Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace školy 2009/2010 Učební plán vzdělávacích programů Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce Přehledy prospěchu a chování Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Významnější úspěchy v soutěţích a olympiádách Ze ţivota školy, hodnocení práce zájmových krouţků Minimální preventivní program Zdravá záda Výchovné poradenství Analýza SWOT, opatření Rozpočty školy na roky 2009 a 2010, finanční podmínky vzdělávání

2 Charakteristika školy Historie školy Základní škola Litovel, Vítězná 1250 byla otevřena , kdy se do ní přestěhovali ţáci a pedagogové bývalé ZŠ Opletalova Litovel (vznik ) sídlící doposud ve společné budově s gymnáziem Jana Opletala. V roce 2002 byla uvedena do provozu sportovní hala, v roce 2004 plavecký bazén a venkovní hřiště. Zřizovatelem školy je Město Litovel. Úplnost a velikost školy Základní škola (ZŠ) s kapacitou 720 ţáků byla zřízena jako příspěvková organizace. Ve školním roce 2009/10 měla celkem 26 tříd ročníku s průměrným počtem 23,6 ţáků na jednu třídu a s celkovým počtem 613 ţáků (328 na prvním stupni a 285 na druhém stupni). Kapacita školy tak byla vyuţita na 85,1 %. Škola sdruţuje školní druţinu (ŠD) s naplněnou kapacitou 120 ţáků (4 oddělení ŠD) a školní jídelnu s kapacitou aţ 700 jídel. V 1.,2., 3.,6.,7. a 8. ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu čj. 409/2007, v ostatních ročnících podle stávajícího vzdělávacího programu Základní škola čj /96-2. Škola v minulosti zřizovala od 6. ročníku třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, od školního roku 2007/08 nabídla ţákům moţnost vzdělávání ve třídě s rozšířenou výukou základních předmětů. Jako cizí jazyk je vyučován od 3. ročníku anglický jazyk. Ve škole bylo ustaveno v rámci státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) akreditované školící středisko pro kategorie Z0, Z1. Jako volitelný předmět byly nejčastěji zařazovány konverzace v cizím jazyce, praktika z přírodovědných předmětů, informatika a domácnost. Z nepovinných předmětů ţáci preferovali tradičně nejţádanější sborový zpěv (na 1. stupni přípravný pěvecký sbor Benjamínek, na 2. stupni tradiční a úspěšný DPS Mládí). Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Poblíţ budovy je autobusová zastávka (část ţáků dojíţdí z okolních obcí). Škola je umístěna na okraji sídliště, v blízkosti parků a budovy gymnázia, asi 5 minut cesty od centra města. Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je vyuţíván výukový software (SW). Pro práci ţáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna a dvě velmi dobře vybavené učebny informatiky. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběţně inovovány. Některé vyrábějí ţáci či pedagogové v rámci projektů. Na odborné učebny navazují kabinety. Škola má moţnost provozovat na základě Zřizovací listiny a Ţivnostenských listů hostinskou činnost (vaření obědů pro školu i veřejnost), tělovýchovná a sportovní zařízení, zařízení slouţící regeneraci a kondici (sportovní hala a plavecký bazén). V roce 2008 byla doplňková činnost školy rozšířena o organizaci zájmových krouţků a pronájem nebytových prostor. Prostorové Škola je tvořena vlastní budovou s kmenovými třídami, odbornými pracovnami a kabinety, na ni navazuje v přízemí blok s učebnami výtvarné výchovy a pracovních činností, dále je škola spojena s halou, jejím zázemím a bazénem. Součástí školy je jídelna a prostory pro školní druţinu.

3 Vlastní prostory školy tvoří celkem 40 učeben, z toho 15 odborných pracoven (hudební výchova, přírodopis, chemie, fyzika, výtvarná výchova, keramika, dílny, elektrodílna, cvičný byt, informatika, jazykové učebny s kabinety, laboratoře, školní knihovna, kabinety pro učitele). Ve všech prostorách školy je pro potřeby výuky moţnost připojení na internet. Učitelé mají k dispozici sborovnu s počítačem a kopírkami. Kancelář ředitele, obou zástupců a administrativních pracovnic je uprostřed budovy. V přízemí jsou umístěny šatny. Zde je napojen i blok výtvarné výchovy a pracovních činností s celkem 6 odbornými pracovnami (výtvarná výchova, keramika, dílny, elektro, cvičný byt, pěstitelství). Ve školním roce 2009/2010 zajišťovala školní jídelna stravování pro 588 strávníků, z toho pro 65 zaměstnanců školy. V jídelně bylo připraveno obědů. Z toho 5085 pro cizí strávníky a 2203 doplňkových jídel (svačinky MŠ v době prázdnin). Ve školní jídelně pracuje 6 zaměstnanců: 2 kuchařky, 3 pracovnice provozu a vedoucí ŠJ. Zařízení vaří dva dny v týdnu dva druhy jídel na výběr a strávníci tak mají moţnost volby. Obědy jsou vydávány ve dvou jídelnách, malá jídelna je určena pro školní druţinu. Jídelna připravuje obědy i pro cizí strávníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Také zajišťuje stravování pro sportovní akce konané ve sportovní hale a bazénu. V školním roce 2009/2010 připravovala ŠJ stravu na tyto akce: Den vody, 4. workshop konaný v naší škole, turnaj Pivovaru Litovel, Handball cap V průběhu letních prázdnin se vyváţely obědy do MŠ Gemerská, MŠ Číhadlo, MŠ Frištenského, MŠ Unčovice, MŠ Čevenka, MŠ Kollárova,MŠ Haňovice, MŠ Nasobůrky, DPS Litovel a také pro Charitu Litovel, místní důchodce a příměstské tábory. Plavecká učebna organizovala plavecký výcvik pro naši školu i pro okolní školy a školská zařízení. Výcviku se účastnily děti z 16 mateřských škol a 10 základních škol. Bazén vyuţívaly i děti ze školních druţin naší školy i ZŠ Jungmannova. Dva dny v týdnu byla organizována výuka plavání pro 6 plaveckých krouţků - pro děti plavce i neplavce, úspěšně zajišťujeme 5 kurzů plavání Rodiče s dětmi. V letošním roce bazén zahájil jedenkrát týdně aqua-aerobic a kondiční plavání. V rámci ozdravného programu je bazén pronajímán ZP MA. Sportovní zařízení navštěvují i děti z různých sportovních a pohybových krouţků naší školy. Byly organizovány plavecké závody pro ţáky našich tříd projekt Comenius - ve zdravém těle, ve zdravém prostředí. Organizačně škola zajišťovala plavecké závody pro a.s. Čerlinka k Mezinárodnímu dni vody kterých se účastnili ţáci 7 okolních škol. Pro ţáky 2.stupně plavecký bazén připravil a organizačně zajistil účast na plaveckých závodech O pohár CMG v Prostějově. Zúčastnili jsme se Mezinárodní štafety v plavání Plaveme s EU o pohár starostky města Krnova. ( 12. místo) Pro mateřské školy, které v naší škole absolvují předplavecký výcvik byl připraven 2. ročník Olympiády malých Vodníčků V odpoledních hodinách i o víkendech je bazén vyuţíván veřejností. Toto sportovní zařízení je vyuţíváno sportovními kluby v rámci rehabilitace po nejrůznějších soustředěních probíhajících v naší sportovní hale. Dále dáváme k dispozici bazén organizacím i soukromým subjektům. Stálý zájem je o ranní plavání hlavně ze strany seniorů, V době letních prázdnin vyuţívají bazén druţiny a sportovní kluby. Škola téţ provozuje sportovní halu. Toto zařízení je vyuţíváno školou, místními oddíly, ale i přespolními oddíly. Během roku (září květen) se hrála mistrovská utkání v házené (l.liga muţů, ll.liga dorostu), ve volejbale (ll.liga ţen a nově l.liga dorostenek), florbalu (středomoravská liga muţů, dorostu a ţáků) a několik utkání v košíkové (extraliga dorostenek Brno, Klatovy, Bohemians Praha). V zimním období vyuţívá halu i SK Litovel oddíl

4 tenisu, fotbalisté místního Tatranu a SK Tři Dvory nohejbal. Ti pravidelně pořádají zimní turnaje, kterých se zúčastňují druţstva ze zahraničí ( Polsko, Slovensko, Rakousko). Mezi nejprestiţnější akce lze zařadit mezinárodní turnaj,,o pohár města Litovle, soutěţ v tancích rovněţ s mezinárodní účastí,,o erb města Litovle. O hlavních prázdninách tradičně proběhl mezinárodní camp v házené mládeţe (Ukrajina, Bělorusko, Slovensko). Dále si našlo azyl i reprezentační druţstvo dorostenek ve florbale a druţstvo ze Šumperka. Předposlední týden zde byli házenkáři z Polska. Hala i venkovní hřiště slouţí ke sportování veřejnosti v období letních prázdnin je venkovní hřiště po určitou dobu zdarma. O přestávkách mohou ţáci uţívat pingpongové stoly, stolní fotbal a šachy instalované v odpočinkových částech chodeb školy. Ţáci se podílejí na výzdobě interiéru chodeb (minigalerie). Během teplých dnů mohou o přestávce nebo k výuce ţáci vyuţít atrium. Technické Škola se zaměřila na výuku informatiky. Z toho vychází i vybavenost školy výpočetní technikou. Pro výuku ICT i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Ţáci a učitelé mají k dispozici tři interaktivní tabule. Učitelé vyuţívají počítač ve sborovně a ve většině kabinetů. Celá škola je zasíťována pro přístup na internet. Většina učeben je vybavena televizním přijímačem s videem. Hygienické ZŠ Vítězná má ve všech prostorách kvalitní sociální zázemí. Je vybavena výtahem. Prostorné a vybavené chodby dávají ţákům moţnost aktivního odpočinku mezi hodinami. Problémem je přehřívání budovy zvláště některých tříd ve dnech, kdy se venkovní teplota pohybuje vysoko přes dvacet stupňů Celsia. Zřizovatel postupně nechává instalovat v nejvíce postiţených křídlech a patrech budovy venkovní ţaluzie, coţ teplotu částečně sniţuje. Byla vyměněna některá okna - toto opatření se osvědčilo. Bude nutné ve výměně oken pokračovat. Budova je v přízemí vybavena tzv. panikovým kováním dveří a akustickým bezpečnostním systémem, coţ přispívá k bezpečnosti provozu a poskytuje moţnost rychlého úniku v případě ohroţení. Od školního roku 2005/2006 byl zahájen ozdravný projekt Zdravá záda, garantovaný Krajskou hygienickou stanicí Olomouc a Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty UP Olomouc. Tento longitudinální výzkum vyuţívající kompenzační cvičení s velkými míči (gymbaly) měl velký ohlas u ţáků i jejich rodičů. Po vyhodnocení práce na konci školního roku byly v odborné zprávě konstatovány velmi pozitivní změny v drţení těla sledovaných chlapců a dívek. V programu bude škola pokračovat i v následujících školních letech. Bezbariérový přístup Škola je bezbariérová, ţáci s tělesným postiţením mají k dispozici výtah na čip a oddělené prostornější WC na kaţdém patře. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, dvě zástupkyně zvlášť pro první a druhý stupeň, 38 pedagogů a 4 vychovatelky ve školní druţině. V pedagogickém sboru jsou zastoupení mladí i zkušení pedagogové s vysokou tzv. aprobovaností.

5 Někteří učitelé si doplňují vzdělání studiem informatiky a cizích jazyků. S ohledem na reformu školství je zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků nejen na další odborné vzdělávání, ale také na nové metody práce s ţáky. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o ţáky, a to především na 1. stupni. Na škole pracuje výchovná poradkyně, která řeší výchovné problémy s ţáky, individuální vzdělávací programy, poradenství ke studiu. Je zde zastoupen i metodik ekologické výchovy a metodik prevence sociálně patologických jevů. Během školního roku začal se školou spolupracovat i externí psycholog. V rámci bývalého projektu SIPVZ byl proškolen pedagogický sbor na úrovni Z i P, škola byla školícím střediskem pro vlastní pedagogy i pedagogy z okolních škol. Výuku náboţenství zajišťuje externista. Charakteristika žáků Kromě ţáků z Litovle tvoří výraznou část ţáci dojíţdějící z okolních obcí. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací ţáků se speciálními poruchami učení a chování i ţáků se zdravotním postiţením. Kaţdý integrovaný ţák má pro kaţdý školní rok vypracován vlastní individuální vzdělávací plán. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Učitelé ZŠ Vítězná byli zapojeni do mezinárodního projektu Socrates Comenius. Během školního roku se nadějně rozjel ekologický projekt naší školy a škol z Polska, Walesu a Španělska. Kromě předávání znalostí a vědomostí rozvíjí u dětí schopnost řešit problémy, ovládat vlastní emoce, rozumět lidským pocitům. Naše škola spolupracuje se školním orchestrem z norského Siljanu. Hlavním důvodem vzájemných návštěv jsou společné koncerty, poznávání místních reálií, spolupráce pedagogů a rodičů. Hlavním úkolem práce dvou skupin Klubu malých debrujárů je zkoumat zákonitosti přírody prostřednictvím pokusů z jednoduchých pomůcek. Klub se účastnil soutěţí organizovaných Asociací mladých debrujárů např. Ţivlík ZŠ Vítězná nabízí dětem bohatou nabídku zájmových krouţků doplňující nepovinné a volitelné předměty včetně krouţků plavání. Nabídka vycházela ze zájmu ţáků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách, konzultačních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle potřeby. Informace o dění ve škole jsou přístupné na internetu (http://www.zsviteznalitovel.cz/ ). Zástupci rodičů ţáků tvoří Rodičovské sdruţení (RS). RS je vedením školy informováno o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se téţ vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Z podnětu RS se škola zapojila do tzv. adopce na dálku. Ţáci školy takto přijali novou spoluţačku Margaret Janifer z Indie. Prostřednictvím sběru starého papíru pomáhají financovat její studia a zájmovou činnost. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřídil Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou.

6 V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy Sluňákov z Horky nad Moravou, v kulturní sféře s MěK Litovel. Vychází školní časopis Prskavka, o dění ve škole jsou informovány místní Litovelské noviny, případně Infokanál. Školní druţina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy ţáků. Základním principem práce ve školní druţině je hra a záţitek. Cílem je vychovávat k smysluplnému vyuţívání volného času a vybavovat ţáky dostatkem námětů pro vyplňování volného času. Vychovatelky se snaţily nabízet širokou paletu aktivit, které mohou podněcovat proţitky a získávat zkušenosti. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad ţáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové krouţky, ZUŠ, apod.). Ve školním roce 2009/2010 měla ŠD čtyři oddělení (tři vychovatelky na plný úvazek, jedna vychovatelka na poloviční úvazek). Práce ŠD byla zaměřena především na spolupráci s DDM a ŠD ZŠ Jungmannova (pobyty na dopravním hřišti), návštěvy divadelních představení, společné akce. Ţáci se pravidelně účastnili počítačových her a besed s přírodovědnou tématikou organizovaných DDM Litovel, kaţdý týden měli moţnost vyuţít plavecký bazén. ŠD se tradičně zapojovala do nejrůznějších kulturních a sportovních aktivit pořádaných školou nebo organizovaných v rámci města či okrsku (např. besídka pro rodiče, mikulášské besídky, velký maškarní karneval v jídelně s programem šaška Vikiho apod.). Úspěšné byly přírodovědné vycházky, tradiční výlet na kolech s rodiči, bowlingový turnaj pro děti ŠD i příleţitostné výlety vlakem, autobusem do okolí. Druţina zhotovovala výrobky na vánoční jarmark, připravovala dárky pro budoucí prvňáčky, velikonoční upomínkové předměty. Tradici dodrţela i posezení v odděleních.

7

8

9

10 Učební plán ZÁKLADNÍ ŠKOLY čj /96-2 pro třídy roč. Učební plán Školního vzdělávacího programu čj. 409/2007 pro třídy roč. Ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč, Český jazyk Matematika Prvouka Přírodověda, Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Cizí jazyk Týdenní počet hodin N. př. - Náboženství N. př. - Sborový zpěv

11

12

13 Údaje o pracovnících školy Seznam pedagogických pracovníků 1.stupeň + ŠD : Příjmení, jméno Aprobace Přidělené předměty Bendová Kamila uč.pro 1.st. podle uč. plánu Coufalová Romana uč.pro 1.st. -,,- Dimovová Markéta uč.pro 1.st. -,,- Doleţelová Lucie uč.pro 1.st. -,,- Faltus Marek uč.pro 1.st. - - Gregušová Ivana uč.pro 1.st. - - Čamková Věra uč. 1. st. Krejčí Iveta uč.pro 1.st. - - Kreuzziegerová Libuše uč.pro 1.st. -,,- Skácelová Martina uč.pro 1.st. -,,- Geschwinderová Zdenka uč. 1. st. Navrátilová Ivana ŠMVZP - - Vašíčková Hana uč.pro 1.st., zást.ř. Prv.,Pč,. Vv l. st. Zatloukalová Miluše ročník podle uč.plánu Zima Ivan uč.pro 1.st. - - Pavlíčková Marie vychovatelství vychovatelka ŠD Albrechová Alena vychovatelství vychovatelka ŠD Chrudinová Ivana vychovatelství ved. vychovatelka ŠD Krylová Marcela vychovatelství - VŠ vychovatelka ŠD

14 2.stupeň: Příjmení, jméno Aprobace Přidělené předměty Černá Miroslava M F M, F, Inf Čekiová Lucie Aj - Fj Aj, Pč, Čtvrtníčková Marcela M Bv, TEA - OBK M, Inf Flášarová Miloslava M Dg (Aj) Aj, M Grossmannová Věra Ch Př Ch, Př, Rv Janowiaková Jaroslava M F M, F Kubín Zdeněk Tv Př Př, Tv, Melhuba Blahoslav ředitel, uč.pro 1.st. Hv 1. a 2. st. Navrátilová Iveta Aj Hv Hv, SZ, Fj Novák Václav Čj Vv Čj, Vv Obšil Petr Hv pedagogika Aj, Hv, Pč Otčenášková Ludmila Ch Zpv Tv, Pč Pechová Danuše D Rj (Nj) Nj, Rv, D, R Rakowská Anna Tv Z Tv, Z Reichlová Jitka M Tv VkZ, M, Přp, Pč, Tv Roglová Jaroslava Čj D Čj, D, Ov, Rv Sojková Boţena Čj D Čj, D, Pč, Ov Šinclová Renata F Ztv F, Pč Švecová Andrea Bi Z VkZ, Z, Př Zemánková Eva Čj - D Čj, D Vagnerová Miroslava Čj D Čj, D, Rv Vojnarová Vladimíra zást.ř. 2.st., Čj Nj (Aj) Nj, Aj

15 Ostatní pracovníci školy Příjmení, jméno úvazek funkce Šanová Andrea 1 administrativní pracovnice a účetní Krylová Bohumila 0,5 administrativní pracovnice Tejkalová Jitka 1 vedoucí školní jídelny Nosek Antonín 1 školník technický pracovník Arnošová Eliška 1 uklízečka Nosková Marta 1 uklízečka Petrášová Anna 1 uklízečka Šafránková Jana 1 uklízečka Luscoňová Anna 1 uklízečka Václavková Miloslava 1 uklízečka Přikrylová Věra 1 samostatná kuchařka Vošalíková Alena 1 samostatná kuchařka Krzystková Ludmila 1 pracovník obch.provozu ŠJ Motolová Radomíra 1 pracovník obch.provozu ŠJ Šinclová Karla 1 samostatná kuchařka Robenek Karel 1 správce sportovní haly Šišmová Jitka 1 vedoucí plaveckého bazénu, plavčík Gottfriedová Miroslava 0,85 učitel vedoucí plavecké učebny učebny, cvičitel Němeček Jiří 0,8 trenér cvičitel plavání Hubáček Josef 0,9 plavčík vodní záchranář, tech.. prac. Nováková Petra 0,9 plavčík, vodní záchranář, uklízečka v plavecké třídě Nerušilová Zuzana 0,85 uklízečka v plavecké třídě

16 Millerová Marie 0,75 pokladní plaveckého bazénu Kaštanová Hana 0,75 pokladní plaveckého bazénu

17 Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 třída 9. A 1. Bednářová Denisa SOŠ Řepčín veřejno-správníolomouc 2. Bílková Kateřina SOŠ veřejno-správní Prostějov 3. Dokoupil Milan SPŠ stavební Uničov 4. Foltýnková Tereza SZŠ Olomouc 5. Dujavová Jarmila SŠ sociální péče a sluţeb Zábřeh 6. Grantner David SPŠ stavební Uničiv 7. Hrubá Šárka SPŠ a OA Uničov 8. Huf Tomáš SOŠ strojírenská Lutín 9. Chalupníková Petra SZŠ Olomouc 10.Kallerová Dagmar SPŠ a OA Uničov 11.Koutná Martina SZŠ Olomouc 12.Kučerová Markéta SPŠ a OA Uničov 13.Kudličková Martina SZŠ Olomouc 14.Kukulová Marie SZŠ Olomouc 15. Lutonský Tomáš OA Olomouc 16.Martinek Pavel SPŠ strojírenská Olomouc 17.Navrátilová Monika GJO Litovel 18. Ondrejka Radim SPŠ stavební Uničov 19.Sedlár Tomáš SPŠ automobilní Zábřeh 20.Skopal Jan GJO Litovel 21.Srovnalová Adéla Švehlova SŠ Prostějov 22.Špačková Barbora SPŠ a OA Uničov 23.Veiser Daniel SPŠ stavební Uničov 24.Zavadilová Gabriela SPŠ Šumperk

18 Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 třída 9. B 1. Čep Vilém SOU Kosinova Olomouc 2. Detmer Tomáš SOU Litovel 3. Dvořáková Lucie SOU Litovel 4. Hamplová Monika OA Mohelnice 5. Hýblová Silvie SOŠ hotelnictví Uničov 6. Kelichhaus Patrik SZŠ Olomouc 7. Kobza Jan SOŠ cestovní ruch Olomouc 8. Kryl Tomáš SOU Litovel 9. Krylová Nikol SZŠ Olomouc 10.Navara Radoslav SPŠ elektrotechnická Mohelnice 11.Pozdíšek Pavel SLŠ Hranice 12.Procháska Marek SPŠ Hranice 13.Ryšavý Michal SOU Uničov 14.Schwarzová Daniela SOŠ cestovní ruch Olomouc 15. Smékal Jakub SZŠ Olomouc 16.Šanová Kristýna SPgŠ Přerov 17.Šíša Dalibor SOŠ polytechnická Olomouc 18.Vodička Lukáš SOU Uničiv 19.Vogl Adam SOŠ automobilní Zábřeh 20.Vyhnálková Marta SOŠ sociální péče a sluţeb Zábřeh 21.Vymětal Tomáš SOU Kosinova Olomouc 22.Winklerová Daniela OU a Praktická škola Mohelnice 23. Zabloudilová Hana SPŠ a OA Uničov 24.Zifčák Jan SOU Litovel

19 Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 třída 9. C 1. Bérová Michaela SZeŠ Přerov 2. Bittner Jakub SPŠ Uničov 3. Borovka Miloš SOU Kosinova Olomouc 4. Grulichová Monika SŠ veřejno-správní Prostějov 5. Grunt Martin SOU PRAKTIK Olomouc 6. Hrudička Jaroslav SOŠ Rooseveltova Olomouc 7. Kolář Oldřich SŠT Mohelnice 8. Kosová Karolína OU a Praktická škola Mohelnice 9. Kratochvílová Lucie SZŠ Olomouc 10.Kristek David SOŠ polytechnická Olomouc 11.Kubáčková Jana SZŠ Olomouc 12.Kubáčková Kristýna SOŠ hotelnictví Uničov 13.Kubicová Adéla SZeŠ Olomouc 14.Nerušil Michal SOU Uničov 15.Olšanský Michal SŠT Mohelnice 16.Potěšilová Nikola OU a Praktická škola Mohelnice 17.Přikryl Jakub SOŠ Tovačov 18.Radvanská Petra SPgŠ Přerov 19.Sapara Vladimír SOU Loštice 20.Šana Marek SOŠ polytechnická Olomouc 21.Šincl Vojtěch SOU Litovel 22.Štěpánová Renata SŠ sociální péče a sluţeb Zábřeh 23.Vlček Dominik SOU Uničov

20 Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 třída 8.C 1. Pavlíček Lukáš SOU Loštice třída 7. A 1.Kyjánková Adéla Gymnázium Hejčín Aj Olomouc 2. Osinová Kristýna Gymnázium Hejčín Aj Olomouc

21 Přijímací řízení ve školním roce 2009/ A,B,C Prima GJO Litovel 1. Báčová Lucie 2. Dvořák Daniel 3. Hlavinka Vojtěch 4. Zlatníček Ondřej 5. Blehová Michaela 6. Dostálová Lenka 7. Klaclová Eliška 8. Němcová Barbora 9. Rašovská Petra 10.Šenková Šárka 11.Zavadil Michal 12.Zavadilová Aneta 13.Finger Petr 5.C Prima 1. Sušeň Daniel G Nové Město na Moravě

22

23

24

25

26

27 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2010/2011 Termín zápisu: Počet prvních tříd: 2 Počet zapsaných dětí: 61 Počet dětí přijatých do prvních tříd: 51 Z toho po odkladu školní docházky: 13 Počet ţádostí o odklad povinné školní docházky: 10

28

29

30 Základním škola Litovel, Vítězná 1250 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/ stupeň Jméno učitele Školení, kurz, akce... Školitel Termíny Kamila Bendová Vv techniky DDM Šumperk ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj Romana Coufalová Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Longman seminář Longman Zábavné vyučování 1.st Schola servis Ol Markéta Dimovová Zdravá záda (míče) KHS Olomouc ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Longman seminář Longman Zábavné vyučování 1.st Schola servis Ol Lucie Doleželová ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Vv techniky DDM Šumperk Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Marek Faltus Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Zábavné vyučování 1.st Schola servis Ol Zdeňka Geschwinderová Ivana Gregušová Zdravá záda (míče) KHS Olomouc ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Věra Čamková Rozvoj grafomotorických dovedností Schola servis ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Iveta Krejčí Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Ivana Navrátilová Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Příroda - sportoviště Sluňákov Dana Spurná Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Jak na matematiku Didaktis Hana Vašíčková Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Miluše Zatloukalová Ekologická výchova Sluňákov březen 2010 Ivan Zima Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Zábavné vyučování 1.st Schola servis Ol Kateřina Závodná Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Jak na matematiku Didaktis Miroslava Gottfrriedová

31 Alena Albrechtová Seminář keramika AVDO Vv seminář AVDO Ivana Chrudinová ŠVP pro ŠD NIDV Olomouc Marie Pavlíčková Marcela Krylová Výtvarný seminář (různé techniky) AVDO Základním škola Litovel, Vítězná 1250 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/ stupeň Jméno učitele Školení, kurz, akce... Školitel Termíny Lucie Čekiová (N) Miroslava Černá ICT seminář Microsoft Olomouc ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Interaktivní tabule Fraus Studium na FAI UTB Zlín celoročně Meteorologie - konference AV Bratislava Marcela Čtvrtníčková ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Miloslava Flášarová Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj Interaktivní tabule v M Fraus Věra Grossmannová Nové pojetí chemie AMV Praha Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Expedice Azurové pobřeží UNESCO červen 2010 Jaroslava Janowiaková Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Zdeněk Kubín Blahoslav Melhuba Comenius seminář Najep Praha Iveta Navrátilová Metodika Hv ZUŠ I. Krejčí Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Václav Novák kurz pro sbormistry Pardubice, dr. Tichá

32 Petr Obšil Danuše Pechová Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj Anna Rakowská seminář pro trenéry září, 2009 Expedice Azurové pobřeží UNESCO červen 2010 Jitka Reichlová Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Jaroslava Roglová Božena Sojková Renata Šinclová ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Andrea Švecová třídění odpadu EUFOUR Olomouc Nový atlas dnešního světa Olomouc Expedice Azurové pobřeží UNESCO červen 2010 Miroslava Vagnerová ŠVP koordinátor Olomouc Vladimíra Vojnarová Comenius seminář Najep Praha Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj Expedice Azurové pobřeží UNESCO červen 2010 Halka Verna Longman seminář Longman CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj studium Aj UPOL celoročně Eva Zemánková Sloh všemi smysly Descartes Olomouc Iveta Pospíšilová (RD)

33 Významnější úspěchy v soutěţích a olympiádách Celostátní soutěţ Mlékonto 5 Národní kola: 1. místo Celostátní kolo soutěţe Šampióni pro Afriku postup do celostátního finále Pěvecká soutěţ v Ostravě - DPS Mládí Výtvarná soutěţ Elefík stokrát jinak (školní druţina) Výtvarná soutěţ Dávají za nás ruku do ohně Mezinárodní štafeta v plavání Plaveme s EU Nejlepší školní časopis Úsov Fyzikální olympiáda okresní kolo Archimediáda okresní kolo Fyzikální olympiáda okresní kolo Eurorébus krajské kolo zeměpisné soutěţe Okrsková soutěţ v psaní na klávesnici Matematická olympiáda okresní kolo Regionální a okresní kola: stříbrné pásmo 3. místo 1. místo 12. místo 3. místo 3. místo 3. místo 3. místo 11. místo 2., 3. místo úspěšný řešitel (6. místo) Pythagoriáda okresní kolo 2 x úspěšný řešitel (4. místo) Fyzikální olympiáda Okresní kolo běh na 60 m Celostátní soutěţ ve vybíjené okresní kolo Soutěţe okrskové a místní: mezi ZŠ 2. místo 3. místo 3. místo Mladý cyklista okrskové kolo Atletický víceboj okrskové kolo recitační soutěţ DDM O putovní pohár ředitele školy ml. házená Turnaj v malé kopané Náklo Gymnastická soutěţ kola 2. místo 2 x postup do okresního 1., 2. a 3. místa 1. a 2. místo 1. místo školní kolo

34 Ze ţivota školy Dětský pěvecký sbor Mládí jako kaţdý školní rok v první školní den slavnostně přivítal ţáky 1. a 6. ročníků v jídelně školy. V polovině listopadu bylo organizováno druhé podzimní minisoustředění v budově školy s cílem připravit vánoční program, a také program na soutěţ Vánoční akordy V pátek proběhlo mikulášování ve škole pro spoluţáky a pro všechny učitele a ostatní zaměstnance naší školy. Jednalo se o mluvené slovo provázané s vánočními koledami a písněmi. Ten samý den sbor vystoupil na náměstí v Litovli při Rozsvícení vánočního stromu společně s dalšími dětskými sbory a PS Palora z Gymnázia J. Opletala. Podruhé sbor vánoční náměstí přivítalo v pondělí 7.12., a to na vystoupení nazvaném Adventní notování, kde kromě DPS účinkovala i další litovelská hudební tělesa. Náš sbor se rovněţ zúčastnil 2. ročníku soutěţního festivalu Vánoční akordy 2009 v Ostravě Zábřehu. Předvedl písně a capella s doprovodem klavíru a zvonkohry. Vybojoval tak umístění ve stříbrném pásmu a pozvání účastnit se příštího ročníku. Tuto akci podpořilo RS při ZŠ Vítězná. Vyvrcholením prosincových akcí se stal vánoční koncert v Husově sboru, na kterém zazněly české i cizojazyčné koledy a vánoční písně s doprovodem klavíru a houslí. Vánoční vystoupení zakončilo dopolední vystoupení ve škole určené ţákům a učitelům. V rámci Dne otevřených dveří školy ţáci v bohatém programu zazpívali budoucím prvňáčkům a jejich rodičům písně na téma Voda. V březnu 2010 DPS svým vystoupením zpestřil oslavu Dne učitelů. Následovalo tradiční jarní třídenní soustředění, v termínu , opět v budově školy za podpory RS. Sbor se zaměřil na přípravu a nácvik koncertního programu. Ve spolupráci s PS Hany Kaštanové sbor v pátek uspořádal Májové koncerty, na nichţ zazněly písně různých ţánrů s populárním nádechem. Sbory vystoupily nejdříve kaţdý zvlášť a na závěr koncertu společně zazpívaly oblíbené písně. Na konci školního roku děti také vystoupily na krátkém dopoledním minikoncertě v budově školy při příleţitosti dne otevřených dveří ZŠ Vítězná v rámci celoměstské akce Hanácké Benátky. DPS Mládí svoji činnost zakončil tradičně Loučením s deváťáky na konci června. Se sborem se i letos rozloučily výborné zpěvačky. Snahou vedení sboru je posílení počtu členů. Zvaţujeme navázání spolupráce s jinými hudebními tělesy a uspořádání vánočního koncertu věnovanému 20. výročí vánočních koncertů v prosinci Poznávací zájezdy nazývané expedice jsou organizovány proto, aby děti uměly vyuţít své vědomosti a znalosti ze zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, ale také cizího jazyka. Naučit se sám o sebe postarat, rozhodovat se, ţít v kolektivu. V letošním roce jsme proţili týden na Azurovém pobřeţí ve Francii. Ţáci poznali Monaco, Monte Carlo - známé jako město bohatých lidí, bank, paláců, ale i trasy F1, Nice, Cannesměsta filmových festivalů. Navštívili Saint Tropez s četnickou stanicí.kde si připomněli známý francouzský film Četník ze Saint Tropez, Marseille velkým přístavem. Seznámili se s historií těchto měst, s ţivotem rybářů, námořníků na pobřeţí. Pro školní výuku ţáci odebírali různé vzorky mořské vody se kterou budeme v laboratoři pracovat a porovnávat její vlastnosti. V oblasti Provence jsme navštívili parfumérii v malém městečku Grasse. Zájezd pokračoval do Verdunského kaňonu, kde jsme ţasli nad přírodním útvarem i druhým největším kaňonem světa, erozí vody, velmi se líbilo ústí kaňonu jezero Saint Croix.

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více