VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, Praha 2, IČO , zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále jen MPSS ) poskytuje úvěry účastníkům stavebního spoření nebo jiným osobám (dále jen Klient ) podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, v platném znění (dále jen Zákon ) na základě uzavřené písemné smlouvy o úvěru. 2) Úvěr může být poskytnut pouze při splnění podmínek Zákona, ujednaných smluvních podmínek, Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen VOP ), Všeobecných úvěrových podmínek Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen VÚP ) za předpokladu prokázání jeho účelovosti, návratnosti a požadovaného zajištění. 3) VÚP jsou nedílnou součástí smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření (dále jen Smlouva o překlenovacím úvěru ), smlouvy o úvěru ze stavebního spoření (dále jen Smlouva o přiděleném úvěru ), ve kterých jsou sjednány konkrétní podmínky, za nichž jsou překlenovací úvěr ze stavebního spoření (dále jen Překlenovací úvěr ) a/nebo úvěr ze stavebního spoření (dále jen Přidělený úvěr ) Klientovi poskytovány. Pokud se dále v těchto VÚP používá pojem Smlouva o úvěru, rozumí se tím oba typy smluv, tedy Smlouva o překlenovacím úvěru a Smlouva o přiděleném úvěru. Pokud se dále v těchto VÚP používá pojem Úvěr, rozumí se tím obě formy úvěrů, tedy Překlenovací úvěr a Přidělený úvěr. V případě rozporu mezi zněním VÚP a Smlouvou o úvěru má přednost znění obsažené ve Smlouvě o úvěru. 4) Tyto VÚP se vztahují i na osobu, která uzavřela Smlouvu o úvěru jako spoludlužník vedle Klienta nebo ke Smlouvě o úvěru přistoupila po jejím uzavření jako spoludlužník Klienta (dále jen Spoludlužník ), bez ohledu na to, je-li Spoludlužník účastníkem smlouvy o stavebním spoření. 5) Klient, Spoludlužník, jakákoli osoba poskytující zajištění Úvěru a jiné osoby zúčastněné na Úvěru jsou dále rovněž pro účely těchto VÚP označeny jako Účastníci smlouvy o úvěru. 6) V souladu se Zákonem je MPSS oprávněna poskytovat úvěry i jiným osobám než účastníkům stavebního spoření. Na takové úvěry se tyto VÚP použijí přiměřeně. Článek 2 Předpoklady poskytnutí Úvěru 1) Podmínkou poskytnutí Překlenovacího úvěru je uzavření smlouvy o stavebním spoření a zůstatek na účtu stavebního spoření Klienta dosahující předepsané výše dle podmínek stanovených MPSS v době uzavření Smlouvy o úvěru. Podmínkou poskytnutí Překlenovacího úvěru je i zřízení zástavního práva ve prospěch MPSS k pohledávce Klienta na výplatu zůstatku na účtu stavebního spoření Klienta, a to včetně budoucích přírůstků na tomto účtu. Jistina poskytnutého Překlenovacího úvěru bude splacena okamžikem přidělení cílové částky, a to započtením pohledávky Klienta na výplatu zůstatku na účtu stavebního spoření Klienta vůči pohledávce MPSS na splacení jistiny Překlenovacího úvěru a poskytnutím Přiděleného úvěru ve výši odpovídající rozdílu mezi výší jistiny Překlenovacího úvěru a zůstatku na účtu příslušného stavebního spoření Klienta (tj. jistina Překlenovacího úvěru bude splacena zůstatkem na účtu stavebního spoření Klienta a Přiděleným úvěrem Klienta, přičemž Klient výslovně souhlasí s výše uvedeným zápočtem jeho pohledávky na výplatu zůstatku na účtu stavebního spoření vůči pohledávce MPSS na splacení jistiny Překlenovacího úvěru a s poskytnutím Přiděleného úvěru na splacení jistiny Překlenovacího úvěru, vše k okamžiku přidělení cílové částky). Dnem přidělení cílové částky končí v tomto případě doba spoření. 2) Součástí Smlouvy o překlenovacím úvěru je i Smlouva o přiděleném úvěru. 3) Na jednu smlouvu o stavebním spoření lze poskytnout pouze jeden Překlenovací úvěr, který nesmí přesáhnout výši cílové částky. 4) Smlouvou o úvěru se MPSS zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr na sjednaný účel v dohodnuté výši a čase. Klient se zavazuje použít poskytnutý Úvěr na dohodnutý účel a splatit Úvěr v dohodnutých splátkách včetně sjednaných úroků a úhrad. Klient musí před začátkem čerpání prokázat splnění zákonných a smluvních podmínek. 5) Na poskytnutí Překlenovacího úvěru není právní nárok. 6) Poskytnutím Překlenovacího úvěru není dotčena stávající smlouva o stavebním spoření a práva a povinnosti z ní vyplývající, pokud není ve Smlouvě o úvěru a v těchto VÚP stanoveno jinak. 7) Klient má právo na poskytnutí Přiděleného úvěru při dodržení zákonných předpokladů a splnění všech podmínek stanovených MPSS. 8) Disponibilní zdroje MPSS tvoří přijaté vklady, úroky z vkladů a ze státní podpory, připsané zálohy státní podpory a splátky Přidělených úvěrů (bez úroků), event. další částky připisované na účty. Na základě objemu disponibilních zdrojů se podle odst. 12. tohoto článku měsíčně stanoví pořadí účastníků stavebního spoření, kterým vznikne nárok na přidělení cílové částky. Jelikož nelze předem určit počet účastníků stavebního spoření, kteří splní předpoklady pro přidělení cílové částky, a jelikož předem není znám objem disponibilních zdrojů, může být Klient informován o termínu přidělení cílové částky pouze nezávazně. 9) Přidělením cílové částky vzniká Klientovi právo na poskytnutí Přiděleného úvěru, a to za podmínek uvedených ve VOP a ve Smlouvě o úvěru. Cílová částka bude Klientovi přidělena, pokud budou současně splněny následující předpoklady: a) od data uzavření smlouvy o stavebním spoření uplynulo nejméně 24 měsíců (tj. minimální doba spoření); b) v termínu rozhodném pro ohodnocení vkladu (tzv. termín ohodnocení) činil zůstatek na účtu Klienta nejméně % smluvně sjednané cílové částky (tzv. minimální zůstatek na účtu); c) parametr ohodnocení činil minimálně 55,00; přičemž konkrétní hodnota minimálního zůstatku na účtu podle písm. b) výše je stanovena ve smlouvě o stavebním spoření prostřednictvím zvoleného tarifu. 10) Cílová částka bude přidělena v případě splnění výše uvedených předpokladů a dostačujících disponibilních zdrojů MPSS. MPSS může v rámci jednotlivých programů nebo akcí stanovit současně odlišnou minimální výši parametru ohodnocení a výši naspořené částky pro přidělení cílové částky. 11) Předpoklady pro přidělení cílové částky se hodnotí čtvrtletně v níže uvedených termínech ohodnocení pro následné období příslušné danému termínu ohodnocení, ve kterých může být cílová částka přidělena: a) předchozího roku pro 1. čtvrtletí běžného roku b) předchozího roku pro 2. čtvrtletí běžného roku c) běžného roku pro 3. čtvrtletí běžného roku d) běžného roku pro 4. čtvrtletí běžného roku 12) Pořadí účastníků stavebního spoření, kteří splnili předpoklady pro přidělení cílové částky, se stanoví měsíčně podle výše parametru ohodnocení dosaženého k rozhodnému termínu ohodnocení a přednost mají účastníci stavebního spoření s vyšším parametrem ohodnocení. 13) Parametr ohodnocení se stanoví v každém termínu ohodnocení a rovná se součinu tří následujících činitelů: a) první činitel je podíl sumy všech zůstatků na účtu a cílové částky. Suma všech zůstatků na účtu Klienta je součet zůstatků na účtu Klienta ve všech proběhlých termínech ohodnocení (zaokrouhlených na celou korunu, pokud nepřevyšují cílovou částku); b) druhý činitel je podíl zůstatku na účtu v termínu ohodnocení a minimálního zůstatku na účtu dle odst. 9.b) tohoto článku, tento činitel má hodnotu minimálně 1 a maximálně 2,5; c) třetí činitel je tzv. koeficient ohodnocení, pro rychlou variantu je roven 14, pro standardní 10, pro pomalou 6. 14) Změnou cílové částky nebo varianty stavebního spoření v souladu s VOP lze dosáhnout vyššího nebo nižšího parametru ohodnocení. 15) Vzorec pro výpočet parametru ohodnocení: Parametr ohodnoceni zůstatek na účtu suma všech k termínu zůstatků ohodnocení = x x cílová minimální částka zůstatek Parametr ohodnocení se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. koeficient ohodnocení 16) MPSS oznámí Klientovi přidělení cílové částky s uvedením termínu přidělení. Chce-li Klient k oznámenému termínu přidělení přijmout, je povinen to MPSS oznámit písemně nejpozději do čtyř týdnů ode dne odeslání oznámení o přidělení MPSS. 17) Pokud ještě nebylo zahájeno vyplácení cílové částky, může Klient písemně odvolat přijetí přidělení cílové částky a smlouva o stavebním spoření pokračuje. 18) Pokud Klient přijme přidělení cílové částky, rezervuje mu MPSS příslušnou cílovou částku k vyplacení. Rezervace cílové částky může být zpoplatněna dle Sazebníku úhrad MPSS za poskytované služby pro fyzické osoby a v Sazebníku úhrad MPSS za poskytované služby pro právnické osoby a podnikatele (dále společně jen Sazebník úhrad ). 19) Nepředloží-li Klient podklady a zajištění požadované MPSS během dvanácti kalendářních měsíců od přijetí přidělení cílové částky, je přijetí přidělení cílové částky považováno za odvolané a MPSS je oprávněna smlouvu o stavebním spoření vypovědět s účinky ke dni doručení výpovědi. Nepředloží-li Klient v uvedené lhůtě požadované podklady a bylo-li již zahájeno vyplacení cílové částky, může MPSS odmítnout poskytnutí Přiděleného úvěru. 20) Lhůta pro přípravu a předložení Smlouvy o úvěru Klientovi k podpisu činí maximálně 2 měsíce od předložení veškerých podkladů MPSS klientem. 21) Pokud Klient nepřijme přidělení cílové částky nebo neodevzdá ve stanove-

2 né lhůtě prohlášení o přijetí přidělení nebo přijetí přidělení písemně odvolá, smlouva o stavebním spoření pokračuje za původních podmínek, pokud není ve VOP ujednáno jinak. Odvolání přijetí přidělení se považuje také za nepřijetí přidělení cílové částky. 22) Pokud Klient ve smlouvě o stavebním spoření pokračuje, je oprávněn využít svá práva vyplývající z přidělení cílové částky, nejpozději však do jednoho roku od oznámení o přidělení cílové částky MPSS. V takovém případě je MPSS povinna Klientovi přednostně rezervovat cílovou částku odpovídající nároku, který Klientovi vznikne nejpozději k poslednímu dni třetího měsíce po obdržení prohlášení o přidělení, ve kterém klient přidělení cílové částky přijme. Využije-li svých práv více účastníků stavebního spoření, přihlíží se k nim dle pořadí došlých prohlášení a dle objemu disponibilních zdrojů. O uplatnění svých práv z přidělení cílové částky musí Klient znovu písemně požádat. Po uplynutí jednoho roku od oznámení o přidělení cílové částky je MPSS oprávněna odmítnout žádost Klienta vyplývající z přidělení cílové částky. 23) V případě, že Klient nevyužil svého práva vyplývajícího z přidělení cílové částky v době uvedené v odst. 22. tohoto článku a nadále spoří i poté, co mu byl vyplacen zůstatek na účtu stavebního spoření, je MPSS oprávněna smlouvu o stavebním spoření vypovědět s účinky ke dni doručení výpovědi Klientovi. Článek 3 Zajištění 1) K zajištění Úvěru může MPSS požadovat zejména některý z následujících zajišťovacích prostředků, případně jejich kombinaci: a) zřízení zástavního práva k nemovitosti, b) zřízení zástavního práva k pohledávce nebo postoupení pohledávky nebo vinkulaci pohledávky, c) ručení třetí osoby, d) bankovní záruku, e) zástavu pohledávek na pojistné plnění nebo vinkulaci pojistného plnění, f) jiné zajišťovací prostředky v souladu s platnými právními předpisy, a to vždy ve formě a rozsahu přijatelném pro MPSS. 2) Zajištění Úvěru musí být poskytnuto v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o úvěru. MPSS si vyhrazuje právo v odůvodněných případech nechat provést na náklady Klienta nové vyhodnocení rizik spojených s nemovitostí, která je nebo má být předmětem zajištění Úvěru poskytnutého MPSS. 3) MPSS může podmínit poskytnutí Úvěru uzavřením životního pojištění Klienta nebo Spoludlužníka, s tím, že případné pojistné plnění připadne MPSS jako osobě obmyšlené nebo bude ve prospěch MPSS zastaveno nebo vinkulováno. Obdobně může MPSS požadovat uzavření životního pojištění po ručiteli a ostatních osobách poskytujících zajištění, s tím, že případné pojistné plnění připadne MPSS jako osobě obmyšlené. MPSS může podmínit poskytnutí Úvěru sepsáním notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti ve vztahu k pohledávkám MPSS za Klientem vzniklým v souvislosti se Smlouvou o úvěru, kterým Klient a Spoludlužníci svolí, aby byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže Klient nebo Spoludlužník řádně a včas nesplní své závazky vůči MPSS ze Smlouvy o úvěru. 4) Klient se zavazuje, že náklady související se vznikem, změnou či zánikem Smlouvy o úvěru a zajišťovacích prostředků ponese sám (zejména poplatky za vklad či výmaz zástavního práva k nemovitosti, náklady na pořízení notářského zápisu, náklady spojené s úřední úschovou apod.). 5) Předpokladem pro poskytnutí Úvěru je zejména prokázání schopnosti Klienta hradit ze svých trvale dosažitelných příjmů závazky vyplývající z předmětné Smlouvy o úvěru. Obdobně postupuje MPSS při akceptaci navržených Spoludlužníků a ručitelů. 6) Klient a Spoludlužník souhlasí s tím, že ve vztahu k předmětu zajištění, který slouží k zajištění dluhů Klienta a Spoludlužníka vůči MPSS takový předmět zajištění až do úplného splacení všech dluhů Klienta a Spoludlužníka a splnění všech ostatních povinností Klienta a Spoludlužníka podle Smlouvy o úvěru nepřevede, nepostoupí, nezcizí ani jinak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva (zejména zástavního práva) k němu třetí osobě ani ho nevyčlení do svěřenského fondu ani ho neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od MPSS bez předchozího písemného souhlasu MPSS. Klient a Spoludlužník se zavazují, že jakákoli osoba poskytující zajištění rozdílná od Klienta a Spoludlužníka nepřevede, nepostoupí, nezcizí ani jinak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva k takovému předmětu zajištění třetí osobě ani ho nevyčlení do svěřenského fondu ani ho neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od MPSS bez předchozího písemného souhlasu MPSS. 7) Omezení uvedené v předchozím článku 6 neplatí pro převod, postoupení, zcizení ani jiné nabytí jakéhokoliv věcného práva (zejména zástavního práva) ve vztahu k MPSS ani toto omezení neplatí pro poskytnutí jistoty ve prospěch MPSS. 8) Bez předchozího výslovného písemného souhlasu MPSS nepřechází zajišťovaný dluh na nabyvatele předmětu zajištění. 9) Je-li po převodu vlastnického práva k předmětu zajištění MPSS Klientem, Spoludlužníkem nebo osobou poskytující zajištění rozdílnou od Klienta písemně vyzvána, aby přijala nabyvatele předmětu zajištění jako nového dlužníka namísto Klienta nebo Spoludlužníka, je MPSS oprávněna se k takové písemné výzvě vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy MPSS do Sídla MPSS. Článek 4 Uzavření Smlouvy o úvěru 1) Na základě žádosti Klienta a za splnění podmínek stanovených těmito VÚP (viz čl. 1 odst. 2.) připraví MPSS návrh Smlouvy o úvěru (dále jen Návrh ) a předloží jej Klientovi a Spoludlužníkovi, a to sama MPSS nebo prostřednictvím k tomu zmocněného smluvního partnera MPSS (dále jen Zprostředkovatel ). V případě uzavírání Smlouvy o úvěru prostřednictvím Zprostředkovatele, je Zprostředkovatel povinen poskytnout Klientovi a Spoludlužníkovi informace vyžadované platnými právními předpisy pro smlouvy uzavírané mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání. Svým podpisem Klient a Spoludlužník přijímá Návrh MPSS a současně stvrzuje, že obdržel VÚP a potvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v Návrhu, včetně své Kontaktní adresy (jak je tento pojem definován v čl. 12 VÚP), vyslovuje souhlas se všemi smluvními podmínkami a v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Zprostředkovatele potvrzuje obdržení všech informací, které mají být Klientovi a Spoludlužníkovi poskytnuty podle platných právních předpisů pro smlouvy uzavírané mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání. Totožnost Klienta a Spoludlužníka při podpisu Smlouvy o úvěru musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS a nebo musí být podpis Klienta a Spoludlužníka ověřen úředně. 2) Za podmínky, že je Smlouva o úvěru řádně podepsána Klientem a Spoludlužníkem a Návrh MPSS (včetně těchto VÚP) předložený Klientovi a Spoludlužníkovi neobsahuje žádné dodatky, výhrady, omezení, odchylky či jiné změny Návrhu či VÚP provedené Klientem a Spoludlužníkem, je Smlouva o úvěru uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení do sídla MPSS zapsaného v obchodním rejstříku (dále jen Sídlo MPSS ), s výjimkou případů uvedených v odst. 4. a 5. tohoto článku. Doručení Smlouvy do Sídla MPSS zajišťuje Zprostředkovatel, není-li ujednáno jinak. 3) Smlouva o úvěru musí být do Sídla MPSS doručena nejpozději s žádostí Klienta o čerpání Úvěru. Dokud nebude Smlouva o úvěru doručena do Sídla MPSS, není MPSS povinna poskytnout Klientovi Úvěr (vyplatit Klientovi peněžní prostředky). 4) Je-li Klientem a/nebo Spoludlužníkem nezletilá osoba, uzavírá Smlouvu o úvěru a jedná jejím jménem její zákonný zástupce, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak. Smlouva o úvěru uzavřená s nezletilou osobou nabývá účinnosti až doručením pravomocného rozhodnutí soudu o schválení příslušných právních jednání do Sídla MPSS. 5) Je-li Klientem a/nebo Spoludlužníkem osoba, jejíž svéprávnost byla omezena, uzavírá Smlouvu o úvěru a jedná jejím jménem opatrovník, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak. Smlouva o úvěru uzavřená s osobou, jejíž svéprávnost byla omezena, nabývá účinnosti až doručením pravomocného rozhodnutí soudu o schválení příslušných právních jednání do Sídla MPSS. 6) Je-li Smlouva uzavírána prostřednictvím smluvního zástupce na základě plné moci, musí být totožnost Klienta (zmocnitele) a Spoludlužníka (zmocnitele) na plné moci ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS a nebo podpis Klienta a Spoludlužníka ověřen úředně a plná moc musí být přijata zmocněncem. 7) Za právnickou osobu uzavírají Smlouvu osoby oprávněné ji zastupovat v souladu s platnými právními předpisy. Článek 5 Čerpání Úvěru 1) Peněžní prostředky budou Klientovi uvolňovány dle podmínek stanovených ve Smlouvě o úvěru. O výplatu peněžních prostředků (čerpání Úvěru) žádá Klient, jeho zákonný zástupce nebo jím písemně zmocněná osoba prostřednictvím písemné žádosti, přičemž podpis na žádosti o výplatu peněžních prostředků (žádosti o čerpání Úvěru) a podpis Klienta na plné moci musí být úředně ověřen nebo ověřen Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS). Výjimky může povolit MPSS. Klient výslovně souhlasí s tím, že každá žádost o výplatu peněžních prostředků (čerpání Úvěru) musí být doručena MPSS nejpozději 8 pracovních dnů před datem splatnosti, kterým se pro tento účel rozumí datum odepsání požadované částky k výplatě z účtu Klienta, není-li ujednáno jinak. 2) Nebude-li Překlenovací úvěr do data přidělení cílové částky zcela vyčerpán nebo čerpán vůbec, může Klient čerpat prostředky (tj. naspořenou částku a/ nebo Přidělený úvěr) na základě již uzavřené Smlouvy o překlenovacím úvěru. Přidělením cílové částky se mění Překlenovací úvěr na Přidělený úvěr. 3) Nebude-li Úvěr do 12 měsíců od účinnosti uzavřené Smlouvy o úvěru vyčerpán zcela nebo nebude-li čerpán vůbec, nárok na čerpání Úvěru nebo jeho části zanikne, pokud nebude ujednáno jinak. 4) V případě, že Klient nebude čerpat Úvěr v dohodnuté výši a lhůtě tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o úvěru, je MPSS oprávněna účtovat rezervační úhradu z nevyčerpané částky až do výše úroku dle úrokové sazby sjednané ve Smlouvě o úvěru. Čerpání Přiděleného úvěru nemůže být zahájeno dříve, než dojde k vyplacení prostředků z účtu stavebního spoření. 5) Po dobu Překlenovacího úvěru vede MPSS Klientovi navíc zvláštní účet, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě o překlenovacím úvěru. Tento účet zaniká splacením Překlenovacího úvěru. 6) Po dobu Přiděleného úvěru vede MPSS Klientovi zvláštní účet, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě o přiděleném úvěru a je stejné jako číslo účtu stavebního spoření Klienta. Tento účet zaniká vypořádáním Přiděleného úvěru po jeho splacení.

3 Článek 6 Úročení Úvěru, splácení Úvěru a úroků 1) Úročení Překlenovacího úvěru začíná dnem čerpání Překlenovacího úvěru. Při prvním čerpání Překlenovacího úvěru MPSS provede úhradu úroků za období od data prvního čerpání do konce měsíce, ve kterém toto čerpání proběhlo, inkasem z účtu Překlenovacího úvěru. Účet Překlenovacího úvěru je zatěžován měsíčně úroky vypočtenými ze skutečně načerpané částky, přičemž pro účely výpočtu úroků se používá úročící schéma: rok = 360 dnů / měsíc = 30 dnů, není-li ujednáno jinak. Měsíční splátka úroků z Překlenovacího úvěru je zálohová, její výše a splatnost je sjednána ve Smlouvě o překlenovacím úvěru. Splátky jsou MPSS použity v následujícím pořadí: a) úhrada dlužných splátek úhrad, soudních či správních poplatků a dalších nákladů spojených s vymáháním pohledávky, případně sankcí, b) úhrada úroků z prodlení, c) úhrada úroků z Úvěru. V případě, že se Překlenovací úvěr stane předčasně splatným nebo dojde k odstoupení od Smlouvy o překlenovacím úvěru podle čl. 9 odst. 3 těchto VÚP, jsou pohledávky MPSS za Klientem hrazeny v následujícím pořadí: a) úhrada dlužných splátek úhrad, soudních či správních poplatků a dalších nákladů spojených s vymáháním pohledávky, případně sankcí, b) úhrada úroků z prodlení, c) úhrada úroků z Překlenovacího úvěru, d) úhrada jistiny Překlenovacího úvěru. 2) Přidělený úvěr se úročí úrokovou sazbou uvedenou ve smlouvě o stavebním spoření a ve Smlouvě o úvěru. Úročení Přiděleného úvěru začíná dnem čerpání tohoto úvěru a končí dnem jeho úplného splacení. Úroky jsou vypočítány ze zůstatku jistiny Přiděleného úvěru, přičemž pro účely výpočtu úroků se používá úročící schéma: rok = 360 dnů / měsíc = 30 dnů, není-li ujednáno jinak. Úroky jsou splatné měsíčně ke dni uvedenému ve Smlouvě o úvěru. V měsíčních splátkách Přiděleného úvěru jsou zahrnuty splátky jistiny Přiděleného úvěru i splátky úroků z tohoto úvěru. Splátky jsou MPSS použity v následujícím pořadí: a) úhrada dlužných splátek úhrad, soudních či správních poplatků a dalších nákladů spojených s vymáháním pohledávky, případně sankcí, b) úhrada úroků z prodlení, c) úhrada úroků z Přiděleného úvěru, d) úhrada jistiny Přiděleného úvěru. 3) Klient souhlasí s tím, že případné částky státní podpory, které budou ještě připsány na jeho účet Přiděleného úvěru, budou použity jako mimořádné splátky Přiděleného úvěru. 4) Klient výslovně souhlasí s tím, že pokud je Klient v prodlení s měsíčními vklady na účet stavebního spoření a přeplatky na účtu Překlenovacího úvěru přesáhnou dvojnásobek řádné splátky Překlenovacího úvěru, je MPSS oprávněna přeúčtovat přeplatky v částce přesahující dvojnásobek řádné splátky Překlenovacího úvěru, Klienta na účtu Překlenovacího úvěru na účet stavebního spoření Klienta. MPSS o tomto kroku Klienta vyrozumí. 5) Případný přeplatek nebo nedoplatek úroků z Překlenovacího úvěru bude k datu přidělení cílové částky přeúčtován na účet Přiděleného úvěru. Přeplatek úroků se stane mimořádnou splátkou Přiděleného úvěru. O nedoplatek úroků se k datu přidělení cílové částky zvyšuje zůstatek jistiny Přiděleného úvěru. Platby došlé na účet Překlenovacího úvěru po přidělení cílové částky budou automaticky přeúčtovány na účet Přiděleného úvěru. 6) Klient je povinen zaplatit MPSS splátky Úvěru včetně úroků v termínech uvedených ve Smlouvě o úvěru, není-li ujednáno jinak. Splátka se považuje za uhrazenou jejím připsáním na účet MPSS uvedený ve Smlouvě o úvěru. 7) Klient může v mimořádných případech písemně požádat o odklad splátky Úvěru nebo úhrady měsíčního vkladu stavebního spoření (dospořování), resp. konečného termínu splatnosti Úvěru. Po zhodnocení důvodů MPSS o žádosti rozhodne. 8) Klient je oprávněn splatit celou načerpanou jistinu Překlenovacího úvěru předčasně, pokud zároveň uhradí MPSS příslušenství předčasně splácené jistiny, které je splatné ke dni uhrazení Překlenovacího úvěru, a úhradu za předčasné splacení ve výši určené MPSS. Klient je povinen oznámit MPSS záměr předčasně splatit Překlenovací úvěr písemně, a to nejpozději 30 pracovních dní před požadovaným dnem splacení, přičemž tímto dnem je, dle dohody stran, vždy poslední pracovní den příslušného měsíce. Podpis Klienta na oznámení o předčasném splacení Překlenovacího úvěru musí být ověřen Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS a nebo úředně. Pokud Klient zároveň s předčasným splacením Překlenovacího úvěru hodlá ukončit smlouvu o stavebním spoření a započíst vklad na splacení tohoto úvěru, musí tuto skutečnost písemně oznámit MPSS nejpozději s oznámením o záměru předčasně splatit Překlenovací úvěr. Výši úhrady za předčasné splacení jistiny Překlenovacího úvěru stanoví MPSS tak, aby předčasným splacením Překlenovacího úvěru nezískala žádná smluvní strana Smlouvy o úvěru nepřiměřený prospěch. Při určení výše úhrady za předčasné splacení jistiny Překlenovacího úvěru MPSS přihlédne zejména k výši předčasně splácené jistiny Překlenovacího úvěru, době do konce platnosti úrokové sazby ve Smlouvě o překlenovacím úvěru, cenám prostředků v době poskytnutí Překlenovacího úvěru a v době předčasného splacení a dalším skutečnostem hodným zvláštního zřetele a sdělí ji Klientovi nejpozději do 10 pracovních dnů před požadovaným termínem předčasného splacení. Výše úhrady za předčasné splacení Překlenovacího úvěru může činit maximálně 3 % z předčasně splacené jistiny za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby. Minimální výše úhrady za předčasné splacení činí 3000,- Kč. V případě Překlenovacího úvěru může mimořádný vklad klienta na příslušný účet stavebního spoření zpravidla vést ke zkrácení doby přidělení cílové částky. 9) Předčasné splacení Přiděleného úvěru nebo jeho části je možné. Úhrada za předčasné splacení Přiděleného úvěru nebo jeho části se neplatí. 10) Dojde-li k dohodě o zrušení Překlenovacího úvěru za současné existence smlouvy o stavebním spoření, ke které byl tento úvěr poskytnut, zůstávají Klientovi zachována práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající. 11) Uzavřením Smlouvy o překlenovacím úvěru se Klient zavazuje k vytvoření podmínek pro přidělení cílové částky ze stavebního spoření. 12) Překlenovací úvěr je splatný ke dni přidělení cílové částky stavebního spoření. Přidělení cílové částky se řídí příslušnými ustanoveními článku 2 VÚP. 13) MPSS je oprávněna vrátit případný přeplatek vzniklý po uhrazení všech závazků z Překlenovacího úvěru nebo z Přiděleného úvěru na účet, ze kterého byla poukázána poslední platba. 14) V případě Smlouvy o překlenovacím úvěru, jejíž smluvní stranou je vedle Klienta alespoň jeden Spoludlužník, se v případě úmrtí Klienta mění charakter Překlenovacího úvěru následujícím způsobem: a) mechanismus splacení Překlenovacího úvěru započtením zůstatku na účtu stavebního spoření Klienta a Přiděleným úvěrem Klienta podle čl. 2 VÚP se nepoužije; b) pokud již uplynulo 24 měsíců od uzavření příslušné smlouvy o stavebním spoření, mění se Překlenovací úvěr automaticky na Přidělený úvěr, tj. Spoludlužníkova povinnost hradit měsíční vklad stavebního spoření (dospořovat) se automaticky mění na povinnost splácet Přidělený úvěr, přičemž tato změna nastane posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení pravomocného usnesení, jímž bylo řízení o dědictví Klienta skončeno, do sídla MPSS; c) pokud k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení pravomocného usnesení, jímž bylo řízení o dědictví Klienta skončeno, do sídla MPSS, ještě neuplynulo 24 měsíců od uzavření příslušné smlouvy o stavebním spoření, nastane výše uvedená automatická změna Překlenovacího úvěru na Přidělený úvěr posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uplynutí 24 měsíců od uzavření příslušné smlouvy o stavebním spoření; d) do okamžiku automatické změny Překlenovacího úvěru na Přidělený úvěr, je Spoludlužník povinen hradit úhrady podle čl. II Smlouvy o překlenovacím úvěru v nezměněné výši a době, přičemž veškeré platby došlé na účet stavebního spoření Klienta MPSS přeúčtuje do doby automatické změny Překlenovacího úvěru na Přidělený úvěr na účet Překlenovacího úvěru. Uvedené úhrady určené na měsíční vklad stavebního spoření a případné jakékoli přeplatky na účtu Překlenovacího úvěru uhrazené od okamžiku úmrtí Klienta do automatické změny Překlenovacího úvěru na Přidělený úvěr, budou k okamžiku automatické změny Překlenovacího úvěru na Přidělený úvěr započteny na splacení jistiny Přiděleného úvěru; e) výše automatickou změnou vzniklého Přiděleného úvěru bude odpovídat výši jistiny poskytnutého Překlenovacího úvěru po odečtení úhrad uhrazených podle písmene d) tohoto odstavce; f) Přidělený úvěr bude úročen ve výši stanovené v čl. V Smlouvy o překlenovacím úvěru; g) Spoludlužník je povinen splácet Přidělený úvěr včetně příslušenství v měsíčních splátkách ve výši uvedené v čl. VI Smlouvy o překlenovacím úvěru a za podmínek uvedených ve Smlouvě o překlenovacím úvěru; h) v případě, že se Spoludlužník nebo jiná osoba stane dědicem zůstatku na příslušném účtu stavebního spoření, je MPSS oprávněna započíst si zůstatek na účtu příslušného stavebního spoření na splacení Přiděleného úvěru; 15) V případě Smlouvy o překlenovacím úvěru, jejíž smluvní stranou je vedle MPSS pouze Klient (tj. bez Spoludlužníka), se v případě úmrtí Klienta použije ustanovení odst. 14 tohoto článku obdobně. V případě, že dědic nebo ten, kdo spravuje pozůstalost, provede jakékoli úhrady ve vztahu k Překlenovacímu úvěru, budou takovéto úhrady k okamžiku automatické změny Překlenovacího úvěru na Přidělený úvěr v plné výši započteny na splacení jistiny Přiděleného úvěru. 16) V případě úmrtí Klienta, který uzavřel Smlouvu o překlenovacím úvěru nebo Smlouvu o přiděleném úvěru a do doby úmrtí úvěr nečerpal, zaniká příslušná smlouva dnem právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví Klienta skončeno. Vypořádání příslušné smlouvy provede MPSS neprodleně poté, kdy jí bylo doručeno pravomocné usnesení nebo jiný doklad, jímž bylo řízení o dědictví Klienta skončeno. Článek 7 Práva a povinnosti Klienta a Spoludlužníka 1) Uzavřením Smlouvy o úvěru, učiněním souvisejících právních jednání a uzavřením a vystavením souvisejících dokumentů (dále jen Dokumenty ) vznikají smluvním stranám práva a povinnosti vyplývající z těchto Dokumentů, VÚP a obecně závazných právních předpisů. 2) Klient a Spoludlužník se zavazují zejména: a) předkládat MPSS na vyžádání doklady o příjmech, účetní a statistické výkazy a jiné doklady, a to v rozsahu a termínech tak, jak bylo dohodnuto v Dokumentech, b) na vyžádání MPSS předkládat další podklady k ověření návratnosti Úvěru nebo k prověření věrohodnosti vykázaných údajů, v případě potřeby umožnit MPSS nahlížet do účetních dokladů Klienta, c) předkládat aktualizaci finanční situace včetně přehledu o své celkové zadluženosti vždy, dojde-li ke změně předpokladů, za kterých byla uzavřena Smlouva o úvěru nebo vyskytnou-li se skutečnosti, které by návratnost poskytnutého Úvěru mohly ohrozit, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od této změny, d) neprodleně informovat MPSS o změnách v kvalitě zajištění Úvěru a v případě, že se zhorší zajištění Úvěru nebo se zhorší majetková situace

4 Klienta nebo Spoludlužníka, jsou povinni bez zbytečného odkladu poskytnout MPSS dodatečné zajištění Úvěru ve formě a rozsahu požadovaném MPSS, e) umožnit osobám pověřeným MPSS na vyžádání vstup do objektů, které jsou předmětem úvěrování, předmětem zástavy na poskytnutý Úvěr nebo jsou jako zástava nabízeny, f) uhradit všechny náklady a úhrady související s úvěrovým vztahem, tj. zejména s jeho vznikem, změnou, zánikem, jakož i jeho zajištěním, a to ve výši stanovené v příslušném Sazebníku úhrad účinném v době poskytnutí příslušné služby či provedení jednání podléhajícího úhradě, g) použít poskytnutý Úvěr, vklad stavebního spoření, včetně státní podpory, v souladu se Smlouvou o úvěru a právními předpisy, předložit MPSS doklady prokazující, že Úvěr, vklad stavebního spoření, včetně státní podpory, jsou použity v souladu se Smlouvou o úvěru a právními předpisy k uspokojení bytových potřeb a uchovávat doklady prokazující, že Úvěr, vklad stavebního spoření, včetně státní podpory, jsou čerpány v souladu s dohodnutým účelem, a to ode dne čerpání Úvěru do uplynutí 4 let po splacení Úvěru, h) v případě porušení povinnosti Klienta prokázat účelové čerpání prostředků podle předchozího odstavce g) je Klient povinen vyplacenou státní podporu vrátit MPSS ve lhůtě stanovené MPSS. Vrácenou státní podporu vrátí MPSS v souladu s právními předpisy Ministerstvu financí České republiky. 3) Klient a Spoludlužník zapsaný v zákonné evidenci jsou povinni oznámit MPSS veškeré změny skutečností zde zapisovaných neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od jejich zápisu. 4) Klient a Spoludlužník, kteří jsou oprávněni k podnikatelské činnosti podle zvláštních předpisů bez zápisu do zákonné evidence, jsou povinni oznámit MPSS obdobné skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od jejich vzniku. 5) Klient a Spoludlužník jsou oprávněni splatit zůstatek Přiděleného úvěru nebo jeho část dle čl. 6 odst. 8. nebo 9. těchto VÚP. 6) Klient, kterému byl poskytnut Překlenovací úvěr, se zavazuje nevypovědět smlouvu o stavebním spoření před řádným splacením Překlenovacího úvěru, a pokud tak učiní, je taková výpověď neúčinná. Pokud před řádným splacením Překlenovacího úvěru dojde k ukončení příslušné smlouvy o stavebním spoření Klienta, MPSS je oprávněna započíst své pohledávky za Klientem z poskytnutého Překlenovacího úvěru vůči pohledávce Klienta za MPSS na výplatu zůstatku na účtu stavebního spoření, a to bez ohledu na splatnost těchto pohledávek. Toto ustanovení se použije obdobně i v případě ukončení Smlouvy o překlenovacím úvěru postupem podle odst. 10 tohoto článku. Toto ustanovení se nepoužije v případě zániku smlouvy o stavebním spoření v důsledku smrti Klienta. 7) Klient se zavazuje seznámit Spoludlužníka se smlouvou o stavebním spoření (včetně VOP, Sazebníku úhrad a všech případných změn a dodatků ke smlouvě o stavebním spoření) a poskytnout mu její kopii. 8) Je-li Smlouva o úvěru uzavřena pouze Klientem a Spoludlužník k takové smlouvě přistupuje později, zavazuje se Klient seznámit Spoludlužníka se zněním Smlouvy o úvěru (včetně VÚP, Sazebníku úhrad a všech případných změn a dodatků ke Smlouvě o úvěru) a poskytnout mu kopie výše uvedených dokumentů. 9) Klient se zavazuje seznámit jakéhokoli Účastníka smlouvy o úvěru se zněním Smlouvy o úvěru (včetně VÚP, Sazebníku úhrad a všech případných změn a dodatků ke Smlouvě o úvěru) a poskytnout mu kopie výše uvedených dokumentů. 10) Klient a/nebo Spoludlužník má právo odstoupit od Smlouvy o úvěru za podmínek stanovených 1829 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy o úvěru. Odstoupí-li Klient nebo jakýkoli Spoludlužník od Smlouvy o úvěru podle předchozí věty, platí, že od Smlouvy o úvěru odstoupil Klient a všichni jeho Spoludlužníci. V případě, že je Úvěr poskytnut na výslovnou žádost Klienta a s jeho výslovným souhlasem před uplynutím 14 denní lhůty od uzavření Smlouvy o úvěru, bere Klient na vědomí, že v takovém případě nemá v souladu s 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od Smlouvy o úvěru podle první věty tohoto odstavce. 11) V případě odstoupení podle odst. 10 tohoto článku jsou Klient a Spoludlužník povinni uhradit MPSS jistinu Úvěru a příslušné úroky z vyčerpané jistiny Úvěru stanovené ve Smlouvě o úvěru za období od čerpání Úvěru do dne splacení vyčerpané části jistiny Úvěru, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení podle odst. 10 tohoto článku. V případě odstoupení podle odst. 10 tohoto článku nemá MPSS právo požadovat žádná další plnění ani úhrady za předčasné splacení Úvěru, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených MPSS orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. 12) Bez předchozího výslovného písemného souhlasu MPSS není Klient ani Spoludlužník oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za MPSS, (včetně pohledávek Klienta a Spoludlužníka vyplývajících z účtu stavebního spoření), případně postoupit Smlouvu o úvěru nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající. 13) Převzetí dluhu nebo jeho části ze Smlouvy o úvěru je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem MPSS. 14) Omezení uvedené v odst. 12 tohoto článku neplatí pro postoupení (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) pohledávek Klienta a Spoludlužníka za MPSS na MPSS a na zastavení těchto pohledávek ve prospěch MPSS a dále na zákonem předvídané postoupení pohledávky na základě odkazu zůstavitele z dědice obtíženého odkazem (Klienta nebo Spoludlužníka) na odkazovníka. Článek 8 Práva a povinnosti MPSS 1) MPSS je oprávněna: a) před poskytnutím Úvěru i v průběhu jeho čerpání a splácení ověřovat bonitu Klienta, Spoludlužníků a ručitelů, b) ověřovat, zda je Úvěr dostatečně zajištěn, c) ověřovat další skutečnosti spojené s úvěrovým obchodem, d) v případě, že Klient nedoloží v požadovaném termínu některé doklady prokazující účelovost Úvěru a MPSS má možnost vlastními prostředky tuto informaci získat, má právo zaúčtovat k tíži účtu Klienta úhradu za náklady s tímto zjišťováním spojené. 2) MPSS kontroluje: a) plnění podmínek Dokumentů, b) použití poskytnutého Úvěru v souladu se Zákonem. 3) MPSS je povinna: a) vytvářet předpoklady pro poskytnutí Přidělených úvěrů Klientům při dodržení zákonných a smluvních podmínek, b) zasílat Klientovi výpis z účtu jednou v roce, a to po skončení kalendářního roku, přičemž výpis z účtu bude zaslán Klientovi do konce prvního čtvrtletí následujícího kalendářního roku, není-li ujednáno jinak. 4) MPSS je oprávněna kdykoli odpustit Klientovi a Spoludlužníkovi jakoukoli úhradu stanovenou v Sazebníku úhrad či jeho část a vzdát se práva na jeho vymáhání. Realizace tohoto práva MPSS nemá za následek změnu Sazebníku úhrad. 5) Smluvní strany se dohodly, že MPSS může započíst své splatné pohledávky za Klientem a Spoludlužníkem proti zůstatku na účtu stavebního spoření Klienta a Spoludlužníka nebo proti jakýmkoli jiným pohledávkám Klienta a Spoludlužníka za MPSS vzniklým v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi a Spoludlužníkovi, a to bez ohledu na splatnost těchto pohledávek Klienta a Spoludlužníka (tj. MPSS je oprávněna započíst své pohledávky i vůči nesplatným pohledávkám Klienta a Spoludlužníka). 6) Při realizaci zápočtu podle předchozího odstavce je MPSS oprávněna odmítnout čerpání Úvěru nebo neprovést příkaz Klienta k úhradě či jakékoli jiné dispozici s prostředky na účtu stavebního spoření Klienta a Spoludlužníka. Článek 9 Důsledky neplnění podmínek 1) Neplní-li Účastníci smlouvy o úvěru podmínky Dokumentů, VÚP a obecně závazných právních předpisů, vykazuje-li Klient nebo Spoludlužník takové zhoršení finanční a majetkové situace, které ohrožuje návratnost Úvěru, zanikne-li nebo zhorší-li se zajištění Úvěru, dohodly se Smluvní strany, že MPSS je oprávněna uplatnit zejména tato opatření: a) požadovat způsobem a za podmínek stanovených v odst. 10. tohoto článku uhrazení smluvní pokuty, b) omezit nebo zastavit další čerpání Úvěru, c) požadovat okamžité splacení dlužné částky, tj. zejména jistiny Úvěru, úroků, smluvní pokuty, d) požadovat dodatečné zajištění Úvěru, e) při neplnění závazků je MPSS oprávněna použít ke splacení (započtení) dlužné částky z Úvěru část nebo celek zůstatku na jakémkoli účtu stavebního spoření Klienta nebo Spoludlužníka (tj. MPSS je oprávněna započíst své pohledávky i vůči nesplatným pohledávkám Klienta a Spoludlužníka); rovněž tak platba směrovaná Klientem nebo Spoludlužníkem na účet stavebního spoření může být přesměrována na úhradu splatných závazků Klienta, přičemž Klient a Spoludlužník berou na vědomí a souhlasí, že tato platba nebude zahrnuta do základny pro přiznání státní podpory v příslušném roce, f) při neplnění závazků je MPSS oprávněna zadržet plnění, které má provést ve prospěch Klienta nebo Spoludlužníka, ke krytí vlastních nároků a po dobu jejich trvání, i když jsou tato plnění vázána na lhůtu nebo podmínku nebo nebudou vycházet ze stejného právního vztahu, g) může účtovat dosud vynaložené náklady soudního či rozhodčího řízení k tíži účtu Klienta h) MPSS je oprávněna zvýšit úrokovou sazbu Úvěru, a to u Překlenovacího úvěru o 5% a u Přiděleného úvěru do maximální výše povolené Zákonem, tj. rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů na účtu stavebního spoření Klienta a úrokovou sazbou z Přiděleného úvěru podle Smlouvy o úvěru může činit nejvýše 3%. 2) MPSS je oprávněna ustanovení odst. 1. tohoto článku použít i v případě neplnění podmínek jiné jeho Smlouvy o úvěru s MPSS, kde je Klient nebo Spoludlužník Účastníkem smlouvy o úvěru. 3) MPSS je oprávněna od Smlouvy o úvěru odstoupit či požadovat okamžitou splatnost Úvěru či jeho části v těchto případech: a) v případě prodlení s placením více než dvou splátek z Překlenovacího úvěru nebo s placením více než dvou splátek Přiděleného úvěru či prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky vůči MPSS po dobu delší než 3 měsíce,

5 b) v případě, že nejsou prováděny další sjednané úložky dle Smlouvy o úvěru a smlouvy o stavebním spoření na účet stavebního spoření a nevytváří se tak předpoklady pro přidělení cílové částky ve sjednaném termínu, c) Úvěr nebo jeho část poskytnutý MPSS byl použit na jiné účely než stanoví Zákon, Smlouva o úvěru nebo VÚP, d) není-li doplněno zajištění Úvěru dle požadavku MPSS ve stanovené době, e) dojde-li podle názoru MPSS k podstatnému zhoršení hodnoty zajištění Úvěru nebo k zániku tohoto zajištění nebo byl-li podán návrh na jeho realizaci třetí osobou, f) u soudu je zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které má obdobné právní účinky týkající se majetku Klienta nebo Spoludlužníka, nebo je nařízen výkon rozhodnutí (případně exekuce) týkající se majetku Klienta nebo Spoludlužníka či osoby poskytující zajištění Úvěru, který je předmětem zajištění podle Smlouvy o úvěru, g) nedojde-li k čerpání Úvěru v souladu se Smlouvou o úvěru, VÚP a obecně závaznými právními předpisy, h) zemře-li Klient nebo Spoludlužník a není-li zajištěno splácení Úvěru jinými osobami, i) pro jiné podstatné porušení Smlouvy o úvěru, přitom za podstatné porušení se považuje zejména, uvedl-li Klient nebo Spoludlužník nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje o svých obchodních, majetkových či jiných poměrech, které jsou podstatné pro rozhodnutí MPSS o Úvěru, j) Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv Účastník smlouvy o úvěru je v prodlení se splněním své povinnosti z jiné smlouvy, která má vztah k Úvěru, k) Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv Účastník smlouvy o úvěru neuzavřel požadované pojištění, zrušil nebo změnil toto pojištění bez vědomí MPSS nebo neplatí předepsané pojistné, l) Klient nebo Spoludlužník je trestně stíhán pro úmyslný trestný čin nebo byl po uzavření Smlouvy o úvěru pro úmyslný trestný čin pravomocně odsouzen; m) svéprávnost Klienta nebo Spoludlužníka je omezena a splácení Úvěru není zajištěno jinými osobami; nebo n) Klient neprokázal účelové čerpání úvěru podle článku 7 odst. 2 písm. g) v přiměřené lhůtě stanovené MPSS. 4) Opatření a právní jednání uvedené v odst. 1., 2. a 3. tohoto článku, jakož i uvedené ve Smlouvě o úvěru, těchto VÚP a obecně závazných právních předpisech lze kombinovat. 5) V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru je MPSS oprávněna požadovat okamžité splacení dlužné částky, nevyplatit nevyčerpanou část Úvěru a případně přistoupit k realizaci zajištění. Odstoupením od Smlouvy o úvěru nezaniká zajištění pohledávek MPSS ze Smlouvy o úvěru. Odstoupení od Smlouvy o úvěru nemá vliv na povinnosti Klienta a Spoludlužníka vrátit MPSS poskytnutý Úvěr, platit smluvní úroky, úroky z prodlení či smluvní pokutu v souladu se Smlouvou o úvěru. V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru je MPSS rovněž oprávněna odstoupit od smlouvy o stavebním spoření. 6) Pokud MPSS odstoupí od Smlouvy o úvěru nebo požádá o okamžité splacení úvěru podle odst. 3. tohoto článku, je oprávněna účtovat vedle úroků z Úvěru i smluvní úrok z prodlení z jistiny poskytnutého Úvěru ve výši reposazby vyhlašované ČNB (nebo jiné sazby, která by jí v budoucnu nahradila), platné k 1. dni prodlení se zaplacením celé dlužné částky, zvýšené o 6 procentních bodů. Takto určená sazba pro výpočet úroků z prodlení platí po celou dobu prodlení. Smluvní úroky z prodlení budou účtovány od 1. dne prodlení se zaplacením celé dlužné částky do zaplacení. MPSS je oprávněna účtovat smluvní úrok z prodlení bez předchozího oznámení Účastníkům smlouvy o úvěru. 7) V případě odstoupení od Smlouvy o překlenovacím úvěru nebo okamžité splatnosti Překlenovacího úvěru je pohledávka MPSS vůči Klientovi a Spoludlužníkovi nadále vedena pod tímto číslem účtu. 8) V případě odstoupení od Smlouvy o přiděleném úvěru nebo okamžité splatnosti Přiděleného úvěru je pohledávka MPSS vůči Klientovi a Spoludlužníkovi nadále vedena pod tímto číslem účtu. 9) Smlouva o úvěru zaniká dnem doručení písemného odstoupení poslední ze smluvních stran. Na právní účinky doručení se použijí ustanovení čl. 12 těchto VÚP. 10) Pokud Klient nebo Spoludlužník poruší některou ze svých povinností podle čl. 7. těchto VÚP nebo Klient nezajistí poskytnutí či zřízení dohodnutého zajištění ve prospěch MPSS, je MPSS oprávněna požadovat smluvní pokutu 5 % z jistiny poskytnutého Úvěru za každé takové porušení. Před uplatněním nároku na smluvní pokutu MPSS vyzve písemně Klienta k nápravě předmětného porušení a stanoví mu lhůtu k nápravě. Smluvní pokuta bude splatná první den po uplynutí lhůty stanovené k nápravě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo MPSS na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou v částce, ve které způsobená škoda převyšuje výši smluvní pokuty, ani povinnost Klienta předmětnou povinnost splnit, popřípadě povinnost hradit úroky z prodlení. Článek 10 Změny VÚP a Sazebníku úhrad 1) Smlouvu o úvěru a tyto VÚP je možné měnit pouze dohodou mezi smluvními stranami Smlouvy o úvěru. 2) V případě dohody smluvních stran Smlouvy o úvěru o jakékoli změně Smlouvy o úvěru se Klient a Spoludlužník zavazují, že ostatní Účastníci smlouvy o úvěru vysloví s takovou změnou souhlas a zavazují se tento souhlas doložit MPSS před uzavřením dohody o změně Smlouvy o úvěru. 3) Smluvní strany Smlouvy o úvěru se dohodly, že tyto VÚP mohou být měněny postupem uvedeným v následujících odstavcích tohoto článku těchto VÚP. 4) MPSS je oprávněna navrhovat změny VÚP, zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb Klientům, s ohledem na obchodní cíle MPSS a vývoj na relevantním trhu, přičemž taková změna se může týkat jakéhokoli ustanovení VÚP, pokud nebude podstatným způsobem měnit povahu a principy stavebního spoření. MPSS Klientovi a Spoludlužníkovi poskytne písemně informace o navrhované změně VÚP na Kontaktní adresu Klienta a Spoludlužníka, a to nejméně 3 měsíce před navrhovaným dnem účinnosti navrhovaných změn, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti navrhovaných změn, přičemž MPSS Klientovi a Spoludlužníkovi v oznámení o navrhovaných změnách sdělí lhůtu, do kdy může Klient a Spoludlužník navrhované změny odmítnout a Smlouvu o úvěru vypovědět. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. 5) Pokud Klient a Spoludlužník písemně neodmítne navrhovanou změnu či doplnění VÚP a nevypoví Smlouvu o úvěru v souladu s odst. 6. tohoto článku, platí, že souhlasí s navrhovanou změnou VÚP s účinností ode dne účinnosti, jak byl navržen MPSS v oznámení podle odst. 4 výše. Pro vyloučení pochybností je ujednáno, že pokud Klient a Spoludlužník pouze odmítne navrženou změnu či doplnění VÚP, aniž by současně Smlouvu o úvěru vypověděl, platí, že s navrhovanou změnou VÚP souhlasí. 6) Klient a Spoludlužník mají právo vypovědět Smlouvu o úvěru v případě, že písemně odmítnou návrh na změnu VÚP, přičemž toto odmítnutí navržených změn VÚP a výpověď Smlouvy o úvěru ze strany Klienta a/nebo Spoludlužníka musí být MPSS doručena nejpozději v poslední den lhůty pro odmítnutí navržených změn VÚP stanovené v oznámení Klientovi a Spoludlužníkovi podle odst. 4 výše, jinak je odmítnutí navržených změn VÚP a výpověď Smlouvy o úvěru neúčinná. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila lhůta pro odmítnutí změn VÚP podle odst. 4 výše. 7) V případě výpovědi Smlouvy o překlenovacím úvěru Klientem podle odst. 6. tohoto článku se Překlenovací úvěr stává splatným uplynutím výpovědní doby (bez ohledu na skutečnost, má-li Klient Spoludlužníka), a to včetně veškerých úroků, dalšího příslušenství Překlenovacího úvěru, sankčních plateb spojených s Úvěrem a úhrady za předčasné splacení Překlenovacího úvěru podle čl. 6 odst. 8. těchto VÚP, a Klient se zavazuje uhradit Překlenovací úvěr včetně výše uvedeného příslušenství v den následující po uplynutí výpovědní doby. 8) V případě, že Smlouvu o překlenovacím úvěru vypoví podle odst. 6. tohoto článku pouze Spoludlužník, má MPSS právo požadovat, aby jí Klient poskytl k zajištění Překlenovacího úvěru další zajištění, a to včetně přistoupení jiného či dalšího Spoludlužníka ke Smlouvě o překlenovacím úvěru. V takovém případě je Klient povinen poskytnout MPSS další zajištění v přiměřené době stanovené MPSS, která však nebude kratší než 2 měsíce od doručení výpovědi Spoludlužníka MPSS. 9) V případě výpovědi Smlouvy o přiděleném úvěru Klientem a/nebo Spoludlužníkem podle odst. 6. tohoto článku má MPSS právo požadovat, aby jí Klient a/nebo Spoludlužník poskytl k zajištění Přiděleného úvěru další zajištění, a to včetně přistoupení jiného či dalšího Spoludlužníka ke Smlouvě o přiděleném úvěru. V takovém případě je Klient a/nebo Spoludlužník povinen poskytnout MPSS další zajištění v přiměřené době stanovené MPSS, která však nebude kratší než 2 měsíce od doručení výpovědi Klienta MPSS. 10) Na změnu Sazebníku úhrad se tento článek 10 použije obdobně. 11) MPSS, Klient a Spoludlužník se odchylně od odst. 3 až 6 tohoto článku dohodli, že je MPSS oprávněna provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu: a) obchodního názvu poskytované služby, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o úvěru, b) údajů, které jsou čistě informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran. O změnách dle tohoto odstavce informuje MPSS Klienta a Spoludlužníka vhodným způsobem (např. na internetových stránkách MPSS, em, telefonicky, písemně apod.). Článek 11 Omezení bankovního tajemství 1) Účastníci smlouvy o úvěru berou na vědomí, že pokud se ocitnou v prodlení se splněním svého peněžitého závazku vůči MPSS po dobu delší než 60 dnů nebo poruší jakoukoli svoji povinnost podle Smlouvy o úvěru, MPSS je v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, případně v souladu s jakýmkoli jiným zákonem, který tento zákon kdykoli v budoucnu nahradí, oprávněna informovat banky a třetí osoby o jméně a příjmení (obchodní firmě či názvu) Účastníka smlouvy a porušené povinnosti. Informace v takovém rozsahu může být především zveřejněna v prodejních místech MPSS, na internetových stránkách MPSS či jiným vhodným způsobem. Článek 12 Doručování 1) Pro účely Smlouvy o úvěru se za bydliště ve smyslu 80 občanského zákoníku považuje trvalý pobyt Klienta fyzické osoby nebo Spoludlužníka fyzické osoby ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

6 a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, resp. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, případně podle jakéhokoli jiného zákona, který tyto zákony nebo jakýkoli z nich kdykoli v budoucnu nahradí. 2) Klient a Spoludlužník je povinen sdělit MPSS bezodkladně a prokazatelně změnu údajů, požadovaných Zákonem, jiným obecně závazným právním předpisem, smlouvou o stavebním spoření či Smlouvou o úvěru. Změnu údajů oznámí Klient a Spoludlužník na příslušném formuláři MPSS nebo jinou písemnou formou, přičemž toto oznámení musí být řádně podepsáno a totožnost Klienta a Spoludlužníka musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS a nebo úředně. Klient a Spoludlužník doručuje veškeré písemnosti na adresu Sídla MPSS. 3) Písemnosti doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zasílá MPSS na adresu, kterou Klient resp. Spoludlužník, uvedl ve Smlouvě o úvěru nebo předem sdělil MPSS jako adresu pro doručování písemností (včetně P.O. BOXu) (dále jen Kontaktní adresa ), přičemž pokud Klient, resp. Spoludlužník, nesdělí MPSS jinou adresu, považuje se za Kontaktní adresu Klienta fyzické osoby, resp. Spoludlužníka fyzické osoby, adresa jeho trvalého pobytu a u Klienta a Spoludlužníka právnických osob adresa jejich sídla. 4) Písemnost určená do vlastních rukou Klienta, resp. Spoludlužníka, (tj. písemnost s dodejkou) je doručena, jakmile ji Klient, resp. Spoludlužník, převezme. Zmaří-li Klient, resp. Spoludlužník, doručení písemnosti, je za den doručení považován den vrácení písemnosti MPSS, a to i tehdy, když se Klient, resp. Spoludlužník, o uložení písemnosti nedozvěděl. Klient, resp. Spoludlužník, zmaří doručení písemnosti, jestliže písemnost odmítne převzít nebo si písemnost nevyzvedne v náhradní lhůtě, a dále pokud se písemnost vrátí MPSS jako nedoručitelná na Kontaktní adresu, protože Klient, resp. Spoludlužník, nesplnil povinnosti stanovené v odst. 2. tohoto článku nebo proto, že MPSS sdělil nesprávnou Kontaktní adresu. 5) V případě písemnosti zasílané doporučeně je tato písemnost považována za doručenou nejpozději 15. pracovní den po jejím odeslání. To však neplatí v případě, pokud se MPSS dozví o doručení písemnosti před uplynutím této lhůty. 6) Ostatní písemnosti Klientovi, resp. Spoludlužníkovi, doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považují za doručené 3. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se MPSS dozví o doručení písemnosti před uplynutím této lhůty. 7) Nároky vyplývající ze svých prohlášení může Klient, resp. Spoludlužník, uplatnit jen tehdy, když tato prohlášení byla vyjádřena písemnou formou, přičemž takové prohlášení musí být řádně podepsáno a totožnost Klienta, resp. Spoludlužníka musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS a nebo úředně. Prohlášení Klienta, resp. Spoludlužníka, vstupují v platnost dnem doručení MPSS. 8) Za škody vzniklé z důvodu nesplnění povinnosti dle odst. 2. tohoto článku odpovídá Klient, resp. Spoludlužník. 9) Veškerá právní jednání činí Klient, resp. Spoludlužník, v českém nebo slovenském jazyce. MPSS činí právní jednání v českém jazyce. 10) MPSS je oprávněna požadovat po Klientovi, resp. Spoludlužníkovi, který nemá adresu nebo sídlo v České republice, aby si určil korespondenční adresu v České republice, na kterou mu bude MPSS zasílat písemnosti. Pokud Klient, resp. Spoludlužník, MPSS takovou adresu neoznámí, hradí náklady spojené s doručením do zahraničí. Článek 13 Jednání MPSS a Klienta resp. Spoludlužníka 1) V zájmu zabezpečení řádného poskytování služeb může MPSS ověřit totožnost Klienta, Spoludlužníka nebo jiného Účastníka smlouvy o úvěru nebo oprávnění osoby jednající jménem či za Klienta, Spoludlužníka nebo jiného Účastníka smlouvy o úvěru a případně odmítnout či pozdržet plnění jakéhokoli příkazu či žádosti do doby, než bude MPSS považovat za nepochybné, že daná osoba je skutečně oprávněna v dané věci jednat. MPSS je oprávněna odmítnout či pozdržet plnění jakéhokoli příkazu či žádosti v případě, že jí nebudou předloženy všechny dokumenty (zejména souhlasy, schválení, čestná prohlášení) podle Smlouvy o úvěru, VÚP nebo smlouvy o stavebním spoření, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby podle právních předpisů nebo nebudou-li tyto dokumenty obsahovat požadované náležitosti či dostatečně prokazovat příslušné skutečnosti. 2) Pokud se v očekávání vlastní nezpůsobilosti Klient, Spoludlužník a/nebo jakýkoliv jiný Účastník smlouvy o úvěru rozhodne projevit vůli, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem nebo aby je spravovala určitá osoba, a týkají-li se takové záležitosti jednání s MPSS, musí Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv jiný Účastník smlouvy o úvěru takovou vůli projevit výhradně ve formě veřejné listiny a souhlasí s tím, že MPSS není povinna akceptovat jinou formu. 3) Klient, Spoludlužník a/nebo jakýkoliv jiný Účastník smlouvy o úvěru je povinen MPSS bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na poskytování služeb MPSS a na schopnost Klienta, Spoludlužníka a/nebo jakéhokoliv jiného Účastníka smlouvy o úvěru dostát závazkům vůči MPSS, a dále které mají nebo mohou mít zásadní vliv na jeho právní postavení (např. omezení svéprávnosti, zahájení insolvenčního řízení, exekuce, vstup do likvidace, zavedení nucené správy apod.). Obdobně je Klient, Spoludlužník a/nebo jakýkoliv jiný Účastník smlouvy o úvěru povinen MPSS informovat o skutečnostech, které mají nebo mohou mít zásadní vliv na právní postavení zákonného zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce, jsou-li mu známy. 4) Byl-li Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv jiný Účastník smlouvy o úvěru omezen ve své svéprávnosti, je povinen předložit MPSS bez zbytečného odkladu (i) výpis z registru obyvatel osvědčující jeho opětovnou plnou svéprávnost nebo, není-li to možné, pak (ii) čestné prohlášení o tom, že je již plně svéprávný. Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv jiný Účastník smlouvy o úvěru je povinen nahradit MPSS škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti Klienta, Spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného Účastníka smlouvy o úvěru dle tohoto ustanovení, popř. v důsledku nepravdivosti čestného prohlášení. 5) V případě, že MPSS učiní jakékoli jednání pouze vůči Klientovi, je Klient povinen informovat své Spoludlužníky, případně ostatní Účastníky smlouvy o úvěru, o takovém jednání a seznámit je s jeho obsahem. Článek 14 Odpovědnost 1) MPSS neodpovídá Klientovi nebo Spoludlužníkovi za škodu v případě, že porušení daného závazku bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli MPSS. 2) MPSS neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním Klienta, Spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného Účastníka smlouvy o úvěru nebo třetí osoby, včetně zneužití identifikačních dokladů Klienta, Spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného Účastníka smlouvy o úvěru nebo jejich zmocněnce, padělání podpisu těchto osob nebo razítka Klienta či jiné z výše uvedených osob, ledaže by škodu MPSS způsobila porušením povinnosti jednat s odbornou péčí. MPSS neodpovídá za škodu, pokud porušení jejího závazku bylo způsobeno jednáním Klienta a/nebo Spoludlužníka nebo nedostatkem součinnosti ze strany Klienta a/nebo Spoludlužníka. MPSS neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností zmocněnce Klienta, Spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného Účastníka smlouvy o úvěru dle těchto VÚP. 3) MPSS dále neodpovídá za škodu způsobenou tím, že postupovala v souladu s příkazy a žádostmi Klienta, ani za škodu, kterou Klient utrpěl v důsledku svých vlastních obchodních či jiných rozhodnutí. MPSS dále neodpovídá za škodu, která byla způsobena tím, že MPSS jednala v souladu se smlouvou o stavebním spoření nebo Smlouvou o úvěru, nebo tím, že Klient porušil smlouvu o stavebním spoření nebo Smlouvu o úvěru. Článek 15 Závěrečná ustanovení 1) Závazky vzniklé za trvání manželství Klienta, Spoludlužníka nebo jiného Účastníka smlouvy o úvěru se považují za závazky tvořící součást společného jmění manželů, pokud nebude prokázáno jinak. 2) Případné úhrady a náklady za poskytování služeb připisuje MPSS k tíži účtu Klienta a jejich výše je zveřejněna v Sazebníku úhrad. 3) Styk mezi Klientem, Spoludlužníkem, resp. ostatními Účastníky smlouvy o úvěru, a MPSS, jakož i předávání informací, se uskutečňuje zejména osobním jednáním, písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiného subjektu, telefonicky nebo elektronickými prostředky. 4) Klient a Spoludlužník výslovně souhlasí s tím, že MPSS je oprávněna vyžádat si v Informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky, či v jiných registrech, kdykoli během trvání smluvního vztahu, údaje o jejich trvalém pobytu nebo jiný údaj vedený o nich v tomto registru. 5) Jakákoli částka podle Smlouvy o úvěru uvedená nebo splatná v Kč bude automaticky považována za částku uvedenou anebo splatnou v jednotné evropské měně přepočtenou podle kurzu stanoveného příslušným právním předpisem v okamžiku, kdy Kč bude v souladu s právními předpisy nahrazena jednotnou evropskou měnou. 6) Odchylná ustanovení ve Smlouvě o úvěru mají přednost před zněním těchto VÚP. 7) V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů. 8) Tyto VÚP nabývají účinnosti dnem Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 4. 11. 2016 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obec Hluboš. 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Obec Hluboš. 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou. 99011280258 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření. Čl. 4 Uzavření smlouvy

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření. Čl. 4 Uzavření smlouvy Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČ 60192852, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a.s.

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a.s. Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a.s. Účinnost od: 1.4.2003 I. Smlouva o stavebním spoření Čl. 1 - Smlouva o stavebním spoření 1) Předmětem smlouvy

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČ 60192852, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále jen stavební

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČ 60192852, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Obchodní podmínky Hlavní strana - Stavební spoření - Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření I. Smlouva o stavebním spoření Čl. 1 - Smlouva o stavebním spoření Předmětem smlouvy

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ. I. Smlouva o stavebním spoření

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ. I. Smlouva o stavebním spoření Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále jen MPSS

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále jen MP ),

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.

1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou. 99016570795 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. I. Úvodní ustanovení Článek 1 Stavební spoření 1. Osoba, která uzavře se Stavební spořitelnou České spořitelny,

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 1175/08/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 1175/08/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 1175/08/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 SMLOUVA O ÚVĚRU I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:, hejtmanem kraje IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 Bankovní

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K Banka Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 4924125, DIČ CZ4924125, kterou zastupuje: Ing. Jan Jeníček

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 15. 8. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené úvěrové smlouvy pro fyzické osoby nepodnikatele vydané Komerční bankou.

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. I. Úvodní ustanovení Článek 1 Stavební spoření 1. Osoba, která uzavře se Stavební spořitelnou České spořitelny,

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Podmínky pro poskytování úvěrů Wüstenrot - stavební spořitelnou a.s. (dále jen úvěrové podmínky )

Podmínky pro poskytování úvěrů Wüstenrot - stavební spořitelnou a.s. (dále jen úvěrové podmínky ) Wüstenrot stavební spořitelna a.s., Janáčkovo nábřeží 41, 150 21 Praha 5 IČ: 47 11 52 89, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714 Podmínky pro poskytování úvěrů Wüstenrot - stavební

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1053/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 154 ze dne 22.12.2015 Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části v režimu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ A PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR III. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ A PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR III. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 47115289, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714 podmínky Podmínky pro poskytování překlenovacích

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993 Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995 96 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Wüstenrot stavební spořitelna a.s. vydává v souladu se zákonem č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném znění (dále jen zákon o stavebním spoření ) tyto VŠEOBECNÉ

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více