Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy, údaje o školské radě Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Statistické vyhodnocení přijetí studentů na VŠ a VOŠ Údaje o provedených inspekcích ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o spolupráci s odborovou organizací

3 Základní charakteristika školy a) Název školy, adresa, právní forma, IČ, identifikátor zařízení Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa pro dálkový přístup: b) Název a adresa zřizovatele Zřizovatel: Královehradecký kraj. Sídlo: Pivovarské náměstní Hradec Králové c) Ředitel školy ředitelka: Mgr. Ivana Mědílková trvalý pobyt: A.Dvořáka Hostinné d) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení je vystaveno s účinností od čj / S účinností od nám byla provedena změna v rozhodnutí pod čj. 8743/ e) Druh školy a součásti školy Druh školy: státní Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 120 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišť uje školní jídelna stravování pro všechny mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel.

4 f) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné studium denní délka studia: 8r. 0 měs K/81 Gymnázium - studium denní délka studia: 8r. 0 měs M/003 Sociální péče pečovatelská činnost studium denní délka studia: 4r. 0 měs. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Na SOŠ vyučujeme obor M/003 Sociální péče pečovatelská činnost. O obor Sociální péčepečovatelská činnost je stále zájem. Kombinace těchto dvou oborů se nám osvědčila. g) Akreditace Ministerstva zdravotnictví Praha byla naší škole udělena akreditace MZ pro vzdělávací program: Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecný sanitář. Tento kurz bude probíhat v prostorách školy a lektory tohoto kurzu budou zaměstnanci školy, zaměstnanci Gerontocentra Hostinné a další zdravotničtí zaměstnanci z jiných organizací. První kurz byl zahájen dne s dvaceti přihlášenými. Vzdělávací program bude dotován 100 výukovými teoretickými hodinami a 50ti hodinami praxe v Gerontocentru Hostinné. Kurz bude ukončen závěrečným testem a praktickými zkouškami. Po úspěšném absolvování získají Osvědčení o absolvování kurzu. h)dotační, rozvojové a operační programy Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na rok Gymnázium a střední odborná škola podala žádost o dotaci v rámci tohoto programu pro 1 žákyni oboru sociální péče pečovatelská činnost. Tato dotace byla žákyni přiznána. Program MŠMT na podporu realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok Gymnázium a střední odborná škola podala žádost pod názvem Studium k výkonu specializovaných činností. Kritéria pro tuto dotaci byla splněna, ale žádosti nebylo vyhověno. i) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících ve škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišť oval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišť oval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost studentů. j) Údaje o školské radě První volby do školské rady proběhly dne , kdy byli zvoleni zástupci pedagogických pracovníků a dne , kdy byli zvoleni zástupci rodičů a zástupci zletilých student. Současné složení školské rady: Předseda: p. Bc. Karel Klíma Členové: sl. Denisa Horáková p. Vladimír Junek p. Petra Krempaská p. Mgr. Eva Prokopová p. PhDr. Lenka Neumannová Školská rada se schází podle potřeb, nejméně 2x za školní rok.

5 k) Zařazení do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV Rozhodnutím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ze dne byla naše škola zařazena do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV. V červnu 2004 se naše gymnázium zapojilo do ověřování tvorby ŠVP podle pilotní verze RVP GV na vybraných pilotních školách. Ve školním roce tzn. 2004/2005 proběhlo čtení RVP ve škole. Byla provedena analýza školy. Na základě této analýzy byla zpracována charakteristika ŠVP. Pak se v rámci diskuse o vzdělávacím obsahu provedlo zařazení předmětů a průřezových témat do učebního plánu. Ve školním roce 2005/2006 byl postupně vytvořen učiteli školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium a ten začal být ve školním roce 2006/2007 ověřován v primě osmiletého gymnázia a ve školním roce 2007/2008 byl ověřován v primě a sekundě, ve školním roce 2008/2009 v primě, sekundě, tercii. Spolupráce s VÚP v Praze dále pokračuje. Do této práce je zapojen celý učitelský sbor. Škola rovněž spolupracovala při tvorbě manuálu RVPGV s VÚP Praha. Pro VÚP Praha je zpracováván PDP. Pro konferenci Kaleidoskop zkušeností ŠVP na gymnáziích, která proběhla v září 2008, zpracovala škola své vystoupení na téma Kurzy a projekty v ŠVP. Své zkušenosti konzultuje škola se zástupci z ostatních pilotních gymnázií. V průběhu školního roku 2009/2010 ředitelka školy spolupracovala na výzkumu doc. PhDr. Tomáše Janíka, který se týkal právě kurikulární reformy a jehož závěry byly shrnuty ve výzkumné zprávě vydané VÚP Praha Na škole proběhlo pod garancí VÚP koučování, které bylo dalším obohacením. Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena práce na tvorbě ŠVP pro obor sociální péče pečovatelská činnost. l) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,42 10,48

6 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/81 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 21295/ M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost Přehled akreditovaných kvalifikačních kurzů Název kvalifikačního kurzu datum Kdo udělil akreditaci Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecný sanitář Ministerstvo zdravotnictví Praha Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2009/2010 působilo na škole celkem 24 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 3 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. V průběhu školního roku se vrátil jeden plně kvalifikovaný pedagog z rodičovské dovolené, který vystřídal nekvalifikovaného pedagoga. Jeden pedagog, který nesplňoval pedagogickou kvalifikaci odešel na rodičovskou dovolenou byl zastoupen plně aprobovaným pedagogickým pracovníkem. Ke konci školního roku 17 učitelů splňovalo jak odborné, tak i pedagogické vzdělání. Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si doplňovali vzdělání tito pracovníci: - 1 vyučující anglického jazyka si doplnil vzdělání na PF MU Brno, obor učitelství specializace v pedagogice - 1 vyučující tělesné výchovy si doplňoval vzdělání na FF MU Brno, obor pedagogika Dále si pro výuku odborných předmětů na střední škole doplňovali vzdělání tito pracovníci: - 1 pedagog si doplnil vzdělání na PF v Hradci Králové, obor sociální práce Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2009/ Počet nekvalifikovaných pracovníků na konci školního roku školní rok 2009/2010 U pedagogických pracovníků 7 U nepedagogických pracovníků 0

7 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 35 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 29 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 18 Mgr. Bubeníková L. učitelka PF Ústí nad Labem 20 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 15 Faltová I. učitelka Konzervatoř Pardubice 4 Mgr. Farská J. učitelka Fakulta humanitních studií Pardubice, PF MU Brno 13 Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 19 Forman Michal učitel Gymnázium Trutnov 4 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 35 Mgr. Hradecká B. učitelka PF Ústí nad Labem 50 Mgr. Kvášovský J. učitel PřF UK PHA 5 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 9 Bc. Machová J. učitelka PF MU Brno 4 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 26 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 19 Mgr. Pírková L. učitelka Univerzita Palackého Olomouc 3 Bc. Poláková G. učitelka UK Praha 9 Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 31 Romanovas P.,DiS. učitelka SPŠ Litomyšl 4 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha, PF Hradec Králové 7 Bc. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 6 PF Hradec Králové Mgr. Stránský J. učitel PF HK 4 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 8 Mgr. Špačková R. učitelka PřF UK Praha, PF UK Praha 16 Vlášek M. učitel Gymnázium Trutnov, studující PF MU Brno 5 Zahrádková T. učitelka Gymnázium Trutnov, studující PF MU Brno 6

8 ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. sekr.a mzd.uč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 18 Menclová H. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 24 Špetlová V. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 38 Tichý J. Správce infor. a komunik. technologií Gymnázium a SOŠ Hostinné 1 Valík J školník a údr. SPŠ strojnická Opava 38 Klímová M. ved.šk.jídelny Stř.hot.škola Mariánské Lázně 15 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 8 kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Kaprálová E. pom.kuchařka elektronech. SOU elektrotechnické Vrchlabí 10 Kupková I. pom. kuchařka elektromech. učňovské - ZPA Trutnov 24 Levová A. kuchařka mechanička UŠ elektrotechnická Vrchlabí 39 Levová A. pom. kuchařka kadeřnice SOU Hradec Králové 6 Machová M. pom.kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 10 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 17 Pecháčková K. kuch-prodej buf. prodavačka, kuchař SOU Žamberk, SŠ Smiřice 17 Trejbal J. kuchař kuchař SOU Teplice nad Metují 20 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 19 Horáčková A. řidič SPŠ papírenská Hostinné 27

9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje. Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno. Druh studia,kurzu apod počet zúčastněných pracovníků Kurikulární reforma na gymnáziích první výsledky výzkumu Kvalitní škola 2 Dítě v krizi 2 Botanika a zoologie v pedagogické a terénní praxi 2 Metoda CLIL anglický jazyk obsahově a jazykově integrované vyučování na 2 stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií 3 Inovační metody práci učitele SŠ Alternativní způsoby výuky 1 Seminář pro středoškolské učitele chemie 1 Úvod do první pomoci při šikanování 1 Interaktivní svět nakladatelství fraus 1 Cesta od tradičního vyučování modernímu učení 1 Den učitelů němčiny 1 Drogy a škola II 1 Komunikace s agresivním žákem a rodičem 1 Meteorologie jako integrující učivo na základní škole 2 Rizikové chování dospívajících a jeho prevence 1 Letní škola historie 2 Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS 1 Školení firmy Vema - mzdy - 3 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1 Aktuální změny ve mzdovém účetnictví a praktické cvičení pro mzdové účetní od října do prosince Pokladna a pokladní doklady v roce Praktické cvičení ve mzdovém účetnictví příklady na aplikaci novelizovaných předpisů 1 Změny v účetních postupech PO od

10 Údaje o přijímacím řízení Gymnázium: - pro školní rok 2010/2011 byli žáci s průměrným prospěchem do 1,5 přijati bez přijímací zkoušky. Ostatní žáci skládali písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Sociální péče-pečovatelská činnost: - pro školní rok 2010/2011 byli žáci přijímáni bez přijímací zkoušky a jejich pořadí bylo stanoveno Na základě prospěchových průměrů uvedených na přihlášce ke studiu. Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Kód oboru Název oboru 1.kolo 2.kolo poč.přihl. poč.přij. poč.přihl. poč.přij K/81 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Kód oboru Název oboru 3.kolo 4.kolo a 5 kolo Stav poč.přihl. poč.přij. Poč.přihl. Poč.přij. k K/81 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia kód oboru Název oboru cel Poč. roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk K/801 Gymnázium-všeobecné Ostatní střední školy kód oboru Název oboru cel Poč M/003 roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk. Sociální péčepeč.činnost

11 b) Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník obor sociální péče-pečovatelská činnost Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hod. / žák zamešk.hod. 1.ročník ,47 7,48 2.ročník ,74 7,54 3.ročník , ročník ,29 7,67 5.ročník ,77 8,34 6.ročník ,91 9,23 7.ročník ,82 8,44 8.ročník ,6 13,35 obor sociální péče - pečovatelská činnost Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hodin / žák zamešk.hod. 1.ročník ,58 14,71 2.ročník ,68 19,71 3.ročník ,37 13,29 4.ročník ,35 17,08

12 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2009/ /2010 Stupeň chování počet % z celku ,61% 2 1 0,39% 3 0 0% e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluv. hodin % z celku 151 0,46% Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2009/2010 celkem maturovalo 16 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 20 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky proběhly v termínu od Kód oboru K/801 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Gymnáziumvšeobecné Kód oboru M/003 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Sociální péčepečovatel činnost

13 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení realizace projektu STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ve školním roce 2009/2010 Základním cílem stanovení strategie prevence rizikových projevů chování pro školní rok byla koordinace a realizace naplánovaných konkrétních aktivit a jejich realizátorů tak, abychom předcházeli rizikovému chování žáků a zároveň co nejvíce eliminovali případné dopady takového chování a jednání. Jednotlivé aktivity proto byly směrovány k efektivní primární prevenci. Všem žákům školy byly v rámci nespecifické primární prevence školou nabídnuty volnočasové aktivity s bohatým kulturním a sportovním zaměřením. Největší popularitu si získaly sportovní aktivity (např. florbal, sportovní hry) a internet, který umožnil využít volný čas žáků k získání informací a doplnění vědomostí. Během celého školního roku žáci také navštěvovali školní knihovnu a zúčastňovali se kulturních akcí. Například pravidelných vystoupení žáků Základní umělecké školy v Hostinném, kteří jsou rovněž našimi studenty. Specifická primární prevence byla cíleně zaměřena na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, kterými jsou záškoláctví, šikana, rasizmus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, onemocnění infekčními nemocemi, netolismu a patologického hráčství; rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, poruch příjmu potravy. Osvědčily se nám adaptační kurzy pro primu a kvintu gymnázia a první ročník sociální péče organizované školou a jejími pedagogy a biskupstvím královéhradeckým, a to zejména ve vytvoření pozitivního klimatu mezi studenty navzájem a školou jako takovou. Profesionální úroveň měly i besedy pořádané RIAPS Trutnov v rámci programu Zdraví životní styl. Žáci byli celoročně informováni o možnosti využití poradenské činnosti školního metodika prevence, nízkoprahového zařízení RIAPS a Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově. Školní metodik prevence rizikových projevů absolvoval pravidelné školení pořádané okresní a krajskou koordinátorkou, účastnil se XII. ročníku konference ve Zlíně Dítě v krizi Zvládání práce s krizí (co zvyšuje a snižuje resilienci) a zahájil studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. Studentky střední školy sociální péče pokračovaly ve vzdělávání peerů v rámci programu Tři dny s Červenou stužkou. Tentokrát na téma antikoncepce. Své poznatky a informace předávají dál svým vrstevníkům na naší škole. Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období (Č.j.: 10844/ ) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99 22 Evaluace a diagnostika preventivních programů Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Školní řád Gymnázia a SOŠ Hostinné Strategie prevence rizikových projevů chování na období Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Prevenci sociálně patologických jevů žáků naší školy je věnována dlouhodobá systematická pozornost. V rámci ŠVP se problematika protidrogové výchovy promítá do téměř všech vyučovacích

14 předmětů a je všemi vyučujícími realizována. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s novými materiály z oblasti prevence metodickými pokyny MŠMT a jiných institucí a mají dostatek informací o tom, jak by měli reagovat v případě zjištění alkoholu, drog, šikany ve třídě či škole. Zároveň jsou seznámeni s tím, jak situacím předcházet a na co se zaměřit při plnění tohoto úkolu. Důraz klademe na posílení a prohloubení práce třídního učitele s kolektivem třídy a na vytvoření dobrého vztahu učitel žák. Poctivý přístup žáků a učitelů k dané problematice na naší škole je zárukou toho, že se nám většina aktivit daří plnit velmi dobře. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda firmy MEYERA kompenzační pomůcky 3S, 4S Canisterapie 4S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 2S Beseda s pí. Baliharovou na téma Dula a břišní tance 3S, 4S Tyfloservis Hradec Králové 4S S Tebou o Tobě prima, kvinta a1s Beseda zdravé zuby 1S, 2S Divadlo Studenti německého jazyka se zúčastnili v měsíci říjnu představení německého divadla v Pardubicích. Také se studenti tříd oktáva, septima a sexta zúčastnili divadelního představení v Hradci Králové. Koncert Žáci školy se v lednu zúčastnili koncertu indické hudby. Úvodní kurzy Pro žáky primy a 1S byly v září 2009 realizovány úvodní adaptační kurzy v Dobré vodě a v Harrachově. Sportovní kurzy Cyklo-turistický kurz proběhl pro třídy 2S a sextu na Pecce v září Pro žáky sekundy, a sexty byl v lednu 2010 organizován lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v květnu 2010 pro žáky septimy a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Žáci tercie v měsíci červnu absolvovali tábornický kurz Běh Naděje 3. ročník Této akce se zúčastnili dobrovolně žáci školy. Exkurze Pro žáky školy se v měsíci březen uskutečnila exkurze do Drážďan

15 Prima : a) Zeměpisně biologická exkurze b) Dvůr králové nad Labem - ZOO Sekunda: a) Adršpach b) Častolovice, Letohrad, Kunvald historická exkurze Tercie a) Praha ZOO, divadelní představení Baron Prášil b) Trutnov Muzeum, Bojiště c) Častolovice, Letohrad, Kunvald historická exkurze Kvarta: a) Praha ZOO, divadelní představení Baron Prášil b) Praha - Hvězdárna Kvinta: a) Dvůr Králové nad Labem Vánoční ozdoby, Přírodopisná výstava Septima: a) Trutnov pivovar b) Zeměpisně biologická exkurze c) Chlum historická exkurze Oktáva: a) Trutnov pivovar 1S: 2S: a) Galerie antické kultury b) Trutnov Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené c) Vrchlabí Domov důchodců, Muzeum d) Hostinné Pečovatelská služba a Mateřská škola e) Hradec Králové Galerie výtvarného umění f) Dvůr Králové nad Labem ZOO g) Vrchlabí Dětský domov se školou, Diakonie ČCE h) Hradec Králové Festival sociálních služeb i) Žireč Domov svatého Josefa a) Dvůr Králové nad Labem Diakonice, Domov pro seniory b) Nová Paka Domov důchodců a chráněná dílna c) Úpice Hvězdárna d) Hradec Králové Festival sociálních služeb 3S: a) Kosmonosy psychiatrická léčebna, Mladá Boleslav Centrum 86 b) Vrchlabí Městský úřad c) Praha škola Jaroslava Ježka, Jedličkův ústav d) Kostelec nad orlicí Integrační středisko, Jaroměř Internátní škola e) Hradec Králové Festival sociálních služeb 4S: a) Kosmonosy psychiatrická léčebna, Mladá Boleslav Centrum 86 b) Hradec Králové dětský diagnostický ústav c) Hradec králové návštěva a beseda ZŠ a SŠ pro neslyšící

16 d) Dvůr králové nad Labem Dětské centrum, Léčebna zrakových vad e) Dvůr králové nad Labem Kojenecký ústav a Dětský domov f) Praha škola Jaroslava Ježka, Jedličkův ústav g) Malé Svatoňovice h) Odolov - Věznice Charitativní akce Žákyně, které studují obor sociální péče-pečovatelská činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 3S se podíleli na konání této charitativní sbírky Bílá pastelka žáci ze třídy 1S se podíleli na této sbírce na pomoc zrakově postižených Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda z českého jazyka: Kategorie I. B.Sahánková místo D.Halíková místo Kategorie II. V. Junková 5. místo J.Müksch 6.místo Konverzační soutěž v německém jazyce: P. Tauchmanová 4. místo M. Klug 14.místo Matematická olympiáda: kategorie Z6 H. Turková místo Kategorie Z7 J. Kalenský 8.místo Pythagoriáda: 6.ročník účast H. Turková, A. Cepková, K. Kalenská 7.ročník J. Kalenský místo J. Novotný místo K. Fišarová místo Biologická olympiáda: Kategorie D 3 řešitelé A.Nosková - 2.místo K.Fišarová 3.místo J. Fišar 4.místo Poznávání přírodnin: kategorie B J. Sogel 9.místo E.Bucharová 8.místo M.Boháček místo kategorie C P. Kašparová 13.místo D.Sogel 18.místo kategorie D A.Nosková 2. místo K. Fišarová 6.místo H. Turková -7.místo

17 Dějepisná olympiáda: D. Sogel 1.místo J. Papoušek - 3.místo Fyzikální olympiáda: kategorie C O. Kubíček 9.místo Zeměpisná olmypiáda kategorie C J. Papoušek 2.místo Novopacký slavíček 2010 M. Trejbal, D. Sogel úspěšné vystoupení v pěvecké soutěži Krajská kola: Matematická olympiáda: účast O. Kubíček, E. Bucharová fyzikální olympiáda: účast O. Kubíček Biologická olympiáda: kategorie D K. Fišarová 11. místo A. Nosková 12. místo J. Fišar místo Poznávání rostlin a živočichů A. Nosková 10. místo Prezentiáda: Studenti E. Bucharová, I. Zaplatílková a D. Thu Huyen se se svým projektem umístili na 3. místě Středoškolská odborná činnost 3. místo J. Sogel, M. Boháček Dějepisná olympiáda: D. Sogel 8.-9.místo Zeměpisná olympiáda: kategorie C J. Papoušek 2.místo - Postup do celostátního kola soutěže Eurorebus Celostátní soutěže: Celostátní soutěž Eurorébus Kategorie C J.Papoušek 8.místo Celorepublikové mistrovství České republiky v Piškvorkách: Tým ve složení E. Sucharová, T. Krempaský, J. Sogel, O. Stránský, P. Lesák, L. Marek a L. Legemza se v celorepublikovém mistrovství v Piškvorkách umístil na místě.

18 Sportovní soutěže: Okrskové kolo ve florbale ZŠ kat. III - chlapci Okrskové kolo ve florbale ZŠ kat. IV - chlapci Kvalifikace o okresní kolo ve florbale SŠ kat. V - chlapci Okrskové kolo v halovém fotbale ZŠ kat. III - chlapci Okrskové kolo v halovém fotbale ZŠ kat. IV - chlapci Kvalifikace o okresní kolo v halovém fotbale SŠ kat. V - chlapci Okresní kolo v basketbale SŠ kat. V - chlapci Okresní kolo v basketbale SŠ kat. V dívky Okresní kolo v orientačním běhu SŠ kat. V dívky Okresní kolo v přespolním běhu SŠ kat. V dívky Okrskové kolo v přehazované ZŠ kat. III dívky Okrskové kolo v přehazované ZŠ kat. IV dívky Akce studentů Evropský den jazyků Na podzim loňského roku proběhl na naší škole jako každoročně Evropský den jazyků, který vyhlásila Rada Evropy v roce Tento den oslavujeme pokaždé jinak, cíl je však stejný,a to přiblížit žákům jiné kultury a motivovat je ke studiu cizích jazyků. Tentokrát jsme akci pojali celosvětově. Každý profesor si vybral zemi, která se mu líbí nebo mu je něčím blízká. Studenti si naopak příslušné státy losovali. Společně si pak ve škole vybrali základnu, kde svou zemi představili. Prezentace byly různé. Na Kubě jste mohli ochutnat nealkoholické mojito, ve Španělsku gazpacho, polévku plnou vitamínů, v Rusku proběhl názorný návod na výrobu alkoholu a v Peru jste si šperky mohli rovnou zhotovit. Řecko nás potrápilo znalostním testem svých bájí, Itálie poukázala na automobilový průmysl svým vozem FIAT, ve Švýcarsku jste si mohli zobnout čokolády, na Slovensku zase brynzy. A to nebylo zdaleka vše. Studenti se dozvěděli mnoho dalších zajímavostí a i ukázka rodného jazyka dané země se všem líbila. Nálada panovala výborná a všichni byli spokojeni. Country večer Tak jako již každým rokem třída kvarta pořádala letos již 16. ročník tradičního Country večera. Všude panovala atmosféra divokého západu - z reproduktorů proudily melodické tóny písní v country stylu, po chodbách se procházeli kovbojové s nablýskanými kolty za pasem a z učeben se staly různé saloony, bary či místností s bohatou tombolou, na kterou se těšil snad každý návštěvník. Nejcenější dary od sponzorů šli do dražby, které se mohli zúčastnit všichni, kteří vyvolávací finančí částku měli.první myšlenka uspořádat něco v country stylu se zrodila roku Tehdy se sice nesešlo tolik lidí jako dnes, ale i v malém počtu si to každý dokázal užít po svém. Lidé si povídali, soutěžili, prostě se bavili a tak to zůstalo dodnes. Návštěvníci chodili k baru pro občerstvení, měli možnost se vrátit do dob divokého západu díky scénkám, které si kvarta pro ně připravila. Vše bylo prokládáno vynikajícími tanečními kreacemi a zajímavými soutěžemi. Tento večer je každoročně připravován pro žáky naší školy a jejich rodiče. Maturitní plesy Maturitní plesy tříd 4S a oktávy proběhly ve dnech a 6.3. v Národním domě v Hostinném. Plesy připravili žáci 3S a septimy.

19 Zájezd do jižní Anglie V dubnu letošního roku se 42 studentů gymnázia vypravilo s cestovní kanceláří Krištof na sedmidenní zájezd do jižní Anglie. Z Calais jsme se trajektem přeplavili do přístavu Dover, kde nás Anglie přivítala typickým pohledem na bílé křídové skály. Po celodenní prohlídce Londýna jsme večer dorazili do malebného přímořského městečka Eastbourne, kde jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách. Hned druhý den jsme se vydali na výlet po křídových útesech nazývaných Beachy Head a Seven Sisters (Sedm sester). Prohlédli jsme si Long Man, podivuhodný útvar opředený mnoha legendami. Během našeho pobytu jsme navštívili i některá historicky zajímavá místa, například pozoruhodný hradební komplex Arundel Castle; Rye, romantické městečko s typickými uličkami a hrázděnými domy; Hastings, proslavené nejen bitvou v roce 1066, kdy Vilém Dobyvatel porazil krále Herolda II. a ovládl tehdejší anglosaskou říši, ale známé i jako ráj pašeráků, jak jsme se sami mohli přesvědčit a nahlédnout do jejich každodenního života v Smugglers Cave (Jeskyní pašeráků); v Portsmouth jsme si prohlédli válečnou loď admirála Nelsona HMS Victory a historické námořní doky. Také jsme navštívili jedno z nejznámějších letovisek na jižním pobřeží Brighton, kde jsme se pobavili na Brighton Pier, historickém molu v současné době přeměněné na zábavní centrum, a prohlédli si podmořský svět v Sea Life Centre. Poslední den zájezdu jsme opět věnovali prohlídce Londýna. Majáles Jako již každoročně i letos připravili studenti společně s pedagogy na den 7.5. Majáles. Průvod studentů s pedagogy v maškarním oblečení prošel městem a zakončil svou cestu zábavným programem jednotlivých tříd na náměstí. Jedná se o studentskou nekomerční akci. Projektový den Dne byl pro žáky školy připraven projektový den. Žáci měli možnost se předem přihlásit na vybraný projekt. Mohli vybírat mezi těmito projekty: Outdorové sporty: v areálu městského parku byly připraveny tyto sportovní aktivity: střelba z luku, stavba stanu poslepu, týmové lyže, suchý slalom, lanová dráha, bungie running, požární zásah. Přírodovědný výlet do Zoologické zahrady Dvůr králové nad Labem: zde byla pro žáky připravena naučná stezka Ohrožené druhy živočichů v ZOO Dvůr králové nad Labem. Deskové hry: v rámci tohoto projektu probíhal turnaj v deskové hře Carcasone. Žáci se při hře mohli zdokonalovat ve svém matematicko-analytickém myšlení. Pro vítěze byly připraveny deskové hry. Tvůrčí psaní: tento workshop si kladl za cíl přiblížit žákům vliv reklamy a propagačních prostředků na vlastní tvorbu. Karetní hra Mariáš: osvojením staré karetní hry si žáci mohli procvičovat postřeh a logické myšlení. Zároveň poznali její historii. Cyklistický výlet: během naplánované trasy, žáci poznávali zajímavé historické i novodobé stavby Trutnovska. Projekt Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" Dějepisný projekt "Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" je dlouholetá aktivita, ve které pokračujeme v rámci vyučování dějepisu, především ve třídě sextě a tercii osmiletého gymnázia. Smyslem tohoto projektu je naučit žáky pracovat samostatně s historickou informací a efektivně využívat ICT ke zpracování a prezentaci svých poznatků. Tato aktivita je nasměrována do volného času studentů, ale využívá se i jako vhodné doplnění výuky. Tento projekt má význam nejen v osvojení si základních principů práce historika - badatele, ale také v získání určitého pocitu lokálního vědomí. Ve školním roce 2009/2010 byla instalována expozice ze života města Hostinné v období 1. republiky. Tento projekt si vybral VÚP jako PDP a pracovníci VÚP Praha ho monitorují.

20 Výměnné pobyty s Gymnáziem Landau a.d. Isar (Bavorsko) Pokračujeme v dlouholetém projektu výměnných pobytů s Gymnáziem Landau a.d. Isar (Bavorsko). Činnost školního informačního střediska Průběžně se zde doplňoval knižní fond, který je určen pro potřebu žáků i zaměstnanců školy. Nakupovala se krásná literatura, hlavně tzv. povinná četba. Dále se kupovaly slovníky, encyklopedie, naučná literatura (např.: sociologie, sociální péče, péče o nemocné, Ottův naučný slovník). Neméně významný byl nákup odborných videokazet, určených k výuce (např. Zdravý životní styl, Řekni drogám ne, videokazety k české literatuře aj.).

Výroční zpráva školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2007/2008 V Hostinném dne 17.10.2008 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Hostinném dne 17.10.2013 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Hostinném dne 17.10.2014 Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více