Výroèní zpráva za rok Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report"

Transkript

1 Výroèní zpráva za rok Annual Report

2 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových STRANA 4 Èinnost Nadaèního fondu manželù Livie a Václava Klausových STRANA 6 Soupis smluv o nadaèních darech uzavøených v roce STRANA 10 Soupis smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce STRANA 14 Finanèní zpráva za rok STRANA 38 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 40 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 46 Výrok auditora o ovìøení roèní úèetní závìrky za rok STRANA 50 Výrok auditora o ovìøení výroèní zprávy za rok STRANA 52 Zpráva dozorèí rady o výsledcích její kontrolní èinnosti STRANA 54 CONTENTS: Foreword by the Chair of the Board of Directors PAGE 3 Basic information about the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových PAGE 5 Activities of the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových in PAGE 7 An overview of contracts on received donation gifts signed in PAGE 11 An overview of contracts on granted donation gifts signed in PAGE 15 The financial report for PAGE 39 The balance sheet as of 31 December PAGE 41 The profit and loss statement as of 31 December PAGE 47 The auditor's report on the annual financial statement for PAGE 51 The auditor's report on the Annual Report for PAGE 53 The Supervisory Board's report on the results of supervisory activities PAGE 55 1

3 Vážení partneøi, pøátelé, máme za sebou pìt let spolupráce. Velmi si vážím toho, že smysl a úèel našich aktivit chápete podobnì jako my. Dovolte mi proto, abych vám všem jménem svým i jménem spoluzakladatele fondu, mého manžela, prezidenta republiky Václava Klause, vyslovila jedno velké "dìkuji". Bez vaší podpory bychom naše spoleèné zámìry nemohli uskuteèòovat. Náš dík samozøejmì patøí všem našim kolegyním a kolegùm ve fondu, kteøí v jeho prospìch ve svém volném èase dobrovolnì a obìtavì pracují. V uplynulém roce náš zájem smìøoval - spolu s øešením mnoha individuálních žádostí - hlavnì ke dvìma generaèním pólùm. Na pomoc mladé generaci byl zamìøen projekt "Startovné do života", který letos vstupuje do druhé pìtileté etapy, na pomoc seniorùm projekt "Senioøi komunikují". Projekt "Senioøi komunikují" bude v roce 2008 pokraèovat druhým roèníkem. Umožní druhé tisícovce seniorù zvládnout technologické minimum pøi užívání moderních komunikaèních technologií, jakými jsou poèítaèe, mobilní telefony nebo platební karty. Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových má za sebou jubilejní pátý rok své existence. Ve výroèní zprávì - tak jako každoroènì - najdete detailní popis všeho, èemu jsme se spoleènì v tomto pátém roce vìnovali. Pevnì doufám a vìøím, že se budeme spoleènì setkávat i bìhem šestého roku našeho snažení. Livia Klausová pøedsedkynì správní rady 2

4 Dear partners, dear friends, We have now reached five years of co-operation. I highly value the fact that you consider the significance and intention of our activities in the same terms as we do. Let me therefore sincerely thank you on behalf of my husband, the President of the Czech Republic Václav Klaus, and myself. Without your support, we would hardly be able to accomplish our joint intentions. Our thanks belong of course also to all our colleagues working for the Fund; all those who have voluntarily devoted their free time to work for the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových (hereinafter called also the Fund"). In the previous year, two generation poles naturally not forgetting the handling of many individual applications were at the heart of our interest. The project A Start in Life focuses on helping the young generation and it has embarked on its second five-year span; our senior co-citizens can find support in the project Seniors Communicate. The year 2008 has started off the second year of this project. It will enable another thousand senior co-citizens to gain basic technological skills in using modern communication technologies, i.e. computers, mobile telephones, or payment cards. The Fund has celebrated the jubilee of the fifth year of its existence. The Annual Report, as every year, presents you with a detailed description of everything that we have been devoted to together. I earnestly wish and believe that we shall all meet again in the sixth year of our endeavour. Livia Klausová Chair of the Board of Directors 3

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAÈNÍM FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH Vznik fondu: Fond je zapsán do nadaèního rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zøizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a úèelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zamìøením na podporu projektù a aktivit zdravotnì sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdìlávání. Celková výše majetkového vkladu zøizovatelù pøi založení fondu: ,- Kè Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSÈ Identifikaèní èíslo: Èíslo bìžného úètu: /0100 Správní rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - pøedsedkynì Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Dozorèí rada: Ing. Alena Vitásková - pøedsedkynì Ing. Rùžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Š astný 4

6 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAÈNÍ FOND MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH Date of establishment of the Fund: August 25, 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept by the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons, and it is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 - Castle, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Supervisory Board: Ing. Livia Klausová, CSc. - Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková - Chair Ing. Rùžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Š astný 5

7 ÈINNOST NADAÈNÍHO FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2007 V roce 2007 Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových pokraèoval ve svých dosavadních projektech Jazykové kurzy, Startovné do života, Øidièské prùkazy, Letní divadelní pøedstavení a Stipendia, kterými podporoval dìti z dìtských domovù a sociálnì znevýhodnìných rodin. Tìmto dìtem a dospívající mládeži byly urèeny i projekty Klementinum dìtem a Pøípravka na architekturu. Nový je projekt Kroužky, kterým chce nadaèní fond podporovat smysluplné využívání volného èasu dìtí. Na základì pozitivních zkušeností z pilotního bìhu projektu Senioøi komunikují se v roce 2007 uskuteènil 1. roèník tohoto projektu, v jehož rámci se senioøi uèí používat poèítaè, internet, mobilní telefon a bankovní kartu. V roce 2007 pokraèovala veøejná sbírka Myslíme na dìti, organizovaná ve spolupráci s Výborem dobré vùle Nadací Olgy Havlové. Pomocí této sbírky se shromažïují peníze na podporu vzdìlávání dìtí z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin. Pro nadaèní fond èinil výtìžek této sbírky za rok 2007 celkem ,- Kè. Nadaèní fond podpoøil svými pøíspìvky v rámci posuzování žádostí hodných zvláštního zøetele také 21 individuálních žadatelù. Pøeètìte si podrobnosti o uvedených projektech: Startovné do života Projekt Startovné do života je urèen dìtem z dìtských domovù ve vìku 14 až 18 let, které pøi splnìní dalších podmínek (m.j. uzavøení písemné dohody nadaèního fondu s opatrovníkem dítìte a otevøení bankovního úètu na jméno dítìte) obdrží každý rok na svùj úèet pevnou èástku ve výši 2.500,- Kè. Zároveò mohou obdržet tzv. motivaèní bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Motivaèní bonus je vyplácen v záøí každého roku na základì pøedchozího návrhu opatrovníka a jeho maximální výše je 1.500,- Kè za školní rok. Cílem projektu je poskytnout této skupinì dìtí finanèní podporu pøi jejich vstupu do života po opuštìní dìtského domova a pøispìt k jejich zdárnému osamostatnìní. V roce 2007 byly poukázány pevné pøíspìvky 343 dìtem v celkové výši ,- Kè a motivaèní bonus obdrželo 322 dìtí v celkové výši ,- Kè. Celkem nadaèní fond vynaložil v roce 2007 na tento projekt ,- Kè. V roce 2007 skonèila u desítek mladých lidí úèast v projektu. Po dovršení zletilosti nìkteøí pokraèují sami ve spoøení, jiní použili peníze na další vzdìlávání (kurz k získání øidièského prùkazu apod.), vybavení domácnosti nebo na zahájení podnikatelské èinnosti. Správní rada nadaèního fondu se po zhodnocení dosavadního prùbìhu projektu Startovné do života rozhodla vyhlásit druhý cyklus tohoto projektu, který bude probíhat v letech Tento druhý cyklus je opìt urèen dìtem z dìtských domovù, kterým bude v roce 2008 nejménì 14 let a zároveò nedosáhnou zletilosti. Již od prosince roku 2007 probíhalo pøihlašování dìtí do projektu a první finanèní pøíspìvky dostanou úèastníci druhého cyklu projektu v záøí

8 THE ACTIVITIES OF THE NADAÈNÍ FOND MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH IN 2007 In the year 2007, the Fund continued its running projects Language Courses, A Start in Life, Driving Licenses, Summer Theatre Shows and Grants all of which supported children from children's homes and socially disadvantaged families. Furthermore, the projects Klemetinum to Children and A Preparatory Course for Architecture Studies were also aimed at these children and teenagers. A new project named Free Time Activities has come into existence in order to support children to spend their leisure time meaningfully. Based on positive experience from the pilot run of the project Seniors Communicate, the first year of the course took place in In the scope of the course, senior co-citizens learned to handle computers, the Internet, mobile phones and payment cards. In 2007, the charity collection called We think of children continued. It had been organized in co-operation with Výbor dobré vùle - Nadace Olgy Havlové. This collection strives to gain money to support the education of children from children's homes, foster families and socially disadvantaged families. The Fund gained CZK 442,607 through this collection in Having considered cases of special reference, the Fund also contributed aid to 21 individual applicants. Further on, please, read about the above listed projects in detail: A Start in Life The project A Start in Life is aimed at children from children's homes aged 14 to 18 who, on fulfilling other conditions (e.g. a signed agreement between the Fund and the carer of the child and opening the child's bank account), annually obtain a fixed financial amount of CZK 2,500. Simultaneously, they can obtain a "motivating bonus" which depends on school achievement, behaviour and extra curricula activities. The motivating bonus is paid in September every year based on the carer's previous proposition and its maximum is CZK 1,500. The aim of the project is to provide this group of children with financial support at their entering real life after leaving the children's home and thus to contribute to their becoming independent successfully. In 2007, the fixed contributions were allotted to 343 children, reaching the total amount of CZK 857,500, and 322 children obtained the motivating bonus of the total of CZK 372,400. The total sum the Fund spent on this project in 2007 was CZK 1,229,900. The year 2007 meant the end of the project for tens of young people. Coming of age, some of the children continue the saving programme by themselves, others use their money for further education (the driving courses etc.), or for furnishing their households, whilst others invest their money in establishing their own businesses. The Board of Directors of the Fund assessed the run of the project A Start in Life and decided to call a second cycle of the project which will take place in the span of The second cycle is again aimed at children from children's homes who will have reached at least 14 years of age and have not become of age at the same time. The enrolment of children has been proceeding since December The first financial contributions will be distributed to the participants in September

9 Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin Již ètvrtý roèník projektu Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin absolvovalo v roce 2007 celkem 25 studentù. Šest z nich žije v dìtském domovì, ètyøi pocházejí z pìstounských rodin a patnáct ze sociálnì slabých rodin. Dar v podobì bezplatného absolvování kurzù poskytly nadaènímu fondu prostøednictvím Richard Language College zastoupení zahranièních škol paní PaedDr. Evy Ïoubalové tyto školy: Cavilam, Vichy, Francie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin, Irsko (2 kurzy) Escuela Internacional, Španìlsko (5 kurzù) European Centre, St. Julians, Malta (2 kurzy) Horizonte, Regensburg, Nìmecko (4 kurzy) North Monastery Language Institute, Cork, Irsko (1 kurz) Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie (10 kurzù) Vedle bezplatného kurzu studenti obdrželi jako nadaèní pøíspìvek i úhradu dopravy, ubytování, stravování a malé kapesné. Ze zpráv absolventù kurzù se nejèastìji dozvídáme, že jim kurz pomohl zlepšit znalosti jazyka a rozmluvit se, najít pøátele z celého svìta a získat nové zkušenosti. Øidièské prùkazy pro dìti z dìtských domovù, pìstounských a sociálnì slabých rodin Rovnìž v roce 2007 uspoøádal nadaèní fond 2 kurzy k získání øidièského prùkazu. Kromì mladých lidí z dìtských domovù se do výuky zapojilo i nìkolik úèastníkù z pìstounských a sociálnì slabých rodin. Oba dva intenzivní ètrnáctidenní kurzy probíhaly v Hrdoòovì poblíž Lipenského jezera. První kurz se uskuteènil na zaèátku èervence a druhý na konci srpna. Úèastníci kurzù se vìnovali nácviku jízdy a uèili se teorii potøebnou pro absolvování závìreèné zkoušky. Nadaèní fond kromì výuky a závìreèných zkoušek hradil úèastníkùm kurzù i ubytování a stravu. Mùžeme s radostí konstatovat, že všech 24 úèastníkù nakonec zkoušky zvládlo a jsou již vlastníky øidièského oprávnìní. Letní divadelní pøedstavení I v roce 2007 pokraèovala krásná tradice letních Shakespearovských slavností na Pražském hradì. V jejich rámci nadaèní fond poskytnul témìø 200 dìtem možnost shlédnout nìkterá pøedstavení tìchto slavností. V èervenci a srpnu 2007 tak dìti z dìtských domovù Hodonín, Horní Èermná, Klánovice, Koryto-Zbytiny, Litomìøice, Most, Planá, Pyšely, Sazená, Staòkov, Tachov, Ústí nad Labem Støekov, Volynì a z nìkolika pražských a ostravských pìstounských rodin vidìly pøedstavení Bouøe, Jak se Vám líbí a Othello. V rámci návštìv tìchto divadelních pøedstavení se dìti rovnìž setkaly se zástupci nadaèního fondu. 8

10 Language Courses for Children from Children's Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families In 2007, 25 students participated in the already fourth year of the project Language Courses for Children from Children's Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families. Six of them live in a children s home, four come from foster families and fifteen live in socially disadvantaged families. The donation in the form of free of charge courses was mediated to the Fund by the courtesy of Richard Language College a foreign school agency represented by PaedDr. Eva Ïoubalová from these schools: Cavilam, Vichy, France (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin, Ireland (2 courses) Escuela Internacional, Spain (5 courses) European Centre, St. Julians, Malta (2 courses) Horizonte, Regensburg, Germany (4 courses) North Monastery Language Institute, Cork, Ireland (1 course) Richard Language College, Bournemouth, Great Britain (10 courses) Besides offering a free course, the Fund donation also covered the transport fees, boarding and small pocket money. We have learnt from the students' reports mainly that the courses helped them improve their language and communicative skills, find new friends from around the whole world and gain new experience. Driving Licences for Children from the Children's Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families Also in the year 2007 the Fund arranged two courses leading to obtaining a driving licence. Besides young people from children's homes, several participants from foster families and socially disadvantaged families joined in. Both intensive two-week courses took place in Hrdoòov near the Lipno Lake, the first one at the beginning of July and the second at the end of August. The participants practiced driving and learnt the theory necessary for passing the driving test. The Fund covered not only the training and driving test fees but also the boarding. We can gladly state, that all 24 participants passed the tests in the end and they became proud holders of new driving licences. Summer Theatre Shows In 2007, the nice tradition of the Shakespeare Summer Festival at the Prague Castle continued. The Fund enabled almost 200 children to see some of the shows staged during the Festival. Thus, in July and August 2007, both children from children's homes in Hodonín, Horní Èermná, Klánovice, Koryto-Zbytiny, Litomìøice, Most, Planá, Pyšely, Sazená, Staòkov, Tachov, Ústí nad Labem Støekov, Volynì and from several Prague and Ostrava based foster families saw the performance of the Tempest, As You Like It and Othello. In the frame of these visits, the children met representatives of the Fund too. 9

11 Klementinum dìtem Nadaèní fond ve spolupráci s Národní knihovnou ÈR umožnil i v minulém roce 72 dìtem z dìtských domovù Lipník nad Beèvou, Vranov, Radenín, Hodonín, Horní Slavkov, Most, Planá u Mariánských Lázní, Krnsko a Horšovský Týn návštìvu historické budovy Klementina spojenou s výkladem a prohlídkou astronomické vìže. Všechny dìti mìly následnì možnost prohlédnout si za odborného doprovodu i Pražský hrad. Pøípravka na architekturu Díky spolupráci s doc. Ing. arch. Zdenkou Novákovou umožnil nadaèní fond nadìjným studentùm pøipravovat se na pøijímací zkoušky na Fakultu architektury ÈVUT nebo na Stavební fakultu ÈVUT. V období od dubna do prosince 2007 se tak díky nadaèním pøíspìvkùm a pod odborným vedením zkušené malíøky pøipravovali celkem 4 vybraní studenti. Jedna studentka z této skupiny byla v roce 2007 pøijata ke studiu na Fakultì architektury a vìøíme, že i další studenti úèastnící se projektu úspìšnì zvládnou pøedepsané talentové zkoušky. Stipendia Nadaèní pøíspìvky v podobì stipendia nadaèního fondu obdrželo v roce studentù. Celková výše pøiznaných stipendií èinila ,- Kè. Stipendisté pocházejí ze sociálnì slabých rodin, nìkteøí mají i zdravotní handicap. Studují na støedních a vysokých školách v Èeské republice i v zahranièí. Stipendium jim slouží na úhradu konkrétních potøeb spojených se studiem, jako napø. školné, ubytování, doprava, uèební pomùcky apod. Kroužky Projekt Kroužky je urèen na podporu volnoèasových aktivit dìtí ze sociálnì slabých a pìstounských rodin nebo z dìtských domovù. Dìtem ve vìku 8-15 let, které pravidelnì navštìvují napø. hudební, taneèní èi výtvarný kroužek, poskytoval nadaèní fond pøíspìvek až do výše 1 500,- Kè za pololetí. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora dìtí, které jsou pro vybranou èinnost motivované, navštìvují kroužek rády a pravidelnì. V roce 2007 podpoøil nadaèní fond 123 dìtí celkovou èástkou ,- Kè. Senioøi komunikují Úèelem tohoto nového projektu je podpora vzdìlávání seniorù v oblasti ovládání a užívání osobních poèítaèù, mobilních telefonù a platebních karet, nebo neznalost komunikace prostøednictvím tìchto moderních technických prostøedkù je pro nìkteré souèasné seniory velkým handicapem. Projekt Senioøi komunikují je zamìøen pøedevším na tu skupinu seniorù, která doposud nemìla pøíležitost seznámit se blíže se zmínìnými moderními komunikaèními prostøedky, a jeho cílem je nauèit se je alespoò v základních funkcích ovládat. V roce 2007 se uskuteènilo 103 kurzù na 63 místech celé Èeské republiky, kterých se zúèastnilo více než 1030 spokojených seniorù. 10

12 Klementinum to Children Last year, the Fund in co-operation with the National Library of the Czech Republic enabled 72 children from children's homes in Lipník nad Beèvou, Vranov, Radenín, Hodonín, Horní Slavkov, Most, Planá u Mariánských Lázní, Krnsko and Horšovský Týn to attend a guided tour of the historical buildings of Klementinum and the Astronomical Tower. Afterwards, all children had the opportunity to be guided by an expert around the Prague Castle. Preparatory Course for Architecture Studies Thanks to the co-operation with Mrs. doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, the Fund enabled gifted students to take up preparatory lessons for the enrolment tests at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University or at the Faculty of Civil Engineering of the CTU. Thus, due to the Fund's donations, four chosen students could attend sessions led by the experienced painter in the span from April to December One of the students enrolled at the Faculty of Architecture and we believe that other student participants of the project will likewise pass the required talent tests. Grants In 2007, 25 students obtained donation gifts in the form of the Fund's grants. The total of the allocated grants was CZK 221,000. The grant holders come from socially disadvantaged families, some being health impaired. They study at secondary schools or schools of tertiary education in the Czech Republic or abroad. The grant helps them to cover specific needs related to their studies, e.g. tuition fees, boarding, accommodation, teaching aids etc. Free Time Activities The project called Free Time Activities has been created to support children from socially disadvantaged families and foster families to spend their leisure time meaningfully. Children aged 8 to 15, who attend music, dance or art courses regularly, received a Fund contribution of up to CZK 1500 a semester. The main goal of the project is to support children who are motivated for the specific activity and keen to attend the course regularly. In 2007, the Fund offered 123 children a total amount of CZK 148,610. Seniors Communicate The purpose of the new project is to support senior co-citizens to learn how to use personal computers, mobile telephones and payment cards as not being able to communicate via this modern technology tends to be a big handicap for today s senior co-citizens. The project Seniors Communicate focuses mainly on the group of senior co-citizens who have not yet had an opportunity to learn more about the above-mentioned means of communication. It is our aim to teach these seniors to master at least the basic functions needed. In 2007, 103 courses took place at 63 places in the whole of the Czech Republic; 1030 satisfied seniors participated. 11

13 Za úèelem následného procvièování získaných znalostí a dovedností vìnoval nadaèní fond jednotlivým mìstùm a obcím, ve kterých se kurzy konaly, jeden poèítaè. Stalo se tak po dohodì s orgány místní samosprávy. Poèítaèe jsou umístìny ve veøejnì pøístupných prostorách a jsou pøednostnì využívány seniory. Individuální žádosti V roce 2007 podpoøil nadaèní fond v pøípadech hodných zvláštního zøetele celkem 21 žadatelù, z toho 8 právnických osob. Nadaèními pøíspìvky jsme podpoøili mimo jiné praxi studentek Støední zdravotní školy v Centru pro tìlesnì a duševnì postižené ve Velké Británii, vydávání èasopisu pro dìti z dìtských domovù, ale i chránìnou dílnu pro tìlesnì postižené obèany pøíspìvkem na výrobu výtvarných pøedmìtù v rámci arteterapie a ergoterapie, resp. podporu jejich aktivaèní a motivaèní èinnosti. Další dùležité události v životì nadaèního fondu v roce leden 2007 Novoroèní èást veøejné sbírky 7. únor 2007 Nadaèní fond uspoøádal setkání s øediteli a opatrovníky z dìtských domovù, jejichž dìti jsou úèastníky projektu Startovné do života. Náplní setkání bylo hodnocení dosavadního prùbìhu projektu, který byl zahájen v roce bøezen 2007 Tisková konference u pøíležitosti zahájení nového nadaèního projektu Senioøi komunikují 31. bøezna dubna 2007 Velikonoèní èást veøejné sbírky 31. kvìten 2007 Slavnostní setkání zøizovatelù fondu s dárci, pracovníky a dobrovolníky nadaèního fondu v Míèovnì Pražského hradu 15. øíjen 2007 Setkání pøedstavitelù nadaèního fondu a úèastníkù projektù, které nadaèní fond realizuje, s Její Královskou Výsostí princeznou Annou v Lánech 23. listopadu ledna 2008 Díky Agentuøe SCHOK, poøadateli Letních shakespearovských slavností, je nadaèní fond napojen i na dìtmi hojnì navštìvovanou vánoèní výstavu Betlémy, konanou na Pražském hradì. Výtìžek z této výstavy, tentokrát vèetnì finanèního pøíspìvku spoleènosti PNS, a.s., je již tradiènì pøedáván ve prospìch realizace projektù nadaèního fondu. Výstava je pøipravována Spolkem èeských betlémáøù, autorù scénáøe, a ve spolupráci s jednotlivými vlastníky zapùjèených exponátù 12

14 The Fund donated one computer to each town and village where the courses took place for the participants to be able to practice their acquired knowledge. This was preceded by an the agreement with the bodies of the local government. The computers are located in publicly accessible places with the seniors having priority to their use. Individual Applications In 2007, the Fund supported 21 cases of special reference, 8 of them presented by legal entities. Our donation contributions helped the students of the Nursing College to gain practical work experience at the Centre for the Physically and Mentally Impaired in Great Britain. Apart from this our support also helped to issue a magazine for children from children's homes and establish a sheltered workshop for health impaired co-citizens where art objects are produced in art therapy or ergotherapy courses, i.e. we supported their activating and motivating activities. Other Important Events of the Fund's Life in to 6 January 2007 New Year's part of the charity collection 7 February 2007 The Fund arranged a meeting with the managers and carers from the children's homes whose children participate in the project A Start in Life. The agenda of the meeting was the assessment of the progress of the project which had been launched in March 2007 Press conference at the occasion of the launch of the new project Seniors Communicate 31 March to 15 April 2007 the Easter part of the charity collection 31 May 2007 Festive meeting of the Fund's representatives with its donators, employees and volunteers at the Ball Game Hall of the Prague Castle 15 October Meeting of the representatives of the Fund and its project participants with Her Royal Highness Princess Anne in Lány 23 November 2007 to 6 January 2008 In co-operation with the SCHOK Agency, the organizer of the Summer Shakespeare Festival, the Fund participates in the Christmas exhibition the Nativity Scenes. This exhibition is annually placed on the Prague Castle premises and attracts large numbers of children. The gains from this exhibition, including this year's financial contribution by the company PNS, a.s., is traditionally handed over to the Fund for its projects. The exhibition is arranged by the Society of Czech Friends of Cribs, the creators of the scenario, and in co-operation with individual owners of the loan exhibits 13

15 SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH DARECH UZAVØENÝCH V ROCE 2007 Celková hodnota smluv o nadaèních darech uzavøených v roce Kè Z toho: Fyzické osoby celkem Kè Ing. Petr Bednáø, CSc Kè Ing. Petr Bednáø, CSc Kè Zachar Berezkin Kè Martin Burda Kè PaedDr. Eva Ïoubalová - zastoupení zahranièních škol Kè KFM Web integrátor Kè Ing. Josef Krùžela, CSc Kè Jitka Kudláèková Kè Dr. h. c. Ing. Vratislav Kulhánek Kè Martin Langmajer Kè Ing. Radomír Lašák, MBA Kè Karel Losenický Kè Miloslav Martinec - sdìlovací a speciální zaøízení Kè doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kè doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kè Bc. Roman Šikuta Kè Scarlett Vacovská Kè Tøi dárci, kteøí požádali o zachování anonymity, darovali celkem Kè Právnické osoby celkem Kè Agentura Schok, spol. s r.o Kè Agentura Schok, spol. s r.o Kè AGROTEC a.s Kè AHOLD Czech Republic, a.s Kè AHOLD Czech Republic, a.s Kè Aleš Buksa - Buksa & Partner Kè Asociace kuchaøù a cukráøù Èeské republiky Kè BAK a.s Kè CARLA spol. s r.o Kè Èeské aerolinie a.s Kè Èeský porcelán a.s Kè 14

16 AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON RECEIVED DONATION GIFTS SIGNED IN 2007 The total value of contracts on donation gifts signed in CZK Out of which: Individual persons in total CZK Ing. Petr Bednáø, Csc CZK Ing. Petr Bednáø, Csc CZK Zachar Berezkin CZK Martin Burda CZK PaedDr. Eva Ïoubalová - zastoupení zahranièních škol CZK KFM Web integrátor CZK Ing. Josef Krùžela, Csc CZK Jitka Kudláèková CZK Dr. h. c. Ing. Vratislav Kulhánek CZK Martin Langmajer CZK Ing. Radomír Lašák, MBA CZK Karel Losenický CZK Miloslav Martinec - sdìlovací a speciální zaøízení CZK doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK Bc. Roman Šikuta CZK Scarlett Vacovská CZK Three donors who wish to remain anonymous donated in total CZK Legal entities in total CZK Agentura Schok, spol. s r.o CZK Agentura Schok, spol. s r.o CZK AGROTEC a.s CZK AHOLD Czech Republic, a.s CZK AHOLD Czech Republic, a.s CZK Aleš Buksa - Buksa & Partner CZK Asociace kuchaøù a cukráøù Èeské republiky CZK BAK a.s CZK CARLA spol. s r.o CZK Èeské aerolinie a.s CZK Èeský porcelán a.s CZK

17 D&D ELEKTROMONT s.r.o Kè Dùm porcelánu Praha a.s Kè EURONEWS, a.s Kè EXIM TOURS a.s Kè FLÓRA - SEN s.r.o Kè France Production I., spol. s r.o Kè GTS NOVERA a.s Kè Hewlett-Packard s.r.o Kè Jiøí Smaha - JS SERVIS Kè KOBIT, spol. s r.o Kè M.C.O.M. s.r.o Kè MEDIS Holding a.s Kè Merlot d'or, s.r.o Kè Merlot d'or, s.r.o Kè Nadace Dìti-kultura-sport Kè Nadaèní fond Veolia Kè Odborová organizace KPR a SPH Kè OLMA, a.s Kè Pavel Krejèí - REKAR CLASSIC Kè Pražská plynárenská, a.s Kè Putt PD s.r.o Kè SAGA TRADE spol. s r.o Kè SAGA TRADE spol. s r.o Kè Stavby silnic a železnic, a.s Kè Stavoka Kosice a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè TOP HOTELS GROUP a.s Kè TP Holding, a.s Kè UniCredit Bank Czech Republic, a.s Kè UnionOcel s.r.o Kè VCES a.s Kè Veletrhy Brno, a.s Kè VISION, s.r.o Kè VITA software, s.r.o Kè VLTAVA-LABE-PRESS, a.s Kè Východoèeská plynárenská, a.s Kè ZVU Engineering, a.s Kè Osm dárcù, kteøí požádali o zachování anonymity, darovalo celkem Kè Vedle shora uvedených dárcù poskytlo 12 drobných dárcù Nadaènímu fondu manželù Livie a Václava Klausových bez uzavøení darovacích smluv celkem ,- Kè. 16

18 D&D ELEKTROMONT s.r.o CZK Dùm porcelánu Praha a.s CZK EURONEWS, a.s CZK EXIM TOURS a.s CZK FLÓRA - SEN s.r.o CZK France Production I., spol. s r.o CZK GTS NOVERA a.s CZK Hewlett-Packard s.r.o CZK Jiøí Smaha - JS SERVIS CZK KOBIT, spol. s r.o CZK M.C.O.M. s. r.o CZK MEDIS Holding a.s CZK Merlot d'or, s.r.o CZK Merlot d'or, s.r.o CZK Nadace Dìti-kultura-sport CZK Nadaèní fond Veolia CZK Odborová organizace KPR a SPH CZK OLMA, a.s CZK Pavel Krejèí - REKAR CLASSIC CZK Pražská plynárenská, a.s CZK Putt PD s.r.o CZK SAGA TRADE spol. s r.o CZK SAGA TRADE spol. s r.o CZK Stavby silnic a železnic, a.s CZK Stavoka Kosice a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK TOP HOTELS GROUP a.s CZK TP Holding, a.s CZK UniCredit Bank Czech Republic, a.s CZK UnionOcel s.r.o CZK VCES a.s CZK Veletrhy Brno, a.s CZK VISION, s.r.o CZK VITA software, s.r.o CZK VLTAVA-LABE-PRESS, a.s CZK Východoèeská plynárenská, a.s CZK ZVU Engineering, a.s CZK Eight donors who wish to remain anonymous donated in total CZK Besides the above listed donors, 12 small donors offered the Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových the total of CZK without donation contracts. 17

19 SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH PØÍSPÌVCÍCH UZAVØENÝCH V ROCE 2007 Celková hodnota smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce Kè Z toho: I. Projekty celkem Kè A. Stipendia Kè Lenka Antošová Kè František Betlach Kè Jakub Betlach Kè Jan Betlach Kè Ondøej Blažek Kè Božena Bobková Kè Jana Èertíková Kè Vladimír Èerveòák Kè Kateøina Dundálková Kè Martina Fuziková Kè Karel Giebisch Kè Vladimír Herbrych Kè Jitka Lacinová Kè David Langer Kè Petra Langerová Kè Renata Langerová Kè Ta ána Langerová Kè Ondøej Lux Kè Pavel Macan Kè Karel Máèalík Kè Darie Mášová Kè Michal Pavelka Kè Hana Rambalová Kè Kateøina Sedláková Kè Blanka Škopková Kè Jakub Vonšovský Kè 18

20 AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON GRANTED DONATION CONTRIBUTIONS SIGNED IN 2007 The total value of contracts on granted donation contributions signed in CZK Out of which: I. Projects in total CZK A. Grants CZK Lenka Antošová CZK František Betlach CZK Jakub Betlach CZK Jan Betlach CZK Ondøej Blažek CZK Božena Bobková CZK Jana Èertíková CZK Vladimír Èerveòák CZK Kateøina Dundálková CZK Martina Fuziková CZK Karel Giebisch CZK Vladimír Herbrych CZK Jitka Lacinová CZK David Langer CZK Petra Langerová CZK Renata Langerová CZK Ta ána Langerová CZK Ondøej Lux CZK Pavel Macan CZK Karel Máèalík CZK Darie Mášová CZK Michal Pavelka CZK Hana Rambalová CZK Kateøina Sedláková CZK Blanka Škopková CZK Jakub Vonšovský CZK

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok 2008 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady......................................................................................

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Committee of Good Will Olga Havel Foundation Dear friends runners of good will, Our support is going on even now during the cold winter times. I would

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Ceský svaz juda. Prebor Ceske republiky mladsiho zactva MEDALS PER CLUB:

Ceský svaz juda. Prebor Ceske republiky mladsiho zactva MEDALS PER CLUB: MEDALS PER CLUB: Judo Teplice 4 Univerzitní Sportovní Klub Praha 4 3 Judo Pøíbram 4 4. Judo Club Baník Ostrava 9 3 5 Judoclub Plzeò 7 6 Judoclub Liberec 3 7 Judo Orel Žïár Nad Sázavou 8 Judo Hranice 9

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více