči o jejich děti, aniž by je vy trh lo z přirozeného ro dinného prostředí. Prvním předsedou představenstva střediska se stal Prof. PhDr. Zdeněk Ma tějček. Při středisku byla v roce 1993 ote vřena speciální škola pro žáky, kteří byli do té doby zbaveni povinné školní docházky. V roce 1996 získalo středisko od městské části prostory pro výtvarnou díl nu v nedaleké budově, a tak vznikla nová pracovní skupina mladých lidí. Od roku 2000 byl denní program klientů také ještě rozšířen o odpolední zájmové kroužky hudební, počítačový, výtvarný a komunikační. Od března 2003 začalo středisko Ratolest samostatně poskytovat i služby rané péče. Do roku 2003 byla speciální ško la součástí střediska, od roku 2004 má vlastní právní subjektivitu a dostala nový název Speciální školy Diakonie ČCE Praha 10-Strašnice. K dalším zásadním změnám dochází v roce 2005, kdy sedm z jedenácti žáků naší školy ukončilo povinnou školní docházku, někteří odešli do chráněného bydlení a pro zbývající byla vytvořena nová skupina v denním stacionáři. V září pak nastoupilo šest nových žáků, a tak vznikla třída přípravného stupně pomocné školy. Další změny nastaly v roce 2006, kdy došlo k transformaci školy z dosavadní právnické osoby na školskou právnickou osobu s novým názvem Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10. V září roku 2007 zahájila provoz na základě rozhodnutí Ministerstva školství i školní družina pro žáky naší speciální školy. V loňském roce byla vymazána mateřská škola ze školského rejstříku a tak od srpna máme nový název školy Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10.

5 Naše středisko poskytuje dvě sociální služby» služby denního stacionáře» služby rané péče a dále pak vzdělávání» v základní škole speciální Náplní dne byly různé výchovné a aktivizační činnosti, které vedly k podpoře samostatnosti našich klientů a k rozvoji jejich komunikačních dovedností. Část klientů pracovala i v naší výtvarné dílně. Jejich hlavní činností byla práce s papírem, textilem a keramikou. Při práci volíme vždy takové výtvarné techniky, aby se na výrobku mohli co nejvíce podílet sami klienti. S našimi výrobky se můžete seznámit na našich webo - vých stránkách nebo Zúčastnili jsme se řady prodejních trhů a dalších akcí, které byly zaměřeny na prodej výrobků z chráněných dílen. Výrobky jsou také celoročně prodávány v prodejnách Jeden svět, Dvojí svět, Borůvka a Vhled a při akcích našeho střediska a školy. Součástí našeho denního programu byly také pravidelné společné ranní bohoslužby. Provoz střediska» rozvoj dovedností při zvládání péče o vlastní osobu a rozvoj soběstačnosti Počet klientů» vystřídalo se 13 klientů ve věku od 22 do 36 let

6 Personál» denní chod stacionáře zajišťovalo celkem 10 zaměstnanců, z toho 5 pracovnic sociální péče, rehabilitační pracovnice a zaměstnanci provozu, tým byl doplněn účetními» během roku došlo k výrazné obměně personálu z důvodu odchodu zaměstnankyň na mateřskou dovolenou» v průběhu roku nám také významně pomáhali dobrovolníci Praxe studentů» po celý rok probíhaly odborné praxe studentů středních, vyšších i vysokých škol se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci. Praxi absolvovalo celkem 17 studentů, bohužel jsme nemohli vyhovět všem zájemcům. Aktivity» jednou týdně plavání, léčebné jízdy na koních, tělesná výchova v tělocvičně Sokola» canisterapie, individuální rehabilitace» návštěvy výstav, koncertů, divadel, účast na výtvarných soutěžích, výlety např. návštěva střediska Diakonie v Čáslavi, týdenní pobyt v Bělči, apod.» týdenní ozdravný pobyt na zámku v Koutě na Šumavě» akce pro rodiče a veřejnost» 2 dny otevřených dveří» grilování na zahradě na závěr školního roku za účasti kouzelníka» vánoční besídka v Sokolovně» různé prezentace, např. na Veletrhu neziskových organizací Benefiční koncerty» v dubnu koncert skupiny RUAH se židovskými zpěvy u Martina ve zdi» v prosinci jazzový koncert tria Martina Brunnera v JazzDocku v Praze 5 Dobrovolnictví jednodenní akce dobrovolníků z různých firem» v rámci Dne pro Charitu 4 dobrovolníci z České spořitelny myli okna» v rámci Orange Day 4 dobrovolníci z firmy GSK upravovali zahradu

7 Posláním naší služby je podporovat rodinu s dítětem raného věku se zdravotním postižením tak, aby mohla žít běžným způsobem v přirozeném prostředí. Služby rané péče jsou nabízeny rodičům a jejich dítěti, jestliže u dítěte bylo zjištěno mentální, pohybové nebo kombinované postižení nebo je jeho vývoj postižením ohrožen. Nabízíme je rodině od zjištění rizika (ohrožení dítěte v době prenatálního věku) nebo zjištění postižení dítěte do věku sedmi let a to na území hlavního města Prahy. Jsme jedním ze dvou středisek v Praze, které je zaměřeno na péči o děti s těžším kombinovaným postižením. Našemu pracovišti byla opět potvrzena Garance kvality služeb rané péče. Tato služba je poskytována bezplatně. Návštěvy rodin» probíhaly po dva dny v týdnu, návštěva každé rodiny se uskutečnila přibližně 1x do měsíce v každé rodině, celkem se uskutečnilo 79 návštěv (212 hodin strávených v rodinách)» zájem o služby neustále roste, zažádali jsme o rozšíření kapacity z 9 na 24 rodin Počet klientských rodin v loňském roce poradkyně navštěvovala celkem 11 rodin s dětmi s kombinovaným postižením Personál poradkyně rané péče je členkou Asociace pracovníků v rané péči a poskytuje službu na 0,4 úvazku Aktivity» kurz zaměřený na alternativní komunikaci nazvaný Znakovací skupina, pořádaný ve spolupráci se střediskem rané péče Diakonie ČCE ve Stodůlkách; v rámci úvodního setkání byl připraven program s vánoční tématikou pro děti i jejich rodiče» společný pobyt rodin v Bělči u Hradce Králové také ve spolupráci s tímto střediskem

8

9 Žáci byli vyučováni podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy a podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých žáků. Od nadcházejícího školního roku se budou žáci vzdělávat podle školního vzdělávacího programu, vytvořeného přímo pro potřeby našich žáků. Proto všichni pedagogičtí pracovníci na pravidelných poradách usilovně pracovali na tvorbě tohoto vzdělávacího programu. U žáků probíhalo strukturované vyučování, využívali jsme speciální výukové programy na počítači, alternativní a augmentativní komunikaci a metody bazální a zrakové stimulace. Po celý rok také ve škole probíhaly odborné praxe sedmnácti studentů. Na podzim úspěšně proběhla kontrola České školní inspekce. Počet žáků» denní studium 10 žáků ve 2 třídách» domácí vzdělávání 2 žáci (z důvodu zdravotních problémů nemohou denně docházet do školy), vyžadujeme však návštěvu školy s rodičem na jedno dopolední vyučování měsíčně, aby se seznámili s různými metodami výuky, se způsoby možné komunikace a aby pak s nimi rodiče mohli v této práci pokračovat při domácí výuce» školní družinu (v provozu od září 2007) navštěvovalo celkem 7 žáků Personál výuku zajišťovaly 2 třídní učitelky, 1 učitel, 2 asistentky pedagoga a 1 vychovatel ve školní družině Aktivity» jednou týdně plavání, léčebné jízdy na koních, tělesná výchova v tělocvičně Sokola, canisterapie, individuální rehabilitace» návštěvy výstav, koncertů, divadel, účast na výtvarných soutěžích, výlety» týdenní ozdravný pobyt na zámku v Koutě na Šumavě» akce pro rodiče a veřejnost, 2 dny otevřených dveří» grilování na zahradě na závěr školního roku za účasti kouzelníka» vánoční besídka v Sokolovně

10 Celkové hodnocení školy: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Vychází ze zásady rovného přístupu všech žáků ke vzdělání a zohlednění jejich vzdělávacích potřeb, bezpečnost je zajištěna na standardní úrovni. Organizace účelně využívá všech možností financování, je iniciativní a stále hledá možnosti na získání prostředků ke zlepšování podmínek ve vzdělávání. Kvalitativní změny v pojetí vzdělávání jsou cíleně nastavené, důsledně vycházejí z individuálních potřeb a možností žáků. Inspekční zjištění vedoucí ke zhodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání jsou pozitivní v těchto oblastech:» profesionální manažerské řízení školy» vysoká odborná kvalifikace a soustavný profesní rozvoj pedagogů» přínosná spolupráce s partnerskými subjekty» zkvalitňování materiálních podmínek» velmi dobrá práce asistentů pedagoga a jejich efektivní zapojování ve výuce» kvalitní úroveň bezpečného a estetického prostředí pro vzdělávání» přívětivé a přátelské sociální klima. Spolupráce» se Základní školou německo-českého porozumění z Prahy 8 návštěvami žáků nebo společnými akcemi» se speciálně pedagogickými centry, zaměřenými na práci s autisty, nevidomými a s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením» pravidelné návštěvy psychologa a psychiatra metodická podpora přímé práce se žáky Benefiční akce v prosinci se konal benefiční koncert o.s. JO-YO v kostele sv. Jana na Skalce Soutěže výtvarná soutěž škol Prahy 10 Svět kolem nás a vánoční čas, díla našich žáků byla prezentována na slavnostní vernisáži výstavy v Galerii městské části Prahy 10; za účast žáci získali čestné uznání

11 Středisko: Ministerstvo kultury ČR Městská část Prahy 10 Nadace Charty 77 Výtvarná terapie pro mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Přístup k informacím a speciálním programům pro rodiny v rané péči , , 6 000, Škola: Nadace Charty 77 Konto Bariéry Pomozte nám lépe se pohybovat , Nadační fond J&T Pomozte nám lépe se pohybovat , Na dalších pět vypracovaných projektů jsme nezískali finanční prostředky.

12 Správní rada střediska statutární orgán organizace ve složení Vlasta Beščecová, Renata Kunzmannová a Marta Hofmanová pracovala do konce srpna, od září do října nastoupila po Martě Hofmanové Alena Jackaničová. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou byla jmenována nová členka správní rady Irena Kovaříková. Správní rada se sešla celkem devětkrát a řešila otázky chodu zařízení, změn i jeho financování. Dozorčí rada střediska je poradním a kontrolním orgánem střediska Ratolest, dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a uskutečňování veškeré jeho činnosti. V roce 2009 pracovala v tomto složení: Kateřina Potočková (před- sedkyně), Jan Balcar, Hana Pilátová, Linda Poklopová, Jakub Klinecký a Bohuslava Šteklová. Během roku se sešla celkem pětkrát a na svých poradách se zabývala plněním úkolů, vyplývajících z Řádu diakonické práce a naplňováním poslání střediska. Řešily se otázky, které se týkaly právních změn, úprav střediska, finančního a personálního zajištění, apod. Rada školské právnické osoby ve složení Kateřina Potočková, Jan Balcar a Jakub Klinecký se sešla v roce 2009 celkem čtyřikrát, na poradách řešila veškeré otázky týkající se provozu školy. Spolupráce s místním sborem Českobratrské církve evangelické je dána uzavřenou smlouvou o spolupráci. Místní sbor nevyjadřuje svou podporu jen slovy, ale i pomocí nemalých finančních příspěvků. Všichni mezi sebou rádi pravidelně vítáme faráře Pavla Klineckého a Pavla Hanycha na bohoslužbách v našem středisku. Za to jim všem patří náš velký dík.

13 Provoz střediska byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Prahy. Tyto zdroje byly doplněny příjmy z poplatků klientů, z veřejných sbírek, z nadací, z prodeje výrobků a z darů. Provoz školy byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dárci. V roce 2009 středisko hospodařilo s celkovým objemem , Kč ve výnosech a , Kč v nákladech. Hospodářský výsledek je ztráta, která je pokryta z nerozděleného zisku z předchozích období. Škola hospodařila s celkovým objemem , Kč ve výnosech a , Kč v nákladech. Hospodářský výsledek je ztráta, která je pokryta z nerozděleného zisku z předchozích období. Procentuální podíl jednotlivých zdrojů na celkových nákladech v roce 2009: Denní stacionář MPSV 78,33 % ,00 Magistrát hlavního města Prahy 6,04 % ,00 Granty (MČ Praha 10, MK ČR) 1,24 % ,00 Ostatní výnosy (úroky, dary, zúčtování fondů) 0,60 % ,00 Příjmy hlavní činnost 11,94 % ,00 Příjmy vedlejší činnost 1,85 % ,00 CELKEM 100 % ,00 Škola MŠMT 85,19 % ,00 MČ Praha 3,75 % ,00 Školné 9,00 % ,00 Ostatní výnosy (úroky, zúčtování fondů) 0,11 % 2580,00 Dary 1,95 % ,00 CELKEM 100,00 % ,00

14 Účetní uzávěrka za rok 2009 Denní stacionář Aktiva v tisících Pasiva v tisících DHM + DNM 863 Fondy 325 Oprávky k DHM a DNM 863 Nerozdělený zisk 90 Odběratelé, 138 Vlastní jmění 591 poskytnuté provozní zálohy, ostatní pohledávky Pokladna 35 Dodavatelé 49 Účty v bankách 982 Přijaté zálohy, 13 ostatní přímé daně Náklady příštích období 6 Výdaje příštích období 4 Dohadné účty pasivní 89 Celkem aktiva Celkem pasiva Škola Aktiva v tisících Pasiva v tisících Dlouhodobý hmotný majetek 548 Fondy 548 Poskytnuté provozní zálohy, 98 Nerozdělený zisk 7 ostatní pohledávky Pokladna 60 Vlastní jmění 215 Účty v bankách 109 Dodavatelé 45 Příjmy příštích období 2 Výdaje příštích období 2 Celkem aktiva 817 Celkem pasiva 817

15 Náklady v roce 2009 denní stacionář škola Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné (včetně ozdravného pobytu) Pohoštění Poplatky spojů, poštovné Ostatní služby (nájem, právní a ekonom. služby, školení, spotřeba DNM apod.) Mzdy Zákonné pojištění Ostatní soc. pojištění (zák. poj. zaměstnanců) Náhrada dávek Správní poplatky Jiné ostatní náklady (pojištění majetku) Ostatní daně a poplatky (členské příspěvky) Finanční náklady (bankovní poplatky) Příspěvky poskytnuté střediskem (ústředí) Celkem náklady Výnosy v roce 2009 celkem denní stac. škola Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Úroky, kurzové zisky Ostatní výnosy (zúčtování fondů) Granty (MČ P10, MK ČR) Dotace MPSV Dotace MHMP Dotace MŠMT Jiné ostatní výnosy Dary Celkem výnosy

16 Graf podílu jednotlivých zdrojů na celkových nákladech v roce 2009 Denní stacionář MPSV MHMP Granty (MČ Praha 10, MK ČR) Ostatní výnosy (dary, vyúčtování fondů) Příjmy hlavní činnosti Příjmy vedlejší činnosti Škola MŠMT MČ Praha Školné Ostatní výnosy Dary Struktura příjmů v roce Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedlejší činnosti Úroky, kurzové zisky Ostatní výnosy (zúčtování fondů) Granty (MČ Praha 10, MK ČR) Dotace MPSV Dotace MHMP Dotace MŠMT Jiné ostatní výnosy Dary

17 Výrok auditora

18 Středisko Ratolest i speciální škola jsou finančně závislé na podpoře štědrých dárců. Každý dárce je pro nás nejen velkou pomocí, ale také povzbuzením a radostí do další práce. Jen díky jim můžeme účinně pomáhat všem našim klientům i žákům. Proto patří náš upřímný dík všem, kteří jste nám, veřejně nebo anonymně, finančně, hmotnými dary či dobrovolnou prací přispěli. Děkujeme vám všem, kterým není lhostejný osud druhého člověka, a proto jste se rozhodli věnovat mu svou podporu. Naši činnost v roce 2009 podpořili:» Penzijní fond České pojišťovny» Kurýrní služba Najbert» Farní sbor ECM Vilová Praha 10» Farní sbor ČCE ve Strašnicích» Pražské silniční a vohodohospodářské stavby» Městské části Praha 2, Praha 8, Praha 9-Čakovice, Praha 10-Benice, Praha 14, Praha 15 a Újezd nad Lesy» Ahold ČR a.s.» Centropen» Globus» Koh-i-noor» Lidl česká republika, v.o.s.» Občanské sdružení JO-YO» Černá» Dlouhý» Hálová» Holý» Horáčková» Klinecký» Knoblochová» Lauschmann» Malá» Páleníková» Smolík» Váchalová» Žáček a mnozí další anonymní dárci. Všem ze srdce děkujeme. Městská část Praha 10-Benice

19

20 Ratolest Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 Saratovská 159, Praha 10-Strašnice tel./fax: , / č. účtu střediska: /0800 č. účtu školy: /0800

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Waldorfské základní školy Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. o.p.s. školní rok 2012/2013 Zpracoval: Jan Strejcovský ředitel o.p.s. Schváleno pedagogickou radou dne: 29.8.2013 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více