Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vypracoval Jiří Kubeš. V Ţidlochovicích dne Čj. 197/2014. ředitel školy V Ţidlochovicích dne předseda školské rady 1

2 a) Základní údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium, Ţidlochovice, Tyršova 400 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Jihomoravský kraj ADRESA: Tyršova 400, Ţidlochovice PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČ: IZO: IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: TELEFON, FAX: WEBOVÉ STRÁNKY: ŘEDITEL ŠKOLY: RNDr. Jiří Kubeš ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jitka Veithová CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY: 8 tříd, 250 ţáků CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: střední všeobecně vzdělávací škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ: předseda - Ing. Jana Králová od června 2014 Mgr. Antonín Továrek členové - Ing. Jaroslav Konečný Ing. Marie Kozáková Petr Trnka Mgr. Antonín Továrek PhDr. Debora Zemenová Mgr. Hana Stravová Ing. Jan Strouhal Vojtěch Procházka od dubna 2014 Dana Saňková b) Přehled oborů vzdělávání STUDIJNÍ OBOR: NÁZEV ŠVP: K/801, Gymnázium všeobecné (oktáva) K/81, Gymnázium (prima - septima) Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice 2

3 c) Personální zabezpečení Zaměstnanci gymnázia ve školním roce 2013/2014 Pedagogický sbor: Mgr. Tomáš DRATVA, německý jazyk - dějepis, třídní učitel primy Mgr. Karolína OTÝPKOVÁ, hudební výchova Mgr. Karla JAROŠOVÁ, výtvarná výchova Mgr. Eva LICHKOVÁ, matematika RNDr. Jiří KUBEŠ, matematika - zeměpis, ředitel Mgr. Hana VYBÍRALOVÁ, zeměpis biologie, třídní učitelka kvinty, školní metodik prevence Mgr. Hana JULÍNKOVÁ, matematika fyzika Mgr. Helena MARKOVÁ, český jazyk - základy společenských věd, třídní učitelka oktávy Mgr. Miroslava NECHVÍLOVÁ, francouzský jazyk - anglický jazyk, třídní učitelka kvinty Mgr. Lucie PAZDERSKÁ, biologie (do ) Mgr. Dagmar NOVÁKOVÁ, anglický jazyk - německý jazyk Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ, chemie biologie, třídní učitelka sekundy Mgr. Zuzana MEZULIANIKOVÁ, občanská výchova, základy společenských věd, anglický jazyk Mgr. Tereza VEČEŘOVÁ, biologie (od ) Mgr. Hana STRAVOVÁ, matematika - fyzika, třídní učitelka septimy, výchovná poradkyně Mgr. Danuše ŠVARZBERGEROVÁ, český jazyk dějepis, koordinátor SOČ a soutěží Mgr. Antonín TOVÁREK, anglický jazyk - český jazyk, třídní učitel sexty Mgr. Jitka VEITHOVÁ, německý jazyk - ruský jazyk, zástupkyně ředitele Ing. Karel VITULA, informatika a výpočetní technika - tělesná výchova, správce ICT PhDr. Debora ZEMENOVÁ, anglický jazyk, třídní učitelka tercie Mgr. Hana ŢAMPACHOVÁ, tělesná výchova německý jazyk - anglický jazyk, třídní učitelka Externí vyučující: Mgr. René STROUHAL, náboţenství RNDr. Anna LEŠOVSKÁ, deskriptivní geometrie Nepedagogičtí zaměstnanci: Dana SAŇKOVÁ, hospodářka Milena PAVLASOVÁ, ekonomka - účetní Jaroslav PUKL, školník - údrţbář Jitka LUKLOVÁ, vrátná Květoslava MAZALOVÁ, vrátná Jana HORNÍČKOVÁ, uklízečka Bronislava CHALUPOVÁ, uklízečka Martina NOVÁKOVÁ, uklízečka 3

4 d) Údaje o přijímacím řízení do primy K 15. březnu 2014 se ke studiu do primy 2014/2015 na Gymnáziu Ţidlochovice přihlásilo celkem 63 uchazečů. Mezi přihlášenými bylo 29 dívek a 34 chlapců. První termín (úterý 22. dubna 2014) si zvolilo 44 uchazečů, druhý termín (středa 23. dubna 2014) si vybralo 19 uchazečů. O kvalitě uchazečů svědčí skutečnost, ţe samé jedničky mělo v pololetí páté třídy celkem 34 přihlášených ţáků. Přihlášky přišly od ţáků z celkem 17 základních škol: ZŠ Hrušovany u Brna (13), ZŠ Ţidlochovice (9), ZŠ Rajhrad (9), ZŠ Ţabčice (7), ZŠ Pohořelice (5), ZŠ Vojkovice (3), ZŠ Nosislav (3), ZŠ Modřice (2), ZŠ Ořechov (2), ZŠ Ţatčany (2), ZŠ Blučina (2), ZŠ Vlasatice (1), ZŠ Nikolčice (1), ZŠ Brno - Vedlejší (1), ZŠ Vranovice (1), ZŠ Brno Přemyslovo náměstí (1), Křesťanská ZŠ Brno (1). Podle přihlášek mají uchazeči uvedeno trvalé bydliště ve 24 obcích: Hrušovany u Brna (12), Ţidlochovice (7), Rajhrad (7), Pohořelice (4), Ţabčice (4), Blučina (3), Vojkovice (3), Nosislav (3), Ořechov (2), Ţatčany (2), Modřice (2), Unkovice (2), Přísnotice (1), Syrovice (1), Vlasatice (1), Medlov (1), Branišovice (1), Popovice (1), Smolín (1), Nikolčice (1), Brno (1), Opatovice (1), Šitbořice (1), Vranovice (1). 61 přihlášených uchazečů se dostavilo na řádný termín, jednomu uchazeči byl z důvodu nemoci stanoven náhradní termín a jeden uchazeč se rozhodl zkoušky nekonat. Testy k přijímacím zkouškám (obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk) připravila společnost SCIO. Maximální počet bodů, které mohl uchazeč v přijímacím řízení získat, byl 150. O přijetí uchazečů rozhodovalo jedno společné pořadí uchazečů po všech třech termínech konání přijímací zkoušky (po tzv. harmonizaci) stanovené na základě součtu bodů z kaţdé části přijímacího řízení. Přijato bylo 30 nejlepších uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Ţidlochovice museli přijatí uchazeči potvrdit doručením zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů. Učinilo tak celkem 28 uchazečů. Dva uchazeči zápisový lístek nedodali. Za ně byli přijati dva uchazeči následující podle pořadí. 1. kolo přijímacího řízení tak bylo ukončeno 13. května 2014 a případná další kola jiţ nebylo nutné vyhlašovat. Odvolání 7 uchazečů, kterým ředitel nemohl z kapacitních důvodů vyhovět, byla odeslána 15. května 2014 k posouzení zřizovateli školy, který je posoudil jako neoprávněná. Úvodní schůzka rodičů přijatých uchazečů ke studiu do primy ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila v úterý 10. června 2014 v hodin. Rodiče zde byli seznámeni se studijním plánem a různými organizačními záleţitostmi. 4

5 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Výsledky vzdělávání ţáků ve školním roce 2013/2014 Na začátku školního roku 2013/2014 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 231 ţáků. V listopadu přestoupil jeden ţák sekundy na gymnázium Open Gate v Říčanech u Prahy. K dalším změnám během pololetí jiţ nedošlo. Na konci 1. pololetí tak bylo klasifikováno 230 ţáků, 2 neprospěli, 228 prospělo, z toho 96 s vyznamenáním (tj. asi 42 %). Ve druhém pololetí nedošlo k ţádné změně ve stavu ţáků. Na konci 2. pololetí bylo klasifikováno celkem 227 ţáků. Třem ţákům byla ze zdravotních důvodů a nedostatku známek odloţena klasifikace z jednoho předmětu, a proto nebyli k hodnoceni. Zkoušky v náhradním termínu se uskutečnily koncem srpna, ţáci prospěli. Z klasifikovaných ţáků prospělo s vyznamenáním celkem 99, prospělo 130 a jeden ţák neprospěl z jednoho předmětu. Opravná zkouška proběhla 28. srpna 2014, ţák neprospěl. Poté od přestoupil na základní školu v Brně. Prospěch a zameškané hodiny ve školním roce 2013/2014 (V závorce je uveden stav v 1. pololetí školního roku) Třída Počet studentů Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Nehodnoceni Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka Počet neomluvených hodin celkem prima 30 (30) 23 (22) 7 (8) 0 (0) 0 (0) 36,2 (28,2) 0 (0) sekunda 29 (29) 14 (17) 14 (11) 1 (1) 0 (0) 52,9 (31,9) 0 (0) tercie 31 (31) 15 (12) 16 (19) 0 (0) 0 (0) 66,0 (45,5) 0 (0) kvarta 29 (29) 14 (12) 14 (17) 0 (0) 1 (0) 77,8 (48,4) 0 (0) kvinta 26 (26) 6 (6) 20 (20) 0 (0) 0 (0) 51,2 (46,4) 0 (0) sexta 30 (30) 9 (12) 20 (18) 0 (0) 1 (0) 87,7 (64,0) 0 (0) septima 27 (27) 6 (6) 20 (20) 0 (0) 1 (0) 88,0 (56,5) 0 (0) oktáva 28 (28) 12 (9) 16 (19) 0 (0) 0 (0) 32,4 (55,8) 0 (0) 5

6 Seznam ţáků s vyznamenáním v 1. pololetí školního roku 2013/2014 Prima: Sekunda: Tercie: Kvarta: Kvinta: Sexta: Septima: Oktáva: Jana Beděrová, Barbora Bukovinová, Šárka Damborská, Bohdan Chrastil, Anna Jakubičková, Kateřina Jeţková, Pavel Kubica, Eva Michalisková, Martin Otýpka, Matěj Petráš, Jiří Pres, Jakub Řehoř, Patrik Šípek, Tereza Šípková, Mikuláš Šťastný, Theresa Šupová, Aneta Valnohová, Eva Ventrubová, Vendula Veselá, Vítek Veverka, Vojtěch Vyorálek, Eliška Ţidlická Viktor Čaněk, Martin Dresler, Dita Dufková, Roman Dvořák, Anna Hájková, Pavel Hodovský, Veronika Hochmanová, Maria-Luisa Houzarová, Eliška Hroudná, Jan Hrstka, Veronika Karasová, Petra Kloudová, Matěj Konopík, Alice Kresová, Barbora Otáhalová, Lucie Pryclová, Josef Toman Martin Dvořáček, Adéla Felcmanová, Mona Ghazalová, Lenka Hubáčková, Pavel Hulman, Tereza Janderková, Barbora Králová, Klára Motlíčková, Markéta Ondrášková, Jan Procházka (24), Jan Procházka (25), Denisa Zouharová Kristýna Bilavčíková, Jan Hroudný, Ilona Chrastilová, Klára Jakubcová, Filip Kiowský, Martin Klement, Markéta Kotlánová, Terezie Maturová, Tereza Singerová, Veronika Srncová, Helena Szostková, Nina Vacková Veronika Gáčová, Ivana Hnízdová, Ondřej Ryšánek, Barbora Zichová, Štěpán Ţák, Barbora Ţilková Josef Dvořák, Kateřina Furchová, Zuzana Hledíková, Magda Karhánková, Lenka Králíková, Ondřej Kučera, Michaela Kurková, Adéla Sklenářová, Diana Šťastná, Duc Viet Tran, Jakub Veselý, Jan Zich Anna Bieláková, Soňa Gaborčíková, Tereza Hytychová, Magdaléna Kánovičová, Veronika Švecová, Jiří Wróbel Valentina Aulisa, Veronika Benešová, Lenka Cirhanová, Jiří Musil, Jan Strava, Pavel Šuba, Marcela Teinerová, Anna Zichová, Kateřina Ţáková 6

7 Seznam ţáků s vyznamenáním ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 Prima: Sekunda: Tercie: Kvarta: Kvinta: Sexta: Septima: Oktáva: Sarah Abdel-Malak, Jana Beděrová, Barbora Bukovinová, Bohdan Chrastil, Anna Jakubičková, Kateřina Jeţková, Pavel Kubica, Eva Michalisková, Karolína Nováková, Martin Otýpka, Jiří Pres, Jakub Řehoř, Patrik Šípek, Tereza Šípková, Mikuláš Šťastný, Theresa Šupová, Aneta Valnohová, Eva Ventrubová, Vendula Veselá, Vítek Veverka, Rebeka Vitová, Vojtěch Vyorálek, Eliška Ţidlická Kateřina Benešová, Viktor Čaněk, Dita Dufková, Anna Hájková, Pavel Hodovský, Veronika Hochmanová, Maria-Luisa Houzarová, Jan Hrstka, Petra Kloudová, Matěj Konopík, Alice Kresová, Barbora Otáhalová, Lucie Pryclová, Josef Toman Martin Dvořáček, Adéla Felcmanová, Mona Ghazalová, Lenka Hubáčková, Pavel Hulman, Nela Chalupová, Tereza Janderková, Barbora Králová, Tereza Látalová, Klára Motlíčková, Markéta Ondrášková, Jan Procházka (24), Jan Procházka (25), Vendula Zimová, Denisa Zouharová Kristýna Bilavčíková, Jan Hroudný, Ilona Chrastilová, Klára Jakubcová, Filip Kiowský, Martin Klement, Markéta Kotlánová, Terezie Maturová, Tereza Singerová, Veronika Srncová, Michaela Šedová, Zdeňka Šillerová, Nina Vacková, Barbora Večeřová Veronika Gáčová, Ivana Hnízdová, Ondřej Ryšánek, Barbora Zichová,Štěpán Ţák, Barbora Ţilková Kateřina Furchová, Zuzana Hledíková, Magda Karhánková, Lenka Králíková, Ondřej Kučera, Michaela Kurková, Adéla Sklenářová, Diana Šťastná, Jan Zich Anna Bieláková, Aneta Dvořáková, Soňa Gaborčíková, Tereza Hytychová, Magdaléna Kánovičová, Veronika Švecová Valentina Aulisa, Veronika Benešová, Lenka Cirhanová, Michaela Janíčková, Renata Konečná, Jiří Musil, Tereza Pavková, Jan Strava, Pavel Šuba, Marcela Teinerová, Anna Zichová, Kateřina Ţáková 7

8 Průměrný prospěch z předmětů ve školním roce 2013/2014 (V závorce je uveden stav v 1. pololetí školního roku) Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkový prospěch 1,3 (1,4) 1,6 (1,6) 1,6 (1,7) 1,7 (1,7) 1,9 (1,8) 1,8 (1,8) 1,9 1,6 (1,6) Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. POVINNÉ PŘEDMĚTY: Český jazyk Anglický jazyk 1,6 1,4 (1,3) 2,1 (2,0) 1,8 (1,7) Německý jazyk - - Francouzský jazyk - - 2,2 (2,2) 1,4 (1,3) 1,9 1,8 (1,7) Ruský jazyk Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 1,1 (1,2) 1,1 (1,3) 1,3 (1,4) 1,8 (2,0) 2,0 (2,1) 2,3 (2,1) 2,0 (2,0) 1,4 (1,5) ,5 (1,3) 1,3 (1,7) 1,7 (1,8) 1,8 Chemie - Biologie Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova 1,3 (1,1) (1,1) 1,1 (1,1) 1,1 () (1,1) 1,4 (1,7) 1,8 (1,6) 2,1 (2,2) 2,3 (2,3) 1,7 (1,4) 1,6 (1,2) - 1,4 (1,4) 1,4 (1,4) () 1,3 (1,6) 1,8 (2,0) 2,2 (2,5) 2,1 (2,2) 1,6 (1,7) 1,6 (1,5) 1,1 (1,5) 1,3 (1,3) 1,3 (1,4) (1,1) 1,6 (1,5) 1,9 (1,8) 2,3 (2,1) 1,8 (2,2) 2,1 (2,0) 1,7 () 1,5 (1,5) 1,4 (1,2) 1,1 () 2,3 (2,3) 1,9 (1,8) 2,1 2,4 (2,6) 1,8 2,1 (2,1) - - 2,1 (2,1) 2,4 (2,3) 2,1 (2,0) 2,3 (2,3) 2,3 (2,1) 1,7 1,4 (1,6) 2,2 (2,1) ,7 2,0 (1,7) 2,0 2,0 (2,0) 2,5 (2,5) 2,4 (2,0) 2,3 (2,2) (1,1) 1,3 (1,4) 1,1 (1,1) (1,1) 1,7 (1,6) 2,1 1,7 (1,6) 2,0 (2,1) 2,2 (2,3) 2,3 (2,0) 1,6 (1,8) 1,1 (1,2) 1,4 (1,4) (1,1) 1,1 () 1,7 (2,0) 2,1 (2,4) 2,0 (1,8) 2,5 (2,4) 2,0 (2,2) 2,1 (1,7) 2,2-2,0 (1,5) - - 1,8 (1,6) - - 1,6 (2,0) ,1 (1,1) (1,1) 8

9 Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: Cvičení z fyziky - Cvičení z biologie - 1,1 1,5 (1,4) Cvičení z matematiky ,6 - - Cvičení z informatiky Cvičení z chemie Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Seminář z českého jazyka - - Seminář z výtvarné výchovy 1,1 (1,5) ,9 (1,4) 1,1 (1,1) 1,2 (2,2) 1,3 (1,6) 1,5 (1,8) 1,1 (1,3) 1,3 1,7 (1,7) () Seminář ze zeměpisu Seminář z hudební výchovy Seminář z dějepisu ,0 (2,0) 1,4 (1,4) 1,8 1,3 1,7 (1,6) () 1,3 (1,8) 1,8 (1,8) - () () 1,6 (1,6) ,3 (1,4) Státní zkouška FCE z Aj Společenskovědní seminář Seminář ze základů společenských věd () 1,8 (1,6) Deskriptivní geometrie Doporučená četba v anglickém jazyce () () () - 1,8 (2,2) 1,2 (1,3) () Tři ţáci oktávy sloţili mezinárodní jazykovou zkoušku FCE s prospěchem A, A, B. 9

10 Spádovost ţáků K studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 230 ţáků. Podle údajů ze školní matriky měli bydliště v celkem 37 obcích. OBEC POČET ŢÁKŮ Blučina 10 Bratčice 2 Brno 3 Cvrčovice 1 Holasice 4 Hrušovany u Brna 32 Ivaň 1 Ivančice 1 Křepice 2 Loděnice 1 Malešovice 2 Medlov 3 Mělčany 1 Měnín 1 Modřice 10 Moravany u Brna 1 Němčičky 2 Nosislav 9 Odrovice 1 Opatovice 7 Otmarov 1 Pohořelice 16 Popovice 1 Přísnotice 4 Rajhrad 12 Rajhradice 4 Smolín 1 Sobotovice 8 Syrovice 11 Troskotovice 1 Unkovice 4 Velké Němčice 1 Vlasatice 1 Vojkovice 12 Vranovice 4 Ţabčice 14 Ţatčany 1 Ţidlochovice 40 10

11 Výchovné poradenství Ve funkci výchovné poradkyně ve školním roce 2013/2014 pracovala Mgr. Hana Stravová. Její práce se týká několika oblastí: profesionální orientace ţáků posledních ročníků, spolupráce s vysokými školami, řešení výchovných problémů, vzdělávání ţáků mimořádně nadaných, vzdělávání ţáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se specifickými potřebami učení. Škola má vypracovaný plán výchovného poradenství. Po celý školní rok probíhá spolupráce výchovné poradkyně s vyučujícími a vedením gymnázia v případech studijních a kázeňských problémů. Výchovná poradkyně ředitelství a třídním učitelům pomáhá při řešení přestupků proti školnímu řádu. S ţáky a rodiči spolupracuje výchovná poradkyně zejména formou individuálních konzultací. Jedenkrát měsíčně se konají setkání vedení školy (ředitel, zástupkyně a výchovná poradkyně) se členy ţákovské rady. Mimořádně nadaní ţáci Ve školním roce 2013/2014 na gymnáziu studovali 3 mimořádně nadaní ţáci. Dva z nich na niţším stupni základní školy přeskočili jeden ročník. Mimořádně nadaným ţákům se věnuje péče ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a zřizovatelem. Mají další individuální hodiny nad rámec běţné výuky, o kterých je vedena evidence. Podrobnosti péče stanovuje jejich individuální plán, který na začátku roku vypracovává výchovná poradkyně. Pro další nadané ţáky je na gymnáziu zpracován pokyn ředitele školy k soutěţím a předmětovým olympiádám. Jsou v něm uvedeny postupy pro vytváření vhodného prostředí a podmínek těm ţákům, kteří se chtějí zúčastňovat různých předmětových olympiád, soutěţí a jiných aktivit. Individuální plány sportovní aktivity Celkem 7 ţáků studovalo ve školním roce 2013/2014 podle individuálního plánu z důvodu sportovních a jiných aktivit na vrcholové úrovni. Individuální plán jim umoţňuje skloubit výkonnostní sport nebo jiné aktivity se středoškolským studiem Pravidla udělování individuálních plánů stanovuje vnitřní předpis. Vzdělávání cizích státních příslušníků Ve školním roce 2013/2014 studovali na gymnáziu celkem 2 cizinci s vietnamským občanstvím. Jejich studium probíhalo bez jakýchkoliv problémů běţným způsobem v českém jazyce. 11

12 Péče o ţáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se speciálními potřebami učení Gymnázium věnuje pozornost ţákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním a s poruchami učení. Na začátku školního roku třídní učitele zjistí formou dotazníku a konzultací s ţáky a rodiči typ a intenzitu znevýhodnění. Podobně škola postupuje i u ţáků se specifickými poruchami učení. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a vyuţívá podněty ze zpráv. Evidenci těchto ţáků vede výchovná poradkyně a informuje ostatní učitele. Škola se snaţí hledat vhodné metody a způsoby práce s těmito ţáky tak, aby negativní důsledky všech znevýhodnění byly co nejvíce eliminovány. Ve školním roce evidovala škola 15 ţáků se zdravotním znevýhodněním, 3 ţáky se sociálním znevýhodněním a 12 ţáků mělo platné vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny, které doporučuje a specifikuje jejich speciální potřeby učení. Veškeré informace v této oblasti jsou povaţovány za důvěrné. Maturitní zkoušky na Gymnáziu Ţidlochovice ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 ukončilo osmý ročník svého studia celkem 28 ţáků oktávy a splnilo tak nutnou podmínku k vykonání maturitní zkoušky. Maturity se jiţ počtvrté uskutečnily novým způsobem ve dvou částech. Ve společné části maturovali všichni z českého jazyka a dále si mohli vybrat mezi cizím jazykem nebo matematikou. Poprvé nebylo moţné vybírat si základní nebo vyšší úroveň. Všichni maturanti tak měli společnou část stejné obtíţnosti. Zkouška z českého a cizího jazyka měla tři části: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Zkoušku z matematiky tvořil pouze didaktický test. Výsledky společné části byly jako kaţdý rok nadprůměrné ve srovnání s ostatními gymnázii. Dokonce v maturitní zkoušce z českého jazyka skončilo Gymnázium Ţidlochovice podle sdělovacích prostředků na devátém místě v ČR. Jako velké pozitivum je třeba zdůraznit skutečnost, ţe si přes dvě třetiny ţáků třídy zvolilo jako maturitní předmět matematiku. To je u všeobecných gymnázií výjimečný jev. Profilová část na naší škole obsahovala dvě zkoušky. Ţáci si mohli vybírat ze 13 předmětů, cizí jazyk a matematiku pouze ti, kteří je neměli ve společné části. Forma těchto zkoušek byla různá: ústní zkouška, písemná zkouška, praktická zkouška, obhajoba maturitní práce nebo kombinace těchto forem. 28 ţáků maturitní zkoušku úspěšně vykonalo, z toho 12 ţáků s vyznamenáním. Ţáci Valentina Aulisa, Jiří Musil, Tereza Pavková, Jan Strava, Pavel Šuba, Kamil Veverka a Anna Zichová sloţili všechny zkoušky na výbornou. Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo za přítomnosti pana starosty v obřadní místnosti Městského úřadu v Ţidlochovicích ve čtvrtek 29. května

13 Tabulka č. 1: Srovnání s ostatními školami v ČR Předmět typ zkoušky Gymnázium Ţidlochovice Průměrná procentní úspěšnost (v %) Střední školy v ČR Čtyřletá gymnázia v ČR Osmiletá gymnázia v ČR ČJ komplexní zkouška 89,8 73,3 81,2 85,8 didaktický test 92,5 75,3 84,9 89,3 písemná práce 90,2 68,7 77,2 81,5 ústní zkouška 86,5 75,6 81,4 86,5 Ma didaktický test 71,5 5 64,5 74,6 Cizí jazyk komplexní zkouška 94,6 75,1 85,1 90,2 didaktický test 94,8 74,7 84,8 90,7 písemná práce 98,6 79,3 88,7 92,1 ústní zkouška 91,4 75,3 82,9 88,4 13

14 Tabulka č. 2: Prospěch z jednotlivých předmětů PROSPĚCH výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný SPOLEČNÁ ČÁST Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika PROFILOVÁ ČÁST Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Biologie Fyzika Chemie Informatika a výpočetní technika Výtvarná výchova

15 Zhodnocení ročníkových prací ve školním roce 2013/2014 Jiţ posedmé měli ţáci sexty a septimy na naší škole povinnost napsat a obhájit ročníkovou práci. Smyslem tohoto úkolu je snaha, aby se ţáci seznámili s pravidly psaní odborné práce a získali první zkušenosti s vytvořením takové práce na středoškolské úrovni. Po zveřejnění témat ročníkových prací, měli ţáci za úkol si jedno téma vybrat a do konce září 2013 se přihlásit. Další tři měsíce měli na zpracování tématu a předloţení prvních verzí. Po konzultacích s vedoucími se v únoru práce doplňovaly a zapracovávaly připomínky. Začátkem března ţáci ročníkové práce odevzdávali v elektronické a tištěné podobě. Během března se pak uskutečnily obhajoby a práce byly ohodnoceny. Celkově lze ročníkové práce hodnotit spíše kladně. Většina ţáků k úkolu přistoupila velmi svědomitě a odevzdala práce kvalitní a na poţadované úrovni. Dokonce osm našich ţáků (nejvíce v historii) svou práci přihlásilo do Středoškolské odborné činnosti. Šest z nich ve svém oboru vyhrálo okresní kolo a postoupilo do krajského kola. Účast a úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti jsou důleţitým ukazatelem kvality střední školy. Záporným faktem je přístup 9 ţáků, kteří své práce v termínu neodevzdali a byli hodnoceni nedostatečnou. Vzhledem k tomu, ţe zkušenosti s psaním samostatné práce ţáci určitě uplatní při studiu na vysokých školách, je třeba v dalších letech význam psaní ročníkových prací zvyšovat a ţáky k nim více motivovat. Ročníkové práce ve školním roce 2013/2014 Předmět Počet prací Sexta Průměrný prospěch Počet prací Septima Průměrný prospěch Dějepis 7 1,1 2 Biologie 1 1 Základy společenských věd 5 2,2 2 Informatika a výpočetní technika 2 5,0 2 3,0 Chemie ,8 Zeměpis 1 4 3,0 Anglický jazyk 5 1,4 6 2,3 Fyzika 3 1,7 1 Tělesná výchova Německý jazyk 2 3,0 1 Matematika 2 2,0 - - Výtvarná výchova 1 1 Francouzský jazyk

16 Nejlepší výsledky v soutěţích a olympiádách ve školním roce 2013/2014: Prima: Eva Ventrubová Jakub Řehoř čestné uznání v okresní kole recitační soutěţe 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády účast v krajském kole Zeměpisné olympiády Sekunda: Pavel Hodovský Eliška Hroudná Viktor Čaněk Jan Hrstka 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. G 1. místo v okresním kole Konverzační soutěţe v anglickém jazyce 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 2. místo v okresním kole Matematické olympiády, kat. Z7 Tercie: Jan Procházka (25.) 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. F 1. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 11. místo v krajském kole Dějepisné olympiády 4. místo v krajském kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus 3. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti Jan Procházka (24.) 4. místo v krajském kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus 7. místo v celostátním kole doprovodné soutěţe Eurorebus Pavel Hulman 4. místo v krajském kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus 10. místo v celostátním kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus, kat. jednotlivců Kvarta: Markéta Kotlánová 2. místo v okresním kole Biologické olympiády 13. místo v krajském kole Biologické olympiády 6. místo v okresním kole Chemické olympiády 28. místo v krajském kole Chemické olympiády Kristýna Bilavčíková 3. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 16

17 Jan Hroudný Matěj Strouhal Terezie Maturová Martin Klement Dominik Řehoř Barbora Večeřová Filip Kiowský Tereza Singerová Michaela Šedová Nina Vacková 3. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti 5. místo v krajském kole dějepisné soutěţe 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 5. místo v krajském kole dějepisné soutěţe 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 5. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 2. místo v okresním kole recitační soutěţe účast v krajském kole recitační soutěţe 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 5. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 5. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa Kvinta: Ondřej Hoberla Ivana Rubešová Ivana Hnízdová 1. místo v okresním kole Konverzační soutěţe v anglickém jazyce 7. místo v krajském kole Konverzační soutěţe v anglickém jazyce 1. místo v krajském kole Konverzační soutěţe v ruském jazyce účast v celostátním kole Konverzační soutěţe v ruském jazyce 5. místo v krajském kole dějepisné soutěţe 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády, kat. B 18. místo v celostátním kole Astronomické olympiády, kat. B Sexta: Michaela Kurková Marek Otýpka Kateřina Furchová Lucie Vítková 2. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 10. míston v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti 2. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti účast v okresním kole Středoškolské odborné činnosti 17

18 Septima: Tereza Hytychová úspěšná účast ve finále Ekonomicko-manaţerské olympiády Magdaléna Kánovičová úspěšná účast ve finále Ekonomicko-manaţerské olympiády Jiří Wróbel úspěšná účast ve finále Ekonomicko-manaţerské olympiády Romana Rapáčová 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti 3. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti Anna Bieláková 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti Veronika Švecová 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti Barbora Havlíčková 2. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti Oktáva: Michael Böhm Renata Konečná Jan Srnec Vít Funk Jan Strava 1. místo v Poháru rektora Univerzity obrany 1. místo v Poháru rektora Univerzity obrany 1. místo v Poháru rektora Univerzity obrany 2. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 2. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti Ze sportovních akcí se ţákům nejvíce dařilo ve florbalových soutěţích. Po vítězství v okresním kole skončily v krajském kole ve florbalu dívek středních škol naše ţákyně Veronika Gáčová, Barbora Ţilková, Kateřina Furchová, Lada Adamová, Karolína Kleinová, Denisa Večeřová, Alena Zbořilová, Kateřina Tancerová, Aghni Valášková, Aneta Koláčková, Renata Konečná, Marcela Teinerová, Eliška Kleinová, Trang Thu Tran na výborném 2. místě. f) Prevence sociálně patologických jevů Školním metodikem prevence sociálně-patologických jevů je ve škole Mgr. Hana Vybíralová. Škola má zpracován minimální preventivní program rizikového chování. Během školního roku 2013/2014 škola řešila několik problémů, zejména pak vztahy v třídních kolektivech. Vše probíhalo diskrétní formou ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými zařízeními. Pro vybrané třídy se uskutečnily se např. intervenční programy pedagogicko-psychologické poradny "Klima třídy", přednášky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru apod. 18

19 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován vnitřní předpis o DVPP, včetně plánu. Seznam učitelů, kteří jsou vyškoleni pro společnou část maturitní zkoušky (stav k ) Školní maturitní komisař Dratva Ţampachová Zadavatel Továrek (PUP) PUP přiznané uzpůsobení podmínek Jarošová (PUP) Ţampachová (PUP) Provazníková (PUP) Zemenová Pazderská Dratva Švarzbergerová Stravová Nechvílová Veithová Nováková Hodnotitel Továrek (Čj) Marková (Čj) Veithová (Nj) Dratva (Nj) Nováková (Aj) Zemenová (Aj) Nechvílová (Aj, Fj) Přehled dalšího vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Zaměstnanec: Mgr. Miroslava Nechvílová Termín: Téma: Příprava ţáků na mezinárodní zkoušky DELF, DALF Délka: 40 h Školitel: Cavilam,Vichy,Francie Zaměstnanec: Mgr. Hana Stravová Termín: Téma: Komunikační schopnosti, koučující přístup a vzdělávací ambice studentů Délka: 9 h Školitel: Masarykova univerzita, Partnerství ve vzdělávání 19

20 Zaměstnanec: Mgr. Hana Stravová Termín: Téma: Maturita z matematiky Délka: 3 h Školitel: Projekt Systém péče o nadané v přírodních vědách - Perun, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Zaměstnanec: Mgr. Hana Stravová Termín: Téma: Současné trendy v edukaci ţáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ běţného typu Délka: 6 hodin Školitel: Agentura Majestic, akreditace MŠMT č. j.: 33293/ Jméno: Mgr. Tomáš Dratva Termín: Téma: Konzultační seminář pro školního maturitního komisaře Délka: 3 h Školitel: CERMAT Jméno: Mgr. Antonín Továrek Termín: 13. února 2014 Téma: Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Délka: 3 h Školitel: CERMAT Jméno: Mgr. Antonín Továrek Termín: 27. února 2014 Téma: Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury Délka: 3 h Školitel: CERMAT Jméno: PhDr. Debora Zemenová Termín: 12. října 2013 Téma: standardizace na zkoušku CAE Délka: 3 hodiny Školitel: Cambridge ESOL (online) Jméno: PhDr. Debora Zemenová Termín: 9. listopadu 2013 Téma: standardizace na zkoušku FCE Délka: 3 hodiny Školitel: Cambridge ESOL a Britská rada (Iain Saunders) Jméno: PhDr. Debora Zemenová Termín: 10. listopadu 2013 Téma: standardizace na zkoušku KET Délka: 2 hodiny Školitel: Cambridge ESOL (online) 20

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy 3. Učební plán 4. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 5. Pracovníci školy 6. Přijímací řízení 7. Údaje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více