METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ"

Transkript

1 Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného MZ ČR v rámci Programu podpory veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2005

2 Předmluva Tato příručka představuje jeden z výstupů projektu Asociace poraden pro zdravotně postižené realizovaného v r Finančně jej podpořilo Ministerstvo zdravotnictví v ČR. Asociace poraden vznikla v r a jejím hlavním posláním je vytváření systémů, koordinace a zkvalitňování poradenství, vzdělávání poradenských pracovníků a další otázky související s poskytováním poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že v této poradenské činnosti není stále dostatek metodických materiálů, pokusili jsme se o rozpracování metodiky poradenské činnosti, zaměřené na skupinu zdravotně postižených a seniorů. Pro metodiku byla použita struktura odpovídající Standardům kvality sociálních služeb (MPSV ČR, 2002). Standardy představují normy, kterými se řídí pracovníci v oblasti sociální práce, ke které patří i poradenství realizované v uvedených zařízeních. Stále více pronikají do praxe a významně ji ovlivňují. Metodika je určena především poskytovatelům sociálních služeb, konkrétně poradenství pro zdravotně postižené. Vychází z již zmíněných Standardů, z návrhu Zákona o sociálních službách a z dlouholetých zkušeností jak poskytovatelů této služby, tak i jejích uživatelů. Mohla by sloužit jako podklad pro zpracování vlastní metodiky jednotlivým poskytovatelům služby poradenství pro zdravotně postižené. Poradenství pro zdravotně postižené může být poskytováno různými formami, z nichž nejčastější je poradenství realizované v poradenských centrech a dalších stacionárních zařízeních poskytujících sociální služby. V poslední době také nabývá na významu poradenství poskytované v terénu, tzn. převážně v místě bydliště uživatelů. Tato skutečnost se také promítá v projednávaném Zákonu o sociálních službách, který klade důraz právě na přiblížení služeb co nejvíce místu, kde uživatel bydlí. Metodický materiál není ukončený, bude dále průběžně upravován a doplňován podle poznatků z teorie i praxe. Předpokládáme jeho doplnění především o nová opatření a postupy související s připravovaným Zákonem o sociálních službách a příslušných prováděcích předpisů. Proto uvítáme všechny připomínky, náměty nebo doplňky k textu.

3 Obsah metodiky 1. Stručný vývoj poradenství pro osoby se zdravotním postižením v ČR 2. Co je obsahem poradenství pro osoby se zdravotním postižením, jeho principy, cíle, cílové skupiny Jednání s uživatelem, formy, metody, a další podmínky poskytování služby poradenství 4. Personální zajištění poradenství 5. Provozní zajištění poradenství 6. Závěrečná úvaha Adresář organizací sdružených v Asociaci poraden pro zdravotně postižené Seznam použité a doporučené literatury Příloha: Vzor Etického kodexu poradenského pracovníka

4 1. Stručný vývoj poradenství pro osoby se zdravotním postižením Poradenství jako neinstitucionalizovaná činnost je zřejmě stejně staré jako lidská společnost. Spontánní předávání zkušeností z pokolení na pokolení mělo výrazný poradenský charakter. S rozvojem společnosti a postupem času se tato činnost různě diferencovala, stala se předmětem působení profesionálů a institucí, které jí věnovaly zvýšenou pozornost. Ohlédneme-li se do historie, objevuje se vyhledávání a poskytování pomoci zdravotně postiženým a starým lidem především v pastoračních aktivitách některých církví, jejichž zástupci navštěvovali chudinské čtvrti, sirotčince, špitály, starobince a podobná zařízení již od dob středověku. Představovali vlastně první profesionály v oblasti poradenství. Jinak ale byla péče o staré a nemocné lidi ponejvíce na rodině a blízkých. Až v 16. století se objevuje první povinnost poskytnutí péče chudým s domovským právem v obci. Od 2. poloviny 19 století platil Chudinský zákon až do r Na něj navazoval Zákon o sociálním zabezpečení. Pomoc postiženým, chudým a starým lidem poskytovaly především dobrovolné spolky, které vznikaly v 19. a 20. století. Vyhledávání a poskytování poradenských a dalších služeb zdravotně postiženým patřilo k náplni bývalého Svazu invalidů, zejména jeho krajských a okresních sekretariátů a základních organizací působících v obcích a městech po celé republice od 50. let 20. století. Vedle dnes právem kritizovaných ideologicko politických činností se bývalý Svaz invalidů výrazně podílel na sociálně právním poradenství, sociální rehabilitaci, pracovním uplatnění, vývoji a výrobě rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, sportovní, rekreační, kulturně, zájmové a další činnosti pro osoby se zdravotním postižením. Tato činnost však byla jen málo diferencovaná podle jednotlivých vad, většina aktivit byla určena všem zdravotně postižením bez potřebných specializací. Proto byla vybudovaná síť těchto organizací doplněna po listopadu 1989 velkým množstvím celostátně i regionálně působících občanských sdružení zdravotně postižených převážně diferencovaných podle jednotlivých diagnóz nebo specifických zájmů. Z činnosti Svazu invalidů se uchovala síť profesionálních pracovišť v bývalých okresech, která se transformovala do podoby krajských center pro zdravotně postižené. Po roce 2002 se tato centra přihlásila také do Asociace poraden pro zdravotně postižené. Velkou roli v pomoci lidem se zdravotním postižením hrála a v budoucnu bude hrát také tzv. sousedská výpomoc, poradenská činnost poskytovaná obecními či městskými úřady a jejich sociálními komisemi, dobrovolníky a neziskovými organizacemi. Přesto však dodnes zůstává mnoho osob se zdravotním postižením stranou společenského dění, nezapojují se do žádných aktivit obcí, občanských sdružení a mnohdy se ani v případě závažných sociálních problémů a ztížené životní situace neobracejí na příslušné státní orgány působící v sociální oblasti. Důvody jsou různé, je to často neutěšená rodinná situace, zdravotní postižení způsobující problémy v komunikaci či pohybu, nejrůznější psychosociální problémy, dobrovolná izolovanost, dopravní problémy a celá řada dalších.

5 Ze zkušenosti víme, že nejčastější překážkou bývá samotné zdravotní postižení, zejména psychické poruchy, sluchové postižení, mentální a další handicapy. Okolí zpravidla neumí s takovým člověkem komunikovat, nerozumí jeho problémům, neví, jakou pomoc poskytnout a tuto svou neznalost řeší nejčastěji ignorováním či nezúčastněností s jeho problémy. Často dochází k narušení sousedských vztahů, ke zbytečným konfliktům, vyplývají na povrch neřešené problémy apod., kterým bylo citlivou a kvalifikovanou pomocí možno včas předejít. Proto do systému terénního poradenství patří také proškolování dobrovolníků, ale také široká osvěta zaměřená na vysvětlování problémů spojených se zdravotním postižením a jeho důsledky. Uvedené poznatky byly čerpány hlavně z výsledků pilotního projektu Terénní práce mezi zdravotně postiženými (MZ ČR) a projektu Kontaktní práce mezi zdravotně postiženými na venkově (MPSV ČR), které byly realizovány v průběhu r v síti center pro zdravotně postižené v rámci Sdružení zdravotně postižených v ČR. Díky těmto projektům byla nejen získána řada cenných zkušeností (autorka metodiky byla jedním z realizátorů projektů), ale především byl položen základ pro systematické poradenství, které od té doby probíhá v řadě regionů. Terénní sociální práce je v současné době široce a systematicky rozvinuta pro ohroženou skupinu drogově závislých. V návrhu Zákona o sociálních službách je s touto službou počítáno jako s terénními programy. Charakteristika uvedené služby dle návrhu zákona nám neumožňuje k ní přiřazovat terénní poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Proto budeme v naší metodice toto terénní poradenství přiřazovat ke službě sociální poradenství. K otázkám terminologie a zařazování do typologie služeb bude možné se vrátit po schválení Zákona o sociálních službách.

6 2. Co je obsahem poradenství pro osoby se zdravotním postižením, cíle, cílová skupina Dle Slovníku sociální práce (IV. vydání) v poradenství jde v užším smyslu o poskytování informací, které si klient vyžádá a jež potřebuje k řešení svého problému. V širším smyslu dává poradenství klientovi příležitost k tomu, aby prozkoumal svoje přednosti, resp. slabá místa, a našel strategie ke zlepšení kvality svého života. Ještě náročnějším cílem poradenství může být, aby klient získal nový pohled na sebe a na druhé lidi a potřebné nové dovednosti. (str ). Druhy poradenství Poradenství může být jednorázové, krátkodobé nebo dlouhodobé. Při delším kontaktu klienta s poradcem by mělo jít o strukturovaný proces na základě jasně definovaného cíle a plánu, který je zakotvený v dohodě obou stran. Pro občany jsou zřizovány státem, obcemi i neziskovými organizacemi sítě bezplatných poraden, které jim usnadňují orientaci v: právních záležitostech, v institučních vazbách, v nárocích na dávky, při volbě profese, v těžkostech manželských, rodinných, při vzdělávání a výchově dětí, v problematice závislostí atd. V ČR existuje síť státních profesních poraden (při úřadech práce), pedagogicko psychologických poraden pro děti a rodiče, poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, síť nestátních kontaktních center poskytujících poradenství osobám závislým na návykových látkách nebo jejich blízkým lidem a nestátních občanských poraden. V této souvislosti je třeba např. hodnotit Městské centrum sociálních služeb a prevence Praha za vydání adresáře poradenských služeb v Praze s názvem Poradenství aneb Nebojte se zeptat, Definice poradenství pro osoby se zdravotním postižením Pro naše účely se jeví jako nejvýstižnější definice dle Novosada (2000), který se jako jeden z mála autorů zabývá speciálním poradenstvím pro osoby se zdravotním postižením:

7 Speciální poradenství definujeme jako komplex poradenských služeb určených specifickým skupinám jedinců, kteří jsou znevýhodněni zdravotně či sociálně a jejichž handicap mívá dlouhodobý (chronický) nebo trvalý charakter. Poradenství pro zdravotně postižené vychází především z návrhu Zákona o sociálních službách a spočívá v: Poskytování základního a odborného poradenství Z oblasti sociálně právní, zaměstnávání, odstraňování architektonických bariér, týkající se rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, a dalších otázek souvisejících se zdravotním postižením a jeho důsledky), Sociálně terapeutické činnosti Poskytnutí potřebné podpory a rady, podle potřeby zprostředkování pomoci příslušného odborníka či pracoviště, Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pomoc při zapojení do různých aktivit a činností směřující k rozšíření vědomostí, dovedností a návyků klientů, zejména v oblasti zdravotní prevence a zdravého životního stylu, sociální rehabilitace ad., které povedou k jejich snazšímu začlenění do společnosti, Pomoc při prosazování práv a zájmů Kromě poskytnuté rady sem patří doprovody na úřady a instituce, pomoc při jednání, vyplnění potřebných formulářů a listin ad. Poradenství pro zdravotně postižené řadíme do sociální služby sociální poradenství. Toto poradenství dle návrhu Zákona o sociálních službách poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. V rámci sociálního poradenství jsou poskytovány informace o postupech vyplývajících z předpisů o důchodovém a nemocenském pojištění, státní sociální podpoře, sociální pomoci, zaměstnanosti, a sociálně právní ochraně. Zprostředkovává osobám v obtížné sociální situaci informace o formách sociální pomoci dostupné v konkrétní lokalitě.

8 Rozlišujeme: Základní sociální poradenství, jehož součástí je i tzv. občanské poradenství, napomáhající k řešení životních situací žadatelů. Odborné sociální poradenství, které představuje již specializovanou odbornou činnost zaměřenou na zjištění rozsahu a charakteru obtížné sociální situace, zjištění příčin jejího vzniku, poskytnutí informací o možnostech řešení a usměrnění osoby při volbě a uplatňování forem sociální pomoci. Uplatňuje se zde především sociální a právní poradenství. Součástí odborného sociálního poradenství může být i poskytování terapeutické pomoci. Na sociálně právní poradenství zpravidla navazují informace týkající se rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, pracovního uplatnění, odstraňování architektonických bariér a dalších specifických služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jednou z forem je i odborné poradenství po telefonu (tzv. linky důvěry, krizové linky ad.), které poskytuje anonymní pomoc osobám, jež se ocitly v akutní krizové situaci a kterou neumějí řešit vlastními silami. Prostřednictvím odborného poradce získává žadatel dostatek informací o možnostech a způsobech řešení obtížné sociální situace, o subjektech, které sociální pomoc poskytují, o podmínkách poskytování pomoci a jednotlivých formách, včetně sociálních služeb. (viz Slovník sociální práce, str. 212). V poslední době se začíná uplatňovat i odborné poradenství pomocí internetu. Vznikají specializované poradny zaměřené na řešení problémů osob se zdravotním postižením (např. poradna TARO). Do sociálního poradenství bude patřit i tzv. terénní poradenství pro osoby se zdravotním postižením. To nabízí místo stacionárních modelů řešení sociálních problémů aktivní formu sociální práce. Jedná se o vyhledávací, poradenskou a doprovodnou práci zaměřenou především na osoby zdravotně postižené a seniory, v případě potřeby na jejich rodiny a přátele. Tato pomoc je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů, především v místě jejich bydliště. Vyhledávací funkce této práce spočívá především v aktivní depistáži a navazování kontaktu se členy cílové skupiny. Význam doprovodné funkce lze spatřovat v poskytování pomoci a podpory navazující na poradenskou službu při zvládání konkrétních problémů, zvláště pak v krizových situacích.

9 Základní principy poradenství Mezi hlavní principy této služby řadíme: dobrovolné přijetí a porozumění nabídce služby ze strany osoby zdravotně postižené nebo seniora, způsob poskytnutí služby vede uživatele k co největší soběstačnosti a nezávislosti, služba je poskytována co nejblíže k místu bydliště uživatele, služba je poskytována bezplatně, kvalifikovaně, důvěrně a nestranně. Hlavní cíle poradenství Mezi hlavní cíle poradenství patří pomoc lidem se zdravotním postižením lépe rozumět sobě samým, rizikům a obtížím spojeným s jejich postižením. K tomu patří např. uvědomit si předsudky ze strany běžné populace lidí, vyjít z izolace a hledat zdroje podpory ve svém okolí, dokázat efektivně sdělovat okolí vlastní pocity a potřeby, žádat a přijímat pomoc, postupně si vytvářet odpovídající a pozitivní sebevědomí, soběstačnost a nezávislost. Důležitým cílem poradenství je také pomáhat rozvinout člověku s postižením jeho zbylé schopnosti, přednosti a kompetence potřebné např. pro studium, pracovní uplatnění, uplatnění v sociálních vztazích ad. (dle Novosada, 2000). Aktuální je také přiřadit k uvedeným cílům minimalizování přetrvávajících předsudků zdravé veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením a v poslední době také stupňujících se negativních vztahů k seniorům a hlubší pochopení jejich zdrojů. Terénní poradenství řeší tyto nejdůležitější úkoly: prevenci krizových situací a vztahů, zlepšení dostupnosti sociálních služeb, poskytování sociálních služeb v přirozeném domácím prostředí, koordinaci sociální pomoci, doplnění sociální služby pro osoby zdravotně postižené a seniory o mobilní formy sociální práce a operativní organizování kvalifikované podpory a pomoci, poskytnutí komplexních informací související s potřebami cílové skupiny uživatelů služby.

10 Cílová skupina Poradenství se zaměřuje především na ty osoby zdravotně postižené a seniory, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou navštěvovat příslušné státní instituce a zařízení poskytující sociální pomoc a služby. Jedná se především o jedince, kteří nejsou informovaní, nacházejí se v obtížných nebo dokonce krizových situacích, žijí v nedostatečném rodinném zázemí, mají problémy s komunikací apod. Poradenství je poskytováno v případě potřeby též rodinným příslušníkům, přátelům nebo sousedům zdravotně postižených apod. Velká část uvedené cílové skupiny se často jeví proti obvyklé sociální práci rezistentně, vyčleňuje se z dosahu standardní sociální sítě a je klasickými metodami a prostředky sociální práce z nejrůznějších důvodů neoslovitelná. Jedinou možností podchycení takovýchto osob je přenést nabídku sociálních služeb do jejich prostředí, ve kterém žijí. Poradenství se vztahuje na všechny občany se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinné příslušníky i na zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodiče. Jedná se především o osoby se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním, mentálním, kombinovaným nebo s přidruženými vadami. Předpokládá se, že největší cílovou skupinou budou osoby zdravotně postižené a senioři s přidruženým zdravotním postižením (příp. s více typy postižení). Při skupinovém poradenství se budeme zaměřovat především na komunitní skupiny zdravotně postižených působící v jednotlivých obcích nebo městech ČR (kluby, základní organizace, organizace seniorů ad.).

11 Poznámka k terminologii cílové skupiny: V současné době není terminologie pro označení skupiny zdravotně postižených zcela jednotná. Standardy kvality sociálních služeb hovoří o uživatelích služeb, v našem případě se zdravotním postižením. Návrh zákona o sociálních službách používá širší termín mající blíže k oboru speciální pedagogiky osoby se specifickými potřebami. V metodice používáme pro zjednodušení textu široce používaný termín buď zdravotně postižení, nebo v souvislosti se standardy - osoby se zdravotním postižením nebo uživatelé služby. Uvedený obsah poradenské služby, její principy, cíle a cílová skupina jsou součástí veřejných dokumentů (informačního letáku, brožury, webových stránek ad.). Poskytování služby je také součástí zakládacího dokumentu poskytovatele (statutu, stanov). Poradenští pracovníci znají poslání, cíle a principy poskytované služby. Jsou s nimi seznámeni na pracovních poradách, vzdělávacích seminářích, supervizích skupinách a dalšími formami.

12 3.Jednání s uživatelem, formy, metody a další podmínky pro poskytnutí služby poradenství Průběh poskytování služeb Poradenství je konkrétní činnost vykonávaná v regionu, obci, městě nebo místě bydliště potřebné osoby-uživatele služby. Obsahuje vyhledávání osob se zdravotním postižením, příp. seniorů, individuální poradenství a skupinové poradenství. Průběh služby poradenství lze ve smyslů standardů stručně vyjádřit: Vyslechnutí problému (žádosti), informování o službě se zachováním zásady přiměřenosti, o podmínkách (event. ceně), žadatel stanovuje své cíle, poradenský pracovník jej podporuje, následuje jednání o formě, průběhu a rozsahu, určení vztahu osobních cílů k možnostem a schopnostem žadatele, uplatnění diagnózy, doprovázení (asistence) při řešení problému, vyhodnocení a ukončení služby (interní směrnice pro ukončení služby obsahují i pravidla pro odmítnutí zájemce). Součástí poradenství je také mapování terénu z různých předem stanovených hledisek (odlehlost obce, městské části, síť sociálních zařízení, počet osob se zdravotním postižením, apod.), dále navazování prvních kontaktů, získávání důvěry klienta, ale i jeho rodiny a blízkého okolí (sousedů, představitelů obce, města ad.) V rámci mapování terénu je zapotřebí předem zpracovat přehled orgánů, institucí a dalších zařízení sociální i zdravotní péče, se kterými je možno v rámci vytypované lokality spolupracovat. Je zapotřebí tato zařízení předem kontaktovat (v první řadě alespoň zástupce vytypované městské části) a informovat je o našich záměrech. Optimální při těchto kontaktech je předložení informativního materiálu (letáčku, apod.), ve kterém jsou obsaženy základní informace o poskytovateli služby a kontaktní adresa. V rámci mapování terénu doporučujeme také zjistit možnosti volnočasových aktivit zdravotně postižených, činnosti různých klubů, organizací, možnosti odebírání periodik pro zdravotně postižené (Nejsi sám, Můžeš, Vozíčkář, ROSKA, Zora apod.), které by bylo možno uživateli nabídnout. V rámci zapojení do komunitního plánu v příslušném regionu je nezbytné navázat spolupráci se sítí poskytovatelů sociálních služeb v daném místě a kraji. Nemělo by to fungovat jako konkurenční boj. Ideální stav je navázání

13 takové spolupráce, kdy se organizace vzájemně doplňují, poskytují uživatelům návazné služby a obohacují se vzájemnými setkáními a společnými akcemi. Jednání se žadatelem o službu Jednotný návod, jak se poprvé zkontaktovat se zájemcem, který potřebuje naši pomoc, není možno univerzálně zpracovat. Jedná se o nejnáročnější krok, který musí být velmi pečlivě připraven a zvážen, a to zejména v terénní práci. Zde hraje podstatnou roli osobnost poradenského pracovníka, jeho životní i odborné zkušenosti, vzdělání a další předpoklady pro vykonávání této práce. Podstatný je samozřejmě i přístup osoby, která potřebuje pomoc. K přijetí pomoci, je důležitý i postoj rodiny zájemce. Platí zásada, že zájemce žádá o službu vždy na základě vlastního rozhodnutí, popřípadě na doporučení jiných organizací, lékaře apod. Pracovník přistupuje ke každému zájemci s respektem a úctou, vždy poskytne dostatek prostoru k jeho vyjádření, trpělivě jej vyslechne a nenásilně, s citem ho směřuje k identifikaci jeho problému, přání či potřeb. Každý kontakt vyžaduje komunikaci založenou na důvěře, empatii, rovnoprávnosti, porozumění, vzájemném respektu. Naslouchání je pojítkem, jehož kvalita, vstřícnost a racionální zainteresovanost výsledně pozitivně poznamená efekt poradenské činnosti a ostatních služeb. Na základě žadatelem sdělených informací a s ohledem na dosavadní zkušenosti se snažíme zhodnotit situaci a společně s uživatelem hledáme možnosti a způsob jejího řešení. Informace, podněty a pozorování získávané v průběhu práce se zájemcem jsou zpracovány do záznamů. Součástí dokumentace je i dohoda o poskytované službě (většinou ústní), obsahující potřebné náležitosti týkající se poskytnutí služby. V průběhu poskytnutí služby jsou prováděny záznamy, při ukončení je služba vyhodnocena jak ze strany uživatele, tak poskytovatele. Písemná dokumentace, poznámky, pracovní záznamy (které si pracovník dělá pouze po dohodě se zájemcem a s jeho souhlasem) jsou důvěrné a slouží k zefektivnění práce i k dalšímu vyhodnocení. V některých případech není doporučováno provádět písemné záznamy nebo přímou tvorbu anamnézy v průběhu rozhovoru se zájemcem. Ten může negativně reagovat na jakýkoliv náznak byrokracie a může být tak ovlivněn celý průběh komunikace. Naproti tomu z praxe poradenských pracovníků ale víme, že právě bezprostřední záznamy mají velkou vypovídací hodnotu, u některých uživatelů i pozitivní účinek. Proto je třeba písemné záznamy provádět vždy s ohledem na psychický stav zájemce - uživatele, jeho osobnost i na celkový charakter vztahu mezi jím a poradenským pracovníkem. Po domluvě i po případné konzultaci s dalšími odborníky je pracovníkem formulován optimální a objektivně reálný návrh na řešení situace (problému).

14 Stanovení cílů, rozsahu a druhu poskytovaných služeb rozhoduje uživatel sám na základě vlastních potřeb a rozhodnutí. V tomto rozhodování je poradce nápomocen svými návrhy na řešení. V některých případech o tom rozhoduje společně s uživatelem zákonný zástupce. Vždy na řešení vlastní situace musí být maximálně zainteresován uživatel, bez jeho aktivní spoluúčasti není možné situaci řešit. Jde-li o řešení problémů dlouhodobějšího charakteru, je vhodné rozdělit postup do několika etap. Jejich postupná realizace také umožní pružnější volbu jiné varianty řešení, ukáže-li se postup jako málo účinný nebo přinášející nějaká rizika (dle Novosada, 2000). V terénní práci je několik osvědčených postupů pro získání potřebných kontaktů s člověkem, o kterém víme, že potřebuje sociální pomoc: telefonické objednání osobní návštěvy poradenského pracovníka v bytě osoby se zdravotním postižením nebo seniora, získání souhlasu osoby, která má být navštívena (v některých případech je nutné získat souhlas alespoň rodiny pokud ani ta nefunguje, je třeba řešit situaci týmově viz výše), písemná (nebo ová) nabídka pomoci (přímá, prostřednictvím obce, místní organizace zdravotně postižených apod.), nabídka pomoci rodině (či rodinnému příslušníku, přátelům), poradenský pracovník navštíví potencionálního uživatele na základě doporučení a sjednání návštěvy poradenského pracovníka ze strany rodiny, sousedů, zástupce některé organizace apod., při uvedených postupech se osvědčila pomoc proškolených dobrovolníků. Je také vhodné zjistit, zda je žadatel již v kontaktu s některým z poskytovatelů sociálních služeb v regionu, např. pečovatelskou službou, sociálním pracovníkem obce, města apod. Při návštěvě v bytě osoby, která potřebuje pomoc, by měl být žadatel během prvního kontaktu informován jasně a srozumitelně o tom, co mu může být poradenským pracovníkem nabídnuto, event. co nelze, jaký bude postup. Podle možností stanoví navštívená osoba sama, co bude cílem služby. S uvedenými informacemi by měl žadatel vyslovit souhlas a uzavřena ústní dohoda, která je zaznamenána v pracovním deníku. Doporučuje se podle možností, aby k žadateli (uživateli) docházel v případě potřeby týž poradenský pracovník. Žadatel by měl být vhodným způsobem ujištěn o důvěrnosti jakýchkoliv informací a sdělení. Rovněž by měl být informován o tom, že se

15 jedná o bezplatnou službu, o možnostech podání připomínek nebo stížností, příp. dalších pravidlech souvisejících s nabízenou službou. U žadatelů, kde se předpokládá dlouhodobá poradenská podpora a pomoc, se doporučuje vypracování individuálního plánu a cíle služby, případně podle potřeby uzavření písemné dohody o poskytnutí služby. Jednání s uživatelem probíhá nejčastěji ve formě osobního rozhovoru. Jedná se o činnost orientovanou na konkrétního jedince a předpokládá z jeho strany určitou míru motivace ke spolupráci. Existují modely různých druhů rozhovorů, podle kterých je možné postupovat. Jedná se např. o Eganův model rozhovoru (používaný např. v občanských poradnách), strukturovaný rozhovor zaměřený na určitý druh poradenství (např. sociálně právní) a řada dalších. Každý poskytovatel by měl v tomto směru zajistit proškolení poradenských pracovníků v rámci vzdělávacích programů. Je důležité pamatovat na zásadu, že přijetí pomoci by mělo být ze strany uživatele služby naprosto dobrovolné. Je-li služba poskytována v bytě uživatele, osvědčilo se v praxi přizvat k návštěvě další osobu např. dobrovolníka, zástupce města či obce (např. sociální komise), zájmové organizace působící v místě a podobně. Naše praxe ale také zaznamenala případy lidí v krizi, kteří nebyli z různých důvodů schopni svůj souhlas s návštěvou dát. Jednalo se zpravidla o osoby s vážným duševním onemocněním, případně žijící v neuspořádaných poměrech v rodině (v některých případech se jednalo dokonce o týrání bezbranné osoby - postiženého člověka nebo seniora) apod. V takovýchto případech je třeba se obrátit na orgány státní správy v obci, příp. na odborného lékaře a situaci řešit týmově po vzájemné dohodě. Při poradenské práci je třeba pamatovat i na některé další zásady a předpoklady, které musí poradenský pracovník dodržovat: individuální přístup, zásada nedirektivního způsobu pomoci založeného na důvěře klienta, respektování uživatele služby a jeho názoru a přání, zásada ochrany osobních dat a údajů a mlčenlivosti, poskytování služby ve vhodném prostředí (diskrétnost) optimální je byt uživatele nebo prostředí, které dobře zná a cítí se v něm dobře, uvolněně (např. místní klub, základní organizace, prostory knihovny, obecní úřad ad.) je třeba pamatovat na to, aby při kontaktu, ve kterém se probírají osobní, někdy i důvěrné záležitosti, byly vždy dodrženy zásady etiky (viz etický kodex příloha).

16 Při individuální práci s klientem jsou důležité zejména znalosti ze sociální práce, základů práva a psychologie, speciální pedagogiky a komunikační dovednosti. Optimálním předpokladem úspěšnosti poradenského pracovníka jsou další formy vzdělávání a doškolování v oblasti poradenství. V současné době je vládou připravován Systém celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků, který by měl po uvedení do praxe sloužit jako základ pro zpracování dlouhodobých vzdělávacích plánů poskytovatelské organizace. Pro studium komunikace v poradenství odkazujeme na publikaci Vítková M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, základy, teorie, praxe (str. 194), PedF MU, Brno, 2003 a další autory uvedené v doporučené literatuře. Ukončení služby Mělo by být součástí příslušných interních směrnic (např. provozního řádu) a ústní nebo písemné dohody s uživatelem. Platí zásada, že uživatel může ukončit službu bez udání důvodu. Směrnice by měla být dostatečně srozumitelně zpracovaná a vždy dostupná všem zájemcům a uživatelům služby. Skupinové poradenství Skupinové poradenství pro osoby zdravotně postižené má dlouholetou tradici. Jedná se o osvědčenou formu sociální služby, která přináší velmi dobré výsledky. Je oceňováno nejen samotnými uživateli, ale i orgány obecních či městských úřadů. Na poradenskou a informační činnost ve skupině může po ukončení programu navázat individuální poradenství. Skupinová práce se cíleně zaměřuje na určitou skupinu, zpravidla základní organizaci nebo klub zdravotně postižených, organizaci seniorů ad. Je třeba vycházet ze základních znalostí psychologie skupin (popsáno v metodické i odborné literatuře viz odkazy doporučené literatury). Předpokladem úspěšného kontaktu je dobrá znalost cílové skupiny a jejího fungování, postavení členů, hierarchie a vztahů uvnitř skupiny, rozdělení rolí apod. Při kontaktu se skupinou je nabídnuta kontaktním pracovníkem konkrétní pomoc např. v základním či odborném sociálním poradenství, využití půjčovny rehabiltačních a kompenzačních pomůcek, osobní asistence a další služby. Osvědčují se pravidelné návštěvy těchto skupin, kdy se vytváří atmosféra důvěry i přátelských vztahů mezi členy skupiny a poradenským pracovníkem.

17 Skupinová práce může také kromě přednáškové činnosti a poradenství obsahovat i různé další formy individuální poradenství po ukončení akce, ukázky rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně nácviku používání, příp. drobného servisu, zprostředkování kontaktu s poskytovateli sociálních služeb a dalších institucí a organizací v regionu apod. Další formy a prostředky používané v poradenství: Sociální intervence Je forma určitého zásahu zaměřená na osoby zdravotně postižené, kteří v důsledku svého tělesného a jiného handicapu se ocitli v krizi nebo v obtížné životní situaci. Za specifickou formu sociální intervence lze označit aktuální krizovou intervenci, která představuje okamžitý sociální zásah většinou přímo v terénu orientovaný na člověka zdravotně postiženého, který se ocitl z nejrůznějších příčin v akutní krizi. Takovou krizovou situací může být např.pocit beznaděje, depresivní stav, konflikt s rodinou ad. Uplatnění sociální intervence v takovém případě znamená první pomoc socioterapeutického charakteru, ale také první sociální diagnostiku, na kterou může navazovat dlouhodobější sociálně rehabilitační nebo sociálně pedagogické působení. Pro uplatnění formy krizové intervence se doporučuje absolvování odborného výcviku. Socioterapie, sociálně rehabilitační výcvik Obsahuje soubor opatření sloužících k příznivému ovlivnění stavu a situace zdravotně postiženého klienta. Tato činnost směřuje především k pomoci při integraci do běžné společnosti, tj. ke zdravým sociálním vztahům, praktickým schopnostem a dovednostem, které jsou v důsledku zdravotního postižení v různé míře omezené či zcela chybí. Jedním ze specifických prostředků u skupiny osob zdravotně postižených může být sociálně rehabilitační výcvik. Častým problémem, se kterým se poradenští pracovníci setkávají, je neochota, obava či nechuť takovéto výcviky absolvovat. Úkolem pracovníka je postupné a trpělivé přesvědčování o potřebě aktivního přístupu k překonání důsledků zdravotního postižení. Všechny kroky poradce by měly směřovat k motivaci uživatele pro účast na výcviku. V takovýchto případech je důležitá kvalifikace i zkušenosti poradenského pracovníka. Výcvik je zaměřen na trénink dovedností, znalostí a návyků, vedoucí ke zvyšování sociálních kompetencí, řešení nepříznivé sociální situace vlastními silami a uvědomění si odpovědnosti za svůj život. Zároveň je místem vzájemného setkání osob podobně

18 postižených, kde si mnohou vyměnit své zkušenosti atp. Sociálně rehabilitační výcvik představuje cílený nácvik praktických technik, které vedou k samostatnému životu a integraci do společnosti. Jde např. o nácvik sebeobsluhy, o prostorovou orientaci a samostatný pohyb u zrakově postižených v místě bydliště a okolí, nácvik docházení či dojíždění do zaměstnání, o možnosti komunikace s jinými osobami nácvik bodového písma, znakové řeči, odezírání u neslyšících, do výcviku patří i problematika odstraňování architektonických bariér, nabídka a zácvik v používání rehabilitačních, kompenzačních, reedukačních pomůcek a celá řada dalších, které jsou součástí sociálně rehabilitačních programů pro jednotlivá zdravotní postižení (viz Jesenský, 1996 ad.). Nepředpokládá se, že poradenský pracovník bude vyškolen ve všech uvedených oblastech, je však třeba, aby tyto možnosti znal a uměl zdravotně postiženého orientovat na instituci či zařízení, které zácvik provádí. Psychoterapie Je vysoce odborná činnost, kterou mohou vykonávat pouze zkušení odborníci s psychoterapeutickým výcvikem (běžně se v odborné literatuře uvádí cca 500 hodin a více). Je proto třeba dbát na to, aby nedocházelo k mylnému zařazování psychoterapie do poradenství pro zdravotně postižené jako jednoho z prostředků používaných poradenským pracovníkem. V poradenské praxi se můžeme s tímto problémem setkat. Nepřímá poradenská práce Zahrnuje aktivity spojené se zajišťování a plánováním veškeré poradenské práce, její propagace, zabezpečování finančních prostředků, nezbytnou administrativu, jednání s představiteli státní správy, samosprávy, občanských sdružení a dalších organizací v zájmu zdravotně postižených, účast na vzdělávacích akcích, studium odborné literatury. Poradenská práce přesahující Obsahuje metodické vedení, specifické profesní vzdělávání, supervizi ad. Jejím prostřednictvím jsou hledány nové efektivní formy, přístupy a metody poradenské práce za pomoci metodických pracovníků, supervizorů a kolegů z oboru. Jednou z forem přesahující práce je také mediace, předcházení konfliktům, vyjednávání a další výcviky organizované různými institucemi a školami.

19 Spolupráce s jinými subjekty, návaznost služby Poradenský pracovník využívá ve své práci sociální síť v obci nebo regionu, spolupracuje s místními institucemi státní správy, samosprávy a s organizacemi nevládního sektoru. Před zahájením své práce v rámci mapování lokality se seznámí se strukturou příslušných institucí v místě svého působení, naváže s nimi kontakt a zpracuje jejich adresář, popřípadě zorganizuje setkání. Uživatelům jsou tyto kontakty na vyžádání zprostředkovány. Potřebuje-li uživatel doprovod, patří i tato služba do poradenství v terénu. Jedná se zejména o tyto úřady a instituce v příslušném regionu: instituce místní samosprávy, sociální komise obecních úřadu a odbory sociálních věcí městských nebo krajských úřadů, úřady práce, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sociální zařízení, zařízení nestátních organizací, instituce místní samosprávy, občanská sdružení pro zdravotně postižené, občanské poradny a řada dalších. Na poradenskou službu navazují v praxi nejčastěji: služba osobní asistence, pečovatelská služba, služby půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, aktivizační služby (zapojení uživatele do různých společenských, sportovních, kulturních ad. aktivit), služby sociální rehabilitace, pracovní poradenství a řada dalších. Je proto nezbytné pracovat také s kontakty dalších poskytovatelů sociálních služeb v regionu.

20 Metody poradenství Mezi hlavní metody řadíme: individuální přístup, metodu anamnestickou (osobní, rodinná, sociální), analýz výsledků činnosti, studia dokumentace, metodu terapeutickou (reedukace, kompenzace, rehabilitace a socializace), prevence. Uvedené metody mají význam v poradenské praxi, jejich výstupy zjištění a východiska jsou důležitým zdrojem informací o uživateli i sociálním prostředí, ve kterém žije (dle Novosada, 2000) V poradenské práci pracovník využívá další postupy: pomoc při vyplnění formulářů, žádostí a dalších písemností, intervence na úřadech, v zařízeních sociální péče a dalších institucích, např. při hledání zaměstnání, při vyřizování důchodů, slev a výhod, v nezbytných případech umisťování do ústavní péče apod., doprovody na úřady, zdravotnická zařízení ad., mediace - poradenský pracovník působí jako nestranná osoba při řešení problémů osob zdravotně postižených ve školách, ve zdravotnictví, na úřadech a jiných institucích, konzultace s odborníky nebo odbornými pracovišti, kontaktování příslušných institucí (pomoc v prosazování práv a zájmů a řada dalších). Patří sem i oblast propagační, informativní, metodická a přednášková nejen pro zdravotně postižené a seniory, ale i pro rodinné příslušníky zdravotně postižených, jejich blízké okolí, ve školách, pro odbornou veřejnost i nejširší laickou veřejnost. Důležitým prostředkem poradenské práce mezi občany se zdravotním postižením jsou kontakty s rodinou. Člověk, který nežije v urovnaných a příznivých rodinných poměrech, má zpravidla velké problémy nejen v oblasti psychické, ale i sociální.

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více