Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vypracoval Jiří Kubeš. V Ţidlochovicích dne Čj. 197/2014. ředitel školy V Ţidlochovicích dne předseda školské rady 1

2 a) Základní údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium, Ţidlochovice, Tyršova 400 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Jihomoravský kraj ADRESA: Tyršova 400, Ţidlochovice PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČ: IZO: IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: TELEFON, FAX: WEBOVÉ STRÁNKY: ŘEDITEL ŠKOLY: RNDr. Jiří Kubeš ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jitka Veithová CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY: 8 tříd, 250 ţáků CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: střední všeobecně vzdělávací škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ: předseda - Ing. Jana Králová od června 2014 Mgr. Antonín Továrek členové - Ing. Jaroslav Konečný Ing. Marie Kozáková Petr Trnka Mgr. Antonín Továrek PhDr. Debora Zemenová Mgr. Hana Stravová Ing. Jan Strouhal Vojtěch Procházka od dubna 2014 Dana Saňková b) Přehled oborů vzdělávání STUDIJNÍ OBOR: NÁZEV ŠVP: K/801, Gymnázium všeobecné (oktáva) K/81, Gymnázium (prima - septima) Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice 2

3 c) Personální zabezpečení Zaměstnanci gymnázia ve školním roce 2013/2014 Pedagogický sbor: Mgr. Tomáš DRATVA, německý jazyk - dějepis, třídní učitel primy Mgr. Karolína OTÝPKOVÁ, hudební výchova Mgr. Karla JAROŠOVÁ, výtvarná výchova Mgr. Eva LICHKOVÁ, matematika RNDr. Jiří KUBEŠ, matematika - zeměpis, ředitel Mgr. Hana VYBÍRALOVÁ, zeměpis biologie, třídní učitelka kvinty, školní metodik prevence Mgr. Hana JULÍNKOVÁ, matematika fyzika Mgr. Helena MARKOVÁ, český jazyk - základy společenských věd, třídní učitelka oktávy Mgr. Miroslava NECHVÍLOVÁ, francouzský jazyk - anglický jazyk, třídní učitelka kvinty Mgr. Lucie PAZDERSKÁ, biologie (do ) Mgr. Dagmar NOVÁKOVÁ, anglický jazyk - německý jazyk Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ, chemie biologie, třídní učitelka sekundy Mgr. Zuzana MEZULIANIKOVÁ, občanská výchova, základy společenských věd, anglický jazyk Mgr. Tereza VEČEŘOVÁ, biologie (od ) Mgr. Hana STRAVOVÁ, matematika - fyzika, třídní učitelka septimy, výchovná poradkyně Mgr. Danuše ŠVARZBERGEROVÁ, český jazyk dějepis, koordinátor SOČ a soutěží Mgr. Antonín TOVÁREK, anglický jazyk - český jazyk, třídní učitel sexty Mgr. Jitka VEITHOVÁ, německý jazyk - ruský jazyk, zástupkyně ředitele Ing. Karel VITULA, informatika a výpočetní technika - tělesná výchova, správce ICT PhDr. Debora ZEMENOVÁ, anglický jazyk, třídní učitelka tercie Mgr. Hana ŢAMPACHOVÁ, tělesná výchova německý jazyk - anglický jazyk, třídní učitelka Externí vyučující: Mgr. René STROUHAL, náboţenství RNDr. Anna LEŠOVSKÁ, deskriptivní geometrie Nepedagogičtí zaměstnanci: Dana SAŇKOVÁ, hospodářka Milena PAVLASOVÁ, ekonomka - účetní Jaroslav PUKL, školník - údrţbář Jitka LUKLOVÁ, vrátná Květoslava MAZALOVÁ, vrátná Jana HORNÍČKOVÁ, uklízečka Bronislava CHALUPOVÁ, uklízečka Martina NOVÁKOVÁ, uklízečka 3

4 d) Údaje o přijímacím řízení do primy K 15. březnu 2014 se ke studiu do primy 2014/2015 na Gymnáziu Ţidlochovice přihlásilo celkem 63 uchazečů. Mezi přihlášenými bylo 29 dívek a 34 chlapců. První termín (úterý 22. dubna 2014) si zvolilo 44 uchazečů, druhý termín (středa 23. dubna 2014) si vybralo 19 uchazečů. O kvalitě uchazečů svědčí skutečnost, ţe samé jedničky mělo v pololetí páté třídy celkem 34 přihlášených ţáků. Přihlášky přišly od ţáků z celkem 17 základních škol: ZŠ Hrušovany u Brna (13), ZŠ Ţidlochovice (9), ZŠ Rajhrad (9), ZŠ Ţabčice (7), ZŠ Pohořelice (5), ZŠ Vojkovice (3), ZŠ Nosislav (3), ZŠ Modřice (2), ZŠ Ořechov (2), ZŠ Ţatčany (2), ZŠ Blučina (2), ZŠ Vlasatice (1), ZŠ Nikolčice (1), ZŠ Brno - Vedlejší (1), ZŠ Vranovice (1), ZŠ Brno Přemyslovo náměstí (1), Křesťanská ZŠ Brno (1). Podle přihlášek mají uchazeči uvedeno trvalé bydliště ve 24 obcích: Hrušovany u Brna (12), Ţidlochovice (7), Rajhrad (7), Pohořelice (4), Ţabčice (4), Blučina (3), Vojkovice (3), Nosislav (3), Ořechov (2), Ţatčany (2), Modřice (2), Unkovice (2), Přísnotice (1), Syrovice (1), Vlasatice (1), Medlov (1), Branišovice (1), Popovice (1), Smolín (1), Nikolčice (1), Brno (1), Opatovice (1), Šitbořice (1), Vranovice (1). 61 přihlášených uchazečů se dostavilo na řádný termín, jednomu uchazeči byl z důvodu nemoci stanoven náhradní termín a jeden uchazeč se rozhodl zkoušky nekonat. Testy k přijímacím zkouškám (obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk) připravila společnost SCIO. Maximální počet bodů, které mohl uchazeč v přijímacím řízení získat, byl 150. O přijetí uchazečů rozhodovalo jedno společné pořadí uchazečů po všech třech termínech konání přijímací zkoušky (po tzv. harmonizaci) stanovené na základě součtu bodů z kaţdé části přijímacího řízení. Přijato bylo 30 nejlepších uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Ţidlochovice museli přijatí uchazeči potvrdit doručením zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů. Učinilo tak celkem 28 uchazečů. Dva uchazeči zápisový lístek nedodali. Za ně byli přijati dva uchazeči následující podle pořadí. 1. kolo přijímacího řízení tak bylo ukončeno 13. května 2014 a případná další kola jiţ nebylo nutné vyhlašovat. Odvolání 7 uchazečů, kterým ředitel nemohl z kapacitních důvodů vyhovět, byla odeslána 15. května 2014 k posouzení zřizovateli školy, který je posoudil jako neoprávněná. Úvodní schůzka rodičů přijatých uchazečů ke studiu do primy ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila v úterý 10. června 2014 v hodin. Rodiče zde byli seznámeni se studijním plánem a různými organizačními záleţitostmi. 4

5 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Výsledky vzdělávání ţáků ve školním roce 2013/2014 Na začátku školního roku 2013/2014 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 231 ţáků. V listopadu přestoupil jeden ţák sekundy na gymnázium Open Gate v Říčanech u Prahy. K dalším změnám během pololetí jiţ nedošlo. Na konci 1. pololetí tak bylo klasifikováno 230 ţáků, 2 neprospěli, 228 prospělo, z toho 96 s vyznamenáním (tj. asi 42 %). Ve druhém pololetí nedošlo k ţádné změně ve stavu ţáků. Na konci 2. pololetí bylo klasifikováno celkem 227 ţáků. Třem ţákům byla ze zdravotních důvodů a nedostatku známek odloţena klasifikace z jednoho předmětu, a proto nebyli k hodnoceni. Zkoušky v náhradním termínu se uskutečnily koncem srpna, ţáci prospěli. Z klasifikovaných ţáků prospělo s vyznamenáním celkem 99, prospělo 130 a jeden ţák neprospěl z jednoho předmětu. Opravná zkouška proběhla 28. srpna 2014, ţák neprospěl. Poté od přestoupil na základní školu v Brně. Prospěch a zameškané hodiny ve školním roce 2013/2014 (V závorce je uveden stav v 1. pololetí školního roku) Třída Počet studentů Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Nehodnoceni Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka Počet neomluvených hodin celkem prima 30 (30) 23 (22) 7 (8) 0 (0) 0 (0) 36,2 (28,2) 0 (0) sekunda 29 (29) 14 (17) 14 (11) 1 (1) 0 (0) 52,9 (31,9) 0 (0) tercie 31 (31) 15 (12) 16 (19) 0 (0) 0 (0) 66,0 (45,5) 0 (0) kvarta 29 (29) 14 (12) 14 (17) 0 (0) 1 (0) 77,8 (48,4) 0 (0) kvinta 26 (26) 6 (6) 20 (20) 0 (0) 0 (0) 51,2 (46,4) 0 (0) sexta 30 (30) 9 (12) 20 (18) 0 (0) 1 (0) 87,7 (64,0) 0 (0) septima 27 (27) 6 (6) 20 (20) 0 (0) 1 (0) 88,0 (56,5) 0 (0) oktáva 28 (28) 12 (9) 16 (19) 0 (0) 0 (0) 32,4 (55,8) 0 (0) 5

6 Seznam ţáků s vyznamenáním v 1. pololetí školního roku 2013/2014 Prima: Sekunda: Tercie: Kvarta: Kvinta: Sexta: Septima: Oktáva: Jana Beděrová, Barbora Bukovinová, Šárka Damborská, Bohdan Chrastil, Anna Jakubičková, Kateřina Jeţková, Pavel Kubica, Eva Michalisková, Martin Otýpka, Matěj Petráš, Jiří Pres, Jakub Řehoř, Patrik Šípek, Tereza Šípková, Mikuláš Šťastný, Theresa Šupová, Aneta Valnohová, Eva Ventrubová, Vendula Veselá, Vítek Veverka, Vojtěch Vyorálek, Eliška Ţidlická Viktor Čaněk, Martin Dresler, Dita Dufková, Roman Dvořák, Anna Hájková, Pavel Hodovský, Veronika Hochmanová, Maria-Luisa Houzarová, Eliška Hroudná, Jan Hrstka, Veronika Karasová, Petra Kloudová, Matěj Konopík, Alice Kresová, Barbora Otáhalová, Lucie Pryclová, Josef Toman Martin Dvořáček, Adéla Felcmanová, Mona Ghazalová, Lenka Hubáčková, Pavel Hulman, Tereza Janderková, Barbora Králová, Klára Motlíčková, Markéta Ondrášková, Jan Procházka (24), Jan Procházka (25), Denisa Zouharová Kristýna Bilavčíková, Jan Hroudný, Ilona Chrastilová, Klára Jakubcová, Filip Kiowský, Martin Klement, Markéta Kotlánová, Terezie Maturová, Tereza Singerová, Veronika Srncová, Helena Szostková, Nina Vacková Veronika Gáčová, Ivana Hnízdová, Ondřej Ryšánek, Barbora Zichová, Štěpán Ţák, Barbora Ţilková Josef Dvořák, Kateřina Furchová, Zuzana Hledíková, Magda Karhánková, Lenka Králíková, Ondřej Kučera, Michaela Kurková, Adéla Sklenářová, Diana Šťastná, Duc Viet Tran, Jakub Veselý, Jan Zich Anna Bieláková, Soňa Gaborčíková, Tereza Hytychová, Magdaléna Kánovičová, Veronika Švecová, Jiří Wróbel Valentina Aulisa, Veronika Benešová, Lenka Cirhanová, Jiří Musil, Jan Strava, Pavel Šuba, Marcela Teinerová, Anna Zichová, Kateřina Ţáková 6

7 Seznam ţáků s vyznamenáním ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 Prima: Sekunda: Tercie: Kvarta: Kvinta: Sexta: Septima: Oktáva: Sarah Abdel-Malak, Jana Beděrová, Barbora Bukovinová, Bohdan Chrastil, Anna Jakubičková, Kateřina Jeţková, Pavel Kubica, Eva Michalisková, Karolína Nováková, Martin Otýpka, Jiří Pres, Jakub Řehoř, Patrik Šípek, Tereza Šípková, Mikuláš Šťastný, Theresa Šupová, Aneta Valnohová, Eva Ventrubová, Vendula Veselá, Vítek Veverka, Rebeka Vitová, Vojtěch Vyorálek, Eliška Ţidlická Kateřina Benešová, Viktor Čaněk, Dita Dufková, Anna Hájková, Pavel Hodovský, Veronika Hochmanová, Maria-Luisa Houzarová, Jan Hrstka, Petra Kloudová, Matěj Konopík, Alice Kresová, Barbora Otáhalová, Lucie Pryclová, Josef Toman Martin Dvořáček, Adéla Felcmanová, Mona Ghazalová, Lenka Hubáčková, Pavel Hulman, Nela Chalupová, Tereza Janderková, Barbora Králová, Tereza Látalová, Klára Motlíčková, Markéta Ondrášková, Jan Procházka (24), Jan Procházka (25), Vendula Zimová, Denisa Zouharová Kristýna Bilavčíková, Jan Hroudný, Ilona Chrastilová, Klára Jakubcová, Filip Kiowský, Martin Klement, Markéta Kotlánová, Terezie Maturová, Tereza Singerová, Veronika Srncová, Michaela Šedová, Zdeňka Šillerová, Nina Vacková, Barbora Večeřová Veronika Gáčová, Ivana Hnízdová, Ondřej Ryšánek, Barbora Zichová,Štěpán Ţák, Barbora Ţilková Kateřina Furchová, Zuzana Hledíková, Magda Karhánková, Lenka Králíková, Ondřej Kučera, Michaela Kurková, Adéla Sklenářová, Diana Šťastná, Jan Zich Anna Bieláková, Aneta Dvořáková, Soňa Gaborčíková, Tereza Hytychová, Magdaléna Kánovičová, Veronika Švecová Valentina Aulisa, Veronika Benešová, Lenka Cirhanová, Michaela Janíčková, Renata Konečná, Jiří Musil, Tereza Pavková, Jan Strava, Pavel Šuba, Marcela Teinerová, Anna Zichová, Kateřina Ţáková 7

8 Průměrný prospěch z předmětů ve školním roce 2013/2014 (V závorce je uveden stav v 1. pololetí školního roku) Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkový prospěch 1,3 (1,4) 1,6 (1,6) 1,6 (1,7) 1,7 (1,7) 1,9 (1,8) 1,8 (1,8) 1,9 1,6 (1,6) Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. POVINNÉ PŘEDMĚTY: Český jazyk Anglický jazyk 1,6 1,4 (1,3) 2,1 (2,0) 1,8 (1,7) Německý jazyk - - Francouzský jazyk - - 2,2 (2,2) 1,4 (1,3) 1,9 1,8 (1,7) Ruský jazyk Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 1,1 (1,2) 1,1 (1,3) 1,3 (1,4) 1,8 (2,0) 2,0 (2,1) 2,3 (2,1) 2,0 (2,0) 1,4 (1,5) ,5 (1,3) 1,3 (1,7) 1,7 (1,8) 1,8 Chemie - Biologie Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova 1,3 (1,1) (1,1) 1,1 (1,1) 1,1 () (1,1) 1,4 (1,7) 1,8 (1,6) 2,1 (2,2) 2,3 (2,3) 1,7 (1,4) 1,6 (1,2) - 1,4 (1,4) 1,4 (1,4) () 1,3 (1,6) 1,8 (2,0) 2,2 (2,5) 2,1 (2,2) 1,6 (1,7) 1,6 (1,5) 1,1 (1,5) 1,3 (1,3) 1,3 (1,4) (1,1) 1,6 (1,5) 1,9 (1,8) 2,3 (2,1) 1,8 (2,2) 2,1 (2,0) 1,7 () 1,5 (1,5) 1,4 (1,2) 1,1 () 2,3 (2,3) 1,9 (1,8) 2,1 2,4 (2,6) 1,8 2,1 (2,1) - - 2,1 (2,1) 2,4 (2,3) 2,1 (2,0) 2,3 (2,3) 2,3 (2,1) 1,7 1,4 (1,6) 2,2 (2,1) ,7 2,0 (1,7) 2,0 2,0 (2,0) 2,5 (2,5) 2,4 (2,0) 2,3 (2,2) (1,1) 1,3 (1,4) 1,1 (1,1) (1,1) 1,7 (1,6) 2,1 1,7 (1,6) 2,0 (2,1) 2,2 (2,3) 2,3 (2,0) 1,6 (1,8) 1,1 (1,2) 1,4 (1,4) (1,1) 1,1 () 1,7 (2,0) 2,1 (2,4) 2,0 (1,8) 2,5 (2,4) 2,0 (2,2) 2,1 (1,7) 2,2-2,0 (1,5) - - 1,8 (1,6) - - 1,6 (2,0) ,1 (1,1) (1,1) 8

9 Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: Cvičení z fyziky - Cvičení z biologie - 1,1 1,5 (1,4) Cvičení z matematiky ,6 - - Cvičení z informatiky Cvičení z chemie Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Seminář z českého jazyka - - Seminář z výtvarné výchovy 1,1 (1,5) ,9 (1,4) 1,1 (1,1) 1,2 (2,2) 1,3 (1,6) 1,5 (1,8) 1,1 (1,3) 1,3 1,7 (1,7) () Seminář ze zeměpisu Seminář z hudební výchovy Seminář z dějepisu ,0 (2,0) 1,4 (1,4) 1,8 1,3 1,7 (1,6) () 1,3 (1,8) 1,8 (1,8) - () () 1,6 (1,6) ,3 (1,4) Státní zkouška FCE z Aj Společenskovědní seminář Seminář ze základů společenských věd () 1,8 (1,6) Deskriptivní geometrie Doporučená četba v anglickém jazyce () () () - 1,8 (2,2) 1,2 (1,3) () Tři ţáci oktávy sloţili mezinárodní jazykovou zkoušku FCE s prospěchem A, A, B. 9

10 Spádovost ţáků K studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 230 ţáků. Podle údajů ze školní matriky měli bydliště v celkem 37 obcích. OBEC POČET ŢÁKŮ Blučina 10 Bratčice 2 Brno 3 Cvrčovice 1 Holasice 4 Hrušovany u Brna 32 Ivaň 1 Ivančice 1 Křepice 2 Loděnice 1 Malešovice 2 Medlov 3 Mělčany 1 Měnín 1 Modřice 10 Moravany u Brna 1 Němčičky 2 Nosislav 9 Odrovice 1 Opatovice 7 Otmarov 1 Pohořelice 16 Popovice 1 Přísnotice 4 Rajhrad 12 Rajhradice 4 Smolín 1 Sobotovice 8 Syrovice 11 Troskotovice 1 Unkovice 4 Velké Němčice 1 Vlasatice 1 Vojkovice 12 Vranovice 4 Ţabčice 14 Ţatčany 1 Ţidlochovice 40 10

11 Výchovné poradenství Ve funkci výchovné poradkyně ve školním roce 2013/2014 pracovala Mgr. Hana Stravová. Její práce se týká několika oblastí: profesionální orientace ţáků posledních ročníků, spolupráce s vysokými školami, řešení výchovných problémů, vzdělávání ţáků mimořádně nadaných, vzdělávání ţáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se specifickými potřebami učení. Škola má vypracovaný plán výchovného poradenství. Po celý školní rok probíhá spolupráce výchovné poradkyně s vyučujícími a vedením gymnázia v případech studijních a kázeňských problémů. Výchovná poradkyně ředitelství a třídním učitelům pomáhá při řešení přestupků proti školnímu řádu. S ţáky a rodiči spolupracuje výchovná poradkyně zejména formou individuálních konzultací. Jedenkrát měsíčně se konají setkání vedení školy (ředitel, zástupkyně a výchovná poradkyně) se členy ţákovské rady. Mimořádně nadaní ţáci Ve školním roce 2013/2014 na gymnáziu studovali 3 mimořádně nadaní ţáci. Dva z nich na niţším stupni základní školy přeskočili jeden ročník. Mimořádně nadaným ţákům se věnuje péče ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a zřizovatelem. Mají další individuální hodiny nad rámec běţné výuky, o kterých je vedena evidence. Podrobnosti péče stanovuje jejich individuální plán, který na začátku roku vypracovává výchovná poradkyně. Pro další nadané ţáky je na gymnáziu zpracován pokyn ředitele školy k soutěţím a předmětovým olympiádám. Jsou v něm uvedeny postupy pro vytváření vhodného prostředí a podmínek těm ţákům, kteří se chtějí zúčastňovat různých předmětových olympiád, soutěţí a jiných aktivit. Individuální plány sportovní aktivity Celkem 7 ţáků studovalo ve školním roce 2013/2014 podle individuálního plánu z důvodu sportovních a jiných aktivit na vrcholové úrovni. Individuální plán jim umoţňuje skloubit výkonnostní sport nebo jiné aktivity se středoškolským studiem Pravidla udělování individuálních plánů stanovuje vnitřní předpis. Vzdělávání cizích státních příslušníků Ve školním roce 2013/2014 studovali na gymnáziu celkem 2 cizinci s vietnamským občanstvím. Jejich studium probíhalo bez jakýchkoliv problémů běţným způsobem v českém jazyce. 11

12 Péče o ţáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se speciálními potřebami učení Gymnázium věnuje pozornost ţákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním a s poruchami učení. Na začátku školního roku třídní učitele zjistí formou dotazníku a konzultací s ţáky a rodiči typ a intenzitu znevýhodnění. Podobně škola postupuje i u ţáků se specifickými poruchami učení. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a vyuţívá podněty ze zpráv. Evidenci těchto ţáků vede výchovná poradkyně a informuje ostatní učitele. Škola se snaţí hledat vhodné metody a způsoby práce s těmito ţáky tak, aby negativní důsledky všech znevýhodnění byly co nejvíce eliminovány. Ve školním roce evidovala škola 15 ţáků se zdravotním znevýhodněním, 3 ţáky se sociálním znevýhodněním a 12 ţáků mělo platné vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny, které doporučuje a specifikuje jejich speciální potřeby učení. Veškeré informace v této oblasti jsou povaţovány za důvěrné. Maturitní zkoušky na Gymnáziu Ţidlochovice ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 ukončilo osmý ročník svého studia celkem 28 ţáků oktávy a splnilo tak nutnou podmínku k vykonání maturitní zkoušky. Maturity se jiţ počtvrté uskutečnily novým způsobem ve dvou částech. Ve společné části maturovali všichni z českého jazyka a dále si mohli vybrat mezi cizím jazykem nebo matematikou. Poprvé nebylo moţné vybírat si základní nebo vyšší úroveň. Všichni maturanti tak měli společnou část stejné obtíţnosti. Zkouška z českého a cizího jazyka měla tři části: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Zkoušku z matematiky tvořil pouze didaktický test. Výsledky společné části byly jako kaţdý rok nadprůměrné ve srovnání s ostatními gymnázii. Dokonce v maturitní zkoušce z českého jazyka skončilo Gymnázium Ţidlochovice podle sdělovacích prostředků na devátém místě v ČR. Jako velké pozitivum je třeba zdůraznit skutečnost, ţe si přes dvě třetiny ţáků třídy zvolilo jako maturitní předmět matematiku. To je u všeobecných gymnázií výjimečný jev. Profilová část na naší škole obsahovala dvě zkoušky. Ţáci si mohli vybírat ze 13 předmětů, cizí jazyk a matematiku pouze ti, kteří je neměli ve společné části. Forma těchto zkoušek byla různá: ústní zkouška, písemná zkouška, praktická zkouška, obhajoba maturitní práce nebo kombinace těchto forem. 28 ţáků maturitní zkoušku úspěšně vykonalo, z toho 12 ţáků s vyznamenáním. Ţáci Valentina Aulisa, Jiří Musil, Tereza Pavková, Jan Strava, Pavel Šuba, Kamil Veverka a Anna Zichová sloţili všechny zkoušky na výbornou. Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo za přítomnosti pana starosty v obřadní místnosti Městského úřadu v Ţidlochovicích ve čtvrtek 29. května

13 Tabulka č. 1: Srovnání s ostatními školami v ČR Předmět typ zkoušky Gymnázium Ţidlochovice Průměrná procentní úspěšnost (v %) Střední školy v ČR Čtyřletá gymnázia v ČR Osmiletá gymnázia v ČR ČJ komplexní zkouška 89,8 73,3 81,2 85,8 didaktický test 92,5 75,3 84,9 89,3 písemná práce 90,2 68,7 77,2 81,5 ústní zkouška 86,5 75,6 81,4 86,5 Ma didaktický test 71,5 5 64,5 74,6 Cizí jazyk komplexní zkouška 94,6 75,1 85,1 90,2 didaktický test 94,8 74,7 84,8 90,7 písemná práce 98,6 79,3 88,7 92,1 ústní zkouška 91,4 75,3 82,9 88,4 13

14 Tabulka č. 2: Prospěch z jednotlivých předmětů PROSPĚCH výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný SPOLEČNÁ ČÁST Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika PROFILOVÁ ČÁST Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Biologie Fyzika Chemie Informatika a výpočetní technika Výtvarná výchova

15 Zhodnocení ročníkových prací ve školním roce 2013/2014 Jiţ posedmé měli ţáci sexty a septimy na naší škole povinnost napsat a obhájit ročníkovou práci. Smyslem tohoto úkolu je snaha, aby se ţáci seznámili s pravidly psaní odborné práce a získali první zkušenosti s vytvořením takové práce na středoškolské úrovni. Po zveřejnění témat ročníkových prací, měli ţáci za úkol si jedno téma vybrat a do konce září 2013 se přihlásit. Další tři měsíce měli na zpracování tématu a předloţení prvních verzí. Po konzultacích s vedoucími se v únoru práce doplňovaly a zapracovávaly připomínky. Začátkem března ţáci ročníkové práce odevzdávali v elektronické a tištěné podobě. Během března se pak uskutečnily obhajoby a práce byly ohodnoceny. Celkově lze ročníkové práce hodnotit spíše kladně. Většina ţáků k úkolu přistoupila velmi svědomitě a odevzdala práce kvalitní a na poţadované úrovni. Dokonce osm našich ţáků (nejvíce v historii) svou práci přihlásilo do Středoškolské odborné činnosti. Šest z nich ve svém oboru vyhrálo okresní kolo a postoupilo do krajského kola. Účast a úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti jsou důleţitým ukazatelem kvality střední školy. Záporným faktem je přístup 9 ţáků, kteří své práce v termínu neodevzdali a byli hodnoceni nedostatečnou. Vzhledem k tomu, ţe zkušenosti s psaním samostatné práce ţáci určitě uplatní při studiu na vysokých školách, je třeba v dalších letech význam psaní ročníkových prací zvyšovat a ţáky k nim více motivovat. Ročníkové práce ve školním roce 2013/2014 Předmět Počet prací Sexta Průměrný prospěch Počet prací Septima Průměrný prospěch Dějepis 7 1,1 2 Biologie 1 1 Základy společenských věd 5 2,2 2 Informatika a výpočetní technika 2 5,0 2 3,0 Chemie ,8 Zeměpis 1 4 3,0 Anglický jazyk 5 1,4 6 2,3 Fyzika 3 1,7 1 Tělesná výchova Německý jazyk 2 3,0 1 Matematika 2 2,0 - - Výtvarná výchova 1 1 Francouzský jazyk

16 Nejlepší výsledky v soutěţích a olympiádách ve školním roce 2013/2014: Prima: Eva Ventrubová Jakub Řehoř čestné uznání v okresní kole recitační soutěţe 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády účast v krajském kole Zeměpisné olympiády Sekunda: Pavel Hodovský Eliška Hroudná Viktor Čaněk Jan Hrstka 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. G 1. místo v okresním kole Konverzační soutěţe v anglickém jazyce 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 2. místo v okresním kole Matematické olympiády, kat. Z7 Tercie: Jan Procházka (25.) 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. F 1. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 11. místo v krajském kole Dějepisné olympiády 4. místo v krajském kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus 3. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti Jan Procházka (24.) 4. místo v krajském kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus 7. místo v celostátním kole doprovodné soutěţe Eurorebus Pavel Hulman 4. místo v krajském kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus 10. místo v celostátním kole Zeměpisné soutěţe Eurorebus, kat. jednotlivců Kvarta: Markéta Kotlánová 2. místo v okresním kole Biologické olympiády 13. místo v krajském kole Biologické olympiády 6. místo v okresním kole Chemické olympiády 28. místo v krajském kole Chemické olympiády Kristýna Bilavčíková 3. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 16

17 Jan Hroudný Matěj Strouhal Terezie Maturová Martin Klement Dominik Řehoř Barbora Večeřová Filip Kiowský Tereza Singerová Michaela Šedová Nina Vacková 3. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti 5. místo v krajském kole dějepisné soutěţe 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 5. místo v krajském kole dějepisné soutěţe 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 5. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 2. místo v okresním kole recitační soutěţe účast v krajském kole recitační soutěţe 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 2. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 5. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 5. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus účast v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa 1. místo ve vědomostní soutěţi Ţirafa Kvinta: Ondřej Hoberla Ivana Rubešová Ivana Hnízdová 1. místo v okresním kole Konverzační soutěţe v anglickém jazyce 7. místo v krajském kole Konverzační soutěţe v anglickém jazyce 1. místo v krajském kole Konverzační soutěţe v ruském jazyce účast v celostátním kole Konverzační soutěţe v ruském jazyce 5. místo v krajském kole dějepisné soutěţe 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády, kat. B 18. místo v celostátním kole Astronomické olympiády, kat. B Sexta: Michaela Kurková Marek Otýpka Kateřina Furchová Lucie Vítková 2. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 10. míston v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti 2. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti účast v okresním kole Středoškolské odborné činnosti 17

18 Septima: Tereza Hytychová úspěšná účast ve finále Ekonomicko-manaţerské olympiády Magdaléna Kánovičová úspěšná účast ve finále Ekonomicko-manaţerské olympiády Jiří Wróbel úspěšná účast ve finále Ekonomicko-manaţerské olympiády Romana Rapáčová 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti 3. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti Anna Bieláková 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti Veronika Švecová 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti Barbora Havlíčková 2. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti Oktáva: Michael Böhm Renata Konečná Jan Srnec Vít Funk Jan Strava 1. místo v Poháru rektora Univerzity obrany 1. místo v Poháru rektora Univerzity obrany 1. místo v Poháru rektora Univerzity obrany 2. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 2. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti Ze sportovních akcí se ţákům nejvíce dařilo ve florbalových soutěţích. Po vítězství v okresním kole skončily v krajském kole ve florbalu dívek středních škol naše ţákyně Veronika Gáčová, Barbora Ţilková, Kateřina Furchová, Lada Adamová, Karolína Kleinová, Denisa Večeřová, Alena Zbořilová, Kateřina Tancerová, Aghni Valášková, Aneta Koláčková, Renata Konečná, Marcela Teinerová, Eliška Kleinová, Trang Thu Tran na výborném 2. místě. f) Prevence sociálně patologických jevů Školním metodikem prevence sociálně-patologických jevů je ve škole Mgr. Hana Vybíralová. Škola má zpracován minimální preventivní program rizikového chování. Během školního roku 2013/2014 škola řešila několik problémů, zejména pak vztahy v třídních kolektivech. Vše probíhalo diskrétní formou ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými zařízeními. Pro vybrané třídy se uskutečnily se např. intervenční programy pedagogicko-psychologické poradny "Klima třídy", přednášky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru apod. 18

19 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován vnitřní předpis o DVPP, včetně plánu. Seznam učitelů, kteří jsou vyškoleni pro společnou část maturitní zkoušky (stav k ) Školní maturitní komisař Dratva Ţampachová Zadavatel Továrek (PUP) PUP přiznané uzpůsobení podmínek Jarošová (PUP) Ţampachová (PUP) Provazníková (PUP) Zemenová Pazderská Dratva Švarzbergerová Stravová Nechvílová Veithová Nováková Hodnotitel Továrek (Čj) Marková (Čj) Veithová (Nj) Dratva (Nj) Nováková (Aj) Zemenová (Aj) Nechvílová (Aj, Fj) Přehled dalšího vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Zaměstnanec: Mgr. Miroslava Nechvílová Termín: Téma: Příprava ţáků na mezinárodní zkoušky DELF, DALF Délka: 40 h Školitel: Cavilam,Vichy,Francie Zaměstnanec: Mgr. Hana Stravová Termín: Téma: Komunikační schopnosti, koučující přístup a vzdělávací ambice studentů Délka: 9 h Školitel: Masarykova univerzita, Partnerství ve vzdělávání 19

20 Zaměstnanec: Mgr. Hana Stravová Termín: Téma: Maturita z matematiky Délka: 3 h Školitel: Projekt Systém péče o nadané v přírodních vědách - Perun, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Zaměstnanec: Mgr. Hana Stravová Termín: Téma: Současné trendy v edukaci ţáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ běţného typu Délka: 6 hodin Školitel: Agentura Majestic, akreditace MŠMT č. j.: 33293/ Jméno: Mgr. Tomáš Dratva Termín: Téma: Konzultační seminář pro školního maturitního komisaře Délka: 3 h Školitel: CERMAT Jméno: Mgr. Antonín Továrek Termín: 13. února 2014 Téma: Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Délka: 3 h Školitel: CERMAT Jméno: Mgr. Antonín Továrek Termín: 27. února 2014 Téma: Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury Délka: 3 h Školitel: CERMAT Jméno: PhDr. Debora Zemenová Termín: 12. října 2013 Téma: standardizace na zkoušku CAE Délka: 3 hodiny Školitel: Cambridge ESOL (online) Jméno: PhDr. Debora Zemenová Termín: 9. listopadu 2013 Téma: standardizace na zkoušku FCE Délka: 3 hodiny Školitel: Cambridge ESOL a Britská rada (Iain Saunders) Jméno: PhDr. Debora Zemenová Termín: 10. listopadu 2013 Téma: standardizace na zkoušku KET Délka: 2 hodiny Školitel: Cambridge ESOL (online) 20

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více