Výroèní zpráva za rok Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report"

Transkript

1 Výroèní zpráva za rok Annual Report

2 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových STRANA 4 Èinnost Nadaèního fondu manželù Livie a Václava Klausových STRANA 6 Soupis smluv o nadaèních darech uzavøených v roce STRANA 10 Soupis smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce STRANA 14 Finanèní zpráva za rok STRANA 38 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 40 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 46 Výrok auditora o ovìøení roèní úèetní závìrky za rok STRANA 50 Výrok auditora o ovìøení výroèní zprávy za rok STRANA 52 Zpráva dozorèí rady o výsledcích její kontrolní èinnosti STRANA 54 CONTENTS: Foreword by the Chair of the Board of Directors PAGE 3 Basic information about the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových PAGE 5 Activities of the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových in PAGE 7 An overview of contracts on received donation gifts signed in PAGE 11 An overview of contracts on granted donation gifts signed in PAGE 15 The financial report for PAGE 39 The balance sheet as of 31 December PAGE 41 The profit and loss statement as of 31 December PAGE 47 The auditor's report on the annual financial statement for PAGE 51 The auditor's report on the Annual Report for PAGE 53 The Supervisory Board's report on the results of supervisory activities PAGE 55 1

3 Vážení partneøi, pøátelé, máme za sebou pìt let spolupráce. Velmi si vážím toho, že smysl a úèel našich aktivit chápete podobnì jako my. Dovolte mi proto, abych vám všem jménem svým i jménem spoluzakladatele fondu, mého manžela, prezidenta republiky Václava Klause, vyslovila jedno velké "dìkuji". Bez vaší podpory bychom naše spoleèné zámìry nemohli uskuteèòovat. Náš dík samozøejmì patøí všem našim kolegyním a kolegùm ve fondu, kteøí v jeho prospìch ve svém volném èase dobrovolnì a obìtavì pracují. V uplynulém roce náš zájem smìøoval - spolu s øešením mnoha individuálních žádostí - hlavnì ke dvìma generaèním pólùm. Na pomoc mladé generaci byl zamìøen projekt "Startovné do života", který letos vstupuje do druhé pìtileté etapy, na pomoc seniorùm projekt "Senioøi komunikují". Projekt "Senioøi komunikují" bude v roce 2008 pokraèovat druhým roèníkem. Umožní druhé tisícovce seniorù zvládnout technologické minimum pøi užívání moderních komunikaèních technologií, jakými jsou poèítaèe, mobilní telefony nebo platební karty. Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových má za sebou jubilejní pátý rok své existence. Ve výroèní zprávì - tak jako každoroènì - najdete detailní popis všeho, èemu jsme se spoleènì v tomto pátém roce vìnovali. Pevnì doufám a vìøím, že se budeme spoleènì setkávat i bìhem šestého roku našeho snažení. Livia Klausová pøedsedkynì správní rady 2

4 Dear partners, dear friends, We have now reached five years of co-operation. I highly value the fact that you consider the significance and intention of our activities in the same terms as we do. Let me therefore sincerely thank you on behalf of my husband, the President of the Czech Republic Václav Klaus, and myself. Without your support, we would hardly be able to accomplish our joint intentions. Our thanks belong of course also to all our colleagues working for the Fund; all those who have voluntarily devoted their free time to work for the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových (hereinafter called also the Fund"). In the previous year, two generation poles naturally not forgetting the handling of many individual applications were at the heart of our interest. The project A Start in Life focuses on helping the young generation and it has embarked on its second five-year span; our senior co-citizens can find support in the project Seniors Communicate. The year 2008 has started off the second year of this project. It will enable another thousand senior co-citizens to gain basic technological skills in using modern communication technologies, i.e. computers, mobile telephones, or payment cards. The Fund has celebrated the jubilee of the fifth year of its existence. The Annual Report, as every year, presents you with a detailed description of everything that we have been devoted to together. I earnestly wish and believe that we shall all meet again in the sixth year of our endeavour. Livia Klausová Chair of the Board of Directors 3

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAÈNÍM FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH Vznik fondu: Fond je zapsán do nadaèního rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zøizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a úèelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zamìøením na podporu projektù a aktivit zdravotnì sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdìlávání. Celková výše majetkového vkladu zøizovatelù pøi založení fondu: ,- Kè Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSÈ Identifikaèní èíslo: Èíslo bìžného úètu: /0100 Správní rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - pøedsedkynì Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Dozorèí rada: Ing. Alena Vitásková - pøedsedkynì Ing. Rùžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Š astný 4

6 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAÈNÍ FOND MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH Date of establishment of the Fund: August 25, 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept by the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons, and it is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 - Castle, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Supervisory Board: Ing. Livia Klausová, CSc. - Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková - Chair Ing. Rùžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Š astný 5

7 ÈINNOST NADAÈNÍHO FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2007 V roce 2007 Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových pokraèoval ve svých dosavadních projektech Jazykové kurzy, Startovné do života, Øidièské prùkazy, Letní divadelní pøedstavení a Stipendia, kterými podporoval dìti z dìtských domovù a sociálnì znevýhodnìných rodin. Tìmto dìtem a dospívající mládeži byly urèeny i projekty Klementinum dìtem a Pøípravka na architekturu. Nový je projekt Kroužky, kterým chce nadaèní fond podporovat smysluplné využívání volného èasu dìtí. Na základì pozitivních zkušeností z pilotního bìhu projektu Senioøi komunikují se v roce 2007 uskuteènil 1. roèník tohoto projektu, v jehož rámci se senioøi uèí používat poèítaè, internet, mobilní telefon a bankovní kartu. V roce 2007 pokraèovala veøejná sbírka Myslíme na dìti, organizovaná ve spolupráci s Výborem dobré vùle Nadací Olgy Havlové. Pomocí této sbírky se shromažïují peníze na podporu vzdìlávání dìtí z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin. Pro nadaèní fond èinil výtìžek této sbírky za rok 2007 celkem ,- Kè. Nadaèní fond podpoøil svými pøíspìvky v rámci posuzování žádostí hodných zvláštního zøetele také 21 individuálních žadatelù. Pøeètìte si podrobnosti o uvedených projektech: Startovné do života Projekt Startovné do života je urèen dìtem z dìtských domovù ve vìku 14 až 18 let, které pøi splnìní dalších podmínek (m.j. uzavøení písemné dohody nadaèního fondu s opatrovníkem dítìte a otevøení bankovního úètu na jméno dítìte) obdrží každý rok na svùj úèet pevnou èástku ve výši 2.500,- Kè. Zároveò mohou obdržet tzv. motivaèní bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Motivaèní bonus je vyplácen v záøí každého roku na základì pøedchozího návrhu opatrovníka a jeho maximální výše je 1.500,- Kè za školní rok. Cílem projektu je poskytnout této skupinì dìtí finanèní podporu pøi jejich vstupu do života po opuštìní dìtského domova a pøispìt k jejich zdárnému osamostatnìní. V roce 2007 byly poukázány pevné pøíspìvky 343 dìtem v celkové výši ,- Kè a motivaèní bonus obdrželo 322 dìtí v celkové výši ,- Kè. Celkem nadaèní fond vynaložil v roce 2007 na tento projekt ,- Kè. V roce 2007 skonèila u desítek mladých lidí úèast v projektu. Po dovršení zletilosti nìkteøí pokraèují sami ve spoøení, jiní použili peníze na další vzdìlávání (kurz k získání øidièského prùkazu apod.), vybavení domácnosti nebo na zahájení podnikatelské èinnosti. Správní rada nadaèního fondu se po zhodnocení dosavadního prùbìhu projektu Startovné do života rozhodla vyhlásit druhý cyklus tohoto projektu, který bude probíhat v letech Tento druhý cyklus je opìt urèen dìtem z dìtských domovù, kterým bude v roce 2008 nejménì 14 let a zároveò nedosáhnou zletilosti. Již od prosince roku 2007 probíhalo pøihlašování dìtí do projektu a první finanèní pøíspìvky dostanou úèastníci druhého cyklu projektu v záøí

8 THE ACTIVITIES OF THE NADAÈNÍ FOND MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH IN 2007 In the year 2007, the Fund continued its running projects Language Courses, A Start in Life, Driving Licenses, Summer Theatre Shows and Grants all of which supported children from children's homes and socially disadvantaged families. Furthermore, the projects Klemetinum to Children and A Preparatory Course for Architecture Studies were also aimed at these children and teenagers. A new project named Free Time Activities has come into existence in order to support children to spend their leisure time meaningfully. Based on positive experience from the pilot run of the project Seniors Communicate, the first year of the course took place in In the scope of the course, senior co-citizens learned to handle computers, the Internet, mobile phones and payment cards. In 2007, the charity collection called We think of children continued. It had been organized in co-operation with Výbor dobré vùle - Nadace Olgy Havlové. This collection strives to gain money to support the education of children from children's homes, foster families and socially disadvantaged families. The Fund gained CZK 442,607 through this collection in Having considered cases of special reference, the Fund also contributed aid to 21 individual applicants. Further on, please, read about the above listed projects in detail: A Start in Life The project A Start in Life is aimed at children from children's homes aged 14 to 18 who, on fulfilling other conditions (e.g. a signed agreement between the Fund and the carer of the child and opening the child's bank account), annually obtain a fixed financial amount of CZK 2,500. Simultaneously, they can obtain a "motivating bonus" which depends on school achievement, behaviour and extra curricula activities. The motivating bonus is paid in September every year based on the carer's previous proposition and its maximum is CZK 1,500. The aim of the project is to provide this group of children with financial support at their entering real life after leaving the children's home and thus to contribute to their becoming independent successfully. In 2007, the fixed contributions were allotted to 343 children, reaching the total amount of CZK 857,500, and 322 children obtained the motivating bonus of the total of CZK 372,400. The total sum the Fund spent on this project in 2007 was CZK 1,229,900. The year 2007 meant the end of the project for tens of young people. Coming of age, some of the children continue the saving programme by themselves, others use their money for further education (the driving courses etc.), or for furnishing their households, whilst others invest their money in establishing their own businesses. The Board of Directors of the Fund assessed the run of the project A Start in Life and decided to call a second cycle of the project which will take place in the span of The second cycle is again aimed at children from children's homes who will have reached at least 14 years of age and have not become of age at the same time. The enrolment of children has been proceeding since December The first financial contributions will be distributed to the participants in September

9 Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin Již ètvrtý roèník projektu Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin absolvovalo v roce 2007 celkem 25 studentù. Šest z nich žije v dìtském domovì, ètyøi pocházejí z pìstounských rodin a patnáct ze sociálnì slabých rodin. Dar v podobì bezplatného absolvování kurzù poskytly nadaènímu fondu prostøednictvím Richard Language College zastoupení zahranièních škol paní PaedDr. Evy Ïoubalové tyto školy: Cavilam, Vichy, Francie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin, Irsko (2 kurzy) Escuela Internacional, Španìlsko (5 kurzù) European Centre, St. Julians, Malta (2 kurzy) Horizonte, Regensburg, Nìmecko (4 kurzy) North Monastery Language Institute, Cork, Irsko (1 kurz) Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie (10 kurzù) Vedle bezplatného kurzu studenti obdrželi jako nadaèní pøíspìvek i úhradu dopravy, ubytování, stravování a malé kapesné. Ze zpráv absolventù kurzù se nejèastìji dozvídáme, že jim kurz pomohl zlepšit znalosti jazyka a rozmluvit se, najít pøátele z celého svìta a získat nové zkušenosti. Øidièské prùkazy pro dìti z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin Rovnìž v roce 2007 uspoøádal nadaèní fond 2 kurzy k získání øidièského prùkazu. Kromì mladých lidí z dìtských domovù se do výuky zapojilo i nìkolik úèastníkù z pìstounských a sociálnì slabých rodin. Oba dva intenzivní ètrnáctidenní kurzy probíhaly v Hrdoòovì poblíž Lipenského jezera. První kurz se uskuteènil na zaèátku èervence a druhý na konci srpna. Úèastníci kurzù se vìnovali nácviku jízdy a uèili se teorii potøebnou pro absolvování závìreèné zkoušky. Nadaèní fond kromì výuky a závìreèných zkoušek hradil úèastníkùm kurzù i ubytování a stravu. Mùžeme s radostí konstatovat, že všech 24 úèastníkù nakonec zkoušky zvládlo a jsou již vlastníky øidièského oprávnìní. Letní divadelní pøedstavení I v roce 2007 pokraèovala krásná tradice letních Shakespearovských slavností na Pražském hradì. V jejich rámci nadaèní fond poskytnul témìø 200 dìtem možnost shlédnout nìkterá pøedstavení tìchto slavností. V èervenci a srpnu 2007 tak dìti z dìtských domovù Hodonín, Horní Èermná, Klánovice, Koryto-Zbytiny, Litomìøice, Most, Planá, Pyšely, Sazená, Staòkov, Tachov, Ústí nad Labem Støekov, Volynì a z nìkolika pražských a ostravských pìstounských rodin vidìly pøedstavení Bouøe, Jak se Vám líbí a Othello. V rámci návštìv tìchto divadelních pøedstavení se dìti rovnìž setkaly se zástupci nadaèního fondu. 8

10 Language Courses for Children from Children's Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families In 2007, 25 students participated in the already fourth year of the project Language Courses for Children from Children's Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families. Six of them live in a children s home, four come from foster families and fifteen live in socially disadvantaged families. The donation in the form of free of charge courses was mediated to the Fund by the courtesy of Richard Language College a foreign school agency represented by PaedDr. Eva Ïoubalová from these schools: Cavilam, Vichy, France (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin, Ireland (2 courses) Escuela Internacional, Spain (5 courses) European Centre, St. Julians, Malta (2 courses) Horizonte, Regensburg, Germany (4 courses) North Monastery Language Institute, Cork, Ireland (1 course) Richard Language College, Bournemouth, Great Britain (10 courses) Besides offering a free course, the Fund donation also covered the transport fees, boarding and small pocket money. We have learnt from the students' reports mainly that the courses helped them improve their language and communicative skills, find new friends from around the whole world and gain new experience. Driving Licences for Children from the Children's Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families Also in the year 2007 the Fund arranged two courses leading to obtaining a driving licence. Besides young people from children's homes, several participants from foster families and socially disadvantaged families joined in. Both intensive two-week courses took place in Hrdoòov near the Lipno Lake, the first one at the beginning of July and the second at the end of August. The participants practiced driving and learnt the theory necessary for passing the driving test. The Fund covered not only the training and driving test fees but also the boarding. We can gladly state, that all 24 participants passed the tests in the end and they became proud holders of new driving licences. Summer Theatre Shows In 2007, the nice tradition of the Shakespeare Summer Festival at the Prague Castle continued. The Fund enabled almost 200 children to see some of the shows staged during the Festival. Thus, in July and August 2007, both children from children's homes in Hodonín, Horní Èermná, Klánovice, Koryto-Zbytiny, Litomìøice, Most, Planá, Pyšely, Sazená, Staòkov, Tachov, Ústí nad Labem Støekov, Volynì and from several Prague and Ostrava based foster families saw the performance of the Tempest, As You Like It and Othello. In the frame of these visits, the children met representatives of the Fund too. 9

11 Klementinum dìtem Nadaèní fond ve spolupráci s Národní knihovnou ÈR umožnil i v minulém roce 72 dìtem z dìtských domovù Lipník nad Beèvou, Vranov, Radenín, Hodonín, Horní Slavkov, Most, Planá u Mariánských Lázní, Krnsko a Horšovský Týn návštìvu historické budovy Klementina spojenou s výkladem a prohlídkou astronomické vìže. Všechny dìti mìly následnì možnost prohlédnout si za odborného doprovodu i Pražský hrad. Pøípravka na architekturu Díky spolupráci s doc. Ing. arch. Zdenkou Novákovou umožnil nadaèní fond nadìjným studentùm pøipravovat se na pøijímací zkoušky na Fakultu architektury ÈVUT nebo na Stavební fakultu ÈVUT. V období od dubna do prosince 2007 se tak díky nadaèním pøíspìvkùm a pod odborným vedením zkušené malíøky pøipravovali celkem 4 vybraní studenti. Jedna studentka z této skupiny byla v roce 2007 pøijata ke studiu na Fakultì architektury a vìøíme, že i další studenti úèastnící se projektu úspìšnì zvládnou pøedepsané talentové zkoušky. Stipendia Nadaèní pøíspìvky v podobì stipendia nadaèního fondu obdrželo v roce studentù. Celková výše pøiznaných stipendií èinila ,- Kè. Stipendisté pocházejí ze sociálnì slabých rodin, nìkteøí mají i zdravotní handicap. Studují na støedních a vysokých školách v Èeské republice i v zahranièí. Stipendium jim slouží na úhradu konkrétních potøeb spojených se studiem, jako napø. školné, ubytování, doprava, uèební pomùcky apod. Kroužky Projekt Kroužky je urèen na podporu volnoèasových aktivit dìtí ze sociálnì slabých a pìstounských rodin nebo z dìtských domovù. Dìtem ve vìku 8-15 let, které pravidelnì navštìvují napø. hudební, taneèní èi výtvarný kroužek, poskytoval nadaèní fond pøíspìvek až do výše 1 500,- Kè za pololetí. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora dìtí, které jsou pro vybranou èinnost motivované, navštìvují kroužek rády a pravidelnì. V roce 2007 podpoøil nadaèní fond 123 dìtí celkovou èástkou ,- Kè. Senioøi komunikují Úèelem tohoto nového projektu je podpora vzdìlávání seniorù v oblasti ovládání a užívání osobních poèítaèù, mobilních telefonù a platebních karet, nebo neznalost komunikace prostøednictvím tìchto moderních technických prostøedkù je pro nìkteré souèasné seniory velkým handicapem. Projekt Senioøi komunikují je zamìøen pøedevším na tu skupinu seniorù, která doposud nemìla pøíležitost seznámit se blíže se zmínìnými moderními komunikaèními prostøedky, a jeho cílem je nauèit se je alespoò v základních funkcích ovládat. V roce 2007 se uskuteènilo 103 kurzù na 63 místech celé Èeské republiky, kterých se zúèastnilo více než 1030 spokojených seniorù. 10

12 Klementinum to Children Last year, the Fund in co-operation with the National Library of the Czech Republic enabled 72 children from children's homes in Lipník nad Beèvou, Vranov, Radenín, Hodonín, Horní Slavkov, Most, Planá u Mariánských Lázní, Krnsko and Horšovský Týn to attend a guided tour of the historical buildings of Klementinum and the Astronomical Tower. Afterwards, all children had the opportunity to be guided by an expert around the Prague Castle. Preparatory Course for Architecture Studies Thanks to the co-operation with Mrs. doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, the Fund enabled gifted students to take up preparatory lessons for the enrolment tests at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University or at the Faculty of Civil Engineering of the CTU. Thus, due to the Fund's donations, four chosen students could attend sessions led by the experienced painter in the span from April to December One of the students enrolled at the Faculty of Architecture and we believe that other student participants of the project will likewise pass the required talent tests. Grants In 2007, 25 students obtained donation gifts in the form of the Fund's grants. The total of the allocated grants was CZK 221,000. The grant holders come from socially disadvantaged families, some being health impaired. They study at secondary schools or schools of tertiary education in the Czech Republic or abroad. The grant helps them to cover specific needs related to their studies, e.g. tuition fees, boarding, accommodation, teaching aids etc. Free Time Activities The project called Free Time Activities has been created to support children from socially disadvantaged families and foster families to spend their leisure time meaningfully. Children aged 8 to 15, who attend music, dance or art courses regularly, received a Fund contribution of up to CZK 1500 a semester. The main goal of the project is to support children who are motivated for the specific activity and keen to attend the course regularly. In 2007, the Fund offered 123 children a total amount of CZK 148,610. Seniors Communicate The purpose of the new project is to support senior co-citizens to learn how to use personal computers, mobile telephones and payment cards as not being able to communicate via this modern technology tends to be a big handicap for today s senior co-citizens. The project Seniors Communicate focuses mainly on the group of senior co-citizens who have not yet had an opportunity to learn more about the above-mentioned means of communication. It is our aim to teach these seniors to master at least the basic functions needed. In 2007, 103 courses took place at 63 places in the whole of the Czech Republic; 1030 satisfied seniors participated. 11

13 Za úèelem následného procvièování získaných znalostí a dovedností vìnoval nadaèní fond jednotlivým mìstùm a obcím, ve kterých se kurzy konaly, jeden poèítaè. Stalo se tak po dohodì s orgány místní samosprávy. Poèítaèe jsou umístìny ve veøejnì pøístupných prostorách a jsou pøednostnì využívány seniory. Individuální žádosti V roce 2007 podpoøil nadaèní fond v pøípadech hodných zvláštního zøetele celkem 21 žadatelù, z toho 8 právnických osob. Nadaèními pøíspìvky jsme podpoøili mimo jiné praxi studentek Støední zdravotní školy v Centru pro tìlesnì a duševnì postižené ve Velké Británii, vydávání èasopisu pro dìti z dìtských domovù, ale i chránìnou dílnu pro tìlesnì postižené obèany pøíspìvkem na výrobu výtvarných pøedmìtù v rámci arteterapie a ergoterapie, resp. podporu jejich aktivaèní a motivaèní èinnosti. Další dùležité události v životì nadaèního fondu v roce leden 2007 Novoroèní èást veøejné sbírky 7. únor 2007 Nadaèní fond uspoøádal setkání s øediteli a opatrovníky z dìtských domovù, jejichž dìti jsou úèastníky projektu Startovné do života. Náplní setkání bylo hodnocení dosavadního prùbìhu projektu, který byl zahájen v roce bøezen 2007 Tisková konference u pøíležitosti zahájení nového nadaèního projektu Senioøi komunikují 31. bøezna dubna 2007 Velikonoèní èást veøejné sbírky 31. kvìten 2007 Slavnostní setkání zøizovatelù fondu s dárci, pracovníky a dobrovolníky nadaèního fondu v Míèovnì Pražského hradu 15. øíjen 2007 Setkání pøedstavitelù nadaèního fondu a úèastníkù projektù, které nadaèní fond realizuje, s Její Královskou Výsostí princeznou Annou v Lánech 23. listopadu ledna 2008 Díky Agentuøe SCHOK, poøadateli Letních shakespearovských slavností, je nadaèní fond napojen i na dìtmi hojnì navštìvovanou vánoèní výstavu Betlémy, konanou na Pražském hradì. Výtìžek z této výstavy, tentokrát vèetnì finanèního pøíspìvku spoleènosti PNS, a.s., je již tradiènì pøedáván ve prospìch realizace projektù nadaèního fondu. Výstava je pøipravována Spolkem èeských betlémáøù, autorù scénáøe, a ve spolupráci s jednotlivými vlastníky zapùjèených exponátù 12

14 The Fund donated one computer to each town and village where the courses took place for the participants to be able to practice their acquired knowledge. This was preceded by an the agreement with the bodies of the local government. The computers are located in publicly accessible places with the seniors having priority to their use. Individual Applications In 2007, the Fund supported 21 cases of special reference, 8 of them presented by legal entities. Our donation contributions helped the students of the Nursing College to gain practical work experience at the Centre for the Physically and Mentally Impaired in Great Britain. Apart from this our support also helped to issue a magazine for children from children's homes and establish a sheltered workshop for health impaired co-citizens where art objects are produced in art therapy or ergotherapy courses, i.e. we supported their activating and motivating activities. Other Important Events of the Fund's Life in to 6 January 2007 New Year's part of the charity collection 7 February 2007 The Fund arranged a meeting with the managers and carers from the children's homes whose children participate in the project A Start in Life. The agenda of the meeting was the assessment of the progress of the project which had been launched in March 2007 Press conference at the occasion of the launch of the new project Seniors Communicate 31 March to 15 April 2007 the Easter part of the charity collection 31 May 2007 Festive meeting of the Fund's representatives with its donators, employees and volunteers at the Ball Game Hall of the Prague Castle 15 October Meeting of the representatives of the Fund and its project participants with Her Royal Highness Princess Anne in Lány 23 November 2007 to 6 January 2008 In co-operation with the SCHOK Agency, the organizer of the Summer Shakespeare Festival, the Fund participates in the Christmas exhibition the Nativity Scenes. This exhibition is annually placed on the Prague Castle premises and attracts large numbers of children. The gains from this exhibition, including this year's financial contribution by the company PNS, a.s., is traditionally handed over to the Fund for its projects. The exhibition is arranged by the Society of Czech Friends of Cribs, the creators of the scenario, and in co-operation with individual owners of the loan exhibits 13

15 SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH DARECH UZAVØENÝCH V ROCE 2007 Celková hodnota smluv o nadaèních darech uzavøených v roce Kè Z toho: Fyzické osoby celkem Kè Ing. Petr Bednáø, CSc Kè Ing. Petr Bednáø, CSc Kè Zachar Berezkin Kè Martin Burda Kè PaedDr. Eva Ïoubalová - zastoupení zahranièních škol Kè KFM Web integrátor Kè Ing. Josef Krùžela, CSc Kè Jitka Kudláèková Kè Dr. h. c. Ing. Vratislav Kulhánek Kè Martin Langmajer Kè Ing. Radomír Lašák, MBA Kè Karel Losenický Kè Miloslav Martinec - sdìlovací a speciální zaøízení Kè doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kè doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kè Bc. Roman Šikuta Kè Scarlett Vacovská Kè Tøi dárci, kteøí požádali o zachování anonymity, darovali celkem Kè Právnické osoby celkem Kè Agentura Schok, spol. s r.o Kè Agentura Schok, spol. s r.o Kè AGROTEC a.s Kè AHOLD Czech Republic, a.s Kè AHOLD Czech Republic, a.s Kè Aleš Buksa - Buksa & Partner Kè Asociace kuchaøù a cukráøù Èeské republiky Kè BAK a.s Kè CARLA spol. s r.o Kè Èeské aerolinie a.s Kè Èeský porcelán a.s Kè 14

16 AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON RECEIVED DONATION GIFTS SIGNED IN 2007 The total value of contracts on donation gifts signed in CZK Out of which: Individual persons in total CZK Ing. Petr Bednáø, Csc CZK Ing. Petr Bednáø, Csc CZK Zachar Berezkin CZK Martin Burda CZK PaedDr. Eva Ïoubalová - zastoupení zahranièních škol CZK KFM Web integrátor CZK Ing. Josef Krùžela, Csc CZK Jitka Kudláèková CZK Dr. h. c. Ing. Vratislav Kulhánek CZK Martin Langmajer CZK Ing. Radomír Lašák, MBA CZK Karel Losenický CZK Miloslav Martinec - sdìlovací a speciální zaøízení CZK doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK Bc. Roman Šikuta CZK Scarlett Vacovská CZK Three donors who wish to remain anonymous donated in total CZK Legal entities in total CZK Agentura Schok, spol. s r.o CZK Agentura Schok, spol. s r.o CZK AGROTEC a.s CZK AHOLD Czech Republic, a.s CZK AHOLD Czech Republic, a.s CZK Aleš Buksa - Buksa & Partner CZK Asociace kuchaøù a cukráøù Èeské republiky CZK BAK a.s CZK CARLA spol. s r.o CZK Èeské aerolinie a.s CZK Èeský porcelán a.s CZK

17 D&D ELEKTROMONT s.r.o Kè Dùm porcelánu Praha a.s Kè EURONEWS, a.s Kè EXIM TOURS a.s Kè FLÓRA - SEN s.r.o Kè France Production I., spol. s r.o Kè GTS NOVERA a.s Kè Hewlett-Packard s.r.o Kè Jiøí Smaha - JS SERVIS Kè KOBIT, spol. s r.o Kè M.C.O.M. s.r.o Kè MEDIS Holding a.s Kè Merlot d'or, s.r.o Kè Merlot d'or, s.r.o Kè Nadace Dìti-kultura-sport Kè Nadaèní fond Veolia Kè Odborová organizace KPR a SPH Kè OLMA, a.s Kè Pavel Krejèí - REKAR CLASSIC Kè Pražská plynárenská, a.s Kè Putt PD s.r.o Kè SAGA TRADE spol. s r.o Kè SAGA TRADE spol. s r.o Kè Stavby silnic a železnic, a.s Kè Stavoka Kosice a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè TOP HOTELS GROUP a.s Kè TP Holding, a.s Kè UniCredit Bank Czech Republic, a.s Kè UnionOcel s.r.o Kè VCES a.s Kè Veletrhy Brno, a.s Kè VISION, s.r.o Kè VITA software, s.r.o Kè VLTAVA-LABE-PRESS, a.s Kè Východoèeská plynárenská, a.s Kè ZVU Engineering, a.s Kè Osm dárcù, kteøí požádali o zachování anonymity, darovalo celkem Kè Vedle shora uvedených dárcù poskytlo 12 drobných dárcù Nadaènímu fondu manželù Livie a Václava Klausových bez uzavøení darovacích smluv celkem ,- Kè. 16

18 D&D ELEKTROMONT s.r.o CZK Dùm porcelánu Praha a.s CZK EURONEWS, a.s CZK EXIM TOURS a.s CZK FLÓRA - SEN s.r.o CZK France Production I., spol. s r.o CZK GTS NOVERA a.s CZK Hewlett-Packard s.r.o CZK Jiøí Smaha - JS SERVIS CZK KOBIT, spol. s r.o CZK M.C.O.M. s. r.o CZK MEDIS Holding a.s CZK Merlot d'or, s.r.o CZK Merlot d'or, s.r.o CZK Nadace Dìti-kultura-sport CZK Nadaèní fond Veolia CZK Odborová organizace KPR a SPH CZK OLMA, a.s CZK Pavel Krejèí - REKAR CLASSIC CZK Pražská plynárenská, a.s CZK Putt PD s.r.o CZK SAGA TRADE spol. s r.o CZK SAGA TRADE spol. s r.o CZK Stavby silnic a železnic, a.s CZK Stavoka Kosice a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK TOP HOTELS GROUP a.s CZK TP Holding, a.s CZK UniCredit Bank Czech Republic, a.s CZK UnionOcel s.r.o CZK VCES a.s CZK Veletrhy Brno, a.s CZK VISION, s.r.o CZK VITA software, s.r.o CZK VLTAVA-LABE-PRESS, a.s CZK Východoèeská plynárenská, a.s CZK ZVU Engineering, a.s CZK Eight donors who wish to remain anonymous donated in total CZK Besides the above listed donors, 12 small donors offered the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových the total of CZK without donation contracts. 17

19 SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH PØÍSPÌVCÍCH UZAVØENÝCH V ROCE 2007 Celková hodnota smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce Kè Z toho: I. Projekty celkem Kè A. Stipendia Kè Lenka Antošová Kè František Betlach Kè Jakub Betlach Kè Jan Betlach Kè Ondøej Blažek Kè Božena Bobková Kè Jana Èertíková Kè Vladimír Èerveòák Kè Kateøina Dundálková Kè Martina Fuziková Kè Karel Giebisch Kè Vladimír Herbrych Kè Jitka Lacinová Kè David Langer Kè Petra Langerová Kè Renata Langerová Kè Ta ána Langerová Kè Ondøej Lux Kè Pavel Macan Kè Karel Máèalík Kè Darie Mášová Kè Michal Pavelka Kè Hana Rambalová Kè Kateøina Sedláková Kè Blanka Škopková Kè Jakub Vonšovský Kè 18

20 AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON GRANTED DONATION CONTRIBUTIONS SIGNED IN 2007 The total value of contracts on granted donation contributions signed in CZK Out of which: I. Projects in total CZK A. Grants CZK Lenka Antošová CZK František Betlach CZK Jakub Betlach CZK Jan Betlach CZK Ondøej Blažek CZK Božena Bobková CZK Jana Èertíková CZK Vladimír Èerveòák CZK Kateøina Dundálková CZK Martina Fuziková CZK Karel Giebisch CZK Vladimír Herbrych CZK Jitka Lacinová CZK David Langer CZK Petra Langerová CZK Renata Langerová CZK Ta ána Langerová CZK Ondøej Lux CZK Pavel Macan CZK Karel Máèalík CZK Darie Mášová CZK Michal Pavelka CZK Hana Rambalová CZK Kateøina Sedláková CZK Blanka Škopková CZK Jakub Vonšovský CZK

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok 2008 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady......................................................................................

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond )

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond ) VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady............................................................

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více