O R G A N I Z A Č N Ý P O R I A D O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R G A N I Z A Č N Ý P O R I A D O K"

Transkript

1 O R G A N I Z A Č N Ý P O R I A D O K 1. júl 2013 Ing. Drahomír Krčmárek riaditeľ školy

2 - 2 -

3 OBSAH I. časť Základné ustanovenia Právne postavenie a riadenie organizácie Predmet činnosti a úlohy organizácie Zásady organizácie a riadenia...3 II. časť - Organizácia vedenia školy...4 III. časť - Hospodárske postavenie IV. časť - Správa majetku V. časť - Poradné orgány a komisie VI. časť - Práva a povinnosti zamestnancov školy Všeobecné práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov SOŠP Osobitné povinnosti zamestnancov SOŠP Základné povinnosti pedagogických zamestnancov Povinnosti vedúcich zamestnancov Zásady funkčného zastupovania VII. časť - Záverečné ustanovenia Príloha č. 1 organizačná schéma - 3 -

4 I. časť Organizačný poriadok školy je základnou organizačnou normou pre všetky úseky školy a ich zamestnancov. Ďalej sa zamestnanci vo svojej činnosti riadia všeobecne platnými predpismi, zákonmi a normami, zákonnými ustanoveniami. Upravuje riadenie a organizáciu, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť pracovníkov, vnútorné a vonkajšie vzťahy. 1. Základné ustanovenia Zriaďovateľom Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš je Žilinský samosprávny kraj Žilina, ktorý zriadil Strednú odbornú školu polytechnickú, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš ako príspevkovú organizáciu zriaďovacou listinou pod číslom 3036/2009/OŠ -217 zo dňa Súčasťou školy je Školská jedáleň a Školské hospodárstvo. 2. Právne postavenie a riadenie organizácie Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš, IČO : sa zriaďuje na dobu neurčitú. 1. Majetkové postavenie : Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš, ako príspevková organizácia, spravuje majetok VÚC, nakladá a hospodári s ním. Vlastníkom tohto majetku je ŽSK. Stredná odborná škola polytechnická je oprávnený správca tohto majetku. 2. Finančné postavenie : Stredná odborná škola polytechnická, ako príspevková organizácia je právnická osoba VÚC. Príspevková organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť s písomným súhlasom zriaďovateľa za podmienok ustanovených príslušnými zákonmi a osobitnými predpismi. 3. Predmet činnosti a úlohy organizácie a) Základnou činnosťou školy je poskytovanie vzdelania a odbornej prípravy na výkon povolania žiakov a príprava na štúdium na vysokých školách. b) Zabezpečovanie rekvalifikácií občanov na profesie podľa učebných a študijných odborov, odborov zaradených v sieti škôl a podľa požiadaviek úradov práce, fyzických a právnických osôb. c) Vykonávanie ďalších činností, ktoré sú upravené a povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi. 4. Zásady organizácie a riadenia Pre Strednú odbornú školu polytechnickú sú platné všetky zásady riadenia a pravidlá organizácie riadenia uvedené v organizačnom poriadku zriaďovateľa, s týmto doplnením : - 4 -

5 a) Zásada účelnosti odbornej špecializácie a územnej príslušnosti znamená rešpektovanie požiadavky zabezpečujúcej výučbu určitej odbornosti pre určitú územnú oblasť na základe účelnej spolupráce a potrieb ďalších organizácií pre túto oblasť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému roztriešteniu výučby a duplicity, s prihliadnutím k miestnym podmienkam (spádovitosti, doprave, tradíciám a pod.). b) Zásada pedagogickej efektívnosti je požiadavka na takú štruktúru, počet študijných a učebných odborov a počet žiakov, aby vyučovanie bolo maximálne účinné a hospodárne. Uplatnenie tejto zásady vyžaduje odbornú špecializáciu MOV a učiteľov, didaktickej techniky, priestorového a materiálneho vybavenia a vytvárania lepších predpokladov pre vytvorenie vhodnej organizácie. c) Zásada nadradenosti pedagogických požiadaviek pri rozhodovaní v riadení znamená dôsledné uplatňovanie výlučného poslania pri plnení výchovno-vzdelávacích cieľov, pri zaisťovaní odbornej prípravy mládeže. Tomuto cieľu sa podriaďujú všetky ďalšie hľadiská a požiadavky, ktoré sú prostriedkom k jeho dosiahnutiu. Pre skvalitňovanie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce sa zriaďujú poradné orgány riaditeľa. Do poradných orgánov sa vyberajú najlepší a najskúsenejší pedagogickí zamestnanci, ktorí svojimi pripomienkami a radami účinne prispievajú k skvalitňovaniu riadiacej práce. Činnosť poradných orgánov sa riadi rokovacími poriadkami, ktoré vydáva riaditeľ. II. časť Organizácia vedenia školy Riadiaci pracovníci Riaditeľ strednej školy Štatutárnym orgánom Strednej odbornej školy polytechnickej je riaditeľ školy, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva predseda Žilinského samosprávneho kraja. Riaditeľ, ako štatutárny orgán školy, koná v jej mene vo všetkých jej veciach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením rady školy alebo odborovej organizácie. Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu štatutárny zástupca. Riaditeľ školy zodpovedá za dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje najmä o: - prijatí žiaka na školu, - oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, - oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí, - povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí, - prerušení štúdia, - uložení výchovných opatrení, - povolení vykonať opravnú skúšku, - povolení vykonať komisionálnu skúšku, - povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy, - oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa príslušnému orgánu, - príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v škole a v školskom zariadení, - 5 -

6 Riaditeľ školy ďalej: - prijíma všetkých pracovníkov školy do pracovného pomeru a v súvislosti s tým zabezpečí vyhotovenie pracovných zmlúv - zabezpečuje personálne obsadenie školy, - uzaviera dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tieto práce kontroluje, - uzaviera dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve, - rozväzuje pracovný pomer s pracovníkmi školy dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe, - preraďuje pracovníka na výkon iného druhu práce, - určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek, - vysiela pracovníkov na pracovné cesty, - poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany pracovníka a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu, - nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, príp. o vhodnejšej úprave pracovného času (napr. pružná pracovná doba), - určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií pracovníkov školy, - vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium pracovníkov školy, - rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní, - rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas školského roku v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, rekreácia), - posudzuje kvalifikáciu pracovníkov a v nadväznosti na to zaraďuje pracovníkov do príslušných funkcií, platových stupňov a mzdových taríf podľa príslušných mzdových predpisov, - vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami pracovníkov, - rozhoduje o platových postupoch pedagogických pracovníkov, - priznáva odmeny, osobné príplatky a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových predpisov - priznáva náhradu miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie, vrátane náhrad miezd za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci, - priznáva poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení jeho zmien a dodatkov, - pri prijímaní pracovníka do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu o priebehu zamestnaní o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového zaradenia pracovníka, ako aj o zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie, - rozhoduje o pridelení počtu nadpočetných hodín učiteľom (vrátane tzv. nadlimitných hodín), - rozhoduje o pridelení počtu hodín externým učiteľom a podľa nadobudnutej kvalifikácie určuje odmeny za externé vyučovanie, - priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných pracovníkov v súlade s platnými mzdovými predpismi, - zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pracovníkmi podľa nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, - sústavne sa stará o odborný rast pracovníkov školy, - pracovníkom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav, - vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný, - zabezpečuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť o pracovníkov, - zodpovedá za dodržanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane, civilnej ochrane a za týmto účelom pravidelne oboznamuje pracovníkov s novými predpismi, - bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu, - 6 -

7 - v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu pracovníkov, - zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení ZP, Zákona o verejnej službe, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou. Na zabezpečenie všetkých vyššie určených povinností a úloh deleguje na svojich podriadených právomoci, vytvára pracovné náplne vnútro organizačných funkcií, ktoré sú súčasťou pracovnej zmluvy pracovníka. Delegovaním právomocí sa nezbavuje zodpovednosti za dané povinnosti a úlohy. Štatutárny zástupca riaditeľa školy Zástupca riaditeľa školy je podriadený riaditeľovi Považuje sa za vedúceho zamestnanca v zmysle 4 ZVS a preto sa jeho miesto obsadzuje na základe výberového konania vyhláseného riaditeľom Zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti. organizačne a metodicky riadi úsek teoretického a praktického vyučovania, vymenúva a odvoláva ho z funkcie riaditeľ školy, vykonáva riadiacu a kontrolnú činnosť vyplývajúcu z jeho funkcie, zastupuje riaditeľa školy v čase jeho neprítomnosti na úseku, ktorý mu bol zastupovaním zverený. Ak má písomné poverenie vtedy za neho vykonáva aj výkonné funkcie, podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja školy, na jej pravidelnom vyhodnocovaní za príslušný školský rok, podieľa sa na tvorbe rozpočtu školy dbá o kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na úseku vyučovania, dbá o pedagogickú dokumentáciu na škole, jej prítomnosť, evidenciu, správne vypĺňanie a pod., vedie archív pedagogickej dokumentácie, spolupracuje s podnikmi, kde žiaci vykonávajú praktické vyučovanie, pripravuje zmluvy na podpis riaditeľovi so zmluvnými podnikmi pre potreby výkonu praktického vyučovania, vedie evidenciu o produktívnej práci žiakov, spolupracuje pri vytváraní predmetových komisií, koordinuje a riadi ich činnosť, koordinuje prácu triednych učiteľov navrhuje riaditeľovi školy triednictvo, úväzky pedagógov, prerozdelenie jednotlivých predmetov na výučbu učiteľom, zostavenie rozvrhu školy na príslušný školský rok, zabezpečuje a riadi spoluprácu s metodickými centrami, dbá o ďalšie vzdelávanie pedagógov, upozorňuje riaditeľa školy na porušovanie pracovnej disciplíny, právneho poriadku v činnosti školy a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, poskytuje právne rady, konzultácie a informácie svojim podriadeným a ostatným pracovníkom školy, poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady školy, vedenia školy, podklady pre analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiakov, zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých štatistických výkazov podľa stanovených termínov v požadovanom rozsahu, vedie evidenciu o neprítomnosti pedagógov, ich zastupovaní, evidenciu nadčasovej práce a náhradného voľna, vypracováva mesačné výkazy slúžiace ako podklady pre mzdy, kontroluje fond učební, dielní, učebných pomôcok a metodických materiálov, koordinuje a zabezpečuje priebeh maturitných a záverečných skúšok, sleduje úroveň materiálno-technického vybavenia kabinetov a využívania pomôcok, didaktickej techniky na škole, zodpovedá za vedenie mimoškolskej činnosti, - 7 -

8 zabezpečuje organizáciu kurzov, školských výletov a exkurzií, spolupracuje s výchovným poradcom školy, radou školy, odborovým zväzom, riadi a rozpisuje vykonávanie pedagogického dozoru na škole, vyhodnocuje prepojenosť teoretického a praktického vyučovania, pri výkone spolupracuje so zriaďovateľom, metodicko-riadiacimi orgánmi, Zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činností organizačne a metodicky riadi úsek technicko-ekonomických činností na škole, vymenúva a odvoláva ho z funkcie riaditeľ školy, vykonáva riadiacu a kontrolnú činnosť vyplývajúcu z jeho funkcie, zastupuje riaditeľa školy v čase jeho neprítomnosti na úseku, ktorý mu bol zastupovaním zverený. Ak má písomné poverenie vtedy za neho vykonáva aj výkonné funkcie, podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja školy, na jej pravidelnom vyhodnocovaní za príslušný školský rok, zabezpečuje všetky hospodársko-prevádzkové a personálno-mzdové záležitosti školy, zabezpečuje prevádzku zariadenia po hospodárskej stránke, riadi, organizuje a kontroluje hospodársku, administratívnu, účtovnú agendu a jej archiváciu, pri zostavovaní rozpočtu, plánovania a sledovaní hospodárenia v spolupráci s kolektívom pedagogických a prevádzkových pracovníkov zostavuje návrh rozpočtu (finančný plán), plán investícií, generálnych opráv a materiálno technického zásobovania, operatívne vedia evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, sleduje priebežne hospodárenie, prevádzkové náklady zariadenia. pri výkone spolupracuje so zriaďovateľom, metodicko-riadiacimi orgánmi, vypracováva štvrťročné a ročné účtovné a finančné výkazy pre zriaďovateľa, štatistický úrad, krajský školský úrad, daňový úrad a pod. Pri bežnom hospodárení zabezpečuje: - prípravu mesačných plán čerpania finančných prostriedkov, - vypracovávanie návrhov na výšku limitu a presuny prostriedkov, - vyhotovenie výplatných poukazov a prípravu rozboru účtovných výkazov, - spravovanie príručnej hotovosti školy a preplácanie všetkých drobných výdavkov. Pri starostlivosti o dodávky a služby pre zariadenia zabezpečuje: - vyhotovenie objednávky, prípadne vyhotovuje hospodárske zmluvy na vecné vybavenie zariadenia po odsúhlasení u riaditeľa školy, - kontrolu dodávok materiálu a výkon uskutočnených prác a služieb, podľa pokynov riaditeľa nákup všetkých základných prostriedkov, náradia a materiálových zásob Pri starostlivosti o údržbu objektu zabezpečuje: - starostlivé hospodárenie a včasné udržiavanie celého objektu školy a jeho zariadenia, predovšetkým uskutočnenie nevyhnutných opráv, - zabezpečenie objektu a jeho vybavenia proti odcudzeniu, zničeniu, alebo poškodeniu. Pri starostlivosti o žiakov zabezpečuje: aplikáciu a kontrolu poskytovania soc. štipendií žiakom, vedie požadovanú evidenciu a korešpondenciu s ÚIPŠ Pri dozore na riadny výkon prevádzkových prác: - riadi a kontroluje činnosť prevádzkových pracovníkov, - navrhuje príslušné zmluvy a dohody o prevzatí hmotnej zodpovednosti, presviedča sa o plnení prevzatej zodpovednosti, - dbá o dodržiavanie školských predpisov a poriadok o zásobovaní vodou, teplom a elektrinou, - dbá o vedenie presnej evidencie autoprevádzky, - 8 -

9 - vypracúva hospodárske zmluvy o dodávkach a prácach, ktoré vykonáva škola pre iné organizácie - zabezpečuje vedenie evidencie osobných spisov pracovníkov, jej aktualizácie, odstupovanie spisov pri preložení pracovníka na iné pracovisko, vyhotovenie platových dekrétov, ako aj ďalších výmer súvisiacich s platovými náležitosťami pracovníkov, sledovanie platových postupov pracovníkov, - zabezpečuje vybavenie školy základným vnútorným vybavením, - kontroluje správnosť faktúr, splátkových listov a záloh na stavebné práce, - zúčastňuje sa arbitrážnych sporov, - zabezpečuje vedenie knihy objednávok pre školu a potvrdenie týchto objednávok, - vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu, - zabezpečuje správu majetku, inventarizáciu majetku, hospodárenie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších finančných predpisov, - zodpovedá za vedenie ústredného inventára ako aj za dielčie inventáre - vypracováva štvrťročné uzávierky čerpania rozpočtu Vedúci vedľajšej hospodárskej činností organizačne a metodicky riadi úsek vedľajšej hospodárskej činnosti na škole, vymenúva a odvoláva ho z funkcie riaditeľ školy, vykonáva riadiacu a kontrolnú činnosť vyplývajúcu z jeho funkcie, zastupuje riaditeľa školy v čase jeho neprítomnosti na úseku, ktorý mu bol zastupovaním zverený. Ak má písomné poverenie vtedy za neho vykonáva aj výkonné funkcie, podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja školy, na jej pravidelnom vyhodnocovaní za príslušný školský rok, zabezpečuje všetky hospodárske, prevádzkové, personálne a mzdové záležitosti na zverenom úseku školy, zabezpečuje činnosť energetika, kontroluje efektívne využívanie energií, dojednáva odberové diagramy, zabezpečuje prevádzku rekreačného zariadenia po hospodárskej stránke, riadi, organizuje a kontroluje hospodársku, administratívnu a účtovnú agendu, zostavuje návrh rozpočtu (finančný plán), plán investícií, generálnych opráv a materiálno technického zásobovania, operatívne vedie evidenciu hnuteľného majetku, sleduje priebežne hospodárenie, prevádzkové náklady zariadenia, kontroluje dodržiavanie predpisov v oblasti požiarnej ochrany, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, sleduje úroveň a kvalitu poskytovaných služieb a spokojnosti zákazníkov, spracováva harmonogram služieb zamestnancov jednotlivých úsekov, kontroluje správnosť pokladničných a účtovných dokladov, kontroluje správnosť účtovaných cien za služby, prejednáva a rieši reklamácie, sleduje spôsob a formy zaobchádzania s jedlom a potravinami, vydáva operatívne rozhodnutia na zabezpečenie prevádzky, uzatvára kontrakty a zmluvy na poskytovanie služieb, reprezentuje rekreačné zariadenie na obchodných jednaniach, zabezpečuje školenia personálu, spolupracuje na vytváraní cenovej politiky zariadenia. Hlavný majster odborného výcviku Riadi praktické vyučovanie na škole v odboroch s odborným výcvikom. Vymenúva a odvoláva ho z funkcie riaditeľ Zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie stredísk a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov

10 Pripravuje zmluvy na podpis riaditeľovi so zmluvnými podnikmi pre potreby výkonu praktického vyučovania, vedie evidenciu o produktívnej práci žiakov. Plánuje a koordinuje výchovno-vzdelávaciu prácu v oblasti odborného výcviku na škole. Vykonáva plánovaciu, riadiacu, informačnú, metodickú, kontrolnú, konzultačnú, štatistickú a dokumentačnú činnosť v súvislosti so školskou dokumentáciou a legislatívou. Vedúci praxe Riadi praktické vyučovanie na škole v odboroch s odbornou praxou. Vymenúva a odvoláva ho z funkcie riaditeľ Zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie stredísk a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pripravuje zmluvy na podpis riaditeľovi so zmluvnými podnikmi pre potreby výkonu praktického vyučovania, vedie evidenciu o produktívnej práci žiakov. Plánuje a koordinuje výchovno-vzdelávaciu prácu v oblasti odbornej praxe na škole. Vykonáva plánovaciu, riadiacu, informačnú, metodickú, kontrolnú, konzultačnú, štatistickú a dokumentačnú činnosť v súvislosti so školskou dokumentáciou a legislatívou. Vedúci jedálne a účtovník Je priamo podriadený zástupcovi riaditeľa pre TEČ. Vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: Zabezpečenie programu HCCP v stravovacej časti. Kontrola dodržiavania hygienických predpisov zamestnancov stravovacieho úseku. Riadenie a organizácia práce prevádzkových jednotiek - kuchyne, upratovania kuchyne a jedálne. Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti požiarnej ochrany, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc. Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny. Zabezpečovanie školenia personálu. Vedenie rokovania s obchodnými partnermi. Prejednávanie a riešenie závažných reklamácií. Sledovanie spôsobu a formy zaobchádzania s jedlom, potravinami a ich ďalšieho uchovávania. Sledovanie správnosti postupu pri účtovaní služieb. Vedenie a spracovanie príslušnej agendy Vykonanie operácií na konci účtovného obdobia. Evidencia k účtom zúčtovacích vzťahov a peňažných prostriedkov. Vedenie a spracovanie agendy zásob. Archivácia dokladov. Príprava účtovných dokladov pre ich automatizované spracovanie. Evidencia a kontrola účtovných údajov. Sledovanie stavu peňažnej hotovosti v pokladni. Vedenie evidencie a záznamov súvisiacich s pokladničnými službami. Peňažný styk s bankami. Manipulácia s peňažnou hotovosťou (napr. spočítavanie hotovosti v pokladni, triedenie peňazí podľa hodnoty a pod). Príjem a vyplácanie peňažnej hotovosti

11 Ostaní pracovníci Učiteľ, majster odbornej výchovy Je podriadený riaditeľovi školy a zároveň rešpektuje a plní príkazy zástupcu riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou, určenou riaditeľom Vykonáva a zodpovedá za práce určené v pracovnej náplni. V zásade je to: Komplexná výchovno-vzdelávacia práca vo výučbe svojich aprobačných predmetoch. Komplexná výchovno-vzdelávacia práca v predmetoch určených mu v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov ak to vyžadujú potreby Komplexná pedagogická práca pri zabezpečovaní kurzov, exkurzií, tematických zájazdov a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce podľa plánu práce Trvalé a sústavné sebavzdelávanie a sledovanie moderných trendov pedagogiky, psychológie, vedeckých poznatkov i metodiky vo svojich predmetoch a ich aplikácia vo výchovno-vzdelávacom procese. Iniciovanie modernizácie obsahu i metodiky vo svojich predmetoch. Komplexná pedagogická práca v mimoškolskej oblasti podľa plánu práce školy, alebo plánu práce PK. Plnenie všetkých úloh pridelených mu riadiacimi zamestnancami pokiaľ toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami, hlavne zákonníkom práce a zákonom o verejnej službe. Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s pracovníkmi špecialistami. Upozorňuje ich na výchovné problémy v triede. Pri riešení týchto problémov rešpektuje odporúčania triednych učiteľov. V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc priameho nadriadeného. Sekretár - sekretárka riaditeľa Sekretárka školy je podriadená riaditeľovi Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny jej určuje riaditeľ Sekretárka školy vykonáva a zodpovedá za práce určené jej v pracovnej náplni. V zásade je to: Komplexná a samostatná práca pri vedení sekretariátu a v oblasti administratívy. Komplexná a samostatná práca v oblasti agendy žiakov. Pomocné administratívne práce pre potreby riaditeľa a zástupcov riaditeľa Personálny pracovník Personalista školy je podriadený zástupcovi riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny jej určuje riaditeľ Personalista školy vykonáva a zodpovedá za práce určené v pracovnej náplni. V zásade je to: Komplexná a samostatná práca pri vedení agendy personalistiky. Komplexná a samostatná práca v oblasti styku s poisťovňou. Pomocné administratívne práce pre potreby riaditeľa a zástupcov riaditeľa

12 Finančný účtovník Je podriadený zástupcovi riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti. Vykonáva a zodpovedá za práce určené jej v pracovnej náplni. V zásade je to: zabezpečenie vedenia účtovnej agendy v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a dodatkov, postupov účtovania pre príspevkové organizácie, podľa rozpočtovej klasifikácie, podľa zákona č. 523/5004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a dodatkov. spolupracovať pri zostavovaní požadovaných výkazov ŽSK, DÚ a ŠÚ. Mzdový účtovník Je podriadený zástupcovi riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti. Vykonáva a zodpovedá za práce určené v pracovnej náplni. V zásade je to: komplexné spracovanie miezd zamestnancov v stanovených výplatných termínoch včítane odvodov poistného, daní, zrážok, dávok nemocenského poistenia, peňažitej pomoci v materstve a podobne, zodpovedá za riadne vedenie agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou v súvislosti s platnými mzdovými predpismi, rozpočtovou skladbou, tvorba rozpočtu v oblasti miezd, plánovanie a rozbor čerpania osobných nákladov, vypracovanie výkazov pre poisťovne, daňový úrad, štatistiku, zriaďovateľa, krajský školský úrad a pod., likvidácia cestovných náhrad Pokladník Je podriadený zástupcovi riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny jej určuje riaditeľ školy vykonáva a zodpovedá za práce určené v pracovnej náplni. V zásade je to: Archivácia dokladov. Príprava účtovných dokladov pre ich automatizované spracovanie. Evidencia a kontrola účtovných údajov. Sledovanie stavu peňažnej hotovosti v pokladni. Vedenie evidencie a záznamov súvisiacich s pokladničnými službami. Peňažný styk s bankami. Manipulácia s peňažnou hotovosťou (napr. spočítavanie hotovosti v pokladni, triedenie peňazí podľa hodnoty a pod). Príjem a vyplácanie peňažnej hotovosti. Skladník Je podriadený zástupcovi riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny jej určuje riaditeľ školy vykonáva a zodpovedá za práce určené v pracovnej náplni. V zásade je to:

13 Vedenie evidencie o dodávateľoch a zákazníkoch. Vykonávanie účtovných prác súvisiacich s príjmom, výdajom, likvidáciou a inventarizáciou zásob. Aktualizácia údajov o zásobách, vedenie záznamov o pohybe zásob a prehľadov o zásobách. Zabezpečovanie obstarávania materiálu, hmotného majetku - materiálu a tlačív, príprava podkladov k inventarizácii. Odbavovanie kusových, vozňových a kontajnerových zásielok. Ukladanie, kontrola a skladovanie tovaru. Preberanie tovaru, kontrola dodacích listov a ďalších sprievodných dokumentov k tovaru. Vykonávanie komplexnej správy zvereného majetku v obvode. Školník - údržbár - kurič Je priamo podriadený zástupcovi riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti. Vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: Samostatná a iniciatívna komplexná údržbárska práca v oblasti starostlivosti o majetok školy - bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných inštalácií, stavebná oprava, drobná stolárska, murárska a maliarska práca a ďalšie práce remeselného charakteru. Samostatná práca v oblasti bežnej údržby podľa pokynov nadriadeného. Komplexná a samostatná práca pri udržiavaní poriadku na chodníkoch a v okolí V zimnom období zabezpečuje odpratávanie snehu a posyp posypovým materiálom na prístupových komunikáciách k budove školy, telocvični, smetným nádobám a garážam. Komplexné zabezpečenie bezpečnej a ekonomickej prevádzky kotolne - nastavenie a kontrola kúrenia, odvzdušňovanie radiátorov, sledovanie a regulácia teplôt v jednotlivých učebniach, miestnostiach. Komplexné zabezpečenie prevádzky elektronickej protipožiarnej stanice. Práca v oblasti bežnej remeselnej údržby objektov školy, Udržiavanie čistoty v kotolni a v dielni. Odnášanie dennej pošty a zabezpečovanie drobných nákupov spotrebného charakteru pre školu. Vrátnik - recepčný Je priamo podriadený zástupcovi riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti a vedúcemu vedľajšej hospodárskej činnosti. Vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: Komplexné a samostatné zabezpečenie evidencie a kontroly pohybu cudzích osôb v budove Kontrola dodržiavania predpisov a vnútropodnikových smerníc. Sledovanie technického stavu zariadenia na úseku ubytovania. Odovzdávanie pokynov spolupracovníkom zabezpečujúcich servis hotelovým hosťom

14 Inkasovanie finančných prostriedkov cez registračnú pokladňu za poskytované služby. Príjem, evidencia hostí a poskytovanie informácií o poskytovaných službách. Samostatná práca v oblasti poskytovania bežných informácií. Samostatná práca pri evidovaní, nahlasovaní a zisťovaní určených skutočností. Spájanie telefónnych hovorov. Práca pri udržiavaní poriadku na chodníkoch a v okolí Pomocné práce. Vydávanie kľúčov Udržiavanie čistoty a poriadku pred hlavným vchodom, zimnom období sprístupňuje a odpratáva sneh z chodníka pred hlavným vchodom. Kontrola zapnutia kúrenia v kotolni na základe školníkom určeného harmonogramu. Správca počítačovej siete Je priamo podriadený zástupcovi riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti. Vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: Profylaxia a diagnostika počítačov, serverov, periférnych zariadení a komponentov počítačových sietí Vedenie čiastkovej operatívno-technickej dokumentácie Inštalácia hardvéru, vrátane jeho obnovenia a uvádzania do prevádzky Inštalácia jednoduchej lokálnej počítačovej siete, vrátane jej premerania Inštalácia sieťového softvéru Inštalácia základného programového vybavenia predovšetkým operačných systémov Konfigurácia komunikačných prostriedkov a prostriedkov na prenos dát (modem, pamäťové média) Odstraňovanie porúch a havárií PC, serverov a nadväzujúce komunikačné techniky Bežná kontrola a údržba ucelených častí hardvéru Servis počítačov, ich periférnych zariadení a komunikačných prostriedkov prepojených s počítačmi Upratovačka Upratovačka je priamo podriadená zástupcovi riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti. Upratovačka vykonáva a zodpovedá za práce určené jej v pracovnej náplni. V zásade je to: Komplexné zabezpečenie čistoty a hygieny na zverenom úseku: denne pozametať a umyť podlahy v triedach, sociálnych zariadeniach, vyniesť smeti z odpadových nádob, poutierať prach na parapetných doskách, stoloch, laviciach, prepláchnuť pisoáre a WC dezinfekčným prostriedkami. vykonať počas letných prázdnin veľké upratovanie včítane umývania okien, nábytku, dverí, zárubní, obkladov, svietidiel, sklá skriniek, tepovania kobercov atď. nahlásiť na vrátnici potreby drobných opráv odhaľovať skutočnosti ohrozujúce zdravie, bezpečnosť a kde hrozia následné škody /upchaté rozvody vody... / Pomocné práce

15 Prevádzkar Je priamo podriadený vedúcemu vedľajšej hospodárskej činnosti. Vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vnútropodnikových smerníc a predpisov Kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia Kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom Stanovenie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie) Príprava podkladov a dokladov na spracovanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv Spracovanie požadovaných agend a evidencií (napr. podklady na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencia objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií, cien a pod.) Informovanie zákazníkov o ponúkaných službách a ich cenách Prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi realizovaných kontrolách Prerokovanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi a zákazníkmi Vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov Riadenie a organizácia pracovníkov a činností na zabezpečenie plynulého chodu zverených úsekov Zabezpečenie prevádzky skladov potravín a drogérie s dodržiavaním HCCP v týchto skladoch Zásobovanie, evidencia a výdaj potravín do kuchyne Drobné opravy a údržba v ubytovacej a stravovacej časti Zabezpečenie prevádzky ubytovacieho zariadenia Organizácia upratovania v ubytovacej a stravovacej časti Zabezpečenie ubytovania a odubytovania kolektívnych pobytov Kuchár Je priamo podriadený vedúcemu jedálne po stránke HCCP a prevádzkarovi po stránke organizačnej. Vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: Príprava surovín na výrobu jedál Obsluha jednoúčelových kuchynských strojov (napr. hnetačov, šľahačov a pod.) a umývacích zariadení Príjem a prevzatie potravinárskych surovín Voľba postupu práce, potrebných surovín a zariadení na prípravu jedál Výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá Zostavenie jedálneho lístka a postupnosti jedál Skladovanie potravinárskych surovín Úprava teplých jedál na tanieroch alebo táckach pred podávaním Príprava teplých jedál podľa receptov Príprava, úprava a aranžovanie jedál na slávnostné príležitosti Príprava a úprava jedál na diétne stravovanie Príprava produktov bežnej studenej kuchyne Spracovanie a úprava polotovarov Úprava zabíjačkového mäsa, hydiny, rýb a zveriny na kuchynské spracovanie

16 Výdaj pripravených pokrmov s dodržaním predpísanej gramáže Odkladanie vzoriek stravy podľa platných hygienických predpisov Údržba kuchynského náradia a vybavenia Viesť evidenciu sanitácie Obsluha chladiacich a mraziacich zariadení Obsluha veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu jedál Obsluha bežných kuchynských strojov na výrobu jedál Pomocník v kuchyni Príprava surovín na výrobu jedál Obsluha jednoúčelových a bežných kuchynských strojov na výrobu jedál (napr. el. šporák, krájač chleba a pod.) a umývacích zariadení Umývanie kuchynského riadu Jednoduché a pomocné práce pri príprave jedál pomocou ručných nástrojov Výpomoc pri výrobe jedál Výpomoc pri výdaji pokrmov Úprava teplých jedál pred podávaním Príprava produktov bežnej studenej kuchyne Údržba kuchynského náradia a vybavenia Čistenie a upratovanie zariadenia, výrobných priestorov a evidencia týchto činností Ďalší pracovníci špecialisti Výchovný poradca Stredná odborná škola polytechnická zabezpečuje úlohy výchovného poradenstva výchovným poradcom. Výchovný poradca je učiteľ odborne pripravený na výchovné poradenstvo. Zodpovedá za svoju činnosť riaditeľovi Metodicky ho usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa. Je podriadený riaditeľovi Spolupracuje so zástupcami riaditeľa, ktorý koordinujú jeho prácu a poverujú ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou. Výchovný poradca vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: Komplexná organizačná a riadiaca práca v oblasti profesijnej orientácie žiakov a ich prechodu na vysoké školy Konzultačná a informačná práca pri profesijnom poradenstve žiakom školy Konzultačná a informačná práca pri profesijnom poradenstve žiakom ZŠ, záujemcom o štúdium Koordinačná, metodická a poradenská práca pri riešení emocionálnych, adaptačných, vzťahových, osobnostných, študijných a ostatných problémov žiakov. Koordinačná a metodická práca v oblasti protidrogovej prevencie. Pri plnení úloh vyplývajúcich mu z pracovnej náplne ukladá úlohy triednym učiteľom a jednotlivým vyučujúcim. V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc riaditeľa Koordinátor protidrogovej prevencie Koordinátor protidrogovej prevencie zabezpečuje činnosť v oblasti protidrogovej prevencie v rámci úloh Národného programu boja proti drogám v rezorte školstva v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi. Pracuje podľa vopred vypracovaného plánu schváleného riaditeľom

17 Triedny učiteľ Je podriadený zástupcovi riaditeľa pre pedagogické činnosti, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou. Triedny učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: Komplexná organizačná a riadiaca práca v triede. Koordinačná, konzultačná a informačná práca pri riešení denných problémov žiakov, vrátane kontaktov a spolupráce s rodičmi. Pozorovanie, skúmanie a analýza skutočností nasvedčujúcich o nesúlade vývinu žiaka s cieľmi školy a iniciovanie následných opatrení k zvráteniu nežiadúceho vývinu. Komplexné vedenie triednej agendy Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s pracovníkmi špecialistami. Upozorňuje ich na výchovné problémy v triede. V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých rešpektuje odporúčania výchovného poradcu. V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je oprávnený požadovať úkony, postupy alebo postoje od vyučujúcich v jeho triede. V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc zástupcu riaditeľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie ak sa problém nepodarí vyriešiť s uvedenými pracovníkmi obracia sa na riaditeľa Vedúci predmetovej komisie Je podriadený riaditeľovi školy a zástupcovi riaditeľa pre pedagogické činnosti, ktorý priamo koordinuje a riadi jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou. Vedúci predmetovej komisie vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: Komplexná organizačná a riadiaca práca v predmetovej komisii Kontrolno-hospitačná činnosť predmetoch v gescii PK Iniciovanie a riadenie modernizácie obsahu i metodiky v predmetoch v gescii PK Iniciovanie, plánovanie a koordinácia a podpora vzdelávania a odborného rastu členov PK Hodnotenie práce členov PK V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený zástupcovi riaditeľa Školský špeciálny pedagóg Stredná odborná škola polytechnická zabezpečuje úlohy špeciálno-pedagogického poradenstva školským špeciálnym pedagógom. Školský špeciálny pedagóg je učiteľ odborne pripravený na špeciálno-pedagogické poradenstvo. Je podriadený a zodpovedá za svoju činnosť riaditeľovi Metodicky ho usmerňujú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, špeciálno-pedagogického poradenstva. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa pre pedagogické činnosti, ktorí koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou. Ďalej spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi Školský špeciálny pedagóg vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: sprostredkováva a poskytuje špeciálno-pedagogickú, poradenskú a metodickú činnosť, spolupracuje so žiakmi, ich zákonnými zástupcami,

18 sleduje činnosť a správanie žiakov so ŠVVP počas výchovno-vzdelávacieho procesu, vedie evidenciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami, podieľa sa na zabezpečovaní a sledovaní využitia kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok podľa individuálnych potrieb žiakov, organizuje špeciálno-pedagogické vzdelávanie pedagogických zamestnancov Pri plnení úloh vyplývajúcich mu z pracovnej náplne ukladá úlohy triednym učiteľom a jednotlivým vyučujúcim. V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc riaditeľa III. časť Hospodárske postavenie Škola je príspevková organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je príspevkom napojená na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary. IV. časť Správa majetku Hnuteľný a nehnuteľný majetok ktorý Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš spravuje, je majetok Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bol škole zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Majetok je vedený v účtovnej a operatívnej evidencii a v odbornej evidencii. Organizácia je povinná zabezpečiť zápis majetku, ktorý spravuje podľa osobitného predpisu. Školu finančne zabezpečuje jej zriaďovateľ. Svoju hospodársku činnosť vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie úloh. Hospodárenie s prostriedkami sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu. S majetkom, ktorý jej bol zverený do správy, hospodári a nakladá v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. V. časť Poradné orgány a komisie Poradné orgány riaditeľa - v zmysle efektívnosti riadenia školy sa počas roka na škole uskutočňujú nasledovné porady: porada užšieho vedenia školy, porady širšieho vedenia školy, pracovné porady, operatívne porady) Porada užšieho vedenia školy Poradu organizuje riaditeľ, spravidla dvakrát do mesiaca. Porady sa zúčastňujú zástupcovia riaditeľa školy a vedúci vedľajšej hospodárskej činnosti. Zápis z porady vyhotovuje a eviduje sekretárka Porada širšieho vedenia školy Poradu organizuje riaditeľ, spravidla raz do mesiaca. Porady sa zúčastňujú zástupcovia riaditeľa školy, vedúci vedľajšej hospodárskej činnosti, vedúci praxe, hlavný majster, zástupca odborárov. Zápis z porady vyhotovuje a eviduje sekretárka Operatívna porada vedenia Operatívnu poradu vedenia organizuje riaditeľ podľa potreby riešenia naliehavých úloh v oblasti riadenia a organizácie chodu Operatívnej porady vedenia školy sa zúčastňuje

19 podľa rozhodnutia riaditeľa vedúci úseku, ktorého sa riešená problematika dotýka a prizvaní zamestnanci Pracovné porady Pracovné porady sú členené na: a, pracovné porady zamestnancov Zvoláva ich riaditeľ školy spravidla dvakrát do roka a sú povinné pre všetkých zamestnancov školy, b, pedagogické porady, ktoré sa ďalej členia na ¼, ½, ¾ ročné a koncoročné porady: ¼ a ¾ ročné hodnotiace porady, ½ a koncoročné klasifikačné porady. Zvoláva ich riaditeľ školy a sú povinné pre všetkých zamestnancov školy, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese. Pedagogické porady sú poradným orgánom riaditeľa školy a vyjadrujú sa ku všetkým úlohám školy vyplývajúcich zo Zákonov, Vyhlášok, Smerníc a Usmernení. Konkrétne sa zaoberá spravidla organizáciou a riadením výchovno-vzdelávacieho procesu, klasifikáciou, hodnotením žiakov, komisionálnymi skúškami, Školským poriadkom. Pedagogická porada slúži na hodnotenie plnenia úloh za predchádzajúce obdobie a určuje úlohy na nasledujúce obdobie. c, pracovné porady úsekov činnosti Zvolávajú ich spravidla vedúci zamestnanci jednotlivých úsekov činnosti a to podľa potreby minimálne štyrikrát do roka. Pedagogická rada - prerokúva najmä plán práce školy, hodnotí jeho plnenie, výsledky výchovnej a vzdelávacej práce za každé kvalifikačné obdobie školského roku a za celý školský rok, rokuje o výchovných opatreniach, ktoré ukladá riaditeľ a o odporúčaní žiakov na ďalšie štúdium. Ďalej prerokúva teoretické a praktické otázky vyučovania a výchovy so zreteľom na konkrétne potreby Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci Rokovanie PR vedie riaditeľ, prípadne ním poverený zástupca. Zvoláva sa podľa potreby, najmenej však 5x za školský rok. Podľa charakteru prerokúvanej veci prizve riaditeľ na rokovanie aj zástupcov rady rodičov, zástupcu poradného zboru a podobne. Na prerokovanie otázok zdravotného stavu žiakov, starostlivosti o zdravie, hygieny školského vyučovania a osobnej hygieny žiakov prizve predsedajúci vždy dorastového lekára, prípadne zamestnanca hygienickej stanice. Z každého zasadnutia PR sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci, určený zapisovateľ a overovateľ. V zápisnici je uvedená informácia o kontrole plnenia uložených úloh. Komisie Prijímacia komisia - posudzuje predpoklady uchádzačov o štúdium v škole. Jej členmi sú riaditeľ školy, ZRPČ, výchovný poradca, vedúci predmetových komisií. Prijímaciu komisiu možno rozšíriť na návrh riaditeľa o ďalších členov. Predmetové komisie - slúžia na zvyšovanie metodickej úrovne výchovy a vyučovania v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich skupinách. Zriaďujú sa vtedy, ak rovnaký predmet, príp. predmety príbuzné vyučujú aspoň traja vyučujúci. Vedením PK poverí riaditeľ školy skúseného člena PK písomným poverením. V poverovacom dekréte je zvýraznená záslužná práca v PK a spoluzodpovednosť za uskutočnenie stanovených metodických úloh. Predmetovú komisiu zvoláva jej vedúci podľa potreby, najmenej 4 x počas školského roka. Na činnosti jednotlivých komisií sa zúčastňujú pedagógovia podľa príslušnej aprobácie, prípadne aj ďalší prizvaní zamestnanci. Predmetové komisie zameriavajú svoju prácu najmä na: - uplatnenie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní, dodržiavanie správnej nadväznosti medzi vyuč. odbornej teórie a praktickou prípravou, - určenie obsahu ústnych prijímacích skúšok a pohovorov, opravných skúšok, prerokovanie obsahu maturitných otázok a otázok na záverečných skúškach, - dodržiavanie bezpečnostných predpisov a výchovu žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, - prípravu súťaží a iných škol. podujatí, ktoré súvisia s vyučovaným predmetom, vrátane rozvíjania záujmovej činnosti,

20 - na pomoc riaditeľovi pri odbornom riadení, vrátane zjednocovania kritérií hodnotenia a klasifikácie žiakov - na pomoc riaditeľovi pri prezentácii školy a nábore žiakov Pedagogické sedenia Pedagogické sedenia sú porady, ktoré sa organizujú spravidla za účelom: - riešenia špecifických problémov na škole (dochádzka žiakov, dosahované študijné výsledky a iné) - ďalšieho vzdelávania zamestnancov školy - riešenia koncepčných zámerov smerovania školy - pedagogické čítanie a pod. Rokovací poriadok I. Rokovania: Schádzajú sa a rokujú podľa potreby. Rokovanie pripravuje, zvoláva a riadi predseda. Pri tvorbe programu rokovania sa spravidla vychádza z ročného plánu činnosti. Každé rokovanie následne prebieha podľa predloženého programu po jeho schválení II. Rokovania - kontrola a prijímanie uznesení Na každom rokovaní sa vykoná: 1. Kontrola uznesení. Nesplnené je potrebné odôvodniť, resp. uložiť do ďalšieho obdobia. 2. Prijatie uznesení, ktoré sa odhlasuje. III. Rokovania - zápisy Z každého rokovania je nutné urobiť zápis, ktorý je následne po jeho vykonaní overený minimálne jedným členom komisie. Zápisy sa robia do osobitných zošitov, v ktorých sú uvedené aj náležitosti zápisov. Zápis z rokovania spravidla obsahuje: - dátum rokovania - program rokovania - meno predsedajúceho - údaje o /ne/ zúčastnených - charakteristika jednotlivých bodov rokovania - výsledok rokovania - pridelenie úlohy /uznesenie/ termín: zodpovednosť: - meno kto zápisnicu vyhotovil - meno overovateľa /ov/ IV. Hlasovanie - všeobecne: Rokovanie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu (komisie). Hlasujú len členovia prítomní na rokovaní (neprípustné je hlasovanie v zastúpení). Uznesenie je platné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. V. Zverejnenie uznesenia. Z rokovaní sa uznesenia spravidla zverejnia v zborovni a kancelárii MOV. V prípade potreby a vhodnosti sa môže záznam z rokovania doručiť členom rokovania, vedenia, komisie a pod

21 VI. časť Práva a povinnosti zamestnancov školy Všeobecné práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov SOŠP Tieto vyplývajú zo Zákonníka práce, organizačného a pracovného poriadku školy ako aj organizácie, s ktorými sú zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu, na ne nadväzujúcich príkazov a smerníc a ďalších právnych, organizačných a technicko-hospodárskych noriem. Ide najmä o tieto hlavné princípy: - pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, plniť pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi, - plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác, - dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ostatné pracovnoprávne predpisy o ochrane proti požiarom, - riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými im organizáciou a strážiť a ochraňovať majetok školy pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, - zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku, ani neoprávnenému prospechu na úkor organizácie alebo jednotlivca. Ak hrozí škoda, je povinný zamestnanec upozorniť vedúcich zamestnancov, - ak na odvrátenie hroziacej školy je potrebný neodkladný zákrok, zamestnanec je povinný zakročiť, nemusí tak urobiť, ak mu v tom bráni dôležitá okolnosť, alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo spoluzamestnancov, prípadne osoby sebe blízke, - zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu boli zverené na písomné potvrdenie, - zamestnanec je povinný ochraňovať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo a zachovávať na všetkých jednaniach ostražitosť, - zamestnanec má právo podávať oprávnené sťažnosti, - zamestnanec má právo podávať zlepšovacie návrhy a prihlasovať vynálezy. Každý zamestnanec má pracovať iniciatívne, samostatne v rozsahu svojich povinností a práv, pomáhať pri plnení spoločných úloh, zodpovedá za včasné a čo najlepšie a najhospodárnejšie plnenie všetkých svojich úloh. Osobitné povinnosti zamestnancov SOŠP Všetci zamestnanci sa svojou činnosťou zúčastňujú na výchove žiakov. Z tejto skutočnosti pre nich vyplývajú najmä ďalšie povinnosti : - vo svojom jednaní, vystupovaní a angažovanom plnení povinností byť vzorom pre žiakov, - prispievať k jednotnému pôsobeniu na žiakov vyžadovaním riadneho plnenia ustanovení školského poriadku školy a pod. i všeobecne platných pravidiel správania, - v osobnom styku so žiakmi konať slušne a príkladne, nedovoliť žiakom nedisciplinované a nevhodné správanie a konanie. Pedagogickí zamestnanci vychovávajú žiakov v zmysle vedeckého formovania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, sú povinní sa na svoju prácu svedomite pripravovať a ďalej sa vzdelávať. Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. V tomto smere najmä: zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov, postupujú podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov,

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Pracovná náplň VZOR 1. Metodická, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prevencie obezity. 2. Tvorba školského výživového

Více

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 44, KOŠICE REGISTRATÚRNY PLÁN

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 44, KOŠICE REGISTRATÚRNY PLÁN ŠTRUKTÚRA : I. Všeobecná časť II. Ekonomický úsek III. Úsek ľudských zdrojov IV. Pedagogický úsek F3/2006, Vydanie 1. Strana 1 z 6 Registratúrna Obsah písomností Znak hodnoty značka - lehota uloženia I.

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 1/5 INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR IS 4/2011 Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 2/5 Článok 1 Základné

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

ORGANIZAČNÝ PORIADOK Univerzita Komenského v Bratislave Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava ORGANIZAČNÝ PORIADOK UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava,

Více

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO Haanova 36 38, Bratislava ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO Haanova 36 38, Bratislava ORGANIZAČNÝ PORIADOK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO Haanova 36 38, 851 04 Bratislava ORGANIZAČNÝ PORIADOK BRATISLAVA, jún 2009 Prvá časť Všeobecná časť 1) Organizačný poriadok Domova sociálnych služieb

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany Príloha 2 Vnútroškolská kontrola sa zameriava hlavne na tieto oblasti: plnenie základných pracovných povinností, pokynov, dodržiavanie predpisov a plánovaných úloh, vedenie pedagogickej, plnenie inovovaného

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Základná škola s materskou školou Hlavná 804, PODOLIE ŠTATÚT ŠKOLY

Základná škola s materskou školou Hlavná 804, PODOLIE ŠTATÚT ŠKOLY Základná škola s materskou školou Hlavná 804, 916 22 PODOLIE ŠTATÚT ŠKOLY Máj 2011 1 Obsah I. časť Základné ustanovenia Článok 1 Právne postavenie organizácie II. časť Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, samostatný radca správca II Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec

S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec Občianské združenie SOLAR Hvezdáreň Senec Dlhá 24/F, 903 01 Senec S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec Tento návrh stanov občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec bol schválený

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

Čl. 1 Úvodné ustanovenie

Čl. 1 Úvodné ustanovenie Príloha č. 2: Správa a štruktúra registratúry Názov: Správa a štruktúra registratúry číslo: 2/2007 Účinnosť od: 1. 8. 2007 Firma: Ján Smutný výroba cestovín Právna forma: fyzická osoba Sídlo: Južná 3,

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Názov kvalifikácie: Manažér reštaurácie. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Manažér reštaurácie. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Manažér reštaurácie Kód kvalifikácie U1412001-00705 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1412001 Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009 306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly - ZUŠ Františka Veselého, Stropkov. Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly - ZUŠ Františka Veselého, Stropkov. Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka MESTO STROPKOV Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stropkove 14.zasadnutie, konané dňa 29.6.2016 k bodu programu rokovania č. 10 Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly - ZUŠ Františka

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ORGANIZAČNÝ PORIADOK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Organizačný poriadok Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je vypracovaný na základe Smernice Ministerstva školstva Slovenskej

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARCHOVANY PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY PRE ŠK. ROK 2013/2014

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARCHOVANY PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY PRE ŠK. ROK 2013/2014 ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARCHOVANY PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY PRE ŠK. ROK 2013/2014 Plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo Zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej práve v znení zákona NR SR č.245/2008 Z.z.

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 17. 02. 2015 Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti,

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene Článok 1 Základné ustanovenie (1) Rada školy sa zriaďuje pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Hronská 3. (2) Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom

Více

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Kód kvalifikácie C3333006-01054 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 3333006 Konzultant pre personálny leasing

Více

Správa o výsledku kontroly činnosti v ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom

Správa o výsledku kontroly činnosti v ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom Správa o výsledku kontroly činnosti v ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom Kontrolu činnosti v ZŠ s MŠ som vykonal na základe uznesenia OcZ z vyžiadaných dokladov a fyzickej kontroly priamo v ZŠ s MŠ a na OcÚ

Více

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluvné strany Dodávateľ Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín Sídlo ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín Zastúpený PhDr. Jozef Mintál,

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kaviarne a baru. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Manažér kaviarne a baru. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Manažér kaviarne a baru Kód kvalifikácie C1412002-00706 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1412002 Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Námestie Majstra Pavla 59, Levoča. Organizačný poriadok

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Námestie Majstra Pavla 59, Levoča. Organizačný poriadok Organizačný poriadok Úvodné ustanovenia (1) Organizačný poriadok Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len organizačný poriadok ) je základnou vnútornou riadiacou normou Centra

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1 / 2011 zo dňa 29. 03. 2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Více

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA,

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Štatút Súkromnej spojenej školy Interná norma č.: 1/2013 Schválila: Pečiatka školy: Dátum schválenia: Dátum účinnosti: 30.08.2013 01.09.2013... Mgr. Eva Bednáriková riaditeľka školy Košice september 2013

Více

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava. Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava. Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice Platnosť smernice od: dňom zverejnenia na webovom sidle MMB Prílohy: 4 Vypracoval/funkcia: Mária Belešová

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Smernica č. 3 / 2010 Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1) Táto smernica upravuje podrobnejšie podmienky uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo

Více

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Základná umelecká škola Turčianske Teplice VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016 Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Čl. I. Pracovný čas pedagogických zamestnancov Podľa 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, radca - registrátor Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor správy

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

4 Rozpočet škôl a školských zariadení

4 Rozpočet škôl a školských zariadení RIADENIE ŠKOLY a školského zariadenia 4 Rozpočet škôl a školských zariadení Škola a školské zariadenie ako rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je

Více

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO UMELECKO - VÝCHOVNÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV (METODICKÉ POKYNY A HODNOTENIE ŠTUDENTA)

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijných odborov 3650 M staviteľstvo Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou vyučovacieho

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Smernica č. 1/2013 Predbežná a priebežná finančná kontrola v podmienkach Obce Nálepkovo

Smernica č. 1/2013 Predbežná a priebežná finančná kontrola v podmienkach Obce Nálepkovo Obec Nálepkovo Smernica č. 1/2013 Predbežná a priebežná finančná kontrola v podmienkach Obce Nálepkovo Názov a sídlo organizácie Obec Nálrpkovo Predkladal Dušan Slivka, starosta obce Schválil OZ Obce Nálepkovo

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více