Výroèní zpráva za rok Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report"

Transkript

1 Výroèní zpráva za rok Annual Report

2 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových STRANA 4 Èinnost Nadaèního fondu manželù Livie a Václava Klausových STRANA 6 Soupis smluv o nadaèních darech uzavøených v roce STRANA 10 Soupis smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce STRANA 14 Finanèní zpráva za rok STRANA 38 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 40 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 46 Výrok auditora o ovìøení roèní úèetní závìrky za rok STRANA 50 Výrok auditora o ovìøení výroèní zprávy za rok STRANA 52 Zpráva dozorèí rady o výsledcích její kontrolní èinnosti STRANA 54 CONTENTS: Foreword by the Chair of the Board of Directors PAGE 3 Basic information about the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových PAGE 5 Activities of the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových in PAGE 7 An overview of contracts on received donation gifts signed in PAGE 11 An overview of contracts on granted donation gifts signed in PAGE 15 The financial report for PAGE 39 The balance sheet as of 31 December PAGE 41 The profit and loss statement as of 31 December PAGE 47 The auditor's report on the annual financial statement for PAGE 51 The auditor's report on the Annual Report for PAGE 53 The Supervisory Board's report on the results of supervisory activities PAGE 55 1

3 Vážení partneøi, pøátelé, máme za sebou pìt let spolupráce. Velmi si vážím toho, že smysl a úèel našich aktivit chápete podobnì jako my. Dovolte mi proto, abych vám všem jménem svým i jménem spoluzakladatele fondu, mého manžela, prezidenta republiky Václava Klause, vyslovila jedno velké "dìkuji". Bez vaší podpory bychom naše spoleèné zámìry nemohli uskuteèòovat. Náš dík samozøejmì patøí všem našim kolegyním a kolegùm ve fondu, kteøí v jeho prospìch ve svém volném èase dobrovolnì a obìtavì pracují. V uplynulém roce náš zájem smìøoval - spolu s øešením mnoha individuálních žádostí - hlavnì ke dvìma generaèním pólùm. Na pomoc mladé generaci byl zamìøen projekt "Startovné do života", který letos vstupuje do druhé pìtileté etapy, na pomoc seniorùm projekt "Senioøi komunikují". Projekt "Senioøi komunikují" bude v roce 2008 pokraèovat druhým roèníkem. Umožní druhé tisícovce seniorù zvládnout technologické minimum pøi užívání moderních komunikaèních technologií, jakými jsou poèítaèe, mobilní telefony nebo platební karty. Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových má za sebou jubilejní pátý rok své existence. Ve výroèní zprávì - tak jako každoroènì - najdete detailní popis všeho, èemu jsme se spoleènì v tomto pátém roce vìnovali. Pevnì doufám a vìøím, že se budeme spoleènì setkávat i bìhem šestého roku našeho snažení. Livia Klausová pøedsedkynì správní rady 2

4 Dear partners, dear friends, We have now reached five years of co-operation. I highly value the fact that you consider the significance and intention of our activities in the same terms as we do. Let me therefore sincerely thank you on behalf of my husband, the President of the Czech Republic Václav Klaus, and myself. Without your support, we would hardly be able to accomplish our joint intentions. Our thanks belong of course also to all our colleagues working for the Fund; all those who have voluntarily devoted their free time to work for the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových (hereinafter called also the Fund"). In the previous year, two generation poles naturally not forgetting the handling of many individual applications were at the heart of our interest. The project A Start in Life focuses on helping the young generation and it has embarked on its second five-year span; our senior co-citizens can find support in the project Seniors Communicate. The year 2008 has started off the second year of this project. It will enable another thousand senior co-citizens to gain basic technological skills in using modern communication technologies, i.e. computers, mobile telephones, or payment cards. The Fund has celebrated the jubilee of the fifth year of its existence. The Annual Report, as every year, presents you with a detailed description of everything that we have been devoted to together. I earnestly wish and believe that we shall all meet again in the sixth year of our endeavour. Livia Klausová Chair of the Board of Directors 3

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAÈNÍM FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH Vznik fondu: Fond je zapsán do nadaèního rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zøizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a úèelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zamìøením na podporu projektù a aktivit zdravotnì sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdìlávání. Celková výše majetkového vkladu zøizovatelù pøi založení fondu: ,- Kè Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSÈ Identifikaèní èíslo: Èíslo bìžného úètu: /0100 Správní rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - pøedsedkynì Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Dozorèí rada: Ing. Alena Vitásková - pøedsedkynì Ing. Rùžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Š astný 4

6 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAÈNÍ FOND MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH Date of establishment of the Fund: August 25, 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept by the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons, and it is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 - Castle, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Supervisory Board: Ing. Livia Klausová, CSc. - Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková - Chair Ing. Rùžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Š astný 5

7 ÈINNOST NADAÈNÍHO FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2007 V roce 2007 Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových pokraèoval ve svých dosavadních projektech Jazykové kurzy, Startovné do života, Øidièské prùkazy, Letní divadelní pøedstavení a Stipendia, kterými podporoval dìti z dìtských domovù a sociálnì znevýhodnìných rodin. Tìmto dìtem a dospívající mládeži byly urèeny i projekty Klementinum dìtem a Pøípravka na architekturu. Nový je projekt Kroužky, kterým chce nadaèní fond podporovat smysluplné využívání volného èasu dìtí. Na základì pozitivních zkušeností z pilotního bìhu projektu Senioøi komunikují se v roce 2007 uskuteènil 1. roèník tohoto projektu, v jehož rámci se senioøi uèí používat poèítaè, internet, mobilní telefon a bankovní kartu. V roce 2007 pokraèovala veøejná sbírka Myslíme na dìti, organizovaná ve spolupráci s Výborem dobré vùle Nadací Olgy Havlové. Pomocí této sbírky se shromažïují peníze na podporu vzdìlávání dìtí z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin. Pro nadaèní fond èinil výtìžek této sbírky za rok 2007 celkem ,- Kè. Nadaèní fond podpoøil svými pøíspìvky v rámci posuzování žádostí hodných zvláštního zøetele také 21 individuálních žadatelù. Pøeètìte si podrobnosti o uvedených projektech: Startovné do života Projekt Startovné do života je urèen dìtem z dìtských domovù ve vìku 14 až 18 let, které pøi splnìní dalších podmínek (m.j. uzavøení písemné dohody nadaèního fondu s opatrovníkem dítìte a otevøení bankovního úètu na jméno dítìte) obdrží každý rok na svùj úèet pevnou èástku ve výši 2.500,- Kè. Zároveò mohou obdržet tzv. motivaèní bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Motivaèní bonus je vyplácen v záøí každého roku na základì pøedchozího návrhu opatrovníka a jeho maximální výše je 1.500,- Kè za školní rok. Cílem projektu je poskytnout této skupinì dìtí finanèní podporu pøi jejich vstupu do života po opuštìní dìtského domova a pøispìt k jejich zdárnému osamostatnìní. V roce 2007 byly poukázány pevné pøíspìvky 343 dìtem v celkové výši ,- Kè a motivaèní bonus obdrželo 322 dìtí v celkové výši ,- Kè. Celkem nadaèní fond vynaložil v roce 2007 na tento projekt ,- Kè. V roce 2007 skonèila u desítek mladých lidí úèast v projektu. Po dovršení zletilosti nìkteøí pokraèují sami ve spoøení, jiní použili peníze na další vzdìlávání (kurz k získání øidièského prùkazu apod.), vybavení domácnosti nebo na zahájení podnikatelské èinnosti. Správní rada nadaèního fondu se po zhodnocení dosavadního prùbìhu projektu Startovné do života rozhodla vyhlásit druhý cyklus tohoto projektu, který bude probíhat v letech Tento druhý cyklus je opìt urèen dìtem z dìtských domovù, kterým bude v roce 2008 nejménì 14 let a zároveò nedosáhnou zletilosti. Již od prosince roku 2007 probíhalo pøihlašování dìtí do projektu a první finanèní pøíspìvky dostanou úèastníci druhého cyklu projektu v záøí

8 THE ACTIVITIES OF THE NADAÈNÍ FOND MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH IN 2007 In the year 2007, the Fund continued its running projects Language Courses, A Start in Life, Driving Licenses, Summer Theatre Shows and Grants all of which supported children from children's homes and socially disadvantaged families. Furthermore, the projects Klemetinum to Children and A Preparatory Course for Architecture Studies were also aimed at these children and teenagers. A new project named Free Time Activities has come into existence in order to support children to spend their leisure time meaningfully. Based on positive experience from the pilot run of the project Seniors Communicate, the first year of the course took place in In the scope of the course, senior co-citizens learned to handle computers, the Internet, mobile phones and payment cards. In 2007, the charity collection called We think of children continued. It had been organized in co-operation with Výbor dobré vùle - Nadace Olgy Havlové. This collection strives to gain money to support the education of children from children's homes, foster families and socially disadvantaged families. The Fund gained CZK 442,607 through this collection in Having considered cases of special reference, the Fund also contributed aid to 21 individual applicants. Further on, please, read about the above listed projects in detail: A Start in Life The project A Start in Life is aimed at children from children's homes aged 14 to 18 who, on fulfilling other conditions (e.g. a signed agreement between the Fund and the carer of the child and opening the child's bank account), annually obtain a fixed financial amount of CZK 2,500. Simultaneously, they can obtain a "motivating bonus" which depends on school achievement, behaviour and extra curricula activities. The motivating bonus is paid in September every year based on the carer's previous proposition and its maximum is CZK 1,500. The aim of the project is to provide this group of children with financial support at their entering real life after leaving the children's home and thus to contribute to their becoming independent successfully. In 2007, the fixed contributions were allotted to 343 children, reaching the total amount of CZK 857,500, and 322 children obtained the motivating bonus of the total of CZK 372,400. The total sum the Fund spent on this project in 2007 was CZK 1,229,900. The year 2007 meant the end of the project for tens of young people. Coming of age, some of the children continue the saving programme by themselves, others use their money for further education (the driving courses etc.), or for furnishing their households, whilst others invest their money in establishing their own businesses. The Board of Directors of the Fund assessed the run of the project A Start in Life and decided to call a second cycle of the project which will take place in the span of The second cycle is again aimed at children from children's homes who will have reached at least 14 years of age and have not become of age at the same time. The enrolment of children has been proceeding since December The first financial contributions will be distributed to the participants in September

9 Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin Již ètvrtý roèník projektu Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin absolvovalo v roce 2007 celkem 25 studentù. Šest z nich žije v dìtském domovì, ètyøi pocházejí z pìstounských rodin a patnáct ze sociálnì slabých rodin. Dar v podobì bezplatného absolvování kurzù poskytly nadaènímu fondu prostøednictvím Richard Language College zastoupení zahranièních škol paní PaedDr. Evy Ïoubalové tyto školy: Cavilam, Vichy, Francie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin, Irsko (2 kurzy) Escuela Internacional, Španìlsko (5 kurzù) European Centre, St. Julians, Malta (2 kurzy) Horizonte, Regensburg, Nìmecko (4 kurzy) North Monastery Language Institute, Cork, Irsko (1 kurz) Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie (10 kurzù) Vedle bezplatného kurzu studenti obdrželi jako nadaèní pøíspìvek i úhradu dopravy, ubytování, stravování a malé kapesné. Ze zpráv absolventù kurzù se nejèastìji dozvídáme, že jim kurz pomohl zlepšit znalosti jazyka a rozmluvit se, najít pøátele z celého svìta a získat nové zkušenosti. Øidièské prùkazy pro dìti z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin Rovnìž v roce 2007 uspoøádal nadaèní fond 2 kurzy k získání øidièského prùkazu. Kromì mladých lidí z dìtských domovù se do výuky zapojilo i nìkolik úèastníkù z pìstounských a sociálnì slabých rodin. Oba dva intenzivní ètrnáctidenní kurzy probíhaly v Hrdoòovì poblíž Lipenského jezera. První kurz se uskuteènil na zaèátku èervence a druhý na konci srpna. Úèastníci kurzù se vìnovali nácviku jízdy a uèili se teorii potøebnou pro absolvování závìreèné zkoušky. Nadaèní fond kromì výuky a závìreèných zkoušek hradil úèastníkùm kurzù i ubytování a stravu. Mùžeme s radostí konstatovat, že všech 24 úèastníkù nakonec zkoušky zvládlo a jsou již vlastníky øidièského oprávnìní. Letní divadelní pøedstavení I v roce 2007 pokraèovala krásná tradice letních Shakespearovských slavností na Pražském hradì. V jejich rámci nadaèní fond poskytnul témìø 200 dìtem možnost shlédnout nìkterá pøedstavení tìchto slavností. V èervenci a srpnu 2007 tak dìti z dìtských domovù Hodonín, Horní Èermná, Klánovice, Koryto-Zbytiny, Litomìøice, Most, Planá, Pyšely, Sazená, Staòkov, Tachov, Ústí nad Labem Støekov, Volynì a z nìkolika pražských a ostravských pìstounských rodin vidìly pøedstavení Bouøe, Jak se Vám líbí a Othello. V rámci návštìv tìchto divadelních pøedstavení se dìti rovnìž setkaly se zástupci nadaèního fondu. 8

10 Language Courses for Children from Children's Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families In 2007, 25 students participated in the already fourth year of the project Language Courses for Children from Children's Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families. Six of them live in a children s home, four come from foster families and fifteen live in socially disadvantaged families. The donation in the form of free of charge courses was mediated to the Fund by the courtesy of Richard Language College a foreign school agency represented by PaedDr. Eva Ïoubalová from these schools: Cavilam, Vichy, France (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin, Ireland (2 courses) Escuela Internacional, Spain (5 courses) European Centre, St. Julians, Malta (2 courses) Horizonte, Regensburg, Germany (4 courses) North Monastery Language Institute, Cork, Ireland (1 course) Richard Language College, Bournemouth, Great Britain (10 courses) Besides offering a free course, the Fund donation also covered the transport fees, boarding and small pocket money. We have learnt from the students' reports mainly that the courses helped them improve their language and communicative skills, find new friends from around the whole world and gain new experience. Driving Licences for Children from the Children's Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families Also in the year 2007 the Fund arranged two courses leading to obtaining a driving licence. Besides young people from children's homes, several participants from foster families and socially disadvantaged families joined in. Both intensive two-week courses took place in Hrdoòov near the Lipno Lake, the first one at the beginning of July and the second at the end of August. The participants practiced driving and learnt the theory necessary for passing the driving test. The Fund covered not only the training and driving test fees but also the boarding. We can gladly state, that all 24 participants passed the tests in the end and they became proud holders of new driving licences. Summer Theatre Shows In 2007, the nice tradition of the Shakespeare Summer Festival at the Prague Castle continued. The Fund enabled almost 200 children to see some of the shows staged during the Festival. Thus, in July and August 2007, both children from children's homes in Hodonín, Horní Èermná, Klánovice, Koryto-Zbytiny, Litomìøice, Most, Planá, Pyšely, Sazená, Staòkov, Tachov, Ústí nad Labem Støekov, Volynì and from several Prague and Ostrava based foster families saw the performance of the Tempest, As You Like It and Othello. In the frame of these visits, the children met representatives of the Fund too. 9

11 Klementinum dìtem Nadaèní fond ve spolupráci s Národní knihovnou ÈR umožnil i v minulém roce 72 dìtem z dìtských domovù Lipník nad Beèvou, Vranov, Radenín, Hodonín, Horní Slavkov, Most, Planá u Mariánských Lázní, Krnsko a Horšovský Týn návštìvu historické budovy Klementina spojenou s výkladem a prohlídkou astronomické vìže. Všechny dìti mìly následnì možnost prohlédnout si za odborného doprovodu i Pražský hrad. Pøípravka na architekturu Díky spolupráci s doc. Ing. arch. Zdenkou Novákovou umožnil nadaèní fond nadìjným studentùm pøipravovat se na pøijímací zkoušky na Fakultu architektury ÈVUT nebo na Stavební fakultu ÈVUT. V období od dubna do prosince 2007 se tak díky nadaèním pøíspìvkùm a pod odborným vedením zkušené malíøky pøipravovali celkem 4 vybraní studenti. Jedna studentka z této skupiny byla v roce 2007 pøijata ke studiu na Fakultì architektury a vìøíme, že i další studenti úèastnící se projektu úspìšnì zvládnou pøedepsané talentové zkoušky. Stipendia Nadaèní pøíspìvky v podobì stipendia nadaèního fondu obdrželo v roce studentù. Celková výše pøiznaných stipendií èinila ,- Kè. Stipendisté pocházejí ze sociálnì slabých rodin, nìkteøí mají i zdravotní handicap. Studují na støedních a vysokých školách v Èeské republice i v zahranièí. Stipendium jim slouží na úhradu konkrétních potøeb spojených se studiem, jako napø. školné, ubytování, doprava, uèební pomùcky apod. Kroužky Projekt Kroužky je urèen na podporu volnoèasových aktivit dìtí ze sociálnì slabých a pìstounských rodin nebo z dìtských domovù. Dìtem ve vìku 8-15 let, které pravidelnì navštìvují napø. hudební, taneèní èi výtvarný kroužek, poskytoval nadaèní fond pøíspìvek až do výše 1 500,- Kè za pololetí. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora dìtí, které jsou pro vybranou èinnost motivované, navštìvují kroužek rády a pravidelnì. V roce 2007 podpoøil nadaèní fond 123 dìtí celkovou èástkou ,- Kè. Senioøi komunikují Úèelem tohoto nového projektu je podpora vzdìlávání seniorù v oblasti ovládání a užívání osobních poèítaèù, mobilních telefonù a platebních karet, nebo neznalost komunikace prostøednictvím tìchto moderních technických prostøedkù je pro nìkteré souèasné seniory velkým handicapem. Projekt Senioøi komunikují je zamìøen pøedevším na tu skupinu seniorù, která doposud nemìla pøíležitost seznámit se blíže se zmínìnými moderními komunikaèními prostøedky, a jeho cílem je nauèit se je alespoò v základních funkcích ovládat. V roce 2007 se uskuteènilo 103 kurzù na 63 místech celé Èeské republiky, kterých se zúèastnilo více než 1030 spokojených seniorù. 10

12 Klementinum to Children Last year, the Fund in co-operation with the National Library of the Czech Republic enabled 72 children from children's homes in Lipník nad Beèvou, Vranov, Radenín, Hodonín, Horní Slavkov, Most, Planá u Mariánských Lázní, Krnsko and Horšovský Týn to attend a guided tour of the historical buildings of Klementinum and the Astronomical Tower. Afterwards, all children had the opportunity to be guided by an expert around the Prague Castle. Preparatory Course for Architecture Studies Thanks to the co-operation with Mrs. doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, the Fund enabled gifted students to take up preparatory lessons for the enrolment tests at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University or at the Faculty of Civil Engineering of the CTU. Thus, due to the Fund's donations, four chosen students could attend sessions led by the experienced painter in the span from April to December One of the students enrolled at the Faculty of Architecture and we believe that other student participants of the project will likewise pass the required talent tests. Grants In 2007, 25 students obtained donation gifts in the form of the Fund's grants. The total of the allocated grants was CZK 221,000. The grant holders come from socially disadvantaged families, some being health impaired. They study at secondary schools or schools of tertiary education in the Czech Republic or abroad. The grant helps them to cover specific needs related to their studies, e.g. tuition fees, boarding, accommodation, teaching aids etc. Free Time Activities The project called Free Time Activities has been created to support children from socially disadvantaged families and foster families to spend their leisure time meaningfully. Children aged 8 to 15, who attend music, dance or art courses regularly, received a Fund contribution of up to CZK 1500 a semester. The main goal of the project is to support children who are motivated for the specific activity and keen to attend the course regularly. In 2007, the Fund offered 123 children a total amount of CZK 148,610. Seniors Communicate The purpose of the new project is to support senior co-citizens to learn how to use personal computers, mobile telephones and payment cards as not being able to communicate via this modern technology tends to be a big handicap for today s senior co-citizens. The project Seniors Communicate focuses mainly on the group of senior co-citizens who have not yet had an opportunity to learn more about the above-mentioned means of communication. It is our aim to teach these seniors to master at least the basic functions needed. In 2007, 103 courses took place at 63 places in the whole of the Czech Republic; 1030 satisfied seniors participated. 11

13 Za úèelem následného procvièování získaných znalostí a dovedností vìnoval nadaèní fond jednotlivým mìstùm a obcím, ve kterých se kurzy konaly, jeden poèítaè. Stalo se tak po dohodì s orgány místní samosprávy. Poèítaèe jsou umístìny ve veøejnì pøístupných prostorách a jsou pøednostnì využívány seniory. Individuální žádosti V roce 2007 podpoøil nadaèní fond v pøípadech hodných zvláštního zøetele celkem 21 žadatelù, z toho 8 právnických osob. Nadaèními pøíspìvky jsme podpoøili mimo jiné praxi studentek Støední zdravotní školy v Centru pro tìlesnì a duševnì postižené ve Velké Británii, vydávání èasopisu pro dìti z dìtských domovù, ale i chránìnou dílnu pro tìlesnì postižené obèany pøíspìvkem na výrobu výtvarných pøedmìtù v rámci arteterapie a ergoterapie, resp. podporu jejich aktivaèní a motivaèní èinnosti. Další dùležité události v životì nadaèního fondu v roce leden 2007 Novoroèní èást veøejné sbírky 7. únor 2007 Nadaèní fond uspoøádal setkání s øediteli a opatrovníky z dìtských domovù, jejichž dìti jsou úèastníky projektu Startovné do života. Náplní setkání bylo hodnocení dosavadního prùbìhu projektu, který byl zahájen v roce bøezen 2007 Tisková konference u pøíležitosti zahájení nového nadaèního projektu Senioøi komunikují 31. bøezna dubna 2007 Velikonoèní èást veøejné sbírky 31. kvìten 2007 Slavnostní setkání zøizovatelù fondu s dárci, pracovníky a dobrovolníky nadaèního fondu v Míèovnì Pražského hradu 15. øíjen 2007 Setkání pøedstavitelù nadaèního fondu a úèastníkù projektù, které nadaèní fond realizuje, s Její Královskou Výsostí princeznou Annou v Lánech 23. listopadu ledna 2008 Díky Agentuøe SCHOK, poøadateli Letních shakespearovských slavností, je nadaèní fond napojen i na dìtmi hojnì navštìvovanou vánoèní výstavu Betlémy, konanou na Pražském hradì. Výtìžek z této výstavy, tentokrát vèetnì finanèního pøíspìvku spoleènosti PNS, a.s., je již tradiènì pøedáván ve prospìch realizace projektù nadaèního fondu. Výstava je pøipravována Spolkem èeských betlémáøù, autorù scénáøe, a ve spolupráci s jednotlivými vlastníky zapùjèených exponátù 12

14 The Fund donated one computer to each town and village where the courses took place for the participants to be able to practice their acquired knowledge. This was preceded by an the agreement with the bodies of the local government. The computers are located in publicly accessible places with the seniors having priority to their use. Individual Applications In 2007, the Fund supported 21 cases of special reference, 8 of them presented by legal entities. Our donation contributions helped the students of the Nursing College to gain practical work experience at the Centre for the Physically and Mentally Impaired in Great Britain. Apart from this our support also helped to issue a magazine for children from children's homes and establish a sheltered workshop for health impaired co-citizens where art objects are produced in art therapy or ergotherapy courses, i.e. we supported their activating and motivating activities. Other Important Events of the Fund's Life in to 6 January 2007 New Year's part of the charity collection 7 February 2007 The Fund arranged a meeting with the managers and carers from the children's homes whose children participate in the project A Start in Life. The agenda of the meeting was the assessment of the progress of the project which had been launched in March 2007 Press conference at the occasion of the launch of the new project Seniors Communicate 31 March to 15 April 2007 the Easter part of the charity collection 31 May 2007 Festive meeting of the Fund's representatives with its donators, employees and volunteers at the Ball Game Hall of the Prague Castle 15 October Meeting of the representatives of the Fund and its project participants with Her Royal Highness Princess Anne in Lány 23 November 2007 to 6 January 2008 In co-operation with the SCHOK Agency, the organizer of the Summer Shakespeare Festival, the Fund participates in the Christmas exhibition the Nativity Scenes. This exhibition is annually placed on the Prague Castle premises and attracts large numbers of children. The gains from this exhibition, including this year's financial contribution by the company PNS, a.s., is traditionally handed over to the Fund for its projects. The exhibition is arranged by the Society of Czech Friends of Cribs, the creators of the scenario, and in co-operation with individual owners of the loan exhibits 13

15 SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH DARECH UZAVØENÝCH V ROCE 2007 Celková hodnota smluv o nadaèních darech uzavøených v roce Kè Z toho: Fyzické osoby celkem Kè Ing. Petr Bednáø, CSc Kè Ing. Petr Bednáø, CSc Kè Zachar Berezkin Kè Martin Burda Kè PaedDr. Eva Ïoubalová - zastoupení zahranièních škol Kè KFM Web integrátor Kè Ing. Josef Krùžela, CSc Kè Jitka Kudláèková Kè Dr. h. c. Ing. Vratislav Kulhánek Kè Martin Langmajer Kè Ing. Radomír Lašák, MBA Kè Karel Losenický Kè Miloslav Martinec - sdìlovací a speciální zaøízení Kè doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kè doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kè Bc. Roman Šikuta Kè Scarlett Vacovská Kè Tøi dárci, kteøí požádali o zachování anonymity, darovali celkem Kè Právnické osoby celkem Kè Agentura Schok, spol. s r.o Kè Agentura Schok, spol. s r.o Kè AGROTEC a.s Kè AHOLD Czech Republic, a.s Kè AHOLD Czech Republic, a.s Kè Aleš Buksa - Buksa & Partner Kè Asociace kuchaøù a cukráøù Èeské republiky Kè BAK a.s Kè CARLA spol. s r.o Kè Èeské aerolinie a.s Kè Èeský porcelán a.s Kè 14

16 AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON RECEIVED DONATION GIFTS SIGNED IN 2007 The total value of contracts on donation gifts signed in CZK Out of which: Individual persons in total CZK Ing. Petr Bednáø, Csc CZK Ing. Petr Bednáø, Csc CZK Zachar Berezkin CZK Martin Burda CZK PaedDr. Eva Ïoubalová - zastoupení zahranièních škol CZK KFM Web integrátor CZK Ing. Josef Krùžela, Csc CZK Jitka Kudláèková CZK Dr. h. c. Ing. Vratislav Kulhánek CZK Martin Langmajer CZK Ing. Radomír Lašák, MBA CZK Karel Losenický CZK Miloslav Martinec - sdìlovací a speciální zaøízení CZK doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK Bc. Roman Šikuta CZK Scarlett Vacovská CZK Three donors who wish to remain anonymous donated in total CZK Legal entities in total CZK Agentura Schok, spol. s r.o CZK Agentura Schok, spol. s r.o CZK AGROTEC a.s CZK AHOLD Czech Republic, a.s CZK AHOLD Czech Republic, a.s CZK Aleš Buksa - Buksa & Partner CZK Asociace kuchaøù a cukráøù Èeské republiky CZK BAK a.s CZK CARLA spol. s r.o CZK Èeské aerolinie a.s CZK Èeský porcelán a.s CZK

17 D&D ELEKTROMONT s.r.o Kè Dùm porcelánu Praha a.s Kè EURONEWS, a.s Kè EXIM TOURS a.s Kè FLÓRA - SEN s.r.o Kè France Production I., spol. s r.o Kè GTS NOVERA a.s Kè Hewlett-Packard s.r.o Kè Jiøí Smaha - JS SERVIS Kè KOBIT, spol. s r.o Kè M.C.O.M. s.r.o Kè MEDIS Holding a.s Kè Merlot d'or, s.r.o Kè Merlot d'or, s.r.o Kè Nadace Dìti-kultura-sport Kè Nadaèní fond Veolia Kè Odborová organizace KPR a SPH Kè OLMA, a.s Kè Pavel Krejèí - REKAR CLASSIC Kè Pražská plynárenská, a.s Kè Putt PD s.r.o Kè SAGA TRADE spol. s r.o Kè SAGA TRADE spol. s r.o Kè Stavby silnic a železnic, a.s Kè Stavoka Kosice a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè TOP HOTELS GROUP a.s Kè TP Holding, a.s Kè UniCredit Bank Czech Republic, a.s Kè UnionOcel s.r.o Kè VCES a.s Kè Veletrhy Brno, a.s Kè VISION, s.r.o Kè VITA software, s.r.o Kè VLTAVA-LABE-PRESS, a.s Kè Východoèeská plynárenská, a.s Kè ZVU Engineering, a.s Kè Osm dárcù, kteøí požádali o zachování anonymity, darovalo celkem Kè Vedle shora uvedených dárcù poskytlo 12 drobných dárcù Nadaènímu fondu manželù Livie a Václava Klausových bez uzavøení darovacích smluv celkem ,- Kè. 16

18 D&D ELEKTROMONT s.r.o CZK Dùm porcelánu Praha a.s CZK EURONEWS, a.s CZK EXIM TOURS a.s CZK FLÓRA - SEN s.r.o CZK France Production I., spol. s r.o CZK GTS NOVERA a.s CZK Hewlett-Packard s.r.o CZK Jiøí Smaha - JS SERVIS CZK KOBIT, spol. s r.o CZK M.C.O.M. s. r.o CZK MEDIS Holding a.s CZK Merlot d'or, s.r.o CZK Merlot d'or, s.r.o CZK Nadace Dìti-kultura-sport CZK Nadaèní fond Veolia CZK Odborová organizace KPR a SPH CZK OLMA, a.s CZK Pavel Krejèí - REKAR CLASSIC CZK Pražská plynárenská, a.s CZK Putt PD s.r.o CZK SAGA TRADE spol. s r.o CZK SAGA TRADE spol. s r.o CZK Stavby silnic a železnic, a.s CZK Stavoka Kosice a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK TOP HOTELS GROUP a.s CZK TP Holding, a.s CZK UniCredit Bank Czech Republic, a.s CZK UnionOcel s.r.o CZK VCES a.s CZK Veletrhy Brno, a.s CZK VISION, s.r.o CZK VITA software, s.r.o CZK VLTAVA-LABE-PRESS, a.s CZK Východoèeská plynárenská, a.s CZK ZVU Engineering, a.s CZK Eight donors who wish to remain anonymous donated in total CZK Besides the above listed donors, 12 small donors offered the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových the total of CZK without donation contracts. 17

19 SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH PØÍSPÌVCÍCH UZAVØENÝCH V ROCE 2007 Celková hodnota smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce Kè Z toho: I. Projekty celkem Kè A. Stipendia Kè Lenka Antošová Kè František Betlach Kè Jakub Betlach Kè Jan Betlach Kè Ondøej Blažek Kè Božena Bobková Kè Jana Èertíková Kè Vladimír Èerveòák Kè Kateøina Dundálková Kè Martina Fuziková Kè Karel Giebisch Kè Vladimír Herbrych Kè Jitka Lacinová Kè David Langer Kè Petra Langerová Kè Renata Langerová Kè Ta ána Langerová Kè Ondøej Lux Kè Pavel Macan Kè Karel Máèalík Kè Darie Mášová Kè Michal Pavelka Kè Hana Rambalová Kè Kateøina Sedláková Kè Blanka Škopková Kè Jakub Vonšovský Kè 18

20 AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON GRANTED DONATION CONTRIBUTIONS SIGNED IN 2007 The total value of contracts on granted donation contributions signed in CZK Out of which: I. Projects in total CZK A. Grants CZK Lenka Antošová CZK František Betlach CZK Jakub Betlach CZK Jan Betlach CZK Ondøej Blažek CZK Božena Bobková CZK Jana Èertíková CZK Vladimír Èerveòák CZK Kateøina Dundálková CZK Martina Fuziková CZK Karel Giebisch CZK Vladimír Herbrych CZK Jitka Lacinová CZK David Langer CZK Petra Langerová CZK Renata Langerová CZK Ta ána Langerová CZK Ondøej Lux CZK Pavel Macan CZK Karel Máèalík CZK Darie Mášová CZK Michal Pavelka CZK Hana Rambalová CZK Kateøina Sedláková CZK Blanka Škopková CZK Jakub Vonšovský CZK

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012 Mission of the Volunteer center in Ústí nad Labem Civic Association Volunteer Center creates and provides professional background for volunteers

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association

TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association TIMUC Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association, non-profit making organization TIMUC, o. p.

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více