Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy, údaje o školské radě Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Statistické vyhodnocení přijetí studentů na VŠ a VOŠ Údaje o provedených inspekcích ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o spolupráci s odborovou organizací

3 Základní charakteristika školy a) Název školy, adresa, právní forma, IČ, identifikátor zařízení Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa pro dálkový přístup: b) Název a adresa zřizovatele Zřizovatel: Královehradecký kraj. Sídlo: Pivovarské náměstní Hradec Králové c) Ředitel školy ředitelka: Mgr. Ivana Mědílková trvalý pobyt: A.Dvořáka Hostinné d) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení je vystaveno s účinností od čj / S účinností od nám byla provedena změna v rozhodnutí pod čj. 8743/ e) Druh školy a součásti školy Druh školy: státní Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 120 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišť uje školní jídelna stravování pro všechny mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel.

4 f) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné studium denní délka studia: 8r. 0 měs K/81 Gymnázium - studium denní délka studia: 8r. 0 měs M/003 Sociální péče pečovatelská činnost studium denní délka studia: 4r. 0 měs. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Na SOŠ vyučujeme obor M/003 Sociální péče pečovatelská činnost. O obor Sociální péčepečovatelská činnost je stále zájem. Kombinace těchto dvou oborů se nám osvědčila. g) Akreditace Ministerstva zdravotnictví Praha byla naší škole udělena akreditace MZ pro vzdělávací program: Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecný sanitář. Tento kurz bude probíhat v prostorách školy a lektory tohoto kurzu budou zaměstnanci školy, zaměstnanci Gerontocentra Hostinné a další zdravotničtí zaměstnanci z jiných organizací. První kurz byl zahájen dne s dvaceti přihlášenými. Vzdělávací program bude dotován 100 výukovými teoretickými hodinami a 50ti hodinami praxe v Gerontocentru Hostinné. Kurz bude ukončen závěrečným testem a praktickými zkouškami. Po úspěšném absolvování získají Osvědčení o absolvování kurzu. h)dotační, rozvojové a operační programy Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na rok Gymnázium a střední odborná škola podala žádost o dotaci v rámci tohoto programu pro 1 žákyni oboru sociální péče pečovatelská činnost. Tato dotace byla žákyni přiznána. Program MŠMT na podporu realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok Gymnázium a střední odborná škola podala žádost pod názvem Studium k výkonu specializovaných činností. Kritéria pro tuto dotaci byla splněna, ale žádosti nebylo vyhověno. i) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících ve škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišť oval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišť oval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost studentů. j) Údaje o školské radě První volby do školské rady proběhly dne , kdy byli zvoleni zástupci pedagogických pracovníků a dne , kdy byli zvoleni zástupci rodičů a zástupci zletilých student. Současné složení školské rady: Předseda: p. Bc. Karel Klíma Členové: sl. Denisa Horáková p. Vladimír Junek p. Petra Krempaská p. Mgr. Eva Prokopová p. PhDr. Lenka Neumannová Školská rada se schází podle potřeb, nejméně 2x za školní rok.

5 k) Zařazení do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV Rozhodnutím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ze dne byla naše škola zařazena do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV. V červnu 2004 se naše gymnázium zapojilo do ověřování tvorby ŠVP podle pilotní verze RVP GV na vybraných pilotních školách. Ve školním roce tzn. 2004/2005 proběhlo čtení RVP ve škole. Byla provedena analýza školy. Na základě této analýzy byla zpracována charakteristika ŠVP. Pak se v rámci diskuse o vzdělávacím obsahu provedlo zařazení předmětů a průřezových témat do učebního plánu. Ve školním roce 2005/2006 byl postupně vytvořen učiteli školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium a ten začal být ve školním roce 2006/2007 ověřován v primě osmiletého gymnázia a ve školním roce 2007/2008 byl ověřován v primě a sekundě, ve školním roce 2008/2009 v primě, sekundě, tercii. Spolupráce s VÚP v Praze dále pokračuje. Do této práce je zapojen celý učitelský sbor. Škola rovněž spolupracovala při tvorbě manuálu RVPGV s VÚP Praha. Pro VÚP Praha je zpracováván PDP. Pro konferenci Kaleidoskop zkušeností ŠVP na gymnáziích, která proběhla v září 2008, zpracovala škola své vystoupení na téma Kurzy a projekty v ŠVP. Své zkušenosti konzultuje škola se zástupci z ostatních pilotních gymnázií. V průběhu školního roku 2009/2010 ředitelka školy spolupracovala na výzkumu doc. PhDr. Tomáše Janíka, který se týkal právě kurikulární reformy a jehož závěry byly shrnuty ve výzkumné zprávě vydané VÚP Praha Na škole proběhlo pod garancí VÚP koučování, které bylo dalším obohacením. Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena práce na tvorbě ŠVP pro obor sociální péče pečovatelská činnost. l) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,42 10,48

6 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/81 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 21295/ M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost Přehled akreditovaných kvalifikačních kurzů Název kvalifikačního kurzu datum Kdo udělil akreditaci Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecný sanitář Ministerstvo zdravotnictví Praha Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2009/2010 působilo na škole celkem 24 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 3 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. V průběhu školního roku se vrátil jeden plně kvalifikovaný pedagog z rodičovské dovolené, který vystřídal nekvalifikovaného pedagoga. Jeden pedagog, který nesplňoval pedagogickou kvalifikaci odešel na rodičovskou dovolenou byl zastoupen plně aprobovaným pedagogickým pracovníkem. Ke konci školního roku 17 učitelů splňovalo jak odborné, tak i pedagogické vzdělání. Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si doplňovali vzdělání tito pracovníci: - 1 vyučující anglického jazyka si doplnil vzdělání na PF MU Brno, obor učitelství specializace v pedagogice - 1 vyučující tělesné výchovy si doplňoval vzdělání na FF MU Brno, obor pedagogika Dále si pro výuku odborných předmětů na střední škole doplňovali vzdělání tito pracovníci: - 1 pedagog si doplnil vzdělání na PF v Hradci Králové, obor sociální práce Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2009/ Počet nekvalifikovaných pracovníků na konci školního roku školní rok 2009/2010 U pedagogických pracovníků 7 U nepedagogických pracovníků 0

7 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 35 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 29 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 18 Mgr. Bubeníková L. učitelka PF Ústí nad Labem 20 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 15 Faltová I. učitelka Konzervatoř Pardubice 4 Mgr. Farská J. učitelka Fakulta humanitních studií Pardubice, PF MU Brno 13 Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 19 Forman Michal učitel Gymnázium Trutnov 4 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 35 Mgr. Hradecká B. učitelka PF Ústí nad Labem 50 Mgr. Kvášovský J. učitel PřF UK PHA 5 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 9 Bc. Machová J. učitelka PF MU Brno 4 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 26 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 19 Mgr. Pírková L. učitelka Univerzita Palackého Olomouc 3 Bc. Poláková G. učitelka UK Praha 9 Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 31 Romanovas P.,DiS. učitelka SPŠ Litomyšl 4 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha, PF Hradec Králové 7 Bc. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 6 PF Hradec Králové Mgr. Stránský J. učitel PF HK 4 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 8 Mgr. Špačková R. učitelka PřF UK Praha, PF UK Praha 16 Vlášek M. učitel Gymnázium Trutnov, studující PF MU Brno 5 Zahrádková T. učitelka Gymnázium Trutnov, studující PF MU Brno 6

8 ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. sekr.a mzd.uč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 18 Menclová H. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 24 Špetlová V. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 38 Tichý J. Správce infor. a komunik. technologií Gymnázium a SOŠ Hostinné 1 Valík J školník a údr. SPŠ strojnická Opava 38 Klímová M. ved.šk.jídelny Stř.hot.škola Mariánské Lázně 15 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 8 kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Kaprálová E. pom.kuchařka elektronech. SOU elektrotechnické Vrchlabí 10 Kupková I. pom. kuchařka elektromech. učňovské - ZPA Trutnov 24 Levová A. kuchařka mechanička UŠ elektrotechnická Vrchlabí 39 Levová A. pom. kuchařka kadeřnice SOU Hradec Králové 6 Machová M. pom.kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 10 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 17 Pecháčková K. kuch-prodej buf. prodavačka, kuchař SOU Žamberk, SŠ Smiřice 17 Trejbal J. kuchař kuchař SOU Teplice nad Metují 20 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 19 Horáčková A. řidič SPŠ papírenská Hostinné 27

9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje. Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno. Druh studia,kurzu apod počet zúčastněných pracovníků Kurikulární reforma na gymnáziích první výsledky výzkumu Kvalitní škola 2 Dítě v krizi 2 Botanika a zoologie v pedagogické a terénní praxi 2 Metoda CLIL anglický jazyk obsahově a jazykově integrované vyučování na 2 stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií 3 Inovační metody práci učitele SŠ Alternativní způsoby výuky 1 Seminář pro středoškolské učitele chemie 1 Úvod do první pomoci při šikanování 1 Interaktivní svět nakladatelství fraus 1 Cesta od tradičního vyučování modernímu učení 1 Den učitelů němčiny 1 Drogy a škola II 1 Komunikace s agresivním žákem a rodičem 1 Meteorologie jako integrující učivo na základní škole 2 Rizikové chování dospívajících a jeho prevence 1 Letní škola historie 2 Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS 1 Školení firmy Vema - mzdy - 3 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1 Aktuální změny ve mzdovém účetnictví a praktické cvičení pro mzdové účetní od října do prosince Pokladna a pokladní doklady v roce Praktické cvičení ve mzdovém účetnictví příklady na aplikaci novelizovaných předpisů 1 Změny v účetních postupech PO od

10 Údaje o přijímacím řízení Gymnázium: - pro školní rok 2010/2011 byli žáci s průměrným prospěchem do 1,5 přijati bez přijímací zkoušky. Ostatní žáci skládali písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Sociální péče-pečovatelská činnost: - pro školní rok 2010/2011 byli žáci přijímáni bez přijímací zkoušky a jejich pořadí bylo stanoveno Na základě prospěchových průměrů uvedených na přihlášce ke studiu. Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 Kód oboru Název oboru 1.kolo 2.kolo poč.přihl. poč.přij. poč.přihl. poč.přij K/81 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Kód oboru Název oboru 3.kolo 4.kolo a 5 kolo Stav poč.přihl. poč.přij. Poč.přihl. Poč.přij. k K/81 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia kód oboru Název oboru cel Poč. roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk K/801 Gymnázium-všeobecné Ostatní střední školy kód oboru Název oboru cel Poč M/003 roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk. Sociální péčepeč.činnost

11 b) Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník obor sociální péče-pečovatelská činnost Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hod. / žák zamešk.hod. 1.ročník ,47 7,48 2.ročník ,74 7,54 3.ročník , ročník ,29 7,67 5.ročník ,77 8,34 6.ročník ,91 9,23 7.ročník ,82 8,44 8.ročník ,6 13,35 obor sociální péče - pečovatelská činnost Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hodin / žák zamešk.hod. 1.ročník ,58 14,71 2.ročník ,68 19,71 3.ročník ,37 13,29 4.ročník ,35 17,08

12 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2009/ /2010 Stupeň chování počet % z celku ,61% 2 1 0,39% 3 0 0% e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluv. hodin % z celku 151 0,46% Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2009/2010 celkem maturovalo 16 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 20 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky proběhly v termínu od Kód oboru K/801 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Gymnáziumvšeobecné Kód oboru M/003 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Sociální péčepečovatel činnost

13 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení realizace projektu STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ve školním roce 2009/2010 Základním cílem stanovení strategie prevence rizikových projevů chování pro školní rok byla koordinace a realizace naplánovaných konkrétních aktivit a jejich realizátorů tak, abychom předcházeli rizikovému chování žáků a zároveň co nejvíce eliminovali případné dopady takového chování a jednání. Jednotlivé aktivity proto byly směrovány k efektivní primární prevenci. Všem žákům školy byly v rámci nespecifické primární prevence školou nabídnuty volnočasové aktivity s bohatým kulturním a sportovním zaměřením. Největší popularitu si získaly sportovní aktivity (např. florbal, sportovní hry) a internet, který umožnil využít volný čas žáků k získání informací a doplnění vědomostí. Během celého školního roku žáci také navštěvovali školní knihovnu a zúčastňovali se kulturních akcí. Například pravidelných vystoupení žáků Základní umělecké školy v Hostinném, kteří jsou rovněž našimi studenty. Specifická primární prevence byla cíleně zaměřena na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, kterými jsou záškoláctví, šikana, rasizmus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, onemocnění infekčními nemocemi, netolismu a patologického hráčství; rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, poruch příjmu potravy. Osvědčily se nám adaptační kurzy pro primu a kvintu gymnázia a první ročník sociální péče organizované školou a jejími pedagogy a biskupstvím královéhradeckým, a to zejména ve vytvoření pozitivního klimatu mezi studenty navzájem a školou jako takovou. Profesionální úroveň měly i besedy pořádané RIAPS Trutnov v rámci programu Zdraví životní styl. Žáci byli celoročně informováni o možnosti využití poradenské činnosti školního metodika prevence, nízkoprahového zařízení RIAPS a Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově. Školní metodik prevence rizikových projevů absolvoval pravidelné školení pořádané okresní a krajskou koordinátorkou, účastnil se XII. ročníku konference ve Zlíně Dítě v krizi Zvládání práce s krizí (co zvyšuje a snižuje resilienci) a zahájil studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. Studentky střední školy sociální péče pokračovaly ve vzdělávání peerů v rámci programu Tři dny s Červenou stužkou. Tentokrát na téma antikoncepce. Své poznatky a informace předávají dál svým vrstevníkům na naší škole. Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období (Č.j.: 10844/ ) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99 22 Evaluace a diagnostika preventivních programů Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Školní řád Gymnázia a SOŠ Hostinné Strategie prevence rizikových projevů chování na období Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Prevenci sociálně patologických jevů žáků naší školy je věnována dlouhodobá systematická pozornost. V rámci ŠVP se problematika protidrogové výchovy promítá do téměř všech vyučovacích

14 předmětů a je všemi vyučujícími realizována. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s novými materiály z oblasti prevence metodickými pokyny MŠMT a jiných institucí a mají dostatek informací o tom, jak by měli reagovat v případě zjištění alkoholu, drog, šikany ve třídě či škole. Zároveň jsou seznámeni s tím, jak situacím předcházet a na co se zaměřit při plnění tohoto úkolu. Důraz klademe na posílení a prohloubení práce třídního učitele s kolektivem třídy a na vytvoření dobrého vztahu učitel žák. Poctivý přístup žáků a učitelů k dané problematice na naší škole je zárukou toho, že se nám většina aktivit daří plnit velmi dobře. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda firmy MEYERA kompenzační pomůcky 3S, 4S Canisterapie 4S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 2S Beseda s pí. Baliharovou na téma Dula a břišní tance 3S, 4S Tyfloservis Hradec Králové 4S S Tebou o Tobě prima, kvinta a1s Beseda zdravé zuby 1S, 2S Divadlo Studenti německého jazyka se zúčastnili v měsíci říjnu představení německého divadla v Pardubicích. Také se studenti tříd oktáva, septima a sexta zúčastnili divadelního představení v Hradci Králové. Koncert Žáci školy se v lednu zúčastnili koncertu indické hudby. Úvodní kurzy Pro žáky primy a 1S byly v září 2009 realizovány úvodní adaptační kurzy v Dobré vodě a v Harrachově. Sportovní kurzy Cyklo-turistický kurz proběhl pro třídy 2S a sextu na Pecce v září Pro žáky sekundy, a sexty byl v lednu 2010 organizován lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v květnu 2010 pro žáky septimy a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Žáci tercie v měsíci červnu absolvovali tábornický kurz Běh Naděje 3. ročník Této akce se zúčastnili dobrovolně žáci školy. Exkurze Pro žáky školy se v měsíci březen uskutečnila exkurze do Drážďan

15 Prima : a) Zeměpisně biologická exkurze b) Dvůr králové nad Labem - ZOO Sekunda: a) Adršpach b) Častolovice, Letohrad, Kunvald historická exkurze Tercie a) Praha ZOO, divadelní představení Baron Prášil b) Trutnov Muzeum, Bojiště c) Častolovice, Letohrad, Kunvald historická exkurze Kvarta: a) Praha ZOO, divadelní představení Baron Prášil b) Praha - Hvězdárna Kvinta: a) Dvůr Králové nad Labem Vánoční ozdoby, Přírodopisná výstava Septima: a) Trutnov pivovar b) Zeměpisně biologická exkurze c) Chlum historická exkurze Oktáva: a) Trutnov pivovar 1S: 2S: a) Galerie antické kultury b) Trutnov Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené c) Vrchlabí Domov důchodců, Muzeum d) Hostinné Pečovatelská služba a Mateřská škola e) Hradec Králové Galerie výtvarného umění f) Dvůr Králové nad Labem ZOO g) Vrchlabí Dětský domov se školou, Diakonie ČCE h) Hradec Králové Festival sociálních služeb i) Žireč Domov svatého Josefa a) Dvůr Králové nad Labem Diakonice, Domov pro seniory b) Nová Paka Domov důchodců a chráněná dílna c) Úpice Hvězdárna d) Hradec Králové Festival sociálních služeb 3S: a) Kosmonosy psychiatrická léčebna, Mladá Boleslav Centrum 86 b) Vrchlabí Městský úřad c) Praha škola Jaroslava Ježka, Jedličkův ústav d) Kostelec nad orlicí Integrační středisko, Jaroměř Internátní škola e) Hradec Králové Festival sociálních služeb 4S: a) Kosmonosy psychiatrická léčebna, Mladá Boleslav Centrum 86 b) Hradec Králové dětský diagnostický ústav c) Hradec králové návštěva a beseda ZŠ a SŠ pro neslyšící

16 d) Dvůr králové nad Labem Dětské centrum, Léčebna zrakových vad e) Dvůr králové nad Labem Kojenecký ústav a Dětský domov f) Praha škola Jaroslava Ježka, Jedličkův ústav g) Malé Svatoňovice h) Odolov - Věznice Charitativní akce Žákyně, které studují obor sociální péče-pečovatelská činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 3S se podíleli na konání této charitativní sbírky Bílá pastelka žáci ze třídy 1S se podíleli na této sbírce na pomoc zrakově postižených Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda z českého jazyka: Kategorie I. B.Sahánková místo D.Halíková místo Kategorie II. V. Junková 5. místo J.Müksch 6.místo Konverzační soutěž v německém jazyce: P. Tauchmanová 4. místo M. Klug 14.místo Matematická olympiáda: kategorie Z6 H. Turková místo Kategorie Z7 J. Kalenský 8.místo Pythagoriáda: 6.ročník účast H. Turková, A. Cepková, K. Kalenská 7.ročník J. Kalenský místo J. Novotný místo K. Fišarová místo Biologická olympiáda: Kategorie D 3 řešitelé A.Nosková - 2.místo K.Fišarová 3.místo J. Fišar 4.místo Poznávání přírodnin: kategorie B J. Sogel 9.místo E.Bucharová 8.místo M.Boháček místo kategorie C P. Kašparová 13.místo D.Sogel 18.místo kategorie D A.Nosková 2. místo K. Fišarová 6.místo H. Turková -7.místo

17 Dějepisná olympiáda: D. Sogel 1.místo J. Papoušek - 3.místo Fyzikální olympiáda: kategorie C O. Kubíček 9.místo Zeměpisná olmypiáda kategorie C J. Papoušek 2.místo Novopacký slavíček 2010 M. Trejbal, D. Sogel úspěšné vystoupení v pěvecké soutěži Krajská kola: Matematická olympiáda: účast O. Kubíček, E. Bucharová fyzikální olympiáda: účast O. Kubíček Biologická olympiáda: kategorie D K. Fišarová 11. místo A. Nosková 12. místo J. Fišar místo Poznávání rostlin a živočichů A. Nosková 10. místo Prezentiáda: Studenti E. Bucharová, I. Zaplatílková a D. Thu Huyen se se svým projektem umístili na 3. místě Středoškolská odborná činnost 3. místo J. Sogel, M. Boháček Dějepisná olympiáda: D. Sogel 8.-9.místo Zeměpisná olympiáda: kategorie C J. Papoušek 2.místo - Postup do celostátního kola soutěže Eurorebus Celostátní soutěže: Celostátní soutěž Eurorébus Kategorie C J.Papoušek 8.místo Celorepublikové mistrovství České republiky v Piškvorkách: Tým ve složení E. Sucharová, T. Krempaský, J. Sogel, O. Stránský, P. Lesák, L. Marek a L. Legemza se v celorepublikovém mistrovství v Piškvorkách umístil na místě.

18 Sportovní soutěže: Okrskové kolo ve florbale ZŠ kat. III - chlapci Okrskové kolo ve florbale ZŠ kat. IV - chlapci Kvalifikace o okresní kolo ve florbale SŠ kat. V - chlapci Okrskové kolo v halovém fotbale ZŠ kat. III - chlapci Okrskové kolo v halovém fotbale ZŠ kat. IV - chlapci Kvalifikace o okresní kolo v halovém fotbale SŠ kat. V - chlapci Okresní kolo v basketbale SŠ kat. V - chlapci Okresní kolo v basketbale SŠ kat. V dívky Okresní kolo v orientačním běhu SŠ kat. V dívky Okresní kolo v přespolním běhu SŠ kat. V dívky Okrskové kolo v přehazované ZŠ kat. III dívky Okrskové kolo v přehazované ZŠ kat. IV dívky Akce studentů Evropský den jazyků Na podzim loňského roku proběhl na naší škole jako každoročně Evropský den jazyků, který vyhlásila Rada Evropy v roce Tento den oslavujeme pokaždé jinak, cíl je však stejný,a to přiblížit žákům jiné kultury a motivovat je ke studiu cizích jazyků. Tentokrát jsme akci pojali celosvětově. Každý profesor si vybral zemi, která se mu líbí nebo mu je něčím blízká. Studenti si naopak příslušné státy losovali. Společně si pak ve škole vybrali základnu, kde svou zemi představili. Prezentace byly různé. Na Kubě jste mohli ochutnat nealkoholické mojito, ve Španělsku gazpacho, polévku plnou vitamínů, v Rusku proběhl názorný návod na výrobu alkoholu a v Peru jste si šperky mohli rovnou zhotovit. Řecko nás potrápilo znalostním testem svých bájí, Itálie poukázala na automobilový průmysl svým vozem FIAT, ve Švýcarsku jste si mohli zobnout čokolády, na Slovensku zase brynzy. A to nebylo zdaleka vše. Studenti se dozvěděli mnoho dalších zajímavostí a i ukázka rodného jazyka dané země se všem líbila. Nálada panovala výborná a všichni byli spokojeni. Country večer Tak jako již každým rokem třída kvarta pořádala letos již 16. ročník tradičního Country večera. Všude panovala atmosféra divokého západu - z reproduktorů proudily melodické tóny písní v country stylu, po chodbách se procházeli kovbojové s nablýskanými kolty za pasem a z učeben se staly různé saloony, bary či místností s bohatou tombolou, na kterou se těšil snad každý návštěvník. Nejcenější dary od sponzorů šli do dražby, které se mohli zúčastnit všichni, kteří vyvolávací finančí částku měli.první myšlenka uspořádat něco v country stylu se zrodila roku Tehdy se sice nesešlo tolik lidí jako dnes, ale i v malém počtu si to každý dokázal užít po svém. Lidé si povídali, soutěžili, prostě se bavili a tak to zůstalo dodnes. Návštěvníci chodili k baru pro občerstvení, měli možnost se vrátit do dob divokého západu díky scénkám, které si kvarta pro ně připravila. Vše bylo prokládáno vynikajícími tanečními kreacemi a zajímavými soutěžemi. Tento večer je každoročně připravován pro žáky naší školy a jejich rodiče. Maturitní plesy Maturitní plesy tříd 4S a oktávy proběhly ve dnech a 6.3. v Národním domě v Hostinném. Plesy připravili žáci 3S a septimy.

19 Zájezd do jižní Anglie V dubnu letošního roku se 42 studentů gymnázia vypravilo s cestovní kanceláří Krištof na sedmidenní zájezd do jižní Anglie. Z Calais jsme se trajektem přeplavili do přístavu Dover, kde nás Anglie přivítala typickým pohledem na bílé křídové skály. Po celodenní prohlídce Londýna jsme večer dorazili do malebného přímořského městečka Eastbourne, kde jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách. Hned druhý den jsme se vydali na výlet po křídových útesech nazývaných Beachy Head a Seven Sisters (Sedm sester). Prohlédli jsme si Long Man, podivuhodný útvar opředený mnoha legendami. Během našeho pobytu jsme navštívili i některá historicky zajímavá místa, například pozoruhodný hradební komplex Arundel Castle; Rye, romantické městečko s typickými uličkami a hrázděnými domy; Hastings, proslavené nejen bitvou v roce 1066, kdy Vilém Dobyvatel porazil krále Herolda II. a ovládl tehdejší anglosaskou říši, ale známé i jako ráj pašeráků, jak jsme se sami mohli přesvědčit a nahlédnout do jejich každodenního života v Smugglers Cave (Jeskyní pašeráků); v Portsmouth jsme si prohlédli válečnou loď admirála Nelsona HMS Victory a historické námořní doky. Také jsme navštívili jedno z nejznámějších letovisek na jižním pobřeží Brighton, kde jsme se pobavili na Brighton Pier, historickém molu v současné době přeměněné na zábavní centrum, a prohlédli si podmořský svět v Sea Life Centre. Poslední den zájezdu jsme opět věnovali prohlídce Londýna. Majáles Jako již každoročně i letos připravili studenti společně s pedagogy na den 7.5. Majáles. Průvod studentů s pedagogy v maškarním oblečení prošel městem a zakončil svou cestu zábavným programem jednotlivých tříd na náměstí. Jedná se o studentskou nekomerční akci. Projektový den Dne byl pro žáky školy připraven projektový den. Žáci měli možnost se předem přihlásit na vybraný projekt. Mohli vybírat mezi těmito projekty: Outdorové sporty: v areálu městského parku byly připraveny tyto sportovní aktivity: střelba z luku, stavba stanu poslepu, týmové lyže, suchý slalom, lanová dráha, bungie running, požární zásah. Přírodovědný výlet do Zoologické zahrady Dvůr králové nad Labem: zde byla pro žáky připravena naučná stezka Ohrožené druhy živočichů v ZOO Dvůr králové nad Labem. Deskové hry: v rámci tohoto projektu probíhal turnaj v deskové hře Carcasone. Žáci se při hře mohli zdokonalovat ve svém matematicko-analytickém myšlení. Pro vítěze byly připraveny deskové hry. Tvůrčí psaní: tento workshop si kladl za cíl přiblížit žákům vliv reklamy a propagačních prostředků na vlastní tvorbu. Karetní hra Mariáš: osvojením staré karetní hry si žáci mohli procvičovat postřeh a logické myšlení. Zároveň poznali její historii. Cyklistický výlet: během naplánované trasy, žáci poznávali zajímavé historické i novodobé stavby Trutnovska. Projekt Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" Dějepisný projekt "Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" je dlouholetá aktivita, ve které pokračujeme v rámci vyučování dějepisu, především ve třídě sextě a tercii osmiletého gymnázia. Smyslem tohoto projektu je naučit žáky pracovat samostatně s historickou informací a efektivně využívat ICT ke zpracování a prezentaci svých poznatků. Tato aktivita je nasměrována do volného času studentů, ale využívá se i jako vhodné doplnění výuky. Tento projekt má význam nejen v osvojení si základních principů práce historika - badatele, ale také v získání určitého pocitu lokálního vědomí. Ve školním roce 2009/2010 byla instalována expozice ze života města Hostinné v období 1. republiky. Tento projekt si vybral VÚP jako PDP a pracovníci VÚP Praha ho monitorují.

20 Výměnné pobyty s Gymnáziem Landau a.d. Isar (Bavorsko) Pokračujeme v dlouholetém projektu výměnných pobytů s Gymnáziem Landau a.d. Isar (Bavorsko). Činnost školního informačního střediska Průběžně se zde doplňoval knižní fond, který je určen pro potřebu žáků i zaměstnanců školy. Nakupovala se krásná literatura, hlavně tzv. povinná četba. Dále se kupovaly slovníky, encyklopedie, naučná literatura (např.: sociologie, sociální péče, péče o nemocné, Ottův naučný slovník). Neméně významný byl nákup odborných videokazet, určených k výuce (např. Zdravý životní styl, Řekni drogám ne, videokazety k české literatuře aj.).

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více