Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz."

Transkript

1 Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk, a to bez návaznosti na výuku na základní škole. Při výuce francouzského jazyka se pracuje se znalostmi z dalších vzdělávacích oblastí, s jejichž náplní tento předmět souvisí: Český jazyk, Cizí jazyky, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, umění a kultura. Časová dotace je v 1. a 2. ročníku 3 hodiny týdně. Po 2. ročníku si žáci volí podle svého zájmu mezi výukou s dotací 3 hodiny týdně (dosažená úroveň A2 SERR) nebo 5 hodin týdně (dosažená úroveň B1 SERR). Ve 4. ročníku může mít žák i vyšší počet hodin podle toho, který volitelný blok si vybere. Výuka probíhá ve skupinách. Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel vede žáky k plánování a organizování jejich učení a efektivnímu využívání různých strategií. Vyžaduje dodržování dohodnutých termínů. Učitel zadává úkoly, při nichž žáci samostatně vyhledávají a zpracovávají informace z různých zdrojů. Učitel vede žáky k pravidelnému samostatnému vyhodnocování vlastních posunů v osvojování dovedností. Využívá k tomu autoevaluačních aktivit nabízených učebnicemi. Motivuje žáky k samostatnému zjišťování nedostatků a k jejich odstranění. Učitel pravidelně různými formami ověřuje získané znalosti a dovednosti, hodnotí je a vede žáky k práci s vlastní chybou. Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok. Kompetence k řešení problémů Učitel poskytuje žákům prostor k řešení problému různými postupy a k jejich zdůvodnění vhodnou argumentací. Učitel zařazuje do výuky modelové situace z běžného života, při nichž žáci uplatňují získané dovednosti, rozvíjejí kreativitu a mohou projevit svoji individualitu. Francouzština 1

2 Učitel zadává problémové úlohy a vede žáky k využívání známé slovní zásoby, logické úvahy a znalosti jiných jazyků k pochopení neznámých výrazů z kontextu. Kompetence komunikativní Učitel rozvíjí u žáků dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním metodami vyplývajícími z podstaty výuky cizího jazyka. Učitel organizuje projekty, při nichž žáci vhodným způsobem prezentují výsledky týmové práce. Kompetence sociální a personální Učitel se zajímá o názory a zkušenosti žáků, vybízí k diskusi, v níž žáci procvičují vyjadřování stanovisek a názorů. Učitel zadává úkoly, které žáci zpracovávají ve skupinách. V rámci projektů organizuje učitel spolupráci žáků napříč ročníkem. Učitel vede žáky k hodnocení vlastní práce a přínosu ostatních. Kompetence občanská Učitel diskutuje s žáky o způsobu života v zemích dané jazykové oblasti a zadává jim úkoly, ve kterých porovnávají životní styl, zvyky a tradice v těchto zemích a u nás. Učitel zařazuje témata týkající se současných globálních problémů. Francouzština 2

3 Vzdělávací obsah Úroveň A 2 Ročník 1 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí hlavním myšlenkám slyšeného i psaného textu na známé téma (viz tematické okruhy). Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, rozpozná citové zabarvení projevu. Užívá různé techniky čtení, umí vyhledat v textu požadované informace. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika správná výslovnost hlásek, přízvuk, odlišení věty oznamovací a tázací intonací, základy fonetického přepisu Pravopis správné psaní jednotlivých slov, množného čísla jmen, shoda v rodě a čísle přídavných jmen, pravopis slovesných koncovek pravidelných sloves v přítomném čase, psaní přízvuků, hláskování Mluvnice členy, jmenný rod a číslo, zeměpisná jména, samostatné a nesamostatné tvary osobních zájmen, skloňování osobních zájmen, nesamostatné tvary přivlastňovacích, ukazovacích a tázacích zájmen, záporná a vztažná zájmena, zájmenné příslovce en, základní a řadové číslovky, časování pravidelných, modálních a některých nepravidelných sloves v přítomném čase, v minulém čase složeném a v blízké budoucnosti, rozkazovací způsob, zápor u sloves, slovosled Francouzština 3

4 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Stručně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti týkající se probíraných témat (viz tematické okruhy). Ústně i písemně sdělí jednoduchou informaci, týkající se běžných témat. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu a mluvnické struktury. Slovní zásoba výrazy a fráze příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření postoje, názoru, stanoviska obliba, neobliba, záliba v činnosti (koníčky, sport), souhlas, nesouhlas, zdvořilá žádosti, omluva Navázání kontaktu pozdrav, představení se, omluva Vyjádření emocí libost/nelibost, zájem/nezájem Kratší písemný projev pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání, pozvání a odpověď na něj, jednoduchý osobní dopis, mail Krátký čtený a slyšený informační text s jednoduchou slovní zásobou a nekomplikovanou strukturou Samostatný ústní projev jednoduchá informace, krátké oznámení, představení osoby Interakce návrh činnosti v neformálním rozhovoru, pozvání, smluvení času a místa schůzky, přijetí a odmítnutí návrhu a pozvání Informace z médií audio a videonahrávka, elektronická pošta, telefon TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Navázání kontaktu s druhou osobou Komunikace elektronickou poštou Osobnostní a sociální výchova; Sociální komunikace; Francouzština 4

5 Domluví se spisovně a pomalu hovořícím mluvčím v některých situacích každodenního života. Reaguje adekvátně a srozumitelně v každodenních situacích s užitím velmi jednoduchých výrazů a frazeologických obratů. Kavárna, restaurace, výběr jídla a pití, objednávka Kulturní a sportovní pořady, vstupenky, plakáty Pozvání, oslava s přáteli Popis bytu a jeho vybavení Město, budovy, stavby Orientace ve městě, dotaz na cestu, vysvětlení cesty Záliby, činnosti ve volném čase Televizní pořady, programy televize Sporty, společenské hry a koníčky Stravovací zvyklosti Svátky Evropské země a jejich hlavní města Evropské národy a jazyky Třídění odpadu, recyklace REÁLIE Francie v Evropě Trávení volného času (televize, hry, zábava, společenský život) Stravovací zvyklosti Svátky, tradice Spolupráce Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě Multikulturní výchova; Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Mediální výchova; Mediální produkty a jejich významy Environmentální výchova; Člověk a životní prostředí Francouzština 5

6 Ročník 2 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí hlavním myšlenkám slyšeného i psaného textu na známé téma (viz tematické okruhy). Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, rozpozná citové zabarvení projevu a postoj mluvčích. Užívá různé techniky čtení, umí cíleně vyhledat v textu požadované informace. Odhadne význam neznámých slov na základě znalosti dalších jazyků. Umí použít slovník při čtení jednoduchého faktografického textu. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Srozumitelně stručně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti týkající se probraných témat (viz tematické okruhy). Popíše jednoduše osoby, jejich charakter, zájmy JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika výslovnost nosovek, zvláštnosti hovorové výslovnosti, fonetický přepis Pravopis správné psaní jednotlivých slov, shoda příčestí minulého, psaní koncovek imperfekta Mluvnice umístění přídavných jmen před a za podstatným jménem, pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí, zájmena záporná, vztažná, samostatná zájmena přivlastňovací, tvary pravidelných a běžných nepravidelných sloves v jednoduchém čase budoucím, v imperfektu, v nedávné minulosti a v konjunktivu, zvratná slovesa, zájmenné adjektivum y, předložky u názvů měst a zemí, odvozování podstatných jmen od sloves, vyjádření účelu Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření postoje, názoru, stanoviska souhlas, nesouhlas, míra, názor na výtvarné dílo, reklamu, kritika, zjištění názoru druhé osoby, přání, účel, nutnost, potřeba, posouzení výrobku, intenzita, Francouzština 6

7 a činnosti. Ústně i písemně shrne a sdělí jednoduchou informaci, týkající se běžných témat. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI časová posloupnost Vyjádření emocí radost, zklamání, sympatie, údiv, překvapení Vyjádření morálního postoje omluva, lítost Kratší písemný projev kritika výtvarného díla, zpráva o výstavě, reklama, zpráva v tisku, mail Delší písemný projev stručný popis osoby, místa, vyprávění jednoduchého příběhu, básnička nebo písňový text, osobní dopis Čtený či slyšený text píseň, text písně, informační text o výstavě z tisku, informační text pro turisty, informace o počasí, reklama, chat, snadný literární text Samostatný ústní projev popis průběhu dne, informace o počasí, porovnání, vyjádření shody a rozdílnosti, vyprávění jednoduché příhody, reprodukce jednoduchého textu na známé téma, komentář k anketě a statistice Interakce rozhovor o prázdninách a dovolené, o umění, chat, osobní korespondence Informace z médií oznámení v tisku, na internetu, anketa, statistika, reklama, video a audionahrávka, inzerce na internetu TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Jednoduše vysvětlí písemně i ústně své názory a Svět reklamy Osobnostní a sociální Francouzština 7

8 stanoviska k tématům běžného života a osobních zájmů. Jednoduše reaguje v každodenních situacích. Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu a mluvnické struktury. Domluví se se spisovně a pomalu hovořícím rodilým mluvčím v běžných situacích každodenního života. Ročník 3 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí hlavním myšlenkám slyšeného i psaného textu na známé téma (viz tematické okruhy). Rozliší v mluveném projevu citové zabarvení a postoj mluvčích. Užívá různé techniky čtení dle účelu, umí cíleně Výtvarné umění, výstavy, muzea Nakupování Rodina, příbuzenské vztahy Vybavení domácnosti, domácí práce Charakteristika osoby Prázdniny, dovolená Běžné denní činnosti Výhled do budoucnosti, pokrok lidstva Změny životního stylu v průběhu let REÁLIE Četba Současná francouzská populární hudba Rozšíření francouzštiny ve světě JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika správná výslovnost koncovek slovesných časů, rozpoznání postoje mluvčího podle intonace, vyjádření vlastního postoje intonací, rozeznávání jazykových úrovní podle výslovnosti Pravopis správné psaní jednotlivých slov, psaní výchova; Sociální komunikace; Spolupráce Multikulturní výchova; Vztah ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Mediální výchova; Mediální produkt a produkce Francouzština 8

9 vyhledat v textu požadované informace. Odhadne význam neznámých slov na základě kontextu a znalosti dalších jazyků. Umí použít slovník při čtení jednoduchého faktografického textu. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti týkající se běžných témat (viz tematické okruhy) a vyjádří ústně i písemně svůj názor na něj. Vytvoří jednoduše strukturovaný písemný projev středního rozsahu ( slov) na známé téma. Vyjádří v psaném textu logickou návaznost myšlenek. Popíše jednoduše prostředí, osoby a jejich charakter, koncovek podmiňovacího způsobu, uplatnění shody příčestí minulého s předmětem a shody příčestí v trpném rodě Mluvnice pořadí zájmen ve 3. a 4. pádě, vztažné zájmeno dont, shoda příčestí minulého, předminulý čas, přechodník, trpný rod, užívání minulého času složeného, imperfekta a předminulého času, tvary podmiňovacího způsobu přítomného pravidelných a většiny nepravidelných sloves, podmínková souvětí možná a ireálná v přítomnosti, užívání konjunktivu, příčinné a důsledkové věty, časové věty a infinitivní vazby, účelové věty a infinitivní vazby, odvozování slov Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření pocitu, názoru, stanoviska nemožnost, nespokojenost, výtka a reakce na ni, ospravedlnění, vysvětlení, argumentace, uklidnění někoho, příkaz, zákaz, svolení, odmítnutí, protest, úmysl, pocit, dojem Vyjádření emocí radost, smutek, zklamání, hněv, obava znepokojení Vyjádření vztahu dějů předčasnost, současnost a následnost, příčina a následek, hypotéza, účel cíl, Francouzština 9

10 zájmy a činnosti. Ústně i písemně shrne a sdělí informaci, týkající se běžných témat. Používá překladový slovník při zpracování písemného projevu. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Písemně i ústně srozumitelně vysvětlí své názory a stanoviska k tématům každodenního života. Srozumitelně reaguje v běžných situacích. Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu a mluvnické struktury. Domluví se se spisovně hovořícím rodilým mluvčím v běžných situacích každodenního života. záměr Vyjádření morálního postoje výčitka, pokárání a reakce na ně, povinnost Kratší písemný projev vzkaz, příkaz, zákaz, osobní dopis, mail, plakát, výzva Delší písemný projev projekt stavby, zařízení, propagační a informační text o akci Čtený a slyšený text nápisy na veřejnosti, projekt stavby, zařízení, vyprávění zážitku z cesty, krátký literární text, komiks, internet, plakát Samostatný ústní projev vyprávění zážitku z cesty, komentář výsledků ankety Interakce anketa, elektronická korespondence, chat Informace z médií videonahrávka, rozhlasová reportáž, text z tisku, anketa, propagační a informační text o akci TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Rozhovor o pocitech, dojmech, náladě Vyprávění zážitku z cesty Cestování Technický pokrok, vynálezy Prezentace architektonického projektu Bydlení Vzdělávání, škola Osobnostní a sociální výchova; Sociální komunikace; Spolupráce Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě; Vzdělávání v Evropě; Francouzština 10

11 Ročník 4 Výstupy ŠVP Doprava a ekologie, veřejná doprava Příroda Poškozování životního prostředí lidskou činností Společenské zvyklosti Diskriminace Solidarita, občanská angažovanost REÁLIE Svět reklamy Vliv technického pokroku na život Problémy dopravy ve městě, dny bez aut Bydlení ve městě a mimo něj, náklady na bydlení Systém školství ve Francii a v ČR Odlišnost pravidel společenského chování v různých zemích a dobách Rozdílnost lidí a různé formy diskriminace Humanitární organizace Francouzština 11 Humanitární akce, občanská angažovanost Multikulturní výchova; Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Mediální výchova; Mediální produkty a jejich významy (reklama) Environmentální výchova; Člověk a životní prostředí

12 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí hlavním myšlenkám slyšeného i psaného textu na běžné téma. Rozliší v mluveném projevu různé styly a jazykové vrstvy. Identifikuje strukturu jednoduchého textu a odliší hlavní informace od vedlejších. Užívá různé techniky čtení dle účelu, umí cíleně vyhledat v textu požadované informace. Odhadne význam neznámých slov na základě kontextu. Při čtení textu na méně běžné téma využívá různých druhů slovníků. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Srozumitelně a s menším množstvím gramatických chyb reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text týkající se běžných témat (viz tematické okruhy) a vyjádří ústně i písemně svůj názor na něj. Vytvoří strukturovaný písemný projev středního rozsahu ( slov) na známé téma. Vyjádří v ústním i písemném projevu logickou návaznost myšlenek. Využívá různé druhy slovníků při psaní textu na méně běžné téma. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika rozlišení jazykové vrstvy podle výslovnosti, homofona Pravopis správné psaní jednotlivých slov, správné psaní koncovek podmiňovacího způsobu, rozlišování pravopisu homofon Mluvnice samostatná ukazovací a tázací zájmena, vyjádření přípustky a hypotézy, zdůraznění pomocí vedlejší věty vztažné, odvozování příslovcí od přídavných jmen Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření postoje, názoru, stanoviska souhlas, stížnost, protest, protiklad, námitka, zdůvodnění postoje či názoru, zdůraznění Vyjádření emocí překvapení, lhostejnost, vděčnost, rozhořčení Vyjádření morálního postoje schválení, přitakání, pochvala Kratší písemný projev formální dopis, žádost, inzerát Delší písemný projev strukturovaný text s vyjádřením logické návaznosti, strukturovaný Francouzština 12

13 INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Písemně i ústně srozumitelně a s menšími gramatickými nedostatky vysvětlí své názory a stanoviska k tématům běžného života a osobních zájmů. Pohotově a srozumitelně reaguje v každodenních situacích. Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu a mluvnické struktury. Domluví se se spisovně hovořícím rodilým mluvčím v situacích každodenního života. životopis, příběh, popis činnosti, pracovní list na téma významná osobnost Čtený či slyšený text popis činnosti, informační text z tisku, komentář z tisku, text z internetu Samostatný ústní projev vyprávění osobního zážitku, popis života a významu osobnosti, popis činnosti, projev s vyjádřením logické návaznosti, jednoduchá prezentace Interakce telefonický rozhovor úřední a osobní, chat, úřední korespondence Informace z médií informační text z tisku, komentář z tisku, internet, audio a videonahrávky, televizní dokument TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Práce, pracovní postup Úřední styk Práce s počítačem Cestování Zdraví, zdravý životní styl Role sportu v životě Konzumní společnost Oblékání a móda Služby Významná osobnost Osobnostní a sociální výchova; Sociální komunikace; Spolupráce; Morálka všedního dne Multikulturní výchova; Vztah ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě Mediální výchova; Francouzština 13

14 Úroveň B 1 Ročník 1 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí hlavním myšlenkám slyšeného i psaného textu na známé téma (viz tematické okruhy). Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, rozpozná citové zabarvení projevu. Užívá různé techniky čtení, umí vyhledat v textu požadované informace. REÁLIE Významná osobnost pocházející z frankofonní země nebo pobývající ve frankofonní zemi Významná historická událost nebo objev Životní styl a tradice v porovnání s ČR Francouzské výrobky ve světě Administrativa Francie a Evropská unie JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika správná výslovnost hlásek, přízvuk, odlišení druhů vět intonací Pravopis správné psaní jednotlivých slov, množného čísla jmen, shoda v rodě a čísle přídavných jmen, pravopis slovesných koncovek v přítomném čase, psaní přízvuků, základy fonetického přepisu, hláskování Mluvnice členy, jmenný rod a číslo, zeměpisná jména, samostatné a nesamostatné tvary osobních Mediální produkt a produkce Francouzština 14

15 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Stručně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti týkající se probíraných témat (viz tematické okruhy). Ústně i písemně sdělí jednoduchou informaci, týkající se běžných témat. zájmen, skloňování osobních zájmen, nesamostatné tvary přivlastňovacích, ukazovacích a tázacích zájmen, záporná a vztažná zájmena, zájmenné příslovce en, základní a řadové číslovky, časování pravidelných, modálních a některých nepravidelných sloves v přítomném čase, v minulém čase složeném a v blízké budoucnosti, rozkazovací způsob, zápor u sloves, slovosled Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření postoje, názoru, stanoviska obliba, neobliba, záliba v činnosti (koníčky, sport), souhlas, nesouhlas, zdvořilá žádosti, omluva Navázání kontaktu- pozdrav, představení se, omluva Vyjádření emocí libost/nelibost, zájem/nezájem Kratší písemný projev pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání, pozvání a odpověď na něj, jednoduchý osobní dopis, mail Krátký čtený a slyšený informační text s jednoduchou slovní zásobou a nekomplikovanou strukturou Samostatný ústní projev jednoduchá informace, krátké oznámení, představení sebe a druhé osoby Francouzština 15

16 INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu a mluvnické struktury. Domluví se spisovně a pomalu hovořícím mluvčím v některých situacích každodenního života. Reaguje adekvátně a srozumitelně v každodenních situacích s užitím velmi jednoduchých výrazů a frazeologických obratů. Interakce návrh činnosti v neformálním rozhovoru, pozvání, smluvení času a místa schůzky, přijetí a odmítnutí návrhu a pozvání Informace z médií audio a videonahrávka, elektronická pošta, telefon TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Navázání kontaktu s druhou osobou Záliby, činnosti ve volném čase Pozvání, oslava Kavárna, restaurace Domluva schůzky Orientace ve městě Elektronická pošta Evropské země Televizní pořady Svátky Hry a zábava Stravovací zvyklosti Popis bytu Třídění odpadu, recyklace REÁLIE Francie v Evropě Trávení volného času (televize, hry, zábava, společenský život), svátky Stravování Osobnostní a sociální výchova; Sociální komunikace; Spolupráce Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě Multikulturní výchova; Vztah k vícejazyčné situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Mediální výchova; Mediální produkty a jejich významy Environmentální výchova; Člověk a životní prostředí Francouzština 16

17 Ročník 2 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí hlavním myšlenkám slyšeného i psaného textu na známé téma (viz tematické okruhy). Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, rozpozná citové zabarvení projevu a postoj mluvčích. Užívá různé techniky čtení, umí cíleně vyhledat v textu požadované informace. Odhadne význam neznámých slov na základě znalosti dalších jazyků. Umí použít slovník při čtení jednoduchého faktografického textu. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Srozumitelně stručně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti týkající se probraných témat (viz tematické okruhy). Popíše jednoduše osoby, jejich charakter, zájmy JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika výslovnost nosovek, zvláštnosti hovorové výslovnosti, fonetický přepis Pravopis správné psaní jednotlivých slov, shoda příčestí minulého, psaní koncovek imperfekta Mluvnice umístění přídavných jmen před a za podstatným jménem, pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí, zájmena záporná, vztažná, samostatná zájmena přivlastňovací, tvary pravidelných a běžných nepravidelných sloves v jednoduchém čase budoucím, v imperfektu, v nedávné minulosti a v konjunktivu, zvratná slovesa, zájmenné adjektivum y, předložky u názvů měst a zemí, odvozování podstatných jmen od sloves, vyjádření účelu Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření postoje, názoru, stanoviska souhlas, nesouhlas, míra, názor na výtvarné dílo, reklamu, kritika, zjištění názoru druhé osoby, přání, účel, nutnost, potřeba, posouzení výrobku, intenzita, Francouzština 17

18 a činnosti. Ústně i písemně shrne a sdělí jednoduchou informaci, týkající se běžných témat. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Jednoduše vysvětlí písemně i ústně své názory a stanoviska k tématům běžného života a osobních zájmů. časová posloupnost Vyjádření emocí radost, zklamání, sympatie, údiv, překvapení Vyjádření morálního postoje omluva, lítost Kratší písemný projev kritika výtvarného díla, zpráva o výstavě, reklama, zpráva v tisku, mail Delší písemný projev stručný popis osoby, místa, vyprávění jednoduchého příběhu, básnička nebo písňový text, osobní dopis Čtený či slyšený text píseň, text písně, informační text o výstavě z tisku, informační text pro turisty, informace o počasí, reklama, chat Samostatný ústní projev popis průběhu dne, informace o počasí, porovnání, vyjádření shody a rozdílnosti, vyprávění jednoduché příhody, reprodukce jednoduchého textu na známé téma Interakce rozhovor o prázdninách a dovolené, o umění, chat, osobní korespondence Informace z médií oznámení v tisku, na internetu, reklama, video a audionahrávka, inzerce na internetu TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Svět reklamy Výtvarné umění, výstavy, muzea Nakupování Osobnostní a sociální výchova; Sociální komunikace; Spolupráce Francouzština 18

19 Jednoduše reaguje v každodenních situacích. Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu a mluvnické struktury. Domluví se se spisovně a pomalu hovořícím rodilým mluvčím v běžných situacích každodenního života. Ročník 3 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí hlavním myšlenkám slyšeného i psaného textu na známé téma (viz tematické okruhy). Rozliší v mluveném projevu citové zabarvení a postoj mluvčích a různé styly a jazykové vrstvy. Užívá různé techniky čtení dle účelu, umí cíleně vyhledat v textu požadované informace. Odhadne význam neznámých slov na základě Rodina, příbuzenské vztahy Vybavení domácnosti, domácí práce Běžné denní činnosti Charakteristika osoby Prázdniny, dovolená Výhled do budoucnosti, pokrok lidstva Změny životního stylu v průběhu let REÁLIE Četba Současná francouzská populární hudba Rozšíření francouzštiny ve světě JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika správná výslovnost koncovek slovesných časů, rozpoznání postoje mluvčího podle intonace, vyjádření vlastního postoje intonací, rozeznávání jazykových úrovní podle výslovnosti, homofona. Pravopis správné psaní jednotlivých slov, uplatnění shody příčestí minulého s předmětem a Multikulturní výchova; Vztah ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Mediální výchova; Mediální produkt a produkce Francouzština 19

20 kontextu a znalosti dalších jazyků. Umí použít slovník při čtení jednoduchého faktografického textu. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti týkající se běžných témat (viz tematické okruhy) a vyjádří ústně i písemně svůj názor na něj. Vytvoří jednoduše strukturovaný písemný projev středního rozsahu ( slov) na známé téma. Vyjádří v psaném textu logickou návaznost myšlenek. shody příčestí v trpném rodě, psaní homofon Mluvnice pořadí osobních zájmen ve 3. a 4. pádě, samostatná ukazovací a tázací zájmena, vztažné zájmeno dont, shoda příčestí minulého, předminulý čas, tvary podmiňovacího způsobu přítomného pravidelných a většiny nepravidelných sloves, přechodník, trpný rod, užívání minulého času složeného, imperfekta a předminulého času, užívání konjunktivu, příčinné a důsledkové věty, časové věty a infinitivní vazby, účelové věty a infinitivní vazby, vyjádření přípustky a hypotézy, podmínková souvětí možná a ireálná v přítomnosti, zdůraznění pomocí vedlejší věty vztažné, odvozování příslovcí od přídavných jmen Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření pocitu, názoru, stanoviska nemožnost, nespokojenost, výtka a reakce na ni, ospravedlnění, vysvětlení, argumentace, uklidnění někoho, příkaz, zákaz, svolení, odmítnutí, souhlas, stížnost, protest, námitka, protiklad, úmysl, pocit, dojem, zdůvodnění postoje a názoru, zdůraznění Vyjádření emocí radost, smutek, překvapení, zklamání, rozhořčení Francouzština 20

21 Popíše jednoduše prostředí, osoby a jejich charakter, zájmy a činnosti. Ústně i písemně shrne a sdělí informaci, týkající se běžných témat. Používá slovník při zpracování delšího písemného projevu. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Vyjádření vztahu dějů předčasnost, současnost a následnost, příčina a následek, hypotéza, účel, cíl, záměr Vyjádření morálního postoje výčitka, pokárání a reakce na ně, povinnost, schválení, přitakání, pochvala Kratší písemný projev vzkaz, příkaz, zákaz, osobní a formální dopis, mail, plakát, výzva Delší písemný projev projekt stavby, zařízení, propagační a informační text o akci, strukturovaný text s vyjádřením logické návaznosti Čtený a slyšený text nápisy na veřejnosti, projekt stavby, zařízení, vyprávění zážitku z cesty, krátký literární text, internet, plakát, informační text z tisku, komentář z tisku, text na internetu, komiks Samostatný ústní projev vyprávění zážitku z cesty, komentář k výsledkům ankety Interakce telefonický rozhovor osobní i úřední, anketa, diskuse o argumentech, elektronická korespondence, chat Informace z médií videonahrávka, rozhlasová reportáž, informační text z tisku, komentář z tisku, anketa, propagační a informační text o akci, televizní dokument TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Francouzština 21

22 Písemně i ústně srozumitelně vysvětlí své názory a stanoviska k tématům běžného života. Srozumitelně reaguje v každodenních situacích. Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu a mluvnické struktury. Domluví se se spisovně hovořícím rodilým mluvčím v běžných situacích každodenního života Rozhovor o pocitech, dojmech, náladě Vyprávění zážitku Debata na internetu Technický pokrok, vynálezy Prezentace architektonického projektu Bydlení Služby Vzdělávání Cestování Doprava a ekologie Poškozování životního prostředí lidskou činností Společenské zvyklosti Rozdílnost lidí a různé formy diskriminace Úřední styk Role sportu v životě Konzumní společnost Oblékání a móda Solidarita a občanská angažovanost REÁLIE Vliv technického pokroku na život Problémy dopravy ve městě, dny bez aut Bydlení ve městě a mimo něj, náklady na bydlení Systém školství ve Francii a v ČR Odlišnost pravidel společenského chování v různých Osobnostní a sociální výchova; Sociální komunikace; Morálka všedního dne Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě; Vzdělávání v Evropě; Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Multikulturní výchova; Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Mediální výchova; Mediální produkty a jejich významy (reklama) Environmentální výchova; Člověk a životní prostředí Francouzština 22

23 Ročník 4 zemích a dobách Humanitární organizace Životní styl a tradice v porovnání s ČR Francouzské výrobky ve světě Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí hlavním myšlenkám slyšeného i psaného textu na běžné téma. Rozliší v mluveném projevu různé styly a jazykové vrstvy. Identifikuje strukturu textu a odliší hlavní informace od vedlejších. Užívá různé techniky čtení dle účelu, umí cíleně vyhledat v textu požadované informace. Odhadne význam neznámých slov na základě kontextu a znalosti dalších jazyků. Při čtení textů na méně běžné téma a literárních textů používá různé druhy slovníků. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika němé e, rozlišení jazykové vrstvy podle výslovnosti, vyjádření citového zabarvení výpovědi, zdůraznění intonací Pravopis správné psaní jednotlivých slov, správné psaní příčestí přítomného Mluvnice umístění přídavných jmen podle významu, příčestí přítomné, přechodník, konjunktiv minulý, užívání konjunktivu ve vztažných větách, pasivní znalost minulého času jednoduchého, podmiňovací způsob minulý, podmínková souvětí ireálná v minulosti, nepřímá řeč, souslednost časů Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Srozumitelně a gramaticky správně reprodukuje Vyjádření postoje, názoru, stanoviska Francouzština 23

24 přečtený nebo vyslechnutý text týkající se běžných témat (viz tematické okruhy) a vyjádří ústně i písemně svůj názor na něj. Vytvoří zřetelně strukturovaný písemný projev středního rozsahu ( slov) na známé téma. Vyjádří v ústním i písemném projevu logickou návaznost myšlenek. Popíše podrobně prostředí a osoby. Napíše text na méně běžné téma s využitím slovníku. vzpomínka, zapomenutí, důvěra, nedůvěra, váhání, podnět, rada, hněv, strach, hrůza Vyjádření emocí lhostejnost, vděčnost, hněv a reakce na něj, úzkost, hrůza, naděje Vyjádření morálního postoje omluva, lítost, výčitka Vyjádření vztahu příčina, důsledek Kratší písemný projev formální dopis, žádost, inzerát a odpověď na něj, propagační text, recenze, kritika Delší písemný projev popis osoby a místa, popis činnosti, strukturovaný text s vyjádřením logické návaznosti, vyprávění příběhu a osobní zkušenosti či vzpomínky s použitím přímé i nepřímé řeči, strukturovaný životopis, pracovní list na téma významná osobnost Čtený či slyšený text popis činnosti, literární text, text z populárně vědeckého časopisu, reklamní text, komiks, píseň, písňový text Samostatný ústní projev vyprávění osobního zážitku či vzpomínky, popis osoby, místa a činnosti, projev s vyjádřením logické návaznosti, převyprávění řeči jiné osoby, dramatizace literárního textu, popis a komentář obrazového materiálu (reprodukce, fotografie, komiks), popis života a významu osobnosti, jednoduchá prezentace Francouzština 24

25 INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Písemně i ústně srozumitelně a gramaticky správně vysvětlí své názory a stanoviska k tématům běžného života a osobních zájmů. Pohotově a srozumitelně reaguje v každodenních situacích. Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu a mluvnické struktury. Domluví se s rodilým mluvčím v situacích každodenního života. Interakce úřední korespondence, telefonování, diskuse na zadané téma Informace z médií informační text z tisku, komentář z tisku, internet, audio a videonahrávka, televizní dokument, propagační plakát TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Práce, pracovní postup Úřední styk Práce s počítačem Mezilidské vztahy Zdraví, zdravý životní styl Příroda Stresy a fobie Negativní jevy v současné společnosti (diskriminace, kriminalita ) Reklama Kulturní stereotypy Významná osobnost REÁLIE Významná osobnost pocházející z frankofonní země nebo pobývající ve frankofonní zemi Významná historická událost nebo objev Životní styl a tradice v porovnání s ČR Francouzské výrobky ve světě Administrativa Francie a Evropská unie Osobnostní a sociální výchova; Sociální komunikace; Spolupráce; Morálka všedního dne Multikulturní výchova; Vztah ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě Mediální výchova; Mediální produkt a produkce Francouzština 25

26 Francouzský komiks Kulturní stereotypy Problémy současné francouzské společnosti Zámořská území Francie Administrativa Francie a Evropská unie Francouzština 26

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí 6.7 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Španělský jazyk. Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2)

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Ruský jazyk vyšší gymnázium

Ruský jazyk vyšší gymnázium Ruský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A2. Stoffverteilung Schritte international A2, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1.

Školní vzdělávací plán: Schritte international A2. Stoffverteilung Schritte international A2, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci práci Významné osobnosti a absolvují jazykověmediální

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci práci Významné osobnosti a absolvují jazykověmediální Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Při výuce anglického jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích oblastí,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 5 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

5.4 Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ŠVP - učební osnovy - Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291

ŠVP - učební osnovy - Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více