Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace školy 2009/2010 Učební plán vzdělávacích programů Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce Přehledy prospěchu a chování Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Významnější úspěchy v soutěţích a olympiádách Ze ţivota školy, hodnocení práce zájmových krouţků Minimální preventivní program Zdravá záda Výchovné poradenství Analýza SWOT, opatření Rozpočty školy na roky 2009 a 2010, finanční podmínky vzdělávání

2 Charakteristika školy Historie školy Základní škola Litovel, Vítězná 1250 byla otevřena , kdy se do ní přestěhovali ţáci a pedagogové bývalé ZŠ Opletalova Litovel (vznik ) sídlící doposud ve společné budově s gymnáziem Jana Opletala. V roce 2002 byla uvedena do provozu sportovní hala, v roce 2004 plavecký bazén a venkovní hřiště. Zřizovatelem školy je Město Litovel. Úplnost a velikost školy Základní škola (ZŠ) s kapacitou 720 ţáků byla zřízena jako příspěvková organizace. Ve školním roce 2009/10 měla celkem 26 tříd ročníku s průměrným počtem 23,6 ţáků na jednu třídu a s celkovým počtem 613 ţáků (328 na prvním stupni a 285 na druhém stupni). Kapacita školy tak byla vyuţita na 85,1 %. Škola sdruţuje školní druţinu (ŠD) s naplněnou kapacitou 120 ţáků (4 oddělení ŠD) a školní jídelnu s kapacitou aţ 700 jídel. V 1.,2., 3.,6.,7. a 8. ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu čj. 409/2007, v ostatních ročnících podle stávajícího vzdělávacího programu Základní škola čj /96-2. Škola v minulosti zřizovala od 6. ročníku třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, od školního roku 2007/08 nabídla ţákům moţnost vzdělávání ve třídě s rozšířenou výukou základních předmětů. Jako cizí jazyk je vyučován od 3. ročníku anglický jazyk. Ve škole bylo ustaveno v rámci státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) akreditované školící středisko pro kategorie Z0, Z1. Jako volitelný předmět byly nejčastěji zařazovány konverzace v cizím jazyce, praktika z přírodovědných předmětů, informatika a domácnost. Z nepovinných předmětů ţáci preferovali tradičně nejţádanější sborový zpěv (na 1. stupni přípravný pěvecký sbor Benjamínek, na 2. stupni tradiční a úspěšný DPS Mládí). Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Poblíţ budovy je autobusová zastávka (část ţáků dojíţdí z okolních obcí). Škola je umístěna na okraji sídliště, v blízkosti parků a budovy gymnázia, asi 5 minut cesty od centra města. Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je vyuţíván výukový software (SW). Pro práci ţáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna a dvě velmi dobře vybavené učebny informatiky. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběţně inovovány. Některé vyrábějí ţáci či pedagogové v rámci projektů. Na odborné učebny navazují kabinety. Škola má moţnost provozovat na základě Zřizovací listiny a Ţivnostenských listů hostinskou činnost (vaření obědů pro školu i veřejnost), tělovýchovná a sportovní zařízení, zařízení slouţící regeneraci a kondici (sportovní hala a plavecký bazén). V roce 2008 byla doplňková činnost školy rozšířena o organizaci zájmových krouţků a pronájem nebytových prostor. Prostorové Škola je tvořena vlastní budovou s kmenovými třídami, odbornými pracovnami a kabinety, na ni navazuje v přízemí blok s učebnami výtvarné výchovy a pracovních činností, dále je škola spojena s halou, jejím zázemím a bazénem. Součástí školy je jídelna a prostory pro školní druţinu.

3 Vlastní prostory školy tvoří celkem 40 učeben, z toho 15 odborných pracoven (hudební výchova, přírodopis, chemie, fyzika, výtvarná výchova, keramika, dílny, elektrodílna, cvičný byt, informatika, jazykové učebny s kabinety, laboratoře, školní knihovna, kabinety pro učitele). Ve všech prostorách školy je pro potřeby výuky moţnost připojení na internet. Učitelé mají k dispozici sborovnu s počítačem a kopírkami. Kancelář ředitele, obou zástupců a administrativních pracovnic je uprostřed budovy. V přízemí jsou umístěny šatny. Zde je napojen i blok výtvarné výchovy a pracovních činností s celkem 6 odbornými pracovnami (výtvarná výchova, keramika, dílny, elektro, cvičný byt, pěstitelství). Ve školním roce 2009/2010 zajišťovala školní jídelna stravování pro 588 strávníků, z toho pro 65 zaměstnanců školy. V jídelně bylo připraveno obědů. Z toho 5085 pro cizí strávníky a 2203 doplňkových jídel (svačinky MŠ v době prázdnin). Ve školní jídelně pracuje 6 zaměstnanců: 2 kuchařky, 3 pracovnice provozu a vedoucí ŠJ. Zařízení vaří dva dny v týdnu dva druhy jídel na výběr a strávníci tak mají moţnost volby. Obědy jsou vydávány ve dvou jídelnách, malá jídelna je určena pro školní druţinu. Jídelna připravuje obědy i pro cizí strávníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Také zajišťuje stravování pro sportovní akce konané ve sportovní hale a bazénu. V školním roce 2009/2010 připravovala ŠJ stravu na tyto akce: Den vody, 4. workshop konaný v naší škole, turnaj Pivovaru Litovel, Handball cap V průběhu letních prázdnin se vyváţely obědy do MŠ Gemerská, MŠ Číhadlo, MŠ Frištenského, MŠ Unčovice, MŠ Čevenka, MŠ Kollárova,MŠ Haňovice, MŠ Nasobůrky, DPS Litovel a také pro Charitu Litovel, místní důchodce a příměstské tábory. Plavecká učebna organizovala plavecký výcvik pro naši školu i pro okolní školy a školská zařízení. Výcviku se účastnily děti z 16 mateřských škol a 10 základních škol. Bazén vyuţívaly i děti ze školních druţin naší školy i ZŠ Jungmannova. Dva dny v týdnu byla organizována výuka plavání pro 6 plaveckých krouţků - pro děti plavce i neplavce, úspěšně zajišťujeme 5 kurzů plavání Rodiče s dětmi. V letošním roce bazén zahájil jedenkrát týdně aqua-aerobic a kondiční plavání. V rámci ozdravného programu je bazén pronajímán ZP MA. Sportovní zařízení navštěvují i děti z různých sportovních a pohybových krouţků naší školy. Byly organizovány plavecké závody pro ţáky našich tříd projekt Comenius - ve zdravém těle, ve zdravém prostředí. Organizačně škola zajišťovala plavecké závody pro a.s. Čerlinka k Mezinárodnímu dni vody kterých se účastnili ţáci 7 okolních škol. Pro ţáky 2.stupně plavecký bazén připravil a organizačně zajistil účast na plaveckých závodech O pohár CMG v Prostějově. Zúčastnili jsme se Mezinárodní štafety v plavání Plaveme s EU o pohár starostky města Krnova. ( 12. místo) Pro mateřské školy, které v naší škole absolvují předplavecký výcvik byl připraven 2. ročník Olympiády malých Vodníčků V odpoledních hodinách i o víkendech je bazén vyuţíván veřejností. Toto sportovní zařízení je vyuţíváno sportovními kluby v rámci rehabilitace po nejrůznějších soustředěních probíhajících v naší sportovní hale. Dále dáváme k dispozici bazén organizacím i soukromým subjektům. Stálý zájem je o ranní plavání hlavně ze strany seniorů, V době letních prázdnin vyuţívají bazén druţiny a sportovní kluby. Škola téţ provozuje sportovní halu. Toto zařízení je vyuţíváno školou, místními oddíly, ale i přespolními oddíly. Během roku (září květen) se hrála mistrovská utkání v házené (l.liga muţů, ll.liga dorostu), ve volejbale (ll.liga ţen a nově l.liga dorostenek), florbalu (středomoravská liga muţů, dorostu a ţáků) a několik utkání v košíkové (extraliga dorostenek Brno, Klatovy, Bohemians Praha). V zimním období vyuţívá halu i SK Litovel oddíl

4 tenisu, fotbalisté místního Tatranu a SK Tři Dvory nohejbal. Ti pravidelně pořádají zimní turnaje, kterých se zúčastňují druţstva ze zahraničí ( Polsko, Slovensko, Rakousko). Mezi nejprestiţnější akce lze zařadit mezinárodní turnaj,,o pohár města Litovle, soutěţ v tancích rovněţ s mezinárodní účastí,,o erb města Litovle. O hlavních prázdninách tradičně proběhl mezinárodní camp v házené mládeţe (Ukrajina, Bělorusko, Slovensko). Dále si našlo azyl i reprezentační druţstvo dorostenek ve florbale a druţstvo ze Šumperka. Předposlední týden zde byli házenkáři z Polska. Hala i venkovní hřiště slouţí ke sportování veřejnosti v období letních prázdnin je venkovní hřiště po určitou dobu zdarma. O přestávkách mohou ţáci uţívat pingpongové stoly, stolní fotbal a šachy instalované v odpočinkových částech chodeb školy. Ţáci se podílejí na výzdobě interiéru chodeb (minigalerie). Během teplých dnů mohou o přestávce nebo k výuce ţáci vyuţít atrium. Technické Škola se zaměřila na výuku informatiky. Z toho vychází i vybavenost školy výpočetní technikou. Pro výuku ICT i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Ţáci a učitelé mají k dispozici tři interaktivní tabule. Učitelé vyuţívají počítač ve sborovně a ve většině kabinetů. Celá škola je zasíťována pro přístup na internet. Většina učeben je vybavena televizním přijímačem s videem. Hygienické ZŠ Vítězná má ve všech prostorách kvalitní sociální zázemí. Je vybavena výtahem. Prostorné a vybavené chodby dávají ţákům moţnost aktivního odpočinku mezi hodinami. Problémem je přehřívání budovy zvláště některých tříd ve dnech, kdy se venkovní teplota pohybuje vysoko přes dvacet stupňů Celsia. Zřizovatel postupně nechává instalovat v nejvíce postiţených křídlech a patrech budovy venkovní ţaluzie, coţ teplotu částečně sniţuje. Byla vyměněna některá okna - toto opatření se osvědčilo. Bude nutné ve výměně oken pokračovat. Budova je v přízemí vybavena tzv. panikovým kováním dveří a akustickým bezpečnostním systémem, coţ přispívá k bezpečnosti provozu a poskytuje moţnost rychlého úniku v případě ohroţení. Od školního roku 2005/2006 byl zahájen ozdravný projekt Zdravá záda, garantovaný Krajskou hygienickou stanicí Olomouc a Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty UP Olomouc. Tento longitudinální výzkum vyuţívající kompenzační cvičení s velkými míči (gymbaly) měl velký ohlas u ţáků i jejich rodičů. Po vyhodnocení práce na konci školního roku byly v odborné zprávě konstatovány velmi pozitivní změny v drţení těla sledovaných chlapců a dívek. V programu bude škola pokračovat i v následujících školních letech. Bezbariérový přístup Škola je bezbariérová, ţáci s tělesným postiţením mají k dispozici výtah na čip a oddělené prostornější WC na kaţdém patře. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, dvě zástupkyně zvlášť pro první a druhý stupeň, 38 pedagogů a 4 vychovatelky ve školní druţině. V pedagogickém sboru jsou zastoupení mladí i zkušení pedagogové s vysokou tzv. aprobovaností.

5 Někteří učitelé si doplňují vzdělání studiem informatiky a cizích jazyků. S ohledem na reformu školství je zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků nejen na další odborné vzdělávání, ale také na nové metody práce s ţáky. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o ţáky, a to především na 1. stupni. Na škole pracuje výchovná poradkyně, která řeší výchovné problémy s ţáky, individuální vzdělávací programy, poradenství ke studiu. Je zde zastoupen i metodik ekologické výchovy a metodik prevence sociálně patologických jevů. Během školního roku začal se školou spolupracovat i externí psycholog. V rámci bývalého projektu SIPVZ byl proškolen pedagogický sbor na úrovni Z i P, škola byla školícím střediskem pro vlastní pedagogy i pedagogy z okolních škol. Výuku náboţenství zajišťuje externista. Charakteristika žáků Kromě ţáků z Litovle tvoří výraznou část ţáci dojíţdějící z okolních obcí. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací ţáků se speciálními poruchami učení a chování i ţáků se zdravotním postiţením. Kaţdý integrovaný ţák má pro kaţdý školní rok vypracován vlastní individuální vzdělávací plán. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Učitelé ZŠ Vítězná byli zapojeni do mezinárodního projektu Socrates Comenius. Během školního roku se nadějně rozjel ekologický projekt naší školy a škol z Polska, Walesu a Španělska. Kromě předávání znalostí a vědomostí rozvíjí u dětí schopnost řešit problémy, ovládat vlastní emoce, rozumět lidským pocitům. Naše škola spolupracuje se školním orchestrem z norského Siljanu. Hlavním důvodem vzájemných návštěv jsou společné koncerty, poznávání místních reálií, spolupráce pedagogů a rodičů. Hlavním úkolem práce dvou skupin Klubu malých debrujárů je zkoumat zákonitosti přírody prostřednictvím pokusů z jednoduchých pomůcek. Klub se účastnil soutěţí organizovaných Asociací mladých debrujárů např. Ţivlík ZŠ Vítězná nabízí dětem bohatou nabídku zájmových krouţků doplňující nepovinné a volitelné předměty včetně krouţků plavání. Nabídka vycházela ze zájmu ţáků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách, konzultačních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle potřeby. Informace o dění ve škole jsou přístupné na internetu (http://www.zsviteznalitovel.cz/ ). Zástupci rodičů ţáků tvoří Rodičovské sdruţení (RS). RS je vedením školy informováno o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se téţ vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Z podnětu RS se škola zapojila do tzv. adopce na dálku. Ţáci školy takto přijali novou spoluţačku Margaret Janifer z Indie. Prostřednictvím sběru starého papíru pomáhají financovat její studia a zájmovou činnost. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřídil Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou.

6 V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy Sluňákov z Horky nad Moravou, v kulturní sféře s MěK Litovel. Vychází školní časopis Prskavka, o dění ve škole jsou informovány místní Litovelské noviny, případně Infokanál. Školní druţina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy ţáků. Základním principem práce ve školní druţině je hra a záţitek. Cílem je vychovávat k smysluplnému vyuţívání volného času a vybavovat ţáky dostatkem námětů pro vyplňování volného času. Vychovatelky se snaţily nabízet širokou paletu aktivit, které mohou podněcovat proţitky a získávat zkušenosti. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad ţáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové krouţky, ZUŠ, apod.). Ve školním roce 2009/2010 měla ŠD čtyři oddělení (tři vychovatelky na plný úvazek, jedna vychovatelka na poloviční úvazek). Práce ŠD byla zaměřena především na spolupráci s DDM a ŠD ZŠ Jungmannova (pobyty na dopravním hřišti), návštěvy divadelních představení, společné akce. Ţáci se pravidelně účastnili počítačových her a besed s přírodovědnou tématikou organizovaných DDM Litovel, kaţdý týden měli moţnost vyuţít plavecký bazén. ŠD se tradičně zapojovala do nejrůznějších kulturních a sportovních aktivit pořádaných školou nebo organizovaných v rámci města či okrsku (např. besídka pro rodiče, mikulášské besídky, velký maškarní karneval v jídelně s programem šaška Vikiho apod.). Úspěšné byly přírodovědné vycházky, tradiční výlet na kolech s rodiči, bowlingový turnaj pro děti ŠD i příleţitostné výlety vlakem, autobusem do okolí. Druţina zhotovovala výrobky na vánoční jarmark, připravovala dárky pro budoucí prvňáčky, velikonoční upomínkové předměty. Tradici dodrţela i posezení v odděleních.

7

8

9

10 Učební plán ZÁKLADNÍ ŠKOLY čj /96-2 pro třídy roč. Učební plán Školního vzdělávacího programu čj. 409/2007 pro třídy roč. Ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč, Český jazyk Matematika Prvouka Přírodověda, Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Cizí jazyk Týdenní počet hodin N. př. - Náboženství N. př. - Sborový zpěv

11

12

13 Údaje o pracovnících školy Seznam pedagogických pracovníků 1.stupeň + ŠD : Příjmení, jméno Aprobace Přidělené předměty Bendová Kamila uč.pro 1.st. podle uč. plánu Coufalová Romana uč.pro 1.st. -,,- Dimovová Markéta uč.pro 1.st. -,,- Doleţelová Lucie uč.pro 1.st. -,,- Faltus Marek uč.pro 1.st. - - Gregušová Ivana uč.pro 1.st. - - Čamková Věra uč. 1. st. Krejčí Iveta uč.pro 1.st. - - Kreuzziegerová Libuše uč.pro 1.st. -,,- Skácelová Martina uč.pro 1.st. -,,- Geschwinderová Zdenka uč. 1. st. Navrátilová Ivana ŠMVZP - - Vašíčková Hana uč.pro 1.st., zást.ř. Prv.,Pč,. Vv l. st. Zatloukalová Miluše ročník podle uč.plánu Zima Ivan uč.pro 1.st. - - Pavlíčková Marie vychovatelství vychovatelka ŠD Albrechová Alena vychovatelství vychovatelka ŠD Chrudinová Ivana vychovatelství ved. vychovatelka ŠD Krylová Marcela vychovatelství - VŠ vychovatelka ŠD

14 2.stupeň: Příjmení, jméno Aprobace Přidělené předměty Černá Miroslava M F M, F, Inf Čekiová Lucie Aj - Fj Aj, Pč, Čtvrtníčková Marcela M Bv, TEA - OBK M, Inf Flášarová Miloslava M Dg (Aj) Aj, M Grossmannová Věra Ch Př Ch, Př, Rv Janowiaková Jaroslava M F M, F Kubín Zdeněk Tv Př Př, Tv, Melhuba Blahoslav ředitel, uč.pro 1.st. Hv 1. a 2. st. Navrátilová Iveta Aj Hv Hv, SZ, Fj Novák Václav Čj Vv Čj, Vv Obšil Petr Hv pedagogika Aj, Hv, Pč Otčenášková Ludmila Ch Zpv Tv, Pč Pechová Danuše D Rj (Nj) Nj, Rv, D, R Rakowská Anna Tv Z Tv, Z Reichlová Jitka M Tv VkZ, M, Přp, Pč, Tv Roglová Jaroslava Čj D Čj, D, Ov, Rv Sojková Boţena Čj D Čj, D, Pč, Ov Šinclová Renata F Ztv F, Pč Švecová Andrea Bi Z VkZ, Z, Př Zemánková Eva Čj - D Čj, D Vagnerová Miroslava Čj D Čj, D, Rv Vojnarová Vladimíra zást.ř. 2.st., Čj Nj (Aj) Nj, Aj

15 Ostatní pracovníci školy Příjmení, jméno úvazek funkce Šanová Andrea 1 administrativní pracovnice a účetní Krylová Bohumila 0,5 administrativní pracovnice Tejkalová Jitka 1 vedoucí školní jídelny Nosek Antonín 1 školník technický pracovník Arnošová Eliška 1 uklízečka Nosková Marta 1 uklízečka Petrášová Anna 1 uklízečka Šafránková Jana 1 uklízečka Luscoňová Anna 1 uklízečka Václavková Miloslava 1 uklízečka Přikrylová Věra 1 samostatná kuchařka Vošalíková Alena 1 samostatná kuchařka Krzystková Ludmila 1 pracovník obch.provozu ŠJ Motolová Radomíra 1 pracovník obch.provozu ŠJ Šinclová Karla 1 samostatná kuchařka Robenek Karel 1 správce sportovní haly Šišmová Jitka 1 vedoucí plaveckého bazénu, plavčík Gottfriedová Miroslava 0,85 učitel vedoucí plavecké učebny učebny, cvičitel Němeček Jiří 0,8 trenér cvičitel plavání Hubáček Josef 0,9 plavčík vodní záchranář, tech.. prac. Nováková Petra 0,9 plavčík, vodní záchranář, uklízečka v plavecké třídě Nerušilová Zuzana 0,85 uklízečka v plavecké třídě

16 Millerová Marie 0,75 pokladní plaveckého bazénu Kaštanová Hana 0,75 pokladní plaveckého bazénu

17 Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 třída 9. A 1. Bednářová Denisa SOŠ Řepčín veřejno-správníolomouc 2. Bílková Kateřina SOŠ veřejno-správní Prostějov 3. Dokoupil Milan SPŠ stavební Uničov 4. Foltýnková Tereza SZŠ Olomouc 5. Dujavová Jarmila SŠ sociální péče a sluţeb Zábřeh 6. Grantner David SPŠ stavební Uničiv 7. Hrubá Šárka SPŠ a OA Uničov 8. Huf Tomáš SOŠ strojírenská Lutín 9. Chalupníková Petra SZŠ Olomouc 10.Kallerová Dagmar SPŠ a OA Uničov 11.Koutná Martina SZŠ Olomouc 12.Kučerová Markéta SPŠ a OA Uničov 13.Kudličková Martina SZŠ Olomouc 14.Kukulová Marie SZŠ Olomouc 15. Lutonský Tomáš OA Olomouc 16.Martinek Pavel SPŠ strojírenská Olomouc 17.Navrátilová Monika GJO Litovel 18. Ondrejka Radim SPŠ stavební Uničov 19.Sedlár Tomáš SPŠ automobilní Zábřeh 20.Skopal Jan GJO Litovel 21.Srovnalová Adéla Švehlova SŠ Prostějov 22.Špačková Barbora SPŠ a OA Uničov 23.Veiser Daniel SPŠ stavební Uničov 24.Zavadilová Gabriela SPŠ Šumperk

18 Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 třída 9. B 1. Čep Vilém SOU Kosinova Olomouc 2. Detmer Tomáš SOU Litovel 3. Dvořáková Lucie SOU Litovel 4. Hamplová Monika OA Mohelnice 5. Hýblová Silvie SOŠ hotelnictví Uničov 6. Kelichhaus Patrik SZŠ Olomouc 7. Kobza Jan SOŠ cestovní ruch Olomouc 8. Kryl Tomáš SOU Litovel 9. Krylová Nikol SZŠ Olomouc 10.Navara Radoslav SPŠ elektrotechnická Mohelnice 11.Pozdíšek Pavel SLŠ Hranice 12.Procháska Marek SPŠ Hranice 13.Ryšavý Michal SOU Uničov 14.Schwarzová Daniela SOŠ cestovní ruch Olomouc 15. Smékal Jakub SZŠ Olomouc 16.Šanová Kristýna SPgŠ Přerov 17.Šíša Dalibor SOŠ polytechnická Olomouc 18.Vodička Lukáš SOU Uničiv 19.Vogl Adam SOŠ automobilní Zábřeh 20.Vyhnálková Marta SOŠ sociální péče a sluţeb Zábřeh 21.Vymětal Tomáš SOU Kosinova Olomouc 22.Winklerová Daniela OU a Praktická škola Mohelnice 23. Zabloudilová Hana SPŠ a OA Uničov 24.Zifčák Jan SOU Litovel

19 Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 třída 9. C 1. Bérová Michaela SZeŠ Přerov 2. Bittner Jakub SPŠ Uničov 3. Borovka Miloš SOU Kosinova Olomouc 4. Grulichová Monika SŠ veřejno-správní Prostějov 5. Grunt Martin SOU PRAKTIK Olomouc 6. Hrudička Jaroslav SOŠ Rooseveltova Olomouc 7. Kolář Oldřich SŠT Mohelnice 8. Kosová Karolína OU a Praktická škola Mohelnice 9. Kratochvílová Lucie SZŠ Olomouc 10.Kristek David SOŠ polytechnická Olomouc 11.Kubáčková Jana SZŠ Olomouc 12.Kubáčková Kristýna SOŠ hotelnictví Uničov 13.Kubicová Adéla SZeŠ Olomouc 14.Nerušil Michal SOU Uničov 15.Olšanský Michal SŠT Mohelnice 16.Potěšilová Nikola OU a Praktická škola Mohelnice 17.Přikryl Jakub SOŠ Tovačov 18.Radvanská Petra SPgŠ Přerov 19.Sapara Vladimír SOU Loštice 20.Šana Marek SOŠ polytechnická Olomouc 21.Šincl Vojtěch SOU Litovel 22.Štěpánová Renata SŠ sociální péče a sluţeb Zábřeh 23.Vlček Dominik SOU Uničov

20 Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 třída 8.C 1. Pavlíček Lukáš SOU Loštice třída 7. A 1.Kyjánková Adéla Gymnázium Hejčín Aj Olomouc 2. Osinová Kristýna Gymnázium Hejčín Aj Olomouc

21 Přijímací řízení ve školním roce 2009/ A,B,C Prima GJO Litovel 1. Báčová Lucie 2. Dvořák Daniel 3. Hlavinka Vojtěch 4. Zlatníček Ondřej 5. Blehová Michaela 6. Dostálová Lenka 7. Klaclová Eliška 8. Němcová Barbora 9. Rašovská Petra 10.Šenková Šárka 11.Zavadil Michal 12.Zavadilová Aneta 13.Finger Petr 5.C Prima 1. Sušeň Daniel G Nové Město na Moravě

22

23

24

25

26

27 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2010/2011 Termín zápisu: Počet prvních tříd: 2 Počet zapsaných dětí: 61 Počet dětí přijatých do prvních tříd: 51 Z toho po odkladu školní docházky: 13 Počet ţádostí o odklad povinné školní docházky: 10

28

29

30 Základním škola Litovel, Vítězná 1250 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/ stupeň Jméno učitele Školení, kurz, akce... Školitel Termíny Kamila Bendová Vv techniky DDM Šumperk ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj Romana Coufalová Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Longman seminář Longman Zábavné vyučování 1.st Schola servis Ol Markéta Dimovová Zdravá záda (míče) KHS Olomouc ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Longman seminář Longman Zábavné vyučování 1.st Schola servis Ol Lucie Doleželová ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Vv techniky DDM Šumperk Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Marek Faltus Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Zábavné vyučování 1.st Schola servis Ol Zdeňka Geschwinderová Ivana Gregušová Zdravá záda (míče) KHS Olomouc ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Věra Čamková Rozvoj grafomotorických dovedností Schola servis ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Iveta Krejčí Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Ivana Navrátilová Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Příroda - sportoviště Sluňákov Dana Spurná Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Jak na matematiku Didaktis Hana Vašíčková Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Miluše Zatloukalová Ekologická výchova Sluňákov březen 2010 Ivan Zima Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Zábavné vyučování 1.st Schola servis Ol Kateřina Závodná Zdravá záda (míče) KHS Olomouc Jak na matematiku Didaktis Miroslava Gottfrriedová

31 Alena Albrechtová Seminář keramika AVDO Vv seminář AVDO Ivana Chrudinová ŠVP pro ŠD NIDV Olomouc Marie Pavlíčková Marcela Krylová Výtvarný seminář (různé techniky) AVDO Základním škola Litovel, Vítězná 1250 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/ stupeň Jméno učitele Školení, kurz, akce... Školitel Termíny Lucie Čekiová (N) Miroslava Černá ICT seminář Microsoft Olomouc ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Interaktivní tabule Fraus Studium na FAI UTB Zlín celoročně Meteorologie - konference AV Bratislava Marcela Čtvrtníčková ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Miloslava Flášarová Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj Interaktivní tabule v M Fraus Věra Grossmannová Nové pojetí chemie AMV Praha Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Expedice Azurové pobřeží UNESCO červen 2010 Jaroslava Janowiaková Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Zdeněk Kubín Blahoslav Melhuba Comenius seminář Najep Praha Iveta Navrátilová Metodika Hv ZUŠ I. Krejčí Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Václav Novák kurz pro sbormistry Pardubice, dr. Tichá

32 Petr Obšil Danuše Pechová Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj Anna Rakowská seminář pro trenéry září, 2009 Expedice Azurové pobřeží UNESCO červen 2010 Jitka Reichlová Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová Jaroslava Roglová Božena Sojková Renata Šinclová ESO SPŠE Olomouc listopad - červen Andrea Švecová třídění odpadu EUFOUR Olomouc Nový atlas dnešního světa Olomouc Expedice Azurové pobřeží UNESCO červen 2010 Miroslava Vagnerová ŠVP koordinátor Olomouc Vladimíra Vojnarová Comenius seminář Najep Praha Longman seminář Longman Práce s hyperaktivními dětmi Dr. Janhubová CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj Expedice Azurové pobřeží UNESCO červen 2010 Halka Verna Longman seminář Longman CLIL Přerov kvě, čer, zář, říj studium Aj UPOL celoročně Eva Zemánková Sloh všemi smysly Descartes Olomouc Iveta Pospíšilová (RD)

33 Významnější úspěchy v soutěţích a olympiádách Celostátní soutěţ Mlékonto 5 Národní kola: 1. místo Celostátní kolo soutěţe Šampióni pro Afriku postup do celostátního finále Pěvecká soutěţ v Ostravě - DPS Mládí Výtvarná soutěţ Elefík stokrát jinak (školní druţina) Výtvarná soutěţ Dávají za nás ruku do ohně Mezinárodní štafeta v plavání Plaveme s EU Nejlepší školní časopis Úsov Fyzikální olympiáda okresní kolo Archimediáda okresní kolo Fyzikální olympiáda okresní kolo Eurorébus krajské kolo zeměpisné soutěţe Okrsková soutěţ v psaní na klávesnici Matematická olympiáda okresní kolo Regionální a okresní kola: stříbrné pásmo 3. místo 1. místo 12. místo 3. místo 3. místo 3. místo 3. místo 11. místo 2., 3. místo úspěšný řešitel (6. místo) Pythagoriáda okresní kolo 2 x úspěšný řešitel (4. místo) Fyzikální olympiáda Okresní kolo běh na 60 m Celostátní soutěţ ve vybíjené okresní kolo Soutěţe okrskové a místní: mezi ZŠ 2. místo 3. místo 3. místo Mladý cyklista okrskové kolo Atletický víceboj okrskové kolo recitační soutěţ DDM O putovní pohár ředitele školy ml. házená Turnaj v malé kopané Náklo Gymnastická soutěţ kola 2. místo 2 x postup do okresního 1., 2. a 3. místa 1. a 2. místo 1. místo školní kolo

34 Ze ţivota školy Dětský pěvecký sbor Mládí jako kaţdý školní rok v první školní den slavnostně přivítal ţáky 1. a 6. ročníků v jídelně školy. V polovině listopadu bylo organizováno druhé podzimní minisoustředění v budově školy s cílem připravit vánoční program, a také program na soutěţ Vánoční akordy V pátek proběhlo mikulášování ve škole pro spoluţáky a pro všechny učitele a ostatní zaměstnance naší školy. Jednalo se o mluvené slovo provázané s vánočními koledami a písněmi. Ten samý den sbor vystoupil na náměstí v Litovli při Rozsvícení vánočního stromu společně s dalšími dětskými sbory a PS Palora z Gymnázia J. Opletala. Podruhé sbor vánoční náměstí přivítalo v pondělí 7.12., a to na vystoupení nazvaném Adventní notování, kde kromě DPS účinkovala i další litovelská hudební tělesa. Náš sbor se rovněţ zúčastnil 2. ročníku soutěţního festivalu Vánoční akordy 2009 v Ostravě Zábřehu. Předvedl písně a capella s doprovodem klavíru a zvonkohry. Vybojoval tak umístění ve stříbrném pásmu a pozvání účastnit se příštího ročníku. Tuto akci podpořilo RS při ZŠ Vítězná. Vyvrcholením prosincových akcí se stal vánoční koncert v Husově sboru, na kterém zazněly české i cizojazyčné koledy a vánoční písně s doprovodem klavíru a houslí. Vánoční vystoupení zakončilo dopolední vystoupení ve škole určené ţákům a učitelům. V rámci Dne otevřených dveří školy ţáci v bohatém programu zazpívali budoucím prvňáčkům a jejich rodičům písně na téma Voda. V březnu 2010 DPS svým vystoupením zpestřil oslavu Dne učitelů. Následovalo tradiční jarní třídenní soustředění, v termínu , opět v budově školy za podpory RS. Sbor se zaměřil na přípravu a nácvik koncertního programu. Ve spolupráci s PS Hany Kaštanové sbor v pátek uspořádal Májové koncerty, na nichţ zazněly písně různých ţánrů s populárním nádechem. Sbory vystoupily nejdříve kaţdý zvlášť a na závěr koncertu společně zazpívaly oblíbené písně. Na konci školního roku děti také vystoupily na krátkém dopoledním minikoncertě v budově školy při příleţitosti dne otevřených dveří ZŠ Vítězná v rámci celoměstské akce Hanácké Benátky. DPS Mládí svoji činnost zakončil tradičně Loučením s deváťáky na konci června. Se sborem se i letos rozloučily výborné zpěvačky. Snahou vedení sboru je posílení počtu členů. Zvaţujeme navázání spolupráce s jinými hudebními tělesy a uspořádání vánočního koncertu věnovanému 20. výročí vánočních koncertů v prosinci Poznávací zájezdy nazývané expedice jsou organizovány proto, aby děti uměly vyuţít své vědomosti a znalosti ze zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, ale také cizího jazyka. Naučit se sám o sebe postarat, rozhodovat se, ţít v kolektivu. V letošním roce jsme proţili týden na Azurovém pobřeţí ve Francii. Ţáci poznali Monaco, Monte Carlo - známé jako město bohatých lidí, bank, paláců, ale i trasy F1, Nice, Cannesměsta filmových festivalů. Navštívili Saint Tropez s četnickou stanicí.kde si připomněli známý francouzský film Četník ze Saint Tropez, Marseille velkým přístavem. Seznámili se s historií těchto měst, s ţivotem rybářů, námořníků na pobřeţí. Pro školní výuku ţáci odebírali různé vzorky mořské vody se kterou budeme v laboratoři pracovat a porovnávat její vlastnosti. V oblasti Provence jsme navštívili parfumérii v malém městečku Grasse. Zájezd pokračoval do Verdunského kaňonu, kde jsme ţasli nad přírodním útvarem i druhým největším kaňonem světa, erozí vody, velmi se líbilo ústí kaňonu jezero Saint Croix.

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 září 2012 Ve Velké Bystřici dne 1. 9. 2012 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více