ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 Stanislav Jirouš Desná, zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 -

2 A) Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou Právní subjekt od Telefon : Adresa : Krkonošská ul. 613, Desná PSČ IČO Zřizovatel : Město Desná Ředitel : Mgr. Stanislav Jirouš Zástupce ředitele : Mgr. Renata Janatová Druh školy: Základní škola IZO Rada školy vznikla v roce 2003 počet členů 9 Hospodářská činnost pronájem tělocvičen, výukové kurzy, stravování cizích strávníků ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 500 ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO ŠKOLNÍ KLUB IZO ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO JÍDELNA-výdejna MŠ IZO Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2011/2012 v ročnících počet žáků Standart VP01/ Při výchovně vzdělávacím procesu všichni učitelé dodržovali přiměřenost přístupu k věkovým zvláštnostem dětí. Volitelné předměty - Informatika, Sportovní hry, Konverzace v německém jazyce, Technické kreslení, Čtenářská gramotnost, Německý jazyk Nepovinný předmět Dyslektická náprava - 2 -

3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na Počet tříd žáků jednu třídu učitele Šk. rok 2010/ / / / / / / / ,3 18,15 13,2 11,24 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2010/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň Součást Počet tříd, odd. počet žáků, dětí MŠ 2 50 ZŠ ŠD ŠJ 1 Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy absence Omluvené hodiny Neomluvené hodiny celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , ,85 II. pololetí , ,33 Celkem školní rok 2010/ , ,18-3 -

4 Gymnázia SOŠ vč. 8 letá 6 letá 4 letá konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Výchovná opatření Počet 1. pololetí 2. pololetí Pochvala jiná ocenění Napomenutí 10 6 důtka třídního učitele 8 14 důtka učitele odbor. výcviku důtka ředitele školy snížená známka z chování Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti a) kvalifikovanost - počet pedagogických pracovníků kvalifikovaných: 17 (ZŠ) +2 (ŠD) + 4 (MŠ) nekvalifikovaných: 4 (ZŠ) b) počet důchodců ve školním roce 2011/12: 2 předpoklad ve školním roce 20012/13: 2 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem Celkem 3 1,41 1,5 12 1,41 21,6 z toho ženy 3 1 1, ,8 Výuku cizích jazyků na I. stupni zajišťují i učitelé z druhého stupně. Ze spádové školy v Kořenově v tomto roce k nám přešly děti vyučované anglickému jazyku. Přechod dětí je bezproblémový

5 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pracovníků Druh vzdělávání dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem MŠ ZŠ Platové podmínky pracovníků Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků Z toho průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků Z toho průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků Poznámky: V budově školy je kromě 15 tříd 13 odborných pracoven: pro výuku přírodopisu, dílen, vaření, šití, anglického jazyka, německého jazyka, fyziky, chemie, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy a informatiky. Dále zde jsou dvě tělocvičny, učebna pro výuku hraní na flétnu a klarinet, pracovna pro činnost keramického kroužku. Práce školní družiny ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce pracovala 2 oddělení školní družiny pod vedením Zuzany Vykoukalové a Moniky Cermanové. Do školní družiny bylo přihlášeno 60 dětí. I v letošním roce se pracovalo podle vlastního výchovně vzdělávacího programu. Dětem jsme nabídli tři kroužky : Saunování, Průpravné cvičení ( pro děti z MŠ ) a Sporťák. Činnost školní družiny byla upravována podle akcí a provozu základní školy, podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd a podle kapacity místnosti školní družiny. V průběhu školního roku byly děti při jednotlivých činnostech poučovány o bezpečném chování. Odpočinková a rekreační činnost Dbali jsme na odbourávání únavy z vyučování a snažili se vytvořit příjemné a klidné prostředí. Kladli důraz na aktivní odpočinek a relaxaci. Zařazovali jsme pohybové a soutěživé hry, zajišťovali jsme pobyt venku vycházkami do lesa, do přírody, do okolí školy. Prostřednictvím her jsme vytvářeli u žáků vlastní tvořivost a rozvíjeli fantazii. Respektovali jsme individuální schopnosti a dovednosti. Rozvíjeli schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. Využívali jsme také dětské hřiště v areálu školy, atletický areál a tělocvičnu. Po celý rok jsme se snažili v dětech probouzet lásku k aktivnímu pohybu a dosáhnout v této oblasti co nejlepších výsledků. Zájmová činnost Celoročně jsme se věnovali všem zájmovým činnostem. Ve výtvarných a pracovních činnostech jsme vyráběli drobné dárky k různým příležitostem narozeniny a svátky rodičů, kamarádů, vánoční - 5 -

6 svátky, velikonoční svátky, Den matek, Den otců apod.. K jednotlivým ročním obdobím jsme upravovali svá oddělení a hlavní chodbu školní družiny. Velký důraz jsme kladli na pobyt dětí venku v přírodě, turistiku, na sportovní všestrannost. Rozvíjeny byly znalosti a dovednosti jak přírodovědné, vlastivědné, tak i ekologické a environmentální (znalosti k odpovědnému zacházení s životním prostředím). Sebevzdělávací výchovná činnost V této oblasti jsme u dětí upevňovali a prohlubovali probrané učivo především pomocí didaktických her, videotechniky a přírodovědných vycházek. Rozvíjeli jsme kladný vztah k přírodě, zvířatům. Využívali jsme všech možností k posílení kladného vztahu k práci, ať už kolektivním sběrem přírodnin, spoluúčastí na úpravě prostředí nebo plněním zadaných úkolů. V průběhu celého školního roku jsme děti vedli ke správnému stolování, hygienickým návykům, ke vztahu mezi staršími a mladšími dětmi, úctou ke starším lidem, ke kulturnímu a společenskému vystupování. V komunikativním kruhu jsme hodnotili úspěchy, neúspěchy, zdary, nezdary naší společné práce a oslavovali narozeniny dětí. Dopravní výchova Seznamovali jsme děti s dopravními předpisy (značkami vycházky do města, přechody ze školy do školní družiny, na kroužky), které zabezpečují správný pohyb po veřejných komunikacích a vytvářejí u dětí přehled o dopravním značení, se kterým se denně setkávají. K tomu jsme využívali nejen vycházky, ale i hry s dopravní tematikou a dopravní koberec. Cílem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním, nebo-li schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, projevovat se jako svobodná osobnost, působící na své okolí. I nadále spolupracovat s vedením školy, učiteli a rodiči. Snažit se dítě, které je nám svěřeno, připravit do života. MIMOŘÁDNÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY : Podzimní období : Nejhezčí domeček stavby z přírodních materiálů v lesíku Stopovaná + úklid paloučku Dušičky beseda s vycházkou na hřbitov Halloween párty soutěže v maskách, disco Kino filmové představení ŠMOULOVÉ Zimní období : Dárek handicapovaným vystoupení v Jablonci nad Nisou pro zdravotně postižené Kino Pásmo pohádek Barborka v ŠD tradice, zvyky Vánoční besídka vánoční koledy, vánoční tradice,zvyky,obyčeje, soutěže, disco - 6 -

7 Jarní období : Projekt LIDSKÉ TĚLO seznámení s lidskou kostrou, s vnitřními orgány a se základy první pomoci Den Země beseda Chraň přírodu, úklid lesíka, opékání uzenek Oslava MDD odpoledne plné her, soutěží a zábavy Aktivity mateřské školy v průběhu školního roku 2011/12 Podzimní aktivity mateřské školy _ výuka angličtiny pro děti vede lektorka V. Homoláčová z Jazykového centra Slunce v Tanvaldě - podzimní výlet vláčkem do Kořenova keramický kroužek vede ing. I. Smištíková na ZŠ v Desné lehká atletika pro předškoláky vede pí. Fišerová fotbalové naděje vedou trenéři z oddílu kopané v Desné divadelní představení v mateřské škole 1x měsíčně Městské divadlo v Jabloncí n. N. - pohádka Kocour v botách filmová představení v kině Alfa v Desné 1x měsíčně Interhaf přednáška s ukázkou chování a výcviku psů oslava podzimních svátků v MŠ využití tělocvičny ZŠ ke cvičení a různým hrám s dětmi po celý rok Zimní aktivity na mateřské škole návštěva Mikuláše a čerta v MŠ za účasti rodičů nacvičení programu oslava vánočních svátků s dětmi a rodiči vánoční posezení výroba vánočních ozdob, dárečky pod vánočním stromečkem - ochutnávka vánočního cukroví vánoční návštěva dětí ze školní družiny ZŠ lyžařská škola pro děti lyžařský areál Severák pod vedením instruktorů lyžování Městské divadlo v Jablonci n. N. - pohádka Eliščiny mašle masopust v mateřské škole karneval a soutěž masek závody na bobech a ježdíkách na svahu Parlament zimní radovánky největší sněhulák na zahradě - výlet autobusem do Kryštofova Údolí na výstavu Betlémů a prohlídku kryštofodolského orloje a městečka Jarní aktivity v mateřské škole - oslava velikonočních svátků pozvání rodičům na velikonoční výstavu v mateřské škole - pomlázka v MŠ - zdobení velikonočních kraslic s rodiči - nácvik dramatizace jarní pohádky Jarní písnička s dětmi - divadlo Rolnička - Velká medvědí pohádka - divadelní představení a filmová představení 1x za měsíc - příprava zápisu dětí do mateřské školy výroba dárečků pro nové děti - 7 -

8 - Velký pohádkový výlet hledání pohádek na zahradě - oslava Svátku maminek v mateřské škole - autorské čtení pro předškoláky v Kulturním středisku v Desné - návštěva knihovny v Kulturním středisku v Desné předškolní děti Letní aktivity v mateřské škole - plavecký výcvik - plavecký bazén v Jablonci n. N., pod vedením instruktorů plavání - výlet vlakem do Kořenova, cestou na Lesní chatu - oslava svátku Dne dětí - Cesta za pokladem plnění úkolů a hledání sladkého pokladu - výlety pěšky nebo vlakem za zajímavými místy v okolí MŠ - výlet do firmy Detoa Albrechtice prohlídka Muzea hraček, a práce dětí v kreativních dílnách - výlet za pohádkou a dětmi do mateřské školy v Kořenově - běžecké závody pro děti na atletické dráze - návštěva u Hasičského záchranného sboru v Tanvaldě prohlídka spojená s přednáškou a promítáním - veřejné rozloučení s budoucími školáky v sále Kulturního střediska v Desné - rozloučení s dětmi na zmrzlině v cukrárně 5. Výkon státní správy Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. Rozhodnutí: O přijetí do 1. ročníku 33 O nepřijetí do 1. ročníku O přijetí do vyššího ročníku 3 O nepřijetí do vyššího ročníku O povolení individuálního vzdělávání žáka O zrušení individuálního vzdělávání žáka O opakování ročníku Jiné důvody (odklad) 5 Celkem Řízení školy Datum Místo a název akce Provozní porada 1.9. Zahajovací porada Ředitelské volno odstávka tepla - 8 -

9 Rada školy Třídní schůzky Pedagogická porada Schůzka ředitele školy s fa Syner (přestavba) 9.1. Informativní schůzka 9.ročníku Provozní porada Pedagogická porada 7.2. Zápis žáků do 1. ročníků Náhradní termín zápisu dětí do 1. ročníku Provozní porada Školení ředitelů Pedagogická porada Třídní schůzky Kontrolní den (přestavba) 7.5. Ředitelské volno (samostudium) Školení SMART Notebook Nadace Jizerských hor Provozní porada 5.6. Školení ředitelů 6.6. Informativní třídní schůzky Pedagogická porada Provozní porada - spolupráce s DDM v Tanvaldě činnost zájmových kroužků DDM v budově školy (keramický, turistický, Zumba). - sportovní vyžití dětí v zájmových útvarech Aerobic, kopaná mladší žáci, kopaná starší žáci, atletika, sportovní hry, volejbal, florbal, míčové hry, hra na flétnu a klarinet. - v rámci ozdravného programu saunování žáků školy, ozdravné pobyty v zahraničí - sociální prevence v oblasti návykových látek Při výuce rodinné výchovy a občanské výchovy, besedy - opatření proti šikaně dětí Ve škole v tomto školním roce nebyly zaznamenány případy lehké šikany. Spolupráce s neúplnými školami. Přechod kořenovských dětí na naši školu je bezproblémový

10 Spolupráce s rodiči, zřizovatelem, dalšími organizacemi. Spolupráce s rodiči probíhá formou třídních schůzek ( informace od třídních učitelů ), konzultací ( informace od jednotlivých vyučujících ), individuálními pohovory s učiteli a s vedením školy při řešení specifických problémů. Spolupráce se zaměstnanci městského úřadu je vstřícná. Vzájemná komunikace s radou městského úřadu je velmi dobrá. Starosta města a tajemník MěÚ Desná navštěvuje školu často a zajímají se o školskou problematiku. Materiální podmínky byly dostatečné. V rámci šetření ZŠ nedočerpala dotaci MěÚ Desná a ušetřila tak téměř ,- Kč 7. Poradenské služby 9 žáků naší školy mělo vývojovou poruchu učení takového rozsahu, že je opravňuje k zařazení do speciálního školství. Tito žáci byli integrování do jednotlivých tříd. Žáci navíc absolvovali individuální nápravu VPU s dyslektickou asistentkou.. Zpráva výchovného poradce školy práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování: během celého školního roku pracovala s žáky dyslektická asistentka. Při vyučování byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Ve všech vyučovacích hodinách byl uplatňován individuální přístup učitelů. práce s talentovanými žáky: talentovaní žáci navštěvují různé obory Umělecké školy v Tanvaldě (obor hudební, výtvarný, taneční), oborů DDM Tanvald a účastní se vyhlašovaných olympiád ministerstvem školství školní rok 2011/12 proběhl bez závažných kázeňských problémů. Podařilo se zvládnout záškoláctví, drobné krádeže i nekázeň žáků. Se záškoláctvím nám výrazně pomáhá Sociálně právní odbor v Tanvaldě vzdělávání školního metodika primární prevence: probíhá průběžně podle nabídky spec. centra a PPP 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol - ve školním roce 2011/2012 byla na naší základní škole provedena kontrola hospodaření inspekčními orgány MěÚ Desná, a Finančního úřadu Tanvald. Přijatá opatření byla zaslána na příslušné orgány. 9. Údaje o dalších aktivitách školy (zařízení), další významné údaje Ve školním roce 2011/12 pokračoval projekt název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku žáků na ZŠ Desná Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Byla vypracována a schválena 2. Monitorovací zpráva. Částka Kč je rozpočítána na

11 jednotlivé šablony. Čtenářská a informační gramotnost, Cizí jazyky, ICT zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu, Přírodní vědy, Finanční gramotnost. Žáci naší školy se opět zapojili do projektu Šance a zorganizovali veřejnou sbírku. Škola organizovala výukové kurzy anglického a německého jazyka, ozdravný pobyt v Chorvatsku s tělovýchovnou aktivitou, sběrové akce, saunování dětí, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, fyzikálně-technický kroužek, týden bezpečnosti na DDH. V červnu 2012 začala 3. etapa přestavby ZŠ (zateplení, výměna oken a nová střecha u pavilonů A a C Olympiády Žáci naší ZŠ se zúčastnili : Konverzační soutěž v Aj Internetová soutěž Ekolog. soutěž Žijeme s nimi v Jizerských horách Dopravní soutěž Výtvarné soutěže (DDM, Pohlaď si včelu, Desenské noviny) Sportovní soutěže Kinderiáda Atletický čtyřboj Atletický trojboj Pohár Rozhlasu Vybíjená Odbíjená Florbal Turnaj pracovníků školství ve volejbale 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr V letošním školním roce se snížil počet žáků o 15 a průměr na třídu klesl o 1,15. Předpoklady a trend dalšího vývoje - vzrůst počtu žáků navýšení tříd. Realizace všech hlavních úkolů byla splněna. V příštím roce zachováme počet hospitací, i když se jedná o zkušený a vyzrálý pedagogický sbor. závěry sebehodnotící zprávy: Ve školním roce se vytýčené cíle podařilo splnit. Díky zkušenému učitelskému sboru je na zdejší škole poskytována kvalitní výuka

12 B) Zpráva o hospodaření za rok Hlavní činnost organizace příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnosti (zejména od zřizovatele, ze státního rozpočtu, vlastní, ostatní apod.) částka Vráceno Dotace Kraj LBC celkem v tom: 1. Přímé výdaje celkem v tom: Platy Pojistné OON FKSP ONIV další dotace účelová odměny pedagogů 0 odměny nepedagogů 0 1. třídy ekologie 0 Dotace MěÚ Desná Dotace Pracovní úřad 0 Hospodářský výsledek Hlavní činnost Hospodářská činnost ,54 Kč 3709,- Kč FONDY - stav k Rezervní fond z ostatních titulů Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV Fond reprodukce majetku Fond odměn FKSP ,64 Kč ,59 Kč ,00 Kč 639,03 Kč 65538,90 Kč

13 Ekonomické priority pro rok 2012: Zabezpečení chodu školy dostatečné krytí finančních mzdových prostředků. Další etapa rekonstrukce školy

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více