Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy, údaje o školské radě Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Statistické vyhodnocení přijetí studentů na VŠ a VOŠ Údaje o provedených inspekcích ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o spolupráci s odborovou organizací

3 Základní charakteristika školy a) Název školy, adresa, právní forma, IČ, identifikátor zařízení Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa pro dálkový přístup: b) Název a adresa zřizovatele Zřizovatel: Královehradecký kraj. Sídlo: Pivovarské náměstní Hradec Králové c) Ředitel školy ředitelka: Mgr. Ivana Mědílková trvalý pobyt: A.Dvořáka Hostinné d) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení je vystaveno s účinností od čj / S účinností od nám byla provedena změna v rozhodnutí pod čj. 8743/ e) Druh školy a součásti školy Druh školy: státní Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 120 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišť uje školní jídelna stravování pro všechny mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel.

4 f) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné studium denní délka studia: 8r. 0 měs K/81 Gymnázium - studium denní délka studia: 8r. 0 měs M/003 Sociální péče pečovatelská činnost studium denní délka studia: 4r. 0 měs. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Na SOŠ vyučujeme obor M/003 Sociální péče pečovatelská činnost. O obor Sociální péčepečovatelská činnost je stále zájem. Kombinace těchto dvou oborů se nám osvědčila. g) Akreditace Ministerstva zdravotnictví Praha byla naší škole udělena akreditace MZ pro vzdělávací program: Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecný sanitář. Tento kurz bude probíhat v prostorách školy a lektory tohoto kurzu budou zaměstnanci školy, zaměstnanci Gerontocentra Hostinné a další zdravotničtí zaměstnanci z jiných organizací. První kurz byl zahájen dne s dvaceti přihlášenými. Vzdělávací program bude dotován 100 výukovými teoretickými hodinami a 50ti hodinami praxe v Gerontocentru Hostinné. Kurz bude ukončen závěrečným testem a praktickými zkouškami. Po úspěšném absolvování získají Osvědčení o absolvování kurzu. h)dotační, rozvojové a operační programy Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na rok Gymnázium a střední odborná škola podala žádost o dotaci v rámci tohoto programu pro 1 žákyni oboru sociální péče pečovatelská činnost. Tato dotace byla žákyni přiznána. Program MŠMT na podporu realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok Gymnázium a střední odborná škola podala žádost pod názvem Studium k výkonu specializovaných činností. Kritéria pro tuto dotaci byla splněna, ale žádosti nebylo vyhověno. i) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících ve škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišť oval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišť oval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost studentů. j) Údaje o školské radě První volby do školské rady proběhly dne , kdy byli zvoleni zástupci pedagogických pracovníků a dne , kdy byli zvoleni zástupci rodičů a zástupci zletilých student. Současné složení školské rady: Předseda: p. Bc. Karel Klíma Členové: sl. Denisa Horáková p. Vladimír Junek p. Petra Krempaská p. Mgr. Eva Prokopová p. PhDr. Lenka Neumannová Školská rada se schází podle potřeb, nejméně 2x za školní rok.

5 k) Zařazení do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV Rozhodnutím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ze dne byla naše škola zařazena do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV. V červnu 2004 se naše gymnázium zapojilo do ověřování tvorby ŠVP podle pilotní verze RVP GV na vybraných pilotních školách. Ve školním roce tzn. 2004/2005 proběhlo čtení RVP ve škole. Byla provedena analýza školy. Na základě této analýzy byla zpracována charakteristika ŠVP. Pak se v rámci diskuse o vzdělávacím obsahu provedlo zařazení předmětů a průřezových témat do učebního plánu. Ve školním roce 2005/2006 byl postupně vytvořen učiteli školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium a ten začal být ve školním roce 2006/2007 ověřován v primě osmiletého gymnázia a ve školním roce 2007/2008 byl ověřován v primě a sekundě, ve školním roce 2008/2009 v primě, sekundě, tercii. Spolupráce s VÚP v Praze dále pokračuje. Do této práce je zapojen celý učitelský sbor. Škola rovněž spolupracovala při tvorbě manuálu RVPGV s VÚP Praha. Pro VÚP Praha je zpracováván PDP. Pro konferenci Kaleidoskop zkušeností ŠVP na gymnáziích, která proběhla v září 2008, zpracovala škola své vystoupení na téma Kurzy a projekty v ŠVP. Své zkušenosti konzultuje škola se zástupci z ostatních pilotních gymnázií. V průběhu školního roku 2009/2010 ředitelka školy spolupracovala na výzkumu doc. PhDr. Tomáše Janíka, který se týkal právě kurikulární reformy a jehož závěry byly shrnuty ve výzkumné zprávě vydané VÚP Praha Na škole proběhlo pod garancí VÚP koučování, které bylo dalším obohacením. Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena práce na tvorbě ŠVP pro obor sociální péče pečovatelská činnost. l) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,42 10,48

6 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/81 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 21295/ M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost Přehled akreditovaných kvalifikačních kurzů Název kvalifikačního kurzu datum Kdo udělil akreditaci Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecný sanitář Ministerstvo zdravotnictví Praha Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2009/2010 působilo na škole celkem 24 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 3 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. V průběhu školního roku se vrátil jeden plně kvalifikovaný pedagog z rodičovské dovolené, který vystřídal nekvalifikovaného pedagoga. Jeden pedagog, který nesplňoval pedagogickou kvalifikaci odešel na rodičovskou dovolenou byl zastoupen plně aprobovaným pedagogickým pracovníkem. Ke konci školního roku 17 učitelů splňovalo jak odborné, tak i pedagogické vzdělání. Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si doplňovali vzdělání tito pracovníci: - 1 vyučující anglického jazyka si doplnil vzdělání na PF MU Brno, obor učitelství specializace v pedagogice - 1 vyučující tělesné výchovy si doplňoval vzdělání na FF MU Brno, obor pedagogika Dále si pro výuku odborných předmětů na střední škole doplňovali vzdělání tito pracovníci: - 1 pedagog si doplnil vzdělání na PF v Hradci Králové, obor sociální práce Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2009/ Počet nekvalifikovaných pracovníků na konci školního roku školní rok 2009/2010 U pedagogických pracovníků 7 U nepedagogických pracovníků 0

7 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 35 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 29 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 18 Mgr. Bubeníková L. učitelka PF Ústí nad Labem 20 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 15 Faltová I. učitelka Konzervatoř Pardubice 4 Mgr. Farská J. učitelka Fakulta humanitních studií Pardubice, PF MU Brno 13 Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 19 Forman Michal učitel Gymnázium Trutnov 4 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 35 Mgr. Hradecká B. učitelka PF Ústí nad Labem 50 Mgr. Kvášovský J. učitel PřF UK PHA 5 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 9 Bc. Machová J. učitelka PF MU Brno 4 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 26 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 19 Mgr. Pírková L. učitelka Univerzita Palackého Olomouc 3 Bc. Poláková G. učitelka UK Praha 9 Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 31 Romanovas P.,DiS. učitelka SPŠ Litomyšl 4 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha, PF Hradec Králové 7 Bc. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 6 PF Hradec Králové Mgr. Stránský J. učitel PF HK 4 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 8 Mgr. Špačková R. učitelka PřF UK Praha, PF UK Praha 16 Vlášek M. učitel Gymnázium Trutnov, studující PF MU Brno 5 Zahrádková T. učitelka Gymnázium Trutnov, studující PF MU Brno 6

8 ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. sekr.a mzd.uč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 18 Menclová H. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 24 Špetlová V. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 38 Tichý J. Správce infor. a komunik. technologií Gymnázium a SOŠ Hostinné 1 Valík J školník a údr. SPŠ strojnická Opava 38 Klímová M. ved.šk.jídelny Stř.hot.škola Mariánské Lázně 15 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 8 kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Kaprálová E. pom.kuchařka elektronech. SOU elektrotechnické Vrchlabí 10 Kupková I. pom. kuchařka elektromech. učňovské - ZPA Trutnov 24 Levová A. kuchařka mechanička UŠ elektrotechnická Vrchlabí 39 Levová A. pom. kuchařka kadeřnice SOU Hradec Králové 6 Machová M. pom.kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 10 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 17 Pecháčková K. kuch-prodej buf. prodavačka, kuchař SOU Žamberk, SŠ Smiřice 17 Trejbal J. kuchař kuchař SOU Teplice nad Metují 20 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 19 Horáčková A. řidič SPŠ papírenská Hostinné 27

9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje. Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno. Druh studia,kurzu apod počet zúčastněných pracovníků Kurikulární reforma na gymnáziích první výsledky výzkumu Kvalitní škola 2 Dítě v krizi 2 Botanika a zoologie v pedagogické a terénní praxi 2 Metoda CLIL anglický jazyk obsahově a jazykově integrované vyučování na 2 stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií 3 Inovační metody práci učitele SŠ Alternativní způsoby výuky 1 Seminář pro středoškolské učitele chemie 1 Úvod do první pomoci při šikanování 1 Interaktivní svět nakladatelství fraus 1 Cesta od tradičního vyučování modernímu učení 1 Den učitelů němčiny 1 Drogy a škola II 1 Komunikace s agresivním žákem a rodičem 1 Meteorologie jako integrující učivo na základní škole 2 Rizikové chování dospívajících a jeho prevence 1 Letní škola historie 2 Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS 1 Školení firmy Vema - mzdy - 3 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1 Aktuální změny ve mzdovém účetnictví a praktické cvičení pro mzdové účetní od října do prosince Pokladna a pokladní doklady v roce Praktické cvičení ve mzdovém účetnictví příklady na aplikaci novelizovaných předpisů 1 Změny v účetních postupech PO od

10 Údaje o přijímacím řízení Gymnázium: - pro školní rok 2010/2011 byli žáci s průměrným prospěchem do 1,5 přijati bez přijímací zkoušky. Ostatní žáci skládali písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Sociální péče-pečovatelská činnost: - pro školní rok 2010/2011 byli žáci přijímáni bez přijímací zkoušky a jejich pořadí bylo stanoveno Na základě prospěchových průměrů uvedených na přihlášce ke studiu. Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Kód oboru Název oboru 1.kolo 2.kolo poč.přihl. poč.přij. poč.přihl. poč.přij K/81 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Kód oboru Název oboru 3.kolo 4.kolo a 5 kolo Stav poč.přihl. poč.přij. Poč.přihl. Poč.přij. k K/81 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia kód oboru Název oboru cel Poč. roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk K/801 Gymnázium-všeobecné Ostatní střední školy kód oboru Název oboru cel Poč M/003 roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk. Sociální péčepeč.činnost

11 b) Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník obor sociální péče-pečovatelská činnost Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hod. / žák zamešk.hod. 1.ročník ,47 7,48 2.ročník ,74 7,54 3.ročník , ročník ,29 7,67 5.ročník ,77 8,34 6.ročník ,91 9,23 7.ročník ,82 8,44 8.ročník ,6 13,35 obor sociální péče - pečovatelská činnost Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hodin / žák zamešk.hod. 1.ročník ,58 14,71 2.ročník ,68 19,71 3.ročník ,37 13,29 4.ročník ,35 17,08

12 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2009/ /2010 Stupeň chování počet % z celku ,61% 2 1 0,39% 3 0 0% e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluv. hodin % z celku 151 0,46% Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2009/2010 celkem maturovalo 16 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 20 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky proběhly v termínu od Kód oboru K/801 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Gymnáziumvšeobecné Kód oboru M/003 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Sociální péčepečovatel činnost

13 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení realizace projektu STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ve školním roce 2009/2010 Základním cílem stanovení strategie prevence rizikových projevů chování pro školní rok byla koordinace a realizace naplánovaných konkrétních aktivit a jejich realizátorů tak, abychom předcházeli rizikovému chování žáků a zároveň co nejvíce eliminovali případné dopady takového chování a jednání. Jednotlivé aktivity proto byly směrovány k efektivní primární prevenci. Všem žákům školy byly v rámci nespecifické primární prevence školou nabídnuty volnočasové aktivity s bohatým kulturním a sportovním zaměřením. Největší popularitu si získaly sportovní aktivity (např. florbal, sportovní hry) a internet, který umožnil využít volný čas žáků k získání informací a doplnění vědomostí. Během celého školního roku žáci také navštěvovali školní knihovnu a zúčastňovali se kulturních akcí. Například pravidelných vystoupení žáků Základní umělecké školy v Hostinném, kteří jsou rovněž našimi studenty. Specifická primární prevence byla cíleně zaměřena na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, kterými jsou záškoláctví, šikana, rasizmus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, onemocnění infekčními nemocemi, netolismu a patologického hráčství; rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, poruch příjmu potravy. Osvědčily se nám adaptační kurzy pro primu a kvintu gymnázia a první ročník sociální péče organizované školou a jejími pedagogy a biskupstvím královéhradeckým, a to zejména ve vytvoření pozitivního klimatu mezi studenty navzájem a školou jako takovou. Profesionální úroveň měly i besedy pořádané RIAPS Trutnov v rámci programu Zdraví životní styl. Žáci byli celoročně informováni o možnosti využití poradenské činnosti školního metodika prevence, nízkoprahového zařízení RIAPS a Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově. Školní metodik prevence rizikových projevů absolvoval pravidelné školení pořádané okresní a krajskou koordinátorkou, účastnil se XII. ročníku konference ve Zlíně Dítě v krizi Zvládání práce s krizí (co zvyšuje a snižuje resilienci) a zahájil studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. Studentky střední školy sociální péče pokračovaly ve vzdělávání peerů v rámci programu Tři dny s Červenou stužkou. Tentokrát na téma antikoncepce. Své poznatky a informace předávají dál svým vrstevníkům na naší škole. Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období (Č.j.: 10844/ ) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99 22 Evaluace a diagnostika preventivních programů Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Školní řád Gymnázia a SOŠ Hostinné Strategie prevence rizikových projevů chování na období Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Prevenci sociálně patologických jevů žáků naší školy je věnována dlouhodobá systematická pozornost. V rámci ŠVP se problematika protidrogové výchovy promítá do téměř všech vyučovacích

14 předmětů a je všemi vyučujícími realizována. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s novými materiály z oblasti prevence metodickými pokyny MŠMT a jiných institucí a mají dostatek informací o tom, jak by měli reagovat v případě zjištění alkoholu, drog, šikany ve třídě či škole. Zároveň jsou seznámeni s tím, jak situacím předcházet a na co se zaměřit při plnění tohoto úkolu. Důraz klademe na posílení a prohloubení práce třídního učitele s kolektivem třídy a na vytvoření dobrého vztahu učitel žák. Poctivý přístup žáků a učitelů k dané problematice na naší škole je zárukou toho, že se nám většina aktivit daří plnit velmi dobře. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda firmy MEYERA kompenzační pomůcky 3S, 4S Canisterapie 4S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 2S Beseda s pí. Baliharovou na téma Dula a břišní tance 3S, 4S Tyfloservis Hradec Králové 4S S Tebou o Tobě prima, kvinta a1s Beseda zdravé zuby 1S, 2S Divadlo Studenti německého jazyka se zúčastnili v měsíci říjnu představení německého divadla v Pardubicích. Také se studenti tříd oktáva, septima a sexta zúčastnili divadelního představení v Hradci Králové. Koncert Žáci školy se v lednu zúčastnili koncertu indické hudby. Úvodní kurzy Pro žáky primy a 1S byly v září 2009 realizovány úvodní adaptační kurzy v Dobré vodě a v Harrachově. Sportovní kurzy Cyklo-turistický kurz proběhl pro třídy 2S a sextu na Pecce v září Pro žáky sekundy, a sexty byl v lednu 2010 organizován lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v květnu 2010 pro žáky septimy a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Žáci tercie v měsíci červnu absolvovali tábornický kurz Běh Naděje 3. ročník Této akce se zúčastnili dobrovolně žáci školy. Exkurze Pro žáky školy se v měsíci březen uskutečnila exkurze do Drážďan

15 Prima : a) Zeměpisně biologická exkurze b) Dvůr králové nad Labem - ZOO Sekunda: a) Adršpach b) Častolovice, Letohrad, Kunvald historická exkurze Tercie a) Praha ZOO, divadelní představení Baron Prášil b) Trutnov Muzeum, Bojiště c) Častolovice, Letohrad, Kunvald historická exkurze Kvarta: a) Praha ZOO, divadelní představení Baron Prášil b) Praha - Hvězdárna Kvinta: a) Dvůr Králové nad Labem Vánoční ozdoby, Přírodopisná výstava Septima: a) Trutnov pivovar b) Zeměpisně biologická exkurze c) Chlum historická exkurze Oktáva: a) Trutnov pivovar 1S: 2S: a) Galerie antické kultury b) Trutnov Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené c) Vrchlabí Domov důchodců, Muzeum d) Hostinné Pečovatelská služba a Mateřská škola e) Hradec Králové Galerie výtvarného umění f) Dvůr Králové nad Labem ZOO g) Vrchlabí Dětský domov se školou, Diakonie ČCE h) Hradec Králové Festival sociálních služeb i) Žireč Domov svatého Josefa a) Dvůr Králové nad Labem Diakonice, Domov pro seniory b) Nová Paka Domov důchodců a chráněná dílna c) Úpice Hvězdárna d) Hradec Králové Festival sociálních služeb 3S: a) Kosmonosy psychiatrická léčebna, Mladá Boleslav Centrum 86 b) Vrchlabí Městský úřad c) Praha škola Jaroslava Ježka, Jedličkův ústav d) Kostelec nad orlicí Integrační středisko, Jaroměř Internátní škola e) Hradec Králové Festival sociálních služeb 4S: a) Kosmonosy psychiatrická léčebna, Mladá Boleslav Centrum 86 b) Hradec Králové dětský diagnostický ústav c) Hradec králové návštěva a beseda ZŠ a SŠ pro neslyšící

16 d) Dvůr králové nad Labem Dětské centrum, Léčebna zrakových vad e) Dvůr králové nad Labem Kojenecký ústav a Dětský domov f) Praha škola Jaroslava Ježka, Jedličkův ústav g) Malé Svatoňovice h) Odolov - Věznice Charitativní akce Žákyně, které studují obor sociální péče-pečovatelská činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 3S se podíleli na konání této charitativní sbírky Bílá pastelka žáci ze třídy 1S se podíleli na této sbírce na pomoc zrakově postižených Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda z českého jazyka: Kategorie I. B.Sahánková místo D.Halíková místo Kategorie II. V. Junková 5. místo J.Müksch 6.místo Konverzační soutěž v německém jazyce: P. Tauchmanová 4. místo M. Klug 14.místo Matematická olympiáda: kategorie Z6 H. Turková místo Kategorie Z7 J. Kalenský 8.místo Pythagoriáda: 6.ročník účast H. Turková, A. Cepková, K. Kalenská 7.ročník J. Kalenský místo J. Novotný místo K. Fišarová místo Biologická olympiáda: Kategorie D 3 řešitelé A.Nosková - 2.místo K.Fišarová 3.místo J. Fišar 4.místo Poznávání přírodnin: kategorie B J. Sogel 9.místo E.Bucharová 8.místo M.Boháček místo kategorie C P. Kašparová 13.místo D.Sogel 18.místo kategorie D A.Nosková 2. místo K. Fišarová 6.místo H. Turková -7.místo

17 Dějepisná olympiáda: D. Sogel 1.místo J. Papoušek - 3.místo Fyzikální olympiáda: kategorie C O. Kubíček 9.místo Zeměpisná olmypiáda kategorie C J. Papoušek 2.místo Novopacký slavíček 2010 M. Trejbal, D. Sogel úspěšné vystoupení v pěvecké soutěži Krajská kola: Matematická olympiáda: účast O. Kubíček, E. Bucharová fyzikální olympiáda: účast O. Kubíček Biologická olympiáda: kategorie D K. Fišarová 11. místo A. Nosková 12. místo J. Fišar místo Poznávání rostlin a živočichů A. Nosková 10. místo Prezentiáda: Studenti E. Bucharová, I. Zaplatílková a D. Thu Huyen se se svým projektem umístili na 3. místě Středoškolská odborná činnost 3. místo J. Sogel, M. Boháček Dějepisná olympiáda: D. Sogel 8.-9.místo Zeměpisná olympiáda: kategorie C J. Papoušek 2.místo - Postup do celostátního kola soutěže Eurorebus Celostátní soutěže: Celostátní soutěž Eurorébus Kategorie C J.Papoušek 8.místo Celorepublikové mistrovství České republiky v Piškvorkách: Tým ve složení E. Sucharová, T. Krempaský, J. Sogel, O. Stránský, P. Lesák, L. Marek a L. Legemza se v celorepublikovém mistrovství v Piškvorkách umístil na místě.

18 Sportovní soutěže: Okrskové kolo ve florbale ZŠ kat. III - chlapci Okrskové kolo ve florbale ZŠ kat. IV - chlapci Kvalifikace o okresní kolo ve florbale SŠ kat. V - chlapci Okrskové kolo v halovém fotbale ZŠ kat. III - chlapci Okrskové kolo v halovém fotbale ZŠ kat. IV - chlapci Kvalifikace o okresní kolo v halovém fotbale SŠ kat. V - chlapci Okresní kolo v basketbale SŠ kat. V - chlapci Okresní kolo v basketbale SŠ kat. V dívky Okresní kolo v orientačním běhu SŠ kat. V dívky Okresní kolo v přespolním běhu SŠ kat. V dívky Okrskové kolo v přehazované ZŠ kat. III dívky Okrskové kolo v přehazované ZŠ kat. IV dívky Akce studentů Evropský den jazyků Na podzim loňského roku proběhl na naší škole jako každoročně Evropský den jazyků, který vyhlásila Rada Evropy v roce Tento den oslavujeme pokaždé jinak, cíl je však stejný,a to přiblížit žákům jiné kultury a motivovat je ke studiu cizích jazyků. Tentokrát jsme akci pojali celosvětově. Každý profesor si vybral zemi, která se mu líbí nebo mu je něčím blízká. Studenti si naopak příslušné státy losovali. Společně si pak ve škole vybrali základnu, kde svou zemi představili. Prezentace byly různé. Na Kubě jste mohli ochutnat nealkoholické mojito, ve Španělsku gazpacho, polévku plnou vitamínů, v Rusku proběhl názorný návod na výrobu alkoholu a v Peru jste si šperky mohli rovnou zhotovit. Řecko nás potrápilo znalostním testem svých bájí, Itálie poukázala na automobilový průmysl svým vozem FIAT, ve Švýcarsku jste si mohli zobnout čokolády, na Slovensku zase brynzy. A to nebylo zdaleka vše. Studenti se dozvěděli mnoho dalších zajímavostí a i ukázka rodného jazyka dané země se všem líbila. Nálada panovala výborná a všichni byli spokojeni. Country večer Tak jako již každým rokem třída kvarta pořádala letos již 16. ročník tradičního Country večera. Všude panovala atmosféra divokého západu - z reproduktorů proudily melodické tóny písní v country stylu, po chodbách se procházeli kovbojové s nablýskanými kolty za pasem a z učeben se staly různé saloony, bary či místností s bohatou tombolou, na kterou se těšil snad každý návštěvník. Nejcenější dary od sponzorů šli do dražby, které se mohli zúčastnit všichni, kteří vyvolávací finančí částku měli.první myšlenka uspořádat něco v country stylu se zrodila roku Tehdy se sice nesešlo tolik lidí jako dnes, ale i v malém počtu si to každý dokázal užít po svém. Lidé si povídali, soutěžili, prostě se bavili a tak to zůstalo dodnes. Návštěvníci chodili k baru pro občerstvení, měli možnost se vrátit do dob divokého západu díky scénkám, které si kvarta pro ně připravila. Vše bylo prokládáno vynikajícími tanečními kreacemi a zajímavými soutěžemi. Tento večer je každoročně připravován pro žáky naší školy a jejich rodiče. Maturitní plesy Maturitní plesy tříd 4S a oktávy proběhly ve dnech a 6.3. v Národním domě v Hostinném. Plesy připravili žáci 3S a septimy.

19 Zájezd do jižní Anglie V dubnu letošního roku se 42 studentů gymnázia vypravilo s cestovní kanceláří Krištof na sedmidenní zájezd do jižní Anglie. Z Calais jsme se trajektem přeplavili do přístavu Dover, kde nás Anglie přivítala typickým pohledem na bílé křídové skály. Po celodenní prohlídce Londýna jsme večer dorazili do malebného přímořského městečka Eastbourne, kde jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách. Hned druhý den jsme se vydali na výlet po křídových útesech nazývaných Beachy Head a Seven Sisters (Sedm sester). Prohlédli jsme si Long Man, podivuhodný útvar opředený mnoha legendami. Během našeho pobytu jsme navštívili i některá historicky zajímavá místa, například pozoruhodný hradební komplex Arundel Castle; Rye, romantické městečko s typickými uličkami a hrázděnými domy; Hastings, proslavené nejen bitvou v roce 1066, kdy Vilém Dobyvatel porazil krále Herolda II. a ovládl tehdejší anglosaskou říši, ale známé i jako ráj pašeráků, jak jsme se sami mohli přesvědčit a nahlédnout do jejich každodenního života v Smugglers Cave (Jeskyní pašeráků); v Portsmouth jsme si prohlédli válečnou loď admirála Nelsona HMS Victory a historické námořní doky. Také jsme navštívili jedno z nejznámějších letovisek na jižním pobřeží Brighton, kde jsme se pobavili na Brighton Pier, historickém molu v současné době přeměněné na zábavní centrum, a prohlédli si podmořský svět v Sea Life Centre. Poslední den zájezdu jsme opět věnovali prohlídce Londýna. Majáles Jako již každoročně i letos připravili studenti společně s pedagogy na den 7.5. Majáles. Průvod studentů s pedagogy v maškarním oblečení prošel městem a zakončil svou cestu zábavným programem jednotlivých tříd na náměstí. Jedná se o studentskou nekomerční akci. Projektový den Dne byl pro žáky školy připraven projektový den. Žáci měli možnost se předem přihlásit na vybraný projekt. Mohli vybírat mezi těmito projekty: Outdorové sporty: v areálu městského parku byly připraveny tyto sportovní aktivity: střelba z luku, stavba stanu poslepu, týmové lyže, suchý slalom, lanová dráha, bungie running, požární zásah. Přírodovědný výlet do Zoologické zahrady Dvůr králové nad Labem: zde byla pro žáky připravena naučná stezka Ohrožené druhy živočichů v ZOO Dvůr králové nad Labem. Deskové hry: v rámci tohoto projektu probíhal turnaj v deskové hře Carcasone. Žáci se při hře mohli zdokonalovat ve svém matematicko-analytickém myšlení. Pro vítěze byly připraveny deskové hry. Tvůrčí psaní: tento workshop si kladl za cíl přiblížit žákům vliv reklamy a propagačních prostředků na vlastní tvorbu. Karetní hra Mariáš: osvojením staré karetní hry si žáci mohli procvičovat postřeh a logické myšlení. Zároveň poznali její historii. Cyklistický výlet: během naplánované trasy, žáci poznávali zajímavé historické i novodobé stavby Trutnovska. Projekt Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" Dějepisný projekt "Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" je dlouholetá aktivita, ve které pokračujeme v rámci vyučování dějepisu, především ve třídě sextě a tercii osmiletého gymnázia. Smyslem tohoto projektu je naučit žáky pracovat samostatně s historickou informací a efektivně využívat ICT ke zpracování a prezentaci svých poznatků. Tato aktivita je nasměrována do volného času studentů, ale využívá se i jako vhodné doplnění výuky. Tento projekt má význam nejen v osvojení si základních principů práce historika - badatele, ale také v získání určitého pocitu lokálního vědomí. Ve školním roce 2009/2010 byla instalována expozice ze života města Hostinné v období 1. republiky. Tento projekt si vybral VÚP jako PDP a pracovníci VÚP Praha ho monitorují.

20 Výměnné pobyty s Gymnáziem Landau a.d. Isar (Bavorsko) Pokračujeme v dlouholetém projektu výměnných pobytů s Gymnáziem Landau a.d. Isar (Bavorsko). Činnost školního informačního střediska Průběžně se zde doplňoval knižní fond, který je určen pro potřebu žáků i zaměstnanců školy. Nakupovala se krásná literatura, hlavně tzv. povinná četba. Dále se kupovaly slovníky, encyklopedie, naučná literatura (např.: sociologie, sociální péče, péče o nemocné, Ottův naučný slovník). Neméně významný byl nákup odborných videokazet, určených k výuce (např. Zdravý životní styl, Řekni drogám ne, videokazety k české literatuře aj.).

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 39, 53 7 Hostinné Výroční zpráva školní rok 6/7 V Hostinném dne..7 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2007/2008 V Hostinném dne 17.10.2008 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2010/2011 V Hostinném dne 19.10.2011 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2008/2009 V Hostinném dne 19.10.2009 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Výní zpráva za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Sídlo Právní forma IČO Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2014/2015 V Hostinném dne 16. 10. 2015 Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více